Case. ICOM3 Communicatie 3. Bewonersgroep De Rode Draak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Case. ICOM3 Communicatie 3. Bewonersgroep De Rode Draak"

Transcriptie

1 Case ICOM3 Communicatie3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvanderMeulen s

2 Inhoudsopgave Deel Opdrachtgeformuleerd Actienavragen Projectteamsamenstellen vaardigheden,teamrollen Communicatieintern Communicatieextern...6 Deel Herschrevenvoortgangsmail Contactherstellen...7 Deel presentatievoorbereiden Vervolgopdracht:website?...9 Deel communicatievevaardigheden Meningmodule...13 CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 2

3 Deel1 1.Opdrachtgeformuleerd Degemengdebewonersgroepvan30mensenwilinelkewoonruimteeneen extraruimteeencomputermetinternetaansluiting. Ineenoudschoolgebouwmoetinelkklaslokaal,nuwoonruimtes,een computermetinternetaansluitingkomen.ookeenvandegezamenlijke ruimtesmoetdezevoorzieningkrijgen,waar6zelfdetypecomputerszullen gaanstaanomkleinecursussentekunnengeven.dezeruimtezaldaarom tevensvoorziengaanwordenvaneenbeamermetprojectiescherm,waardoor deruimteookkandienenalskleinebioscoop. Erzaleendraadloosnetwerkaangelegdwordenomallecomputersinhet gebouwtevoorzienvaninternet.hierdoorhoefthetoudegebouwnauwelijks aangetasttewordenenkunnengebruikersdoorhethelegebouwophet internet. Erisgekozenvooreenenkelezeersnelleaansluiting,diebinnenhetgebouw verdeeldwordtonderdegebruikers. Deopdrachtgaatuitgevoerdwordendooreennogsamentestellen projectgroep.erisvernomendater2oudinformaticadocenteninde bewonersgroepaanwezigzijndiegraagmeewillendenkenoverdeuitvoering vanhetproject. Hetprojectloopttot1juni,waarnaallebewonerseencomputermet internetaansluitingzullenhebben.tevenszullenvanafdiedatumcursussen gegevengaanwordenindegezamenlijkeruimte. 2.Actienavragen Denogtestellenvragenmoetenbeantwoordworden.Nahetuitwerkenvan deopdrachtwordenernogvragengeformuleerd.omsnelantwoordte krijgenenomermetdeopdrachtgeveroverteprateniseengesprekhet beste.ooginoogisvoordezevragennietnodig,duszaleentelefoongesprek genoegzijn.inhetgesprekgaatheteerstkortoverdeuitwerkingvande opdrachttotnutoe,daarnawordtergepraatovervragendieernogzijn.er wordtpasopgehangenalsdeopdrachthelemaalduidelijkis.ligtietsdatinde wegzalertochnogeengespreknodigzijn. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 3

4 3.Projectteamsamenstellen Erisdeskundigheidnodigopdegebieden:(draadloze)netwerken, internetverbindingen,desktopcomputersenacceptatiedaarvanende ondersteuning/support.verderzaldeprojectleidergesteundwordendoor eenervarenprojectmanager. Erlopentweestagiairesmeeopditproject. Projectteam: Projectleider o Algeheleleiding,besluitvormingenplanning. o Zorgtdathetresultaaterkomt Projectmanager o Ondersteuningenaanvullingvandeprojectleider o Managetdeverschillendedeskundigen o Algemeenbegeleidervanstagelopers Netwerkspecialist o Deskundigophetgebiedvan(draadloze)netwerken o Deskundigophetgebiedvan(snelle)internetverbindingen o Begeleidnetwerkstagiair Desktopontwerp/implementatiespecialist o Deskundigophetgebiedvanontwerpvandesktopoplossingen o Deskundigophetgebiedvanimplementatievandesktop oplossingen o Ervaringmetacceptatievandesktopoplossingen Supportspecialist o DeskundigophetgebiedvandeITSupport/ondersteuning. o Geeftcursussenophetgebiedvanalgemeenpcgebruik,ookbij senioren. o Begeleidsysteembeheerstagiair Student(stage) o Kennisophetgebiedvannetwerken Student(stage) o Kennisophetgebiedvansysteembeheerensupport 4.vaardigheden,teamrollen Invraag3hierbovenzijndeprojectledenalredelijkbeschreven.Hieronderde belbinteamrollen. Projectmanager Voorzitter CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 4

5 o Sterk,dominantensterkgerichtophetbehalenvandedoelen o Zorgtvooreengoedeteambalans Netwerkspecialist Plant o Decreatievelingbinnenhetproject o Heeftgoedeideeën,diedanvooraldoordestagiair(monitor)in devergaderingennaarvorengehaaldworden. Desktopontwerp/implementatiespecialist Brononderzoeker o Heeftechteenneusjevoorgoedeideeën o Iszeergemotiveerdenenthousiast Supportspecialist Zorgdrager o Perfectionistisch o Denkvooruit o Vultandereprojectledenaan Studentnetwerken Monitor o Ordentdezakenensteltbeslissingenvoor Studentsysteembeheer Groepswerker o Eenechteteamwerker o Misschienprojectleiderinwording 5.Communicatieintern Erisdewensomhetteamzosnelmogelijktoteenhechtteamtemaken.Er wordtvooralindeeerstedagenenwekenveelsamenbesprokenoverde opdracht,maarookoverdeprojectledenzelf.eenvoorstelrondeisverrevan genoeg.erwordtindeeerstewekenveelaanteambuildinggedaan.ditom hetteamsamentekrijgenenomsociaaldichterbijelkaartekomen.een gezelligteambuildinguitjewordtgeorganiseerd. Overlegisheelbelangrijk.Deeerstetweewekenzithetteammeerderedagen indeweekbijelkaar.dezebijeenkomstenwordengevuldmet brainstormsessies,verduidelijkingvandetakenenteambuilding.het projectteamkomtdaarnaminstenselkeweekbijelkaar.verderwerken projectledenvaaksamen,mededoordestagiairs.dedagvande projectbijeenkomstreserverendeprojectledenvolledigvoorhetprojectenzit hetteambijelkaar,laterookoplocatie. Communicatiegaatvooralvia .Erwordtafgesprokendatall die betrekkinghebbenophetprojectaltijdnaaralleprojectledengestuurd worden.deprojectleideren/ofprojectmanagerhoudendecommunicatie goedindegatenenrapporterenzonodigindevergaderingen.deze archiverendecommunicatieook. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 5

6 Erwordteeninternet(eigenlijkextranet)siteopgezet(zie s,notulenen planningenkunnenraadplegen.projectledenkunnenhierookeenvoudig bestandendelendierelevantzijnvoorhetproject. 6.Communicatieextern Deprojectleiderisdecontactpersoonnaardeopdrachtgevertoe.Erwordt afgesprokenomelkeweekeenkortevoortgangsrapportagetegeven.dit betrefteenconferencecallofeengesprek.deprojectmanagerisinprincipe ookaltijdaanwezigbijdezegesprekken. Later,indetestfase,zalhetteamookterplaatsezijnenzalervakercontact zijn. Deopdrachtgeverkrijgtalleenhetmailadresvandeprojectleider.Hijkanzijn kortevragenen/ofopmerkingenmailen,maarbelangrijkebeslissingenzullen altijdeerstineengesprekbesprokenworden. Alserbesluitengenomenworden,wordtditinhetbegininhetprojectplan gezetenlaterhieraantoegevoegd.hetmoethierbijduidelijkzijndateen besluitbindendis.isdatnognietwenselijk,datwordternogniksbesloten.er zaldanblijkbaarbeterbesprokenwordenwaterbeslotenzalworden. Zoalsaleerdergesteldwordenbesluitenalleeningesprekkengenomen. Besluitenzullenwelaltijdschriftelijkbevestigdmoetenwordendoorbijde partijen. Deopdrachtgeverwordtnadrukkelijkgevraagdomfeedbacktegevenoverde projectvoortgang,maarookoverdecommunicatie.hierdoorkantijdensde voortgangvanhetprojectdecommunicatieeventueelaangepastworden. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 6

7 Deel2 7.Herschrevenvoortgangsmail HalloKareldeVries, Wemerktendatwealeentijdgeencontactmeerhebbengehadoverde voortgangvanhetproject.daaromdeze . Hetprojectlooptnogperfectopschema.Datwilzeggendatdetestfaseopdit momentindeafrondendefaseis.detestsystemenindegezamenlijkeruimte endeviersystemenbijdetestgroepmakeninmiddelsgebruikvande internetverbindingmetbehulpvanhetdraadlozenetwerk.deconfiguratie vandesystemenzalbinnen7dagendefinitiefzijn.hierhebbenwenogeen kortebesprekingovermetu.debegindatumvandecursussenaande bewonerskomtdusnietmeeringevaar.vanaf2februarizullendeeerste bewonerscursuskrijgenopdesystemenwaarnunogmeegetestwordt.de overige18systemenwordentussen1en10februariverwacht.deze systemenkunnendanbinnen2dagendejuistesoftwareconfiguratiekrijgen enbijdebewonersgeïnstalleerdworden. Totzoverdevoortgang.Wevindenzelfallesergprettigverlopen.Voorvragen kuntunatuurlijknogsteedsmailenofbellen.iniedergevaltotziensbijde volgendebespreking,maandag26januari. Metvriendelijkegroet, HermanvanderMeulen Projectleider 8.Contactherstellen Allereerstzalereensterkverbeterdevoortgangsrapportagegemaaktmoeten worden,verpaktineenmailzoalshierbovenbijpunt7.voorhetversturen hiervanzalereerstnaardeopdrachtgevergebeldworden.debriefvanpiet zalbesprokenwordenenerwordtduidelijkgemaaktdatditnietonze gebruikelijkecommunicatieis.eriseenverbeterdevoortgangsmailopgesteld dieverstuurdzalworden.verderzalerafgesprokenwordenommethogere regelmaatdevoortgangkortdoortegeven.erwordtdanuitgegaanvande gemaakteplanningdiedeopdrachtgeverzelfookheeft.hierdoorheeftde opdrachtgeverzelfeenveelbetervandevoortgang,probleempuntenen CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 7

8 successen.bijdeeerstvolgendebesprekingisdecommunicatieeenbelangrijk agendapunt. Deel3 9.presentatievoorbereiden Benodigdeinformatie: Ishetnetwerkalinhethelegebouwstabiel o Infonodigvanzowelnetwerk alssupportspecialist Hoestaathetmetdetest/cursussystemen o Infonodigvansupportspecialistendesktop ontwerp/implementatiespecialist Hoestaathetmetdesystemenbijdebewoners o Infonodigvandesktopontwerp/implementatiespecialistende tweestagelopers. Watzijndegrootsteproblemengeweest o Infovanhetheleprojectteamnodig Presentatieingrotelijnen Inleiding o Wathoudhetprojectin o Hetprojectteamuitgelicht Eisenenwensen Voortgang o Planning,ontwerp,implementatie o Netwerk o Systemen o Testen o Resultaat Cursussen Problemen Toepasbaarinanderebewonersgroepen o Draadlozetechnologie o Gebouwarchitectuuronafhankelijk o Bewezentechnologie o Bewezentevredenheid? Sluiting Depresentatieheefteigenlijktweeverschillendeonderwerpenen doelgroepen.heteerstedeelisduidelijkdevoortgangvanhetnoglopende CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 8

9 projectvoorderodedraak.hettweededeelgaatoverderelevatievoorde uitgenodigdeanderebewonersgroepen.erwordtookreclamegemaaktomde uitgenodigdebewonersgroepenteovertuigenhoegoeddegebodenoplossing is. 10.Vervolgopdracht:website? Janatuurlijk!Dedoelgroepisnualhelemaalbekendenikhebnualde geschiktepersoneninmijnhoofdvooreendergelijkproject.hetzalwel combineerbaarmoetenzijnmetdestudie.ikwilduszelfdeprojectleden kiezen. Destudiegaatgewoondoor,maardaarnaastwilikgraagdezeopdrachtdoen. Danzalikmijnhuidigebijbaantjeopmoetenzeggen.Daaromhoopikdatwe heteenskunnenwordenovereenmarktconformesalaris. Deel4 11.7communicatievevaardigheden Vergaderingenleiden STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde Tijdensverschillendeprojecten situatie? T Taken Watwaren jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? wisseldenwehetvoorzitterschapaf. Devoorzitterleidtdevergaderingaande handvandeagenda.zorgendat iedereenmeevergadertoverhette bespreken. Goeddeagendavolgen.Alledeelnemers latendeelnemenaandevergadering. Zorgendatdepuntenopdeagenda besprokenworden. Tijdensdevergaderingwordenalle puntenbesprokeneniedereenheeftzijn zegjeeroverkunnendoen. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 9

10 Opdrachtgeversovertuigen STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde situatie? T Taken Watwaren jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? Opdrachtgeversadviseren MethetprojectIWKBwarenwein vergaderingmetdeopdrachtgevervoor eenwebsite.daarhebbenwede opdrachtgeverovertuigdvaneenbetere navigatiedandeontwerperhad aangeleverd. Wewarennogindeopstartvanhet projectenwarenalsprojectteaminhet geheelverantwoordelijkomde projectgrenzenduidelijktemaken.ik wasvooralvandetechnischezaken. Wehebbenusabilitytestsuitgevoerd metverschillendeeindgebruikers. Deeindgebruikerszorgdenervoordatde opdrachtgeverovertuigdwasvandezelf verzonnennavigatieopdewebsite. STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde Ziebovenstaande situatie? T Taken Watwaren Ziebovenstaande jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? Wehebbendezelfdeopdrachtgeverook geadviseerdoverdemanierwaarop gebruikersbestandenmochttoewijzen aananderegebruikers,nadatdeze geüploadwarennaarhetintranet. Hetgeadviseerdeisuiteindelijkook geïmplementeerd. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 10

11 Opdrachtgeversvoortgangdoorgeven STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde situatie? T Taken Watwaren jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? Vooreenandereproject,Agribase, warenergveelverschillendepartijen betrokken.decommunicatieverliep somsslecht. Latenweheterophoudendathet projectlangzaamvastbegontelopenen wijmoestenwelverderaanhetproject. Webeslotenomeenduidelijke voortgang/statusvanonzekantuitnaar deoverigepartijentesturen,met specifiekevragen. Naasteindelijkgoededuidelijke antwoordentehebbengekregen,namen deoverigepartijenookgelijkvande gelegenheidgebruikomzelfookhun voortgang,vragenenproblemenopte stellen.erwerdweergoedenduidelijk gecommuniceerd. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 11

12 Projectteammotiveren STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde situatie? T Taken Watwaren jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? Projectteamsturen Eerstetweeprojectenvandezestudie hadikbehoorlijkwatmeervoorkennis danmijnprojectleden.mijnextradoel wasdaaromommijnprojectledenzoveel mogelijktemotiverenvoorhetproject endestudie. Ikwasgewooneenprojectlid,maarkoos zelfervoorommijnprojectledenzoveel mogelijktelerenentemotiveren. Bijnaelkleukideeofmogelijkheidvoor hetprojectbedachtikeenextremere ideevoorenzeidatdatmogelijkwas.en wevoerdenhetbijnaperfectuit. Hetresultaatwaseenheelmooi eindproductmetaldewensenvande projectledenmooiuitgewerkt.de projectledenwarenzeerenthousiastin hetvolgendeproject. STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde Zievaardigheidhierboven situatie? T Taken Watwaren Zievaardigheidhierboven jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? Doorvoormijzelfmijndoeleninhet projectaantepassen,gingikhet projectteamsturen.ikweeshetteamop demogelijkhedenenhoewediekonden uitvoeren. Zievaardigheidhierboven CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 12

13 Discussiërenoverproblemen/oplossingen,endanbeslissen STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde situatie? T Taken Watwaren jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? 12.Meningmodule InhethuidigeprojectIWKBhebbenwe veelgediscussierdoververschillende zaken.daarmoestuiteindelijkeen beslissingoverkomen. Ikvertegenwoordigdevooralde technischemogelijkhedenvoorde verschillendekeuzes. Elkemogelijkheiddieverzonnenwordt dachtikalsneltechnischdoor.zokonik eropreageren. Dathadzijnvoorennadelen.Gelukkig warenmijnprojectgenotencreatief genoeg,engingikakkoordmet(hopelijk) haalbareoplossingen Demodulewaszekerinteressant.VooralnuttigezakenvoorhetprojectIWKB. Hetlijktmijmisschienhandigervoorstudentenomtweeofdrieopdrachtenin deperiodetekrijgen,inplaatsvaneenalsdezeaanheteinde. Ikvondtrouwensvraag/opdracht11vandezecaseheelvreemdomtedoen. Ikdenkdatertochmeeruitlegnodigisoverdezevraag.STARisduidelijk, maardeze voorbeelden niet. Hetgastcollegekonikhelaasnietbijaanwezigzijn,maardaartegenoverstond eenpresentatievooriwkbbijdeopdrachtgever. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 13

Realisatie uitwijkomgeving bij een financiële instelling

Realisatie uitwijkomgeving bij een financiële instelling Realisatie uitwijkomgeving bij een financiële instelling Brand. Voor veel mensen geen ding waar ze zich dagelijks mee bezig houden. Ook bij de meeste bedrijven wordt er weinig aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Trajectum Mevrouw Netty Witmer Humanitas DMH Mevrouw Martine van de Voorde Zes op Maat De heer Rogier Lindenberg

Trajectum Mevrouw Netty Witmer Humanitas DMH Mevrouw Martine van de Voorde Zes op Maat De heer Rogier Lindenberg Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Datum: 18 mei 20 Tijd: 14:00 uur 16:30 uur Locatie: gemeentehuis Lochem, Verwolde/Ampsen Aanwezigen; Gem. Lochem Gert Jansen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Telefoon : 06 28879791 : Franc Winter Interim : franc@francwinter-interim.nl VAR-verklaring

Telefoon : 06 28879791 : Franc Winter Interim : franc@francwinter-interim.nl VAR-verklaring Curriculum Vitae Personalia: Naam : Winter, Franciscus Antonius (Franc) Geboorteplaats en datum : Alkmaar, 27 oktober 1967 Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke Staat : Ongehuwd Telefoon : 06 28879791

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Projectsabotage. Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd. Deel 1 Ngi 20 4 2011

Projectsabotage. Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd. Deel 1 Ngi 20 4 2011 Projectsabotage Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd Deel 1 Ngi 20 4 2011 Introductie Dion Kotteman Meer dan 25 jaar projectervaring bij overheid en financiële instellingen; Boek geschreven,

Nadere informatie

Aan : Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam Datum : 25 februari 2015 Betreft : Subsidieaanvraag Laadeilanden elektrisch vervoer A.

Aan : Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam Datum : 25 februari 2015 Betreft : Subsidieaanvraag Laadeilanden elektrisch vervoer A. Aan : Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam Datum : 25 februari 205 Betreft : Subsidieaanvraag Laadeilanden elektrisch vervoer A. CONTACTGEGEVENS Projecttitel: Laadeilanden elektrisch vervoer (SR) Organisatie:

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS OPLEIDING & CURSUSSEN. Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7

Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS OPLEIDING & CURSUSSEN. Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7 PERSOONSGEGEVENS Naam Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7 Postcode 1019 HW Woonplaats Amsterdam Nationaliteit Nederlands Geboortedatum 28-07-1976 Burgerlijke staat ongehuwd E-Mail schilperoort@gsprojects.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 28 december 1972 E-mail Sander.voorwinden@gmail.com Linkedin nl.linkedin.com/in/sandervoorwinden

Nadere informatie

Overgaan naar de Cloud is niet alleen techniek

Overgaan naar de Cloud is niet alleen techniek Overgaan naar de Cloud is niet alleen techniek Fred Hohenstein Bergler Infra Solutions @: fhohenstein@bergler.nl T: 0652420350 Wie staat er voor u Fred Hohenstein, Fred Hohenstein, 48 jaar 48 jaar Komt

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten 1 Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2013 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u

Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Project plan Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Studentgegevens: Auteur: Corné Strijkert Studentnummer: s1019027 Onderdeel: KBS Werkend leren Stagebegeleider school: Nog niet bekend

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: van Halem Voornaam: Olaf Adres: Schipperstraat 44, 1825 DJ, Alkmaar Geboortedatum: 6 september 1973 Geboorteplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: Alleenstaand Telefoonnr.:

Nadere informatie

1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3

1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3 Jaarplan 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3 2. Materiële normering.. 4 Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 3. Procesnormering...

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl Procedure Incident Meldingen van Stichting Bibliotheek.nl Datum: Juni 2013 Status: Definitief Versienummer: 1.3 Opgesteld door: BNL Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Geldigheidsduur van de PIM...

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

Klinisch Informaticus

Klinisch Informaticus SMPE/e ref.nr. 014-056 Datum 20-11-2014 Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2015 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven \School of Medical Physics

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

De methode Prince2 en projectfalen

De methode Prince2 en projectfalen Afstudeerverslag Versie: 1.1 Student Naam: René Rateischak Studentnummer: 850257228 Afstudeercommissie Voorzitter: Prof. dr. B. Prakken, namens Open Universiteit Nederland 2e lezer: Dr. E. Roubtsova, Open

Nadere informatie

J.M. (Johan) Neuts 21 april 1955 Senior Projectmanager. De toekomst is nu

J.M. (Johan) Neuts 21 april 1955 Senior Projectmanager. De toekomst is nu J.M. (Johan) Neuts 21 april 1955 Senior Projectmanager De toekomst is nu Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in sterrenkunde, ruimtevaart en alles wat daarmee te maken heeft. Nieuwe technologie boeit

Nadere informatie