Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde JK Ten Boer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718"

Transcriptie

1 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde JK Ten Boer Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer op donderdag 17 november 2011 vanaf uur op CBS de Til, Kerkstraat 6, 9797 PD Thesinge. Bij deze uitnodiging vindt u de agenda en het jaarverslag van de VPCBO Ten Boer. Als u lid bent van de vereniging vindt u tevens een stembiljet in de enveloppe. Dit stembiljet heeft u nodig bij agendapunt 7B. Wijzigingsvoorstellen op de statuten. Hiervoor zal tenminste twee/derde deel van het aantal leden van de VPCBO Ten Boer aanwezig moeten zijn. Indien dit quorum niet aanwezig is op 17 november zal op 24 november 2011 vanaf uur op CBS de Fontein, AH Homanstraat 23, 9791 BN Ten Boer een tweede ledenvergadering worden gehouden. Ook van deze vergadering ontvangt u hierbij reeds een uitnodiging en een agenda. Bij deze tweede ledenvergadering zal ongeacht het aantal aanwezige leden het voorstel kunnen worden aangenomen. De notulen van de ALV van , het volledige bestuursjaarverslag, de jaarrekening en de begroting vindt u op de website van de vereniging ( De Til in de schijnwerpers Elk jaar worden er foto s in het jaarverslag opgenomen van één school van de vereniging. Twee jaar geleden was dit de Fontein, vorig jaar de Schalm. Dit keer willen we de Til in Thesinge in de schijnwerpers zetten. Afgelopen jaar is de Til gerenoveerd. Een groot deel van de verbouwing is door vrijwilligers (ouders) uitgevoerd. Hierdoor kon er net iets meer worden gedaan. Komend jaar gaan we het schoolplein aanpakken. Middels de schets op het jaarverslag alvast een voorproefje hoe het eruit gaat zien. Ook een foto van kinderen bezig met een spel tijdens de feestelijke heropening van het schoolgebouw.

2 Programma ledenvergadering 17 november We willen u door middel van een PowerPoint presentatie vertellen wat de scholen binnen de vereniging zoal doen en wat de toekomst plannen zijn van onze vereniging. Hiervoor hebben we afgelopen jaar een nieuw Strategisch Beleidsplan opgesteld. Vanuit de overheid wordt er op aan gedrongen om een duidelijk onderscheid te maken tussen bestuur en toezicht. We gaan daarom een commissie van intern toezicht installeren. Hiervoor zal in agendapunt 7 een wijzigingsvoorstel op de statuten worden ingediend. Na de bestuursverkiezing zal onze algemeen directeur een toelichting geven wat de gevolgen van het Passend Onderwijs zullen zijn voor onze kinderen en daarmee onze vereniging. Programma 17 november uur Inloop en ontvangst op de Til uur Formele deel van het programma met een presentatie van: Een terugblik op het afgelopen jaar en onze plannen (ambities) voor de toekomst. Toelichting op het jaarverslag en de jaarrekening. Intern toezicht met wijzigingsvoorstel statuten (voor agenda zie ommezijde van dit blad) uur Pauze met koffie en thee uur Passend Onderwijs. Onze algemeen directeur zal toelichten wat dit gaat inhouden voor onze kinderen, de ouders, het personeel, kortom onze vereniging uur Afsluiting Programma ledenvergadering 24 november Deze ledenvergadering is alleen nodig indien op 17 november niet twee/derde van het aantal leden aanwezig is om de wijzigingsvoorstellen van de statuten aan te nemen. In deze vergadering zijn de wijzigingsvoorstellen het enige inhoudelijke agendapunt. Programma 24 november uur Inloop en ontvangst op de Fontein uur Wijzigingsvoorstel statuten Installatie Commissie Intern Toezicht uur Afsluiting

3 Agenda 17 november uur CBS de Til in Thesinge Formele deel ledenvergadering 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen 4. Notulen 25 november 2010 (bijlage) 5. Jaarverslag secretaris (bijlage) 6. Financiën A. Financieel verslag over het jaar 2010 website en op aanvraag te verkrijgen.* B. Jaarlijkse vaststelling verenigingscontributie 7. Intern toezicht A. Goed onderwijs, goed bestuur (bijlage) B. Wijzigingsvoorstellen (bijlage) (onder voorwaarde van instemming van de wijzigingsvoorstellen): C. Verkiezing Commissie Intern Toezicht (bijlage) 8. Bestuurswijziging (bijlage) 9. Het bestuur vraagt toestemming van de algemene ledenvergadering om verlenging van de termijn waarin de ledenvergadering bijeen moet worden geroepen om verantwoording af te leggen over het jaar 2011 c.q. seizoen 2011/2012 zoals omschreven staat in artikel 14 lid 1 van de statuten. 10. Rondvraag en sluiting formele deel vergadering. Informele deel vergadering: bespreken van de wijzigingen als gevolg van de wetgeving met betrekking tot het Passend Onderwijs. * Het financieel verslag en de begroting zijn te verkrijgen bij Jolan Mensenkamp secretaris algemeen directeur VPCBO Ten Boer telefoonnummer: (Fontein) of via: Schooljaarverslagen zie:

4 Agenda 24 november uur CBS de Fontein in Ten Boer Formele deel ledenvergadering 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen 4. Intern toezicht A. Wijzigingsvoorstellen (bijlage) B. Verkiezing Commissie Intern Toezicht (bijlage) 5. Rondvraag en sluiting vergadering.

5 Bijlage bij agendapunt 4. Notulen Verslag van de ledenvergadering van de VPCBO Ten Boer 25 november 2010 Aanwezig: 32 leden, ongeveer 10 afzeggingen 1. Opening Angelique Boer opent de vergadering door het lezen van een gedeelte uit de Bijbel over talenten. Hierna gaat ze voor in gebed. 2. Vaststellen agenda Geen wijzigingen. 3. Mededelingen De afzeggingen worden gemeld. 4. Bespreking en vaststellen notulen ledenvergadering 25 november 2009 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Jaarverslag Het jaarverslag is in dezelfde layout als het jaarverslag van vorig jaar. Dit keer met foto's van de Schalm, volgend jaar is de Til aan de beurt. Kwaliteit Vooral het thema Krimp heeft dit jaar op de agenda gestaan. Het blijft ook de komende jaren speerpunt van het beleid gezien de daling van het aantal leerlingen binnen de vereniging. De Inspectie heeft alle drie scholen bezocht en het basisarrangement toegekend. De Fontein was in 2009 als zwakke school getypeerd. Door een grote inspanning van het personeel is binnen één jaar dit oordeel weer omgebogen naar het gewenste (voldoende) niveau. Voor het bestuur blijft het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs op de scholen hoog is. Hiervoor is het afgelopen jaar het Early Warning Systeem geïmplementeerd. Hierdoor kan sneller gesignaleerd worden waar de resultaten achter blijven en verbetering in gang gezet moet worden. Het kan ook als een soort kwaliteitsmonitor worden gebruikt binnen de vereniging. De komende tijd wordt de samenwerking tussen de scholen vergroot. De directeuren en directieteams van de afzonderlijke scholen streven met dit continue proces o.a. naar efficiencyverbetering, zodat het geld beter ingezet wordt voor het onderwijs. Onderwijs Het streven binnen de vereniging is om de individuele ontwikkeling van elk kind te stimuleren. Elk kind is uniek en moet naar zijn mogelijkheden onderwijs aangeboden krijgen. Dit geldt voor de kinderen die belemmeringen ondervinden, maar ook voor hen die duidelijk meer begaafd zijn. Het streven is om kinderen zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs aan te bieden. De problematiek rond het voortbestaan van de kleine dorpsschool speelt op dit moment in Ten Post. Voor het bestuur geldt dat de identiteit van onze vereniging herkenbaar moet blijven in de onderwijsvoorziening in Ten Post. Hierdoor wordt het vormen van een samenwerkingsschool met de openbare school in het dorp door het bestuur niet als een reële optie gezien. De vereniging wil kwalitatief goed, christelijk onderwijs in Ten Post in stand houden. Het bestuur wil de school in Ten Post dan ook openhouden en gaat dit jaar hiervoor beleid formuleren. Samen werken met het openbaar onderwijs is prima, maar er moet zorgvuldig onderzocht worden op welke gebieden dit kan en wat de haalbaarheid is voor de toekomst.. Kernwaarden blijven echter voortkomen uit de christelijke identiteit, zoals respect, verdraagzaamheid en openheid. Deze identiteit zal in verbondenheid met een goede kwaliteit en financiële beheersbaarheid de basis vormen van het op te stellen plan. Facilitaire zaken De energiekosten zijn nog erg hoog. De oorzaken hiervan zijn de invoering van de digitale schoolborden (1500 Watt per uur per bord) en het binnenklimaat. De kosten hiervoor wil de vereniging naar beneden krijgen door maatregelen te nemen (regelbare verwarming, isolatie, bewustwording bij medewerkers). De knelpunten zijn bekend door het Energie en Binnenmilieu Advies (EBA). Met de gemeente vindt overleg plaats om het binnenmilieu te optimaliseren. Medewerkers Het ziekteverzuim ligt onder het landelijke gemiddelde en dat wil de vereniging zo houden. Om de inzetbaarheid van het personeel te behouden en te vergroten worden medewerkers uitgenodigd om

6 zich verder te ontplooien. Ook voor de scholen kan de richting waarin men zich verder ontplooit positieve effecten hebben. Dit wordt ook gestimuleerd door de landelijke introductie van de Functiemix. Hierdoor kunnen leerkrachten meer differentiëren binnen hun vak. Docenten die ervaringsdeskundigen zijn op bepaalde vakken kunnen hierdoor jonge leerkrachten en stagiaires ondersteunen en het beleid binnen de scholen op het vakgebied een nieuwe impuls geven. De Functiemix zal dit schooljaar verder uitgewerkt en ingevuld worden. Bij De Til is mevr. Joyce Mollema mevr. Greet Veenkamp opgevolgd als directeur. 21 oktober heeft Greet afscheid genomen. Hierdoor heeft elke school nu een eigen directeur gekregen. De schooldirecteuren vormen het directieteam binnen de vereniging. Ouderbetrokkenheid Binnen de vereniging merken we dat de ouders erg betrokken zijn. Zo hebben ouders bij de Schalm afgelopen jaar meegeholpen met de verbouwing van het gebouw. We hebben deze betrokkenheid ook nodig. Daarom willen we als vereniging open communiceren. Dit helpt ook als er incidenten en gebeurtenissen plaatsvinden. Binnen de vereniging vindt de informatievoorziening plaats vanuit de directeuren naar de (G)MR-en en de Ouderraden. Verder hebben vooral de leerkrachten contact met de ouders, formeel bijvoorbeeld via het 10-minuten gesprekken, de huisbezoeken, de informatieavonden en de informele contacten.. Als bestuur streven we ernaar dat scholen ouders als partners zien. Er zal naar gestreefd worden om de scholen binnen de vereniging participatiegericht te laten zijn, d.w.z. dat we ouders zien als belangrijke partners en daarbij gebruik maken van hun deskundigheid. Toekomst Het afgelopen jaar is bijzonder hectisch geweest. Vanwege de negatieve beoordeling door de Inspectie van de Fontein is er veel werk verzet om de beoordeling om te buigen naar een normaal arrangement. Nu dit gelukt is wil de directie en het bestuur in de toekomst eerder vergelijkbare of andere knelpunten signaleren. Voor het komend jaar zijn er twee speerpunten: scheiding bestuur en toezicht en de kleine scholen problematiek. Het eerste is een punt dat door de overheid is opgelegd en zal betekenen dat er een duidelijk onderscheidbaar intern toezichthoudend orgaan binnen de vereniging komt. Dit gaat het bestuur het komende schooljaar verder uitwerken en zal door een noodzakelijke wijziging van de statuten leiden tot een extra algemene ledenvergadering. De structuur functioneert nu goed en er zal worden geprobeerd de wijzigingen minimaal te houden. 6. Financiën Het beleid van de vereniging is er opgericht om de toegekende publieke middelen in te zetten in het onderwijs op de scholen. We streven ernaar om geen onnodige financiële buffers te laten ontstaan. Onderkend wordt wel dat enige reserve gewenst is, zeker gezien vanuit het perspectief van de terugloop van het aantal leerlingen, de bezuinigingen die op stapel staan en de risico s die we als vereniging lopen. Het bestuur wil efficiënt en doelmatig met de financiële middelen omgaan. Dit betekent dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn. Voor kwalitatief hoog onderwijs is immers kapitaal nodig. Momenteel is de financiële situatie van de vereniging gezond. De gehanteerde grootheid om dit te meten is de kapitalisatiefactor. De factor is afhankelijk van de grootte van de vereniging en zou voor een vereniging als VPCBO Ten Boer tussen 40 en 60% moeten zitten. Voor VPCBO is de factor ongeveer 60% afhankelijk of de private gelden van de voormalige steunstichtingen worden meegerekend. Als deze meegerekend worden dan zit de vereniging boven de norm. De vereniging heeft ook beleggingen. Er is altijd defensief belegd, maar omdat door de financiële crisis een aantal fondsen een te lage ranking hebben gekregen, moeten enkele portefeuilles worden afgebouwd. Er is een positief resultaat van ongeveer De inkomsten gaan het komend jaar echter naar beneden door de krimp in leerlingen en door de bezuinigingen, die het Rijk en de gemeente doorvoeren. De financiële indicatoren van de vereniging zijn goed: liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen zijn zeer positief, het begrotingsoverschot is licht positief, de kapitalisatiefactor zit aan de bovengrens. Vooral de krimp zal investering vergen de komende jaren. Hiervoor zullen de reserves hard nodig zijn. Vraag: kunnen de reserves niet gebruikt worden om de werkdruk bij het personeel naar beneden te krijgen? Antwoord: beleid is om het geld dat we van het Rijk krijgen voor onderwijs ook in te zetten voor het personeel en dit niet uit de reserves te halen. Het bestuur is dit schooljaar extra personele verplichtingen aangegaan, dus inzet van meer personeel dan door het Rijk vergoed wordt. Er moet

7 echter opgepast worden om te veel verplichtingen aan te gaan richting het personeel omdat door de krimp boventalligheid van het personeel dreigt. De stichtingsgelden (privaat geld) kunnen niet ingezet worden voor het personeel. Daarnaast bestaat het grootste gedeelte van de publieke reserve uit de verplichte personele reserve en extra gelden die het Rijk alvast beschikbaar heeft gesteld voor de invoering van de Functiemix. De intentie van het bestuur is om de reserve aan te spreken als er knelpunten worden gesignaleerd. De contributie van de vereniging zal niet worden verhoogd. 7. Bestuurswijziging Aryan de Leeuw en Angelique Boer vragen de vergadering instemming om hun termijn in het bestuur met een half jaar te verlengen tot maart 2011 tot november De algemene ledenvergadering stemt hiermee in. Johanna Tonnis de Graaf neemt afscheid van het bestuur. Roelof Kroon neemt de functie van secretaris over. Cor bedankt Johanna voor de enorme inspanning die ze de afgelopen 13 jaar voor de vereniging heeft geleverd. 8. Verlenging termijn bestuur De algemene ledenvergadering geeft het bestuur verlenging van de termijn waarin de ledenvergadering bijeen moet worden geroepen om verantwoording af te leggen over het schooljaar 2010/ Rondvraag Vraag: moet de begroting niet worden goedgekeurd? Hij staat niet op internet. Antwoord: de begroting ligt in de pauze ter inzage voor geïnteresseerden. De leden kunnen de begroting inzien, maar dit is informatief. In de statuten is vastgelegd dat de begroting niet door de algemene ledenvergadering wordt goedgekeurd. Hiermee is het formele deel van de avond afgesloten. Na de pauze volgt een presentatie van Dick den Bakker van de Besturenraad over de meerwaarde van christelijk onderwijs. In zijn presentatie en het gesprek met de aanwezigen geeft hij een aanzet om met elkaar na te denken over de identiteit en de invulling daarvan op de scholen. Identiteit is niet iets extra's op het normale lesaanbod op een school, maar een wezenlijk onderdeel in alle aspecten van de school, zoals het onderwijs, kwaliteit en onderling contact. N.a.v. de presentatie stelt één van de aanwezigen de vraag hoe het bestuur tegen de situatie in Ten Post aankijkt, een samenwerkingsschool aldaar en samenwerkingsscholen in het algemeen. Het bestuur geeft aan dat het wettelijk niet mogelijk is binnen onze vereniging een dergelijke school te hebben. Een samenwerkingsschool moet worden ondergebracht in een afzonderlijke stichting, waardoor een éénpitter ontstaat. Het bestuur kiest er daarom voor om te blijven gaan voor christelijk onderwijs in Ten Post en wil daar ook een plan voor opstellen. Hiermee geeft de vereniging ook een signaal af dat we gedurende de komende termijn van bijv. 5 jaar willen blijven investeren in kwalitatief goed christelijk onderwijs in Ten Post. 10. Sluiting Cor Westerholt sluit de avond.

8 Bijlage bij punt 7A. Intern toezicht van de agenda: goed onderwijs, goed bestuur A. Goed onderwijs, goed bestuur In 2010 heeft de Eerste kamer de wet Goed onderwijs, goed bestuur aangenomen. De wet geeft de overheid de mogelijkheid op te treden wanneer de kwaliteit op een school ernstig of langdurig tekortschiet of wanneer sprake is van bestuurlijk wanbeheer. In de wet staan namelijk eisen voor minimumkwaliteit waar iedere basis- en voortgezet onderwijsschool vanaf het schooljaar aan moet voldoen. Als een school hier niet aan voldoet heeft de minister van OCW - in het uiterste geval - de bevoegdheid om de overheidsbekostiging te beëindigen. In geval van bestuurlijk wanbeheer kan de minister van OCW - in een limitatief aantal gevallen - een aanwijzing geven. Met deze aanwijzing kan de minister van de school verlangen dat zij bepaalde maatregelen neemt. Daarnaast stelt de wet ook eisen op het terrein van goed bestuur. Zo is de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht verplicht gesteld. En elke school is verplicht toe te lichten welke code voor goed bestuur zij gebruikt en hoe zij deze toepast in de praktijk. Met deze nieuwe wet kan de overheid slagvaardiger en doelgerichter optreden als er sprake is van slecht onderwijs of zwak bestuur. Eén van de hoofdlijnen in deze wet is dat er een duidelijke scheiding komt tussen het bestuur en het interne toezicht van een schoolvereniging. Onze vereniging is lid van de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De PO-raad heeft een code opgesteld voor goed bestuur in het primair onderwijs, waar wij ons als vereniging aan conformeren. Dit houdt in dat wij de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren toetsen aan de principes van de Code. Verder is de Code een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie. Commissie Intern Toezicht Het bestuur heeft de wettelijke verplichting in het afgelopen jaar uitgewerkt en geconstateerd dat het scheiden van bestuur en toezicht maatwerk is. De huidige structuur is sinds 4 jaar ingericht en voldoet naar verwachting. Het bestuur ziet, naast het invulling geven aan de wettelijke verplichting, geen aanleiding om hier ingrijpende wijzigingen in aan te brengen. Daarnaast is geconstateerd dat voor een kleine vereniging als VPCBO voorkomen moet worden dat we een waterhoofd aan besturing creëren. Daarom is besloten om een variant in te richten die de huidige verhouding tussen bestuur en algemeen directeur in stand houdt. De toezichthoudende functie is vormgegeven door het instellen van een deskundigen -commissie uit de leden. Oftewel een commissie van 2 leden die namens de leden toezicht houdt op het bestuur. Deze Commissie Intern Toezicht heeft o.a. als taken: Toezicht houden op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging; Toezicht houden op het functioneren van de organisatie en het bestuur; Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid van onze vereniging; Fungeren als klankbord en adviseur voor het bestuur; Goedkeuring van wijziging van de statuten, voordat deze door de algemene ledenvergadering (ALV) worden vastgesteld; Aanwijzen van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening; Verslag geven van haar werkzaamheden aan de algemene ledenvergadering.

9 Bijlage bij punt 7B. Intern toezicht van de agenda: wijzigingsvoorstellen B. Wijzigingsvoorstellen in de statuten Voordat de Commissie Intern Toezicht met haar taken kan beginnen, moeten de statuten van de vereniging worden gewijzigd. Deze wijziging wordt op 17 november 2011 aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Wijzigingen statuten VPCBO Ten Boer De vorige statuten zijn op 25 juni 2007 bij de notaris vastgesteld. De wijzigingen die hierin zijn aangebracht zullen per artikel worden aangegeven. Het concept van de statuten is van 28 oktober Artikel 10 Lid 6: Bestuurstaken Aan lid 6 is het woord private toegevoegd. Hiermee wordt het onderscheid van publiek en privaat geld benadrukt. Voor de publieke middelen gelden andere spelregels en is een rol voor de ALV niet logisch. De publieke middelen worden ingezet voor het onderwijs. Nieuwe tekst: 6. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten aanzien van de private bezittingen der vereniging, met dien verstande evenwel dat het de goedkeuring van de algemene ledenvergadering behoeft: a. voor het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen die een bedrag of waarde van vijfentwintigduizend euro ( ,00) te boven gaan; b. voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich als zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; c. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen. Artikel 14 Lid 1: Algemene ledenvergadering Door de installatie van de Commissie Intern Toezicht wordt een aantal bevoegdheden van de algemene ledenvergadering gedelegeerd aan de Commissie Intern Toezicht. De Commissie Intern Toezicht keurt vooraf aan de ledenvergadering een aantal stukken goed. De algemene ledenvergadering stelt de stukken vervolgens vast, waarbij men wel inzicht heeft in de inhoud van deze stukken. De ALV hoeft de goedkeuring door de Commissie Intern Toezicht niet over te nemen. Oude tekst: 1. Jaarlijks binnen een half jaar na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden, het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld en door het bestuur onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar, wordt afgelegd. Nieuwe tekst: 1. Jaarlijks binnen een half jaar na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden en het door de Commissie Intern Toezicht goedgekeurde jaarverslag, inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening, wordt vastgesteld. Artikel 14 Lid 2: Algemene ledenvergadering Lid 2 is vervallen en vervangen door een geheel nieuw lid 2 over de Commissie Intern Toezicht: Oude tekst: Deze verantwoording dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek. Nieuwe tekst: Door de algemene ledenvergadering wordt, op voordracht van het bestuur, een Commissie Intern Toezicht ingesteld. Deze commissie bestaat uit ten hoogste 2 leden van de vereniging welke geen deel mogen uitmaken van het bestuur of het personeel. Artikel 15: Commissie Intern Toezicht Geheel nieuw artikel met taken en bevoegdheden van de Commissie Intern Toezicht.

10 Nieuwe tekst: Commissie Intern Toezicht 1. De zittingsduur voor een commissieperiode is vier jaar en een afgetreden commissielid is terstond eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar. Om de twee jaar treedt één lid van de commissie af volgens een door de commissie op te maken rooster. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering na het ontstaan ervan voorzien. 2. Een commissielid kan door de algemene ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een zodanig besluit kan slechts genomen worden in een vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen. Omtrent het voornemen tot ontslag door de algemene ledenvergadering, zal de algemene ledenvergadering, alvorens daartoe over te gaan, het betrokken commissielid in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Het alsdan te nemen besluit moet met redenen omkleed schriftelijk aan het betrokken commissielid worden meegedeeld. 3. De Commissie Intern Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder. 4. De Commissie Intern Toezicht is belast met goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag daartoe aangewezen besluiten. 5. De Commissie Intern Toezicht draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. 6. De Commissie Intern Toezicht keurt voorstellen tot statutenwijziging goed alvorens deze ter vaststelling aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. 7. De Commissie Intern Toezicht staat het schoolbestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. 8. Ieder lid van de Commissie Intern Toezicht dient zich ten opzichte van medeleden, het schoolbestuur en ieder deelbelang van de organisatie onafhankelijk op te stellen. 9. De leden van de Commissie Intern Toezicht maken deel uit van de commissie zonder last of ruggespraak. 10. Niet benoembaar in de Commissie Intern Toezicht is iemand die wegens de vervulling van een bestuurs- of toezichtfunctie bij een andere organisatie in dezelfde sector en dezelfde regio met onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden. 11. De Commissie Intern Toezicht doet verslag van haar werkzaamheden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering De artikelen 15 (Huishoudelijk Reglement), 16 (Statutenwijziging) en 17 (Ontbinding) zijn door toevoeging van het nieuwe artikel 15 resp. artikel 16, 17 en 18 geworden. Artikel 16 Lid 3: Huishoudelijk reglement. Nadere verplichtingen in het Huishoudelijke reglement hebben ook invloed op commissieleden. Nieuwe tekst: Lid 3: Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen van de leden en commissieleden bevatten. Artikel 17 Lid 2: Statutenwijziging Wijziging van de statuten moet goedgekeurd worden door de Commissie Intern Toezicht. Nieuwe tekst: Lid 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste één/tiende deel van het aantal leden en behoudens goedkeuring van de Commissie Intern Toezicht. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van het aantaluitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is. Artikel 18 Lid 2: Ontbinding Door de wijziging van artikel 14 Algemene ledenvergadering zijn andere leden van dit artikel van toepassing op de ontbinding van de vereniging. Nieuwe tekst: Lid 2. Het in de leden één, twee en drie drie en vier van het in artikel 14 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

11 Bijlage bij punt 7C. Intern toezicht van de agenda: verkiezing Commissie Intern Toezicht C. Verkiezing leden Commissie Intern Toezicht De leden van de Commissie Intern Toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Wanneer de leden akkoord gaan met de statutenwijziging (punt 7B. van de agenda), draagt het bestuur de volgende leden voor om te worden gekozen voor de nieuw te vormen Commissie Intern Toezicht: De heer F. J. van Steenwijk De heer P.A. de Kam Ticheldobben 2d Hoofdweg CZ Ten Boer 9796 PC Sint Annen Bijlage bij punt 8. van de agenda: bestuurswijziging De samenstelling van het bestuur in het schooljaar was als volgt: Mevrouw A. Boer voorzitter De heer A. de Leeuw penningmeester De heer R. Fial algemeen lid Mevrouw J. Roorda-Schutter algemeen lid De heer R. Kroon secretaris Het bestuur deelt u mee dat aftreden uit het bestuur: mevr. J Roorda-Schutter en de heer A de Leeuw. Mevrouw A. Boer is aftredend als voorzitter en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur draagt de volgende leden voor om gekozen te worden door de algemene ledenvergadering voor een bestuurstermijn van 4 jaar: De heer Erik van Dijken in de rol van penningmeester Poldermolen LS Ten Boer De heer Allard Swart Riekele Prinsstraat DB Ten Boer in de rol van algemeen lid

12 Algemene bijlage CONCEPT- STATUTEN versie Artikel 1 Naam en Zetel De naam van de vereniging is: Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Ten Boer. Zij is gevestigd te Ten Boer. Artikel 2 Grondslag De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord en beoogt zich in al haar arbeid te laten leiden door de verzoenende en levenwekkende kracht van het Evangelie van Jezus Christus. Artikel 3 Doel Het doel van de vereniging is in algemene zin: de bevordering van protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Ten Boer. Meer in het bijzonder stelt zij zich ten doel: de instandhouding van scholen voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Ten Boer. Beginsel daarbij is dat de opvoeding en het onderwijs in overeenstemming moeten zijn met de geformuleerde grondslag. Artikel 4 Onderwijs en personeel 1. Het onderwijs op de scholen van de vereniging omvat naast de wettelijk voorgeschreven vakken in elk geval godsdienstige vorming. 2. Leden van het onderwijzend personeel dienen het onderwijs uit overtuiging te willen geven in overeenstemming met de grondslag. Artikel 5 Geldmiddelen 1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit: - contributies en andere jaarlijkse bijdragen; - subsidies van de overheid; - al hetgeen verkregen wordt door erfstellingen, legaten, giften en verdere baten. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 2. De vereniging streeft ernaar de geldmiddelen van de vereniging zo te besteden dat het onderwijs aan de verschillende scholen van de vereniging hiervan in evenredige mate profiteert. 3. Schenkingen van derden ten gunste van één der scholen van de vereniging worden ten behoeve van de door de gever bedoelde school aangewend, dan wel geweigerd. Schenkingen van derden worden alleen geweigerd als aanvaarding het belang van de vereniging zou schaden. Artikel 6 Leden 1. Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten: a. Zij die instemmen met de grondslag van de vereniging en het wettelijk gezag uitoefenen over kinderen die één der scholen van de vereniging bezoeken, dan wel zullen gaan bezoeken. b. Zij die de grondslag van de vereniging respecteren en het wettelijk gezag uitoefenen over kinderen die de Christelijke Basisschool de Til te Thesinge bezoeken, dan wel zullen gaan bezoeken. c. Zij die instemmen met de grondslag van de vereniging en die in dienstbetrekking zijn bij het bestuur van de vereniging. d. Zij die instemmen met de grondslag van de vereniging en een bijzondere betrokkenheid hebben met één der scholen, zulks ter beoordeling van het bestuur. 2. Het bestuur beslist binnen twee maanden na de aanmelding over de toelating. Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene ledenvergadering. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid. 3. Het lidmaatschap is persoonlijk. 4. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging namens de vereniging; d. door ontzetting. 5. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Deze opzegging is mogelijk:

13 a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, krachtens de statuten voor het lidmaatschap gesteld; b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt in alle gevallen schriftelijk. 7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur worden uitgesproken slechts: a. wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging; b. wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 8. Van een besluit tot ontzetting of opzegging wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan de betrokkene schriftelijk in beroep komen bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Artikel 7 Contributie 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 2. De convocatie van de algemene ledenvergadering waar de hoogte van de contributie wordt vastgesteld bevat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voorstel. 3. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd het bedrag lager vast te stellen of algehele vrijstelling van contributie te verlenen. 4. De leden die in dienstbetrekking zijn bij het bestuur van de vereniging zijn vrijgesteld van contributie. Artikel 8 Begunstigers 1. Begunstigers zijn allen, die zonder lid te zijn de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdragen, die minimaal overeenkomt met de krachtens artikel 7 van deze statuten vastgestelde contributie. 2. Begunstigers kunnen bepalen dat hun bijdrage direct ten goede komt aan één der scholen van de vereniging. 3. Begunstigers hebben het recht de algemene ledenvergadering te bezoeken, met dien verstande, dat hun in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, de toegang tot de vergadering kan worden ontzegd. 4. Begunstigers hebben geen stemrecht. Artikel 9 Bestuur 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) leden van de vereniging. 2. Indien mogelijk zijn leden met schoolgaande kinderen vanuit Thesinge, Ten Post en Ten Boer in het bestuur vertegenwoordigd. 3. a. Ten hoogste één lid van het bestuur wordt gekozen uit de leden die de grondslag van de vereniging respecteren (zie artikel 6 lid 1 sub b). b. Leden van één gezin kunnen niet tegelijkertijd zitting hebben in het bestuur. c. Niet tot bestuurslid kunnen worden gekozen, personen die in dienstverband werkzaam zijn bij de vereniging en zij die met hen duurzaam samenleven. 4. a. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur doet daartoe een bindende voordracht. De convocatie voor de betreffende algemene ledenvergadering bevat de hierboven bedoelde bindende voordracht. b. Elke groep van ten minste tien leden is bevoegd om hieraan bindende voordrachten toe te voegen, mits hiervan ten minste drie dagen voor de aanvang van de vergadering kennis is gegeven aan de secretaris van de vereniging, zulks onder opgave van de personalia van de kandidaat respectievelijk kandidaten en een bereidverklaring van deze(n). 5. a. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde deel van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering. b. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering de overeenkomstig lid 4 van dit artikel opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering - onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel - vrij in de keus. 6. a. De zittingsduur voor een bestuursperiode is vier jaar en een afgetreden bestuurslid is terstond eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar.

14 b. Jaarlijks treden één of twee leden van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering na het ontstaan ervan voorzien. 7. Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een zodanig besluit kan slechts genomen worden in een vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen. Omtrent het voornemen tot ontslag door de algemene ledenvergadering, zal de algemene ledenvergadering, alvorens daartoe over te gaan, het betrokken bestuurslid in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Het alsdan te nemen besluit moet met redenen omkleed schriftelijk aan het betrokken bestuurslid worden meegedeeld. Artikel 10 Bestuurstaken 1. Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 2. De voorzitter dient in te stemmen met de grondslag van de vereniging. 3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan voorzitter en secretaris van het bestuur tezamen of bij belet of ontstentenis aan hun plaatsvervangers tezamen, mits ter uitvoering van door het bestuur of de algemene ledenvergadering genomen besluiten. 4. Het bestuur is belast met het besturen van de scholen van de vereniging. Het bestuur bevordert en ziet er op toe dat het onderwijs in scholen van de vereniging wordt gegeven overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van deze statuten. 5. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan, zal het bestuur zich er van vergewissen dat de betrokkene instemt met de grondslag van de vereniging. 6. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten aanzien van de private bezittingen der vereniging, met dien verstande evenwel dat het de goedkeuring van de algemene ledenvergadering behoeft: a. voor het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen die een bedrag of waarde van vijfentwintigduizend euro ( ,00) te boven gaan; b. voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich als zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; c. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen. 7. In gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Artikel 11 Administratie 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen één jaar na afloop van het boekjaar de balans van baten en lasten van de vereniging op te maken. 3. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar. Artikel 12 Algemeen directeur De algemeen directeur is, op basis van een managementstatuut, bevoegd het bestuur en de vereniging te vertegenwoordigen en namens hen te handelen. Artikel 13 Dagelijkse leiding Onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur berust de dagelijkse leiding van elk der scholen van de vereniging bij de directeur van de betreffende school. Artikel 14 Algemene ledenvergadering 1. Jaarlijks binnen een half jaar na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden en het door de Commissie Intern Toezicht goedgekeurde jaarverslag, inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening, wordt vastgesteld.

15 2. Door de algemene ledenvergadering wordt, op voordracht van het bestuur, een Commissie Intern Toezicht ingesteld. Deze commissie bestaat uit ten hoogste 2 leden van de vereniging welke geen deel mogen uitmaken van het bestuur of het personeel. 3. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene ledenvergadering te beleggen wanneer het dit nodig acht. Het is tot bijeenroeping op een termijn van niet langer dan vier weken verplicht, wanneer tenminste één/tiende deel der leden een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Wanneer het bestuur aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, die zonodig zelf in haar leiding voorziet. 4. Een algemene ledenvergadering moet tenminste zeven dagen van tevoren schriftelijk worden geconvoceerd. De convocatie moet behalve tijd en plaats der vergadering tevens de agenda vermelden. 5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 6. Indien het aantal aanwezige leden voor meer dan een derde bestaat uit leden van het personeel, dan kunnen dezen door het bestuur van stemmen worden uitgesloten. 7. Onverminderd hetgeen is bepaald in lid 6 van dit artikel, heeft ieder lid van de vereniging één stem. 8. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen, die gelijkelijk het hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental niet gelijkelijk werd verkregen door twee of meer personen tussen hen, die de twee hoogste aantallen stemmen verwierven. Wordt bij deze tweede stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn verkozen. Wordt bij deze stemming het hoogste aantal stemmen tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen de oudste in leeftijd geacht te zijn verkozen. 9. Ten aanzien van door het bestuur bij de algemene ledenvergadering ter tafel gebrachte voorstellen hebben de leden het recht wijzigingen voor te stellen. 10. Het bestuur kan besluiten om het gewijzigde voorstel pas tijdens de eerstvolgende ledenvergadering na de vergadering tijdens welke de wijziging naar voren is gebracht in stemming te brengen. 11. Elk lid heeft het recht om bij het bestuur een schriftelijk voorstel met toelichting in te dienen. Het bestuur is verplicht dit voorstel te plaatsen op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering, indien het door ten minste tien leden is ondertekend. Artikel 15 Commissie Intern Toezicht 1. De zittingsduur voor een commissieperiode is vier jaar en een afgetreden commissielid is terstond eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar. Om de twee jaar treedt één lid van de commissie af volgens een door de commissie op te maken rooster. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering na het ontstaan ervan voorzien. 2. Een commissielid kan door de algemene ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een zodanig besluit kan slechts genomen worden in een vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen. Omtrent het voornemen tot ontslag door de algemene ledenvergadering, zal de algemene ledenvergadering, alvorens daartoe over te gaan, het betrokken commissielid in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Het alsdan te nemen besluit moet met redenen omkleed schriftelijk aan het betrokken commissielid worden meegedeeld. 3. De Commissie Intern Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder. 4. De Commissie Intern Toezicht is belast met goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag daartoe aangewezen besluiten. 5. De Commissie Intern Toezicht draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. 6. De Commissie Intern Toezicht keurt voorstellen tot statutenwijziging goed alvorens deze ter vaststelling aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. 7. De Commissie Intern Toezicht staat het schoolbestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.

16 8. Ieder lid van de Commissie Intern Toezicht dient zich ten opzichte van medeleden, het schoolbestuur en ieder deelbelang van de organisatie onafhankelijk op te stellen. 9. De leden van de Commissie Intern Toezicht maken deel uit van de commissie zonder last of ruggespraak. 10. Niet benoembaar in de Commissie Intern Toezicht is iemand die wegens de vervulling van een bestuurs- of toezichtfunctie bij een andere organisatie in dezelfde sector en dezelfde regio met onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden. 11. De Commissie Intern Toezicht doet verslag van haar werkzaamheden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering Artikel 16 Huishoudelijk reglement 1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. 2. In het huishoudelijk reglement wordt de werkwijze van het bestuur nader geregeld. 3. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen van de leden en commissieleden bevatten. 4. Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van een algemene ledenvergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van ten minste tien leden, onder voorwaarde dat tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene vergadering uitgeschreven welke, ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot reglementswijziging kan aannemen met volstrekte meerderheid van stemmen. De convocatie voor een vergadering, waarin wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld, bevat de voorstellen tot wijziging woordelijk. Artikel 17 Statutenwijziging 1. Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten wordt voorgesteld. De convocatie bevat de voorstellen tot wijziging woordelijk. 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste één/tiende deel van het aantal leden en behoudens goedkeuring van de Commissie Intern Toezicht. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is. 3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste twee/derde deel der uitgebrachte geldige stemmen. 4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat er een notariële akte van is opgemaakt. Artikel 18 Ontbinding 1. Ontbinding der vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene ledenvergadering. 2. Het in de leden één, drie en vier van het in artikel 14 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. 3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit ten dien aanzien geen nadere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur. 4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE EERBEEK

STATUTEN VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE EERBEEK STATUTEN VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE EERBEEK STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De naam van de vereniging is: Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Eerbeek. De vereniging

Nadere informatie

Vastgesteld in de ALV van 16 juni 2015 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Vastgesteld in de ALV van 16 juni 2015 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Vastgesteld in de ALV van 16 juni 2015 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Ferwerderadiel. Statuten Artikel 1 Naam 1. De naam

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Vereniging tot vestiging en instandhouding van Scholen met de Bijbel, op Gereformeerde Grondslag

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Vereniging tot vestiging en instandhouding van Scholen met de Bijbel, op Gereformeerde Grondslag STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De naam van de vereniging is: Vereniging tot vestiging en instandhouding van Scholen met de Bijbel, op Gereformeerde Grondslag. 2. De vereniging is gevestigd te Wijk

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Grondslag Artikel 2 Doel en middelen Artikel 3 Geldmiddelen Artikel 4 Leden Artikel 5

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Grondslag Artikel 2 Doel en middelen Artikel 3 Geldmiddelen Artikel 4 Leden Artikel 5 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: "Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Genemuiden" en is gevestigd te Genemuiden. Grondslag Artikel

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht).

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht). CONCEPT STATUTEN VAN ASAR (AMSTERDAMSE STUDIEVERENIGING ARBEIDSRECHT) welke concept statuten zullen worden besproken in de algemene vergadering. 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool St. Jozef Moordrecht

Statuten Oudervereniging Basisschool St. Jozef Moordrecht Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; b. de leden: de leden van de vereniging als bedoeld in artikel 6; c. de buitengewone leden:

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Wijzigingsvoorstel 2016 (op basis van modelstatuten VGS)

STATUTEN Wijzigingsvoorstel 2016 (op basis van modelstatuten VGS) Naam en zetel STATUTEN Wijzigingsvoorstel 2016 (op basis van modelstatuten VGS) Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging tot het verstrekken van christelijk onderwijs op reformatorische grondslag

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

Statuten. Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen

Statuten. Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen Statuten Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen STATUTEN van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen. Dagtekening: 1 augustus 2011 Naam en zetel artikel

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

S T A T U T E N. Van de Vereniging voor. Protestants Christelijk Primair Onderwijs. te Rijssen. Versie: 8 juli Artikel 1.

S T A T U T E N. Van de Vereniging voor. Protestants Christelijk Primair Onderwijs. te Rijssen. Versie: 8 juli Artikel 1. S T A T U T E N Van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Rijssen Versie: 8 juli 2003 Artikel 1 Pagina 1 van 12 De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Protestants Christelijk

Nadere informatie

STATUTEN VOLLE EVANGELIE GEMEENTE OPSTANDINGSKERK

STATUTEN VOLLE EVANGELIE GEMEENTE OPSTANDINGSKERK STATUTEN VOLLE EVANGELIE GEMEENTE OPSTANDINGSKERK Versie: 4 april 2008 Statuten Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk - 1 - NAAM EN ZETEL Artikel 1 Het kerkgenootschap, hierna te noemen de gemeente,

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010)

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Begripsbepalingen: Artikel 1. Deze statuten verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging. b. De leden: de

Nadere informatie

Statuten. Oudervereniging. Pax Christi College Druten

Statuten. Oudervereniging. Pax Christi College Druten Statuten Oudervereniging Pax Christi College Druten Deze statuten zijn overgenomen uit de "akte van oprichting van een vereniging" (dossiernummer 94.0704) zoals deze 21 maart 1995 is gepasseerd te Druten

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Statuten voor de oudervereniging van basisschool Sint Petrus te Olland, gemeente Sint-Oedenrode

Statuten voor de oudervereniging van basisschool Sint Petrus te Olland, gemeente Sint-Oedenrode Statuten voor de oudervereniging van basisschool Sint Petrus te Olland, gemeente Sint-Oedenrode Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. De vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging.

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Begripsbepalingen Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; b. de

Nadere informatie

- C O N C E P T - (vs. 1 d.d ) Statuten van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen

- C O N C E P T - (vs. 1 d.d ) Statuten van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen - C O N C E P T - (vs. 1 d.d. 22.04. 13) Statuten van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen Naam, zetel en duur Artikel 1 De naam van de stichting is: Stichting

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Statuten Dea Dia Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Artikel 2 VISIE 1. Dea Dia biedt vrouwelijke ondernemers een praktisch

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: 1 Statutenwijziging Machiavelli ER/LCK/36795/1 Heden * tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: * De comparant gaf te kennen: - door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

Statuten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure

Statuten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure Statuten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure Naam en zetel Artikel 1 1. De naam van de vereniging is: "Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA'

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA' Blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van Vereniging van Letselschade Advocaten LSA zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte verleden op 26 juni 2007 voor mr W. Bosse, notaris te Amsterdam STATUTEN.

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN september 1999

STATUTEN september 1999 STATUTEN september 1999 Statuten Bowling vereniging Drachten HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam BOWLING VERENIGING DRACHTEN (verder te noemen: de vereniging). 2.

Nadere informatie

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging Zwartemeer. Zij is gevestigd in de gemeente Emmen. Doel Artikel 2 Het

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Statuten Stichting PCPO Westland

Statuten Stichting PCPO Westland Statuten PCPOW 140901 1 Statuten Stichting PCPO Westland STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM, VESTIGING EN DUUR 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland, afgekort

Nadere informatie

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord.

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord. Statuten van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Versie 5, 1 november 2011 Naam en vestiging Artikel 1: 1.

Nadere informatie

1. De naam van de vereniging is: Expiatio. 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

1. De naam van de vereniging is: Expiatio. 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. STATUTEN EXPIATIO DE NAAM VAN DE VERENIGING 1. De naam van de vereniging is: Expiatio. DE ZETEL VAN DE VERENIGING 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. DE TIJD WAARVOOR DE VERENIGING IS OPGERICHT

Nadere informatie

OUDERVERENIGING. Namen van de toenmalige ouderraadsleden, worden hier niet genoemd

OUDERVERENIGING. Namen van de toenmalige ouderraadsleden, worden hier niet genoemd OUDERVERENIGING Vandaag veertien juni tweeduizend twee, Verschenen voor mij, mr. J. T. T.M. H., notaris te Almelo: Namen van de toenmalige ouderraadsleden, worden hier niet genoemd De comparanten, handelend

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie