HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage ALGEMEEN Artikel 1 De Gemeente en haar orde 1.1. De gemeente is een door God gegeven gemeenschap van gelovigen. Aan die gemeenschap met God en met elkaar wordt uiting gegeven ondermeer door: - God te eren, Hem te prijzen en te danken; - zich aan God toe te wijden; - het Avondmaal te bedienen en de doop op belijdenis van het geloof toe te passen; - liefde voor God en de naaste en door dienstbetoon; - gezamenlijk de doelen van de gemeente na te streven; - het houden van zondagse diensten en nevendiensten; - het regelmatig houden van kringbijeenkomsten en gebedssamenkomsten Aan het Avondmaal, dat in de regel de eerste zondag van de maand wordt gevierd, kunnen zij deelnemen die belijden het eigendom van de Heer te zijn, geen ongeregelde levenswandel hebben en oprecht staan tegenover God en de naaste De gemeente past de doop toe op grond van persoonlijk geloof en getuigenis. DE LEDEN Artikel 2.1 Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap Leden van de gemeente zijn zij, die als zodanig zijn ingeschreven. Aanmelding geschiedt schriftelijk bij de secretaris In artikel 6.2. en 6.5. van de statuten zijn de voorwaarden voor toelating van leden en het vervallen van het lidmaatschap vermeld. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt indien zich een van de in artikel 6.5. van de statuten genoemde situaties voordoet De namen van personen, die het lidmaatschap van de gemeente hebben aangevraagd, worden in twee achtereenvolgende zondagse diensten aan de gemeente bekend gemaakt. Leden hebben het recht tot een week na de tweede bekendmaking van de aanvraag van het lidmaatschap duidelijk gemotiveerde bezwaren tegen de toelating kenbaar te maken. In dat geval zal de raad zonodig in nader overleg treden met de betrokkenen en wordt de toelating in beraad genomen. Toelating geschiedt bij tenminste tweederde meerderheid van stemmen van de raad. De toelating van leden wordt in de gemeente bekend gemaakt Van de leden wordt verwacht, dat zij zich van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeente, zowel in geestelijke als in materiële zin, bewust zijn. Deze verantwoordelijkheid uit zich onder andere in: - het zoveel mogelijk bijwonen van de samenkomsten, activiteiten en vergaderingen van de gemeente (Hebr 10:25, Hand 2:42); - het naar vermogen meewerken aan geestelijke opbouw en bloei van de gemeente; - hulp- en dienstbetoon zowel jegens elkaar als jegens de gemeente; - het in bescherming nemen van de gemeente tegenover derden; - het naar draagkracht bijdragen in de financiële en materiële behoeften van de gemeente.

2 leder lid heeft stemrecht in de ledenvergadering, behalve zij die vanwege de tucht of om andere gegronde redenen van stemrecht zijn uitgesloten leder lid heeft het recht zaken ter bespreking voor te leggen aan de raad. ARTIKEL 2.2 Tuchtmaatregelen en royement Indien een lid een levenswandel of gedragslijn volgt c.q. leerstellingen verkondigt die in strijd zijn met de Bijbel, kan de raad, na betrokkene behoorlijk vermaand te hebben, een tuchtmaatregel toepassen met als doel de betrokkene tot inkeer te brengen. Als tuchtmaatregel kan betrokkene deelname aan het Avondmaal, de toegang tot de ledenvergadering en het stemrecht worden ontzegd. Dit wordt schriftelijk aan betrokkene medegedeeld. Een maatregel kan worden ingetrokken als het doel is bereikt of als om andere redenen intrekking gewenst wordt geacht. Een lid van de raad, tegen wie een tuchtmaatregel is getroffen, is verplicht onmiddellijk af te treden Uitsluiting van leden als bedoeld in artikel 6.5. van de statuten geschiedt door de raad, nadat de betrokken persoon daarover onderhouden is op grond van Matt 18:15-20 en nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om zich ten overstaan van de raad mondeling, dan wel schriftelijk, te verantwoorden. Tot uitsluiting van lidmaatschap kan worden besloten indien: - kan worden aangetoond dat de betrokkene leerstellingen verkondigt welke niet in overeenstemming zijn met de Bijbel; - de levenswandel van de betrokkene onbetamelijk moet worden geacht op grond van de Bijbel; - de betrokkene zonder geldige reden langer dan een jaar de bijeenkomsten verzuimd heeft; - betrokkene handelingen doet of nalaat waardoor de belangen van de gemeente ernstig worden geschaad. De procedure van vermanen, tucht en eventuele uitsluiting zal zijn overeenkomstig de aanwijzingen van Matt 18: DE RAAD Artikel 3.1 Ambten en taken De oudsten of opzieners, waaronder de voorganger, zijn verantwoordelijk voor: - de leiding van en het toezicht op de gemeente; - de bediening van het Woord, het Avondmaal en de Doop; - het zalven van en bidden met zieken; - het toezicht over de pastorale zorgverlening in de gemeente; - de toerusting en training tot bediening in de gemeente. De oudsten hebben stemrecht in de raad De secretaris en de penningmeester zijn speciaal gekozen voor en belast met de algemene respectievelijk de financiële administratie van de gemeente.

3 Werkzaamheden van de secretaris: - algemene en ledenadministratie en correspondentie; - notuleren van raads- en ledenvergaderingen en algemene gemeentevergaderingen; - versturen van convocaties en agenda's voor vergaderingen. Werkzaamheden van de penningmeester: - beheer der financiën; - financiële administratie en regelmatige verslaggeving; - het opmaken van een financieel jaarverslag t.b.v. de jaarvergadering; - het opstellen van een jaar-/meerjarenbegroting. Secretaris en penningmeester hebben stemrecht in de raad De oudsten kunnen zich bij hun taakuitoefening laten bijstaan door diakenen. De diakenen hebben in de eerste plaats tot taak de verzorging van de materiële belangen van de gemeente, welke taak zij in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de raad uitvoeren. Voorts verlenen zij hulp in het kader van het dienstbetoon door de gemeente en staan zij de oudsten bij in hun taakuitoefening. Mogelijke werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: - ziekenbezoek - speciale zorg voor eenzamen en bejaarden - het fungeren als bemiddelaar tussen maatschappelijke instellingen en in sociale nood verkerende broeders en/of zusters. De diakenen kunnen uit de mannelijke en de vrouwelijke leden van de gemeente worden voorgedragen door de leden De raad kan zich bij haar taakuitoefening laten bijstaan door een stagiair van een Bijbelschool. De raad kan zich bij haar taakuitoefening laten bijstaan door een geestelijk werker in de situatie dat de gemeente geen voorganger heeft aangesteld. De geestelijk werker heeft de kwalificaties van een voorganger maar zal de taken slechts uitoefenen voor een bepaalde tijd. De stagiair of geestelijk werker functioneren als diakenen die hun taak uitoefenen onder verantwoordelijkheid van de raad. Zij behoeven geen lid te zijn van de gemeente. De raad kan besluiten dat deze personen deel kunnen nemen aan de raadsvergaderingen. Een stagiair of geestelijk werker wordt door de raad aangesteld na goedkeuring door de ledenvergadering. In een arbeidsovereenkomst zijn hun taken, de duur van hun taakuitoefening en eventuele honorering vastgelegd De raad voert het bestuur en beheer over alle eigendommen van de gemeente. Onverminderd haar verantwoordelijkheid aan de ledenvergadering heeft de raad het recht alle handelingen te verrichten of na te laten welke zij van belang acht voor het goed besturen en beheren Leiders en medewerkers van de aan de gemeente verbonden clubs, commissies, activiteiten enz. functioneren onder verantwoordelijkheid van de raad. Artikel 3.2 Voordracht Voordat met de voordracht aangevangen wordt, zal de gemeente worden gewezen op hetgeen de Bijbel in Hand 6:1-6, 1 Tim 3:1-13 en/of Titus 1:5-9 over oudsten en diakenen vermeldt, waarbij deze woorden eventueel nader toegelicht kunnen worden.

4 Voordraagbaar zijn diegenen, die tenminste een jaar onafgebroken lid zijn van de gemeente. Bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad zijlinie kunnen niet tegelijkertijd lid van de raad zijn De leden worden in twee opeenvolgende zondagsdiensten opgeroepen namen van kandidaten voor te dragen, die geschikt worden geacht als oudste of diaken de gemeente te dienen. Deze voordracht geschiedt schriftelijk bij de secretaris De namen van de kandidaten worden op twee opeenvolgende zondagen afgekondigd in de erediensten. Leden kunnen gegronde bezwaren tegen een kandidaat inbrengen bij de raad. Voorganger en raad voeren gesprekken met ieder van de kandidaten om zich te overtuigen dat er geen gegronde bezwaren bestaan. Bij afwezigheid van zulke bezwaren kunnen de voorgedragen personen bevestigd worden als oudste of diaken Wanneer geen of onvoldoende kandidaten beschikbaar komen, zal de raad gerechtigd zijn hetzij een tweede oproep voor kandidaten te laten uitgaan, hetzij zelf zorg te dragen voor het samenstellen of completeren van de kandidatenlijst. De raad kan onder goedkeuring van de ledenvergadering voorzieningen treffen om op andere wijze in de vacature te voorzien De bevestiging van de gekozen personen geschiedt door handoplegging door de voorganger en de oudsten in het midden van de gemeente. Wanneer een oudste of diaken wordt gekozen voor een tweede aansluitende periode, vindt geen hernieuwde inzegening plaats Met uitzondering van de voorganger worden oudsten en diakenen uit en door de gemeente gekozen voor een periode van drie jaar. Na afloop van deze periode zijn zij direct herkiesbaar. Na een tweede aansluitende periode van drie jaar zijn zij niet direct herkiesbaar. Na een jaar van rust kunnen zij weer kandidaat gesteld worden. De oudsten en diakenen treden af volgens een daartoe door de raad opgesteld rooster. Bij een tussentijdse vacature van een oudste of diaken kan de als opvolger gekozene in het rooster van aftreden de plaats innemen van de afgetredene. Hij kan eveneens gekozen worden voor een volle ambtsperiode van drie jaar. De opvolger zal vervolgens voor een tweede periode herkiesbaar zijn. Artikel 3.3 De raadsvergadering De voorganger fungeert in de regel als voorzitter van de raad, tenzij de raad het voorzitterschap wenst over te dragen aan een oudste. Bij afwezigheid van de voorzitter, of onder bijzondere omstandigheden, kan het voorzitterschap worden waargenomen door een tweede voorzitter, die uit de oudsten door de raad gekozen wordt De raad vergadert ten minste eenmaal per twee maanden. Voorstellen uit de gemeente aan de raad, dienen tijdig en schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor het opstellen van de agenda en eventuele bijlagen. Tenminste vijf dagen voor elke vergadering ontvangen de raadsleden de agenda Alle besluiten dienen te worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waar tenminste de helft van het aantal leden van de raad aanwezig is Alle stemmingen geschieden mondeling of bij handopsteken. Indien een der stemgerechtigden dit verlangt, wordt schriftelijk gestemd.

5 DE LEDENVERGADERING Artikel Tenminste eenmaal per jaar wordt schriftelijk een ledenvergadering bijeengeroepen, waarin de raad verantwoording aflegt van zijn daden van bestuur en beheer. In deze vergadering doet de penningmeester rekening en verantwoording over het gevoerde beheer van de financiën der gemeente en over het door de raad gevoerde financiële beleid. De financiële controlecommissie brengt in deze vergadering verslag uit van haar bevindingen. Goedkeuring van dit verslag houdt volkomen décharge in van de penningmeester De raad roept de ledenvergadering bijeen zo vaak als dat nodig wordt geacht. Indien ten minste eenderde van de leden dit met duidelijk omschreven redenen schriftelijk aan de raad kenbaar heeft gemaakt, roept de raad binnen 30 dagen een ledenvergadering bijeen. Indien een raad is teruggetreden, zal de voorzitter van de ledenvergadering de leden oproepen kandidaten te noemen voor een nieuw te vormen raad Ledenvergaderingen zullen door een lid van de raad worden voorgezeten. Indien een raad is teruggetreden, zal de ledenvergadering zijn eigen voorzitter aanwijzen Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij anders is bepaald in de statuten of dit huishoudelijk reglement. In buitengewone gevallen, ter beoordeling van de raad, kan vooraf een tweederde meerderheid worden vereist. In buitengewone gevallen, ter beoordeling van de raad, kan schriftelijke stemming voorgeschreven worden, dit wordt uiterlijk met het uitreiken van de agenda bekend gemaakt. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Alleen bij schriftelijke stemming kunnen leden een ander lid schriftelijk volmacht geven om te stemmen over de in de agenda vastgestelde voorstellen. Een lid mag voor ten hoogste drie leden bij volmacht stemmen. Volmachten dienen uiterlijk bij aanvang van de vergadering te worden overgelegd aan de secretaris Aankondiging van ledenvergaderingen geschiedt tenminste drie weken voor de vergadering. In zeer uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. De agenda en te bespreken stukken en voorstellen worden een week voor de ledenvergadering uitgereikt c.q. toegezonden leder lid heeft het recht om uiterlijk tot twee weken voor de vastgestelde datum van de ledenvergadering schriftelijk voorstellen in te dienen bij de raad. Elk ingediend voorstel kan na beoordeling door de raad op de agenda worden geplaatst en van advies worden voorzien. ALGEMENE GEMEENTEVERGADERING Artikel De raad nodigt de leden en vaste bezoekers van de gemeente in de regel een maal per jaar uit voor een algemene gemeentevergadering. Deze vergadering is bedoeld om iedere bij het welzijn van de gemeente betrokken persoon in de gelegenheid te stellen zich uit te spreken over aangelegenheden betreffende de Gemeente. De raad stelt daarvoor een agenda op en geeft informatie over relevante ontwikkelingen. De raad kan het algemene gevoelen van de vergadering over enig onderwerp peilen. Van een algemene gemeentevergadering wordt een verslag opgesteld door de secretaris en ter kennis gebracht aan de deelnemers.

6 DE VOORGANGER Artikel Aan de voorganger is de verkondiging van Gods Woord in het bijzonder toevertrouwd. Van hem wordt verwacht, dat hij de eindverantwoordelijkheid heeft over de erediensten, de herderlijke zorg voor de gemeente coördineert en de gemeentelijke arbeid in al haar schakeringen stimuleert. Doop en Avondmaal worden als regel door hem bediend Voor het beroepen van een kandidaat treedt een daarvoor vast te stellen procedure in werking. De kandidaat voorganger wordt beroepen door de ledenvergadering. Als de kandidaat het beroep aanneemt zal hij als voorganger in het midden van de gemeente worden bevestigd door handoplegging door de oudsten en treedt hij tevens toe als lid van de gemeente Bij vacature van een voorganger berust het toezicht over de gemeente bij de raad. Hierbij kan hij bijgestaan worden door een consulent. De aanwijzing van deze consulent geschiedt na overleg met de ledenvergadering Al hetgeen de verhouding van de voorganger ten opzichte van de gemeente betreft, wordt geregeld in een overeenkomst, die door de fungerend voorzitter, de secretaris en de voorganger getekend wordt In voorkomende gevallen is de raad bevoegd tot het disciplineren van de voorganger In voorkomende gevallen kan, op voorstel van de raad, schorsing of ontslag van de voorganger door de ledenvergadering volgen. Een daartoe strekkend besluit moet worden genomen met een meerderheid van tweederde van het totaal aantal leden. In het voorstel is tevens een financiële regeling opgenomen. COMMISSIES EN PASTORAAL TEAM Artikel De raad kan commissies en een pastoraal team instellen. Dit kan geschieden voor een blijvende taak dan wel voor een tijdelijke taak. De raad regelt de opdracht en werkwijze van de commissie/pastoraal team en de zittingsduur van haar leden, voor zover dit reglement daar niet in voorziet. De raad draagt zorg voor de informatie en verslaggeving van de werkzaamheden van de commissie aan de leden van de gemeente. Commissies met een blijvende taak leggen het jaarlijkse activiteitenplan van de commissie met kostenbegroting aan de raad ter goedkeuring voor. De onder 8.2., 8.3. en 8.4. genoemde commissies zijn commissies met een blijvende taak Evangelisatie- en/of zendingscommissie. In vacatures wordt door de commissie voorzien onder goedkeuring van de raad Financiële controlecommissie. Zij onderzoekt ondermeer de jaarrekening van de gemeente en de administraties van alle onderdelen van de gemeente. De financiële controlecommissie bestaat uit twee leden. Elk jaar treedt een lid af, dat niet terstond herkiesbaar is. Leden van deze commissie mogen geen deel uitmaken van de raad, noch familie van de penningmeester zijn. De leden van deze commissie worden op voorstel van de raad door de ledenvergadering benoemd Pastoraal team. Dit ondersteunt de raad in de pastorale zorg voor de leden van de gemeente. In vacatures wordt door de raad voorzien.

7 SLOTBEPALINGEN Artikel In de ledenvergadering kan tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden besloten. De uitnodiging hiervoor moet ten minste 14 dagen van te voren schriftelijk aan de leden worden toegezonden. Bij deze uitnodiging dient een afschrift van de voorgestelde wijziging(en) te worden gevoegd. Tot wijziging kan worden indien tenminste tweederde van het totale aantal leden hiermee in meerderheid instemt. 8.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld en ondertekend te s Gravenhage op??-??-????. Voorzitter secretaris

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Evangelische Gemeente CAMA Parousia Zoetermeer ALGEMEEN Artikel 1 De Gemeente en haar orde 1.1. De Gemeente is een door God gegeven gemeenschap van gelovigen. Aan die gemeenschap

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Bestuur van de EGHW Januari 2012

Bestuur van de EGHW Januari 2012 Bestuur van de EGHW Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuur / Oudstenraad PAG. 3 2. Verantwoordelijkheden PAG. 3 3. Voorwaarde voor oudstenschap PAG. 3 4. Procedure aanstelling oudsten PAG. 3 5. Evaluatie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten en Huishoudelijk Reglement Statuten en Huishoudelijk Reglement Oktober 2015 CAMA Evangelische Gemeente PAROUSIA GOUDA Inhoudsopgave Pagina Statuten Artikel 1 Naam en zetel... 2 Artikel 2 Grondslag/Geloofsbelijdenis... 2 Artikel

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

STATUTEN VOLLE EVANGELIE GEMEENTE OPSTANDINGSKERK

STATUTEN VOLLE EVANGELIE GEMEENTE OPSTANDINGSKERK STATUTEN VOLLE EVANGELIE GEMEENTE OPSTANDINGSKERK Versie: 4 april 2008 Statuten Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk - 1 - NAAM EN ZETEL Artikel 1 Het kerkgenootschap, hierna te noemen de gemeente,

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement Baptistengemeente Emmen De Bron

Statuten en huishoudelijk reglement Baptistengemeente Emmen De Bron Statuten en huishoudelijk reglement Baptistengemeente Emmen De Bron Statuten Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Naam a. Baptistengemeente Emmen De Bron. b. De gemeente is gevestigd in Emmen.

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: Advocaat: de advocaat die kantoorhoudt in het arrondissement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET ARRONDISSEMENT MIDDEN-NEDERLAND. Vastgesteld op 31 oktober 2013 tijdens de jaarvergadering van Orde van Advocaten, op grond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Hervormde Gemeente De Baak Hasselt 1 Versie 2015 Inhoudsopgave 1. Wijkkerkenraad De Baak... 3 1.1

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 ALGEMEEN REGLEMENT vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Dit algemeen reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten van de Nederlandse Ski Vereniging. Al

Nadere informatie

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA In de gemeentevergadering van 2 april 1998 van het bovengenoemde kerkgenootschap (verder te noemen: de gemeente) is besloten het statuut, zoals vastgelegd in de notariële akte van 3 januari 1986, geheel

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Reglement ouderraad De Fontein Versie Pagina 1 van 5

Reglement ouderraad De Fontein Versie Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen die de school bezoeken, voor zover zij met ouderlijk gezag zijn bekleed.

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

In dit Huishoudelijk Reglement worden navolgende begrippen gebruikt: a. Golfcomplex: het golfcomplex van Eyckenduyn, Kesselseweg 9 te Helden;

In dit Huishoudelijk Reglement worden navolgende begrippen gebruikt: a. Golfcomplex: het golfcomplex van Eyckenduyn, Kesselseweg 9 te Helden; Huishoudelijk Reglement van Golfvereniging Eyckenduyn Algemeen In dit Huishoudelijk Reglement worden navolgende begrippen gebruikt: a. Golfcomplex: het golfcomplex van Eyckenduyn, Kesselseweg 9 te Helden;

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Inhoud 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 2. Verkiezing van

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN HET DR. MOLLERCOLLEGE TE WAALWIJK. Vastgesteld in 1993, gewijzigd vastgesteld op

REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN HET DR. MOLLERCOLLEGE TE WAALWIJK. Vastgesteld in 1993, gewijzigd vastgesteld op REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN HET DR. MOLLERCOLLEGE TE WAALWIJK. Vastgesteld in 1993, gewijzigd vastgesteld op 26-11-2014. ARTIKEL 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: De in

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTENGEMEENTE HET GOOI TE HUIZEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTENGEMEENTE HET GOOI TE HUIZEN STATUTEN VAN DE BAPTISTENGEMEENTE HET GOOI TE HUIZEN D.D. 04-04-04 S T A T U T E N Naam en zetel Artikel 1: Het kerkgenootschap draagt de naam Baptistengemeente het Gooi en is gevestigd te Huizen; in deze

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet.

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet. REGLEMENT OUDERRAAD BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen. Ouderraad: de geledingenraad van ouders als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5 Vastgesteld in de Ledenvergadering van 18 november 2014. 1. Algemeen 1.1. Ieder lid wordt geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HHR) en overige rechtsgeldige bepalingen te kennen en zich er

Nadere informatie