HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage ALGEMEEN Artikel 1 De Gemeente en haar orde 1.1. De gemeente is een door God gegeven gemeenschap van gelovigen. Aan die gemeenschap met God en met elkaar wordt uiting gegeven ondermeer door: - God te eren, Hem te prijzen en te danken; - zich aan God toe te wijden; - het Avondmaal te bedienen en de doop op belijdenis van het geloof toe te passen; - liefde voor God en de naaste en door dienstbetoon; - gezamenlijk de doelen van de gemeente na te streven; - het houden van zondagse diensten en nevendiensten; - het regelmatig houden van kringbijeenkomsten en gebedssamenkomsten Aan het Avondmaal, dat in de regel de eerste zondag van de maand wordt gevierd, kunnen zij deelnemen die belijden het eigendom van de Heer te zijn, geen ongeregelde levenswandel hebben en oprecht staan tegenover God en de naaste De gemeente past de doop toe op grond van persoonlijk geloof en getuigenis. DE LEDEN Artikel 2.1 Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap Leden van de gemeente zijn zij, die als zodanig zijn ingeschreven. Aanmelding geschiedt schriftelijk bij de secretaris In artikel 6.2. en 6.5. van de statuten zijn de voorwaarden voor toelating van leden en het vervallen van het lidmaatschap vermeld. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt indien zich een van de in artikel 6.5. van de statuten genoemde situaties voordoet De namen van personen, die het lidmaatschap van de gemeente hebben aangevraagd, worden in twee achtereenvolgende zondagse diensten aan de gemeente bekend gemaakt. Leden hebben het recht tot een week na de tweede bekendmaking van de aanvraag van het lidmaatschap duidelijk gemotiveerde bezwaren tegen de toelating kenbaar te maken. In dat geval zal de raad zonodig in nader overleg treden met de betrokkenen en wordt de toelating in beraad genomen. Toelating geschiedt bij tenminste tweederde meerderheid van stemmen van de raad. De toelating van leden wordt in de gemeente bekend gemaakt Van de leden wordt verwacht, dat zij zich van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeente, zowel in geestelijke als in materiële zin, bewust zijn. Deze verantwoordelijkheid uit zich onder andere in: - het zoveel mogelijk bijwonen van de samenkomsten, activiteiten en vergaderingen van de gemeente (Hebr 10:25, Hand 2:42); - het naar vermogen meewerken aan geestelijke opbouw en bloei van de gemeente; - hulp- en dienstbetoon zowel jegens elkaar als jegens de gemeente; - het in bescherming nemen van de gemeente tegenover derden; - het naar draagkracht bijdragen in de financiële en materiële behoeften van de gemeente.

2 leder lid heeft stemrecht in de ledenvergadering, behalve zij die vanwege de tucht of om andere gegronde redenen van stemrecht zijn uitgesloten leder lid heeft het recht zaken ter bespreking voor te leggen aan de raad. ARTIKEL 2.2 Tuchtmaatregelen en royement Indien een lid een levenswandel of gedragslijn volgt c.q. leerstellingen verkondigt die in strijd zijn met de Bijbel, kan de raad, na betrokkene behoorlijk vermaand te hebben, een tuchtmaatregel toepassen met als doel de betrokkene tot inkeer te brengen. Als tuchtmaatregel kan betrokkene deelname aan het Avondmaal, de toegang tot de ledenvergadering en het stemrecht worden ontzegd. Dit wordt schriftelijk aan betrokkene medegedeeld. Een maatregel kan worden ingetrokken als het doel is bereikt of als om andere redenen intrekking gewenst wordt geacht. Een lid van de raad, tegen wie een tuchtmaatregel is getroffen, is verplicht onmiddellijk af te treden Uitsluiting van leden als bedoeld in artikel 6.5. van de statuten geschiedt door de raad, nadat de betrokken persoon daarover onderhouden is op grond van Matt 18:15-20 en nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om zich ten overstaan van de raad mondeling, dan wel schriftelijk, te verantwoorden. Tot uitsluiting van lidmaatschap kan worden besloten indien: - kan worden aangetoond dat de betrokkene leerstellingen verkondigt welke niet in overeenstemming zijn met de Bijbel; - de levenswandel van de betrokkene onbetamelijk moet worden geacht op grond van de Bijbel; - de betrokkene zonder geldige reden langer dan een jaar de bijeenkomsten verzuimd heeft; - betrokkene handelingen doet of nalaat waardoor de belangen van de gemeente ernstig worden geschaad. De procedure van vermanen, tucht en eventuele uitsluiting zal zijn overeenkomstig de aanwijzingen van Matt 18: DE RAAD Artikel 3.1 Ambten en taken De oudsten of opzieners, waaronder de voorganger, zijn verantwoordelijk voor: - de leiding van en het toezicht op de gemeente; - de bediening van het Woord, het Avondmaal en de Doop; - het zalven van en bidden met zieken; - het toezicht over de pastorale zorgverlening in de gemeente; - de toerusting en training tot bediening in de gemeente. De oudsten hebben stemrecht in de raad De secretaris en de penningmeester zijn speciaal gekozen voor en belast met de algemene respectievelijk de financiële administratie van de gemeente.

3 Werkzaamheden van de secretaris: - algemene en ledenadministratie en correspondentie; - notuleren van raads- en ledenvergaderingen en algemene gemeentevergaderingen; - versturen van convocaties en agenda's voor vergaderingen. Werkzaamheden van de penningmeester: - beheer der financiën; - financiële administratie en regelmatige verslaggeving; - het opmaken van een financieel jaarverslag t.b.v. de jaarvergadering; - het opstellen van een jaar-/meerjarenbegroting. Secretaris en penningmeester hebben stemrecht in de raad De oudsten kunnen zich bij hun taakuitoefening laten bijstaan door diakenen. De diakenen hebben in de eerste plaats tot taak de verzorging van de materiële belangen van de gemeente, welke taak zij in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de raad uitvoeren. Voorts verlenen zij hulp in het kader van het dienstbetoon door de gemeente en staan zij de oudsten bij in hun taakuitoefening. Mogelijke werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: - ziekenbezoek - speciale zorg voor eenzamen en bejaarden - het fungeren als bemiddelaar tussen maatschappelijke instellingen en in sociale nood verkerende broeders en/of zusters. De diakenen kunnen uit de mannelijke en de vrouwelijke leden van de gemeente worden voorgedragen door de leden De raad kan zich bij haar taakuitoefening laten bijstaan door een stagiair van een Bijbelschool. De raad kan zich bij haar taakuitoefening laten bijstaan door een geestelijk werker in de situatie dat de gemeente geen voorganger heeft aangesteld. De geestelijk werker heeft de kwalificaties van een voorganger maar zal de taken slechts uitoefenen voor een bepaalde tijd. De stagiair of geestelijk werker functioneren als diakenen die hun taak uitoefenen onder verantwoordelijkheid van de raad. Zij behoeven geen lid te zijn van de gemeente. De raad kan besluiten dat deze personen deel kunnen nemen aan de raadsvergaderingen. Een stagiair of geestelijk werker wordt door de raad aangesteld na goedkeuring door de ledenvergadering. In een arbeidsovereenkomst zijn hun taken, de duur van hun taakuitoefening en eventuele honorering vastgelegd De raad voert het bestuur en beheer over alle eigendommen van de gemeente. Onverminderd haar verantwoordelijkheid aan de ledenvergadering heeft de raad het recht alle handelingen te verrichten of na te laten welke zij van belang acht voor het goed besturen en beheren Leiders en medewerkers van de aan de gemeente verbonden clubs, commissies, activiteiten enz. functioneren onder verantwoordelijkheid van de raad. Artikel 3.2 Voordracht Voordat met de voordracht aangevangen wordt, zal de gemeente worden gewezen op hetgeen de Bijbel in Hand 6:1-6, 1 Tim 3:1-13 en/of Titus 1:5-9 over oudsten en diakenen vermeldt, waarbij deze woorden eventueel nader toegelicht kunnen worden.

4 Voordraagbaar zijn diegenen, die tenminste een jaar onafgebroken lid zijn van de gemeente. Bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad zijlinie kunnen niet tegelijkertijd lid van de raad zijn De leden worden in twee opeenvolgende zondagsdiensten opgeroepen namen van kandidaten voor te dragen, die geschikt worden geacht als oudste of diaken de gemeente te dienen. Deze voordracht geschiedt schriftelijk bij de secretaris De namen van de kandidaten worden op twee opeenvolgende zondagen afgekondigd in de erediensten. Leden kunnen gegronde bezwaren tegen een kandidaat inbrengen bij de raad. Voorganger en raad voeren gesprekken met ieder van de kandidaten om zich te overtuigen dat er geen gegronde bezwaren bestaan. Bij afwezigheid van zulke bezwaren kunnen de voorgedragen personen bevestigd worden als oudste of diaken Wanneer geen of onvoldoende kandidaten beschikbaar komen, zal de raad gerechtigd zijn hetzij een tweede oproep voor kandidaten te laten uitgaan, hetzij zelf zorg te dragen voor het samenstellen of completeren van de kandidatenlijst. De raad kan onder goedkeuring van de ledenvergadering voorzieningen treffen om op andere wijze in de vacature te voorzien De bevestiging van de gekozen personen geschiedt door handoplegging door de voorganger en de oudsten in het midden van de gemeente. Wanneer een oudste of diaken wordt gekozen voor een tweede aansluitende periode, vindt geen hernieuwde inzegening plaats Met uitzondering van de voorganger worden oudsten en diakenen uit en door de gemeente gekozen voor een periode van drie jaar. Na afloop van deze periode zijn zij direct herkiesbaar. Na een tweede aansluitende periode van drie jaar zijn zij niet direct herkiesbaar. Na een jaar van rust kunnen zij weer kandidaat gesteld worden. De oudsten en diakenen treden af volgens een daartoe door de raad opgesteld rooster. Bij een tussentijdse vacature van een oudste of diaken kan de als opvolger gekozene in het rooster van aftreden de plaats innemen van de afgetredene. Hij kan eveneens gekozen worden voor een volle ambtsperiode van drie jaar. De opvolger zal vervolgens voor een tweede periode herkiesbaar zijn. Artikel 3.3 De raadsvergadering De voorganger fungeert in de regel als voorzitter van de raad, tenzij de raad het voorzitterschap wenst over te dragen aan een oudste. Bij afwezigheid van de voorzitter, of onder bijzondere omstandigheden, kan het voorzitterschap worden waargenomen door een tweede voorzitter, die uit de oudsten door de raad gekozen wordt De raad vergadert ten minste eenmaal per twee maanden. Voorstellen uit de gemeente aan de raad, dienen tijdig en schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor het opstellen van de agenda en eventuele bijlagen. Tenminste vijf dagen voor elke vergadering ontvangen de raadsleden de agenda Alle besluiten dienen te worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waar tenminste de helft van het aantal leden van de raad aanwezig is Alle stemmingen geschieden mondeling of bij handopsteken. Indien een der stemgerechtigden dit verlangt, wordt schriftelijk gestemd.

5 DE LEDENVERGADERING Artikel Tenminste eenmaal per jaar wordt schriftelijk een ledenvergadering bijeengeroepen, waarin de raad verantwoording aflegt van zijn daden van bestuur en beheer. In deze vergadering doet de penningmeester rekening en verantwoording over het gevoerde beheer van de financiën der gemeente en over het door de raad gevoerde financiële beleid. De financiële controlecommissie brengt in deze vergadering verslag uit van haar bevindingen. Goedkeuring van dit verslag houdt volkomen décharge in van de penningmeester De raad roept de ledenvergadering bijeen zo vaak als dat nodig wordt geacht. Indien ten minste eenderde van de leden dit met duidelijk omschreven redenen schriftelijk aan de raad kenbaar heeft gemaakt, roept de raad binnen 30 dagen een ledenvergadering bijeen. Indien een raad is teruggetreden, zal de voorzitter van de ledenvergadering de leden oproepen kandidaten te noemen voor een nieuw te vormen raad Ledenvergaderingen zullen door een lid van de raad worden voorgezeten. Indien een raad is teruggetreden, zal de ledenvergadering zijn eigen voorzitter aanwijzen Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij anders is bepaald in de statuten of dit huishoudelijk reglement. In buitengewone gevallen, ter beoordeling van de raad, kan vooraf een tweederde meerderheid worden vereist. In buitengewone gevallen, ter beoordeling van de raad, kan schriftelijke stemming voorgeschreven worden, dit wordt uiterlijk met het uitreiken van de agenda bekend gemaakt. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Alleen bij schriftelijke stemming kunnen leden een ander lid schriftelijk volmacht geven om te stemmen over de in de agenda vastgestelde voorstellen. Een lid mag voor ten hoogste drie leden bij volmacht stemmen. Volmachten dienen uiterlijk bij aanvang van de vergadering te worden overgelegd aan de secretaris Aankondiging van ledenvergaderingen geschiedt tenminste drie weken voor de vergadering. In zeer uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. De agenda en te bespreken stukken en voorstellen worden een week voor de ledenvergadering uitgereikt c.q. toegezonden leder lid heeft het recht om uiterlijk tot twee weken voor de vastgestelde datum van de ledenvergadering schriftelijk voorstellen in te dienen bij de raad. Elk ingediend voorstel kan na beoordeling door de raad op de agenda worden geplaatst en van advies worden voorzien. ALGEMENE GEMEENTEVERGADERING Artikel De raad nodigt de leden en vaste bezoekers van de gemeente in de regel een maal per jaar uit voor een algemene gemeentevergadering. Deze vergadering is bedoeld om iedere bij het welzijn van de gemeente betrokken persoon in de gelegenheid te stellen zich uit te spreken over aangelegenheden betreffende de Gemeente. De raad stelt daarvoor een agenda op en geeft informatie over relevante ontwikkelingen. De raad kan het algemene gevoelen van de vergadering over enig onderwerp peilen. Van een algemene gemeentevergadering wordt een verslag opgesteld door de secretaris en ter kennis gebracht aan de deelnemers.

6 DE VOORGANGER Artikel Aan de voorganger is de verkondiging van Gods Woord in het bijzonder toevertrouwd. Van hem wordt verwacht, dat hij de eindverantwoordelijkheid heeft over de erediensten, de herderlijke zorg voor de gemeente coördineert en de gemeentelijke arbeid in al haar schakeringen stimuleert. Doop en Avondmaal worden als regel door hem bediend Voor het beroepen van een kandidaat treedt een daarvoor vast te stellen procedure in werking. De kandidaat voorganger wordt beroepen door de ledenvergadering. Als de kandidaat het beroep aanneemt zal hij als voorganger in het midden van de gemeente worden bevestigd door handoplegging door de oudsten en treedt hij tevens toe als lid van de gemeente Bij vacature van een voorganger berust het toezicht over de gemeente bij de raad. Hierbij kan hij bijgestaan worden door een consulent. De aanwijzing van deze consulent geschiedt na overleg met de ledenvergadering Al hetgeen de verhouding van de voorganger ten opzichte van de gemeente betreft, wordt geregeld in een overeenkomst, die door de fungerend voorzitter, de secretaris en de voorganger getekend wordt In voorkomende gevallen is de raad bevoegd tot het disciplineren van de voorganger In voorkomende gevallen kan, op voorstel van de raad, schorsing of ontslag van de voorganger door de ledenvergadering volgen. Een daartoe strekkend besluit moet worden genomen met een meerderheid van tweederde van het totaal aantal leden. In het voorstel is tevens een financiële regeling opgenomen. COMMISSIES EN PASTORAAL TEAM Artikel De raad kan commissies en een pastoraal team instellen. Dit kan geschieden voor een blijvende taak dan wel voor een tijdelijke taak. De raad regelt de opdracht en werkwijze van de commissie/pastoraal team en de zittingsduur van haar leden, voor zover dit reglement daar niet in voorziet. De raad draagt zorg voor de informatie en verslaggeving van de werkzaamheden van de commissie aan de leden van de gemeente. Commissies met een blijvende taak leggen het jaarlijkse activiteitenplan van de commissie met kostenbegroting aan de raad ter goedkeuring voor. De onder 8.2., 8.3. en 8.4. genoemde commissies zijn commissies met een blijvende taak Evangelisatie- en/of zendingscommissie. In vacatures wordt door de commissie voorzien onder goedkeuring van de raad Financiële controlecommissie. Zij onderzoekt ondermeer de jaarrekening van de gemeente en de administraties van alle onderdelen van de gemeente. De financiële controlecommissie bestaat uit twee leden. Elk jaar treedt een lid af, dat niet terstond herkiesbaar is. Leden van deze commissie mogen geen deel uitmaken van de raad, noch familie van de penningmeester zijn. De leden van deze commissie worden op voorstel van de raad door de ledenvergadering benoemd Pastoraal team. Dit ondersteunt de raad in de pastorale zorg voor de leden van de gemeente. In vacatures wordt door de raad voorzien.

7 SLOTBEPALINGEN Artikel In de ledenvergadering kan tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden besloten. De uitnodiging hiervoor moet ten minste 14 dagen van te voren schriftelijk aan de leden worden toegezonden. Bij deze uitnodiging dient een afschrift van de voorgestelde wijziging(en) te worden gevoegd. Tot wijziging kan worden indien tenminste tweederde van het totale aantal leden hiermee in meerderheid instemt. 8.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld en ondertekend te s Gravenhage op??-??-????. Voorzitter secretaris

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: HAL Holding N.V. 2. Zij is gevestigd te Willemstad, Curaçao, doch kan elders kantoren hebben. 3. De vennootschap

Nadere informatie

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 STATUTEN. (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012)

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 STATUTEN. (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012) OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012) Amersfoort, Nederland Preambule Het doel van OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

huishoudelijk reglement.

huishoudelijk reglement. huishoudelijk reglement. A.T.V. "de Wrotterspôlle ". Nijlân 55 8401 XA Gorredijk. Algemene bepalingen. Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie