bestuurder Bijeenkomsten Data KNKB-vergaderingen 2005 Data federatievergaderingen 2005 dekaats bestuurder september /8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bestuurder Bijeenkomsten Data KNKB-vergaderingen 2005 Data federatievergaderingen 2005 dekaats bestuurder september 2005 1/8"

Transcriptie

1 1/8 Bijeenkomsten Data KNKB-vergaderingen september 2005 Ledenberaad Tulip Inn de Valk Franeker 18 november 2005 Algemene Vergadering De Koornbeurs Franeker september 2005 Data federatievergaderingen oktober 2005 Najaarsvergadering federaties Hotel Duhoux - Wirdum KNKB-kaderdag september 2005

2 2/8 Franeker, 7 september 2005 Betreft: Uitnodiging Ledenberaad 21 september 2005 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van het Ledenberaad op woensdag 21 september a.s. in Tulip Inn de Valk te Franeker. Aanvang uur. Het is de bedoeling dat deze vergadering in principe wordt bijgewoond door de voorzitter van de betreffende vereniging / federatie. Indien de voorzitter niet beschikbaar is kan een vervanger worden afgevaardigd. AGENDA 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN -- Experiment (beperking) aantal keurmeesters bij wedstrijden / gewijzigde veldbelijning -- Meerjarenbegroting -- Gebiedsindeling -- Toekomst federaties -- Gebruik schoeisel 3. DISCUSSIEPUNTEN -- Wedstrijden en trainingen -- Voorstellen van verenigingen -- Sanctiebeleid 4. PUNTEN VANUIT DE VERENIGINGEN Tijdens de vergadering zullen uitsluitend onderwerpen worden behandeld die een beleidsmatig karakter hebben. Overige vragen en onderwerpen kunt u uiteraard aandragen op het antwoordformulier, maar deze zullen schriftelijk worden beantwoord. Wij streven ernaar dat u het antwoord(en) voor de bijeenkomst van 21 september ontvangt. 5. SLUITING We rekenen op een grote opkomst. Met vriendelijke groeten, Koninklijke Nederlandse Kaats Bond Frans Dijkstra directeur Bijlagen: toelichting agenda

3 3/8 TOELICHTING LEDENBERAAD 21 SEPTEMBER 2005 Agendapunt 2; Mededelingen 1. Experiment (beperking) aantal keurmeesters bij wedstrijden / gewijzigde veldbelijning We moeten constateren dat bij een groot aantal wedstrijden onvoldoende keurmeesters en aanmerkers beschikbaar zijn. Dit is een ontwikkeling die vooral dit seizoen zich in versterkte mate heeft doorgezet. Blijkbaar wordt het voor kaatsbesturen steeds moeilijker voldoende vrijwilligers hiervoor te werven. We hebben gemeend dit probleem tijdens het seizoen nog op te moeten pakken. In overleg met de Begeleidingscommissie Scheidsrechters en het Verenigingsondersteuningsteam is een idee gelanceerd met de volgende doelstellingen: a. Organisatiedruk bij verenigingen reduceren door een vereenvoudigde veldbelijning met als resultaat sneller een veld leggen en minder keurmeesters nodig b. Jeugd meer zelf verantwoordelijkheid geven, door ook zelf de kaatsen aan te laten merken. Het idee is tijdens een experimentele wedstrijd deze zomer in Easterlittens uitgetest en de eerste resultaten waren positief. We overwegen het experiment in 2006 uit te breiden. 2. Meerjarenbegroting Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstellen van de meerjarenbegroting. Tijdens het ledenberaad zullen hier voor zover mogelijk nog mededelingen over worden gedaan. In ieder geval zal de discussie begrip lid de komende maanden worden opgestart. Op korte termijn zullen een aantal verenigingen worden gevraagd zitting te nemen in een werkgroep. Deze werkgroep zal gezamenlijk met het hoofdbestuur een voorstel moeten gaan formuleren. 3. Gebiedsindeling De werkgroep gebiedsindeling verwerkt de laatste op- en aanmerkingen van de verenigingen. Vervolgens wordt een definitief voorstel gemaakt waarin exact is aangegeven welke postcodes bij welke verenigingen behoren. Dit voorstel zal tijdens de Algemene Vergadering van 18 november 2005 worden geagendeerd, waarna tot besluitvorming wordt overgegaan. 4. Toekomst federaties De werkgroep Toekomst Federaties is het afgelopen jaar een tiental keren bij elkaar geweest en heeft op 21 juni 2005 haar bevindingen / aanbevelingen gepresenteerd aan de federaties. De federaties hebben e.e.a. positief ontvangen en groen licht gegeven de verschillende onderwerpen verder uit te werken zoals: a. statuten b. huishoudelijk reglement c. taakomschrijving d. financiën

4 4/8 We streven ernaar om in ieder geval de statuten voor de federaties per 1 januari 2006 definitief te regelen. Hetzelfde geldt voor afspraken met betrekking tot afstemming van wedstrijdagenda s op KNKB en Federatieniveau. Tijdens de Algemene Vergadering van 18 november 2005 wordt u verder geïnformeerd. 5. Gebruik schoeisel Regelmatig zijn er problemen met het schoeisel van de spelers. O.a. het gebruik van voetbalschoenen en zogenaamde blades hebben een negatief effect op de conditie van het speelveld. Spelers zijn hier niet alleen debet aan. Zij worden soms ook door medici vanwege blessures geadviseerd dergelijk materiaal te dragen. Het kaatsreglement is hier duidelijk in en zegt dat spelers vrij zijn in de keuze van het te dragen schoeisel, mits dit geen gevaar voor andere spelers oplevert. De vereniging kan het dragen van een bepaald soort schoeisel verbieden. De veldbeheerder (veelal de vereniging) is dus verantwoordelijk voor het al dan niet toestaan van een bepaald soort schoeisel. Agendapunt 3; Discussiepunten 1. Wedstrijden en trainingen / Toekomstige wedstrijdopzet. Er is een werkgroep bezig geweest, bestaande uit leden van de technische commissie, trainers, medewerkers bondsbureau en hoofdbestuur, om op den duur te komen tot een goede afstemming tussen de niveau s waarop kaatsers hun wedstrijden spelen en de trainingen. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat spelers een voldoende en evenwichtig wedstrijdaanbod hebben. Hierbij valt te denken aan het aantal wedstrijden, de wedstrijdvormen en de spreiding hiervan over het seizoen. De wedstrijdvormen in de verschillende categorieën worden op elkaar afgestemd. Per categorie en klasse worden deze aspecten bepaald en in een strak schema vastgelegd. Op deze wijze kan vrijwel iedere speler zijn kwaliteiten en ambities ontplooien. Om bovenstaande zaken in zijn geheel te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de wedstrijdagenda s van de federaties aansluiten op de centrale wedstrijdagenda. De kaatsers, die in geval er geen KNKB wedstrijd op hun niveau is, moeten terecht kunnen in de federaties. Door de integratie van wedstrijdagenda s krijgen de federaties een veel belangrijkere rol in het totale wedstrijdaanbod. De overgang van de verschillende niveau s kan geleidelijker plaats vinden. Een goede begeleiding van de individuele kaatser tijdens zijn ontwikkeling, op wedstrijden met direct daaraan vastgekoppeld de trainingen, behoort tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt bij het samenstellen van de wedstrijdagenda zal meer dan voorheen de kaatser zijn. De wedstrijdagenda zal strakker worden samengesteld. Uiteraard blijven we rekening houden met traditionele wedstrijden en klassiekers. Eveneens blijven we zoveel mogelijk rekening houden met de positie van verenigingen en federaties. Echter wel alles binnen de bovengestelde kaders.

5 5/8 2. Voorstellen van verenigingen a. kv Moed en Volharding Dongjum (voorstel wijziging hoogte prijzen) Stelt voor Hoofdstuk VI Prijzen, artikel 1, lid 1 van het kaatsreglement deels te wijzigen. Het voorstel betreft de laatste zin van bovengenoemd lid Bij de overige wedstrijden heren hoofdklasse is de waarde respectievelijk 150, 100 en 50 euro. Ons voorstel is, deze zin als volgt aan te passen: Bij de overige wedstrijden heren hoofdklasse is de waarde respectievelijk 105, 70 en 35 euro. Argument: Het bestuur van kv. Moed en Volharding is van mening, dat, nu in de afgelopen winter de richtlijnen voor de prijzen van alle categorieën senioren 25 à 30% naar beneden bijgesteld zijn, de heren hoofdklasse wat dit betreft niet buiten schot mag blijven. Opmerkingen: 1. Bij menige wedstrijd zal deze voorgestelde aanpassing geen gevolgen hebben voor de prijswinnende kaatsers, omdat grotere c.q. rijkere verenigingen het zich kunnen permitteren ver boven de richtlijnen uit te gaan. 2. Voor een kleine vereniging, die haar traditionele partij graag wil behouden, betekent de voorgestelde aanpassing een behoorlijke lastenverlichting. b. kv De Lege Geaën Goenga (voorstel aanpassing regels opgave en loting) Nu is het zo dat een speler die niet op de lijst staat, dus niet is meegeloot, niet mee mag spelen. Ook al is die opgave om mee te kaatsen tijdig bij de organiserende vereniging binnen gekomen. Onze mening is dat een speler nooit de dupe mag zijn van een flater die door de organiserende vereniging is gemaakt. Ons voorstel is dat wanneer een speler kan aantonen dat zijn aangifte tijdig is gedaan, deze speler mee speelt op de wedstrijd. Bij de huidige digitale aangifte ontvangt de speler na opgave een bericht terug van de organiserende vereniging. Hierin wordt o.a. het tijdstip van verzending vermeld. Het is ook mogelijk een databasesysteem voor opgave te ontwikkelen om zeker te weten dat je op de lijst staat of niet. Een dergelijk systeem kan ook een bericht verzenden om aan te geven dat op opgave correct in de database is ge-archiveerd. Het bewijs dat de opgave tijdig was voor de opgave via de gewone post zal moeilijk zijn en blijven. Alleen aangetekende stukken worden vastgelegd met de dag van aanbieden erop. c. kv Eendracht Harlingen (voorstel prijsuitreiking mogelijk maken in een feesttent) Hoofdstuk VI, artikel 5 en lid 2 zegt het volgende over de prijsuitreiking: De prijsuitreiking geschiedt op of in de onmiddellijke nabijheid van het speelveld. De scheidsrechter kan toestaan, dat de prijsuitreiking op een andere plaats geschiedt, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ons voorstel is de tekst te wijzigen in: de prijsuitreiking op het kaatsterrein dient plaats te vinden, zo snel mogelijk na afloop van de partij. Het indienen van het voorstel willen wij als volgt motiveren: Grotere flexibiliteit in de regelgeving ten aanzien van de prijsuitreiking werkt mee aan de vrijheid die besturen van kaatsverenigingen moeten hebben om een kaatspartij zodanig te organiseren dat optimale mix wordt verkregen tussen de traditie en de professionalisering en commercialisering van het kaatsen in de 21e eeuw. d. kv Concordia Holwerd (voorstel verplaatsen Algemene Voorjaarsvergadering) Voorstel is de Algemene Voorjaarsvergadering te verplaatsen van de zaterdagmiddag naar de vrijdagavond. Reden: Is niet meer van deze tijd, de hele zaterdag gaat er mee heen. Bestuurders zouden deze dag wel graag anders willen indelen is onze indruk. Tenslotte de Algemene Najaarsvergadering is ook al op de vrijdagavond.

6 6/8 kv Concordia Holwerd (voorstel aanpassing karakter agenda ledenberaad) Voorstel is het plaatsen van de agendapunten Algemene Vergadering op het ledenberaad voorafgaande aan de betreffende Algemene Vergadering. Huidige situatie één of meerdere speerpunten op dit ledenberaad op advies commissie. Belangrijke punten en voorstellen op de daarop volgende Algemene Vergadering worden hier te weinig of helemaal niet besproken. Liever zagen we deze agendapunten weer ter sprake op dit ledenberaad. Hierdoor, volgens ons, door overleg met andere verenigingen een betere toeloop naar de Algemene Vergadering. Speerpunten zouden dan in een extra ledenberaad geplaatst kunnen worden. e. kv VvV Menaem Menaldum (voorstel heren hoofdklasse 12 partuur in 2006) Namens de verenigingen Menaldum, Bolsward, Makkum, Holwerd, Marssum, St. Annparochie, dienen wij een voorstel in op de Algemene Najaarsvergadering van 18 november 2005 om voor het seizoen 2006 bij de heren hoofdklasse wedstrijden uit te gaan van een lijst van 12 partuur, dit in tegenstelling tot hetgeen voorgesteld werd door het hoofdbestuur op de Algemene Najaarsvergadering van 26 november De argumentatie voor dit voorstel is: 1. Afspraak is afspraak. Tijdens de evaluatiebijeenkomst van Yn t fjoer fan it spul op donderdag 26 augustus 2004 is door de betrokken partijen, de organiserende verenigingen en het hoofdbestuur, duidelijk afgesproken dat voor 2005 zou worden bekeken of een andere opzet haalbaar was. Dit zou inhouden dat de heren 1e klas hun wedstrijden in de series op zaterdag zouden verkaatsen en de heren hoofdklasse hun wedstrijden op de zondag. Zo kon bij eventueel bijloten bij de heren hoofdklasse geput worden uit de heren 1e klas, zodat het punt van competitievervalsing bij de heren hoofdklas hiermee ook tot het verleden zou behoren. We hebben in de nieuwsbrief De Kaats van november 2004 kunnen lezen: De vergadering heeft het hoofdbestuur gevraagd te onderzoeken of het technisch mogelijk is alle wedstrijden met twaalf parturen te laten spelen. Het antwoord hierop is: ja. Dus heeft het ons vervolgens ook verbaasd dat het hoofdbestuur desondanks toch weer vast probeert te houden aan 10 partuur. Des te meer omdat hierover absoluut geen contact meer is opgenomen met de betreffende verenigingen, een bestuurlijke misser. 2. Wedstrijdduur Dit argument dat voortdurend door het hoofdbestuur wordt aangevoerd is volgens ons volstrekt uit de lucht gegrepen. Immers, wanneer een heren hoofdklasse wedstrijd om uur begint, is deze zo rond uur afgelopen. Als we dan kijken naar de andere categorieën binnen de KNKB, deze beginnen veelal al om uur terwijl de eindtijd van de wedstrijd vaak later wordt dan uur, voornamelijk bij de jeugdwedstrijden. Bovendien kan een aanvangstijd van uur een positieve invloed hebben op publieke belangstelling; immers als om uur wordt begonnen komt men veelal pas na etenstijd ( uur). Bij aanvang om uur kan men best eens besluiten om al na de koffie naar het kaatsterrein te gaan, als er een paar leuke partijen op de lijst staan. Voorts wordt door het hoofdbestuur gesteld dat zij vanuit pers en publiek een voorkeur voor 10 parturen te horen hebben gekregen. Ook dit punt wordt volstrekt niet onderbouwd met feiten. Bij ons zijn dit soort geluiden dan ook totaal niet bekend. Sterker nog, ons publiek bestaat voor het grootste deel uit eigen leden en juist deze leden hebben ons meegegeven om toch weer te proberen terug te keren naar de 12 parturen in de heren hoofdklas. Ook vanuit de pers zijn hieromtrent bij ons geen geluiden doorgedrongen. Tevens is het competitie-element bij 12 partuur spannender dan bij 10 partuur, met name daar waar het gaat om promotie en degradatie.

7 7/8 3. Prijzen Bij een wedstrijdlijst van 10 partuur heeft de winnaar van de nummers 9 en 10 automatisch al een derde prijs in de wacht gesleept. Bij de meeste jeugdwedstrijden is het zo dat er al minimaal drie keer gewonnen moet worden alvorens men een prijs heeft gewonnen. En over wat voor prijs hebben we het dan. Een geldprijs bij de jeugd staat uiteraard in schril contrast met de prijzen die heren hoofdklassers normaliter krijgen uitgekeerd. 4. Opbouw Voor de opbouw van de kaatsarena voor een heren hoofklassewedstrijd is de organiserende vereniging al ruim een week van tevoren bezig. Met hun korps van vrijwilligers is men druk doende met het bouwen van tribunes, de omkleding van het veld, enzovoort. Dit wordt mede ingegeven door de criteria die de KNKB stelt aan hoodklassewedstrijden. Deze vrijwilligers, dus onze leden, hebben er bij ons dan ook op aangedrongen om toch te pleiten voor een heren hoofdklassewedstrijd van 12 parturen. Immers, het zou toch ook beter recht doen aan al hun inspanningen om een iets langer gebruik te maken van deze entourage in plaats van zo snel mogelijk te kaatsen en ziedaar het resultaat van al hun energie. Bovendien dient de hele arena na het weekend ook weer afgebouwd te worden. 5. Tot slot Wij zijn van mening dat ook in dit geval de verenigingen gezamenlijk de koers bepalen, en niet het hoofdbestuur op eigen houtje. De KNKB dat zijn wij als verenigingen met elkaar, dus met elkaar stemmen wij voor zowel 12 partuur in de heren hoofklasse als ook de heren 1e klasse in f. kv Reahûs / Turns Reahûs Turns (voorstel tot aanpassing aantal prijzen) Hiervoor is het belangrijk om eerst een overzicht te hebben van het huidige reglement. Hiervoor hebben we Hoofdstuk VI Prijzen bekeken. Uit artikel 2, lid 1, 2 en 5 volgt het volgende overzicht: Huidige situatie: Aantal parturen Prijzen winnaars Prijzen verliezers Percentage % % % 9 t/m % 13 t/m % 17 t/m % 25 t/m % 33 of meer 4e omloop 4e omloop In overleg met de kaatsvereniging van Dongjum zijn we van mening dat het toekennen van de prijzen op onderstaande manier zou moeten zijn: Aantal parturen Prijzen winnaars Prijzen verliezers Percentage 6 t/m % 9 t/m % 13 t/m % 17 t/m % 25 t/m % 33 of meer 4e omloop halve finalisten (dus 3 of 4)

8 8/8 Voorstel reglementswijziging Hoofdstuk VI Prijzen artikel 2; Lid 1, lid 2 en lid 5 komen te vervallen. Nieuw: Lid 1. Aan de spelers van de parturen worden prijzen verdeeld volgens onderstaand schema. Aantal parturen Prijzen winnaars Prijzen verliezers 6 t/m t/m t/m t/m t/m of meer 4e omloop halve finalisten Lid 2. Bij minder dan zes partuur is er geen verliezersronde en worden er twee prijzen toegekend. Lid 5. Indien er geen verliezersronde is, worden er bij 9 t/m 12 parturen drie prijzen toegekend. 3. Sanctiebeleid Graag willen wij met u van gedachten wisselen over een mogelijk te hanteren sanctiebeleid voor de toekomst. Waarom nu deze discussie? Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van de KNKB (dat zijn de verenigingen) gelden voor alle verenigingen en moeten in principe ook worden uitgevoerd. We moeten constateren dat ondanks de democratisch tot stand gekomen besluitvorming er verenigingen zijn die dergelijke besluiten niet kunnen of willen uitvoeren. Het hoofdbestuur komt hierdoor in een lastige positie omdat de Algemene Vergadering het bestuur formeel opdraagt de genomen besluiten ook daadwerkelijk uit te voeren. Concreet speelt op dit moment de evenredige verdeling van wedstrijden. Hierover is vorig door de Algemene Vergadering een unaniem besluit genomen dat iedere vereniging minimaal één wedstrijd dient te organiseren. Wij begrijpen best dat kleine verenigingen hier moeite mee hebben. Kaatsvereniging De Hurde Hân uit Joure heeft een verzoek ingediend om in de toekomst geen wedstrijd te organiseren. Het hoofdbestuur heeft in eerste instantie hierop een negatief advies gegeven. Wij vinden desondanks het onderwerp dermate belangrijk dat wij het bestuur van Kaatsvereniging De Hurde Hân hebben uitgenodigd dit onderwerp tijdens het ledenberaad zelf te presenteren. Wij hopen hiermee te bereiken dat er een levendige discussie zal ontstaan en dat voor dit specifieke probleem een voor alle partijen bevredigende oplossing kan worden gevonden. Wij blijven overigens van mening dat éénmaal genomen besluiten ook dienen te worden uitgevoerd. Meer weten of wilt u reageren? kijk op

dekaatser Actueel Voorstellen en de voorgenomen maatregelen kaatsseizoen 2006 maart 2006 1/6

dekaatser Actueel Voorstellen en de voorgenomen maatregelen kaatsseizoen 2006 maart 2006 1/6 1/6 Actueel Voorstellen en de voorgenomen maatregelen kaatsseizoen 2006 Hieronder volgt een selectie van de voorstellen voor de Algemene Vergadering van de KNKB op 1 april a.s. en de voorgenomen maatregelen

Nadere informatie

6. Draaiboeken activiteiten

6. Draaiboeken activiteiten 6. Draaiboeken activiteiten Vanuit de gekozen en vastgestelde structuur van functies, taakgebieden en taken binnen de kaatsvereniging moeten voor de uitvoering van de activiteiten vervolgens draaiboeken

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

Rekening houdend met wensen van o.a. RCT- vertegenwoordigers is de kalender ingrijpend aangepast t.o.v. eerdere seizoenen. Dit zijn de verschillen:

Rekening houdend met wensen van o.a. RCT- vertegenwoordigers is de kalender ingrijpend aangepast t.o.v. eerdere seizoenen. Dit zijn de verschillen: Aan alle verenigingen en toernooiorganisatoren Landjuweel 62 Postbus 326 Tel. 0318-559343 Internet: www.bowlen.nl Ons kenmerk: 3905 PH Veenendaal 3900 AH Veenendaal Fax. 0318-559349 E-mail: info@bowlen.nl

Nadere informatie

Bijlage Kledingvoorschriften algemeen. Nadere regels als bedoeld in art. IV 1, lid 4, van het kaatsreglement voor spelers en functionarissen

Bijlage Kledingvoorschriften algemeen. Nadere regels als bedoeld in art. IV 1, lid 4, van het kaatsreglement voor spelers en functionarissen Bijlage Kledingvoorschriften algemeen Nadere regels als bedoeld in art. IV 1, lid 4, van het kaatsreglement voor spelers en functionarissen 1. Deze regeling is van toepassing op spelers die deelnemen aan

Nadere informatie

Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011

Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011 Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011 Inleiding In 2008 is het Meerjarenbeleidsplan 2009-2013 Denken, besluiten, doen! in hoofdlijnen door de AV vastgesteld. Het jaarplan 2011 is gebaseerd

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 Door de zwemtrainers in de werkgroep Kampioenschappen is een voorstel uitgewerkt en aan de KZC s (Regio-zwemcommissie) aangeboden. Tijdens een gezamenlijke

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Versie 1.0. Jeugdbeleid van Kaatsvereniging De Lytse Stuit, te Scharnegoutum

Versie 1.0. Jeugdbeleid van Kaatsvereniging De Lytse Stuit, te Scharnegoutum . Jeugdbeleid van Kaatsvereniging De Lytse Stuit, te Scharnegoutum Jeugdbestuur DLS 1-4-2014 Voorwoord Er zijn al verschillende kaatsverenigingen die er gebruik van maken; een jeugdbeleidsplan. Om als

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Vrijwilligersprotocol

Vrijwilligersprotocol Vrijwilligersprotocol 1. Inleiding : Op de Algemene Ledenvergadering van 04 november 2009 is het voorgenomen besluit aanvaard om, ingaande seizoen 2010-2011, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier!

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Mededelingen 2 Open trainingen........................................ 2 Inspiratieavond

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga vzw Comité voor Wedstrijdzaken G. Vervoortstraat 4 2100 Deurne Versie: 21/03/2015 COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN Voorzitter

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011. Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011. Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe Ski Club de Bruxelles rue Frans Merjay, 111 1050 Bruxelles Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011 Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe Programma: Zondag 2 januari : Koersvergadering 19.00 in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

Charter Ouders. Het charter

Charter Ouders. Het charter Charter Ouders Vooreerst willen wij alle ouders, begeleiders en spelers danken voor het vertrouwen dat jullie stellen in SK Reningelst. Goede afspraken maken goede vrienden, daarom hebben wij dit charter

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

bestuurder INFO HB-BB dekaats

bestuurder INFO HB-BB dekaats 1/5 INFO HB-BB Hieronder vindt u informatie over de volgende onderwerpen: - Verslag 1e jeugdplatform - Verslag 1e seniorenplatform - Aankondiging regiobijeenkomsten strategisch marketingplan - Bestuursmutaties

Nadere informatie

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Algemeen 1. Het tornooi wordt ingericht voor U9 spelers (geboren tussen 1-1-2006 en 31-12- 2006) 2. Bij het indienen van de spelerslijst moeten de kids-id

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012. Trophée Jean Haneffe

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012. Trophée Jean Haneffe Ski Club de Bruxelles rue Frans Merjay, 111 1050 Bruxelles Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012 Trophée Jean Haneffe Programma: Maandag 2 januari : Welkomsdrink 18.00 in Salle de Charvin Maandag

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Organisatie RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 5 Organisatie 5.1 Stap 5 A Aanwijzen verenigingsscheidsrechters

Nadere informatie

Verenigingsdraaiboek gedragsregels. Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Verenigingsdraaiboek gedragsregels. Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Verenigingsdraaiboek Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Voor: 19 voetbalclubs participerend in BV Voetbal Nijmegen Gemaakt door: NCSU ( Dik Sanders)

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Landelijke Organisatie Surinaamse zangvogelsport in Nederland

Landelijke Organisatie Surinaamse zangvogelsport in Nederland Landelijke Organisatie Surinaamse zangvogelsport in Nederland Drs. ing. S. (Suniel) Chedie MBA Augustus, 2010 Hoofddorp, NL Telefoon: (06) 5252 0484 E-mail: s.chedie@gmail.com Web: www.chedie.org Pagina

Nadere informatie

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info 011 Toernooi 23 augustus 2014 Toernooi info Voorwoord Voor de 3e keer al weer organiseren wij dit seizoen het 011 (23/8) en 013(24/8) toernooi. Over het 011 toernooi hebben we wel het een en ander te vermelden.

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 De complete agendastukken zijn na te lezen op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/jaarvergadering/ 2015 1 Agenda Jaarvergadering

Nadere informatie

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Artikel 1 Federatief

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Binnenkort start het zaalhockeyseizoen 2015-2016 en zal de Almeerse Hockeyclub met naar onze verwachting ongeveer 72 wedstrijdteams deelnemen. Zaalhockey valt onder de

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Hoe gaat zo n wedstrijd in zijn werk... 3 3. Aan welke wedstrijden kun je meedoen?... 3 4. Categorieën

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Het was goed toeven op het Nikantes Schutterstoernooi van zaterdag 13-06-2015. Er zijn ongeveer 500 foto s gemaakt door onze fotograven Aad Kraaijenbrink

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

1. Regel 1 Het speelveld Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters Commerciële reclame (ingediend door FIFA)

1. Regel 1 Het speelveld Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters Commerciële reclame (ingediend door FIFA) Circulaire nr. 1302 Zurich, 31 mei 2012 Spelregelwijzigingen 2012 2013 Geachte heer, mevrouw, De 126 ste Jaarlijks Algemene Vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond plaats

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 12

FC KERKSKEN: programma week 12 FC KERKSKEN: programma week 12 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 12 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Hoofdsponsor Voorwoord Teylingen toernooi Welkom op ons Han Bastiaanstoernooi. Al vele jaren is het Han Bastiaanstoernooi voor E- en F- junioren een begrip

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

(versie geldend vanaf 01-01-2015)

(versie geldend vanaf 01-01-2015) (versie geldend vanaf 01-01-2015) REGLEMENT INZAKE BEMIDDELING ZORGVERZEKERING Door het bestuur van de Stichting Rechtspraak Zorgverzekering zetelende te Utrecht is het navolgende Reglement inzake Bemiddeling

Nadere informatie

De Zwaluwentoernooien in 2010

De Zwaluwentoernooien in 2010 De Zwaluwentoernooien in 2010 Hierbij het programmaboekje met alle informatie omtrent de Zwaluwentoernooien 2010. De A tm D teams uit de Acategorie spelen op 28 augustus hun eerste bekerwedstrijd in het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Meedoen is belangrijker dan winnen Ik heet alle teams, begeleiders, scheidsrechters,

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Bondscompetitie 2011/2012 Uitgevoerd door: afdeling Wedstrijdzaken Periode onderzoek: april 2012 Contactpersoon: Joan Peeters Inhoudsopgave Pag H1 Inleiding 3 H2 Resultaten

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Punt 4: Concept verslag van de Algemene Vergadering van 3 april 2014, aanvang 19:30 uur in Tulip Inn De Valk te Franeker

Punt 4: Concept verslag van de Algemene Vergadering van 3 april 2014, aanvang 19:30 uur in Tulip Inn De Valk te Franeker Punt 4: Concept verslag van de Algemene Vergadering van 3 april 2014, aanvang 19:30 uur in Tulip Inn De Valk te Franeker Aanwezig hoofdbestuur: S. Saakstra, voorzitter S. Groustra, penningmeester T. Dijkstra,

Nadere informatie

LMO Girls Night meiden toernooi. 20 mei 2016

LMO Girls Night meiden toernooi. 20 mei 2016 LMO Girls Night meiden toernooi 20 mei 2016 L.M.O. Girls Night meiden toernooi Rotterdam, mei 2016 Beste sportvrienden, 2016 Voetbalvereniging L.M.O. heet u van harte welkom op het jeugdtoernooi meiden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 mei 2010 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen)

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse. De periodekampioenen spelen met de overige periodekampioenen van alle 1 e klassen en de nummers 11 en 12 van de hoofdklassen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 9 veldvoetbal gehouden op 14 april 2010 bij de vereniging Unitas te Gorinchem Aanwezig: De verenigingen: Ameide, Arkel, Drechtstreek, G.J.S., Hardinxveld, Lekvogels,

Nadere informatie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie e Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen Hoe denken uw leden over (onder meer): - de kwaliteit van de trainers en de trainingen - de normen & waarden op de club - het selectiebeleid - de

Nadere informatie

Artikel 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar.

Artikel 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar. Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Van Slag Algemeen Artikel 1. De bepalingen in dit reglement zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van volleybalvereniging Van Slag

Nadere informatie

KRC GENK 1 MEI 2008. Tornooi -10-9 -8-7

KRC GENK 1 MEI 2008. Tornooi -10-9 -8-7 KRC GENK 1 MEI 2008 Tornooi 10 9 8 7 PSV l. achen 1 FC Köln FC rugge Willem II Lokeren Gent Lierse SK G KV Mechelen W.Mannheim FC Hennef 05 SintTruiden MVV ergen Roda JC SK everen 2008 1 MEI TORNOOI 10

Nadere informatie

AfdelingsInfo Noord-Holland

AfdelingsInfo Noord-Holland AfdelingsInfo Noord-Holland Seizoen 2014-2015 Uitgave 13 Verzenddatum 13-04-2015 De Afdeling Noord-Holland is één van de vijf afdelingen van de Nederlandse Basketball Bond ORGANISATIE: AFDELINGSCOMMISSIE:

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Protocol/ werkafspraken scheidsgerecht

Protocol/ werkafspraken scheidsgerecht Protocol/ werkafspraken scheidsgerecht 01. Inleiding Om te komen tot nog meer eenheid en duidelijkheid omtrent een aantal zaken voor Kumite scheidsrechters en Kata Judges is er een nieuw protocol / werkafspraken,

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Beste amateurpartners,

Beste amateurpartners, Beste amateurpartners, Op vrijdagavond 20 februari organiseert Roda JC, in nauwe samenwerking met De Aanvoerders een Aanvoerdersraad. Een Aanvoerdersraad is een inspirerende sessie, waarbij voetballers

Nadere informatie

Het bestuur van FC Eendracht Kuurne heet U van harte welkom op het Paastornooi Verzekeringen Vanoverbeke Merkkledij Dax

Het bestuur van FC Eendracht Kuurne heet U van harte welkom op het Paastornooi Verzekeringen Vanoverbeke Merkkledij Dax 1 Het bestuur van FC Eendracht Kuurne heet U van harte welkom op het Paastornooi Verzekeringen Vanoverbeke Merkkledij Dax In dit boekje kan U alle info ivm wedstrijden, terreinen en de reglementen terugvinden.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI

FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI INHOUDSOPGAVE: Welkomstwoord voorzitter toernooicommissie 3 Mededelingen 4 Arbitrage 5 Sportiviteit 6 Toernooireglement 7-8 Kleedkamers / Velden 9 Sponsors 10 Indeling en

Nadere informatie

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Het Jeugdcriterium Frans Claes is een nationale wedstrijd over 3 dagen. Het wordt ingericht door KRV de skeelerclub van de Kempen, Koninklijk Modern Skatersclub Wilrijk

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2014-2015. Trophée de Wallonie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2014-2015. Trophée de Wallonie Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2014-2015 Trophée de Wallonie Programma: Maandag 29 december : Welkomstdrink 18.00 in Salle de Charvin Maandag 29 december : Koersvergadering aansluitend aan de welkomstdrink

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie