Notulen MR-Vergadering dinsdag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015"

Transcriptie

1 Notulen MR-Vergadering dinsdag Aanvang: uur Locatie: Tweesprong Opening om uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op de website geplaatst. Mededelingen en ingekomen stukken a) Directie: Dinsdag 2 juni verschijnt de nieuwsbrief, daarin wordt vermeld dat Monique Ketelaars aan het einde van dit schooljaar afscheid zal nemen van het onderwijs. Het afscheid zal op de laatste schooldag zijn. Monique wil dit vooral met de leerlingen doen en als ouders een hand willen komen geven dan kan dit in de loop van de ochtend. b) Oudervereniging: Geen bijzondheden. c) Ouderklankbordgroep: Margo is door privé-omstandigheden niet aanwezig geweest bij dit overleg. Er is gesproken over de inzet van ouderhulp. Ouders gaven aan het fijn vinden als de data ruim op tijd aangegeven worden. Sociale media is besproken. Ouders hebben hier goed over gesproken. Er vindt ook een overleg plaats tussen de ICT-ers van De Tweesprong en De Zonnehof rondom de mogelijkheden van social media. Er is gesproken over de verkeerssituatie rondom school. Het voorstel is om een verkeerswerkgroep samen te stellen van ouders en leerkrachten. Tevens is er gesproken over de Grote Rekendag in combinatie met de CITOtoets. Het definitieve verslag volgt nog. d) GMR: Geen op- of aanmerkingen over de laatste notulen. Er wordt wel kort gesproken over de nieuwe CAO. Secretaris gaat informatie opvragen. e) Meerderweert: Naar aanleiding van de notulen van de GMR van 23 februari is er een vraag over de meerschoolse plusklas. Er zou informatie uitgedeeld worden ter vergadering. Is deze informatie voor ons als MR ook zinvol? Margo weet niet waar dit over gaat. Dit wordt teruggekoppeld naar de GMR. f) Veiligheid en gezondheid: Er zijn geen luizen meer op school. Ouders geven signalen af aan de OMR dat de regels bij het overblijven minder strikt gehandhaafd worden. PMR geeft aan dat ze het jammer vinden dat ouders de gang naar de leerkracht niet maken en vragen de OMR om ouders te stimuleren om zelf naar de leerkracht te gaan. Ouders verwachten gelijke afspraken op school en tijdens het overblijven. g) Overigen: De eerste bijeenkomst van de leerlingenraad is zowel door Margo als de leerlingen als zeer positief ervaren. Van elk leerjaar (groep 4 t/m 8) zitten een jongen en een meisje in de leerlingenraad. De notulen komen ook richting de MR. Gedragsprotocol Er is veel aangepast. We zien pesten nog veel terug komen. Dit kan ook ongewenst gedrag genoemd worden. Er is bewust voor pesten gekozen omdat het ook in de leerlingtevredenheidspeiling naar voren komt. Wellicht is het zinvol om het verschil tussen ongewenst gedrag en pesten duidelijk te benoemen. Het stuk over de Effectieve conflicthantering komt ook nog terug terwijl school op zoek is naar een mogelijke vervanging. Dit moet anders omschreven worden (niet als we zijn nog zoekende ). Tip van de OMR is om alleen te omschrijven wat je ook echt kunt toepassen.

2 Controleer de verwijzingen nogmaals of dat ze ook echt bestaan. Jos heeft een folder gevonden, deze kan eventueel toegevoegd worden als bijlage bij het stukje over internetpesten of eventueel op de website plaatsen. Stand van zaken mbt punten uit LTP De leerlingtevredenheidspeiling (LTP) is vanmiddag besproken door het team. Er is besloten dat de leerkrachten in gesprek gaan met de leerlingen naar aanleiding van de resultaten. Tevens zijn de tops en tips besproken. Tops: Waardering voor uitstapjes met de klas. Waardering voor de gymlessen. Waardering voor sfeer in de klas. Veel vriendjes en vriendinnetjes. Tips: Waardering levensbeschouwing Vertelt leerkracht over pesten. Extra opdrachten. Waardering taal. Er is gekeken naar hoe zaken nu opgepakt kunnen worden. Het team heeft de behoefte aan een methodiek rondom sociaal emotionele ontwikkeling. Dus de effectieve conflicthantering wordt onder de loep genomen en wellicht wordt er gekozen voor een andere methode. De leerkrachten zijn druk bezig met de inzet van coöperatieve werkvormen en deze zullen meer ingezet gaan worden bij taal. Zo hopen leerkrachten de waardering van taal te verhogen. Leerlingen gaven namelijk aan het fijn te vinden om samen te werken. PMR geeft aan het jammer te vinden dat de keuzemogelijkheid maakt niet uit er is. Wel of niet maakt de uitslag concreter. Terugkoppeling en plan van aanpak volgt richting de MR. Stand van zaken in de groepen Groep 1-2: Lenie is op therapeutische basis aan het werk. Sanne Teunissen vervangt haar. Deze week gaat er een mail naar alle ouders. Groep 3: Er wordt druk geoefend voor de communie. Groep 4-5: Er wordt druk geoefend voor de communie en voor de uitvoering van de Blaasmuziekwinkel (Limonadeconcert). Groep 6-7: Kinderen zijn druk bezig met de Entreetoets in groep 7. Groep 6 zit dan bij groep 8. Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het verkeersexamen. Groep 7-8: Kinderen zijn druk bezig met de Entreetoets in groep 7. Groep 6 zit dan bij groep 8. Cito groep 8 volgt later in deze vergadering. Groep 8 gaat donderdag naar de Tweede kamer. Peiling overblijven/continurooster De MR is zeer tevreden over de respons op de peiling. De MR leden hebben goed werk verricht bij de telling van de peiling. Dank aan deze leden. Er is onvoldoende draagvlak voor een continurooster. Met betrekking tot een wijziging van de lestijden kunnen we concluderen dat een aanpassing van de lestijd tot uur is goedgekeurd door ouders. De start- en eindtijd van de middag is onduidelijk.

3 De PMR geeft aan graag om uur te willen beginnen. Voorstel is om de ouderklankbordgroep te peilen. Als zij achter deze keuze staan dan vindt de MR dat er voldoende draagvlak is. Als de ouderklankbordgroep akkoord gaat, dan gaat de MR ook akkoord. Indien het dan onvoldoende duidelijk is, wordt er opnieuw een peiling gedaan bij ouders. Wij bespreken het feit dat de kosten voor de BSO dan ook iets omhoog gaan als de eindtijd van de middag naar uur gaat. We moeten wel transparant zijn in het feit dat we in de brief niet helemaal duidelijk zijn geweest rondom de percentages voor het aanpassen van de schooltijden. De genoemde percentages waren bedoeld voor het continurooster en dit is onvoldoende naar voren gekomen in de brief. Hierdoor ontstaat er ruimte voor eigen interpretatie. Daarom zoeken wij terugkoppeling bij de ouderklankbordgroep. Voorstel is om een overleg te plannen met de ouderklankbordgroep. Hierbij zit de volledige OMR, Ivonne namens de PMR en Margo. Voorstel is woensdag 10 juni om uur. (Concept) formatieplan Dit was nog niet aan de MR gestuurd omdat het vandaag pas in het team besproken is. Margo deelt het concepte formatieplan uit en licht dit toe. De OMR geeft zorgen aan rondom de groep 6-7 van het komende schooljaar. De PMR reageert hier op. Het team heeft nog denktijd over het formatieplan. De verwachting is niet of er nog veranderingen zullen komen. Margo hoopt na het directieraad van 11 juni de vervanging van Monique duidelijk te hebben. Het concept formatieplan wordt tijdens de algemene ouderavond besproken. De PMR stemt in met het formatieplan. Vakantierooster Het vakantierooster heeft de MR ontvangen. Dit is een standaard rooster. Er wordt gesproken over de inzet van studiemiddagen en kermisdagen. Margo geeft aan zoveel mogelijk deze extra dagen op een goede manier te plannen. Resultaten cito eindtoetsen School is zeer tevreden over de uitslag. Leerlingen hebben naar behoren gescoord of zelfs hoger. Er zijn twee scores mogelijk afhankelijk van of leerlingen wel of niet worden meegenomen in de totale score. De score is of Ook leerlingen en ouders zijn tevreden. De verdere analyse wordt nog gedaan zodra deze online staat. School is zeer tevreden over de digitale toets. Hier wordt extra naar gekeken voor de toekomst. Concept schoolgids De schoolgids wordt momenteel aangepast door. Komt tijdens de volgende MR-vergadering terug op agenda. Verkiezingen MR Nicole en Tiny zitten in de verkiezingscommissie. Er moet gestart worden met het maken van een planning. Dit verzorgt de PMR. De planning van voorgaande jaren hoeft maar aangepast te worden.

4 Er gaat volgende week een brief uit naar de ouders en dan kunnen we tijdens de laatste MR vergadering het nieuwe lid benoemen. Communicatie MR Jos verzorgt een stukje voor de nieuwsbrief en mailt dit naar de OMR. Uiterlijk maandagavond wordt dit g d naar Ivonne en Rondvraag Het etentje van de MR is gepland op donderdag 16 juli. Is de klapper van de verbeterplannen terecht? Ja. Nummer Actie Wie Gedaan Schooljaar /14-22 Beleidsplan ondersteuning aanvullen voor extra ondersteuning aan de instructiegroep Karin José 13/14-23 Contact opnemen met de OV over T-shirts Margo 13/14-33 Polsen voor T-shirts voor opening/schoolreis Margo Schooljaar /15-01 Terugkoppelen GMR: spreiding meivakantie /15-02 Datumprikker voor een etentje maken x 14/15-03 Jaarplan MR aanpassen en mailen naar Renate x 14/15-04 Uitschrijven interessepeiling Jos x Ivonne 14/15-05 Stukje nieuwsbrief over interessepeiling Margo x 14/15-06 OTP en inspectierapport mailen naar Jos Margo x 14/15-07 Jaarverslag opstellen (december), Renate leest hem extra door. 14/15-08 Attentie voor Karin verzorgen Nicole x 14/15-09 Notulen 15 september nogmaals mailen x 14/15-10 Voorstellen 2 data voor MR vergadering in OMR x plaats van 30 maart (oudergesprekken) 14/15-11 Terugkoppelen beslissing over thema avond MR x naar MR Zonnehof 14/15-12 Begroting MR maken Tiny x 14/15-13 Nieuwsbrief maken met korte huishoudelijke Margo x zaken 14/15-14 Beleidsstuk m.b.t. overblijven doorsturen Margo x 14/15-15 Tijdens MR in mei evalueren van de kosten van Leden MR het overblijven. 14/15-16 Terugkoppeling team en bestuur OV over rol en invulling van OV (bijvoorbeeld: communieviering, schoolreis) Margo 14/15-17 Nicole inventariseert moeilijke en vage vragen. Mailt deze naar Ivonne om feedback te vragen bij CITO. Nicole 14/15-18 Gedragsprotocol en verbeterplannen mailen Margo x naar leden MR 14/15-19 Mailen vragen/bevindingen uit inspectierapport OMR naar Margo. 14/15-20 Op-/aanmerkingen op opiniepeiling mailen naar Leden MR x x x

5 Jos en Ivonne. 14/15-21 Feedback opvragen bij ouderklankbordgroep op Margo begeleidend schrijven bij rapport. 14/15-22 Gedragsprotocol mailen naar leden MR Margo x 14/15-23 CAO bespreken met het team Margo x 14/15-24 Mening vormen over CAO personeelsgeleding PMR van de MR, daarna volgt terugkoppeling in de MR 14/15-25 Terugkoppelen naar Sabrina en Inoka dat de x notulen van de ouderklankbordgroep naar alle MR leden gestuurd moeten worden. En een kort stukje voor in de nieuwsbrief. 14/15-26 Verslag RI&E mailen naar de MR Margo x 14/15-27 Actiepunten directie team OTP mailen naar MR x 14/15-28 Actiepunten LTP op de volgende agenda Renate 14/15-29 Aanpassen behoeftepeiling uiterlijk woensdag Ivonne x 14/15-30 Bespreken aanpassingen behoeftepeiling Ivonne x Margo 14/15-31 Opstarten verkiezingen MR Nicole Tiny 14/15-32 Stukje voor in de nieuwsbrief over de Jos x behoeftepeiling 14/15-33 Datumprikker etentje voor april en mei x 14/15-34 Checklist startend MR lid maken Jos 14/15-35 OTP op de agenda van de volgende vergadering Renate 14/15-36 Nadenken over rollen binnen de MR MR 14/15-37 Beleid leerlingraad mailen naar MR Margo x 14/15-38 Opmerkingen nav gedragsprotocol mailen naar OMR Margo/ 14/15-39 Vakantierooster mailen naar MR Margo x 14/15-40 M-toetsen, formatieplan en etentje op volgende agenda Renate 14/15-41 Jos mailt checklist startend MR lid door Jos 14/15-42 Navraag doen bij CNV rondom CAO Tiny 14/15-43 Navraag GMR over lidmaatschap VOO en reglementen MR (notulen 7 april) 14/15-44 Gesprek aan gaan met de overblijf rondom regels. 14/15-45 Gedragsprotocol afronden m.u.v. Effectieve conflicthantering, daarna mailen naar de MR 14/15-46 Ouderklankbordgroep telefonisch uitnodigen Renate voor overleg opiniepeiling 14/15-47 Lijst ouderklankbordgroep sturen aan OMR Ivonne 14/15-48 Schoolgids op de agenda voor 24 juni Renate 14/15-49 Planning maken voor de verkiezingen Tiny 14/15-50 Stukje voor in de nieuwsbrief maken Jos 14/15-51 Reservering maken voor etentje MR Tiny

6 14/15-52 Aantekeningen verbeterplanen komen terug op de agenda van 24 juni Renate

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolvoetbaltoernooi Actie voor het gehandicapte kind tijdens het schoolvoetbaltoernooi 3010,- Beleid mobiele telefoons

Schoolvoetbaltoernooi Actie voor het gehandicapte kind tijdens het schoolvoetbaltoernooi 3010,- Beleid mobiele telefoons Jaargang 2, nummer 5 2014 Juliana van Stolbergschool De maand juni is begonnen. Op school een drukke tijd met voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Zo wordt er o.a. gewerkt aan de afronding van een

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN 8 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Jaarverslag en nieuwe plannen Er is dit jaar weer hard gewerkt door het team. De leerkrachten hebben gewerkt vóór en ín de groep,

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015 Agenda 16 april 20 april Dinsdag 21 april 22 april 23 april Vrijdag 24 april 11 mei 13 mei 14 mei Vrijdag 15 mei 18 mei Dinsdag 19 mei 20 mei 20 mei 21 mei 25 mei Portfolio mee naar huis Alle groepen 1

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd

basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd SCHOOLGIDS 2014-2015 0.1 Toelichting op deze schoolgids Met deze gids willen we u een duidelijk beeld geven van het onderwijs dat op basisschool t Bossche Hart

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie