«Fair Timber» E. Jacqmainlaan Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur"

Transcriptie

1 «Fair Timber» E. Jacqmainlaan Brussel STATUTEN TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam «Fair Timber», vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming «Fair Timber» te gebruiken. De vereniging behoudt zich tevens het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de roepnaam FSC België, FSC Belgique en/of FSC Belgium te gebruiken. Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in de Emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement. Art De vereniging stelt zich de bevordering van verantwoord bosbeheer volgens het systeem van de Forest Stewardship Council (FSC) ten doel, waaronder wordt verstaan : - het bevorderen van FSC boscertificering in binnen- en buitenland door het FSC label onder de aandacht te brengen en de bekendheid te stimuleren, en door het actief bevorderen van FSC gecertificeerde/gelabelde hout- en papierproducten, alsook eventueel FSC gecertificeerde/gelabelde niet-houtachtige bos-producten. - Het opstellen en beheren van de FSC standaard(en) met betrekking tot het Belgische grondgebied, en het faciliteren van de vergaderingen van werkgroepen die belast zijn met het opstellen en beheren van deze FSC standaard(en). - Het bevorderen van de kennisuitwisseling binnen het bedrijfsleven op het gebied van de toepassing van FSC gecertificeerde hout- en papierproducten. 2. De activiteiten van de vereniging beperken zich niet tot het Belgisch grondgebied 3. De vereniging kan zonder beperking en met alle mogelijke wettelijke middelen iedere daad stellen en bepaalde prioriteiten naleven ter verwezenlijking van haar doelstellingen. Daaronder wordt onder andere begrepen : a) informatieverstrekking en sensibilisatiecampagnes rond het gebruik van FSC gecertificeerd hout en houtproducten, FSC papierproducten of andere FSC gecertificeerde bosproducten aan diverse belanghebbenden; b) projecten, studies en opdrachten rond het gebruik van FSC gecertificeerde hout- of papierproducten binnen relevante toepassingsdomeinen; c) informatieverstrekking aan belanghebbenden rond FSC boscertificering, alsook het uitvoeren van projecten, studies en opdrachten rond de FSC certificering van bossen; d) projecten met betrekking tot duurzaam beheer van bosecosystemen; e) Elk ander project of handeling ter verwezenlijking van haar doel. 4. De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven

2 bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen en beheren, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen. Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. TITEL II. Leden Art. 5. De vereniging bestaat uit leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan leden. De vereniging telt tenminste vijf leden. De oprichters zijn de eerste leden. Elk lid wordt ondergebracht in één van de 3 kamers. De toewijzing van een lid tot één van de kamers gebeurt bij toetreding, in onderling overleg met het toetredend lid, en wordt gestaafd volgens de onderstaande indeling. Op advies van de directie beslist de Raad ven Beheer over de toewijzing tot één der drie kamers. Beroep tegen deze beslissing kan aangetekend worden op de algemene vergadering. 1) Economisch kamer: Leden van de economische kamer hebben economische belangen in de bosbouwsector, hout- en bouwsector, papier/grafische sector of aanverwante sectoren in ruime zin, of zijn binnen de eigen organisatie grote (eind)verbruikers van hout en/of papierproducten. Voorbeelden van leden voor deze kamer zijn boseigenaars, houtverwerkende bedrijven, bedrijven die houten producten verkopen, papierverwerkende bedrijven, grafische bedrijven, retailers of federaties binnen de bosbouwsector, houtsector of papiersector. Bedrijven die lid willen zijn van de economische kamer, dienen ook lid te zijn van de FSC Bedrijvengroep. 2) Ecologische kamer: Leden van de ecologische kamer hebben geen economische belangen die in relatie staan met de doelstellingen en activiteiten van de vereniging, of deze zijn van ondergeschikt belang. Hun betrokkenheid met de doelstellingen en activiteiten van de vereniging komen voort uit ecologisch oogpunt. Voorbeelden hiervan zijn milieuorganisaties of onderzoeksinstellingen die in het kader van hun activiteiten op een of andere manier betrokken zijn met bosbeheer, in België en/of elders. 3) Sociale kamer: Leden van de sociale kamer hebben geen economische belangen die in relatie staan met de doelstellingen en activiteiten van de vereniging, of deze zijn van ondergeschikt belang. Hun betrokkenheid met de doelstellingen en activiteiten van de vereniging komen voort uit sociaal oogpunt. Voorbeelden hiervan zijn organisaties die gericht zijn op eerlijke handel, Noord- Zuidwerking, of organisaties die op maatschappelijk vlak betrokken zijn met het bosbeheer in ruime zin (recreatief bosgebruik, bosarbeid, ) zoals vakbonden. Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens kandidatuur past in één van de drie kamers zoals beschreven onder Artikel 5. Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen schriftelijk en/of per aan de directie te worden gericht, onder vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum en nationaliteit van de verzoeker, indien het aan natuurlijke persoon betreft, en naam, rechtsvorm en het adres van de zetel, indien het een rechtspersoon betreft. Na advies van de directie beslist de Raad van Bestuur omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek de directie heeft bereikt en de directie geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. De Raad van Bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Iedere natuurlijke persoon of

3 rechtspersoon wiens kandidatuur door de Raad van Bestuur aanvaard wordt, is kandidaat-lid tot de eerstvolgende algemene vergadering het volwaardig lidmaatschap bekrachtigd. Een verzoeker of kandidaat-lid kan beroep aantekenen tegen de beslissing omtrent haar lidmaatschap waarbij de algemene vergadering het uiteindelijke oordeel zal vellen. Art. 7. Het jaarlijks lidgeld voor leden van de vereniging is vastgesteld op maximum EUR Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand januari De nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld. Art. 8. De leden en kandidaat-leden van de vereniging zijn verplicht: a) de doelstellingen van de vereniging te onderschrijven zoals staat weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement, en dus meer bepaald constructief bij te dragen aan de verdere uitbouw van het FSC systeem in België en/of erbuiten. b) de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven; c) de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden. Art. 9. Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een schrijven aan de raad van bestuur. Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lidrechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement. Elk lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt als ontslagnemend beschouwd. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering met meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen uitgesproken worden. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de Raad van Bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon of rechtspersoon, a) die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt; b) die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen; De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. De schorsing kan maximaal duren tot de eerstvolgende algemene vergadering, waar over een eventuele uitsluiting beslist kan worden. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen. TITEL III. Raad van bestuur Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van bestuur van minimum drie leden en maximum twintig leden. De bestuurders handelen als een college. Het aantal bestuurders moet in elk

4 geval lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Art. 11. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar bij gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Een zelfde regeling geldt voor het afzetten van een bestuurder. Bij de keuze van de bestuurders wordt een zo gelijk mogelijke verdeling tussen de 3 kamers nagestreefd, waarbij minstens uit elke kamer een vertegenwoordiger zetelt. Hun mandaat is hernieuwbaar en onbezoldigd. Bij algehele vernieuwing van de raad van bestuur wordt van de alfabetisch gerangschikte lijst der bestuurders, het eerste derde benoemd voor één jaar, het tweede derde benoemd voor twee jaar en het derde benoemd voor drie jaar. Elke bestuurder kan aan maximum één ander bestuurder een volmacht geven hem of haar te vertegenwoordigen in een vergadering van de raad van bestuur. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien. Art. 12. Werking van de raad van bestuur : a) De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, en indien wenselijk één of meer ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester en alle andere functies door de algemene vergadering te bepalen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebreke hieraan door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van bestuur vergadert minstens viermaal per jaar, op uitnodiging van de voorzitter van de raad van bestuur. Bijkomende vergaderingen kunnen worden samengeroepen wanneer het belang van de vereniging het vereist. De raad komt ook bijeen wanneer minstens drie leden van de raad van bestuur daarom verzoeken. De raad van bestuur vervult de boekhoudkundige verplichtingen zoals voorzien door de v.z.w.-wet en legt de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De Raad van Bestuur ziet eveneens toe op een goed fiscaal beheer. b) De raad van bestuur neemt geldige beslissingen bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van de helft van de bestuurders, waarbij minstens één bestuurslid uit elke kamer aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. c) Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de voorzitter of een bestuurder. De notulen worden op aanvraag aan leden verzonden. Art. 13. Bevoegdheden van de raad van bestuur

5 a) De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van de bevoegdheden door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk toegewezen aan de algemene vergadering. De raad van bestuur kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, lenen of uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, enz.. b) Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van drie bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. c) De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen worden voorgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht. Art. 14. Dagelijks bestuur De raad van bestuur kan onder haar verantwoordelijkheid een dagelijks bestuur benoemen onder de leden van de raad van bestuur. Het bestaat uit minimum twee en maximaal zes personen. In elk geval bestaat het dagelijks bestuur uit minder leden dan de raad van bestuur. Het dagelijks bestuur kan zich laten vervangen door een gevolmachtigd plaatsvervanger. De raad van bestuur delegeert, onder haar verantwoordelijkheid, bevoegdheden aan het dagelijks bestuur. Elke bestuurder die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur kan in en buiten rechte alleen de vereniging vertegenwoordigen aangaande de handelingen van dagelijks bestuur. Art. 15. Personen die de vereniging kunnen vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan, voor de zaken waarvoor ze zelf bevoegd is en, in voorkomend geval, voor de duur die zij bepaalt, aan een derde, al dan niet lid van de vereniging, de bevoegdheid geven om de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Deze persoon is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. De benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging geschiedt volgens artikel 12b) van deze statuten. TITEL IV. Algemene vergadering Art. 16. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder. Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Art. 17. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft als exclusieve bevoegdheden de wijziging van de statuten, de benoeming en afzetting van de bestuurders, de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring

6 van de begrotingen, rekeningen en het jaarprogramma, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid en de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk. Art. 18. De algemene vergadering benoemt, voor zover de wet dit vereist, de commissarissen van de vereniging overeenkomstig de in artikel 20 van deze statuten bepaalde regels. Art. 19. Bijeenroeping van de algemene vergadering a) de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist of wanneer één vijfde van de leden zulks schriftelijk aanvraagt bij de voorzitter van de raad van bestuur. Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen, ten laatste in juni, voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum. b) alle leden worden bij gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering minstens drie weken tevoren. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de directie. Ze vermeldt dag, uur en plaats. De dagorde wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door minstens één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht. c) de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan. Art. 20. Behoudens indien de wet het anders bepaalt, is de algemene vergadering regelmatig samengesteld, indien de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden bij voorkeur in consensus genomen. Indien dit niet mogelijk blijkt is een dubbele meerderheid nodig, of met andere woorden een gewone meerderheid in elke kamer. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend. Wordt het aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan wordt tot een tweede algemene vergadering opgeroepen minstens één week na de eerste vergadering. Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, wordt een wijziging aangenomen bij voorkeur met consensus, en zo niet met een dubbele meerderheid zoals hierboven beschreven. Art. 21. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten indien de voorgestelde wijziging uitdrukkelijk in de oproepingsbrief staat vermeld en indien de algemene vergadering door ten minste twee derde van het aantal leden wordt bijgewoond of is vertegenwoordigd. Een wijziging kan alleen worden aangenomen bij meerderheid van twee derde van het totale aantal stemmen, waarbij binnen elke kamer een gewone meerderheid bestaat. Onthoudingen gelden als tegenstem. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wordt het aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan wordt tot een tweede algemene vergadering opgeroepen. Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, wordt een wijziging aangenomen bij meerderheid van twee derde van het totale aantal stemmen, waarbij binnen elke kamer een gewone meerderheid bestaat. Onthoudingen gelden als tegenstem. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

7 Art. 22. In geval van uitsluiting van een lid, van de wijziging van het doel van de vereniging en van de omzetting van de vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met een sociaal oogmerk zal de in de wet voorgeschreven procedure worden gevolgd. Art. 23. Het verslag van de algemene vergadering met daarin de genomen beslissingen wordt schriftelijk overgemaakt aan alle leden. Aan derden met een rechtmatig belang, wordt op verzoek en met betrekking tot de punten die hen aanbelangen een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering bezorgd. Titel V. - Inzagerecht leden Art. 24. Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen. Alle leden kunnen op afspraak op de vestigingseenheid van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. TITEL VI. Rekeningen, begrotingen Art. 25. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de Algemene Vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België. TITEL VII. Ontbinding, vereffening Art. 26. De vrijwillige ontbinding van de vereniging wordt uitgesproken overeenkomstig de in de wet voorgeschreven procedure. De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars in geval van vrijwillige ontbinding. Zij bepaalt hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden: Art. 27. In geval van ontbinding (zowel vrijwillig als gerechtelijk) worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging welke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. Art. 28. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen STATUTEN EIPEN vzw Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt genoemd European Interprofessional Practice and Education Network, ook benoemd met de afkorting EIPEN. De vereniging heeft

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie