de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden,"

Transcriptie

1 de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, Alblasserdam Dordrecht s-gravendeel Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht datum 15 april 2004 behandeld door S. Ramnathsing Doorkiesnummer 673 Onderwerp Uitnodiging BCSB 28 april 2004 bijlage(n) agenda en stukken Namens de voorzitter van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid, de heer J. de Gruijter, nodig ik u uit voor de vergadering op: Datum : woensdag 28 april 2004 Tijd : uur Locatie : Regiokantoor Zuid-Holland Zuid, Weizigtweg no. 33 te Dordrecht De agenda met bijbehorende stukken treft u hierbij aan. Berichten van verhindering kunt u doorgeven via telefoonnummer of via Met vriendelijke groet, S. Ramnathsing projectassistent Bureau Drechtsteden Weizigtweg 33 Postbus AJ Dordrecht Telefoon (078) Fax (078) Bankrekeningnummer Bestuursdienst Zuid-Holland Zuid ABN-AMRO Het Drechtstedenbestuur is een bestuurscommissie van de gemeenschappelijke regeling regio Zuid-Holland Zuid.

2 Concept-verslag van de vergadering van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid van donderdag 18 maart 2004 De volgende vergadering van de Bestuurlijke Commissie vindt plaats op woensdag 28 april 2004 van uur tot en met uur. Locatie: Regiokantoor Zuid-Holland Zuid, Weizigtweg no. 33 te Dordrecht Aanwezig Afwezig Dhr. J. de Gruijter, voorzitter Dhr. H. Spigt Dhr. A. Vogel Dhr. H. van Kooten Mw. C. Westerman Mw. A. van der Hoek-Kaaijk Dhr. G. Veldhuijzen Dhr. T.A. Stoop Dhr. F. Moesman Dhr. W. Sterk Dhr. J. Hodde Dhr. B. Kraal Mw. S. Beunke Mw. S. Ramnathsing Dhr. Blijenberg Dhr. L.E. van der Sar Gem. Alblasserdam Gem. Dordrecht Gem. Papendrecht Gem. Sliedrecht Gem. Zwijndrecht Gem. Zwijndrecht (v.a. punt 7) Gem. Dordrecht (tot en met punt 5) Gem. H.I. Ambacht Kwartiermaker/coördinator BLD Gemeente Dordrecht (route 23) Burg. Raadslid LPF Gem. Alblasserdam (jeugdbeleid) Bureau Drechtsteden Bureau Drechtsteden Gem. Sliedrecht Provincie Zuid-Holland Punt Onderwerp Doel / Besluit 1 Opening / mededelingen Doel: 2 Opmerkingen: Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Inspreekrecht Opmerkingen: Besluit: Agendapunt presentatie Jeugdbeleid wordt toegevoegd. (Agendapunt 9). Doel: Voor personen die van het spreekrecht (maximaal 5 minuten per persoon) gebruik willen maken. Besluit: Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 3 Verslag van de BC Sociaal Beleid d.d. 29 januari 2004 Doel: Ter vaststelling Besluit: Tekstueel conform

3 pagina 2 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Punt Onderwerp Doel / Besluit Opmerkingen: Naar aanleiding van actielijst punt 1, vreemd in de Drechtsteden, zegt mevrouw Beunke, dat dit project in verband met het ontbreken van ambtelijke capaciteit en prioriteit bij de gemeente Dordrecht gestopt wordt. Het project voor 2003 wordt afgesloten en het onbestede geld gaat terug naar de provincie. Naar aanleiding van actielijst punt 7, Wet Werk en Bijstand, dit punt komt in de vergadering van de Bestuurlijke Commissie van 28 april aan de orde. Naar aanleiding van actielijst punt 11, conferentie Onderwijs-Arbeidsmarkt van 28 januari 2004, alle deelnemers hebben een schrijven van de heer Houtman en de heer Peters ontvangen om als deelnemende gemeente te reageren. In juni is er een vervolg bijeenkomst. Dit punt agenderen voor de vergadering van de Bestuurlijke Commissie van 28 april a.s. Ook in verband met mandenmaken traject. De stukken hiervoor worden door de gemeente Dordrecht aangeleverd. Het verzoek van de voorzitter is om stukken op tijd aan te leveren. De heer Veldhuijzen regelt dit. 4 Drechthopper Doel: Stand van zaken bespreken Besluit: Naar aanleiding van de bijlagen 1. Prognoses 2004 Is voor kennisgeving aangenomen. Over de 1 e drie maanden komt een evaluatie. 2. advies meereizen partners 75+ Bij 75+ is de gemeente direct verantwoordelijk, dit is aan de gemeente om het zelf te beoordelen. Voor een volgende Bestuurlijke Commissie een beter ambtelijk voorbereid advies hierover formuleren. Dit punt wordt niet geagendeerd voor het Drechtstedenbestuur van 1 april a.s. 3. De WvG pashouder begeleiden Besloten wordt om dit niet te doen.

4 pagina 3 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Punt Onderwerp Doel / Besluit 4. Wijziging besluit ziekenvervoer per in relatie tot Drechthopper. Analyseren, hoe vaak ritten naar de ziekenhuizen worden gemaakt. Deze analyse moet de BCSB met elkaar bespreken. Ook een studie verrichten hoe je omgaat met de ziektekostenverzekeraars als het gaat om chronische gehandicapten. Op basis van de cijfers van AWBZ wordt gekeken om welke volume vervoer het gaat. De voorzitter van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid schrijft een brief naar het Rijk over zittend ziekenvervoer. 5. Samenvoegen uitvoeringsorganisaties Drecht- en Molenhopper Uitvoering door gemeente Dordrecht is destijds door gemeenteraden besloten. Een volgende keer een helder stuk over samenvoegen Drecht- en Molenhopper agenderen. Algemeen Voor de volgende vergadering van de BCSB, Drechthopper weer agenderen De Drechthopper agenderen voor de Ambtelijke Adviesgroep Sociaal Beleid. Voor besluitvorming in de BCSB is het van belang is dat stukken op tijd worden aangeleverd en dat behandeling in de AASB heeft plaatsgevonden. Dit bekent ruimer plannen. De aanwezigheid van projectleiders in de Bestuurlijke Commissie is van belang om als opsteller van stukken zaken toe te lichten en de terugkoppeling voor het vervolg verloopt dan soepeler. Aan mevrouw Van Bennekom vragen om contact op te nemen met mevrouw J. Storm van de gemeente Dordrecht om de beleidscomponent door te spreken. Mevrouw S. Beunke neemt hiervoor contact op met beiden

5 pagina 4 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Punt Onderwerp Doel / Besluit Opmerkingen: In de Bestuurlijke Commissie van 29 januari jl. is besloten om de inhoudelijke, financiële en juridische aspecten die aan toelating van 75+ en partners WvG zitten te analyseren en daarna te agenderen voor de vergadering van het Drechtstedenbestuur van 1 april a.s. Mevrouw Van Bennekom (coördinator van de Drechthopper) heeft de opdracht gekregen om het onderzoek te doen. Een tussenvoorstel van de BCSB is om te analyseren, hoe vaak ritten naar de bekende ziekenhuizen worden gemaakt. Deze analyse moet de BCSB met elkaar bespreken. Ook een studie verrichten hoe je omgaat met de ziektekosten verzekeraars als het gaat om chronische gehandicapten. Op basis van de cijfers van AWBZ wordt gekeken om welke volume vervoer het gaat. Eerst een analyse maken over het misbruik van vervoer. AWBZ gelden kunnen niet worden uitgezocht. Aan mevrouw Van Bennekom vragen om contact op te nemen met mevrouw J. Storm van de gemeente Dordrecht om de beleidscomponent door te spreken. Mevrouw Westerman zegt dat er 5 punten zijn besproken, die allemaal weer teruggaan, waar de Bestuurlijke Commissie geen besluiten over kan nemen, dit komt allemaal niet ten goede. De heer Spigt vraagt of er vanuit de Ambtelijke Adviesgroep enige coördinatie is. Mevrouw Beunke zegt dat de Drechthopper (voorheen CVV) van de commissie Verkeer en Vervoer naar de commissie Sociaal Beleid is overgedragen. Daardoor is de voorgeschiedenis en de wijze waarop taken afgesproken zijn, bij Sociaal Beleid vrij onbekend. Mevrouw Van Bennekom is coördinator van het uitvoeringsbureau van de Drechthopper en niet om beleid te ontwikkelen. De gemeente Dordrecht was de trekker van dit project (mevrouw Van Helden en de heer P. van der Meijden). Bij de overgang van ontwikkeling naar uitvoering is dit niet goed geregeld. De leden van de Ambtelijke Adviesgroep Sociaal Beleid hebben de bijlagen van de Drechthopper wel ontvangen met het verzoek om dit door te spreken met hun WvG collega s. De heer Spigt pleit ervoor om dit project via de Ambtelijke Adviesgroep te doen. Voor WvG en CVV moet dit beter geregeld worden. Iemand moet de beleidsmatige kant van de Drechthopper kunnen belichten. De Ambtelijke Adviesgroep geeft advies aan de Bestuurlijke Commissie. Coördinatie bij de AASB neerleggen, mevrouw S.Beunke (commissie secretaris) neemt hierover contact op. 5 Bureau Leerplicht Drechtsteden Doel: Ter bespreking (bij dit punt is de heer Moesman aanwezig) Besluit: Punt 5 van de vergadernotitie aan het Drechtstedenbestuur wijzigen, hier moet staan: In te stemmen met de begroting voor het Bureau Leerplicht Drechtsteden, inclusief de in de begroting opgenomen indexering. Hierbij te overwegen, dat op de RMC functie na 2005 een begrotingstekort kan ontstaan. Dit kan leiden tot een bezuinigingsdoelstelling voor de jaren 2006 e.v. De notitie met de begroting in het Ambtelijk Overleg Onderwijs bespreken.

6 pagina 5 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Punt Onderwerp Doel / Besluit Opmerkingen: Bureau Leerplicht Drechtsteden is geagendeerd voor de vergadering van het Drechtstedenbestuur van 1 april a.s. De heer F. Moesman geeft een toelichting op de stukken. De rechtspositie van de medewerkers valt onder de gemeente Dordrecht. Voor medewerkers moet wel salarisgarantie gegeven worden, geen schaalgarantie. Het inzetten van RMC reserves, zoals aangegeven in de begroting is een bevoegdheid op Zuid-Holland Zuid niveau. De Drechtsteden moeten dit verzoek doen bij het bestuur Zuid-Holland Zuid. Het verzoek is door de heer Moesman al ingediend. Mevrouw Westerman zegt, dat wegens tijdgebrek geen overleg in het Ambtelijk Overleg is geweest. Zij betreurt dit en dringt hierop aan. De gemeente Zwijndrecht heeft bij de begroting BLD wel vraagtekens. Punt van discussie is de 1% indexering. De begroting is gesplist, om RMC gelden en gemeentelijke BLD gelden uit elkaar te houden. Gezegd is, dat het binnen budgettair kader moet blijven, het moet ambtelijk wel goed bekeken worden. De raadsbesluiten zijn het kader dat is vastgesteld. De heer Stoop vraagt naar afspraken betreffende overhead. Punt is juist, dat in de eerdere gemeentebegroting geen overhead was opgenomen. Er is precies gekeken welke overhead nodig is en die is toegerekend. Bij financiën is 200 uur afgesproken. De voorzitter zegt dat het binnen het vastgestelde kader is. Hij gaat ervan uit dat er identieke besluiten zijn genomen door de raden. De heer Vogel geeft complimenten voor het stuk en dat het gelukt is om het budgettair neutrall te houden, hij vraagt aandacht voor OR/GO traject. De heer Veldhuijzen zegt dat er waarschijnlijk een verzoek van Alblasserwaard/Vijfheerenlanden binnenkomt om de administratie gezamenlijk te doen, dit kan besparing opleveren. Dit wordt besproken in de stuurgroep.

7 pagina 6 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart Regionale samenwerking t.a.v. Allochtone Zelforganisaties Doel: Ter vaststelling Besluit: De Bestuurlijke Commissie gaat akkoord met het voorstel. Opmerkingen: Mevrouw S. Ramnathsing licht dit onderwerp toe. Bij de gemeenten is er onvoldoende draagvlak voor samenwerking op dit vlak, vandaar het voorstel af te zien van dit project.. 7 Toekomst Sociaal Beleid in het Drechtsteden landschap. Wat speelt er allemaal in het DS landschap? Vergelijking GSB pijlers met prioriteiten Sociaal Beleid. Doel: Ter bespreking Besluit: Vanuit Sociaal in het mandenmaken proces aandacht vragen voor: Spreiding bijzondere groepen Jeugdwerkloosheid Kennisinfrastructuur Gedachten, ideeën over, bijdragen aan het streefbeeld voor de Drechtsteden vanuit sociaal. Er komt een beknopt definitieve visieverhaal met een programma voor sociaal beleid. De volgende zaken prioriteren: Onderwijs-Arbeidsmarkt BLD LOC s Jeugdwerkloosheid Wonen en Zorg Spreiding bijzondere groepen Sociale wijkaanpak Andere zaken voortzetten: grote projecten als BLD en Drechthopper en kleinere projecten zoals Brede School, ZMOK, RSVD en Jeugdbeleid. Huiselijk Geweld op Zuid-Holland Zuid niveau laten.

8 pagina 7 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Opmerkingen: In Drechtsteden-landschap lopen er een aantal zaken zoals: Proces Dijkstal GSB III Afronding visietraject sociaal met een definitief visiestuk Actie als vervolg op de conferentie van 22 januari jl. in kader sociaal programma. Proces Dijkstal Mevrouw Westerman vindt het lastig dat er nu zoveel processen lopen, het is moeilijk om een kop en staart te geven. Er is behoefte aan duidelijkheid. De heer Vogel sluit zich hierbij aan. Gezegd is om niet alles tegelijk aan te pakken. Voorlopig het mandje afwachten. Even pas op de plaats wat het mandje gaat opleveren en proberen om als sociale pijler wat meer in het mandje te krijgen. De heer Spigt heeft in het voortraject al geprobeerd mee te denken, hij heeft moeite met het begrip zelfvoorzienende regio. Niet alles hoeft in de regio. Wel moet gezegd worden, dat je een regio wil zijn, die een complete sociale infrastructuur biedt. GSB III In de periode 2005 tot 2009 gaat GSB III spelen. Bij GSB III zijn er 5 doelstellingen, namelijk Fysiek, Sociaal, Veiligheid, Inburgering & Integratie en Economie. Sociaal Beleid gaat GSB III niet leidend laten zijn om de agenda te bepalen. De verantwoordelijkheid voor GSB III ligt bij de gemeente Dordrecht. Afronding visietraject sociaal met een definitief visiestuk. In het infobulletin Drechtsteden komt een inlegvel met de uitkomsten van de conferentie Sociaal Beleid van 22 januari jl. Mevrouw T. Klever schrijft samen met mevrouw S. Beunke een definitief stuk Kansrijk in de Drechtsteden met een definitieve agenda. Actie als vervolg op de conferentie in kader sociaal programma. De komende tijd gaat het erom dat de projecten zoals opgenomen in het sociaal programma Drechtsteden 2004 en die bij de conferentie prioriteit hebben gekregen ook worden uitgevoerd. De projecten die lopen zijn: Bureau Leerplicht Drechtsteden Regionaal Steunpunt Vrijwilligers Drechtsteden Onderzoek ZMOK/scholen Drechthopper en samenwerking Wet Werk en Bijstand. De projecten die nog verder opgezet worden zijn: Jeugdbeleid en Jeugdzorg Sociale wijkaanpak bij herstructurering. De projecten waarop actie moet worden ondernomen om het op te zetten zijn: Alle onderwijs-arbeidsmarkt projecten die bij de PAR ingediend moeten worden Samenwerking in Leerpark en LOC s tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid Samenwerking Drechtsteden-Dordrecht bij Vermaatschappelijking van de zorg/wonen en zorg bijzondere groepen.

9 pagina 8 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Wat doen we vanuit de streefbeeldideeën vanuit sociaal in het mandje? 3 hoofdcomponenten zijn: De verdere ontwikkeling en innovatie van de Kennisinfrastructuur. - De trekker van output HBO is gemeente Dordrecht. - Volgen en uitbouwen van BLD. - Ontwikkeling Leerpark en LOC s Spreiding van de bijzondere groepen Aanpak jeugdwerkloosheid De heer Van Kooten doet de suggestie de zaken en bedragen iets meer te onderbouwen. Er zijn bij de bovengenoemde componenten bedragen ingevuld, omdat mandenmaken een behoefte heeft aan concrete bedragen. Mevrouw van der Hoek zegt, dat er een discussie is om niet alle regie in handen van de Drechtsteden te leggen. Er moet wel een centrale regie komen wat er gedaan moet worden, op het concept dus, maar de regie moet niet helemaal bij het Drechtstedenbestuur zitten. Er zit nog een vraag Huiselijk Geweld, dit lijkt op ZHZ niveau te worden weggezet de constatering dat ZHZ te groot is en dat dit project op lokaal niveau moet, moet worden opgenomen met de heer Kamsteeg. 8 De heer Spigt merkt op dat het goed is de organisaties ook te betrekken bij het mede ontwikkelen van een aantal initiatieven, dit n.a.v. conferentie. Verder vraagt hij of de nu aangegeven prioriteiten en acties voor het sociaal programma overeenkomen met wat op de conferentie is aangegeven. Mevrouw Beunke bevestigt dit. Subsidie aanvraag bij de Doel: provincie voor projecten Ter kennisname 2 e tranche. Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen Opmerkingen: Bij de provincie is er een subsidie aanvraag ingediend (totaal ,--) voor de 2 e tranche. De aanvraag betreft de projecten: - Brede school/school in de Samenleving - Stop huiselijk geweld bij jonge relatiestarters - Zorg en wonen bijzondere groepen en levensloopbestendige zones - Versterking eerstelijns gezondheidszorg in de Drechtsteden. De provincie heeft telefonisch aangegeven, in deze tranche, voor de Drechtsteden ,-- beschikbaar te hebben. Als er vanuit Goeree Overflakkee geen aanvragen komen, dan is er voor de Drechtsteden maximaal ,-- beschikbaar. 9 Presentatie jeugdbeleid Doel: Ter informatie Besluit: Ondertekening raamconvenant voorbereiden door de projectleider en gemeentelijke verantwoordelijken. Geld lokaal jeugdbeleid op gemeentelijke begroting claimen.

10 pagina 9 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Opmerkingen: presentatie jeugdbeleid (wet op de jeugdzorg), verzorgt door de heer B. Kraal, projectleider Jeugdbeleid. Een hand-out is bij het verslag toegevoegd. De heer B. Kraal deelt ter vergadering een raamconvenant aansluiting lokaal Jeugdbeleid en Jeugdzorg tussen de gemeenten uit Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland uit. De provincie wil dat het raamconvenant door de gemeenten getekend wordt. Het raamconvenant gaat om het onderscheid tussen gemeente en provincie. Het is wenselijk dat het raamconvenant in het College van begin april wordt besproken en daarna ondertekend door de Drechtsteden. Op verzoek van de gemeenten zijn er twee wijzigingen, namelijk: - inventarisatie in plaats van 0 meting in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden - en visitatie (op collegiale basis) Bij de speerpunten van de provincie wil de provincie ook geld inzetten, daarbij zijn zij bereid om het wegvallende GOA-zorggeld te mitigeren. Hierbij gaat het o.a. om het geld voor MDT s en SMW. Het is handig om dit met de provincie te matchen, dit gaat om de zorgstructuur. Belangrijk aspect aan het raamconvenant is, dat er voorlopig in de gemeenten een financiële claim kan worden gelegd bij het College voor lokaal Jeugdbeleid. Dit moet wel ambtelijk voorbereid worden. De afspraken met de provincie over de aansluiting lokaal jeugdbeleid - Wet op de jeugdzorg houdt in, dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet definiëren, ook in financiële zin. De provincie doet mee, als de gemeente dit ook kan waarmaken. 10 Presentatie route 23 Doel: Ter informatie Besluit: Route 23 agenderen voor de vergadering van de Bestuurlijke Commissie van september/oktober 2004, met het doel om te bespreken hoe de regio kan aanhaken.

11 pagina 10 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Opmerkingen: De heer W. Sterk geeft een presentatie over dit onderwerp. Een hand-out van de presentatie is toegevoegd. De heer Spigt zegt, dat de Task Force jeugdwerkloosheid vandaag (18/03/2004) in werking is gegaan. Er wordt een stuk uitgereikt. Task Force gaat samen met VNG regiobijeenkomsten organiseren. Een van de dingen dit ontwikkeld is om jeugdwerkloosheid aan te pakken is route 23. Route 23 is een project om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het heet route 23, omdat het gaat om de jeugd onder de 23 jaar. Het is een merknaam die staat voor verschillende vormen van activiteit. Bureau Leerplicht Drechtsteden heeft een belangrijke functie in preventie voortijdig schoolverlaten. Werkgevers worden hierbij betrokken. Maandag 15 maart is er een vergadering met de werkgevers geweest. De heer Spigt zegt, dat de organisaties die het samen doen ervoor zorgen, dat alle procedures goed geregeld zijn, voordat geconcludeerd wordt, dat de jongeren moeten worden aangehouden. Wat aanhaken van de regio betreft, moet eerst de backoffice goed voor elkaar zijn, voordat regionaal wordt aangehaakt. Eerste stap is om te beginnen met de Dordtse jongeren die nu in beeld zijn, zodra duidelijk is, hoe de eerste groep is gegaan, kan dit wellicht uitgebreid worden (na de zomer). De gemeente Dordrecht begint met de eerste 100. Jongeren die uit een ander gemeente komen en in Dordrecht op school uitvallen hebben ook deze mogelijkheid, alles gaat via de Route 23 organisatie, het jongeren loket. Gedachte voor het organiseren van een werkplaats is breder dan in het kader van jeugdwerkloosheid. Er zijn twee discussies gaande. De een gaat over de werkplaats die sowieso wordt neergezet in het kader van WWB en de andere gaat over een speciaal voor de jeugd. 11 Rondvraag/sluiting Van dit punt wordt er geen gebruik gemaakt. Besluit van de BCSB naar aanleiding van de rondleiding: De door de heer Pons gesignaleerde verstopping van de Maatschappelijke Opvang aan de achterkant te verhelpen, door in de komende 4 jaar 100 nieuwe plaatsen voor begeleid wonen te realiseren in de regio. Opmerkingen: Tot slot van de vergadering wordt er een presentatie en rondleiding gegeven door de heer Pons, adjunct directeur van het Leger des Heils. (hand-out is bijgesloten). De nog aanwezige leden van de BCSB waren zeer onder de indruk van de problematiek in de wijk, waarop het Leger des Heils hieraan werkt. Ter plekke werd afgesproken, om de door de heer Pons gesignaleerde verstopping van de Maatschappelijke Opvang aan de achterkant te verhelpen door in de komende 4 jaar 100 nieuwe plaatsen voor begeleid wonen te realiseren in de regio. Hiervoor zijn nodig, huizen van de corporaties die met een speciaal begeleiding contract worden verhuurd. Het kost de gemeenten alleen het goed voor de begleiding van deze 100 mensen.

12 pagina 11 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Doorlopende actielijst van de vergaderingen van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid - 18 maart 2004 Punt Onderwerp Actie Door 1 Wet Werk en Bijstand Agenderen voor de BCSB van 28 april 2004 S. Beunke / S. Ramnathsing 2 Uitkomsten conferentie onderwijs-arbeidsmarkt van 28 januari 2004 Agenderen voor de BCSB van 28 april 2004 S. Beunke/ S. Ramnathsing 3 Wijziging besluit ziekenvervoer per 01/04/2004 in relatie tot Drechthopper 4 Samenvoegen uitvoeringsorganisaties Drecht- en Molenhopper Beleidsmatige component met J. Storm doorspreken Agenderen voor de BCSB als een helder stuk gereed is. S. Beunke/ E. van Bennekom S.Beunke/ S.Ramnathsing 5 Drechthopper agenderen voor de AASB S. Beunke/ S. Ramnathsing 6 BLD De opmerkingen van de BCSB in de notitie verwerken F. Moesman 7 BLD extra vergadering van het AOO organiseren 8 Route 23 Agenderen voor de vergadering van de BCSB van september/oktober 2004 met het doel te bepreken hoe de regio kan aanhaken. 9 Rondleiding bij Leger des Heils Agenderen voor de BCSB (komende 4 jaar 100 nieuwe plaatsen realiseren voor begeleid wonen) F. Moesman/ S. Ramnathsing S. Beunke/ S. Ramnathsing S. Beunke/ S. Ramnathsing

13 Format voor project Regionale Kennisinfrastructuur (MBO/HBO, ICT Platform) (Op basis van deze informatie is presentatie op 2 april gemaakt) Elementen format Korte projectomschrijving De Drechtsteden blijven op het gebied van kennisintensieve bedrijvigheid en innovatie achter bij andere regio s. Versterking van de concurrentiepositie van de regio vereist een stevige investering in kennisintensieve bedrijvigheid, het daarvoor benodigde onderwijsaanbod en een investering in het organiserend vermogen van overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de regio. Hoogwaardigheid en innovatie zijn hierbij sleutelbegrippen. De Drechtsteden willen samen met het onderwijs en de werkgevers het aanbod op de arbeidsmarkt versterken. Verbetering van de regionale kennisinfrastructuur richt zich op ontwikkeling van de samenwerking tussen leerpark en LOC s, de vestiging van HBO in de Drechtsteden en ten slotte op de organisatie van de kennisinfrastrcutuur. Leerpark-LOC s Bij de ontwikkeling van de samenwerking tussen LOC s en het Leerpark gaat het om de verdere concentratie van het Leerpark en de LOC s in Zwijndrecht/Ambacht, Sliedrecht en Papendrecht/Alblasserdam. De samenwerking moet drie doelen dienen, te weten: Afstemming en gezamenlijke conceptontwikkeling Leerpark LOC s. Inhoudelijke vernieuwing (gebaseerd op contextrijke leeromgeving, RTO, participatie bedrijfsleven) wordt vanuit Programma Leerpark aangestuurd. Iedere gemeente participeert in een LOC, leidend tot drie LOC s (in Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht) en het Leerpark (Dordrecht). Een versterking van de relatie onderwijs en arbeidsmarkt. HBO Daarnaast zet de regio in op de vestiging van HBO in de Drechtsteden. Dit moet leiden tot: Behoud huidige opleidingen Uitbouw aanbod in kansrijke sectoren Organisatie kennisinfrastructuur Onlangs heeft het Drechtstedenbestuur de werkconferentie georganiseerde Drechtsteden, een lerende regio. Hierin werd geconcludeerd dat er met betrekking tot de regionale kennisinfrastructuur een veelheid aan ideeën, initiatieven en projecten was, maar dat het aan een adequate verbinding, een organisatie, ontbrak. Ter bevordering van de samenhang en synergie tussen de verschillende initiatieven is daarom besloten het organiserend vermogen van op regioniveau te versterken. Een van de eerste activiteiten hiertoe is het opzetten van een ICT-platform; een virtueel communicatieplatform onderwijs -overheid ondernemingen kunnen daar een belangrijke rol bij vervullen. Beoogd effect Vergroten innovatiekracht door verhogen regionaal opleidingsniveau, kenniscirculatie binnen de beroepskolom ((V)MBO, HBO), tussen onderwijs en bedrijfspraktijk en tussen bedrijven onderling. Verbeteren aansluiting beroepsonderwijs op beroepspraktijk Inspelen op ontwikkeling van de kenniseconomie. Verhogen aantrekkelijkheid regio als vestigingsplaats voor burgers en bedrijven. Beleidsomgeving Nieuwe impulsen aan het hoger (beroeps) onderwijs in Dordrecht en regio (project hoger onderwijs) Visienotitie Leerpark, kwaliteit in veelzijdigheid Consortium Revival Technisch Onderwijs: Visienota Kennisinfrastructuur, over bruggen en binding in regio s Fasering uitvoering Het programma bestaat uit 4 hoofdopgaven: 1. Opzetten van een ICT-platform 2. Een streefbeeld voor de regio 3. Opstellen projectenplan 4. Versterken organiserend vermogen op regioniveau Contactpersoon W. Peters, Programmadirecteur Leerpark M. Houtman, Directeur Leerpark Omvang Leerpark-LOC s HBO: p.m. Organisatie kennisinfrastructuur: ICT-Platform Relatiecoalitieakkoord De investering in soft- en hardware wordt geraamd op ,- Daarnaast vergt de scholing/innovatie een investering van , Totaal investering ,- Versterking van de kenniseconomie is provinciaal speerpunt. De Provincie Zuid-Holland heeft onlangs haar Ontwerp innovatiebrief Kenniseconomie gepubliceerd. Zuid-Holland moet de kennisprovincie van Nederland worden. Om dit te bereiken moeten alle krachten in het onderwijs, het onderzoek, het ondernemerschap en de overheid (de vier O's) worden gebundeld. De gezamenlijke inspanningen zullen zich concentreren op de negen belangrijkste economische clusters in de provincie. Voor Drechtsteden is het maritiem cluster Shipping Valley gedefinieerd als belangrijk economisch cluster.

14 Criteria voor opname in het mandje Criteria (voorlopig, worden aangevuld vanuit op te stellen streefbeeld) Streefbeeld Regionaal belang Integraal Termijn Synergie Versterken van de kennisinfrastructuren is een van de factoren die bepalend is voor zowel de economische ontwikkeling van de regio als voor de ontwikkeling van de beroepsbevolking Verbetering van de kennisinfrastructuur is van belang voor het bedrijfsleven om: concurrentiekracht te behouden en te verbeteren aan de behoefte van gekwalificeerd personeel te kunnen voldoen innovatief te kunnen werken Verbetering van de kennisinfrastructuur is van belang voor het onderwijs om: voldoende aantrekkelijke opleidingen te bieden die aansluiten op de beroepspraktijk daarmee meer jongeren vast te houden in het beroepsonderwijs tot ze een startkwalificatie hebben door samenwerking de (technische) mogelijkheden van opleidingen uit te breiden Verbetering van de kennisinfrastructuur is van belang voor de regio om: het gemiddeld lage opleidingsniveau op te krikken door meer scholing een aantrekkelijke regio voor vestiging van bedrijven te zijn door meer hoger opgeleiden in de regio ook meer economische, culturele dynamiek in het gebied te brengen. Zie streefbeeld Project start in Scholing en innovatie zullen zeker tot 2005 doorlopen. Voorstel betreft synergieontwikkeling Garantiedocument uitvoering Elementen format Investeringsvolume Dekking Onderbouwing (inclusief documenten) Actoren (gemeente e.d.) Onderbouwing (inclusief documenten/besluiten) Wijze van verankering in de gemeentelijke begrotingscycli Nog benodigde financiën Uitvoering Verwachte start van realisatie in welk jaar Fasering: mijlpalen binnen project Wanneer is het project afgerond Onderbouwing (inclusief documenten) Kosten-baten analyse (KBA) Is er een KBA? Zo ja: Hoe ziet die er uit? Zo nee: Is er zicht op de verwachte effecten van het project? Onderbouwing (inclusief documenten) Risicoparagraaf Financiële risico s Juridische risico s Ontwikkelrisico s Beleidsrisico s (inclusief planologische risico s) Imago risico s

15 Aanpak Jeugdwerkloosheid, Route 23 Uitbreiding van de Dordtse ketensamenwerking bij de aanpak Jeugdwerkloosheid naar de hele regio Drechtsteden. Hierbij worden alle jongeren die zich als werkloos melden direct in een traject met scholing, werk en/of hulpverlening geplaatst. Hiervoor worden 3 werkplaatsen in de regio gerealiseerd, waar jongeren direct aan het werk kunnen als ze zich als werkloos melden. Deze aanpak moet voorkomen dat een nieuwe verloren generatie door de oplopende jeugdwerkeloosheid ontstaat. Opgave Het gaat in dit project om ketensamenwerking tussen het CWI, het ROC Da Vinci, Bureau Jeugdzorg, Bureau Leerplicht Drechtsteden en de Sociale Diensten van de Drechtstedengemeenten. In Dordrecht is men net gestart met dit project. Behalve de sociale diensten is er sprake van regionaal werkende organisaties. Na een startfase voor Dordt, in het najaar 2004 dit project uitbreiden naar de andere gemeenten. In het project wordt een jongerenloket gevormd waar alle werkloze jongeren tot 23 jaar zich melden. Vervolgens wordt in een multidisciplinaire team bestaande uit de samenwerkingspartners een diagnose gesteld en een traject, via scholing, leerwerkbaan en/of hulpverlening, naar regulier werk voor de jongeren uitgestippeld. Tijdens dit traject is er casemanagement. Een gecoördineerde werkgeversbenadering werft reguliere en leerwerk-banen. De werkplaats jongeren biedt de mogelijkheid om jongeren die zich melden voor een uitkering direct te plaatsen. Tegenover een uitkering staat activiteit. De werkplaats jongeren biedt de mogelijkheid jongeren te observeren en hun competenties te vergroten. Situering Het jongerenloket is gevestigd bij het CWI in Dordrecht. De drie werkplaatsen zijn subregionaal verdeeld, Alblasserwaard-west, Zwijndrechtse waard en Eiland van Dordt. Gebiedsgrootte Gaat om alle jongeren uit de hele regio Drechtsteden. Tijdsduur 3 jaar Uitbreiding naar Drechtsteden start najaar 2004 Benodigde investering Naast de inzet van reïntegratiebudget vanuit de WWB van de gemeenten vraagt de implementatie van dit model een totale investering van euro voor de periode Regionaal belang De Drechtsteden willen een welvarende regio zijn met een florerende economie en hoogwaardige voorzieningen. Met deze ketensamenwerking wordt een hoogwaardige voorziening gecreëerd die een voorwaarde voor een florerende economie, goed opgeleide jongeren, levert. Het kapitaal van de regio, jongeren, wordt optimaal toegerust en ingezet, in plaats van dat het werkloos thuis zit. Thema: Gedifferentieerde woonmilieus Florerende economie X (krijg de x niet in het vakje) Hoogwaardig voorzieningenniveau X Goede bereikbaarheid en mobiliteit

16 Overzicht van initiatieven in de Drechtsteden op deelaspecten op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en bijzondere groepen (uitsnede met aanvulling uit overzicht sociaal programma Drechtsteden ) Sociaal beleid i.r.t. PALTafspraken (hoge prioriteit) Zorg 24/03/04/sbeunke Sociale wijkaanpak bij Herstructurering Wonen en Zorg voor bijzondere groepen Wonen en Zorg voor ouderen Problematiek 1e lijnszorg Wat gebeurt er al op dit vlak/ heeft er mee te maken: hoog Project start 1 april, projectleider Henk Schipper hoog Analyse, Spreidingsplan Programma Project prioriteit Projectonderdelen Woon- Zorgvormen ontwikkelen WMO en (gezamenlijke) regie. Gemidd. Analyse, Behoefte Woon-Zorg vormen ontwikkelen Gemidd. Analyse en oplossingsplan Combi-Project met BC Wonen. Gaat om macro invulling: definitie, analyse, prognose behoefte en lopende initiatieven bij zorg- en wooninstellingen. Voorstel spreidingsplan en cocrete bindende afspraken hierover op Drechtstedenniveau. Is bij Wonen al enig onderzoek hierover aanwezig. - loopt werkgroep hierover bij GGD ZHZ, trekker Anja Boogaard - Vernieuwingsbrigade zorgberaad ZHZ ontwikkelt ideeen en gaat gemeenten langs. - Proeftuin RMO, Kwetsbare groepen in de Wijk (Dordt) Bestaan al voorbeelden: - Project Onze Buren Vogelbuurt Dordt. - Vgl. Ontwikkeling APZ en gem. In Alblasserdam - Begeleid Wonen Leger des Heils. - BC SB wil 50 extra BW-plaatsen voor LdH in regio realiseren komende 4 jr. - Vermaatschappelijking van de Zorg. Startnotitie vanuit Dordt. trekker Sander Fooij. Drechtsteden kunnen aansluiten. Gaat over WMO en ontwikkelen WoonZorgvormen. - Wat betekent de nwe wet voor de gemeenten. Hoe gaan zij om met nieuwe taak in de sturing van de zorg. Proefprojecten: - Project Welzijn is onze Zorg (Miranda de Vries, Dordt) - Proeftuin RMO, Kwetsbare groepen in de Wijk (Miranda de Vries, Dordt) - Notitie vanuit BC Wonen trekker was Leo Damen (gem. Zwijndrecht) - Werkgroep vanuit BC Wonen. Projectleider Leo Damen. Deelnemer vanuit Sociaal Drechtsteden Ben v.d. Kouwe (Dordt) Bestaan al voorbeelden: - WoonZorgZone Nederhoven Zwijndrecht - De Wielen in Dordt - Werkgroep ZHZ vanuit GGD. Trekker Anja Boogaard. Drechtsteden zet Drechtstedenkop op deze wg. Subsidie-aanvraag bij prov. Drechthopper Gemidd. Uitvoering CVV Loopt. Coördinator uitvoering Ellen van Bennekom. N.B. Gebeuren ook voor wonen en zorg voor bijzondere groepen relevante dingen i.h.k.v.oggz. Op ZHZ-niveau georganiseerd in Directeurenberaad.

17 Projectnaam Gespreide Huisvesting en Zorg bijzondere groepen in de Drechtsteden (Of Operatie Achtertuin Drechtsteden) Omschrijving In het kader van de Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT) tussen de Drechtstedengemeenten en corporaties en de Vermaatschappelijking van de Zorg, aan bijzondere doelgroepen gedeconcentreerd in de regio huisvesting en zorg bieden. Onder bijzondere groepen verstaan we verstandelijk gehandicapten met gedragsstoornissen, Alleenstaande Minderjarige Statushouders, (ex-)psychiatrische patienten, verslaafden, dak- en thuislozen e.d. Opgave Het project brengt in kaart welke groepen, in welke aantallen, nu en in de toekomst, huisvesting gecombineerd met zorg nodig hebben, waar de voorzieningen hiervoor nu gevestigd zijn, welke samenwerkingsrelatie (o.a. gemeenten, corporaties en zorgaanbieders) noodzakelijk zijn en hoe we die, o.a. in nieuwe combinatievormen van wonen, zorg en welzijn, in de regio willen spreiden. Naast deze planvorming beginnen we concreet om in 4 jaar 50 nieuwe begeleid wonen plaatsen in de regio voor het Leger des Heils te realiseren. Het Leger des Heils heeft nu 52 begeleid wonen-plaatsen, voornamelijk in Dordrecht. Dit aantal willen we verdubbelen in de omliggende gemeenten. (Door op deze manier uitstroom uit de maatschappelijke opvang te realiseren, komt in de centrale voorziening in Dordrecht ruimte vrij voor de opvang van nieuwe mensen.( Mag evt vervallen)) Situering In alle Drechtstedengemeenten Gebiedsgrootte Hele regio Tijdsduur 4 jaar, te beginnen in 2004 tot 2008 Benodigde investering Voor analyse, spreidingsplan, projectleiding, proces- en implementatiemiddelen is nodig. Voor de uitbreiding met 50 begeleid wonen plaatsen is naast de AWBZ-bijdrage hiervoor (oplopend in 4 jaar) op jaarbasis nodig en incidenteel euro. Een totaal bedrag over 4 jaar van ,-- Daarnaast moeten corporaties woningen leveren voor de verhuur met een speciaal begeleidingscontract. Dit zal in de vorm van PALT en lokale prestatieafspraken vorm moeten krijgen tussen gemeenten en corporaties. Regionaal belang De regio heeft belang bij een stad, regio in balans, waar een goed basisniveau van voorzieningen is en er spreiding van voorzieningen en bevolkingsgroepen is, zodat niet alle problematiek terechtkomen in het laagste putje, waardoor cumulatie optreedt. Een verevening op sociaal gebied brengt stad en regio beter in balans. Thema: Gedifferentieerde woonmilieus X Florerende economie Hoogwaardig voorzieningenniveau X (krijg het kruisje niet in het hokje) Goede bereikbaarheid en mobiliteit

18 Kansrijk in de Drechtsteden, Sociaal beleid op de kaart Visie Sociaal Beleid in de Drechtsteden en Programma Moet een kort en bondig stuk worden, dat het gelopen visietraject afsluit en richting geeft aan het sociaal beleid in de komende jaren in de Drechtsteden. Inhoudsopgave Inleiding - centrale vraag: wat is de meerwaarde van sociaal beleid op regionaal niveau - de bestuurders van de Drechtsteden hebben de ambitie om gezamenlijk sociaal beleid te voeren - Vraag of burger zich inwoner van de Drechtsteden voelt, maar van Alblasserdam, Dordrecht of Papendrecht. Dat neemt niet weg dat diezelfde bewoner wel van regionale voorzieningen gebruik maakt (ziekenhuis, middelbare school, uitgaansgelegenheden etc.) (Wellicht hier al ambitie proces Dijkstal) - proces totstandkoming visie: Kansrijk in de Drechtsteden, Sociale Kaart, interviews, expertmeetings, presentaties in de gemeenteraden, conferentie. Olievlek-werking; van intern beraden tot en met conferentie - iedere stap in het proces leverde een inhoudelijk resultaat op; dit stuk is de neerslag, optelsom van die resultaten - leeswijzer Kansrijk in de Drechtsteden; sociaal beleid op de kaart Doelstellingen, Criteria en Deelgebieden Doel van dit hoofdstuk: wat is de visie van de Drechtsteden op het regionaal sociaal beleid? Inhoud Visie - Het verhogen van de sociale kwaliteit van de samenleving in de Drechtsteden, door deelname, samenhang en verantwoordelijkheid. - Criteria om meerwaarde te bepalen,.a t/m f - Uitgewerkt in 4 onderdelen: Jeugd en Onderwijs, Sociale Infrastructuur en Integratie, Leefbaarheid en Veiligheid en Zorg. - Meerwaarde regionaal sociaal beleid (functie van regio): o inhoudelijke samenwerking (in ontwikkeling en/of uitvoering) o kennisuitwisseling o beïnvloeding, samenwerking andere beleidsvelden /pijlers (paar voorbeelden noemen) Relatie met het Rijk en de Provincie Zuid-Holland en de leden van de Drechtsteden Doel van dit hoofdstuk: de plek van de Drechtsteden binnen het krachtenveld van Rijk, provincie en gemeenten duidelijk maken, zowel inhoudelijk (relatie tot GSB, sociaal programma Provincie en sociaal beleid gemeenten) als procesmatig (welke rol speelt de Drechtsteden). (nog kijken naar goede volgorde) 1. De gemeenten sociaal beleid binnen gemeenten, intergemeentelijke samenwerking 2. De Drechtsteden

19 Proces Dijkstal, samen stad beveelt verdere selectie en prioritering van samenwerkingsthema s aan, met het gezamenlijk geformuleerde streefbeeld of einddoel als focus. - sociaal programma (zie volgende hoofdstuk) vanuit prioriteiten uit eigen visievorming en beïnvloeding hier genoemde ontwikkelingen. 3. Provincie - Subsidie Regionaal sociaal programma - focus op de uitvoering is ook een wens van de provincie 4. Rijk - Grote Stedenbeleid Conclusie: doelstellingen overlappen elkaar inhoudelijk voor een groot deel. In het nieuwe GSB wordt alleen een groter accent gelegd op integratie en veiligheid dan in voorgaande jaren. Het komt erop aan te kiezen; wat behoort tot het domein van het regionaal sociaal beleid. Programma sociaal beleid Lopende en nieuwe projecten onder deelgebieden zetten en prioritiet aangeven: Zie ook schema volgende bladzijde Jeugd & Onderwijs: - Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 1e prioriteit - Bureau Leerplicht Drechtsteden (lopend, continueren) - Regionaal Leerpark en Lokale Onderwijs Centra, - Aanpak Jeugdwerkloosheid - Jeugdbeleid, Drechtsteden-convenant met provincie over Jeugdzorg en aansluiting lokaal jeugdbeleid Leefbaarheid & Veiligheid : In relatie met de Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT): - Sociale wijkaanpak bij herstructurering en in overlap met het thema Zorg: - Wonen, Zorg en Welzijn voor ouderen en bijzondere groepen. 1e prioriteit en - Vestigingsbeleid 1e lijnsvoorzieningen - Drechthopper (lopend, continueren) Sociale infrastructuur & Integratie - Afstemming Wet Werk en Bijstand - Regionaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Drechtsteden - (Integratie?) Zoveel mogelijk uitwerken in doelstellingen en te halen resultaten. Het stuk moet richting geven, geen dwingend keurslijf zijn. Er kunnen ook zaken op termijn gezet worden, b.v. uitwerking in 2006.

20 Overzicht programma sociaal beleid (Concept) Thema Programma Project prioriteit Project Onderdelen Lopend/ Ontwikkelen Jeugd & Onderwijs Leefbaarheid & Veiligheid Zorg Sociale infrastructuur & Integratie Aansluiting onderwijs Arbeidsmarkt (hoge prioriteit) Jeugdbeleid Onderwijs Bureau Leerplicht Drechtsteden Gemidd. Lopend Versterking samenwerking Leerpark -LOC s Hoog Aanpak Jeugdwerkloosheid Hoog Aansluiting lokaal Jeugdbeleid - Jeugdzorg Gemidd Leonardo plaza ontwikkelen Coördinatie stageplaatsen uitbreiden Leerbedrijven ontwikkelen Virtueel/itc-platform ontwikkelen Ketensamenwerking route 23 Ontwikkelen/ uitbreiden Ontwikkeling werkplaatsen workfirst ontwikkelen werkgeversbenadering ontwikkelen Sluiten convenant met provincie lopend ontwikkelen Afstemmen, samenwerken jeugdbeleid Advisering Brede school Laag Intergemeentelijke advisering ontwikkelen Expertisecentrum ZMOK gemidd Onderzoek haalbaarheid lopend Overzicht onderwijs Drechtsteden geen (digitaal) overzicht onderwijs Geparkeerd tot jan 2005 Veiligheid Voorkomen huiselijk geweld bij relatiestarters laag Voorlichting V.O.scholieren ontwikkelen Samenwerking veiligheid op scholen geen parkeren Samenwerking overig Veiligheidsbeleid geen Op zhz-schaal Sociaal beleid i.r.t. PALT-afspraken (hoge prioriteit) Zorg Sociale Infrastructuur Sociale wijkaanpak bij herstructurering hoog Inventariseren, aanpak formuleren ontwikkelen Wonen en Zorg voor bijzondere groepen hoog Analyse, Spreidingsplan ontwikkelen Woon-Zorgvormen ontwikkelen ontwikkelen WMO en gezamenlijke regie ontwikkelen Wonen en Zorg voor ouderen Gemidd. Woon-Zorgvormen ontwikkelen lopend Problematiek 1e lijnszorg Gemidd. Oplossingen formuleren, realiseren ontwikkelen Drechthopper Gemidd. lopend Reg.Steunpunt Vrijwilligerswerk Drechtsteden Gemidd. lopend Samenwerking WWB gemidd Afstemming verordeningen WWB lopend Afstemming Armoedebeleid ontwikkelen Work first ontwikkelen Integratie Integratie??? 14/04/04/sbeunke

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM versterking leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2007.35080 Datum 19-11-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 6 december 2011 Het project Regionalisering Leerplicht/RMC West-Brabant Niveau 1 (gemeenschappelijke leerlingenadministratie)

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t.

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Een kans voor jongeren als chauffeur

Een kans voor jongeren als chauffeur SP fractie Nijmegen www.nijmegen.sp.nl Klik hier voor de reactie d.d. 22 januari 2008 van het college van B&W Postbus 9105 6500 HG Nijmegen T. 024 329 23 71 fractie@sp.nijmegen.nl I N I T I A T I E F V

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Versie d.d. 21/7/2009 college B en W Pagina 1

Versie d.d. 21/7/2009 college B en W Pagina 1 (Deel)projecten nr. Jaar Totaal Bijdrage derden Bijdrage Provincie H.08/H00 Centra voor Jeugd en Gezin.00.000 -.00.000 - - -.000.000 - versterking informatiepositie Profesionalisering vroegsignalering

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

-2 JÜL12013 ULJ. peit'jitïb. Aan Provinciale Staten. 2013-26.828/27/A.41, RS 444841 Lootsma A. (050)316 4295 a.lootsma@provinciegroningen.

-2 JÜL12013 ULJ. peit'jitïb. Aan Provinciale Staten. 2013-26.828/27/A.41, RS 444841 Lootsma A. (050)316 4295 a.lootsma@provinciegroningen. Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten I peit'jitïb Postbus 610 9700 AP Groningen»./" '.(ir ' IUJÏ, I II' 050 316 49 II 050 316 49 33 Datum urief nummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. 31 juli 2002 Nr. 2002-10.992, IWW. Nummer 42/2002

Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. 31 juli 2002 Nr. 2002-10.992, IWW. Nummer 42/2002 Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur 31 juli 2002 Nr. 2002-10.992, IWW. Nummer 42/2002 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 3 JULI 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer Notulen PORA Wonen Donderdag 28 maart 2013 10.00-12.00 Van Foreestkamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W.

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Vaststellen plan van aanpak participatiewet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen.

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Kinderen zijn de Toekomst Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 27 mei

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.15-36174/DV.15-563, afdeling Samenleving. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Beschermd

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Onderwerp: Bereikbaarheidsvisie Beslispunten: 1. De bereikbaarheidsvisie vast te stellen als ambitie en agenda voor de bereikbaarheid van Houten Samenvatting:

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 10, 10 maart 2015

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 10, 10 maart 2015 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 10, 10 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Wethouder Tjapko Poppens Wilma van de Werken Jan Burger Wil Kosterman Hans Marchal

Nadere informatie

VOORSTEL TOT BESLUIT

VOORSTEL TOT BESLUIT Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Telefoon: 0598-425595 VOORSTEL TOT BESLUIT Agendapunt 5, bijlage 1a Voor: Algemeen Bestuur Vergadering van: 2 december 2010 Bijlage: Bijlage 1b: financiële onderbouwing

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie