bestuurder Bijeenkomsten Data KNKB-vergaderingen 2005 Data federatievergaderingen 2005 dekaats bestuurder september /8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bestuurder Bijeenkomsten Data KNKB-vergaderingen 2005 Data federatievergaderingen 2005 dekaats bestuurder september 2005 1/8"

Transcriptie

1 1/8 Bijeenkomsten Data KNKB-vergaderingen september 2005 Ledenberaad Tulip Inn de Valk Franeker 18 november 2005 Algemene Vergadering De Koornbeurs Franeker september 2005 Data federatievergaderingen oktober 2005 Najaarsvergadering federaties Hotel Duhoux - Wirdum KNKB-kaderdag september 2005

2 2/8 Franeker, 7 september 2005 Betreft: Uitnodiging Ledenberaad 21 september 2005 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van het Ledenberaad op woensdag 21 september a.s. in Tulip Inn de Valk te Franeker. Aanvang uur. Het is de bedoeling dat deze vergadering in principe wordt bijgewoond door de voorzitter van de betreffende vereniging / federatie. Indien de voorzitter niet beschikbaar is kan een vervanger worden afgevaardigd. AGENDA 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN -- Experiment (beperking) aantal keurmeesters bij wedstrijden / gewijzigde veldbelijning -- Meerjarenbegroting -- Gebiedsindeling -- Toekomst federaties -- Gebruik schoeisel 3. DISCUSSIEPUNTEN -- Wedstrijden en trainingen -- Voorstellen van verenigingen -- Sanctiebeleid 4. PUNTEN VANUIT DE VERENIGINGEN Tijdens de vergadering zullen uitsluitend onderwerpen worden behandeld die een beleidsmatig karakter hebben. Overige vragen en onderwerpen kunt u uiteraard aandragen op het antwoordformulier, maar deze zullen schriftelijk worden beantwoord. Wij streven ernaar dat u het antwoord(en) voor de bijeenkomst van 21 september ontvangt. 5. SLUITING We rekenen op een grote opkomst. Met vriendelijke groeten, Koninklijke Nederlandse Kaats Bond Frans Dijkstra directeur Bijlagen: toelichting agenda

3 3/8 TOELICHTING LEDENBERAAD 21 SEPTEMBER 2005 Agendapunt 2; Mededelingen 1. Experiment (beperking) aantal keurmeesters bij wedstrijden / gewijzigde veldbelijning We moeten constateren dat bij een groot aantal wedstrijden onvoldoende keurmeesters en aanmerkers beschikbaar zijn. Dit is een ontwikkeling die vooral dit seizoen zich in versterkte mate heeft doorgezet. Blijkbaar wordt het voor kaatsbesturen steeds moeilijker voldoende vrijwilligers hiervoor te werven. We hebben gemeend dit probleem tijdens het seizoen nog op te moeten pakken. In overleg met de Begeleidingscommissie Scheidsrechters en het Verenigingsondersteuningsteam is een idee gelanceerd met de volgende doelstellingen: a. Organisatiedruk bij verenigingen reduceren door een vereenvoudigde veldbelijning met als resultaat sneller een veld leggen en minder keurmeesters nodig b. Jeugd meer zelf verantwoordelijkheid geven, door ook zelf de kaatsen aan te laten merken. Het idee is tijdens een experimentele wedstrijd deze zomer in Easterlittens uitgetest en de eerste resultaten waren positief. We overwegen het experiment in 2006 uit te breiden. 2. Meerjarenbegroting Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstellen van de meerjarenbegroting. Tijdens het ledenberaad zullen hier voor zover mogelijk nog mededelingen over worden gedaan. In ieder geval zal de discussie begrip lid de komende maanden worden opgestart. Op korte termijn zullen een aantal verenigingen worden gevraagd zitting te nemen in een werkgroep. Deze werkgroep zal gezamenlijk met het hoofdbestuur een voorstel moeten gaan formuleren. 3. Gebiedsindeling De werkgroep gebiedsindeling verwerkt de laatste op- en aanmerkingen van de verenigingen. Vervolgens wordt een definitief voorstel gemaakt waarin exact is aangegeven welke postcodes bij welke verenigingen behoren. Dit voorstel zal tijdens de Algemene Vergadering van 18 november 2005 worden geagendeerd, waarna tot besluitvorming wordt overgegaan. 4. Toekomst federaties De werkgroep Toekomst Federaties is het afgelopen jaar een tiental keren bij elkaar geweest en heeft op 21 juni 2005 haar bevindingen / aanbevelingen gepresenteerd aan de federaties. De federaties hebben e.e.a. positief ontvangen en groen licht gegeven de verschillende onderwerpen verder uit te werken zoals: a. statuten b. huishoudelijk reglement c. taakomschrijving d. financiën

4 4/8 We streven ernaar om in ieder geval de statuten voor de federaties per 1 januari 2006 definitief te regelen. Hetzelfde geldt voor afspraken met betrekking tot afstemming van wedstrijdagenda s op KNKB en Federatieniveau. Tijdens de Algemene Vergadering van 18 november 2005 wordt u verder geïnformeerd. 5. Gebruik schoeisel Regelmatig zijn er problemen met het schoeisel van de spelers. O.a. het gebruik van voetbalschoenen en zogenaamde blades hebben een negatief effect op de conditie van het speelveld. Spelers zijn hier niet alleen debet aan. Zij worden soms ook door medici vanwege blessures geadviseerd dergelijk materiaal te dragen. Het kaatsreglement is hier duidelijk in en zegt dat spelers vrij zijn in de keuze van het te dragen schoeisel, mits dit geen gevaar voor andere spelers oplevert. De vereniging kan het dragen van een bepaald soort schoeisel verbieden. De veldbeheerder (veelal de vereniging) is dus verantwoordelijk voor het al dan niet toestaan van een bepaald soort schoeisel. Agendapunt 3; Discussiepunten 1. Wedstrijden en trainingen / Toekomstige wedstrijdopzet. Er is een werkgroep bezig geweest, bestaande uit leden van de technische commissie, trainers, medewerkers bondsbureau en hoofdbestuur, om op den duur te komen tot een goede afstemming tussen de niveau s waarop kaatsers hun wedstrijden spelen en de trainingen. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat spelers een voldoende en evenwichtig wedstrijdaanbod hebben. Hierbij valt te denken aan het aantal wedstrijden, de wedstrijdvormen en de spreiding hiervan over het seizoen. De wedstrijdvormen in de verschillende categorieën worden op elkaar afgestemd. Per categorie en klasse worden deze aspecten bepaald en in een strak schema vastgelegd. Op deze wijze kan vrijwel iedere speler zijn kwaliteiten en ambities ontplooien. Om bovenstaande zaken in zijn geheel te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de wedstrijdagenda s van de federaties aansluiten op de centrale wedstrijdagenda. De kaatsers, die in geval er geen KNKB wedstrijd op hun niveau is, moeten terecht kunnen in de federaties. Door de integratie van wedstrijdagenda s krijgen de federaties een veel belangrijkere rol in het totale wedstrijdaanbod. De overgang van de verschillende niveau s kan geleidelijker plaats vinden. Een goede begeleiding van de individuele kaatser tijdens zijn ontwikkeling, op wedstrijden met direct daaraan vastgekoppeld de trainingen, behoort tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt bij het samenstellen van de wedstrijdagenda zal meer dan voorheen de kaatser zijn. De wedstrijdagenda zal strakker worden samengesteld. Uiteraard blijven we rekening houden met traditionele wedstrijden en klassiekers. Eveneens blijven we zoveel mogelijk rekening houden met de positie van verenigingen en federaties. Echter wel alles binnen de bovengestelde kaders.

5 5/8 2. Voorstellen van verenigingen a. kv Moed en Volharding Dongjum (voorstel wijziging hoogte prijzen) Stelt voor Hoofdstuk VI Prijzen, artikel 1, lid 1 van het kaatsreglement deels te wijzigen. Het voorstel betreft de laatste zin van bovengenoemd lid Bij de overige wedstrijden heren hoofdklasse is de waarde respectievelijk 150, 100 en 50 euro. Ons voorstel is, deze zin als volgt aan te passen: Bij de overige wedstrijden heren hoofdklasse is de waarde respectievelijk 105, 70 en 35 euro. Argument: Het bestuur van kv. Moed en Volharding is van mening, dat, nu in de afgelopen winter de richtlijnen voor de prijzen van alle categorieën senioren 25 à 30% naar beneden bijgesteld zijn, de heren hoofdklasse wat dit betreft niet buiten schot mag blijven. Opmerkingen: 1. Bij menige wedstrijd zal deze voorgestelde aanpassing geen gevolgen hebben voor de prijswinnende kaatsers, omdat grotere c.q. rijkere verenigingen het zich kunnen permitteren ver boven de richtlijnen uit te gaan. 2. Voor een kleine vereniging, die haar traditionele partij graag wil behouden, betekent de voorgestelde aanpassing een behoorlijke lastenverlichting. b. kv De Lege Geaën Goenga (voorstel aanpassing regels opgave en loting) Nu is het zo dat een speler die niet op de lijst staat, dus niet is meegeloot, niet mee mag spelen. Ook al is die opgave om mee te kaatsen tijdig bij de organiserende vereniging binnen gekomen. Onze mening is dat een speler nooit de dupe mag zijn van een flater die door de organiserende vereniging is gemaakt. Ons voorstel is dat wanneer een speler kan aantonen dat zijn aangifte tijdig is gedaan, deze speler mee speelt op de wedstrijd. Bij de huidige digitale aangifte ontvangt de speler na opgave een bericht terug van de organiserende vereniging. Hierin wordt o.a. het tijdstip van verzending vermeld. Het is ook mogelijk een databasesysteem voor opgave te ontwikkelen om zeker te weten dat je op de lijst staat of niet. Een dergelijk systeem kan ook een bericht verzenden om aan te geven dat op opgave correct in de database is ge-archiveerd. Het bewijs dat de opgave tijdig was voor de opgave via de gewone post zal moeilijk zijn en blijven. Alleen aangetekende stukken worden vastgelegd met de dag van aanbieden erop. c. kv Eendracht Harlingen (voorstel prijsuitreiking mogelijk maken in een feesttent) Hoofdstuk VI, artikel 5 en lid 2 zegt het volgende over de prijsuitreiking: De prijsuitreiking geschiedt op of in de onmiddellijke nabijheid van het speelveld. De scheidsrechter kan toestaan, dat de prijsuitreiking op een andere plaats geschiedt, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ons voorstel is de tekst te wijzigen in: de prijsuitreiking op het kaatsterrein dient plaats te vinden, zo snel mogelijk na afloop van de partij. Het indienen van het voorstel willen wij als volgt motiveren: Grotere flexibiliteit in de regelgeving ten aanzien van de prijsuitreiking werkt mee aan de vrijheid die besturen van kaatsverenigingen moeten hebben om een kaatspartij zodanig te organiseren dat optimale mix wordt verkregen tussen de traditie en de professionalisering en commercialisering van het kaatsen in de 21e eeuw. d. kv Concordia Holwerd (voorstel verplaatsen Algemene Voorjaarsvergadering) Voorstel is de Algemene Voorjaarsvergadering te verplaatsen van de zaterdagmiddag naar de vrijdagavond. Reden: Is niet meer van deze tijd, de hele zaterdag gaat er mee heen. Bestuurders zouden deze dag wel graag anders willen indelen is onze indruk. Tenslotte de Algemene Najaarsvergadering is ook al op de vrijdagavond.

6 6/8 kv Concordia Holwerd (voorstel aanpassing karakter agenda ledenberaad) Voorstel is het plaatsen van de agendapunten Algemene Vergadering op het ledenberaad voorafgaande aan de betreffende Algemene Vergadering. Huidige situatie één of meerdere speerpunten op dit ledenberaad op advies commissie. Belangrijke punten en voorstellen op de daarop volgende Algemene Vergadering worden hier te weinig of helemaal niet besproken. Liever zagen we deze agendapunten weer ter sprake op dit ledenberaad. Hierdoor, volgens ons, door overleg met andere verenigingen een betere toeloop naar de Algemene Vergadering. Speerpunten zouden dan in een extra ledenberaad geplaatst kunnen worden. e. kv VvV Menaem Menaldum (voorstel heren hoofdklasse 12 partuur in 2006) Namens de verenigingen Menaldum, Bolsward, Makkum, Holwerd, Marssum, St. Annparochie, dienen wij een voorstel in op de Algemene Najaarsvergadering van 18 november 2005 om voor het seizoen 2006 bij de heren hoofdklasse wedstrijden uit te gaan van een lijst van 12 partuur, dit in tegenstelling tot hetgeen voorgesteld werd door het hoofdbestuur op de Algemene Najaarsvergadering van 26 november De argumentatie voor dit voorstel is: 1. Afspraak is afspraak. Tijdens de evaluatiebijeenkomst van Yn t fjoer fan it spul op donderdag 26 augustus 2004 is door de betrokken partijen, de organiserende verenigingen en het hoofdbestuur, duidelijk afgesproken dat voor 2005 zou worden bekeken of een andere opzet haalbaar was. Dit zou inhouden dat de heren 1e klas hun wedstrijden in de series op zaterdag zouden verkaatsen en de heren hoofdklasse hun wedstrijden op de zondag. Zo kon bij eventueel bijloten bij de heren hoofdklasse geput worden uit de heren 1e klas, zodat het punt van competitievervalsing bij de heren hoofdklas hiermee ook tot het verleden zou behoren. We hebben in de nieuwsbrief De Kaats van november 2004 kunnen lezen: De vergadering heeft het hoofdbestuur gevraagd te onderzoeken of het technisch mogelijk is alle wedstrijden met twaalf parturen te laten spelen. Het antwoord hierop is: ja. Dus heeft het ons vervolgens ook verbaasd dat het hoofdbestuur desondanks toch weer vast probeert te houden aan 10 partuur. Des te meer omdat hierover absoluut geen contact meer is opgenomen met de betreffende verenigingen, een bestuurlijke misser. 2. Wedstrijdduur Dit argument dat voortdurend door het hoofdbestuur wordt aangevoerd is volgens ons volstrekt uit de lucht gegrepen. Immers, wanneer een heren hoofdklasse wedstrijd om uur begint, is deze zo rond uur afgelopen. Als we dan kijken naar de andere categorieën binnen de KNKB, deze beginnen veelal al om uur terwijl de eindtijd van de wedstrijd vaak later wordt dan uur, voornamelijk bij de jeugdwedstrijden. Bovendien kan een aanvangstijd van uur een positieve invloed hebben op publieke belangstelling; immers als om uur wordt begonnen komt men veelal pas na etenstijd ( uur). Bij aanvang om uur kan men best eens besluiten om al na de koffie naar het kaatsterrein te gaan, als er een paar leuke partijen op de lijst staan. Voorts wordt door het hoofdbestuur gesteld dat zij vanuit pers en publiek een voorkeur voor 10 parturen te horen hebben gekregen. Ook dit punt wordt volstrekt niet onderbouwd met feiten. Bij ons zijn dit soort geluiden dan ook totaal niet bekend. Sterker nog, ons publiek bestaat voor het grootste deel uit eigen leden en juist deze leden hebben ons meegegeven om toch weer te proberen terug te keren naar de 12 parturen in de heren hoofdklas. Ook vanuit de pers zijn hieromtrent bij ons geen geluiden doorgedrongen. Tevens is het competitie-element bij 12 partuur spannender dan bij 10 partuur, met name daar waar het gaat om promotie en degradatie.

7 7/8 3. Prijzen Bij een wedstrijdlijst van 10 partuur heeft de winnaar van de nummers 9 en 10 automatisch al een derde prijs in de wacht gesleept. Bij de meeste jeugdwedstrijden is het zo dat er al minimaal drie keer gewonnen moet worden alvorens men een prijs heeft gewonnen. En over wat voor prijs hebben we het dan. Een geldprijs bij de jeugd staat uiteraard in schril contrast met de prijzen die heren hoofdklassers normaliter krijgen uitgekeerd. 4. Opbouw Voor de opbouw van de kaatsarena voor een heren hoofklassewedstrijd is de organiserende vereniging al ruim een week van tevoren bezig. Met hun korps van vrijwilligers is men druk doende met het bouwen van tribunes, de omkleding van het veld, enzovoort. Dit wordt mede ingegeven door de criteria die de KNKB stelt aan hoodklassewedstrijden. Deze vrijwilligers, dus onze leden, hebben er bij ons dan ook op aangedrongen om toch te pleiten voor een heren hoofdklassewedstrijd van 12 parturen. Immers, het zou toch ook beter recht doen aan al hun inspanningen om een iets langer gebruik te maken van deze entourage in plaats van zo snel mogelijk te kaatsen en ziedaar het resultaat van al hun energie. Bovendien dient de hele arena na het weekend ook weer afgebouwd te worden. 5. Tot slot Wij zijn van mening dat ook in dit geval de verenigingen gezamenlijk de koers bepalen, en niet het hoofdbestuur op eigen houtje. De KNKB dat zijn wij als verenigingen met elkaar, dus met elkaar stemmen wij voor zowel 12 partuur in de heren hoofklasse als ook de heren 1e klasse in f. kv Reahûs / Turns Reahûs Turns (voorstel tot aanpassing aantal prijzen) Hiervoor is het belangrijk om eerst een overzicht te hebben van het huidige reglement. Hiervoor hebben we Hoofdstuk VI Prijzen bekeken. Uit artikel 2, lid 1, 2 en 5 volgt het volgende overzicht: Huidige situatie: Aantal parturen Prijzen winnaars Prijzen verliezers Percentage % % % 9 t/m % 13 t/m % 17 t/m % 25 t/m % 33 of meer 4e omloop 4e omloop In overleg met de kaatsvereniging van Dongjum zijn we van mening dat het toekennen van de prijzen op onderstaande manier zou moeten zijn: Aantal parturen Prijzen winnaars Prijzen verliezers Percentage 6 t/m % 9 t/m % 13 t/m % 17 t/m % 25 t/m % 33 of meer 4e omloop halve finalisten (dus 3 of 4)

8 8/8 Voorstel reglementswijziging Hoofdstuk VI Prijzen artikel 2; Lid 1, lid 2 en lid 5 komen te vervallen. Nieuw: Lid 1. Aan de spelers van de parturen worden prijzen verdeeld volgens onderstaand schema. Aantal parturen Prijzen winnaars Prijzen verliezers 6 t/m t/m t/m t/m t/m of meer 4e omloop halve finalisten Lid 2. Bij minder dan zes partuur is er geen verliezersronde en worden er twee prijzen toegekend. Lid 5. Indien er geen verliezersronde is, worden er bij 9 t/m 12 parturen drie prijzen toegekend. 3. Sanctiebeleid Graag willen wij met u van gedachten wisselen over een mogelijk te hanteren sanctiebeleid voor de toekomst. Waarom nu deze discussie? Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van de KNKB (dat zijn de verenigingen) gelden voor alle verenigingen en moeten in principe ook worden uitgevoerd. We moeten constateren dat ondanks de democratisch tot stand gekomen besluitvorming er verenigingen zijn die dergelijke besluiten niet kunnen of willen uitvoeren. Het hoofdbestuur komt hierdoor in een lastige positie omdat de Algemene Vergadering het bestuur formeel opdraagt de genomen besluiten ook daadwerkelijk uit te voeren. Concreet speelt op dit moment de evenredige verdeling van wedstrijden. Hierover is vorig door de Algemene Vergadering een unaniem besluit genomen dat iedere vereniging minimaal één wedstrijd dient te organiseren. Wij begrijpen best dat kleine verenigingen hier moeite mee hebben. Kaatsvereniging De Hurde Hân uit Joure heeft een verzoek ingediend om in de toekomst geen wedstrijd te organiseren. Het hoofdbestuur heeft in eerste instantie hierop een negatief advies gegeven. Wij vinden desondanks het onderwerp dermate belangrijk dat wij het bestuur van Kaatsvereniging De Hurde Hân hebben uitgenodigd dit onderwerp tijdens het ledenberaad zelf te presenteren. Wij hopen hiermee te bereiken dat er een levendige discussie zal ontstaan en dat voor dit specifieke probleem een voor alle partijen bevredigende oplossing kan worden gevonden. Wij blijven overigens van mening dat éénmaal genomen besluiten ook dienen te worden uitgevoerd. Meer weten of wilt u reageren? kijk op

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie