GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005"

Transcriptie

1 GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005 Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex van Casteelen Nee Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Dr. Bosschool Rico van Teijlingen De Cirkel sper Bunt De Hoge Raven Inge Beewen Bregje Creemers n Nieuwenhuyzen Rien van Keeken Jenaplan Witte Vrouwen Victor Hopman Rinske Bos Jules Verneschool Sonja Wierenga Kaleidoscoop Ellen Bavinck Kees Valkensteinschool Michel Henri Afgemeld De Kleine Dichter Vera Lettinck De Klim Wytse de Jong Afgemeld De Koekoek Jos Scheurink Afgemeld Kohnstammschool Eric Heijs Afgemeld Luc Stevensschool Carla Bransen Maaspleinschool Yadigar Yigit Afgemeld De Meander Wouter Vermeulen Oog in Al Johan van der Pol De Pantarijn Peter Kolmeijer Parkwijck Fanny Groenendijk Pr. Margrietschool Annemieke van Asch Rietendakschool Annelies Kampschuur Afgemeld Tuindorpschool cqueline de Planque Ellen Meijer De Twijn Barend Sneller SPO Thea Meijer Eric van Dorp Voordorp Hans Vermeulen Notuliste Karin Koeleman

2 Agendalid Dr. D. Herderscheeschool De Panda Het Zand Overvecht Rijnsweerd Vleureweide Waterrijk VERSLAG GMR VERGADERING D.D. 27 SEPTEMBER Opening Berend opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de nieuwe scholen die in de GMR hebben plaatsgenomen, te weten, Luc Stevens, Voordorp, Anne Frank en Kaleidoscoop. Een kennismakingsronde wordt gemaakt waarin iedereen zich voorstelt. Bé Keizer is aanwezig in verband met zijn herbenoeming als bestuurslid. 2. Notulen 14 juni 2005 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepunten 1, 2, 6 en 7 zijn vandaag behandeld. Aan actiepunt 3 is voldaan. 3. Ingekomen stukken Geen 4. Mededelingen DB a. De volgende locaties zijn voor de GMR vergaderingen vastgelegd: Witte Vrouwen De Cirkel

3 De Meander De Pantarijn Daarnaast is geïnformeerd welke GMR-leden de voorkeur geven aan een vaste vergaderlocatie bij SPO. Het merendeel van de aanwezigen geeft de voorkeur voor een vaste locatie. De volgende GMR vergadering wordt hierover een besluit genomen. b. Op verzoek kunnen de vergaderstukken voortaan digitaal worden aangeleverd. De aanwezigen hebben dit aangegeven op de adressenlijst die rond is gegaan. De jaarrekening is nog niet digitaal beschikbaar. De jaarplanning is 26 september digitaal verstuurd. Aan de overige GMR-leden wordt de jaarplanning alsnog toegestuurd. a. 17 november aanstaande is er een netwerkbijeenkomst over het zorgbeleid. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de hele MR. De doelstelling van de avond is uitwisseling van kennis en interactie. Anneke Stokman verzorgt de presentatie. De uitnodiging volgt. d. Van januari tot en met april 2006 is Barend afwezig. Gedurende deze periode neemt Johan de voorzittersrol over. e. Verzocht wordt afmeldingen voor de GMR vergaderingen aan Johan door te geven. SPO Vanuit SPO zijn er de volgende mededelingen: a. Een nieuwe basisschool die van start is gegaan, is Het Zand. In het najaar is het schoolgebouw gereed. Tot die tijd is Het Zand in de Parkwijck school gevestigd. b. Het meerjaren beleidsplan van SPO is via de scholen in boekvorm verspreid. De directie speelt het plan door naar de MR geleding. Achter in het boekje staat de globale planning per jaar aangeven. c. Vanmiddag is het ABC loket in Leidsche Rijn geopend. Doel is kinderen van 0-12 jaar met ontwikkelingsproblemen of zorgvragen te ondersteunen. ABC staat voor: Alerte signalering, Beoordeling en Coördinatie van de zorg. Een breed multidisciplinair team is hiervoor beschikbaar. De eerste ervaringen van de proef ABC Jeugdteam zijn vastgelegd. d. Momenteel wordt hard gewerkt aan de SPO website met als doel de informatievoorziening te verbeteren ( Zo wordt onder andere de toegankelijkheid verbeterd, komt er een link voor personeel en MR-leden om beleid in te zien en wordt een en ander in een nieuw jasje gestoken. Vanuit SPO is schriftelijk de volgende informatie verstrekt: a. De ID-banen zijn beëindigd en een conciërgepool is opgericht. Het merendeel van de IDbaners is bij Werkbedrijf Utrecht in dienst gekomen. De scholen mogen voor circa per jaar een conciërge inhuren via het Werkbedrijf Utrecht. De gemeente is per 1 september akkoord gegaan met de oprichting van de conciërgepool zonder hier een tijdslimiet aan te koppelen. Het stuk wordt rondgedeeld. b. Met de notitie Op weg naar een Raad van Toezicht...? geeft het bestuur informatie over haar

4 overwegingen en de rol die het bestuur in de nabije toekomst voor zichzelf ziet. Het bestuur zal meer en meer een toezichthoudende rol vervullen en als sparring partner fungeren voor de algemene directie. De notitie wordt uitgedeeld. MR-en De school, De Twijn, is officieel erkend als Daltonschool. 5. (Her)benoeming bestuursleden SPO heeft een bestuur dat de algemene directie aanstuurt. In het bestuur hebben vijf leden zitting. Na 2 jaar zitting vindt roulatie plaats. Een herbenoeming wordt voorgelegd voor Bé Keizer en Veerle Pachen wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Bé heeft 6 à 8 jaar zitting in het bestuur van SPO. Hij wil nu aan zijn laatste termijn beginnen als bestuurslid. Bé heeft zich met name met de verzelfstandiging beziggehouden. Hij is onder andere intensief bezig geweest met de invoering van een goede bedrijfsvoering en heeft de financiën op orde gesteld. De lump sum bekostiging zorgt voor ingrijpende wijzigingen. Hij verwacht van de GMR dat zij een sparringpartner van de algemene directie zijn. Veerle is 3 jaar lang voorzitter van de GMR geweest en heeft hierdoor kennis gemaakt met de SPO. Zij ziet de SPO als een professionele organisatie waar zij zich graag voor wil blijven inzetten. Zij wil met name een bijdrage leveren aan de nieuwe weg die het bestuur op gaat. Een regelmatig bezoek van bestuursleden aan scholen onderschrijft zij zeer. Harry Boukes die een aantal jaren in de GMR heeft meegedraaid ervaart het bestuur van SPO op een te grote afstand. Hij pleit naast het jaarlijks overleg en de koersmiddag voor meer formele momenten tussen bestuur en GMR zodat meer informatie-uitwisseling plaatsvindt. 6. arrekening en jaarverslag 2004 Eric van Dorp licht de jaarrekening en het jaarverslag 2004 toe. In verband met het grote volume (meer dan 100 pagina s), zijn de exploitatieoverzichten van de afzonderlijke scholen weggelaten in de toegezonden stukken. De oude administratie is op orde. Door de jaarrekening 2004 is een goede kijk gekregen op de financiële stand van zaken. Hierdoor zijn de problemen boven water gekomen. Pluspunt van de overschrijding van de kosten is, dat het incidentele kosten betreft en geen structurele kosten. De Begeleidende notitie jaarrekening SPO Utrecht 2004 wordt per pagina doorlopen. Pagina 1 eigen vermogen: SPO heeft een negatief eigen vermogen. In de komende jaren zal in de uitgaven worden gesnoeid. Dit zal met name op de personele kosten zijn. De personele

5 kosten zijn met overschreden door onder andere de inhuur van extern personeel, de hoge kosten voor het administratiekantoor en extra kosten die zijn gemaakt voor ID en OALT. Eind van het jaar wordt een nieuw contract met een administratiekantoor gesloten. Momenteel wordt voor dit contract betaald. Een kostenbesparing is zeker realiseerbaar. Tevens gaan kosten bespaard worden op het nieuwe ARBO contract. Bij de lump sum methode wordt een gemiddelde loonsom uitgekeerd. Er is geen bedrag gereserveerd voor personele risico s zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Momenteel is hiervoor 1 miljoen beschikbaar. Dit is niet voldoende voor 800 mensen. De komende vijf jaar wordt hier een bedrag voor opgebouwd. Het personeel van het bovenschoolskantoor (7 mensen) wordt betaald door de bruidsschat. De gemeente heeft het hele bedrag van 5 miljoen overgemaakt. De bruidsschat is over 5 jaar op. Pagina 2 positief exploitatiesaldo: Risico s die niet zijn voorzien moeten door alle scholen worden gedragen. De nieuwe gewichtenregeling zorgt ook voor onzekerheid. Dit kan een herverdeling van schoolbudgetten betekenen. Pagina 10 3,075 miljoen: dit is de betaling van het bovenschools bestuur. Bij de overdracht heeft de gemeente afgesproken dat reserves en voorzieningen pas worden overgemaakt als de jaarrekening klaar is. 7. Nieuw ARBO contract Thea Meijer geeft een toelichting. De SPO werkt sinds een aantal jaren met een all in contract met Arboned. Per 1 oktober aanstaande loopt het contract af. Per 1 juli 2005 is een wijziging in de arbowetgeving waarbij er meer mogelijkheden zijn voor een werkgever om zelf te bepalen hoe de arbozorg wordt georganiseerd. De regie komt bij de directie te liggen. In beginsel lag de nadruk op de aanpak van langdurig ziekteverzuim. SPO wil nu een contract dat zich richt op kort ziekteverzuim en preventie. SPO heeft verschillende gesprekken met BGZ-diensten gevoerd. Voorstel is om per 1 oktober aanstaande een jaarcontract af te sluiten met Arboslim. In 2007 wordt bekeken of een gezamenlijke inkoop door de 3 besturen (openbaar, katholiek en protestant christelijk onderwijs) mogelijk is. Overige opmerkingen die zijn gemaakt: De ARBO dienst geeft op schoolniveau inzicht in het ziekteverzuim. Eén keer per jaar wordt op algemeen niveau gerapporteerd. Het ziekteverzuim is momenteel 11%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoog verzuim van het onderwijs ondersteunend personeel (OOP). Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim van het primair onderwijs is 8%. De directeuren volgen trainingen op het gebied van inhoud en vaardigheden. Vaak liggen de problemen op het gebied van communicatie. De deskundige van de ARBO dienst heeft ook een geheimhoudingsplicht. De dossiers worden per 1 oktober aanstaande overgedragen.

6 8. Vakantierooster Thea Meijer vraagt positief te adviseren op het vakantierooster zodat geen ongelijkheid in de stad ontstaat. In het groot stedelijk overleg is nog getracht de Krokusvakantie later te plannen. Dit is helaas niet gelukt. 9. Presentatie uitslag MR enquête Barend geeft de resultaten van de Enquête professionaliteit van MR-en weer. Alle MR-en hebben een brief met vragen ontvangen die betrekking hebben op professionaliteit. Response is 84% (21 van de 25 MR-en hebben de enquête ingevuld) Gemiddelde score van professionaliteit is 56% (komt overeen met schoolcijfer 5,6) Spreiding tussen de scholen varieert van 21% tot 74% Er zijn vijf blokken met vragen gesteld. Goed ontwikkeld zijn de volgende blokken: Werkwijze MR Contacten met directie Contacten tussen MR en GMR Blokken die minder goed ontwikkeld zijn, zijn: Contacten MR met achterban, overall score is 37% Deskundigheidsbevordering MR (cursussen, intervisie) Dieper ingaand op de blokken, is het volgende op te merken: Binnen werkwijze MR verdienen vooral agenda, het halen van de planning en het maken van een concreet besluit de aandacht. Bij de contacten tussen MR en GMR kan de informatieuitwisseling beter. Ten aanzien van deskundigheidsbevordering is de vraag of er sowieso behoefte is aan scholing en opleiding. Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat een kleine school weinig middelen heeft om cursussen te volgen. Tijdschriften worden slecht gelezen.

7 Aanbevelingen aan de GMR zijn: 1. Onderzoek of een MR zich wil verbeteren/professionaliseren 2. Geef meer inhoudelijk informatie aan MR-en 3. Regel visitaties van MR-en bij elkaar 4. Zorg voor uitwisseling best practices voor: betrekken van de achterban opstellen agenda vergaderingplanning besluitvorming Na afloop van de presentatie wordt gediscussieerd over de toezending van de stukken voor de GMR vergadering. Doordat zij soms laat worden toegestuurd, zijn ze moeilijk terug te koppelen naar de MR en zijn bepaalde zaken al een voldongen feit. Dit is de reden dat voor bepaalde stukken een tweeslag is ingevoerd. Deze stukken worden eerst informatief behandeld en in de volgende GMR vergadering vindt de besluitvorming plaats. Streven is om stukken 10 dagen van tevoren toe te sturen. De GMR kan overigens helpen met de vertaling naar de MR toe. 10. Rondvraag Fanny Groenendijk van Parkwijck vraagt naar de stand van zaken van het kwaliteitsbeleid. Zij meldt dat de MR een ouderenquête wil houden. Thea Meijer licht toe dat in de vergadering van december het kwaliteitsbeleid wordt behandeld. De ouderenquête is daar onderdeel van. Volgend voorjaar zijn de resultaten bekend. Iedere school staat vrij om een ouderenquête te houden. De Kleine Dichter, De Cirkel, Witte Vrouwen hebben recentelijk een ouderenquête gehouden. Tot slot wordt gemeld dat de Inspectie altijd zeer geïnteresseerd is in de resultaten van ouderenquêtes. Eric Heijs van de Kohnstammschool heeft een vraag over de do s en dont s van tussenschoolse opvang. Thea Meijer meldt, dat zodra het wetsvoorstel er is, het kader van de tussenschoolse opvang aan de scholen wordt gegeven. Als scholen een goede overblijfregeling hebben, wil SPO dit graag weten. Voor vragen over de tussenschoolse opvang, kan de MR verwijzen naar de directie. arlijks worden door ouders vragen gesteld over de invoering van een continu rooster. Vier scholen hebben reeds een continu rooster ingevoerd, namelijk: Luc Stevens, De Pantarijn, De Meander en Apollo 11. Thea Meijer bedankt Veerle voor haar betrokkenheid en deskundigheid. Thea Meijer en Erik van Dorp verlaten vervolgens de vergadering.

8 11. Informatie over facilitering P(G)MR Vanuit SPO is er geld beschikbaar voor scholing op het gebied van lump sum. Voorstel is om dit gezamenlijk te doen en een bureau een voorstel te laten doen. Er zijn reeds twee offertes aangevraagd bij VOO en AOB. In het voorjaar 2005 heeft VOO startbijeenkomst lump sum gehouden. Deze startbijeenkomst gaf algemene informatie over lump sum en londo. Vraag is of zij in staat zijn gerichte informatie te geven in een vervolgtraining. Johan geeft aan dat hij het voorstel van AOB teleurstellend vindt. Er vindt discussie plaats over naar welke variant/optie de voorkeur uitgaat, namelijk bespreking van de eigen of een fictieve begroting. Veerle stelt voor om beide opties te combineren. Bekijk eerst de bestuursbegroting en vervolgens de schoolbegroting. Volgorde van behandeling is: bestuursbegroting, schoolbegroting, systematiek en schoolbeleid. Voorgesteld wordt aan VOO te vragen het voorstel verder uit te werken en een nieuwe offerte te maken. Hierbij wordt een clausule ingebouwd dat op 2 scholen een pilot wordt gehouden. Na de pilot vindt een evaluatie plaats. De wens wordt geuit dat VOO inspeelt op de wensen van de groep. De school geeft van tevoren het niveau aan. Het idee wordt geopperd dat de training uit een basis bestaat die voor iedereen gelijk is en dat daarna een keuze uit modules kan worden gemaakt. 12. Besluitvorming agendapunten 5, 6, 7 en 8 Iedereen is positief ten aanzien van de herbenoeming van Bé Keizer en de voordracht van het nieuwe bestuurslid Veerle Pachen (agendapunt 5). Voor agendapunt 6, de jaarrekening en jaarverslag 2004, wordt een positief advies gegeven. De personeelsgeleding is akkoord met het voorstel voor een nieuw ARBO contract (agendapunt 7). Met agendapunt 8, het vakantierooster , is iedereen het eens. 13. Afscheid van Veerle Pachen en Harry Boukes Ten slotte wordt afscheid genomen van Veerle Pachen en Harry Boukes als GMR leden. Beiden worden bedankt voor hun inzet en enthousiasme. Harke Hofman en Ad van Tok hebben de GMR ook verlaten. Zij zijn vanavond niet aanwezig. Monique Hofman heeft haar werkzaamheden als notuliste beëindigd.

9 OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN Datum Actie Actie door Actie gereed GMR enquête behandelen in GMR-bijeenkomst van DB september GMR-vergaderlocaties vaststellen in GMRbijeenkomst DB van september Beëindiging GMR-lidmaatschap doorgeven aan Johan GMR van der Pol Situatie tussenschoolse opvang agenderen voor DB bespreking in GMR Reglement van ouderraad, voor zover aanwezig, GMR toesturen aan Sonja Wierenga (Jules Verneschool) Kandidaten nomineren voor bestuursvacature bij GMR Barend/Johan voor 1 september a.s DB stelt activiteitenplan op ter onderbouwing van de DB aan te vragen scholingsgelden voor lump sum (facilitering P(G)MR) Vergaderlocatie vast of wisselend DB arplanning versturen aan overige GMR leden DB Uitnodiging netwerkbijeenkomst DB Uitgebreide offerte aanvragen bij VOO voor lump sum training DB BESLUITENLIJST Datum Besluit Voorgedragen voor herbenoeming Bé Keizer en benoeming Veerle Pachen Positief advies jaarrekening en jaarverslag Positief advies P-geleding nieuw ARBO contract Instemming vakantierooster

GMR VERGADERING 13 JUNI 2006. Locatie: SPO. Overzicht van aan- en afwezigen. School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Ja

GMR VERGADERING 13 JUNI 2006. Locatie: SPO. Overzicht van aan- en afwezigen. School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Ja GMR VERGADERING 13 JUNI 2006 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Dr. Bosschool Rico van

Nadere informatie

GMR VERGADERING 17 OKTOBER 2006 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 17 OKTOBER 2006 Locatie: SPO GMR VERGADERING 17 OKTOBER 2006 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Afwezig Dr. Bosschool

Nadere informatie

GMR VERGADERING 15 FEBRUARI 2005

GMR VERGADERING 15 FEBRUARI 2005 GMR VERGADERING 15 FEBRUARI 2005 Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Apollo 11 Harry Boukes Afgemeld Dr. Bosschool Veerle Pachen Ja De Cirkel Fleur Bominaar Ja De Hoge

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR 2007 2008

JAARVERSLAG GMR 2007 2008 JAARVERSLAG GMR 2007 2008 Pagina 1 Jaarverslag GMR 2007-2008 Inleiding Dit is het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in Utrecht. In dit jaarverslag wordt een verslag gegeven van

Nadere informatie

GMR VERGADERING 19 februari Locatie: SPO. Overzicht van aan- en afwezigen

GMR VERGADERING 19 februari Locatie: SPO. Overzicht van aan- en afwezigen GMR VERGADERING 19 februari 2008 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Afwezig Apollo 11 Misja Heller Dr. Bosschool Daniele van Essen

Nadere informatie

GMR VERGADERING 19 APRIL 2005

GMR VERGADERING 19 APRIL 2005 GMR VERGADERING 19 APRIL 2005 Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Apollo 11 Harry Boukes Ja Dr. Bosschool Veerle Pachen Ja De Cirkel Jasper Bunt Ja De Hoge Raven Souad

Nadere informatie

GMR / MR NETWERK BIJEENKOMST 23 NOVEMBER 2006 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig

GMR / MR NETWERK BIJEENKOMST 23 NOVEMBER 2006 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig GMR / MR NETWERK BIJEENKOMST 23 NOVEMBER 2006 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Michaela Grol Khaddouj el Abrahimi Apollo 11 Misja

Nadere informatie

GMR VERGADERING 17 november 2009 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 17 november 2009 Locatie: SPO GMR VERGADERING 17 november 2009 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank - - Apollo 11 Misja Heller Dr. Bosschool Olav Groenendijk Afgemeld De Cirkel

Nadere informatie

GMR VERGADERING 24 juni 2008 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 24 juni 2008 Locatie: SPO GMR VERGADERING 24 juni 2008 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Afwezig Dr. Bosschool Olav

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

Marcel van Dijk (Kees Valkensteinschool) Annelies Kampschuur (Rietendakschool) Rien van Keeken (Jan Nieuwenhuyzen school)

Marcel van Dijk (Kees Valkensteinschool) Annelies Kampschuur (Rietendakschool) Rien van Keeken (Jan Nieuwenhuyzen school) VERSLAG GMR VERGADERING Datum: 18 november 2003 Aanwezig: Anita Aalpoel (Parkwijck) Peter Alderliesten (De Meander) Harry Bouwkes (Apollo 11) Erik van Dorp (SPO) Marcel van Dijk (Kees Valkensteinschool)

Nadere informatie

GMR VERGADERING 3 februari 2009 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 3 februari 2009 Locatie: SPO GMR VERGADERING 3 februari 2009 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Afwezig Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Afgemeld Dr.

Nadere informatie

GMR VERGADERING 19 juni Locatie: SPO. Overzicht van aan- en afwezigen. School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Afgemeld

GMR VERGADERING 19 juni Locatie: SPO. Overzicht van aan- en afwezigen. School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Afgemeld GMR VERGADERING 19 juni 2007 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex Casteelen Afgemeld Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Dr. Bosschool

Nadere informatie

GMRvertegenwoordiger. Barbara Akdeniz

GMRvertegenwoordiger. Barbara Akdeniz GMR VERGADERING 12 april 2011 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMRvertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Suus van Zorge Afgemeld Apollo 11 Misja Heller Ja Dr. Bosschool Esther Bras Afwezig

Nadere informatie

GMR VERGADERING 8 JUNI 2010 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 8 JUNI 2010 Locatie: SPO GMR VERGADERING 8 JUNI 2010 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Suus van Zorge Ja Apollo 11 Misja Heller Ja Dr. Bosschool Carolien van Eggermond

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Nadere informatie

Jeroen de Groot (oudergeleding Witte Vrouwen school) Rolf de Groot (oudergeleding Maasplein) Erik Heijs (oudergeling Kohnstammschool)

Jeroen de Groot (oudergeleding Witte Vrouwen school) Rolf de Groot (oudergeleding Maasplein) Erik Heijs (oudergeling Kohnstammschool) GMR PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum: 26 september 2002 Aanwezig: Eric van Baarschot (BCPO) Jeroen de Groot (oudergeleding Witte Vrouwen school) Rolf de Groot (oudergeleding Maasplein) Erik Heijs

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 15 september 2014 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, André Huxkens, Jolanda Colnot, Veronique Schreurs, Josine Neuhof,

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING

VERSLAG GMR VERGADERING VERSLAG GMR VERGADERING Datum 13 april 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Harry Boukes (Apollo 11) Annelies Kampschuur (Rietendakschool) Thea Meijer (SPO)Atie van Olst (De Klim) Veerle Pachen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

GMR VERGADERING 30 NOVEMBER 2010 Locatie: SPO

GMR VERGADERING 30 NOVEMBER 2010 Locatie: SPO GMR VERGADERING 30 NOVEMBER 2010 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Suus van Zorge Afgemeld Apollo 11 Misja Heller Dr. Bosschool Carolien van

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER

NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER Aanwezig: Afwezig: Agenda: Sandra Obbink, Annemiek Orthel, Oudejans (voorzitter), Evelien Prot, Bas Bronneberg Saskia Lekkerkerker, Moerkamp, Aafke

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR basisschool De Poolster 2015/2016 A. Onze doelen Wij als MR willen alle informatie die we krijgen van directie en GMR bespreken

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Bonte Tol p/a OBS De Bonte Tol, Gantellaan 5, 2642 JK Pijnacker

Medezeggenschapsraad OBS De Bonte Tol p/a OBS De Bonte Tol, Gantellaan 5, 2642 JK Pijnacker Notulen MR Vergadering Datum: 23 april 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Bonte Tol Aanwezig: Sadhana Bacha (SB) Marina Hoos (MH) Myra Lissenberg (notulist) (ML) Linda Muller (secretaris) (LM) Marcel Pronk

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur, Datum: woensdag 16-9-2014 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Cas Marleen heeft zich teruggetrokken als lid van de MR Anja komt later (sluit aan om 19.40

Nadere informatie

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 20 januari 2011 Aanwezigen Neil Turner (NT), Lora Zeyrek (LZ), Jan Buit (JB), André Wilmink (AW) Afwezig Wanda Vester (WV), Ellen Lammertink (EL), Cengiz Cilingir

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda Tijdsbewaking: Kim Volgorde aangepast: Formatie, Schoolplan, Begroting eerst Extra agendapunt: cursus

2. Vaststelling agenda Tijdsbewaking: Kim Volgorde aangepast: Formatie, Schoolplan, Begroting eerst Extra agendapunt: cursus Notulen MR vergadering donderdag 27 november 2012 Locatie: WOC Tijd: 19:30 tot 21:30 uur Aanwezig: Ine, Ed, Kim, Tess, Alma, Roland, Barbara, Paul Merks, José en Ellen Afwezig: Cindy, Marc en Marijke 1.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Vergadering nummer 02 Datum 26 oktober 15 Locatie teamkamer Tuinlanden Tijd 20:00 22:30

Vergadering nummer 02 Datum 26 oktober 15 Locatie teamkamer Tuinlanden Tijd 20:00 22:30 R.K. basisschool De Twaalfruiter Doyennéperenlaan 1 3452 EC Vleuten 030 666 80 52 / 06-25 03 14 88 Notulen MR-vergadering Vergadering nummer 02 Datum 26 oktober 15 Locatie teamkamer Tuinlanden Tijd 20:00

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS de Langereisschool Ursem

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS de Langereisschool Ursem Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS de Langereisschool Ursem Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie en uitgangspunten 4 3. Jaarplanning 5 4. Bezetting MR 6 5. Taakverdeling en aandachtsgebieden MR

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Notulen MR-vergadering Datum: maandag 20 april 2015 Tijdstip: 18.15 uur - 20.30 uur Locatie: De Lichtboei, Kootwijkerbroek Aanwezig: Kees Spee (KS), Alies Hendriksen (AH), Geertje van de Brink (GB) en

Nadere informatie

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden.

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen GMR Maandag 13 maart 201 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson X Paul Moltmaker

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN Datum : dinsdag 01 november 2011 Aanwezig: Bart Reijneveld/Jeannette Kapteijn/ Sanneke Vos/ Eveline Luiten/Caroline Knoester/

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG. Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG Medezeggenschapsraad Schooljaar 2015-2016 1 INHOUD 1 Leden en taakverdeling 2 Algemeen 2.1 Inleiding. 2.2 Samenstelling. 2.3 Vergaderingen.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 14-04-2010. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, Jeanette

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum:8 mei 2012 Aanvang: uur

Notulen MR- vergadering Datum:8 mei 2012 Aanvang: uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Mark Kramer (lid/ ouder), Titia Woudwijk (lid/ ouder), Astrid Schoonhoven (lid/personeel), Ubbo Elzinga (directie), Karin Baars (lid/personeel), Lottie Kramer- Haarsma

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

Gasten; Chris [ namens het bevoegd gezag ] Afwezig: Gerda, Natascha met kennisgeving, Jannie [ zie toelichting ]

Gasten; Chris [ namens het bevoegd gezag ] Afwezig: Gerda, Natascha met kennisgeving, Jannie [ zie toelichting ] MR Blinkertschool Soort vergadering MR. Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 13-03-2014 Tijd: 19.30 21.30u Notulist: Anneke Aanwezig:, Lisanne, Anneke Meerkerkstraat 20 6843 MH Arnhem Telefoon 06-53957807

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 15 september 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans x Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark 2015-2016 Basisschool De Ark De Dintel 2 5463 NR Veghel tel. 0413-319680 e-mail: ark@skipov.nl e-mail mr: mrar@skipov.nl www.arkskipov.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Sleutelbloem

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Sleutelbloem Jaarverslag 2015-2016 Medezeggenschapsraad De Sleutelbloem Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Sleutelbloem. In dit verslag legt de MR verantwoording

Nadere informatie

JAARPLAN GMR Jaarplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Schoolvereniging Rehoboth, Urk

JAARPLAN GMR Jaarplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Schoolvereniging Rehoboth, Urk JAARPLAN GMR 2015-2016 Jaarplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Schoolvereniging Rehoboth, Urk INHOUDSOPGAVE Inhoud Waarom een jaarplan? 1 Rol en werkwijze van de GMR 2 Thema s t.b.v. het

Nadere informatie

MR Jaarplan Samen staan we sterk

MR Jaarplan Samen staan we sterk MR Jaarplan 2016-2017 Samen staan we sterk Medezeggenschapsraad De Wiekslag 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Introductie pagina 3 2. Algemene zaken pagina 4 Contacten medezeggenschapsraad (MR) pagina 4 Vergaderactiviteiten

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Marijn Macco Afwezig

Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Marijn Macco Afwezig GMR VERGADERING 24 november 2015 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Marijn Macco Apollo 11 De Cirkel Jolien Vonk Afgemeld De Hoge Raven Eveline

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.00 uur CONCEPT NOTULEN MR -VERGADERING 30 maart 2016 Aanwezig: Marie-José Jaspers, Tineke van Sprundel,

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Femke Otter. Marthy Smid. Ja Ja Kaleidoskoop Mirjam Meijers Afgemeld Kees Valkensteinschool Hans Copier Michiel Arnoldus.

Femke Otter. Marthy Smid. Ja Ja Kaleidoskoop Mirjam Meijers Afgemeld Kees Valkensteinschool Hans Copier Michiel Arnoldus. GMR VERGADERING 16 juni 2015 Locatie: SPO Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Marijn Macco Afgemeld Apollo 11 Misja Heller De Cirkel Jolien Vonk Afgemeld De

Nadere informatie

Vergadering nummer 07 Datum 10 mei 16 Tijd 19:30 22:00 Boomgaarden. Maurice, Ellen, Karin, Carolien, Sandra, Merije, Jos, Spiros

Vergadering nummer 07 Datum 10 mei 16 Tijd 19:30 22:00 Boomgaarden. Maurice, Ellen, Karin, Carolien, Sandra, Merije, Jos, Spiros R.K. basisschool De Twaalfruiter Doyennéperenlaan 1 3452 EC Vleuten 030 666 80 52 / 06-25 03 14 88 notulen MR-vergadering Vergadering nummer 07 Datum 10 mei 16 Locatie Teamkamer Tijd 19:30 22:00 Boomgaarden

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : Janneke van den Berg, Janneke de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : Janneke van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Concept

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

MR Notulen. Aanwezig: Oudergeleding: Anouk, Gosia, Aline, Rein, Gudule Teamgeleding: Christel, Bernadette Directie: Bauke

MR Notulen. Aanwezig: Oudergeleding: Anouk, Gosia, Aline, Rein, Gudule Teamgeleding: Christel, Bernadette Directie: Bauke MR Notulen t.b.v. ouders, leerlingen en personeel van saltomontessorischool de trinoom jaargang 2011/2012 * datum: 18 juni 12 2 Aanwezig: Oudergeleding: Anouk, Gosia, Aline, Rein, Gudule Teamgeleding:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk.

Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk. Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.), Tineke, Korry, Rients, Sjoerdtje, Joke,

Nadere informatie

1. Opening Monic heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda Goedgekeurd. 3. Mededelingen van de directie

1. Opening Monic heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda Goedgekeurd. 3. Mededelingen van de directie datum 14 oktober 2015 datum bespreking september 2015 van Natasja Kwaaitaal bespreking MR-vergadering De Wegwijzer aanwezig Personeelsgeleding: Monic van Boesschoten Jeroen van der Ploeg Claudia van den

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 MR. Geloofwaardig én betrokken onderwijs

Jaarverslag 2011 MR. Geloofwaardig én betrokken onderwijs Jaarverslag 2011 MR Geloofwaardig én betrokken onderwijs Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Willem van Oranjeschool over het kalenderjaar 2011. Met dit verslag legt

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Piramide over het schooljaar 2014/2015. We geven in dit jaarverslag aan wie er

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 05 juli 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Toor Afwezig: OV de bijzige

Nadere informatie

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Notulen vergadering MR 9 september 2015 Aanwezig namens de ouders: Idema, Carola Nieborg ( voorzitter), Esther Oudes Aanwezig namens de leerkrachten:

Nadere informatie