de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden,"

Transcriptie

1 de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, Alblasserdam Dordrecht s-gravendeel Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht datum 15 april 2004 behandeld door S. Ramnathsing Doorkiesnummer 673 Onderwerp Uitnodiging BCSB 28 april 2004 bijlage(n) agenda en stukken Namens de voorzitter van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid, de heer J. de Gruijter, nodig ik u uit voor de vergadering op: Datum : woensdag 28 april 2004 Tijd : uur Locatie : Regiokantoor Zuid-Holland Zuid, Weizigtweg no. 33 te Dordrecht De agenda met bijbehorende stukken treft u hierbij aan. Berichten van verhindering kunt u doorgeven via telefoonnummer of via Met vriendelijke groet, S. Ramnathsing projectassistent Bureau Drechtsteden Weizigtweg 33 Postbus AJ Dordrecht Telefoon (078) Fax (078) Bankrekeningnummer Bestuursdienst Zuid-Holland Zuid ABN-AMRO Het Drechtstedenbestuur is een bestuurscommissie van de gemeenschappelijke regeling regio Zuid-Holland Zuid.

2 Concept-verslag van de vergadering van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid van donderdag 18 maart 2004 De volgende vergadering van de Bestuurlijke Commissie vindt plaats op woensdag 28 april 2004 van uur tot en met uur. Locatie: Regiokantoor Zuid-Holland Zuid, Weizigtweg no. 33 te Dordrecht Aanwezig Afwezig Dhr. J. de Gruijter, voorzitter Dhr. H. Spigt Dhr. A. Vogel Dhr. H. van Kooten Mw. C. Westerman Mw. A. van der Hoek-Kaaijk Dhr. G. Veldhuijzen Dhr. T.A. Stoop Dhr. F. Moesman Dhr. W. Sterk Dhr. J. Hodde Dhr. B. Kraal Mw. S. Beunke Mw. S. Ramnathsing Dhr. Blijenberg Dhr. L.E. van der Sar Gem. Alblasserdam Gem. Dordrecht Gem. Papendrecht Gem. Sliedrecht Gem. Zwijndrecht Gem. Zwijndrecht (v.a. punt 7) Gem. Dordrecht (tot en met punt 5) Gem. H.I. Ambacht Kwartiermaker/coördinator BLD Gemeente Dordrecht (route 23) Burg. Raadslid LPF Gem. Alblasserdam (jeugdbeleid) Bureau Drechtsteden Bureau Drechtsteden Gem. Sliedrecht Provincie Zuid-Holland Punt Onderwerp Doel / Besluit 1 Opening / mededelingen Doel: 2 Opmerkingen: Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Inspreekrecht Opmerkingen: Besluit: Agendapunt presentatie Jeugdbeleid wordt toegevoegd. (Agendapunt 9). Doel: Voor personen die van het spreekrecht (maximaal 5 minuten per persoon) gebruik willen maken. Besluit: Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 3 Verslag van de BC Sociaal Beleid d.d. 29 januari 2004 Doel: Ter vaststelling Besluit: Tekstueel conform

3 pagina 2 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Punt Onderwerp Doel / Besluit Opmerkingen: Naar aanleiding van actielijst punt 1, vreemd in de Drechtsteden, zegt mevrouw Beunke, dat dit project in verband met het ontbreken van ambtelijke capaciteit en prioriteit bij de gemeente Dordrecht gestopt wordt. Het project voor 2003 wordt afgesloten en het onbestede geld gaat terug naar de provincie. Naar aanleiding van actielijst punt 7, Wet Werk en Bijstand, dit punt komt in de vergadering van de Bestuurlijke Commissie van 28 april aan de orde. Naar aanleiding van actielijst punt 11, conferentie Onderwijs-Arbeidsmarkt van 28 januari 2004, alle deelnemers hebben een schrijven van de heer Houtman en de heer Peters ontvangen om als deelnemende gemeente te reageren. In juni is er een vervolg bijeenkomst. Dit punt agenderen voor de vergadering van de Bestuurlijke Commissie van 28 april a.s. Ook in verband met mandenmaken traject. De stukken hiervoor worden door de gemeente Dordrecht aangeleverd. Het verzoek van de voorzitter is om stukken op tijd aan te leveren. De heer Veldhuijzen regelt dit. 4 Drechthopper Doel: Stand van zaken bespreken Besluit: Naar aanleiding van de bijlagen 1. Prognoses 2004 Is voor kennisgeving aangenomen. Over de 1 e drie maanden komt een evaluatie. 2. advies meereizen partners 75+ Bij 75+ is de gemeente direct verantwoordelijk, dit is aan de gemeente om het zelf te beoordelen. Voor een volgende Bestuurlijke Commissie een beter ambtelijk voorbereid advies hierover formuleren. Dit punt wordt niet geagendeerd voor het Drechtstedenbestuur van 1 april a.s. 3. De WvG pashouder begeleiden Besloten wordt om dit niet te doen.

4 pagina 3 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Punt Onderwerp Doel / Besluit 4. Wijziging besluit ziekenvervoer per in relatie tot Drechthopper. Analyseren, hoe vaak ritten naar de ziekenhuizen worden gemaakt. Deze analyse moet de BCSB met elkaar bespreken. Ook een studie verrichten hoe je omgaat met de ziektekostenverzekeraars als het gaat om chronische gehandicapten. Op basis van de cijfers van AWBZ wordt gekeken om welke volume vervoer het gaat. De voorzitter van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid schrijft een brief naar het Rijk over zittend ziekenvervoer. 5. Samenvoegen uitvoeringsorganisaties Drecht- en Molenhopper Uitvoering door gemeente Dordrecht is destijds door gemeenteraden besloten. Een volgende keer een helder stuk over samenvoegen Drecht- en Molenhopper agenderen. Algemeen Voor de volgende vergadering van de BCSB, Drechthopper weer agenderen De Drechthopper agenderen voor de Ambtelijke Adviesgroep Sociaal Beleid. Voor besluitvorming in de BCSB is het van belang is dat stukken op tijd worden aangeleverd en dat behandeling in de AASB heeft plaatsgevonden. Dit bekent ruimer plannen. De aanwezigheid van projectleiders in de Bestuurlijke Commissie is van belang om als opsteller van stukken zaken toe te lichten en de terugkoppeling voor het vervolg verloopt dan soepeler. Aan mevrouw Van Bennekom vragen om contact op te nemen met mevrouw J. Storm van de gemeente Dordrecht om de beleidscomponent door te spreken. Mevrouw S. Beunke neemt hiervoor contact op met beiden

5 pagina 4 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Punt Onderwerp Doel / Besluit Opmerkingen: In de Bestuurlijke Commissie van 29 januari jl. is besloten om de inhoudelijke, financiële en juridische aspecten die aan toelating van 75+ en partners WvG zitten te analyseren en daarna te agenderen voor de vergadering van het Drechtstedenbestuur van 1 april a.s. Mevrouw Van Bennekom (coördinator van de Drechthopper) heeft de opdracht gekregen om het onderzoek te doen. Een tussenvoorstel van de BCSB is om te analyseren, hoe vaak ritten naar de bekende ziekenhuizen worden gemaakt. Deze analyse moet de BCSB met elkaar bespreken. Ook een studie verrichten hoe je omgaat met de ziektekosten verzekeraars als het gaat om chronische gehandicapten. Op basis van de cijfers van AWBZ wordt gekeken om welke volume vervoer het gaat. Eerst een analyse maken over het misbruik van vervoer. AWBZ gelden kunnen niet worden uitgezocht. Aan mevrouw Van Bennekom vragen om contact op te nemen met mevrouw J. Storm van de gemeente Dordrecht om de beleidscomponent door te spreken. Mevrouw Westerman zegt dat er 5 punten zijn besproken, die allemaal weer teruggaan, waar de Bestuurlijke Commissie geen besluiten over kan nemen, dit komt allemaal niet ten goede. De heer Spigt vraagt of er vanuit de Ambtelijke Adviesgroep enige coördinatie is. Mevrouw Beunke zegt dat de Drechthopper (voorheen CVV) van de commissie Verkeer en Vervoer naar de commissie Sociaal Beleid is overgedragen. Daardoor is de voorgeschiedenis en de wijze waarop taken afgesproken zijn, bij Sociaal Beleid vrij onbekend. Mevrouw Van Bennekom is coördinator van het uitvoeringsbureau van de Drechthopper en niet om beleid te ontwikkelen. De gemeente Dordrecht was de trekker van dit project (mevrouw Van Helden en de heer P. van der Meijden). Bij de overgang van ontwikkeling naar uitvoering is dit niet goed geregeld. De leden van de Ambtelijke Adviesgroep Sociaal Beleid hebben de bijlagen van de Drechthopper wel ontvangen met het verzoek om dit door te spreken met hun WvG collega s. De heer Spigt pleit ervoor om dit project via de Ambtelijke Adviesgroep te doen. Voor WvG en CVV moet dit beter geregeld worden. Iemand moet de beleidsmatige kant van de Drechthopper kunnen belichten. De Ambtelijke Adviesgroep geeft advies aan de Bestuurlijke Commissie. Coördinatie bij de AASB neerleggen, mevrouw S.Beunke (commissie secretaris) neemt hierover contact op. 5 Bureau Leerplicht Drechtsteden Doel: Ter bespreking (bij dit punt is de heer Moesman aanwezig) Besluit: Punt 5 van de vergadernotitie aan het Drechtstedenbestuur wijzigen, hier moet staan: In te stemmen met de begroting voor het Bureau Leerplicht Drechtsteden, inclusief de in de begroting opgenomen indexering. Hierbij te overwegen, dat op de RMC functie na 2005 een begrotingstekort kan ontstaan. Dit kan leiden tot een bezuinigingsdoelstelling voor de jaren 2006 e.v. De notitie met de begroting in het Ambtelijk Overleg Onderwijs bespreken.

6 pagina 5 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Punt Onderwerp Doel / Besluit Opmerkingen: Bureau Leerplicht Drechtsteden is geagendeerd voor de vergadering van het Drechtstedenbestuur van 1 april a.s. De heer F. Moesman geeft een toelichting op de stukken. De rechtspositie van de medewerkers valt onder de gemeente Dordrecht. Voor medewerkers moet wel salarisgarantie gegeven worden, geen schaalgarantie. Het inzetten van RMC reserves, zoals aangegeven in de begroting is een bevoegdheid op Zuid-Holland Zuid niveau. De Drechtsteden moeten dit verzoek doen bij het bestuur Zuid-Holland Zuid. Het verzoek is door de heer Moesman al ingediend. Mevrouw Westerman zegt, dat wegens tijdgebrek geen overleg in het Ambtelijk Overleg is geweest. Zij betreurt dit en dringt hierop aan. De gemeente Zwijndrecht heeft bij de begroting BLD wel vraagtekens. Punt van discussie is de 1% indexering. De begroting is gesplist, om RMC gelden en gemeentelijke BLD gelden uit elkaar te houden. Gezegd is, dat het binnen budgettair kader moet blijven, het moet ambtelijk wel goed bekeken worden. De raadsbesluiten zijn het kader dat is vastgesteld. De heer Stoop vraagt naar afspraken betreffende overhead. Punt is juist, dat in de eerdere gemeentebegroting geen overhead was opgenomen. Er is precies gekeken welke overhead nodig is en die is toegerekend. Bij financiën is 200 uur afgesproken. De voorzitter zegt dat het binnen het vastgestelde kader is. Hij gaat ervan uit dat er identieke besluiten zijn genomen door de raden. De heer Vogel geeft complimenten voor het stuk en dat het gelukt is om het budgettair neutrall te houden, hij vraagt aandacht voor OR/GO traject. De heer Veldhuijzen zegt dat er waarschijnlijk een verzoek van Alblasserwaard/Vijfheerenlanden binnenkomt om de administratie gezamenlijk te doen, dit kan besparing opleveren. Dit wordt besproken in de stuurgroep.

7 pagina 6 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart Regionale samenwerking t.a.v. Allochtone Zelforganisaties Doel: Ter vaststelling Besluit: De Bestuurlijke Commissie gaat akkoord met het voorstel. Opmerkingen: Mevrouw S. Ramnathsing licht dit onderwerp toe. Bij de gemeenten is er onvoldoende draagvlak voor samenwerking op dit vlak, vandaar het voorstel af te zien van dit project.. 7 Toekomst Sociaal Beleid in het Drechtsteden landschap. Wat speelt er allemaal in het DS landschap? Vergelijking GSB pijlers met prioriteiten Sociaal Beleid. Doel: Ter bespreking Besluit: Vanuit Sociaal in het mandenmaken proces aandacht vragen voor: Spreiding bijzondere groepen Jeugdwerkloosheid Kennisinfrastructuur Gedachten, ideeën over, bijdragen aan het streefbeeld voor de Drechtsteden vanuit sociaal. Er komt een beknopt definitieve visieverhaal met een programma voor sociaal beleid. De volgende zaken prioriteren: Onderwijs-Arbeidsmarkt BLD LOC s Jeugdwerkloosheid Wonen en Zorg Spreiding bijzondere groepen Sociale wijkaanpak Andere zaken voortzetten: grote projecten als BLD en Drechthopper en kleinere projecten zoals Brede School, ZMOK, RSVD en Jeugdbeleid. Huiselijk Geweld op Zuid-Holland Zuid niveau laten.

8 pagina 7 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Opmerkingen: In Drechtsteden-landschap lopen er een aantal zaken zoals: Proces Dijkstal GSB III Afronding visietraject sociaal met een definitief visiestuk Actie als vervolg op de conferentie van 22 januari jl. in kader sociaal programma. Proces Dijkstal Mevrouw Westerman vindt het lastig dat er nu zoveel processen lopen, het is moeilijk om een kop en staart te geven. Er is behoefte aan duidelijkheid. De heer Vogel sluit zich hierbij aan. Gezegd is om niet alles tegelijk aan te pakken. Voorlopig het mandje afwachten. Even pas op de plaats wat het mandje gaat opleveren en proberen om als sociale pijler wat meer in het mandje te krijgen. De heer Spigt heeft in het voortraject al geprobeerd mee te denken, hij heeft moeite met het begrip zelfvoorzienende regio. Niet alles hoeft in de regio. Wel moet gezegd worden, dat je een regio wil zijn, die een complete sociale infrastructuur biedt. GSB III In de periode 2005 tot 2009 gaat GSB III spelen. Bij GSB III zijn er 5 doelstellingen, namelijk Fysiek, Sociaal, Veiligheid, Inburgering & Integratie en Economie. Sociaal Beleid gaat GSB III niet leidend laten zijn om de agenda te bepalen. De verantwoordelijkheid voor GSB III ligt bij de gemeente Dordrecht. Afronding visietraject sociaal met een definitief visiestuk. In het infobulletin Drechtsteden komt een inlegvel met de uitkomsten van de conferentie Sociaal Beleid van 22 januari jl. Mevrouw T. Klever schrijft samen met mevrouw S. Beunke een definitief stuk Kansrijk in de Drechtsteden met een definitieve agenda. Actie als vervolg op de conferentie in kader sociaal programma. De komende tijd gaat het erom dat de projecten zoals opgenomen in het sociaal programma Drechtsteden 2004 en die bij de conferentie prioriteit hebben gekregen ook worden uitgevoerd. De projecten die lopen zijn: Bureau Leerplicht Drechtsteden Regionaal Steunpunt Vrijwilligers Drechtsteden Onderzoek ZMOK/scholen Drechthopper en samenwerking Wet Werk en Bijstand. De projecten die nog verder opgezet worden zijn: Jeugdbeleid en Jeugdzorg Sociale wijkaanpak bij herstructurering. De projecten waarop actie moet worden ondernomen om het op te zetten zijn: Alle onderwijs-arbeidsmarkt projecten die bij de PAR ingediend moeten worden Samenwerking in Leerpark en LOC s tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid Samenwerking Drechtsteden-Dordrecht bij Vermaatschappelijking van de zorg/wonen en zorg bijzondere groepen.

9 pagina 8 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Wat doen we vanuit de streefbeeldideeën vanuit sociaal in het mandje? 3 hoofdcomponenten zijn: De verdere ontwikkeling en innovatie van de Kennisinfrastructuur. - De trekker van output HBO is gemeente Dordrecht. - Volgen en uitbouwen van BLD. - Ontwikkeling Leerpark en LOC s Spreiding van de bijzondere groepen Aanpak jeugdwerkloosheid De heer Van Kooten doet de suggestie de zaken en bedragen iets meer te onderbouwen. Er zijn bij de bovengenoemde componenten bedragen ingevuld, omdat mandenmaken een behoefte heeft aan concrete bedragen. Mevrouw van der Hoek zegt, dat er een discussie is om niet alle regie in handen van de Drechtsteden te leggen. Er moet wel een centrale regie komen wat er gedaan moet worden, op het concept dus, maar de regie moet niet helemaal bij het Drechtstedenbestuur zitten. Er zit nog een vraag Huiselijk Geweld, dit lijkt op ZHZ niveau te worden weggezet de constatering dat ZHZ te groot is en dat dit project op lokaal niveau moet, moet worden opgenomen met de heer Kamsteeg. 8 De heer Spigt merkt op dat het goed is de organisaties ook te betrekken bij het mede ontwikkelen van een aantal initiatieven, dit n.a.v. conferentie. Verder vraagt hij of de nu aangegeven prioriteiten en acties voor het sociaal programma overeenkomen met wat op de conferentie is aangegeven. Mevrouw Beunke bevestigt dit. Subsidie aanvraag bij de Doel: provincie voor projecten Ter kennisname 2 e tranche. Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen Opmerkingen: Bij de provincie is er een subsidie aanvraag ingediend (totaal ,--) voor de 2 e tranche. De aanvraag betreft de projecten: - Brede school/school in de Samenleving - Stop huiselijk geweld bij jonge relatiestarters - Zorg en wonen bijzondere groepen en levensloopbestendige zones - Versterking eerstelijns gezondheidszorg in de Drechtsteden. De provincie heeft telefonisch aangegeven, in deze tranche, voor de Drechtsteden ,-- beschikbaar te hebben. Als er vanuit Goeree Overflakkee geen aanvragen komen, dan is er voor de Drechtsteden maximaal ,-- beschikbaar. 9 Presentatie jeugdbeleid Doel: Ter informatie Besluit: Ondertekening raamconvenant voorbereiden door de projectleider en gemeentelijke verantwoordelijken. Geld lokaal jeugdbeleid op gemeentelijke begroting claimen.

10 pagina 9 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Opmerkingen: presentatie jeugdbeleid (wet op de jeugdzorg), verzorgt door de heer B. Kraal, projectleider Jeugdbeleid. Een hand-out is bij het verslag toegevoegd. De heer B. Kraal deelt ter vergadering een raamconvenant aansluiting lokaal Jeugdbeleid en Jeugdzorg tussen de gemeenten uit Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland uit. De provincie wil dat het raamconvenant door de gemeenten getekend wordt. Het raamconvenant gaat om het onderscheid tussen gemeente en provincie. Het is wenselijk dat het raamconvenant in het College van begin april wordt besproken en daarna ondertekend door de Drechtsteden. Op verzoek van de gemeenten zijn er twee wijzigingen, namelijk: - inventarisatie in plaats van 0 meting in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden - en visitatie (op collegiale basis) Bij de speerpunten van de provincie wil de provincie ook geld inzetten, daarbij zijn zij bereid om het wegvallende GOA-zorggeld te mitigeren. Hierbij gaat het o.a. om het geld voor MDT s en SMW. Het is handig om dit met de provincie te matchen, dit gaat om de zorgstructuur. Belangrijk aspect aan het raamconvenant is, dat er voorlopig in de gemeenten een financiële claim kan worden gelegd bij het College voor lokaal Jeugdbeleid. Dit moet wel ambtelijk voorbereid worden. De afspraken met de provincie over de aansluiting lokaal jeugdbeleid - Wet op de jeugdzorg houdt in, dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet definiëren, ook in financiële zin. De provincie doet mee, als de gemeente dit ook kan waarmaken. 10 Presentatie route 23 Doel: Ter informatie Besluit: Route 23 agenderen voor de vergadering van de Bestuurlijke Commissie van september/oktober 2004, met het doel om te bespreken hoe de regio kan aanhaken.

11 pagina 10 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Opmerkingen: De heer W. Sterk geeft een presentatie over dit onderwerp. Een hand-out van de presentatie is toegevoegd. De heer Spigt zegt, dat de Task Force jeugdwerkloosheid vandaag (18/03/2004) in werking is gegaan. Er wordt een stuk uitgereikt. Task Force gaat samen met VNG regiobijeenkomsten organiseren. Een van de dingen dit ontwikkeld is om jeugdwerkloosheid aan te pakken is route 23. Route 23 is een project om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het heet route 23, omdat het gaat om de jeugd onder de 23 jaar. Het is een merknaam die staat voor verschillende vormen van activiteit. Bureau Leerplicht Drechtsteden heeft een belangrijke functie in preventie voortijdig schoolverlaten. Werkgevers worden hierbij betrokken. Maandag 15 maart is er een vergadering met de werkgevers geweest. De heer Spigt zegt, dat de organisaties die het samen doen ervoor zorgen, dat alle procedures goed geregeld zijn, voordat geconcludeerd wordt, dat de jongeren moeten worden aangehouden. Wat aanhaken van de regio betreft, moet eerst de backoffice goed voor elkaar zijn, voordat regionaal wordt aangehaakt. Eerste stap is om te beginnen met de Dordtse jongeren die nu in beeld zijn, zodra duidelijk is, hoe de eerste groep is gegaan, kan dit wellicht uitgebreid worden (na de zomer). De gemeente Dordrecht begint met de eerste 100. Jongeren die uit een ander gemeente komen en in Dordrecht op school uitvallen hebben ook deze mogelijkheid, alles gaat via de Route 23 organisatie, het jongeren loket. Gedachte voor het organiseren van een werkplaats is breder dan in het kader van jeugdwerkloosheid. Er zijn twee discussies gaande. De een gaat over de werkplaats die sowieso wordt neergezet in het kader van WWB en de andere gaat over een speciaal voor de jeugd. 11 Rondvraag/sluiting Van dit punt wordt er geen gebruik gemaakt. Besluit van de BCSB naar aanleiding van de rondleiding: De door de heer Pons gesignaleerde verstopping van de Maatschappelijke Opvang aan de achterkant te verhelpen, door in de komende 4 jaar 100 nieuwe plaatsen voor begeleid wonen te realiseren in de regio. Opmerkingen: Tot slot van de vergadering wordt er een presentatie en rondleiding gegeven door de heer Pons, adjunct directeur van het Leger des Heils. (hand-out is bijgesloten). De nog aanwezige leden van de BCSB waren zeer onder de indruk van de problematiek in de wijk, waarop het Leger des Heils hieraan werkt. Ter plekke werd afgesproken, om de door de heer Pons gesignaleerde verstopping van de Maatschappelijke Opvang aan de achterkant te verhelpen door in de komende 4 jaar 100 nieuwe plaatsen voor begeleid wonen te realiseren in de regio. Hiervoor zijn nodig, huizen van de corporaties die met een speciaal begeleiding contract worden verhuurd. Het kost de gemeenten alleen het goed voor de begleiding van deze 100 mensen.

12 pagina 11 van het verslag van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid d.d. 18 maart 2004 Doorlopende actielijst van de vergaderingen van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid - 18 maart 2004 Punt Onderwerp Actie Door 1 Wet Werk en Bijstand Agenderen voor de BCSB van 28 april 2004 S. Beunke / S. Ramnathsing 2 Uitkomsten conferentie onderwijs-arbeidsmarkt van 28 januari 2004 Agenderen voor de BCSB van 28 april 2004 S. Beunke/ S. Ramnathsing 3 Wijziging besluit ziekenvervoer per 01/04/2004 in relatie tot Drechthopper 4 Samenvoegen uitvoeringsorganisaties Drecht- en Molenhopper Beleidsmatige component met J. Storm doorspreken Agenderen voor de BCSB als een helder stuk gereed is. S. Beunke/ E. van Bennekom S.Beunke/ S.Ramnathsing 5 Drechthopper agenderen voor de AASB S. Beunke/ S. Ramnathsing 6 BLD De opmerkingen van de BCSB in de notitie verwerken F. Moesman 7 BLD extra vergadering van het AOO organiseren 8 Route 23 Agenderen voor de vergadering van de BCSB van september/oktober 2004 met het doel te bepreken hoe de regio kan aanhaken. 9 Rondleiding bij Leger des Heils Agenderen voor de BCSB (komende 4 jaar 100 nieuwe plaatsen realiseren voor begeleid wonen) F. Moesman/ S. Ramnathsing S. Beunke/ S. Ramnathsing S. Beunke/ S. Ramnathsing

13 Format voor project Regionale Kennisinfrastructuur (MBO/HBO, ICT Platform) (Op basis van deze informatie is presentatie op 2 april gemaakt) Elementen format Korte projectomschrijving De Drechtsteden blijven op het gebied van kennisintensieve bedrijvigheid en innovatie achter bij andere regio s. Versterking van de concurrentiepositie van de regio vereist een stevige investering in kennisintensieve bedrijvigheid, het daarvoor benodigde onderwijsaanbod en een investering in het organiserend vermogen van overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de regio. Hoogwaardigheid en innovatie zijn hierbij sleutelbegrippen. De Drechtsteden willen samen met het onderwijs en de werkgevers het aanbod op de arbeidsmarkt versterken. Verbetering van de regionale kennisinfrastructuur richt zich op ontwikkeling van de samenwerking tussen leerpark en LOC s, de vestiging van HBO in de Drechtsteden en ten slotte op de organisatie van de kennisinfrastrcutuur. Leerpark-LOC s Bij de ontwikkeling van de samenwerking tussen LOC s en het Leerpark gaat het om de verdere concentratie van het Leerpark en de LOC s in Zwijndrecht/Ambacht, Sliedrecht en Papendrecht/Alblasserdam. De samenwerking moet drie doelen dienen, te weten: Afstemming en gezamenlijke conceptontwikkeling Leerpark LOC s. Inhoudelijke vernieuwing (gebaseerd op contextrijke leeromgeving, RTO, participatie bedrijfsleven) wordt vanuit Programma Leerpark aangestuurd. Iedere gemeente participeert in een LOC, leidend tot drie LOC s (in Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht) en het Leerpark (Dordrecht). Een versterking van de relatie onderwijs en arbeidsmarkt. HBO Daarnaast zet de regio in op de vestiging van HBO in de Drechtsteden. Dit moet leiden tot: Behoud huidige opleidingen Uitbouw aanbod in kansrijke sectoren Organisatie kennisinfrastructuur Onlangs heeft het Drechtstedenbestuur de werkconferentie georganiseerde Drechtsteden, een lerende regio. Hierin werd geconcludeerd dat er met betrekking tot de regionale kennisinfrastructuur een veelheid aan ideeën, initiatieven en projecten was, maar dat het aan een adequate verbinding, een organisatie, ontbrak. Ter bevordering van de samenhang en synergie tussen de verschillende initiatieven is daarom besloten het organiserend vermogen van op regioniveau te versterken. Een van de eerste activiteiten hiertoe is het opzetten van een ICT-platform; een virtueel communicatieplatform onderwijs -overheid ondernemingen kunnen daar een belangrijke rol bij vervullen. Beoogd effect Vergroten innovatiekracht door verhogen regionaal opleidingsniveau, kenniscirculatie binnen de beroepskolom ((V)MBO, HBO), tussen onderwijs en bedrijfspraktijk en tussen bedrijven onderling. Verbeteren aansluiting beroepsonderwijs op beroepspraktijk Inspelen op ontwikkeling van de kenniseconomie. Verhogen aantrekkelijkheid regio als vestigingsplaats voor burgers en bedrijven. Beleidsomgeving Nieuwe impulsen aan het hoger (beroeps) onderwijs in Dordrecht en regio (project hoger onderwijs) Visienotitie Leerpark, kwaliteit in veelzijdigheid Consortium Revival Technisch Onderwijs: Visienota Kennisinfrastructuur, over bruggen en binding in regio s Fasering uitvoering Het programma bestaat uit 4 hoofdopgaven: 1. Opzetten van een ICT-platform 2. Een streefbeeld voor de regio 3. Opstellen projectenplan 4. Versterken organiserend vermogen op regioniveau Contactpersoon W. Peters, Programmadirecteur Leerpark M. Houtman, Directeur Leerpark Omvang Leerpark-LOC s HBO: p.m. Organisatie kennisinfrastructuur: ICT-Platform Relatiecoalitieakkoord De investering in soft- en hardware wordt geraamd op ,- Daarnaast vergt de scholing/innovatie een investering van , Totaal investering ,- Versterking van de kenniseconomie is provinciaal speerpunt. De Provincie Zuid-Holland heeft onlangs haar Ontwerp innovatiebrief Kenniseconomie gepubliceerd. Zuid-Holland moet de kennisprovincie van Nederland worden. Om dit te bereiken moeten alle krachten in het onderwijs, het onderzoek, het ondernemerschap en de overheid (de vier O's) worden gebundeld. De gezamenlijke inspanningen zullen zich concentreren op de negen belangrijkste economische clusters in de provincie. Voor Drechtsteden is het maritiem cluster Shipping Valley gedefinieerd als belangrijk economisch cluster.

14 Criteria voor opname in het mandje Criteria (voorlopig, worden aangevuld vanuit op te stellen streefbeeld) Streefbeeld Regionaal belang Integraal Termijn Synergie Versterken van de kennisinfrastructuren is een van de factoren die bepalend is voor zowel de economische ontwikkeling van de regio als voor de ontwikkeling van de beroepsbevolking Verbetering van de kennisinfrastructuur is van belang voor het bedrijfsleven om: concurrentiekracht te behouden en te verbeteren aan de behoefte van gekwalificeerd personeel te kunnen voldoen innovatief te kunnen werken Verbetering van de kennisinfrastructuur is van belang voor het onderwijs om: voldoende aantrekkelijke opleidingen te bieden die aansluiten op de beroepspraktijk daarmee meer jongeren vast te houden in het beroepsonderwijs tot ze een startkwalificatie hebben door samenwerking de (technische) mogelijkheden van opleidingen uit te breiden Verbetering van de kennisinfrastructuur is van belang voor de regio om: het gemiddeld lage opleidingsniveau op te krikken door meer scholing een aantrekkelijke regio voor vestiging van bedrijven te zijn door meer hoger opgeleiden in de regio ook meer economische, culturele dynamiek in het gebied te brengen. Zie streefbeeld Project start in Scholing en innovatie zullen zeker tot 2005 doorlopen. Voorstel betreft synergieontwikkeling Garantiedocument uitvoering Elementen format Investeringsvolume Dekking Onderbouwing (inclusief documenten) Actoren (gemeente e.d.) Onderbouwing (inclusief documenten/besluiten) Wijze van verankering in de gemeentelijke begrotingscycli Nog benodigde financiën Uitvoering Verwachte start van realisatie in welk jaar Fasering: mijlpalen binnen project Wanneer is het project afgerond Onderbouwing (inclusief documenten) Kosten-baten analyse (KBA) Is er een KBA? Zo ja: Hoe ziet die er uit? Zo nee: Is er zicht op de verwachte effecten van het project? Onderbouwing (inclusief documenten) Risicoparagraaf Financiële risico s Juridische risico s Ontwikkelrisico s Beleidsrisico s (inclusief planologische risico s) Imago risico s

15 Aanpak Jeugdwerkloosheid, Route 23 Uitbreiding van de Dordtse ketensamenwerking bij de aanpak Jeugdwerkloosheid naar de hele regio Drechtsteden. Hierbij worden alle jongeren die zich als werkloos melden direct in een traject met scholing, werk en/of hulpverlening geplaatst. Hiervoor worden 3 werkplaatsen in de regio gerealiseerd, waar jongeren direct aan het werk kunnen als ze zich als werkloos melden. Deze aanpak moet voorkomen dat een nieuwe verloren generatie door de oplopende jeugdwerkeloosheid ontstaat. Opgave Het gaat in dit project om ketensamenwerking tussen het CWI, het ROC Da Vinci, Bureau Jeugdzorg, Bureau Leerplicht Drechtsteden en de Sociale Diensten van de Drechtstedengemeenten. In Dordrecht is men net gestart met dit project. Behalve de sociale diensten is er sprake van regionaal werkende organisaties. Na een startfase voor Dordt, in het najaar 2004 dit project uitbreiden naar de andere gemeenten. In het project wordt een jongerenloket gevormd waar alle werkloze jongeren tot 23 jaar zich melden. Vervolgens wordt in een multidisciplinaire team bestaande uit de samenwerkingspartners een diagnose gesteld en een traject, via scholing, leerwerkbaan en/of hulpverlening, naar regulier werk voor de jongeren uitgestippeld. Tijdens dit traject is er casemanagement. Een gecoördineerde werkgeversbenadering werft reguliere en leerwerk-banen. De werkplaats jongeren biedt de mogelijkheid om jongeren die zich melden voor een uitkering direct te plaatsen. Tegenover een uitkering staat activiteit. De werkplaats jongeren biedt de mogelijkheid jongeren te observeren en hun competenties te vergroten. Situering Het jongerenloket is gevestigd bij het CWI in Dordrecht. De drie werkplaatsen zijn subregionaal verdeeld, Alblasserwaard-west, Zwijndrechtse waard en Eiland van Dordt. Gebiedsgrootte Gaat om alle jongeren uit de hele regio Drechtsteden. Tijdsduur 3 jaar Uitbreiding naar Drechtsteden start najaar 2004 Benodigde investering Naast de inzet van reïntegratiebudget vanuit de WWB van de gemeenten vraagt de implementatie van dit model een totale investering van euro voor de periode Regionaal belang De Drechtsteden willen een welvarende regio zijn met een florerende economie en hoogwaardige voorzieningen. Met deze ketensamenwerking wordt een hoogwaardige voorziening gecreëerd die een voorwaarde voor een florerende economie, goed opgeleide jongeren, levert. Het kapitaal van de regio, jongeren, wordt optimaal toegerust en ingezet, in plaats van dat het werkloos thuis zit. Thema: Gedifferentieerde woonmilieus Florerende economie X (krijg de x niet in het vakje) Hoogwaardig voorzieningenniveau X Goede bereikbaarheid en mobiliteit

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie