GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005"

Transcriptie

1 GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005 Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex van Casteelen Nee Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Dr. Bosschool Rico van Teijlingen De Cirkel sper Bunt De Hoge Raven Inge Beewen Bregje Creemers n Nieuwenhuyzen Rien van Keeken Jenaplan Witte Vrouwen Victor Hopman Rinske Bos Jules Verneschool Sonja Wierenga Kaleidoscoop Ellen Bavinck Kees Valkensteinschool Michel Henri Afgemeld De Kleine Dichter Vera Lettinck De Klim Wytse de Jong Afgemeld De Koekoek Jos Scheurink Afgemeld Kohnstammschool Eric Heijs Afgemeld Luc Stevensschool Carla Bransen Maaspleinschool Yadigar Yigit Afgemeld De Meander Wouter Vermeulen Oog in Al Johan van der Pol De Pantarijn Peter Kolmeijer Parkwijck Fanny Groenendijk Pr. Margrietschool Annemieke van Asch Rietendakschool Annelies Kampschuur Afgemeld Tuindorpschool cqueline de Planque Ellen Meijer De Twijn Barend Sneller SPO Thea Meijer Eric van Dorp Voordorp Hans Vermeulen Notuliste Karin Koeleman

2 Agendalid Dr. D. Herderscheeschool De Panda Het Zand Overvecht Rijnsweerd Vleureweide Waterrijk VERSLAG GMR VERGADERING D.D. 27 SEPTEMBER Opening Berend opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de nieuwe scholen die in de GMR hebben plaatsgenomen, te weten, Luc Stevens, Voordorp, Anne Frank en Kaleidoscoop. Een kennismakingsronde wordt gemaakt waarin iedereen zich voorstelt. Bé Keizer is aanwezig in verband met zijn herbenoeming als bestuurslid. 2. Notulen 14 juni 2005 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepunten 1, 2, 6 en 7 zijn vandaag behandeld. Aan actiepunt 3 is voldaan. 3. Ingekomen stukken Geen 4. Mededelingen DB a. De volgende locaties zijn voor de GMR vergaderingen vastgelegd: Witte Vrouwen De Cirkel

3 De Meander De Pantarijn Daarnaast is geïnformeerd welke GMR-leden de voorkeur geven aan een vaste vergaderlocatie bij SPO. Het merendeel van de aanwezigen geeft de voorkeur voor een vaste locatie. De volgende GMR vergadering wordt hierover een besluit genomen. b. Op verzoek kunnen de vergaderstukken voortaan digitaal worden aangeleverd. De aanwezigen hebben dit aangegeven op de adressenlijst die rond is gegaan. De jaarrekening is nog niet digitaal beschikbaar. De jaarplanning is 26 september digitaal verstuurd. Aan de overige GMR-leden wordt de jaarplanning alsnog toegestuurd. a. 17 november aanstaande is er een netwerkbijeenkomst over het zorgbeleid. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de hele MR. De doelstelling van de avond is uitwisseling van kennis en interactie. Anneke Stokman verzorgt de presentatie. De uitnodiging volgt. d. Van januari tot en met april 2006 is Barend afwezig. Gedurende deze periode neemt Johan de voorzittersrol over. e. Verzocht wordt afmeldingen voor de GMR vergaderingen aan Johan door te geven. SPO Vanuit SPO zijn er de volgende mededelingen: a. Een nieuwe basisschool die van start is gegaan, is Het Zand. In het najaar is het schoolgebouw gereed. Tot die tijd is Het Zand in de Parkwijck school gevestigd. b. Het meerjaren beleidsplan van SPO is via de scholen in boekvorm verspreid. De directie speelt het plan door naar de MR geleding. Achter in het boekje staat de globale planning per jaar aangeven. c. Vanmiddag is het ABC loket in Leidsche Rijn geopend. Doel is kinderen van 0-12 jaar met ontwikkelingsproblemen of zorgvragen te ondersteunen. ABC staat voor: Alerte signalering, Beoordeling en Coördinatie van de zorg. Een breed multidisciplinair team is hiervoor beschikbaar. De eerste ervaringen van de proef ABC Jeugdteam zijn vastgelegd. d. Momenteel wordt hard gewerkt aan de SPO website met als doel de informatievoorziening te verbeteren (www.openbaaronderwijsutrecht.nl). Zo wordt onder andere de toegankelijkheid verbeterd, komt er een link voor personeel en MR-leden om beleid in te zien en wordt een en ander in een nieuw jasje gestoken. Vanuit SPO is schriftelijk de volgende informatie verstrekt: a. De ID-banen zijn beëindigd en een conciërgepool is opgericht. Het merendeel van de IDbaners is bij Werkbedrijf Utrecht in dienst gekomen. De scholen mogen voor circa per jaar een conciërge inhuren via het Werkbedrijf Utrecht. De gemeente is per 1 september akkoord gegaan met de oprichting van de conciërgepool zonder hier een tijdslimiet aan te koppelen. Het stuk wordt rondgedeeld. b. Met de notitie Op weg naar een Raad van Toezicht...? geeft het bestuur informatie over haar

4 overwegingen en de rol die het bestuur in de nabije toekomst voor zichzelf ziet. Het bestuur zal meer en meer een toezichthoudende rol vervullen en als sparring partner fungeren voor de algemene directie. De notitie wordt uitgedeeld. MR-en De school, De Twijn, is officieel erkend als Daltonschool. 5. (Her)benoeming bestuursleden SPO heeft een bestuur dat de algemene directie aanstuurt. In het bestuur hebben vijf leden zitting. Na 2 jaar zitting vindt roulatie plaats. Een herbenoeming wordt voorgelegd voor Bé Keizer en Veerle Pachen wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Bé heeft 6 à 8 jaar zitting in het bestuur van SPO. Hij wil nu aan zijn laatste termijn beginnen als bestuurslid. Bé heeft zich met name met de verzelfstandiging beziggehouden. Hij is onder andere intensief bezig geweest met de invoering van een goede bedrijfsvoering en heeft de financiën op orde gesteld. De lump sum bekostiging zorgt voor ingrijpende wijzigingen. Hij verwacht van de GMR dat zij een sparringpartner van de algemene directie zijn. Veerle is 3 jaar lang voorzitter van de GMR geweest en heeft hierdoor kennis gemaakt met de SPO. Zij ziet de SPO als een professionele organisatie waar zij zich graag voor wil blijven inzetten. Zij wil met name een bijdrage leveren aan de nieuwe weg die het bestuur op gaat. Een regelmatig bezoek van bestuursleden aan scholen onderschrijft zij zeer. Harry Boukes die een aantal jaren in de GMR heeft meegedraaid ervaart het bestuur van SPO op een te grote afstand. Hij pleit naast het jaarlijks overleg en de koersmiddag voor meer formele momenten tussen bestuur en GMR zodat meer informatie-uitwisseling plaatsvindt. 6. arrekening en jaarverslag 2004 Eric van Dorp licht de jaarrekening en het jaarverslag 2004 toe. In verband met het grote volume (meer dan 100 pagina s), zijn de exploitatieoverzichten van de afzonderlijke scholen weggelaten in de toegezonden stukken. De oude administratie is op orde. Door de jaarrekening 2004 is een goede kijk gekregen op de financiële stand van zaken. Hierdoor zijn de problemen boven water gekomen. Pluspunt van de overschrijding van de kosten is, dat het incidentele kosten betreft en geen structurele kosten. De Begeleidende notitie jaarrekening SPO Utrecht 2004 wordt per pagina doorlopen. Pagina 1 eigen vermogen: SPO heeft een negatief eigen vermogen. In de komende jaren zal in de uitgaven worden gesnoeid. Dit zal met name op de personele kosten zijn. De personele

5 kosten zijn met overschreden door onder andere de inhuur van extern personeel, de hoge kosten voor het administratiekantoor en extra kosten die zijn gemaakt voor ID en OALT. Eind van het jaar wordt een nieuw contract met een administratiekantoor gesloten. Momenteel wordt voor dit contract betaald. Een kostenbesparing is zeker realiseerbaar. Tevens gaan kosten bespaard worden op het nieuwe ARBO contract. Bij de lump sum methode wordt een gemiddelde loonsom uitgekeerd. Er is geen bedrag gereserveerd voor personele risico s zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Momenteel is hiervoor 1 miljoen beschikbaar. Dit is niet voldoende voor 800 mensen. De komende vijf jaar wordt hier een bedrag voor opgebouwd. Het personeel van het bovenschoolskantoor (7 mensen) wordt betaald door de bruidsschat. De gemeente heeft het hele bedrag van 5 miljoen overgemaakt. De bruidsschat is over 5 jaar op. Pagina 2 positief exploitatiesaldo: Risico s die niet zijn voorzien moeten door alle scholen worden gedragen. De nieuwe gewichtenregeling zorgt ook voor onzekerheid. Dit kan een herverdeling van schoolbudgetten betekenen. Pagina 10 3,075 miljoen: dit is de betaling van het bovenschools bestuur. Bij de overdracht heeft de gemeente afgesproken dat reserves en voorzieningen pas worden overgemaakt als de jaarrekening klaar is. 7. Nieuw ARBO contract Thea Meijer geeft een toelichting. De SPO werkt sinds een aantal jaren met een all in contract met Arboned. Per 1 oktober aanstaande loopt het contract af. Per 1 juli 2005 is een wijziging in de arbowetgeving waarbij er meer mogelijkheden zijn voor een werkgever om zelf te bepalen hoe de arbozorg wordt georganiseerd. De regie komt bij de directie te liggen. In beginsel lag de nadruk op de aanpak van langdurig ziekteverzuim. SPO wil nu een contract dat zich richt op kort ziekteverzuim en preventie. SPO heeft verschillende gesprekken met BGZ-diensten gevoerd. Voorstel is om per 1 oktober aanstaande een jaarcontract af te sluiten met Arboslim. In 2007 wordt bekeken of een gezamenlijke inkoop door de 3 besturen (openbaar, katholiek en protestant christelijk onderwijs) mogelijk is. Overige opmerkingen die zijn gemaakt: De ARBO dienst geeft op schoolniveau inzicht in het ziekteverzuim. Eén keer per jaar wordt op algemeen niveau gerapporteerd. Het ziekteverzuim is momenteel 11%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoog verzuim van het onderwijs ondersteunend personeel (OOP). Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim van het primair onderwijs is 8%. De directeuren volgen trainingen op het gebied van inhoud en vaardigheden. Vaak liggen de problemen op het gebied van communicatie. De deskundige van de ARBO dienst heeft ook een geheimhoudingsplicht. De dossiers worden per 1 oktober aanstaande overgedragen.

6 8. Vakantierooster Thea Meijer vraagt positief te adviseren op het vakantierooster zodat geen ongelijkheid in de stad ontstaat. In het groot stedelijk overleg is nog getracht de Krokusvakantie later te plannen. Dit is helaas niet gelukt. 9. Presentatie uitslag MR enquête Barend geeft de resultaten van de Enquête professionaliteit van MR-en weer. Alle MR-en hebben een brief met vragen ontvangen die betrekking hebben op professionaliteit. Response is 84% (21 van de 25 MR-en hebben de enquête ingevuld) Gemiddelde score van professionaliteit is 56% (komt overeen met schoolcijfer 5,6) Spreiding tussen de scholen varieert van 21% tot 74% Er zijn vijf blokken met vragen gesteld. Goed ontwikkeld zijn de volgende blokken: Werkwijze MR Contacten met directie Contacten tussen MR en GMR Blokken die minder goed ontwikkeld zijn, zijn: Contacten MR met achterban, overall score is 37% Deskundigheidsbevordering MR (cursussen, intervisie) Dieper ingaand op de blokken, is het volgende op te merken: Binnen werkwijze MR verdienen vooral agenda, het halen van de planning en het maken van een concreet besluit de aandacht. Bij de contacten tussen MR en GMR kan de informatieuitwisseling beter. Ten aanzien van deskundigheidsbevordering is de vraag of er sowieso behoefte is aan scholing en opleiding. Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat een kleine school weinig middelen heeft om cursussen te volgen. Tijdschriften worden slecht gelezen.

7 Aanbevelingen aan de GMR zijn: 1. Onderzoek of een MR zich wil verbeteren/professionaliseren 2. Geef meer inhoudelijk informatie aan MR-en 3. Regel visitaties van MR-en bij elkaar 4. Zorg voor uitwisseling best practices voor: betrekken van de achterban opstellen agenda vergaderingplanning besluitvorming Na afloop van de presentatie wordt gediscussieerd over de toezending van de stukken voor de GMR vergadering. Doordat zij soms laat worden toegestuurd, zijn ze moeilijk terug te koppelen naar de MR en zijn bepaalde zaken al een voldongen feit. Dit is de reden dat voor bepaalde stukken een tweeslag is ingevoerd. Deze stukken worden eerst informatief behandeld en in de volgende GMR vergadering vindt de besluitvorming plaats. Streven is om stukken 10 dagen van tevoren toe te sturen. De GMR kan overigens helpen met de vertaling naar de MR toe. 10. Rondvraag Fanny Groenendijk van Parkwijck vraagt naar de stand van zaken van het kwaliteitsbeleid. Zij meldt dat de MR een ouderenquête wil houden. Thea Meijer licht toe dat in de vergadering van december het kwaliteitsbeleid wordt behandeld. De ouderenquête is daar onderdeel van. Volgend voorjaar zijn de resultaten bekend. Iedere school staat vrij om een ouderenquête te houden. De Kleine Dichter, De Cirkel, Witte Vrouwen hebben recentelijk een ouderenquête gehouden. Tot slot wordt gemeld dat de Inspectie altijd zeer geïnteresseerd is in de resultaten van ouderenquêtes. Eric Heijs van de Kohnstammschool heeft een vraag over de do s en dont s van tussenschoolse opvang. Thea Meijer meldt, dat zodra het wetsvoorstel er is, het kader van de tussenschoolse opvang aan de scholen wordt gegeven. Als scholen een goede overblijfregeling hebben, wil SPO dit graag weten. Voor vragen over de tussenschoolse opvang, kan de MR verwijzen naar de directie. arlijks worden door ouders vragen gesteld over de invoering van een continu rooster. Vier scholen hebben reeds een continu rooster ingevoerd, namelijk: Luc Stevens, De Pantarijn, De Meander en Apollo 11. Thea Meijer bedankt Veerle voor haar betrokkenheid en deskundigheid. Thea Meijer en Erik van Dorp verlaten vervolgens de vergadering.

8 11. Informatie over facilitering P(G)MR Vanuit SPO is er geld beschikbaar voor scholing op het gebied van lump sum. Voorstel is om dit gezamenlijk te doen en een bureau een voorstel te laten doen. Er zijn reeds twee offertes aangevraagd bij VOO en AOB. In het voorjaar 2005 heeft VOO startbijeenkomst lump sum gehouden. Deze startbijeenkomst gaf algemene informatie over lump sum en londo. Vraag is of zij in staat zijn gerichte informatie te geven in een vervolgtraining. Johan geeft aan dat hij het voorstel van AOB teleurstellend vindt. Er vindt discussie plaats over naar welke variant/optie de voorkeur uitgaat, namelijk bespreking van de eigen of een fictieve begroting. Veerle stelt voor om beide opties te combineren. Bekijk eerst de bestuursbegroting en vervolgens de schoolbegroting. Volgorde van behandeling is: bestuursbegroting, schoolbegroting, systematiek en schoolbeleid. Voorgesteld wordt aan VOO te vragen het voorstel verder uit te werken en een nieuwe offerte te maken. Hierbij wordt een clausule ingebouwd dat op 2 scholen een pilot wordt gehouden. Na de pilot vindt een evaluatie plaats. De wens wordt geuit dat VOO inspeelt op de wensen van de groep. De school geeft van tevoren het niveau aan. Het idee wordt geopperd dat de training uit een basis bestaat die voor iedereen gelijk is en dat daarna een keuze uit modules kan worden gemaakt. 12. Besluitvorming agendapunten 5, 6, 7 en 8 Iedereen is positief ten aanzien van de herbenoeming van Bé Keizer en de voordracht van het nieuwe bestuurslid Veerle Pachen (agendapunt 5). Voor agendapunt 6, de jaarrekening en jaarverslag 2004, wordt een positief advies gegeven. De personeelsgeleding is akkoord met het voorstel voor een nieuw ARBO contract (agendapunt 7). Met agendapunt 8, het vakantierooster , is iedereen het eens. 13. Afscheid van Veerle Pachen en Harry Boukes Ten slotte wordt afscheid genomen van Veerle Pachen en Harry Boukes als GMR leden. Beiden worden bedankt voor hun inzet en enthousiasme. Harke Hofman en Ad van Tok hebben de GMR ook verlaten. Zij zijn vanavond niet aanwezig. Monique Hofman heeft haar werkzaamheden als notuliste beëindigd.

9 OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN Datum Actie Actie door Actie gereed GMR enquête behandelen in GMR-bijeenkomst van DB september GMR-vergaderlocaties vaststellen in GMRbijeenkomst DB van september Beëindiging GMR-lidmaatschap doorgeven aan Johan GMR van der Pol Situatie tussenschoolse opvang agenderen voor DB bespreking in GMR Reglement van ouderraad, voor zover aanwezig, GMR toesturen aan Sonja Wierenga (Jules Verneschool) Kandidaten nomineren voor bestuursvacature bij GMR Barend/Johan voor 1 september a.s DB stelt activiteitenplan op ter onderbouwing van de DB aan te vragen scholingsgelden voor lump sum (facilitering P(G)MR) Vergaderlocatie vast of wisselend DB arplanning versturen aan overige GMR leden DB Uitnodiging netwerkbijeenkomst DB Uitgebreide offerte aanvragen bij VOO voor lump sum training DB BESLUITENLIJST Datum Besluit Voorgedragen voor herbenoeming Bé Keizer en benoeming Veerle Pachen Positief advies jaarrekening en jaarverslag Positief advies P-geleding nieuw ARBO contract Instemming vakantierooster

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie