Evaluatie 3FM Serious Request 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie 3FM Serious Request 2013"

Transcriptie

1 Evaluatie 3FM Serious Request Maart 2014

2 3FM Serious Request 2013 Na instemming van het college 13 maart , heeft de gemeente Leeuwarden zich 15 maart gekandideerd voor het 3FM Glazen Huis Serious Request. Met de kandidaatstelling benutte het college de kans om Leeuwarden en Fryslân te profileren (dit ook in relatie tot de ontwikkelingen als het Nieuw Zaailand, opening Fries Museum, Culturele Hoofdstad 2018), nieuwe verbindingen te leggen tussen inwoners, bedrijven en verenigingen en reuring te genereren in stad en provincie. Voor de kandidaatstelling is de aanbiedingsbrief It giet oan (ja, de gemeente Leeuwarden stelt zich kandidaat) bij 3FM ingediend. Een maand later heeft een delegatie van 3FM Leeuwarden bezocht. Zij zijn ontvangen door een gemeentelijke afvaardiging en wethouder Deinum en zijn rondgeleid door de stad Leeuwarden. 27 april heeft 3FM Leeuwarden verkozen tot gastheer voor de 10 e editie van het Glazen Huis! Daarom stond van 18 tot en met 24 december 2013 Leeuwarden volledig in het teken van het Glazen Huis van 3FM Serious Request. Drie dj s waren zes dagen lang te gast in het Glazen Huis op het Wilhelminaplein. Zij vroegen met de slogan Let s clean this shit up aandacht voor de stille ramp: kindersterfte als gevolg van diarree. Dit document vormt de evaluatie van 3FM Serious Request Het document is opgesteld vanuit de rol die de gemeente Leeuwarden als gastheer heeft vervuld. Het bevat een toelichting op de feiten en cijfers van 3FM Serious Request 2013, de gemeentelijk activiteiten die verricht zijn om het evenement te faciliteren en de kosten die hiervoor gemaakt zijn. De in dit document verwerkte informatie komt voort uit evaluaties die gevoerd zijn binnen het projectteam, het veiligheidsoverleg, het Rode Kruis, 3FM en de (door 3FM ingehuurde) uitvoerend producent. Tevens is gebruik gemaakt van onderzoeken die zijn verricht op het terrein van mediabereik (Radiocall, i.o.v. 3FM), bereik (voorlichting) en opbrengst (Rode Kruis) bezoekersaantallen (Bluemark, i.o.v. Gemeente Leeuwarden) en de effecten tevredenheidsmeting (i.o.v. Gemeente Leeuwarden). 1 Memo c-agenda Kandidaatstelling 3FM Serious Request 2013 Glazen Huis 2

3 3FM Serious Request in feiten en cijfers Leeuwarden was en is ontzettend trots om in 2013 gastheer te (mogen) zijn geweest van dit bijzondere cross mediale event. En Leeuwarden is trots dat het heeft mogen bijdragen aan deze zeer succesvolle tiende editie, welke in alle opzichten de verwachtingen heeft overtroffen. Hoewel het geen doel op zich is, is het toch noemenswaardig dat in Leeuwarden (niet onopgemerkte) records zijn gebroken: de opbrengst voor het Rode Kruis, het crossmediale bereik en het aantal bezoekers tijdens de eindmanifestatie op 24 december. De stad heeft zich in deze periode als gastheer zeer faciliterend en ondersteunend ten opzichte van 3FM en het Rode Kruis opgesteld. Opbrengst en crossmediaal bereik Nederland haalde uiteindelijk ,- op voor het Internationale Rode Kruis, die het geld hard nodig heeft voor de hulp aan kinderen die sterven als gevolg van diarree. In de week van 18 tot en met 24 december is Leeuwarden gedurende 6 dagen en 24/7 (inter)nationaal via televisie, radio en internet het middelpunt van de belangstelling geweest. In totaal volgden via deze media 12,3 miljoen Nederlanders de actie en zijn 84% van alle Nederlanders van 10 jaar en ouder bereikt (bron Radiocall). Bezoekers(onderzoek) 3FM Serious Request Vanuit heel Nederland zijn veel bezoekers speciaal naar het Glazen Huis afgereisd. In totaal zijn ondanks de regenachtige dagen, aan de binnenstad Leeuwarden circa bezoeken afgelegd (Bron: Bluemark). Het Glazen Huis Wilhelminaplein is in deze periode circa keer bezocht. Aangezien de gemiddelde bezoeker 1,45 keer een bezoek aflegde, komt daarmee het aantal unieke bezoekers aan de binnenstad op en aan het Glazen Huis Wilhelminaplein op Op basis van ervaringscijfers (afdeling Statistiek en Onderzoek gemeente Leeuwarden) is de inschatting dat in dezelfde periode -de week voor kerst-, maar dan zónder 3FM Serious Request, circa bezoeken worden afgelegd. Dit betekent dat 3FM Serious Request 2013 in totaal circa extra bezoeken aan de binnenstad heeft opgeleverd. Van de bezoekers is 20% (circa unieke bezoekers) nog nooit eerder in Leeuwarden geweest. 3

4 Bijna de helft van bezoekers die niet eerder in Friesland zijn geweest (43%), geeft aan Leeuwarden binnen twee jaar nog eens te willen bezoeken. Als reden voor het bezoek geeft 86% van de bezoekers aan 3FM Serious Request (daarnaast: 4% winkelen, 3% uitgaan en 7% overig). Bezoekers beoordelen 3FM Serious Request met het cijfer 8,4. De binnenstad als geheel met alle winkels, horeca en activiteiten krijgt zelfs het cijfer 8,6. Een grote meerderheid van de bezoekers (86%) geeft aan positief te zijn over de keuze van 3FM voor Leeuwarden als gaststad. De helft van de bezoekers vindt 3FM Serious Request 2013 even leuk als voorgaande edities, een derde vindt deze editie leuker dan voorgaande edities. De leeftijdsopbouw van de bezoekers wordt weergegeven in het kader hiernaast. Het maakt duidelijk dat 3FM Serious Request niet alleen een evenement is waar bezoekers uit de jongere leeftijdscategorieën op afkomen. Ruim de helft van de bezoekers is 25 jaar of ouder. Qua herkomst, komt tweederde van de bezoekers uit Friesland (30% uit Leeuwarden en 37% uit overige delen Friesland). Éénderde deel van de bezoekers komt grotendeels uit de meer dichtbevolkte of nabijgelegen provincies. Hiermee wordt duidelijk dat het evenement een aanzienlijke bovenregionale aantrekkingskracht heeft. Kwantificering inzet media Niet eerder is door de gemeente Leeuwarden op een dergelijk grote schaal ingezet op het gebruik van digitale en social media. De effecten hiervan zijn groot: keer is de app Leeuwarden! gedownload; tweets zijn gescand en zo nodig van reply voorzien; bezoekers op leeuwarden.nl/seriousrequest; extra volgers op de facebook-pagina van de gemeente Leeuwarden; extra volgers op de twitter-pagina van de gemeente Leeuwarden. In de aanloop naar en tijdens 3FM Serious Request zijn de reguliere bij Stadsmarketing horende social media kanalen (facebook, twitter en de nieuwe app Leeuwarden!) tijdelijk omgezet in de huisstijl van Let s clean this shit up. Inmiddels zijn deze media teruggezet naar de reguliere huisstijl. Door deze werkwijze zijn de mensen die zich via deze media hebben aangemeld, behouden en worden zij meegenomen in de (toekomstige) communicatie-uitingen die namens Stadsmarketing Leeuwarden worden verspreid. 4

5 Ook de media zelf hebben veel aandacht besteed aan 3FM Serious Request In de periode 09/2013 tot en met 02/2014 zijn bijna 2500 artikelen in (digitale en papieren) media verschenen die direct te relateren zijn aan 3FM Serious Request Berekend 2 is dat de mediawaarde hiervan bijna 6,5 miljoen euro bedraagt. Het hier opgenomen figuur laat via een Topic Cloud zien welke over termen digitaal bericht werd in relatie tot 3FM Serious Request Uitgavenpatroon Als onderdeel van de effectmeting is aan bezoekers de vraag voorgelegd aan welke uitgavencategorieën tijdens het bezoek geld besteed wordt (of is). Dit levert de hiernaast opgenomen grafiek op. Het beeld maakt (bij benadering) duidelijk dat, naast bestedingen als gevolg van een donatie, veel gebruik gemaakt is van de horecavoorzieningen. Waar het gaat om het totaal aan bestedingen (euro) is geen data voorhanden op basis waarvan betrouwbare conclusies getrokken kunnen worden. Ook uit evaluaties van eerdere edities blijkt dat de onderbouwing van een dergelijk bedrag met veel voorbehouden wordt omkleed. Tevens geldt dat veel bezoekers aan het begin van hun bezoek zijn geïnterviewd waardoor zij nog niet een volledig beeld hadden van de uitgaven. Daarbij komt tenslotte dat moeilijk te bepalen is of uitgaven alleen het gevolg zijn van het bezoek aan het Glazen Huis. Gezien de hoogte van de bezoekersaantallen en de drukte in cafés en restaurants is echter wél aannemelijk dat dit daar heeft geleid tot extra omzet. Rode Kruis Het Rode Kruis team Friesland- heeft verslag gedaan van de resultaten in bereik (voorlichting en bewustwording) en opbrengsten (provincie). 2 Door Achmea-Communicatie op verzoek van de gemeente Leeuwarden. Met behulp van een applicatie is op basis van aantallen artikelen, gebruikt medium, plaats in medium, omvang artikel de mediawaarde berekend. 5

6 De meest indrukwekkende resultaten uit het verslag van het Rode Kruis zijn: Basisscholen Voortgezet OW ROC HBO SR13 SR12 SR13 SR12 SR13 SR12 SR13 SR12 Aantal bezocht Aantal gastlessen Aantal bereik Uit het overzicht wordt duidelijk dat écht met ontzettend veel enthousiasme is gereageerd op en gewerkt aan 3FM Serious Request In totaal hebben al deze scholen een bedrag van ,-- bijeengebracht. Het Rode Kruis heeft in het evaluatiegesprek aangegeven dat de 35 Rode Kruis promotiemedewerkers (Friesland) nauwelijks konden voldoen aan de grote vraag naar gastlessen. Uit de analyse van het Rode Kruis blijkt dat relatief veel acties uit de regio zijn aangemeld op de kominactie-site (24%). Tevens is aangegeven dat zij tevreden zijn over het bereik van de bewustwordingscampagne in Leeuwarden en Friesland. Uiteraard, elke euro is er één. Anders zou nooit een bedrag van ruim 12 miljoen bij elkaar gebracht kunnen worden. Toch is noemenswaardig dat een aantal organisaties uit Friesland / Leeuwarden (waarvan een aantal met dependance hier) bijzonder grote bedragen hebben gedoneerd: ING Friesland ( ), Nuon ( ), MCL ( ) en SC Cambuur ( ). De opbrengst voor 3FM Serious Request 2013 bedraagt ,- Medio november 2014 vindt door het Rode Kruis een (eerste) verantwoording plaats van de besteding deze opbrengst. 6

7 Gemeentelijke organisatie 3FM Serious Request In dit deel van de evaluatie wordt teruggeblikt op de wijze waarop 3FM Serious Request 2013 verlopen is ten aanzien van (het slagen van) de organisatorisch cruciale onderdelen. Hoewel 3FM Serious Request in veel opzichten een uniek evenement is, zijn op basis van de diverse evaluatiegesprekken een aantal leerpunten benoemd die ook voor andere evenementen van belang kunnen zijn. De belangrijkste daarvan zijn opgenomen in dit document. Projectorganisatie. Vanuit de gemeente Leeuwarden is voor de realisatie van 3FM Serious Request vanuit verschillende disciplines en rollen een bijdrage geleverd. Om dit in goede banen te leiden was een ambtelijke projectorganisatie ingericht bestaande uit : - Projectleiding - Werkgroep Marketing & Communicatie - Werkgroep Mobilisatie & Coördinatie - Werkgroep Veiligheid - Werkgroep Productie Het ambtelijk opdrachtgeverschap was belegd bij de Programmamanager Evenementen, het portefeuillehouderschap lag bij wethouder Deinum. De projectorganisatie vormde een doorsnee van eerdere Serious Request edities. Vanuit het projectteam vond afstemming plaats met de projectleiding vanuit 3FM en het Rode Kruis. In de evaluatiegesprekken met deze organisaties is door hen aangegeven dat zij de samenwerking als zeer prettig en constructief hebben ervaren. Ook binnen het projectteam zelf is geconcludeerd dat de projectorganisatie goed heeft gefunctioneerd, veel enthousiasme en betrokkenheid is getoond en afdoende was om alle activiteiten die vanuit de gemeente moesten worden opgepakt, te faciliteren. Marketing en communicatie. De inzet van marketing en communicatie-instrumenten vanuit de gemeente Leeuwarden was primair gericht op het informeren, enthousiasmeren en mobiliseren van stad en provincie. Het primaat voor het verzorgen van de landelijke campagne lag bij 3FM. Dit neemt niet weg dat een aantal media (zeker in de Serious Request-week) een bovenregionaal bereik hadden. Voor de marketing en promotie van 3FM Serious Request is gebruik gemaakt van: - website leeuwarden.nl/seriousrequest - gemeentelijke facebookpagina 7

8 - gemeentelijke twitterpagina - de (nieuw ontwikkelde) app Leeuwarden! - Aansluiting bij diverse bijeenkomsten (zoals horeca-overleg, commerciële club Leeuwarden, bijeenkomst Beste Binnenstad, afsluiting politiek jaar, managementlunch) - Organisatie van specifieke bijeenkomsten voor informeren: o en enthousiasmeren communicatiemedewerkers provincie Fryslân o betrokkenen over thema stille ramp o vrijwilligers over inzet voor 3FM Serious Request o raad en griffie over 3FM Serious Request i.c.m. bezoek Glazen Huis o deelnemers Platform Beste Binnenstad o deelnemers Toeristisch Netwerk o deelnemers Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden - versturen flyer aan ondernemers in stad en provincie - ontwikkelen visitekaartjes en verspreiding daarvan in stad en provincie - brieven aan bewoners en ondernemers binnenstad (planning, inrichting stad, parkeren) - aankleding stad - informatiepunten voor gastvrij ontvangst bezoekers In het deel 3FM Serious Request in feiten en cijfers is aangegeven hoe sociale en digitale media zijn ingezet en wat dit in aantallen heeft opgeleverd. Een buitengewoon mooi resultaat waarover de betrokken communicatieprofessionals tevreden zijn. De panoramazaal van de Achmeatoren vormde in de week van 18 tot en met 24 december de werkplek van het webcare team van (onder andere) de gemeente Leeuwarden. Dit team analyseerde berichten op Twitter en Facebook en voorzag deze berichten zo nodig van een reactie. Ook zijn vanuit deze werkgroep burgemeester en wethouders begeleid tijdens pers- en communicatiemomenten. De invulling van deze momenten is goed verlopen, er zijn vele momenten geweest (soms door internationale media!) waar met name de burgemeester, Leeuwarden en Friesland goed heeft kunnen presenteren en profileren. Mobilisatie en coördinatie. Vanuit deze werkgroep is nauw samengewerkt met de Marketing en Communicatie werkgroep. Activiteiten bestonden uit: - het mobiliseren van bedrijven (via de Kamer van Koophandel) en gemeenten (via communicatiemedewerkers) in de provincie - het verspreiden van promotiemateriaal onder alle gemeenten in Fryslân - het zijn van vraagbaak voor vragen over 3FM Serious Request vanuit gemeenten in Fryslân - coördinatie en afstemming met 3FM van activiteiten op de verschillende locaties in de stad (Wilhelminaplein, Oldehoofsterkerkhof, Station) - het, met inzet van stagiairs, zijn van eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers van (de meest uiteenlopende) acties. 8

9 9

10 Uit de evaluaties is gebleken dat, hoewel de initiatieven / acties die er waren goed zijn geweest, relatief veel tijd gestoken is in de voorbereiding hiervan. Qua insteek heeft de werkgroep zich als faciliterende overheid gedragen. Dit betekent dat specifieke personen / ondernemers / verenigingen / scholen / organisaties niet actief en gericht benaderd zijn met de vraag een initiatief in te dienen. Het indienen van initiatieven ten behoeve van 3FM Serious Request is dus volledig aan deze groepen zelf overgelaten. Samen met 3FM zijn vele, vaak commerciële initiatieven besproken en afgewogen. Ten tijde van de voorbereiding en uit de evaluaties is duidelijk geworden dat het totale aantal écht onderscheidende initiatieven (niet betreffende eten / horeca en / of commercieel) gering is geweest. Duidelijke oorzaken hiervoor zijn niet benoemd. Veiligheid. Vanuit de werkgroep veiligheid is veel inzet gepleegd voor een verantwoord en veilig verloop van het evenement. Om dit te realiseren is onder regie van de sector Juridische en Veiligheidszaken nauw samengewerkt met verscheidene disciplines: politie, brandweer, stadstoezicht en de Ghor. In samenspraak met deze disciplines zijn aan de hand van scenario s hand- en draaiboeken opgesteld. Uit de evaluatie binnen het Veiligheidsteam komt naar voren dat de onderlinge samenwerking tijdens het evenement goed is verlopen. Ook tijdens de slotavond, de avond waarop grote druk stond op het Veiligheidsteam. Vanuit het Veiligheidsteam is aangegeven dat voldoende overlegmomenten waren ingelast en dat verslaglegging goed en tijdig heeft plaatsgevonden. De sfeer op straat was (ook vanuit veiligheidsoogpunt) goed, het publiek gedroeg zich prima. Wanneer bezoekers werden aangesproken op het gebruik van glaswerk werd dit zonder morren ingeleverd. Goed is ook te constateren dat de week van 18 tot en met 24 december zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. Binnen het verbeter team is uitgebreid teruggeblikt op het evenement, ieders rol daarin en zijn tips en tops geformuleerd. Bij navolgende evenementen van een dergelijke omvang wordt meer ingezet op het vinden en vaststellen van een balans tussen mono- en multidisciplinaire verantwoordelijkheden. Deze inzichten worden bijvoorbeeld meegenomen in de actualisatie van het Elfsteden-draaiboek en bij rampenoefeningen. Daarnaast zijn een aantal praktische / operationele verbeterpunten besproken en vastgelegd. Samengevat is de doelstelling elke inzet te plegen die bijdraagt aan een goed, soepel en veilig verloop van 3FM Serious Request Glazen Huis 2013 gerealiseerd en daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit evenement voldaan. 10

11 Productie. Vanuit de werkgroep productie zijn de meest uiteenlopende facilitaire en productionele werkzaamheden verricht (zoals verlichting Wilhelminaplein, beveiliging, techniek camera s/crowd control room, aanleg glasvezel pleinen, inzet & afstemming horeca(voorzieningen)). De aan productie gekoppelde of verwant zijnde onderwerpen en van belang voor deze evaluatie zijn: - Vervoer : Ongeveer 1/3 van de bezoekers kwam per auto. De parkeergarages waren op piekmoment volledig bezet waardoor bezoekers moesten wachten op een parkeerplek (parkeergarages). Te allen tijde zijn overloop -terreinen beschikbaar geweest. Op de momenten waarop ontstopping dreigde of ontstond is actief gecommuniceerd dat gebruik gemaakt kon worden van deze locaties. - Wifi : Bezoekers konden (ook) tijdens 3FM Serious Request gebruik maken van het gratis Wifi-netwerk in de binnenstad. Tevens is door KPN een extra zendmast geplaatst. Exacte cijfers over gebruik hiervan zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk geworden dat binnen de gemeente en het webcare team (dat constant social media aan het aflezen was), nauwelijks berichten zijn binnengekomen die duiden op een tekort aan bandbreedte. - Trillingen : Tijdens de eindshow op 24 december is door de grote hoeveelheid bezoekers collectief gesprongen (op het nummer Tsunami van DVBBS & Borgeous). Bekend en onderzocht 3 was, dat het garagedek een dergelijke druk goed kan verdragen. Op social media is voornamelijk vanuit een positieve inslag gereageerd op de trillingen die ontstonden. Niet eerder zijn dergelijke trillingen in deze omvang ontstaan. Aandachtspunt is de wijze van anticiperen op en (vervolgens) communiceren vanuit de betrokken disciplines naar aanleiding van mogelijke gevoelens van onveiligheid die bij bezoekers en omwonenden kunnen ontstaan. - Vergunningen & ontheffingen - : Het proces van vergunningverlening voor het evenement 3FM Serious Request is goed verlopen. In de aanloop hiernaar toe is geïnformeerd naar de ervaringen in Enschede. Grotendeels is eenzelfde werkwijze gehanteerd. De vergunning betrof een integrale evenementenvergunning. Dit betekende dat voor acties of initiatieven waarvoor normaliter een separaat vergunningtraject doorlopen moest worden, deze nu integraal in deze vergunning konden worden opgenomen. Aan de Programmamanager Evenementen is door het college specifiek voor dit project een mandaat verleend. Met dit mandaat konden ná vergunningverlening nog initiatieven worden toegevoegd aan het initiatievenoverzicht. Door het toepassen van deze werkwijze werd het mogelijk om snel en slagvaardig te handelen waardoor ook initiatieven die in november / december werden aangemeld, nog een plek in de stad konden krijgen. 3 Onderzoeken uitgevoerd door WNP raadgevend ingenieurs (Groningen). Onderzoek is gedaan op 04/07/2012, 11/07/2010 en 14/07/2013 tijdens events op het Oldehoofsterkerkhof. 11

12 Financiële verantwoording 3FM Serious Request Voor het faciliteren en realiseren van 3FM Serious Request zijn verschillende gemeentelijke en nietgemeentelijke budgetten beschikbaar gesteld. In dit deel van de evaluatie wordt aangegeven hoe (de dekking van) deze uitgavenposten eruit zien. Bijdrage 3FM Veiligheid Beveiliging gemeente (G4S) - (Voorbereiding) techniek camera s - Rode Kruis (EHBO-ers) - Borden / hekken - RAV (ambulance / ambu-bikers) Productie Beveiliging productiebedrijf - Dieselkosten aggregaten - Aggregaten en techniek eindshow - Realisatie ruimten Wilhelminaplein - Parkeerkaarten - Vrijwilligers (eten en drinken) Marketing Informatiepilaren - Informatiechalets - Programmaboekjes - Flyers / folders / visitekaartjes / posters - Vlaggen - Kerstbomen - Aanlichten Wilhelminaplein + gebouwen TOTAAL De dekking van deze uitgavenposten is als volgt: - Marketingbudget Bijdrage Provincie Fryslân Bijdrage Leeuwarder Ondernemersfonds Beste Binnenstad Marketingbudget T.l.v. rekeningresultaat TOTAAL

13 Conclusie Door gemeente, provincie en het Leeuwarder Ondernemersfonds is het financieel mogelijk gemaakt Leeuwarden kandidaat te stellen voor het gastheerschap. De investeringen die hiervoor nodig waren, zijn het gezien de resultaten meer dan waard geweest: De tiende editie van 3FM Serious Request het Glazen Huis was een groot succes. Er is een recordbedrag ingezameld, het evenement is uitstekend gefaciliteerd en kende een veilig verloop, de stad en provincie hebben zich naar bezoekers en media positief geprofileerd en duizenden kijkers, luisteraars en leerlingen in Friesland (en Nederland) zijn bewust gemaakt van de stille ramp: kindersterfte als gevolg van diarree. De organisatorische en inhoudelijke resultaten maken duidelijk dat de vanuit Leeuwarden en Friesland betrokken organisaties een grote organisatiekracht kennen en dat ontzettend veel bereidheid en enthousiasme aanwezig was (en is) om van een dergelijk evenement een groot succes te maken. Ook zijn (nieuwe) verbindingen gelegd door het koppelen van initiatieven en gezamenlijk opgezette acties. Mooie voorbeelden zijn Huizum voor Serious Request, Serious Innovation en bijvoorbeeld de samenwerking tussen Verno Verhuur en het Friesland College (D drive) 4. Het betreft verbindingen die ook tot (ver) na deze Glazen Huis-periode (denk aan Culturele Hoofdstad 2018!) hun uitwerking kunnen hebben. Voorgaande maakt tevens duidelijk dat de doelen die het college voor ogen had toen de kans zich voordeed Leeuwarden te kandideren, zijn gerealiseerd. Al deze resultaten maken het tenslotte duidelijk dat Leeuwarden een grote rol kán en dient te vervullen waar het gaat om evenementen met grote bezoekersaantallen en een bovenregionale uitstraling! 5 4 Vanuit de opleiding Artiest Drama leverde het Friesland college studenten die het (wachtende) publiek voor de toiletten (Verno Verhuur) vermaakte met optredens. 5 Fotoverantwoording, Erminio Fancel (voorpagina), Laurens Aaij (pagina 4, 1 e & 3 e foto pagina 9), Ruben van Vliet (2 e foto pagina 3, pagina 8), 3FM (1 e foto pagina 3, pagina 6, 7, 10), Gemeente Leeuwarden (2 e foto pagina 9) 13

versie: 16 februari 2015

versie: 16 februari 2015 1 versie: 16 februari 2015 2 Inhoud Introductie... 4 Meten om te weten... 5 Techniek... 6 Werking van de sensoren... 6 Privacy... 6 Bezoekers... 7 Unieke bezoekers per dag... 7 Bezoekduur... 9 Gemiddelde

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Serious Request/Glazen Huis

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Serious Request/Glazen Huis Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Serious Request/Glazen Huis Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder W.J.A. Dijkstra Samenvatting 3FM benadert

Nadere informatie

Ontwerpstudio 2. Serious Request. Sharini Ramautar ZLMC14

Ontwerpstudio 2. Serious Request. Sharini Ramautar ZLMC14 Ontwerpstudio 2 Serious Request Sharini Ramautar ZLMC14 Opdracht 1 Vragenlijst 1. Op welke manier wilt u, uw evenement promoten? (door middel van social media, posters of flyers) 2. Wat is het doel van

Nadere informatie

Aan de leden van de Cie Samenleving en Huisvesting. Datum: Delft, 9 maart 2012 Betreft: kandidaatstelling 3FM Serious Request 2013.

Aan de leden van de Cie Samenleving en Huisvesting. Datum: Delft, 9 maart 2012 Betreft: kandidaatstelling 3FM Serious Request 2013. Aan de leden van de Cie Samenleving en Huisvesting Datum: Delft, 9 maart 2012 Betreft: kandidaatstelling 3FM Serious Request 2013 Geachte leden, Middels deze brief wil de initiatiefgroep u vragen om uw

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

3FM Serious Request 2014

3FM Serious Request 2014 Maart 2015 Haarlem Gemeente Haarlem Evaluatie 3FM Serious Request 2014 Van 18 t/m 24 december 2014 stond het Glazen Huis van 3FM Serious Request in Haarlem. Dj s Coen Swijnenberg, Gerard Ekdom en Domien

Nadere informatie

Veiligheid- en beheersplan

Veiligheid- en beheersplan Veiligheid- en beheersplan Serieuzzz live 18 t/m 23 december 2011 Eindhoven, Markt en 18 septemberplein Serieuzzz Live 2011 in Eindhoven In navolging van het gigantische succes van Serious Request 2010

Nadere informatie

Korte omschrijving evenement Locatie evenemententerrein Plaats evenement Duur evenement Omschrijving doelgroep evenement

Korte omschrijving evenement Locatie evenemententerrein Plaats evenement Duur evenement Omschrijving doelgroep evenement DRAAIBOEK INLEIDING Ten behoeve van het evenement Tennis4life heeft Stichting Tennis4life dit draaiboek opgesteld. Het document is een weergave van de gemaakte afspraken en de benodigde informatie voor

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

gemeenteraad terugblik Landelijke Intocht Sinterklaas 2014 College van Burgemeester en Wethouders 2 februari 2015

gemeenteraad terugblik Landelijke Intocht Sinterklaas 2014 College van Burgemeester en Wethouders 2 februari 2015 Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad terugblik Landelijke Intocht Sinterklaas 2014 College van Burgemeester en Wethouders 2 februari 2015 Terugblik Gouda heeft zaterdag 15 november 2014 een geweldige

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen!

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! 2 Voorwoord Geachte lezer, Het jaar 2014 was in vele opzichten een positief jaar. Hoogtepunten waren een groot

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

Effectmeting 3FM Serious Request 2011, Leiden. Leiden Marketing April 2012

Effectmeting 3FM Serious Request 2011, Leiden. Leiden Marketing April 2012 E Effectmeting 3FM Serious Request 2011, Leiden Leiden Marketing April 2012 Van 18 tot en met 24 december 2011 stond Leiden volledig in het teken van 3FM Serious Request. De drie DJ s Coen, Gerard en Timur

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht

Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht Algemeen Facts & Figures (1) Tour editie nummer 102 4.500 mensen organisatie 2.400 journalisten 22 ploegen, 198 renners 3.600 km parcours van Utrecht naar Parijs Facts

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten. Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009

Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten. Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009 Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009 Pagina 1 van 8 1-1-2009 1. Inleiding 1.1. onderwerp Dit document beschrijft het promotieplan

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Jaarverslag Leerdam, 15 januari De secretaris, Albert Santing

Jaarverslag Leerdam, 15 januari De secretaris, Albert Santing Jaarverslag 2013 Leerdam, 15 januari 2014 De secretaris, Albert Santing Inleiding Begin 2013 zijn de werkzaamheden van de werkgroep Leerdam Millennium Gemeente overgegaan op het nieuw gevormde Team2015.

Nadere informatie

Opdracht 1 : Vragenlijst voor intakegesprek

Opdracht 1 : Vragenlijst voor intakegesprek Opdracht 1 : Vragenlijst voor intakegesprek 1. Wat voor soort promotiemateriaal wilt u gebruiken? (poster,dm-brief etc.) 2. Wilt u ook dat er dm-brieven worden gestuurd naar de bewoners en bedrijven? 3.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Gemeente uwarden. Vaststelling Detailhandelsstructuurvisie Leeuwarden 2014 (actualisering detailhandelsbeleid) Kenmerk dp. 1.

Gemeente uwarden. Vaststelling Detailhandelsstructuurvisie Leeuwarden 2014 (actualisering detailhandelsbeleid) Kenmerk dp. 1. Oldehoofstcrkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Gemeente uwarden Vaststelling Detailhandelsstructuurvisie Leeuwarden 2014 (actualisering detailhandelsbeleid) Kenmerk 394249dp Aan

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Tijdsplan Evenementen

Tijdsplan Evenementen Categorie Activiteit Aantal weken voor begin toernooi 1. Algemeen 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 Lijst (eind)verantwoordelijken 1.2 Aandachtspunten Inventarisatie afbreukrisico s Tijdsplannen voor de toernooidagen

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Onderzoek. Project WNF. NDD periode - B CMD 2014-2015 Laura Hellegers - 1603189

Onderzoek. Project WNF. NDD periode - B CMD 2014-2015 Laura Hellegers - 1603189 Onderzoek NDD periode - B CMD 2014-2015 Laura Hellegers - 1603189 Second screen toepassing Op welke manier wordt second screen toegepast? Er zijn inmiddels een aantal programma s en organisaties die een

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Commissie bestuur en financiën

Commissie bestuur en financiën Commissie bestuur en financiën Vergadering Agendapunt Consultatie Tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân Voorstel De tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân voor kennisgeving

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014?

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014? Hoe veilig was Haarlemmermeer in? Haarlemmermeer is in veiliger geworden. Het aantal misdrijven is in vergelijking met 213 met 13 procent gedaald. Toch blijft veiligheid volop aandacht krijgen. Want misdrijven,

Nadere informatie

Samenwerken voor veilige evenementen in Leeuwarden

Samenwerken voor veilige evenementen in Leeuwarden Samenwerken voor veilige evenementen in Leeuwarden Willem Jan Borghardt Joost Vos 7 december 2017 Doen wat werkt Introductie: Willem Jan Borghardt Sectormanager Juridische en Veiligheidszaken Joost Vos

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Limburgse Ontmoetingsdag Sport; welkomstwoord. Wim Dupont. Polfermolen

Limburgse Ontmoetingsdag Sport; welkomstwoord. Wim Dupont. Polfermolen Limburgse Ontmoetingsdag Sport; welkomstwoord Wim Dupont Directeur Exploitatiemaatschappij Polfermolen Limburgse Ontmoetingsdag Sport John Wauben Projectmanager Evenementen, Citymarketing en Communicatie

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN AAN EVENEMENTEN, DAT IS WAAR HET OM DRAAIT.

SAMEN BOUWEN AAN EVENEMENTEN, DAT IS WAAR HET OM DRAAIT. SAMEN BOUWEN AAN EVENEMENTEN, DAT IS WAAR HET OM DRAAIT. AGENDA: SAMEN BOUWEN AAN EVENEMENTEN, DAT IS WAAR HET OM DRAAIT. EVENEMENTEN ORGANISATIES, HORECA, RETAIL, GEMEENTE & OMWONENDEN 1.Welkom 2.Update

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen

Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen Aanleiding De pilot Zorgpact is een samenwerking tussen welzijn, zorgorganisaties, woningcorporaties, huisartsen en de gemeente. Binnen dit

Nadere informatie

Evenementen Checklist

Evenementen Checklist Categorie Activiteit Check Categorie Activiteit Check 1. Algemeen 5. Drank en catering Lijst (eind)verantwoordelijken 5.2 Algemeen Aanwijzen verantwoordelijke. 1.2 Aandachspunten Inventarisatie afbreukrisico

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders 'Hj gemeente Barneveld Nr. 620335 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Memo wifi-winkelcentra en memo toeristische informatiestructuur Veluwe Gevraagde beslissing: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten ter info buro70 De uitgeverij - handelend onder de naam BURO70 / Uitgeverij Neuféglise - werd opgericht in september 2006. Het eerste nummer van Hap&Tap Magazine verscheen begin december dat jaar. Nog

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 51/2015 Datum : 12 maart 2015 B&W datum : 31 maart 2015 Beh. ambtenaar : Ingrid Oonk Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Kosten 70 jaar bevrijding gemeente

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING INTRODUCTIE INTRODUCTIE Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jullie in actie willen komen voor Spieren voor Spieren! Zoals

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Bezoekersanalyse Hierbij de evaluatie van de vijfde editie van de Onderwijsbeurs West-Nederland 2010. Uit de enquêtes van voorgaande jaren is gebleken dat

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA COMMUNICATIEPLAN SC ERICA MAART 2015 Communicatieplan SC Erica rev.1 Pagina 1 INHOUD Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Pagina 6: Pagina 8: Pagina 9: Pagina 11: Inleiding Doelstelling Soorten communicatie Doelgroepen

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Onderwerp Programma Portefeuillehouder(s) Soort Stuk Voorgesteld besluit Uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Openbare Ruimte,

Nadere informatie

Muziek educatie in Boxtel Muziek is de sleutel tot

Muziek educatie in Boxtel Muziek is de sleutel tot Muziek educatie in Boxtel Muziek is de sleutel tot Samenwerking CultuurBox, Modern Classic, MuzeBox en HAFA. Datum: 17 februari Inleiding: CultuurBox heeft medio 2016 de opdracht van de gemeente gekregen

Nadere informatie

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam Amsterdam De kleinste metropool ter wereld Introductie DIVV Gemeente Amsterdam 1 Bestuursdienst 7 Stadsdelen, territoriale commissies met gekozen bestuur 40 functionele diensten, ruimtelijk, sociaal, dienstverlening,

Nadere informatie

Sponsoractie Oranje Fonds

Sponsoractie Oranje Fonds Sponsoractie Oranje Fonds Handboek Wat fijn dat uw school voor het Oranje Fonds mee doet! Als school organiseert u vaker een evenement. U weet als geen ander hoeveel tijd en moeite er in de organisatie

Nadere informatie

2013-2016. Beleidsplan Stichting Hi-Gene. Beleidsplan goedgekeurd door het bestuur van Stichting Hi-Gene. Datum: 29 juni 2015

2013-2016. Beleidsplan Stichting Hi-Gene. Beleidsplan goedgekeurd door het bestuur van Stichting Hi-Gene. Datum: 29 juni 2015 c Beleidsplan Stichting Hi-Gene 2013-2016 Beleidsplan goedgekeurd door het bestuur van Stichting Hi-Gene Datum: 29 juni 2015 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hi-Gene. Dit plan is geschreven

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert

Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie wil versterken.

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE REGIO8

JAARRAPPORTAGE REGIO8 JAARRAPPORTAGE REGIO8 Een overzicht van alle onlinecijfers behaald in het kalenderjaar 216. December, 216. AANTAL BEZOEKERS REGIO8.nl REGIO8 WEBSITE 12. 1. 8. 6. 4. 2. 67.3 62.9 65.5 71.2 61.5 69.8 13.8

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie

BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014

BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014 BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014 Rapportage Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Lauri Close / Camiel de Bruijn Mosae Forum 10 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Telefoon : 043-3504815 E-mail

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden , versie 2.3

Algemene Voorwaarden , versie 2.3 Algemene Voorwaarden 29.03.2017, versie 2.3 Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Eigen onderwerp Heerlen mijn Stad Stichting Ondersteuning projecten VOORWAARDEN ONDERSTEUNING PROJECTEN

Nadere informatie

Workshop webcare & social media

Workshop webcare & social media Workshop webcare & social media Van naar! Intro - propositie Waar loop je als organisatie tegen aan als je social media en webcare in je organisatie in wilt voeren? Wij nemen jullie mee in onze ontwikkeling

Nadere informatie

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck 15 november 2012 versie 0.3 1 Inhoud Wijkberaad Nieuw Waldeck... 1 Inleiding programma 2013... 3 Algemeen... 3 Versterken eigen

Nadere informatie

BLI X OPENER. In dit nummer: EINDEJAARS EDITIE 2016 NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BOSCHUIL PARTNER MET KOREIN EN CKE

BLI X OPENER. In dit nummer: EINDEJAARS EDITIE 2016 NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BOSCHUIL PARTNER MET KOREIN EN CKE BLI X OPENER EINDEJAARS EDITIE 2016 NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BOSCHUIL PARTNER MET KOREIN EN CKE Voedselbank In dit nummer: Voedselbank Voorstelling kleuters Afgelopen week hebben wij als school voor

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

Hierbij willen wij onze hartelijke dank uitspreken voor uw steun en enthousiasme tijdens de oprichting en dit eerste jaar van activiteiten.

Hierbij willen wij onze hartelijke dank uitspreken voor uw steun en enthousiasme tijdens de oprichting en dit eerste jaar van activiteiten. Gemeente Enschede T.a.v. de heer A.H.L.M. Snellenberg Postbus 20 7500 AA Enschede Enschede, 14-05-2014 Betreft: Aanvraag vaststelling subsidie Culturele Zondagen 2013 Geachte heer Van Snellenberg, Bij

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 LANDELIJKE CROSSMEDIALE PROMOTIECAMPAGNE De nationale Week van Zorg en Welzijn wordt jaarlijks georganiseerd ter promotie van de zorg- en welzijnssector. Van maandag 13 tot

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE

BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE 2015 2019 BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE 2015 2019 Aanleiding, motivatie en achtergrond Plastic Soup is de naam voor de grote hoeveelheden plastic

Nadere informatie

Plan van aanpak. Kerstweekend Enkhuizen. In het licht van Enkhuizen. 22 t.m. 24 december

Plan van aanpak. Kerstweekend Enkhuizen. In het licht van Enkhuizen. 22 t.m. 24 december Rikkert 4-6 1619 AR Andijk T. 0228-593755 F. 0228-596888 M. 06-53675235 E. info@edithhartog.nl www.edithhartog.nl Plan van aanpak Kerstweekend Enkhuizen In het licht van Enkhuizen 22 t.m. 24 december Versie

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Rode Kruis. OLWilet F7zij4Ma. helpt direct. Domien, Giel en Paul in Glazen Huis Heerlen. Noordstra, lepie

Rode Kruis. OLWilet F7zij4Ma. helpt direct. Domien, Giel en Paul in Glazen Huis Heerlen. Noordstra, lepie Noordstra, lepie Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Rode Kruis District Fryslân namens Rode Kruis District Fryslân dinsdag 01 december 2015

Nadere informatie

Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013

Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013 Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013 HET PROJECT In mei 2013 gaat een groep van 12 Friezen (10 jongeren tussen 18 en 25 jaar en twee oudere jongeren ) op een Stepperbike door Nederland.

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 Memo aan onderwerp van datum Gemeenteraad Doorkomst 2e etappe Tour de France College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 De start van de Tour de France in Nederland Op zaterdag 4 juli 2015 start

Nadere informatie

Waarom Beste Binnenstad?

Waarom Beste Binnenstad? Waarom Beste Binnenstad? 1 Waarom Beste Binnenstad? 0. Feiten over Gouda 1. Aansturing; structuur en beleid 2. Basis op orde 3. Flankerend beleid 4. Be good and tell it - stadsmarketing 5. DNA van Gouda

Nadere informatie

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Parkeersituatie Lovinckplein Datum Kenmerk B en W datum 12 juli 2016 18 juli 2016 Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder Wilco van der Bas Ernst-Jan Meerbeek Maatschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS afdeling : ONTW - Openbare Werken behandeladvies paraaf manager onderwerp : Spelling op welkomsborden en plattegronden hamerstuk behandelstuk portefeuillehouder : P. de graaf behandelen in: datum: budgethouder

Nadere informatie

Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne

Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne Plan van aanpak Van Auteur Communicatie Noord-Oost Joost Mulder Kenmerk Versie 1.2 Datum 19 maart 2012 Status Besproken bestuurlijk overleg 22 maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie