Evaluatie 3FM Serious Request 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie 3FM Serious Request 2013"

Transcriptie

1 Evaluatie 3FM Serious Request Maart 2014

2 3FM Serious Request 2013 Na instemming van het college 13 maart , heeft de gemeente Leeuwarden zich 15 maart gekandideerd voor het 3FM Glazen Huis Serious Request. Met de kandidaatstelling benutte het college de kans om Leeuwarden en Fryslân te profileren (dit ook in relatie tot de ontwikkelingen als het Nieuw Zaailand, opening Fries Museum, Culturele Hoofdstad 2018), nieuwe verbindingen te leggen tussen inwoners, bedrijven en verenigingen en reuring te genereren in stad en provincie. Voor de kandidaatstelling is de aanbiedingsbrief It giet oan (ja, de gemeente Leeuwarden stelt zich kandidaat) bij 3FM ingediend. Een maand later heeft een delegatie van 3FM Leeuwarden bezocht. Zij zijn ontvangen door een gemeentelijke afvaardiging en wethouder Deinum en zijn rondgeleid door de stad Leeuwarden. 27 april heeft 3FM Leeuwarden verkozen tot gastheer voor de 10 e editie van het Glazen Huis! Daarom stond van 18 tot en met 24 december 2013 Leeuwarden volledig in het teken van het Glazen Huis van 3FM Serious Request. Drie dj s waren zes dagen lang te gast in het Glazen Huis op het Wilhelminaplein. Zij vroegen met de slogan Let s clean this shit up aandacht voor de stille ramp: kindersterfte als gevolg van diarree. Dit document vormt de evaluatie van 3FM Serious Request Het document is opgesteld vanuit de rol die de gemeente Leeuwarden als gastheer heeft vervuld. Het bevat een toelichting op de feiten en cijfers van 3FM Serious Request 2013, de gemeentelijk activiteiten die verricht zijn om het evenement te faciliteren en de kosten die hiervoor gemaakt zijn. De in dit document verwerkte informatie komt voort uit evaluaties die gevoerd zijn binnen het projectteam, het veiligheidsoverleg, het Rode Kruis, 3FM en de (door 3FM ingehuurde) uitvoerend producent. Tevens is gebruik gemaakt van onderzoeken die zijn verricht op het terrein van mediabereik (Radiocall, i.o.v. 3FM), bereik (voorlichting) en opbrengst (Rode Kruis) bezoekersaantallen (Bluemark, i.o.v. Gemeente Leeuwarden) en de effecten tevredenheidsmeting (i.o.v. Gemeente Leeuwarden). 1 Memo c-agenda Kandidaatstelling 3FM Serious Request 2013 Glazen Huis 2

3 3FM Serious Request in feiten en cijfers Leeuwarden was en is ontzettend trots om in 2013 gastheer te (mogen) zijn geweest van dit bijzondere cross mediale event. En Leeuwarden is trots dat het heeft mogen bijdragen aan deze zeer succesvolle tiende editie, welke in alle opzichten de verwachtingen heeft overtroffen. Hoewel het geen doel op zich is, is het toch noemenswaardig dat in Leeuwarden (niet onopgemerkte) records zijn gebroken: de opbrengst voor het Rode Kruis, het crossmediale bereik en het aantal bezoekers tijdens de eindmanifestatie op 24 december. De stad heeft zich in deze periode als gastheer zeer faciliterend en ondersteunend ten opzichte van 3FM en het Rode Kruis opgesteld. Opbrengst en crossmediaal bereik Nederland haalde uiteindelijk ,- op voor het Internationale Rode Kruis, die het geld hard nodig heeft voor de hulp aan kinderen die sterven als gevolg van diarree. In de week van 18 tot en met 24 december is Leeuwarden gedurende 6 dagen en 24/7 (inter)nationaal via televisie, radio en internet het middelpunt van de belangstelling geweest. In totaal volgden via deze media 12,3 miljoen Nederlanders de actie en zijn 84% van alle Nederlanders van 10 jaar en ouder bereikt (bron Radiocall). Bezoekers(onderzoek) 3FM Serious Request Vanuit heel Nederland zijn veel bezoekers speciaal naar het Glazen Huis afgereisd. In totaal zijn ondanks de regenachtige dagen, aan de binnenstad Leeuwarden circa bezoeken afgelegd (Bron: Bluemark). Het Glazen Huis Wilhelminaplein is in deze periode circa keer bezocht. Aangezien de gemiddelde bezoeker 1,45 keer een bezoek aflegde, komt daarmee het aantal unieke bezoekers aan de binnenstad op en aan het Glazen Huis Wilhelminaplein op Op basis van ervaringscijfers (afdeling Statistiek en Onderzoek gemeente Leeuwarden) is de inschatting dat in dezelfde periode -de week voor kerst-, maar dan zónder 3FM Serious Request, circa bezoeken worden afgelegd. Dit betekent dat 3FM Serious Request 2013 in totaal circa extra bezoeken aan de binnenstad heeft opgeleverd. Van de bezoekers is 20% (circa unieke bezoekers) nog nooit eerder in Leeuwarden geweest. 3

4 Bijna de helft van bezoekers die niet eerder in Friesland zijn geweest (43%), geeft aan Leeuwarden binnen twee jaar nog eens te willen bezoeken. Als reden voor het bezoek geeft 86% van de bezoekers aan 3FM Serious Request (daarnaast: 4% winkelen, 3% uitgaan en 7% overig). Bezoekers beoordelen 3FM Serious Request met het cijfer 8,4. De binnenstad als geheel met alle winkels, horeca en activiteiten krijgt zelfs het cijfer 8,6. Een grote meerderheid van de bezoekers (86%) geeft aan positief te zijn over de keuze van 3FM voor Leeuwarden als gaststad. De helft van de bezoekers vindt 3FM Serious Request 2013 even leuk als voorgaande edities, een derde vindt deze editie leuker dan voorgaande edities. De leeftijdsopbouw van de bezoekers wordt weergegeven in het kader hiernaast. Het maakt duidelijk dat 3FM Serious Request niet alleen een evenement is waar bezoekers uit de jongere leeftijdscategorieën op afkomen. Ruim de helft van de bezoekers is 25 jaar of ouder. Qua herkomst, komt tweederde van de bezoekers uit Friesland (30% uit Leeuwarden en 37% uit overige delen Friesland). Éénderde deel van de bezoekers komt grotendeels uit de meer dichtbevolkte of nabijgelegen provincies. Hiermee wordt duidelijk dat het evenement een aanzienlijke bovenregionale aantrekkingskracht heeft. Kwantificering inzet media Niet eerder is door de gemeente Leeuwarden op een dergelijk grote schaal ingezet op het gebruik van digitale en social media. De effecten hiervan zijn groot: keer is de app Leeuwarden! gedownload; tweets zijn gescand en zo nodig van reply voorzien; bezoekers op leeuwarden.nl/seriousrequest; extra volgers op de facebook-pagina van de gemeente Leeuwarden; extra volgers op de twitter-pagina van de gemeente Leeuwarden. In de aanloop naar en tijdens 3FM Serious Request zijn de reguliere bij Stadsmarketing horende social media kanalen (facebook, twitter en de nieuwe app Leeuwarden!) tijdelijk omgezet in de huisstijl van Let s clean this shit up. Inmiddels zijn deze media teruggezet naar de reguliere huisstijl. Door deze werkwijze zijn de mensen die zich via deze media hebben aangemeld, behouden en worden zij meegenomen in de (toekomstige) communicatie-uitingen die namens Stadsmarketing Leeuwarden worden verspreid. 4

5 Ook de media zelf hebben veel aandacht besteed aan 3FM Serious Request In de periode 09/2013 tot en met 02/2014 zijn bijna 2500 artikelen in (digitale en papieren) media verschenen die direct te relateren zijn aan 3FM Serious Request Berekend 2 is dat de mediawaarde hiervan bijna 6,5 miljoen euro bedraagt. Het hier opgenomen figuur laat via een Topic Cloud zien welke over termen digitaal bericht werd in relatie tot 3FM Serious Request Uitgavenpatroon Als onderdeel van de effectmeting is aan bezoekers de vraag voorgelegd aan welke uitgavencategorieën tijdens het bezoek geld besteed wordt (of is). Dit levert de hiernaast opgenomen grafiek op. Het beeld maakt (bij benadering) duidelijk dat, naast bestedingen als gevolg van een donatie, veel gebruik gemaakt is van de horecavoorzieningen. Waar het gaat om het totaal aan bestedingen (euro) is geen data voorhanden op basis waarvan betrouwbare conclusies getrokken kunnen worden. Ook uit evaluaties van eerdere edities blijkt dat de onderbouwing van een dergelijk bedrag met veel voorbehouden wordt omkleed. Tevens geldt dat veel bezoekers aan het begin van hun bezoek zijn geïnterviewd waardoor zij nog niet een volledig beeld hadden van de uitgaven. Daarbij komt tenslotte dat moeilijk te bepalen is of uitgaven alleen het gevolg zijn van het bezoek aan het Glazen Huis. Gezien de hoogte van de bezoekersaantallen en de drukte in cafés en restaurants is echter wél aannemelijk dat dit daar heeft geleid tot extra omzet. Rode Kruis Het Rode Kruis team Friesland- heeft verslag gedaan van de resultaten in bereik (voorlichting en bewustwording) en opbrengsten (provincie). 2 Door Achmea-Communicatie op verzoek van de gemeente Leeuwarden. Met behulp van een applicatie is op basis van aantallen artikelen, gebruikt medium, plaats in medium, omvang artikel de mediawaarde berekend. 5

6 De meest indrukwekkende resultaten uit het verslag van het Rode Kruis zijn: Basisscholen Voortgezet OW ROC HBO SR13 SR12 SR13 SR12 SR13 SR12 SR13 SR12 Aantal bezocht Aantal gastlessen Aantal bereik Uit het overzicht wordt duidelijk dat écht met ontzettend veel enthousiasme is gereageerd op en gewerkt aan 3FM Serious Request In totaal hebben al deze scholen een bedrag van ,-- bijeengebracht. Het Rode Kruis heeft in het evaluatiegesprek aangegeven dat de 35 Rode Kruis promotiemedewerkers (Friesland) nauwelijks konden voldoen aan de grote vraag naar gastlessen. Uit de analyse van het Rode Kruis blijkt dat relatief veel acties uit de regio zijn aangemeld op de kominactie-site (24%). Tevens is aangegeven dat zij tevreden zijn over het bereik van de bewustwordingscampagne in Leeuwarden en Friesland. Uiteraard, elke euro is er één. Anders zou nooit een bedrag van ruim 12 miljoen bij elkaar gebracht kunnen worden. Toch is noemenswaardig dat een aantal organisaties uit Friesland / Leeuwarden (waarvan een aantal met dependance hier) bijzonder grote bedragen hebben gedoneerd: ING Friesland ( ), Nuon ( ), MCL ( ) en SC Cambuur ( ). De opbrengst voor 3FM Serious Request 2013 bedraagt ,- Medio november 2014 vindt door het Rode Kruis een (eerste) verantwoording plaats van de besteding deze opbrengst. 6

7 Gemeentelijke organisatie 3FM Serious Request In dit deel van de evaluatie wordt teruggeblikt op de wijze waarop 3FM Serious Request 2013 verlopen is ten aanzien van (het slagen van) de organisatorisch cruciale onderdelen. Hoewel 3FM Serious Request in veel opzichten een uniek evenement is, zijn op basis van de diverse evaluatiegesprekken een aantal leerpunten benoemd die ook voor andere evenementen van belang kunnen zijn. De belangrijkste daarvan zijn opgenomen in dit document. Projectorganisatie. Vanuit de gemeente Leeuwarden is voor de realisatie van 3FM Serious Request vanuit verschillende disciplines en rollen een bijdrage geleverd. Om dit in goede banen te leiden was een ambtelijke projectorganisatie ingericht bestaande uit : - Projectleiding - Werkgroep Marketing & Communicatie - Werkgroep Mobilisatie & Coördinatie - Werkgroep Veiligheid - Werkgroep Productie Het ambtelijk opdrachtgeverschap was belegd bij de Programmamanager Evenementen, het portefeuillehouderschap lag bij wethouder Deinum. De projectorganisatie vormde een doorsnee van eerdere Serious Request edities. Vanuit het projectteam vond afstemming plaats met de projectleiding vanuit 3FM en het Rode Kruis. In de evaluatiegesprekken met deze organisaties is door hen aangegeven dat zij de samenwerking als zeer prettig en constructief hebben ervaren. Ook binnen het projectteam zelf is geconcludeerd dat de projectorganisatie goed heeft gefunctioneerd, veel enthousiasme en betrokkenheid is getoond en afdoende was om alle activiteiten die vanuit de gemeente moesten worden opgepakt, te faciliteren. Marketing en communicatie. De inzet van marketing en communicatie-instrumenten vanuit de gemeente Leeuwarden was primair gericht op het informeren, enthousiasmeren en mobiliseren van stad en provincie. Het primaat voor het verzorgen van de landelijke campagne lag bij 3FM. Dit neemt niet weg dat een aantal media (zeker in de Serious Request-week) een bovenregionaal bereik hadden. Voor de marketing en promotie van 3FM Serious Request is gebruik gemaakt van: - website leeuwarden.nl/seriousrequest - gemeentelijke facebookpagina 7

8 - gemeentelijke twitterpagina - de (nieuw ontwikkelde) app Leeuwarden! - Aansluiting bij diverse bijeenkomsten (zoals horeca-overleg, commerciële club Leeuwarden, bijeenkomst Beste Binnenstad, afsluiting politiek jaar, managementlunch) - Organisatie van specifieke bijeenkomsten voor informeren: o en enthousiasmeren communicatiemedewerkers provincie Fryslân o betrokkenen over thema stille ramp o vrijwilligers over inzet voor 3FM Serious Request o raad en griffie over 3FM Serious Request i.c.m. bezoek Glazen Huis o deelnemers Platform Beste Binnenstad o deelnemers Toeristisch Netwerk o deelnemers Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden - versturen flyer aan ondernemers in stad en provincie - ontwikkelen visitekaartjes en verspreiding daarvan in stad en provincie - brieven aan bewoners en ondernemers binnenstad (planning, inrichting stad, parkeren) - aankleding stad - informatiepunten voor gastvrij ontvangst bezoekers In het deel 3FM Serious Request in feiten en cijfers is aangegeven hoe sociale en digitale media zijn ingezet en wat dit in aantallen heeft opgeleverd. Een buitengewoon mooi resultaat waarover de betrokken communicatieprofessionals tevreden zijn. De panoramazaal van de Achmeatoren vormde in de week van 18 tot en met 24 december de werkplek van het webcare team van (onder andere) de gemeente Leeuwarden. Dit team analyseerde berichten op Twitter en Facebook en voorzag deze berichten zo nodig van een reactie. Ook zijn vanuit deze werkgroep burgemeester en wethouders begeleid tijdens pers- en communicatiemomenten. De invulling van deze momenten is goed verlopen, er zijn vele momenten geweest (soms door internationale media!) waar met name de burgemeester, Leeuwarden en Friesland goed heeft kunnen presenteren en profileren. Mobilisatie en coördinatie. Vanuit deze werkgroep is nauw samengewerkt met de Marketing en Communicatie werkgroep. Activiteiten bestonden uit: - het mobiliseren van bedrijven (via de Kamer van Koophandel) en gemeenten (via communicatiemedewerkers) in de provincie - het verspreiden van promotiemateriaal onder alle gemeenten in Fryslân - het zijn van vraagbaak voor vragen over 3FM Serious Request vanuit gemeenten in Fryslân - coördinatie en afstemming met 3FM van activiteiten op de verschillende locaties in de stad (Wilhelminaplein, Oldehoofsterkerkhof, Station) - het, met inzet van stagiairs, zijn van eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers van (de meest uiteenlopende) acties. 8

9 9

10 Uit de evaluaties is gebleken dat, hoewel de initiatieven / acties die er waren goed zijn geweest, relatief veel tijd gestoken is in de voorbereiding hiervan. Qua insteek heeft de werkgroep zich als faciliterende overheid gedragen. Dit betekent dat specifieke personen / ondernemers / verenigingen / scholen / organisaties niet actief en gericht benaderd zijn met de vraag een initiatief in te dienen. Het indienen van initiatieven ten behoeve van 3FM Serious Request is dus volledig aan deze groepen zelf overgelaten. Samen met 3FM zijn vele, vaak commerciële initiatieven besproken en afgewogen. Ten tijde van de voorbereiding en uit de evaluaties is duidelijk geworden dat het totale aantal écht onderscheidende initiatieven (niet betreffende eten / horeca en / of commercieel) gering is geweest. Duidelijke oorzaken hiervoor zijn niet benoemd. Veiligheid. Vanuit de werkgroep veiligheid is veel inzet gepleegd voor een verantwoord en veilig verloop van het evenement. Om dit te realiseren is onder regie van de sector Juridische en Veiligheidszaken nauw samengewerkt met verscheidene disciplines: politie, brandweer, stadstoezicht en de Ghor. In samenspraak met deze disciplines zijn aan de hand van scenario s hand- en draaiboeken opgesteld. Uit de evaluatie binnen het Veiligheidsteam komt naar voren dat de onderlinge samenwerking tijdens het evenement goed is verlopen. Ook tijdens de slotavond, de avond waarop grote druk stond op het Veiligheidsteam. Vanuit het Veiligheidsteam is aangegeven dat voldoende overlegmomenten waren ingelast en dat verslaglegging goed en tijdig heeft plaatsgevonden. De sfeer op straat was (ook vanuit veiligheidsoogpunt) goed, het publiek gedroeg zich prima. Wanneer bezoekers werden aangesproken op het gebruik van glaswerk werd dit zonder morren ingeleverd. Goed is ook te constateren dat de week van 18 tot en met 24 december zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. Binnen het verbeter team is uitgebreid teruggeblikt op het evenement, ieders rol daarin en zijn tips en tops geformuleerd. Bij navolgende evenementen van een dergelijke omvang wordt meer ingezet op het vinden en vaststellen van een balans tussen mono- en multidisciplinaire verantwoordelijkheden. Deze inzichten worden bijvoorbeeld meegenomen in de actualisatie van het Elfsteden-draaiboek en bij rampenoefeningen. Daarnaast zijn een aantal praktische / operationele verbeterpunten besproken en vastgelegd. Samengevat is de doelstelling elke inzet te plegen die bijdraagt aan een goed, soepel en veilig verloop van 3FM Serious Request Glazen Huis 2013 gerealiseerd en daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit evenement voldaan. 10

11 Productie. Vanuit de werkgroep productie zijn de meest uiteenlopende facilitaire en productionele werkzaamheden verricht (zoals verlichting Wilhelminaplein, beveiliging, techniek camera s/crowd control room, aanleg glasvezel pleinen, inzet & afstemming horeca(voorzieningen)). De aan productie gekoppelde of verwant zijnde onderwerpen en van belang voor deze evaluatie zijn: - Vervoer : Ongeveer 1/3 van de bezoekers kwam per auto. De parkeergarages waren op piekmoment volledig bezet waardoor bezoekers moesten wachten op een parkeerplek (parkeergarages). Te allen tijde zijn overloop -terreinen beschikbaar geweest. Op de momenten waarop ontstopping dreigde of ontstond is actief gecommuniceerd dat gebruik gemaakt kon worden van deze locaties. - Wifi : Bezoekers konden (ook) tijdens 3FM Serious Request gebruik maken van het gratis Wifi-netwerk in de binnenstad. Tevens is door KPN een extra zendmast geplaatst. Exacte cijfers over gebruik hiervan zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk geworden dat binnen de gemeente en het webcare team (dat constant social media aan het aflezen was), nauwelijks berichten zijn binnengekomen die duiden op een tekort aan bandbreedte. - Trillingen : Tijdens de eindshow op 24 december is door de grote hoeveelheid bezoekers collectief gesprongen (op het nummer Tsunami van DVBBS & Borgeous). Bekend en onderzocht 3 was, dat het garagedek een dergelijke druk goed kan verdragen. Op social media is voornamelijk vanuit een positieve inslag gereageerd op de trillingen die ontstonden. Niet eerder zijn dergelijke trillingen in deze omvang ontstaan. Aandachtspunt is de wijze van anticiperen op en (vervolgens) communiceren vanuit de betrokken disciplines naar aanleiding van mogelijke gevoelens van onveiligheid die bij bezoekers en omwonenden kunnen ontstaan. - Vergunningen & ontheffingen - : Het proces van vergunningverlening voor het evenement 3FM Serious Request is goed verlopen. In de aanloop hiernaar toe is geïnformeerd naar de ervaringen in Enschede. Grotendeels is eenzelfde werkwijze gehanteerd. De vergunning betrof een integrale evenementenvergunning. Dit betekende dat voor acties of initiatieven waarvoor normaliter een separaat vergunningtraject doorlopen moest worden, deze nu integraal in deze vergunning konden worden opgenomen. Aan de Programmamanager Evenementen is door het college specifiek voor dit project een mandaat verleend. Met dit mandaat konden ná vergunningverlening nog initiatieven worden toegevoegd aan het initiatievenoverzicht. Door het toepassen van deze werkwijze werd het mogelijk om snel en slagvaardig te handelen waardoor ook initiatieven die in november / december werden aangemeld, nog een plek in de stad konden krijgen. 3 Onderzoeken uitgevoerd door WNP raadgevend ingenieurs (Groningen). Onderzoek is gedaan op 04/07/2012, 11/07/2010 en 14/07/2013 tijdens events op het Oldehoofsterkerkhof. 11

12 Financiële verantwoording 3FM Serious Request Voor het faciliteren en realiseren van 3FM Serious Request zijn verschillende gemeentelijke en nietgemeentelijke budgetten beschikbaar gesteld. In dit deel van de evaluatie wordt aangegeven hoe (de dekking van) deze uitgavenposten eruit zien. Bijdrage 3FM Veiligheid Beveiliging gemeente (G4S) - (Voorbereiding) techniek camera s - Rode Kruis (EHBO-ers) - Borden / hekken - RAV (ambulance / ambu-bikers) Productie Beveiliging productiebedrijf - Dieselkosten aggregaten - Aggregaten en techniek eindshow - Realisatie ruimten Wilhelminaplein - Parkeerkaarten - Vrijwilligers (eten en drinken) Marketing Informatiepilaren - Informatiechalets - Programmaboekjes - Flyers / folders / visitekaartjes / posters - Vlaggen - Kerstbomen - Aanlichten Wilhelminaplein + gebouwen TOTAAL De dekking van deze uitgavenposten is als volgt: - Marketingbudget Bijdrage Provincie Fryslân Bijdrage Leeuwarder Ondernemersfonds Beste Binnenstad Marketingbudget T.l.v. rekeningresultaat TOTAAL

13 Conclusie Door gemeente, provincie en het Leeuwarder Ondernemersfonds is het financieel mogelijk gemaakt Leeuwarden kandidaat te stellen voor het gastheerschap. De investeringen die hiervoor nodig waren, zijn het gezien de resultaten meer dan waard geweest: De tiende editie van 3FM Serious Request het Glazen Huis was een groot succes. Er is een recordbedrag ingezameld, het evenement is uitstekend gefaciliteerd en kende een veilig verloop, de stad en provincie hebben zich naar bezoekers en media positief geprofileerd en duizenden kijkers, luisteraars en leerlingen in Friesland (en Nederland) zijn bewust gemaakt van de stille ramp: kindersterfte als gevolg van diarree. De organisatorische en inhoudelijke resultaten maken duidelijk dat de vanuit Leeuwarden en Friesland betrokken organisaties een grote organisatiekracht kennen en dat ontzettend veel bereidheid en enthousiasme aanwezig was (en is) om van een dergelijk evenement een groot succes te maken. Ook zijn (nieuwe) verbindingen gelegd door het koppelen van initiatieven en gezamenlijk opgezette acties. Mooie voorbeelden zijn Huizum voor Serious Request, Serious Innovation en bijvoorbeeld de samenwerking tussen Verno Verhuur en het Friesland College (D drive) 4. Het betreft verbindingen die ook tot (ver) na deze Glazen Huis-periode (denk aan Culturele Hoofdstad 2018!) hun uitwerking kunnen hebben. Voorgaande maakt tevens duidelijk dat de doelen die het college voor ogen had toen de kans zich voordeed Leeuwarden te kandideren, zijn gerealiseerd. Al deze resultaten maken het tenslotte duidelijk dat Leeuwarden een grote rol kán en dient te vervullen waar het gaat om evenementen met grote bezoekersaantallen en een bovenregionale uitstraling! 5 4 Vanuit de opleiding Artiest Drama leverde het Friesland college studenten die het (wachtende) publiek voor de toiletten (Verno Verhuur) vermaakte met optredens. 5 Fotoverantwoording, Erminio Fancel (voorpagina), Laurens Aaij (pagina 4, 1 e & 3 e foto pagina 9), Ruben van Vliet (2 e foto pagina 3, pagina 8), 3FM (1 e foto pagina 3, pagina 6, 7, 10), Gemeente Leeuwarden (2 e foto pagina 9) 13

Effectmeting 3FM Serious Request 2011, Leiden. Leiden Marketing April 2012

Effectmeting 3FM Serious Request 2011, Leiden. Leiden Marketing April 2012 E Effectmeting 3FM Serious Request 2011, Leiden Leiden Marketing April 2012 Van 18 tot en met 24 december 2011 stond Leiden volledig in het teken van 3FM Serious Request. De drie DJ s Coen, Gerard en Timur

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening! ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening - eindrapport - Dr.

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Rapportage De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Arnhem, 16 januari 2011. Denise Wennekes, Maya Hoogveld,

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012 Stichting Bibliotheek.nl Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Deel 1: Bestuursverslag Pag. 3 1. Voorwoord Pag. 4 2. Algemeen Pag. 5 3. Terugblik 2010-2012 Pag. 7 4. Activiteitenverslag 2012 Pag. 14 5. Financiële

Nadere informatie