Case. ICOM3 Communicatie 3. Bewonersgroep De Rode Draak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Case. ICOM3 Communicatie 3. Bewonersgroep De Rode Draak"

Transcriptie

1 Case ICOM3 Communicatie3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvanderMeulen s

2 Inhoudsopgave Deel Opdrachtgeformuleerd Actienavragen Projectteamsamenstellen vaardigheden,teamrollen Communicatieintern Communicatieextern...6 Deel Herschrevenvoortgangsmail Contactherstellen...7 Deel presentatievoorbereiden Vervolgopdracht:website?...9 Deel communicatievevaardigheden Meningmodule...13 CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 2

3 Deel1 1.Opdrachtgeformuleerd Degemengdebewonersgroepvan30mensenwilinelkewoonruimteeneen extraruimteeencomputermetinternetaansluiting. Ineenoudschoolgebouwmoetinelkklaslokaal,nuwoonruimtes,een computermetinternetaansluitingkomen.ookeenvandegezamenlijke ruimtesmoetdezevoorzieningkrijgen,waar6zelfdetypecomputerszullen gaanstaanomkleinecursussentekunnengeven.dezeruimtezaldaarom tevensvoorziengaanwordenvaneenbeamermetprojectiescherm,waardoor deruimteookkandienenalskleinebioscoop. Erzaleendraadloosnetwerkaangelegdwordenomallecomputersinhet gebouwtevoorzienvaninternet.hierdoorhoefthetoudegebouwnauwelijks aangetasttewordenenkunnengebruikersdoorhethelegebouwophet internet. Erisgekozenvooreenenkelezeersnelleaansluiting,diebinnenhetgebouw verdeeldwordtonderdegebruikers. Deopdrachtgaatuitgevoerdwordendooreennogsamentestellen projectgroep.erisvernomendater2oudinformaticadocenteninde bewonersgroepaanwezigzijndiegraagmeewillendenkenoverdeuitvoering vanhetproject. Hetprojectloopttot1juni,waarnaallebewonerseencomputermet internetaansluitingzullenhebben.tevenszullenvanafdiedatumcursussen gegevengaanwordenindegezamenlijkeruimte. 2.Actienavragen Denogtestellenvragenmoetenbeantwoordworden.Nahetuitwerkenvan deopdrachtwordenernogvragengeformuleerd.omsnelantwoordte krijgenenomermetdeopdrachtgeveroverteprateniseengesprekhet beste.ooginoogisvoordezevragennietnodig,duszaleentelefoongesprek genoegzijn.inhetgesprekgaatheteerstkortoverdeuitwerkingvande opdrachttotnutoe,daarnawordtergepraatovervragendieernogzijn.er wordtpasopgehangenalsdeopdrachthelemaalduidelijkis.ligtietsdatinde wegzalertochnogeengespreknodigzijn. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 3

4 3.Projectteamsamenstellen Erisdeskundigheidnodigopdegebieden:(draadloze)netwerken, internetverbindingen,desktopcomputersenacceptatiedaarvanende ondersteuning/support.verderzaldeprojectleidergesteundwordendoor eenervarenprojectmanager. Erlopentweestagiairesmeeopditproject. Projectteam: Projectleider o Algeheleleiding,besluitvormingenplanning. o Zorgtdathetresultaaterkomt Projectmanager o Ondersteuningenaanvullingvandeprojectleider o Managetdeverschillendedeskundigen o Algemeenbegeleidervanstagelopers Netwerkspecialist o Deskundigophetgebiedvan(draadloze)netwerken o Deskundigophetgebiedvan(snelle)internetverbindingen o Begeleidnetwerkstagiair Desktopontwerp/implementatiespecialist o Deskundigophetgebiedvanontwerpvandesktopoplossingen o Deskundigophetgebiedvanimplementatievandesktop oplossingen o Ervaringmetacceptatievandesktopoplossingen Supportspecialist o DeskundigophetgebiedvandeITSupport/ondersteuning. o Geeftcursussenophetgebiedvanalgemeenpcgebruik,ookbij senioren. o Begeleidsysteembeheerstagiair Student(stage) o Kennisophetgebiedvannetwerken Student(stage) o Kennisophetgebiedvansysteembeheerensupport 4.vaardigheden,teamrollen Invraag3hierbovenzijndeprojectledenalredelijkbeschreven.Hieronderde belbinteamrollen. Projectmanager Voorzitter CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 4

5 o Sterk,dominantensterkgerichtophetbehalenvandedoelen o Zorgtvooreengoedeteambalans Netwerkspecialist Plant o Decreatievelingbinnenhetproject o Heeftgoedeideeën,diedanvooraldoordestagiair(monitor)in devergaderingennaarvorengehaaldworden. Desktopontwerp/implementatiespecialist Brononderzoeker o Heeftechteenneusjevoorgoedeideeën o Iszeergemotiveerdenenthousiast Supportspecialist Zorgdrager o Perfectionistisch o Denkvooruit o Vultandereprojectledenaan Studentnetwerken Monitor o Ordentdezakenensteltbeslissingenvoor Studentsysteembeheer Groepswerker o Eenechteteamwerker o Misschienprojectleiderinwording 5.Communicatieintern Erisdewensomhetteamzosnelmogelijktoteenhechtteamtemaken.Er wordtvooralindeeerstedagenenwekenveelsamenbesprokenoverde opdracht,maarookoverdeprojectledenzelf.eenvoorstelrondeisverrevan genoeg.erwordtindeeerstewekenveelaanteambuildinggedaan.ditom hetteamsamentekrijgenenomsociaaldichterbijelkaartekomen.een gezelligteambuildinguitjewordtgeorganiseerd. Overlegisheelbelangrijk.Deeerstetweewekenzithetteammeerderedagen indeweekbijelkaar.dezebijeenkomstenwordengevuldmet brainstormsessies,verduidelijkingvandetakenenteambuilding.het projectteamkomtdaarnaminstenselkeweekbijelkaar.verderwerken projectledenvaaksamen,mededoordestagiairs.dedagvande projectbijeenkomstreserverendeprojectledenvolledigvoorhetprojectenzit hetteambijelkaar,laterookoplocatie. Communicatiegaatvooralvia .Erwordtafgesprokendatall die betrekkinghebbenophetprojectaltijdnaaralleprojectledengestuurd worden.deprojectleideren/ofprojectmanagerhoudendecommunicatie goedindegatenenrapporterenzonodigindevergaderingen.deze archiverendecommunicatieook. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 5

6 Erwordteeninternet(eigenlijkextranet)siteopgezet(zie s,notulenen planningenkunnenraadplegen.projectledenkunnenhierookeenvoudig bestandendelendierelevantzijnvoorhetproject. 6.Communicatieextern Deprojectleiderisdecontactpersoonnaardeopdrachtgevertoe.Erwordt afgesprokenomelkeweekeenkortevoortgangsrapportagetegeven.dit betrefteenconferencecallofeengesprek.deprojectmanagerisinprincipe ookaltijdaanwezigbijdezegesprekken. Later,indetestfase,zalhetteamookterplaatsezijnenzalervakercontact zijn. Deopdrachtgeverkrijgtalleenhetmailadresvandeprojectleider.Hijkanzijn kortevragenen/ofopmerkingenmailen,maarbelangrijkebeslissingenzullen altijdeerstineengesprekbesprokenworden. Alserbesluitengenomenworden,wordtditinhetbegininhetprojectplan gezetenlaterhieraantoegevoegd.hetmoethierbijduidelijkzijndateen besluitbindendis.isdatnognietwenselijk,datwordternogniksbesloten.er zaldanblijkbaarbeterbesprokenwordenwaterbeslotenzalworden. Zoalsaleerdergesteldwordenbesluitenalleeningesprekkengenomen. Besluitenzullenwelaltijdschriftelijkbevestigdmoetenwordendoorbijde partijen. Deopdrachtgeverwordtnadrukkelijkgevraagdomfeedbacktegevenoverde projectvoortgang,maarookoverdecommunicatie.hierdoorkantijdensde voortgangvanhetprojectdecommunicatieeventueelaangepastworden. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 6

7 Deel2 7.Herschrevenvoortgangsmail HalloKareldeVries, Wemerktendatwealeentijdgeencontactmeerhebbengehadoverde voortgangvanhetproject.daaromdeze . Hetprojectlooptnogperfectopschema.Datwilzeggendatdetestfaseopdit momentindeafrondendefaseis.detestsystemenindegezamenlijkeruimte endeviersystemenbijdetestgroepmakeninmiddelsgebruikvande internetverbindingmetbehulpvanhetdraadlozenetwerk.deconfiguratie vandesystemenzalbinnen7dagendefinitiefzijn.hierhebbenwenogeen kortebesprekingovermetu.debegindatumvandecursussenaande bewonerskomtdusnietmeeringevaar.vanaf2februarizullendeeerste bewonerscursuskrijgenopdesystemenwaarnunogmeegetestwordt.de overige18systemenwordentussen1en10februariverwacht.deze systemenkunnendanbinnen2dagendejuistesoftwareconfiguratiekrijgen enbijdebewonersgeïnstalleerdworden. Totzoverdevoortgang.Wevindenzelfallesergprettigverlopen.Voorvragen kuntunatuurlijknogsteedsmailenofbellen.iniedergevaltotziensbijde volgendebespreking,maandag26januari. Metvriendelijkegroet, HermanvanderMeulen Projectleider 8.Contactherstellen Allereerstzalereensterkverbeterdevoortgangsrapportagegemaaktmoeten worden,verpaktineenmailzoalshierbovenbijpunt7.voorhetversturen hiervanzalereerstnaardeopdrachtgevergebeldworden.debriefvanpiet zalbesprokenwordenenerwordtduidelijkgemaaktdatditnietonze gebruikelijkecommunicatieis.eriseenverbeterdevoortgangsmailopgesteld dieverstuurdzalworden.verderzalerafgesprokenwordenommethogere regelmaatdevoortgangkortdoortegeven.erwordtdanuitgegaanvande gemaakteplanningdiedeopdrachtgeverzelfookheeft.hierdoorheeftde opdrachtgeverzelfeenveelbetervandevoortgang,probleempuntenen CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 7

8 successen.bijdeeerstvolgendebesprekingisdecommunicatieeenbelangrijk agendapunt. Deel3 9.presentatievoorbereiden Benodigdeinformatie: Ishetnetwerkalinhethelegebouwstabiel o Infonodigvanzowelnetwerk alssupportspecialist Hoestaathetmetdetest/cursussystemen o Infonodigvansupportspecialistendesktop ontwerp/implementatiespecialist Hoestaathetmetdesystemenbijdebewoners o Infonodigvandesktopontwerp/implementatiespecialistende tweestagelopers. Watzijndegrootsteproblemengeweest o Infovanhetheleprojectteamnodig Presentatieingrotelijnen Inleiding o Wathoudhetprojectin o Hetprojectteamuitgelicht Eisenenwensen Voortgang o Planning,ontwerp,implementatie o Netwerk o Systemen o Testen o Resultaat Cursussen Problemen Toepasbaarinanderebewonersgroepen o Draadlozetechnologie o Gebouwarchitectuuronafhankelijk o Bewezentechnologie o Bewezentevredenheid? Sluiting Depresentatieheefteigenlijktweeverschillendeonderwerpenen doelgroepen.heteerstedeelisduidelijkdevoortgangvanhetnoglopende CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 8

9 projectvoorderodedraak.hettweededeelgaatoverderelevatievoorde uitgenodigdeanderebewonersgroepen.erwordtookreclamegemaaktomde uitgenodigdebewonersgroepenteovertuigenhoegoeddegebodenoplossing is. 10.Vervolgopdracht:website? Janatuurlijk!Dedoelgroepisnualhelemaalbekendenikhebnualde geschiktepersoneninmijnhoofdvooreendergelijkproject.hetzalwel combineerbaarmoetenzijnmetdestudie.ikwilduszelfdeprojectleden kiezen. Destudiegaatgewoondoor,maardaarnaastwilikgraagdezeopdrachtdoen. Danzalikmijnhuidigebijbaantjeopmoetenzeggen.Daaromhoopikdatwe heteenskunnenwordenovereenmarktconformesalaris. Deel4 11.7communicatievevaardigheden Vergaderingenleiden STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde Tijdensverschillendeprojecten situatie? T Taken Watwaren jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? wisseldenwehetvoorzitterschapaf. Devoorzitterleidtdevergaderingaande handvandeagenda.zorgendat iedereenmeevergadertoverhette bespreken. Goeddeagendavolgen.Alledeelnemers latendeelnemenaandevergadering. Zorgendatdepuntenopdeagenda besprokenworden. Tijdensdevergaderingwordenalle puntenbesprokeneniedereenheeftzijn zegjeeroverkunnendoen. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 9

10 Opdrachtgeversovertuigen STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde situatie? T Taken Watwaren jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? Opdrachtgeversadviseren MethetprojectIWKBwarenwein vergaderingmetdeopdrachtgevervoor eenwebsite.daarhebbenwede opdrachtgeverovertuigdvaneenbetere navigatiedandeontwerperhad aangeleverd. Wewarennogindeopstartvanhet projectenwarenalsprojectteaminhet geheelverantwoordelijkomde projectgrenzenduidelijktemaken.ik wasvooralvandetechnischezaken. Wehebbenusabilitytestsuitgevoerd metverschillendeeindgebruikers. Deeindgebruikerszorgdenervoordatde opdrachtgeverovertuigdwasvandezelf verzonnennavigatieopdewebsite. STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde Ziebovenstaande situatie? T Taken Watwaren Ziebovenstaande jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? Wehebbendezelfdeopdrachtgeverook geadviseerdoverdemanierwaarop gebruikersbestandenmochttoewijzen aananderegebruikers,nadatdeze geüploadwarennaarhetintranet. Hetgeadviseerdeisuiteindelijkook geïmplementeerd. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 10

11 Opdrachtgeversvoortgangdoorgeven STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde situatie? T Taken Watwaren jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? Vooreenandereproject,Agribase, warenergveelverschillendepartijen betrokken.decommunicatieverliep somsslecht. Latenweheterophoudendathet projectlangzaamvastbegontelopenen wijmoestenwelverderaanhetproject. Webeslotenomeenduidelijke voortgang/statusvanonzekantuitnaar deoverigepartijentesturen,met specifiekevragen. Naasteindelijkgoededuidelijke antwoordentehebbengekregen,namen deoverigepartijenookgelijkvande gelegenheidgebruikomzelfookhun voortgang,vragenenproblemenopte stellen.erwerdweergoedenduidelijk gecommuniceerd. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 11

12 Projectteammotiveren STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde situatie? T Taken Watwaren jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? Projectteamsturen Eerstetweeprojectenvandezestudie hadikbehoorlijkwatmeervoorkennis danmijnprojectleden.mijnextradoel wasdaaromommijnprojectledenzoveel mogelijktemotiverenvoorhetproject endestudie. Ikwasgewooneenprojectlid,maarkoos zelfervoorommijnprojectledenzoveel mogelijktelerenentemotiveren. Bijnaelkleukideeofmogelijkheidvoor hetprojectbedachtikeenextremere ideevoorenzeidatdatmogelijkwas.en wevoerdenhetbijnaperfectuit. Hetresultaatwaseenheelmooi eindproductmetaldewensenvande projectledenmooiuitgewerkt.de projectledenwarenzeerenthousiastin hetvolgendeproject. STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde Zievaardigheidhierboven situatie? T Taken Watwaren Zievaardigheidhierboven jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? Doorvoormijzelfmijndoeleninhet projectaantepassen,gingikhet projectteamsturen.ikweeshetteamop demogelijkhedenenhoewediekonden uitvoeren. Zievaardigheidhierboven CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 12

13 Discussiërenoverproblemen/oplossingen,endanbeslissen STAR Vertel Voorbeeld S Situatie Watwasde situatie? T Taken Watwaren jouwtaken? A Activiteiten Hoehebjedat aangepakt? R Resultaat Watwashet resultaat?wat leverdehet op? 12.Meningmodule InhethuidigeprojectIWKBhebbenwe veelgediscussierdoververschillende zaken.daarmoestuiteindelijkeen beslissingoverkomen. Ikvertegenwoordigdevooralde technischemogelijkhedenvoorde verschillendekeuzes. Elkemogelijkheiddieverzonnenwordt dachtikalsneltechnischdoor.zokonik eropreageren. Dathadzijnvoorennadelen.Gelukkig warenmijnprojectgenotencreatief genoeg,engingikakkoordmet(hopelijk) haalbareoplossingen Demodulewaszekerinteressant.VooralnuttigezakenvoorhetprojectIWKB. Hetlijktmijmisschienhandigervoorstudentenomtweeofdrieopdrachtenin deperiodetekrijgen,inplaatsvaneenalsdezeaanheteinde. Ikvondtrouwensvraag/opdracht11vandezecaseheelvreemdomtedoen. Ikdenkdatertochmeeruitlegnodigisoverdezevraag.STARisduidelijk, maardeze voorbeelden niet. Hetgastcollegekonikhelaasnietbijaanwezigzijn,maardaartegenoverstond eenpresentatievooriwkbbijdeopdrachtgever. CaseICOM3 BewonersgroepDeRodeDraak HermanvdMeulen 13

VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST

VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

RAPPORT GROEPSROLLENTEST

RAPPORT GROEPSROLLENTEST RAPPORT GROEPSROLLENTEST Respondent: Jill van Reem ( voorbeeld) E- mailadres: voorbeeld@testing talents.nl Geslacht: vrouw Leef tijd: 30 Opleiding sniveau: wo Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

ID-Kit Architects. Ben Gers. Maarten Van Buynder

ID-Kit Architects. Ben Gers. Maarten Van Buynder ID-Kit Architects Michiel Bogaert Deborah Vochten Ben Gers Maarten Van Buynder Verklaring naam Architects Engels voor architecten. Dit vonden we wel passend staan voor dit project. Belbintest Via een Belbin

Nadere informatie

Personal Branding Blok 2

Personal Branding Blok 2 Personal Branding Blok 2 Naam: Kenza Zanifi Studentennummer: 500730762 Klas: CE1A1 Docent: Jeroen Kreft Inhoudsopgave 1 Reflectieverslag teamrollen 1 2 Testuitslag Belbin 2 3 Vragen Belbin 3 t/m 4 4 Reflectieverslag

Nadere informatie

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Test naam Teamrollentest op basis van Datum 4-11-2015 Belbin Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Uw resultaat Anderen over 360test

Nadere informatie

Gebruik de Belbin teamrollen om soepel samen te werken

Gebruik de Belbin teamrollen om soepel samen te werken Gebruik de Belbin teamrollen om soepel samen te werken Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Langeveld 24 April 2012 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/37424 Dit lesmateriaal

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Test naam Teamrollen van Belbin Datum 2-11-2012 Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Uw resultaat Anderen over Student 1 (1/4) Student 1 over zichzelf Voorzitter 13,0 18,6%

Nadere informatie

Fontys Economische Hogeschool Tilburg. SLB Rapport. Dinsdag, 24 November. Carolien Boers

Fontys Economische Hogeschool Tilburg. SLB Rapport. Dinsdag, 24 November. Carolien Boers Fontys Economische Hogeschool Tilburg SLB Rapport Dinsdag, 24 November Carolien Boers 2144437 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belbin test... 4 SWOT-analyse... 5 2 P a g i n a Inleiding In dit rapport

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Test naam Teamrollen van Belbin Datum 27-8-2012 Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Uw resultaat Andesren over Peter Jansen (1/4) Peter Jansen over zichzelf Voorzitter

Nadere informatie

Training. Samenwerken

Training. Samenwerken Training Samenwerken Forum 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Toren bouwen 6 Theorie 10 Opdracht Tien geboden

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

Workshop Belbin juni 2007 Driebergen. Houdt Belbin ons gezond?

Workshop Belbin juni 2007 Driebergen. Houdt Belbin ons gezond? Workshop Belbin juni 2007 Driebergen Houdt Belbin ons gezond? 1 Authenticiteit Authenticiteit (Sheldon) Gedrag (Belbin) Communicatie (Agyris) 2 Authenticiteit Handelen in overeenstemming met wie je bent

Nadere informatie

Teamrollen volgens BELBIN

Teamrollen volgens BELBIN Teamrollen volgens BELBIN Dit document bevat de volgende informatie: Wat is BELBIN? Geschiedenis van BELBIN Teamrollen - Bedrijfsman - Brononderzoeker - Groepswerker - Monitor - Plant - Specialist - Voorzitter

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM/CMI. Adviesrapport. Fabian Thenu Ricardo Helderop Sanjay Twisk Tim Mastik

HOGESCHOOL ROTTERDAM/CMI. Adviesrapport. Fabian Thenu Ricardo Helderop Sanjay Twisk Tim Mastik Adviesrapport Fabian Thenu 0842355 Ricardo Helderop 0839327 Sanjay Twisk 0821809 Tim Mastik 0834735 Inhoudsopgave 1. Wat is het belang van een blog in projectmatig werken? 2. Wat is de grootste blooper

Nadere informatie

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen. Verbeter de prestaties van

Nadere informatie

Programma. Voorstellen

Programma. Voorstellen Programma Voorstellen Werkwijze voorbereiding en colleges Relatie met Persoonlijk Leiderschap Toetsing en certificaat Reflecteren Teamrollen Organisatiecultuur (concurrerende waarden) Managementrollen

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

KickerPlaza. Customer case. Alrijne Ziekenhuis

KickerPlaza. Customer case. Alrijne Ziekenhuis KickerPlaza Customer case Alrijne Ziekenhuis KickerPlaza helpt de zorg KickerPlaza geeft zorg een voorsprong. Alrijne Zorggroep heeft de afgelopen jaren een grote verbeterslag doorgevoerd in het realiseren

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

ROUTEPLANNER 2016 & RICHTING 2017

ROUTEPLANNER 2016 & RICHTING 2017 MEER INFORMATIE OVER EIGENHEID SAMEN GASTVRIJ CO-CREATIE LEREND VERBETEREN VERWANT 8+ CLIËNT & NETWERK 2020 PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ MEDEWERKER TOP 20 ZUIDWESTER 8+ MEDEWERKER ORGANISATIE MAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

Procesverslag. De terugblik op Project GetConnected

Procesverslag. De terugblik op Project GetConnected Procesverslag De terugblik op Project GetConnected Auteurs(s): VHD409 Versie: 0.1 Status: concept Datum: 1 september 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Gezamenlijk deel...

Nadere informatie

2. De teamcoach kan naar zijn of haar team kijken als een soort systeem. Deze systeembenadering kent 6 invalshoeken om naar het systeem te kijken.

2. De teamcoach kan naar zijn of haar team kijken als een soort systeem. Deze systeembenadering kent 6 invalshoeken om naar het systeem te kijken. Oefenvragen Middle Management B - Teamcoaching 1. Wat is geen kerntaak van een teamcoach volgens de definitie van teamcoaching? A. Het uitvoeren van effectiviteit verhogende activiteiten, om het team te

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt.

Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt. Teamrolmanagement DE BELBIN-ANALYSE Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt. Uitgangspunt Uitgangspunt van Belbin is

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 4

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 4 Ontwikkelmethoden en technieken 1 Projectinrichting Ontwikkelmethoden & Technieken HC 34 2 Vandaag Terugblik? Projectinrichting Afsluiting Leestip Introductie/overzicht Week 1 Afbakening Verwachtingen

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 1 november 00 I. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden : a) Ik merk nieuwe kansen snel op en maak daar goed gebruik van b) Ik kan met allerlei

Nadere informatie

Handleiding bij de videoserie Twee teamrollen in actie

Handleiding bij de videoserie Twee teamrollen in actie Handleiding bij de videoserie Twee teamrollen in actie Auteurs: Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer, post@helderenwijzer.nl Lot Wijlhuizen, lotmpwijlhuizen@hotmail.com Haarlem en Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014)

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Software sustainability

PROJECTPLAN. Software sustainability DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR PROJECTPLAN project A.3 Software sustainability Datum: 7 december 2015 Auteur: Peter Doorn Projectmanager: Patrick Aerts / Dirk Roorda Opdrachtgever: Stuurgroep Digitaal Erfgoed

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Sterke punten Resultaat gericht Overtuigd van eigen kunnen Durft impopulaire maatregelen te nemen Functioneert het beste onder druk ambitieus

Sterke punten Resultaat gericht Overtuigd van eigen kunnen Durft impopulaire maatregelen te nemen Functioneert het beste onder druk ambitieus TEAMROLLEN BELBIN Meredith R. Belbin kwam na onderzoek tot de conclusie dat in een groep bepaalde personen bepaalde rollen rollen op zich namen, en dat het patroon waarin de rollen verdeeld waren een cruciale

Nadere informatie

het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie

het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie Stapt u binnenkort over naar een andere HR-dienstverlener? Wilt u een professionele implementatie en minimale belasting

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

STAR - STARR - STARRT

STAR - STARR - STARRT STAR - STARR - STARRT In theorie en praktijk Door Bart Meyers en Dave Walbers Uitgangspunt Gedrag dat een (kandidaat)-medewerker heeft gesteld in een vroegere situatie voorspelt welk gedrag hij/ zij zal

Nadere informatie

Projectmanagers zijn net mensen

Projectmanagers zijn net mensen Projectmanagers zijn net mensen De noodzaak van objectief project performance management Joost Claerhoudt Earned Value Management Enkele menselijke eigenschappen De mens is van nature een optimist Mensen

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor

Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor Thema: Diversiteit binnen teams, Teamscan Belbin Rollen (blz. 130 van het boek) Een team is niet een willekeurig stel mensen met verschillende functies, maar een

Nadere informatie

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements.

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden Testnet thema-avond Slechte requirements zijn overal 2 Pagina 1 En dan heb je goede requirements 3 proces proces ontwikkeling validatie management

Nadere informatie

Training. Project Finance. Nóg sterker worden in project control.

Training. Project Finance. Nóg sterker worden in project control. Training Project Finance Nóg sterker worden in project control Training van WIN PMO. Projectfinanciën voor de PMO Professional Deze PMO toegepaste training richt zich vooral op de taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen. Verbeter de prestaties van

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Organisatieschema s. Werken bij de kerncentrale heeft iets magisch. Andreas van Wijk engineering trainee

Organisatieschema s. Werken bij de kerncentrale heeft iets magisch. Andreas van Wijk engineering trainee Organisatieschema s Werken bij de kerncentrale heeft iets magisch Andreas van Wijk engineering trainee N.V. EPZ Zeedijk 32, 4454 PM Borssele Tel.nr.: 0113-356 107 epz.nl werkenbijepz.nl Organisatieschema

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 26 september 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C, 7C,

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Deze test is ontwikkeld om op eenvoudige wijze je eigen teamrol te bepalen. Het jarenlange onderzoek naar teamrollen binnen managementteams is gedaan

Nadere informatie

Kandidaatrapport Laura van Elst zaterdag 18 november 2017 Postbus AA Koog a/d Zaan

Kandidaatrapport Laura van Elst zaterdag 18 november 2017 Postbus AA Koog a/d Zaan Kandidaatrapport Laura van Elst zaterdag 18 november 2017 Postbus 39 1541 AA Koog a/d Zaan info@belbin.nl Teamrolprofielen Een overzicht van je teamrollen van hoog naar laag, verdeeld over vier categorieën,

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Docentenhandlediding Basiskennis Projectmanagement, 3e druk: bij hoofdstuk 4

Docentenhandlediding Basiskennis Projectmanagement, 3e druk: bij hoofdstuk 4 Meer over teamrollen In dit artikel vindt u nog wat extra informatie bij hoofdstuk 4 uit Basiskennis Projectmanagment. In 1 zijn enkele persoonlijk ervaringen beschreven m.b.t. de Belbinrollen in de onderwijspraktijk.

Nadere informatie

Informa5eavond goed gefundeerd!

Informa5eavond goed gefundeerd! Informa5eavond goed gefundeerd! 4 november 19.00 uur en 20.30 Oranjekerk Rozenlaan 20 Opdrachtgevers: Bewoners Ini5a5efgroep Kleiwegkwar5er Gemeente Ro=erdam Ministerie van Binnenlandse Zaken Kennis Centrum

Nadere informatie

opleiding bouwprocesmanagement

opleiding bouwprocesmanagement SKOOB - Praktisch 7 mei 2015 opleiding bouw Bouwmanager Een bouwmanager moet een brede technische kennis hebben, verbanden zien die anderen niet zien, een vooruitziende blik hebben in de voortgang van

Nadere informatie

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B.

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B. Projectplan Zonnepomp Autorisatie paraaf datum K. de Ram B. Schotsman Verstrekkingslijst datum Revisiegegevens Datum Versie Hoofdstuk/paragraaf Wijziging K. de Ram Zonnepomp B Datum 08 juni 2016 Projectcontract

Nadere informatie

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement PRODUCT- PORTFOLIO- MANAGEMENT; WAAROM? Myriam van Rooij Directeur KNMI Van stuurman in de mist naar kapitein met helder zicht Het KNMI is een

Nadere informatie

Belbin teamrollen. Rogier Guns rogier@rogierguns.com. April 23, 2007

Belbin teamrollen. Rogier Guns rogier@rogierguns.com. April 23, 2007 Belbin teamrollen Rogier Guns Teamrollen volgens dr. Meredith Belbin Het begrip "teamrol" is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin van BelBin Associates in Cambridge. Hij onderzocht twee decennia lang

Nadere informatie

Teamrollen Belbin 1. Wat denk ik te kunnen bijdragen aan een team: Punten 2. Een mogelijke tekortkoming van mij in het team kan zijn: Punten

Teamrollen Belbin 1. Wat denk ik te kunnen bijdragen aan een team: Punten 2. Een mogelijke tekortkoming van mij in het team kan zijn: Punten Teamrollen Belbin Deze Belbin test kan een hulpmiddel zijn bij de taakverdeling binnen een (project)groep. De resultaten van deze test geven je inzicht in de rol of rollen waarin je het best functioneert

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

De Tweede Kamer heeft positief gereageerd op dit voornemen.

De Tweede Kamer heeft positief gereageerd op dit voornemen. Opdracht aanjaagteam aanpak problematiek rond verwarde personen Aanleiding In de brief van 30 juni 2015 over het plan van aanpak voor de problematiek rond verwarde personen is opgenomen dat er een aanjaagteam

Nadere informatie

De stuurgroep sturen

De stuurgroep sturen De stuurgroep sturen Sessie overzicht (voorstel) Wie is wie? 5 min. Programma versus verwachtingen. 5 min. Stuurgroep: rol en verantwoordelijkheden. 10 min. Stellingen: Projectbeheer betekent vooral plannen

Nadere informatie

Bestuursdepartement OCW (Den Haag) 23988 BD-MO-JW-15-0342 Servicemanager ICT Infra 42160 67 18 Sogeti Nederland B.V.

Bestuursdepartement OCW (Den Haag) 23988 BD-MO-JW-15-0342 Servicemanager ICT Infra 42160 67 18 Sogeti Nederland B.V. Naam Start gunningsfase Aantal aanbieders Aantal ingediende aanmeldinge n/inschijving en Gegund aan Bestuursdepartement OCW (Den Haag) 23988 BD-MO-JW-15-0342 Servicemanager ICT Infra 42160 67 18 Sogeti

Nadere informatie

CMV. Teamontwikkelingsplan. Jasmijn Voor in t Holt en Nathalja Pragt. Klas: 2I

CMV. Teamontwikkelingsplan. Jasmijn Voor in t Holt en Nathalja Pragt. Klas: 2I CMV Teamontwikkelingsplan Jasmijn Voor in t Holt en Nathalja Pragt Klas: 2I 2015 2-3-2015 Voorwoord Dit projectcontract is geschreven door Jasmijn Voor in t Holt en Nathalja Pragt, tweedejaarsstudenten

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie

Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie E.R.C.M. Huisman, G.J. Lanting, C.A.M. Huisman, H.B. Duits, H.S.M. Kort 1 Opzet 1. Dataverzameling Verzamelen en ordenen

Nadere informatie

Werken aan een succesvol team

Werken aan een succesvol team Werken aan een succesvol team Inleiding Als leidinggevende geeft u leiding aan medewerkers met wie u samen een team vormt. U bent verantwoordelijk voor de beslissingen die in dit team genomen worden en

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plant Rol: genereert nieuwe ideeën, strategieën en werkwijzen, komt met ongewone openingen en oplossingen.

Plant Rol: genereert nieuwe ideeën, strategieën en werkwijzen, komt met ongewone openingen en oplossingen. Belbin-test Groepsrollen Iedereen weet dat een persoon zich thuis anders gedraagt dan als hij uitgaat. Een persoon gedraagt zich anders in een groep, omdat iedereen op elkaar invloed heeft. Naar gedrag

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

5. Reductiepotentieel

5. Reductiepotentieel 5. Reductiepotentieel 5.1 Intern reductiepotentieel: Om het elektraverbruik te reduceren en de gestelde reductiedoelen te behalen binnen Weijman kunnen de volgende punten hieraan bijdragen: - PC met beeldschermen

Nadere informatie

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter agendapunt H.08 1067569 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET COMPLEX BUITENGEWOON ONDERHOUD REGIONALE KERINGEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

KIES UW ElGEN TEAM-ROL. (Belbin)

KIES UW ElGEN TEAM-ROL. (Belbin) KIES UW ElGEN TEAM-ROL (Belbin) Wat zijn uw eigen team-rollen, en die van uw collega's? Globaal kunt u daar achter komen via deze vragenlijst. Zeven halve zinnen dienen te worden afgemaakt met één of meer

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 2 november 2017 Agenda: 1. Opening 2. Geluiden uit de wijk? 3. Reactie van klankbordgroep op maatregelen voorkeursscenario 4. Stand

Nadere informatie

Wegwijzer voor het Milieu Effecten Analyse Proces in Suriname. Screening. Besluitvorming. Scoping EIA

Wegwijzer voor het Milieu Effecten Analyse Proces in Suriname. Screening. Besluitvorming. Scoping EIA Wegwijzer voor het Milieu Effecten Analyse Proces in Suriname Screening Besluitvorming EIA Scoping Beoordeling Analyse Paramaribo, Augustus 2017 Inhoudsopgave Introductie... 2 Verklarende woordenlijst...

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Uitvoeringsoffensief

Uitvoeringsoffensief Uitvoeringsoffensief :' V'-^vïm'Afe.- 1 ^&*> r T*" (tjvj-'i "-ri ' ^>fi:/: f,$^/ ^vw^ü^ '«muü^i 'luiitui:;? 'i-. "«'5^>..- /?.v^; / >-"^?^./^j S^vV* ^ l $0itf:r*^fi? $&//&,ƒ? -v/r Datum: Redacteur: Versie:

Nadere informatie

Benodigdheden Recepten voor salade (zie Bijlage 2) Ingrediënten van het recept Andere benodigdheden om het recept te maken

Benodigdheden Recepten voor salade (zie Bijlage 2) Ingrediënten van het recept Andere benodigdheden om het recept te maken Titel Recept voor salade Leeftijd / niveau Groep 5/6 Leerstofaspecten Toepassen van formele breuknotatie Benodigdheden Recepten voor salade (zie Bijlage 2) Ingrediënten van het recept Andere benodigdheden

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers.

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers. Doel van deze avond Eerste aanzet tot het opzetten van een 10 jaren plan Basisidee Visie wat over 10 jaar 1. Jeugd is de toekomst Het doel is om in elke leeftijdgroep 2 teams te hebben zodat je ieder niveau

Nadere informatie

Adviesrapport Planmatig werken

Adviesrapport Planmatig werken Adviesrapport Planmatig werken MED1F Business Skills Gemaakt door: Jasper Lammens Ibrahim Kondu Ferinio Asandikromo Jurgen Schouten Renee van IJperen Inhoudsopgave Team adviesrapport pagina 3,4,5 Individueel

Nadere informatie

Denktank Boeien & Binden

Denktank Boeien & Binden Denktank Boeien & Binden Teambuilding Dóór bedrijven, vóór bedrijven Aan de denktanks Boeien & Binden binnen TechniekTalent.nu namen in 2009 de volgende bedrijven deel: DKC Installatiegroep (Nijmegen),

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Restauratoren Nederland

Algemene Ledenvergadering Restauratoren Nederland Algemene Ledenvergadering Restauratoren Nederland Plaats: Museum Volkenkunde te Leiden, Steenstraat 1, 2312 BS Leiden Datum: 27 juni 2012 Tijd: 16.00 uur Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Conceptnotulen

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Kevin de Ram

Contextbeschrijving. Kevin de Ram Contextbeschrijving Kevin de Ram Contextbeschrijving Kevin de Ram Ammerstol Unica Installatietechniek B.V. november 2015 Kevin de Ram Contextbeschrijving 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin de Ram. Ik ben werkzaam

Nadere informatie

Communicatieplan Valmont Nederland B.V.

Communicatieplan Valmont Nederland B.V. VEMS 1-03 Communicatieplan 31-10-13 Vervangt 13-09-13 Communicatieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 Prestatieladder 2.1 Valmont Nederland B.V. Den Engelsman 3 6026 RB Maarheeze Postbus 2632 6026 ZG Maarheeze

Nadere informatie

Plan van aanpak. Create an Interactive Content Application

Plan van aanpak. Create an Interactive Content Application Plan van aanpak Create an Interactive Content Application GROEP 6 Lisan Dierkx [445877] Fatih Eydir [433061] Ramon Hissink [444038] Jordy Janssen [429703] Jarno Jansen [429035] Michel Meeuwissen [989134]

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Profielen

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007 Projectvoorstel Project Dementie subregio Breda Documentbeheer Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007 Opdrachtgever P. Smittenaar a.i. Versie 5 Projectmanager vacature Status definitief Projectnummer

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2017

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2017 3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2017 Januari 2017 Inleiding Indaver Nederland B.V. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van de

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

De overstap naar Agile De overstap naar Agile

De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile Wat als niet alleen de requirements veranderen, maar alles verandert? Inleiding Start project met waterval aanpak Overstap naar agile Hoe hebben we het gedaan?

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

Welkom. IDU-Special In-, Door-, Uitstroomproces. Het moet beter! Den Haag, 30 maart 2015

Welkom. IDU-Special In-, Door-, Uitstroomproces. Het moet beter! Den Haag, 30 maart 2015 Welkom IDU-Special In-, Door-, Uitstroomproces Het moet beter! Den Haag, 30 maart 2015 Opening Chris Libert Programmamanager Toegang OCW Business Change Manager RIdM Agenda 14.30 uur: Programma Toegang:

Nadere informatie