Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)"

Transcriptie

1 Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud Visie De wijkkerkenraad Samenstelling wijkkerkenraad Afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad of andere meerdere vergaderingen Adviseurs Het moderamen Wijkraden, commissies en werkgroepen Het arbeidsveld van de kerkenraad Verkiezing van ambtsdragers Verkiesbaarheid, stemrecht en verkiezingsprocedure Zoeken van kandidaten Stemmen bij volmacht Ambtstermijn Beroeping van een predikant Algemeen Ontstaan van een vacature Instelling van een Beroepingscommissie Aanbevelingen door gemeenteleden Verkiezing en beroeping Werkwijze van wijkkerkenraad en moderamen Vergaderingen van de kerkenraad Vergaderingen van het moderamen Agendapunten Verslaglegging Het horen van de gemeente Wijze van besluitvorming Beleidsplannen Samenstelling en taken van wijkraden, commissies en werkgroepen De Wijkraad van Kerkrentmeesters De Wijkraad van Diakenen Overige commissies en werkgroepen De erediensten Het rooster van de kerkdiensten De bediening van de Heilige Doop De openbare belijdenis van het geloof Het Heilig Avondmaal Inzegenen van huwelijken en zegenen van levensverbintenissen Vaststelling en ondertekening juni 2013 Plaatselijke regeling wijkgemeente Apeldoorn Noord Oost - 1 -

2 1 Visie. De Protestantse wijkgemeente Apeldoorn noord oost ziet zichzelf als een geloofsgemeenschap, waar iedereen welkom is, waar je jezelf kunt zijn of vinden in de ontmoeting met God en met elkaar, in een open verbinding naar de samenleving, lokaal en wereldwijd. Waarin leden zich openstellen voor elkaar, in liefde, vrede en vertrouwen, met eerbied, ruimte en respect voor iedereen, elkaar kennen en dingen samen doen. Waar ruimte is voor de Heilige Geest en het Bijbels geloof geleerd en ervaren wordt in een eenheid van Woord en Daad. Met oog voor ieders talenten en een open communicatie, waarin begrippen als kwaliteit, transparantie, eerlijkheid, eenduidigheid en verdraagzaamheid kernbegrippen vormen. Die kinderen en jongeren inspireert zich met haar te verbinden. Bij voorkeur in een nieuwe plaats van samenkomst, herkenbaar als kerk. Met gebruikmaking van de beschikbare sociale media. 2 De wijkkerkenraad. De wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad. Samenstelling en werkwijze van de kerkenraad zijn gebaseerd op het gestelde in Ordinantie 4 II van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland en de Plaatselijke regeling van de Protestantse gemeente in Apeldoorn Samenstelling wijkkerkenraad De wijkkerkenraad heeft zijn samenstelling als volgt vastgesteld (zie ook Ordinantie 4 II, Artikel 6) : - 3 predikanten; - 16 pastorale ouderlingen, waaronder 2 jeugdouderlingen; - 4 ouderlingen - kerkrentmeester; - 14 diakenen, waaronder 1 jeugddiaken. - Indien gewenst en beschikbaar: een notulist. Deze is geen lid van de wijkkerkenraad. - Indien gewenst, kan een ambtsdrager met een bijzondere opdracht worden verkozen voor de functie van voorzitter of scriba Afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad of andere meerdere vergaderingen Elke wijkkerkenraad wijst aan de hand van een door de algemene kerkenraad van de Protestantse Kerk in Apeldoorn op te stellen rooster uit zijn midden een of meer leden voor de algemene kerkenraad aan. Dit zelfde geldt voor andere meerdere vergaderingen. Voor deze afvaardigingen kan, indien gewenst, een ambtsdrager met een bijzondere opdracht worden benoemd ( Zie hiervoor ook Ordinantie 4 II, Artikel 9). Indien dit laatste gebeurt, wordt de betreffende ambtsdrager boventallig lid van de kerkenraad Adviseurs Kerkelijk werkers kunnen als adviseurs aan de vergaderingen van de wijkkerkenraad deelnemen. Ook andere adviseurs kunnen door de wijkkerkenraad worden aangewezen Het moderamen De wijkkerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen, bestaande uit een voorzitter, een scriba, een predikant, een pastoraal ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Eén van deze laatste vier wordt benoemd als assessor of plaatsvervangend voorzitter Wijkraden, commissies en werkgroepen De wijkkerkenraad kan wijkraden, commissies en werkgroepen instellen Het arbeidsveld van de kerkenraad Zie hiervoor Ordinantie 4.7. De volgende onderwerpen worden door de wijkkerkenraad uitgewerkt: - de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten; - het leiding geven aan de opbouw van de wijkgemeente in de wereld; 15 juni 2013 Plaatselijke regeling wijkgemeente Apeldoorn Noord Oost - 2 -

3 - de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming; - het vaststellen van een beleidsplan ter zake van het leven en werken van de wijkgemeente; - de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de wijkgemeente; - het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente. Deze worden vastgesteld en gewijzigd na de leden van de wijkgemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben en (voor zo ver van toepassing) na overleg met alle organen die de wijkkerkenraad heeft ingesteld. - Deze regelingen zijn ten minste: - de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers (Zie 3 hieronder); - de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad (zie 5 hieronder); - de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (zie 6.1 en 6.2 hieronder). De taakverdeling tussen algemene kerkenraad en de wijkkerkenraad is vastgelegd in de plaatselijke regeling van de Protestantse Kerk in Apeldoorn (Punt 2.9 en 2.10). 3 Verkiezing van ambtsdragers 3.1. Verkiesbaarheid, stemrecht en verkiezingsprocedure - Verkiesbaarheid. Belijdende leden zijn verkiesbaar. Doopleden zijn pas verkiesbaar, nadat is vastgesteld dat door de wijkkerkenraad is vastgesteld dat zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen (Zie ook Ordinantie 9, artikel 4.1/2). Slechts per geval en na instemming van de algemene kerkenraad kan een stemgerechtigd lid van een andere wijkgemeente tot ouderling of diaken verkozen worden. - Stemrecht. Belijdende leden hebben stemrecht. Ook doopleden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, hebben stemrecht. - Verkiezingsprocedure. Deze staat beschreven in de Kerkorde, Ordinantie 3, artikel 6.3. De verkiezing vindt jaarlijks plaats in januari Zoeken van kandidaten De wijkkerkenraad verzorgt jaarlijks de uitnodiging aan de gemeente tot het doen van aanbevelingen. De leden van de wijkgemeente worden daarbij uitgenodigd schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van personen die volgens de indiener voor verkiezing in aanmerking komt, onder vermelding van het ambt waarvoor deze persoon aanbevolen wordt Stemmen bij volmacht Er kan bij volmacht worden gestemd. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de wijkkerkenraad getoond. Een bij de stemming aanwezig stemgerechtigd gemeentelid kan ten hoogste twee volmachten hebben. Zie ook Ordinantie Ambtstermijn De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn. Zie verder Ordinantie Beroeping van een predikant 4.1. Algemeen De verkiezing van predikanten vindt plaats zoals gesteld in Ordinantie 3.4, en de Plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn Artikel juni 2013 Plaatselijke regeling wijkgemeente Apeldoorn Noord Oost - 3 -

4 4.2. Ontstaan van een vacature Direct nadat de wijkkerkenraad bekend wordt met de toekomstige vacature van een wijkpredikant, treedt de wijkkerkenraad in overleg met de Algemene Kerkenraad om vast te stellen of een beroeping van een predikant kan worden voorbereid Instelling van een Beroepingscommissie Zodra bekend is dat tot beroeping van een predikant kan worden overgegaan stelt de wijkkerkenraad een beroepingscommissie in. Deze commissie bestaat uit 9 personen, waarvan vier uit de wijkkerkenraad en 5 uit de gemeente waarbij een aan de wijkgemeente verbonden kerkelijk werker aan gemeentelid wordt gelijkgesteld. De wijkkerkenraad ziet er op toe dat in de samenstelling van de commissie de diversiteit van de wijkgemeente zoveel mogelijk tot uitdrukking wordt gebracht. De Algemene Kerkenraad wijst ook een lid van de commissie aan (Zie Ordinantie 3.3) Aanbevelingen door gemeenteleden De wijkkerkenraad nodigt de gemeente uit tot het doen van aanbevelingen. De aanbevelingen moeten binnen twee weken na de uitnodiging schriftelijk en ondertekend ingediend zijn bij de kerkenraad Verkiezing en beroeping De verkiezing vindt plaats zoals omschreven in Ordinantie 3.4 en Werkwijze van wijkkerkenraad en moderamen 5.1. Vergaderingen van de kerkenraad De wijkkerkenraad vergadert ten minste zesmaal per jaar. Wanneer het moderamen of acht leden van de wijkkerkenraad dit nodig achten, wordt tussentijds een extra vergadering gehouden. De vergaderingen van de wijkkerkenraad wordt tenminste twee weken tevoren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda). Tot de vergadering van de wijkkerkenraad worden belangstellenden als toehoorder toegelaten tenzij de wijkkerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. Van de vergaderingen wordt, tenminste twee weken tevoren, met vermelding van datum en aanvangstijd mededeling gedaan aan de gemeente Vergaderingen van het moderamen Het moderamen vergadert ten minste zesmaal per jaar. Daarbij komt het volgende aan de orde: - Het voorbereiden van de vergaderingen van de kerkenraad; - Het (doen) uitvoeren van de besluiten van de kerkenraad; - Het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen; - Het bijhouden van een actiepuntenlijst van het moderamen. Deze wordt binnen een week na de betreffende vergadering aan de leden van de kerkenraad gestuurd. - Het in concept opstellen en bijhouden van de beleids- en uitvoeringsplannen van de kerkenraad. Hieronder valt o.a. het opstellen van een dienstenrooster van de ambtsdragers bij de kerkdiensten Agendapunten Elk agendapunt dat het moderamen voor de kerkenraad op de agenda zet, wordt op de volgende wijze vorm gegeven: - het onderwerp (kort en bondig); - of dit onderwerp informatief / opiniërend / besluitvormend is; 15 juni 2013 Plaatselijke regeling wijkgemeente Apeldoorn Noord Oost - 4 -

5 - Bij besluitvormende agendapunten de beschikbare adviezen; - de pastorale consequenties; - de diaconale consequenties; - de financiële en beheersmatige consequenties Verslaglegging Van iedere vergadering van wijkkerkenraad en moderamen wordt, door de zorg van de scriba of notulist, een verslag gemaakt, dat voor de volgende vergadering aan de leden wordt toegezonden. Daarnaast wordt een informeel verslag kort na de vergadering ter inzage aan de gemeente gegeven, bijvoorbeeld via de website en een nieuwsbrief. Op de volgende vergadering wordt het verslag na eventuele aanvulling of verbetering door de wijkkerkenraad c.q. het moderamen vastgesteld. Het vastgestelde en getekende verslag wordt in het archief van de wijkkerkenraad bewaard. Het archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba, tot dit wordt overgedragen aan de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Apeldoorn (Zie Ordinantie sub g) Het horen van de gemeente In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de wijkkerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de leden van de gemeente, die tijdig wordt aangekondigd. In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen Wijze van besluitvorming Zie hiervoor Ordinantie Beleidsplannen De wijkkerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan vast. Dit plan wordt voorbereid door het moderamen in overleg met en de wijkraad van ouderlingen en predikant(en) en voor zover noodzakelijk met andere organen van de wijkgemeente. Op basis van het beleidsplan wordt een activiteitenplan voor het komende jaar vastgesteld. Het beleidsplan en het activiteitenplan wordt voorafgaand aan de goedkeuring voor de wijkgemeente gepubliceerd. Leden van de wijkgemeente kunnen hun mening over het beleidsplan kenbaar maken. Elk jaar evalueert de wijkkerkenraad het activiteitenplan en stelt, in overleg met de wijkraden en andere organen, een nieuw activiteitenplan voor het komende jaar vast. Ook wordt het beleidsplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Vóór 1 juni maakt de wijkkerkenraad na overleg met de wijkraad van kerkrentmeesters en de wijkraad van diakenen de gemeenschappelijke wensen en aandachtspunten van de wijkgemeenten voor de begroting(en) voor het komende jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met afschrift aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen. 6 Samenstelling en taken van wijkraden, commissies en werkgroepen 6.1. De Wijkraad van Kerkrentmeesters De Wijkraad van Kerkrentmeesters bestaat uit alle ouderlingen kerkrentmeester, aangevuld met kerkrentmeesters. Deze laatsten zijn geen lid van de kerkenraad. De taken, werkwijze en bevoegdheden zijn vastgelegd in de plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn, hoofdstuk juni 2013 Plaatselijke regeling wijkgemeente Apeldoorn Noord Oost - 5 -

6 6.2. De Wijkraad van Diakenen - Samenstelling. De Wijkraad van Diakenen bestaat uit alle diakenen van de wijkgemeente, aangevuld met diaconale medewerkers. De taken, werkwijze en bevoegdheden zijn vastgelegd in de plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn, hoofdstuk Overige commissies en werkgroepen Samenstelling, taken en bevoegdheden en werkwijze van de overige commissies en werkgroepen, die zijn ingesteld door de wijkkerkenraad, worden door de wijkkerkenraad vastgesteld in overleg met de betreffende commissie of werkgroep. 7 De erediensten 7.1. Het rooster van de kerkdiensten De algemene kerkenraad stelt na overleg met de betrokken wijkgemeente een rooster op waarin aantal, plaats en tijd van de zondagse erediensten van de wijkgemeente zijn opgenomen en het bijbehorende preekrooster. Op verzoek van een wijkkerkenraad kan toestemming worden verleend tot het onder de verantwoordelijkheid van die wijkkerkenraad houden van een bijzondere kerkdienst, voor zover deze bijzondere kerkdienst in de plaats komt van een door de algemene kerkenraad vastgestelde kerkdienst De bediening van de Heilige Doop De Heilige Doop wordt bediend aan hen die daarom vragen en aan de kinderen voor wie er door de ouders / verzorgers om wordt gevraagd. Voorafgaand aan de bediening vindt een doopgesprek plaats. In overleg met de Algemene Kerkenraad stelt de wijkkerkenraad vast tijdens welke zondagse kerkdiensten de doop kan worden bediend De openbare belijdenis van het geloof De openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd om de doop te ontvangen of te beamen, als blijk van de bereidheid om van de Heer te getuigen, medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus en te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacramenten. De openbare geloofsbelijdenis vindt plaats in het midden van de gemeente, met gebruikmaking van een orde uit het dienstboek van de kerk. In overleg met de Algemene Kerkenraad stelt de wijkkerkenraad vast tijdens welke zondagse kerkdiensten in de wijk openbare geloofsbelijdenis kan worden afgelegd. De kerkenraad voert met hen die voornemens zijn belijdenis van het geloof af te leggen, een gesprek over hun motivatie en over de inhoud van hun geloof. De zorg voor de vorming, de toerusting en de catechese berust bij de kerkenraad. Zie de Kerkorde, artikel XI punt 8 en Het Heilig Avondmaal In overleg met de algemene kerkenraad stelt de wijkkerkenraad vast tijdens welke zondagse kerkdiensten het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk. Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij diakenen en ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. Zie hiervoor ook Ordinantie 7. Tot de deelname aan het avondmaal worden uitgenodigd: - Belijdende leden en doopleden van de wijkgemeente; 15 juni 2013 Plaatselijke regeling wijkgemeente Apeldoorn Noord Oost - 6 -

7 - Diegenen die volgens de in zijn of haar kerk of gemeente gerechtigd is het Heilig Avondmaal bij te wonen; - Diegenen, van wie de wijkkerkenraad besluit om deze ook toe te laten Inzegenen van huwelijken en zegenen van levensverbintenissen Huwelijken kunnen op verzoek van het bruidspaar, na overleg met het kerkelijk bureau van de Protestantse Kerk in Apeldoorn onder verantwoordelijkheid van de wijkgemeente worden ingezegend. Ook levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Tenminste één persoon dient lid te zijn van de wijkgemeente. De zegening vindt plaats na een gesprek tussen aanvragers; de predikant en een ambtsdrager. Vaststelling en ondertekening Aldus vastgesteld te Apeldoorn in de vergadering van de kerkenraad van de wijkgemeente Julianakerk op..(datum), preses, scriba Aldus vastgesteld te Apeldoorn in de vergadering van de kerkenraad van de wijkgemeente Kruispunt Open Huis op (datum), preses, scriba Aldus vastgesteld te Apeldoorn in de vergadering van de kerkenraad van de wijkgemeente Osseveld / Woudhuis op..(datum), preses, scriba 15 juni 2013 Plaatselijke regeling wijkgemeente Apeldoorn Noord Oost - 7 -

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie maart 2015) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Een brochure voor wie toegelaten wil worden tot het ambt van predikant Inleiding Gelukgewenst! U bent gekomen aan het

Nadere informatie

13. Ordinantie voor het pastoraat

13. Ordinantie voor het pastoraat 13. Ordinantie voor het pastoraat I. De pastorale werkzaamheden Artikel 1 Het onderscheid in de pastorale werkzaamheden 1. De pastorale werkzaamheden der predikanten worden onderscheiden in gewone, buitengewone

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

11. Ordinantie voor het opzicht

11. Ordinantie voor het opzicht 11. Ordinantie voor het opzicht I Het opzicht over de gemeenten Artikel 1 De kerkvisitatie 1. De kerkvisitatie, dienstbaar aan de opbouw van de gemeente als het lichaam des Heren, gaat uit van de meerdere

Nadere informatie

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing Aanpassingen van de generale regelingen voortvloeiend uit de evaluatie van de kerkorde alsmede enige nagekomen en technische aanpassingen in eerder voorgelegde teksten. Voorstellen van het generale college

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers

17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers 17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers Artikel 1 De zorg voor de rechtspositie 1. De rechtspositie van hen, die bij de Kerk, haar gemeenten of kerkelijke instellingen op arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Gids Arbeidsvoorwaarden. van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland

Gids Arbeidsvoorwaarden. van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland Gids Arbeidsvoorwaarden van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland uitgave: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Afdeling HRM Team Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie