Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde JK Ten Boer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718"

Transcriptie

1 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde JK Ten Boer Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer op donderdag 17 november 2011 vanaf uur op CBS de Til, Kerkstraat 6, 9797 PD Thesinge. Bij deze uitnodiging vindt u de agenda en het jaarverslag van de VPCBO Ten Boer. Als u lid bent van de vereniging vindt u tevens een stembiljet in de enveloppe. Dit stembiljet heeft u nodig bij agendapunt 7B. Wijzigingsvoorstellen op de statuten. Hiervoor zal tenminste twee/derde deel van het aantal leden van de VPCBO Ten Boer aanwezig moeten zijn. Indien dit quorum niet aanwezig is op 17 november zal op 24 november 2011 vanaf uur op CBS de Fontein, AH Homanstraat 23, 9791 BN Ten Boer een tweede ledenvergadering worden gehouden. Ook van deze vergadering ontvangt u hierbij reeds een uitnodiging en een agenda. Bij deze tweede ledenvergadering zal ongeacht het aantal aanwezige leden het voorstel kunnen worden aangenomen. De notulen van de ALV van , het volledige bestuursjaarverslag, de jaarrekening en de begroting vindt u op de website van de vereniging (www.vpcbotenboer.nl). De Til in de schijnwerpers Elk jaar worden er foto s in het jaarverslag opgenomen van één school van de vereniging. Twee jaar geleden was dit de Fontein, vorig jaar de Schalm. Dit keer willen we de Til in Thesinge in de schijnwerpers zetten. Afgelopen jaar is de Til gerenoveerd. Een groot deel van de verbouwing is door vrijwilligers (ouders) uitgevoerd. Hierdoor kon er net iets meer worden gedaan. Komend jaar gaan we het schoolplein aanpakken. Middels de schets op het jaarverslag alvast een voorproefje hoe het eruit gaat zien. Ook een foto van kinderen bezig met een spel tijdens de feestelijke heropening van het schoolgebouw.

2 Programma ledenvergadering 17 november We willen u door middel van een PowerPoint presentatie vertellen wat de scholen binnen de vereniging zoal doen en wat de toekomst plannen zijn van onze vereniging. Hiervoor hebben we afgelopen jaar een nieuw Strategisch Beleidsplan opgesteld. Vanuit de overheid wordt er op aan gedrongen om een duidelijk onderscheid te maken tussen bestuur en toezicht. We gaan daarom een commissie van intern toezicht installeren. Hiervoor zal in agendapunt 7 een wijzigingsvoorstel op de statuten worden ingediend. Na de bestuursverkiezing zal onze algemeen directeur een toelichting geven wat de gevolgen van het Passend Onderwijs zullen zijn voor onze kinderen en daarmee onze vereniging. Programma 17 november uur Inloop en ontvangst op de Til uur Formele deel van het programma met een presentatie van: Een terugblik op het afgelopen jaar en onze plannen (ambities) voor de toekomst. Toelichting op het jaarverslag en de jaarrekening. Intern toezicht met wijzigingsvoorstel statuten (voor agenda zie ommezijde van dit blad) uur Pauze met koffie en thee uur Passend Onderwijs. Onze algemeen directeur zal toelichten wat dit gaat inhouden voor onze kinderen, de ouders, het personeel, kortom onze vereniging uur Afsluiting Programma ledenvergadering 24 november Deze ledenvergadering is alleen nodig indien op 17 november niet twee/derde van het aantal leden aanwezig is om de wijzigingsvoorstellen van de statuten aan te nemen. In deze vergadering zijn de wijzigingsvoorstellen het enige inhoudelijke agendapunt. Programma 24 november uur Inloop en ontvangst op de Fontein uur Wijzigingsvoorstel statuten Installatie Commissie Intern Toezicht uur Afsluiting

3 Agenda 17 november uur CBS de Til in Thesinge Formele deel ledenvergadering 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen 4. Notulen 25 november 2010 (bijlage) 5. Jaarverslag secretaris (bijlage) 6. Financiën A. Financieel verslag over het jaar 2010 website en op aanvraag te verkrijgen.* B. Jaarlijkse vaststelling verenigingscontributie 7. Intern toezicht A. Goed onderwijs, goed bestuur (bijlage) B. Wijzigingsvoorstellen (bijlage) (onder voorwaarde van instemming van de wijzigingsvoorstellen): C. Verkiezing Commissie Intern Toezicht (bijlage) 8. Bestuurswijziging (bijlage) 9. Het bestuur vraagt toestemming van de algemene ledenvergadering om verlenging van de termijn waarin de ledenvergadering bijeen moet worden geroepen om verantwoording af te leggen over het jaar 2011 c.q. seizoen 2011/2012 zoals omschreven staat in artikel 14 lid 1 van de statuten. 10. Rondvraag en sluiting formele deel vergadering. Informele deel vergadering: bespreken van de wijzigingen als gevolg van de wetgeving met betrekking tot het Passend Onderwijs. * Het financieel verslag en de begroting zijn te verkrijgen bij Jolan Mensenkamp secretaris algemeen directeur VPCBO Ten Boer telefoonnummer: (Fontein) of via: Schooljaarverslagen zie:

4 Agenda 24 november uur CBS de Fontein in Ten Boer Formele deel ledenvergadering 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen 4. Intern toezicht A. Wijzigingsvoorstellen (bijlage) B. Verkiezing Commissie Intern Toezicht (bijlage) 5. Rondvraag en sluiting vergadering.

5 Bijlage bij agendapunt 4. Notulen Verslag van de ledenvergadering van de VPCBO Ten Boer 25 november 2010 Aanwezig: 32 leden, ongeveer 10 afzeggingen 1. Opening Angelique Boer opent de vergadering door het lezen van een gedeelte uit de Bijbel over talenten. Hierna gaat ze voor in gebed. 2. Vaststellen agenda Geen wijzigingen. 3. Mededelingen De afzeggingen worden gemeld. 4. Bespreking en vaststellen notulen ledenvergadering 25 november 2009 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Jaarverslag Het jaarverslag is in dezelfde layout als het jaarverslag van vorig jaar. Dit keer met foto's van de Schalm, volgend jaar is de Til aan de beurt. Kwaliteit Vooral het thema Krimp heeft dit jaar op de agenda gestaan. Het blijft ook de komende jaren speerpunt van het beleid gezien de daling van het aantal leerlingen binnen de vereniging. De Inspectie heeft alle drie scholen bezocht en het basisarrangement toegekend. De Fontein was in 2009 als zwakke school getypeerd. Door een grote inspanning van het personeel is binnen één jaar dit oordeel weer omgebogen naar het gewenste (voldoende) niveau. Voor het bestuur blijft het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs op de scholen hoog is. Hiervoor is het afgelopen jaar het Early Warning Systeem geïmplementeerd. Hierdoor kan sneller gesignaleerd worden waar de resultaten achter blijven en verbetering in gang gezet moet worden. Het kan ook als een soort kwaliteitsmonitor worden gebruikt binnen de vereniging. De komende tijd wordt de samenwerking tussen de scholen vergroot. De directeuren en directieteams van de afzonderlijke scholen streven met dit continue proces o.a. naar efficiencyverbetering, zodat het geld beter ingezet wordt voor het onderwijs. Onderwijs Het streven binnen de vereniging is om de individuele ontwikkeling van elk kind te stimuleren. Elk kind is uniek en moet naar zijn mogelijkheden onderwijs aangeboden krijgen. Dit geldt voor de kinderen die belemmeringen ondervinden, maar ook voor hen die duidelijk meer begaafd zijn. Het streven is om kinderen zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs aan te bieden. De problematiek rond het voortbestaan van de kleine dorpsschool speelt op dit moment in Ten Post. Voor het bestuur geldt dat de identiteit van onze vereniging herkenbaar moet blijven in de onderwijsvoorziening in Ten Post. Hierdoor wordt het vormen van een samenwerkingsschool met de openbare school in het dorp door het bestuur niet als een reële optie gezien. De vereniging wil kwalitatief goed, christelijk onderwijs in Ten Post in stand houden. Het bestuur wil de school in Ten Post dan ook openhouden en gaat dit jaar hiervoor beleid formuleren. Samen werken met het openbaar onderwijs is prima, maar er moet zorgvuldig onderzocht worden op welke gebieden dit kan en wat de haalbaarheid is voor de toekomst.. Kernwaarden blijven echter voortkomen uit de christelijke identiteit, zoals respect, verdraagzaamheid en openheid. Deze identiteit zal in verbondenheid met een goede kwaliteit en financiële beheersbaarheid de basis vormen van het op te stellen plan. Facilitaire zaken De energiekosten zijn nog erg hoog. De oorzaken hiervan zijn de invoering van de digitale schoolborden (1500 Watt per uur per bord) en het binnenklimaat. De kosten hiervoor wil de vereniging naar beneden krijgen door maatregelen te nemen (regelbare verwarming, isolatie, bewustwording bij medewerkers). De knelpunten zijn bekend door het Energie en Binnenmilieu Advies (EBA). Met de gemeente vindt overleg plaats om het binnenmilieu te optimaliseren. Medewerkers Het ziekteverzuim ligt onder het landelijke gemiddelde en dat wil de vereniging zo houden. Om de inzetbaarheid van het personeel te behouden en te vergroten worden medewerkers uitgenodigd om

6 zich verder te ontplooien. Ook voor de scholen kan de richting waarin men zich verder ontplooit positieve effecten hebben. Dit wordt ook gestimuleerd door de landelijke introductie van de Functiemix. Hierdoor kunnen leerkrachten meer differentiëren binnen hun vak. Docenten die ervaringsdeskundigen zijn op bepaalde vakken kunnen hierdoor jonge leerkrachten en stagiaires ondersteunen en het beleid binnen de scholen op het vakgebied een nieuwe impuls geven. De Functiemix zal dit schooljaar verder uitgewerkt en ingevuld worden. Bij De Til is mevr. Joyce Mollema mevr. Greet Veenkamp opgevolgd als directeur. 21 oktober heeft Greet afscheid genomen. Hierdoor heeft elke school nu een eigen directeur gekregen. De schooldirecteuren vormen het directieteam binnen de vereniging. Ouderbetrokkenheid Binnen de vereniging merken we dat de ouders erg betrokken zijn. Zo hebben ouders bij de Schalm afgelopen jaar meegeholpen met de verbouwing van het gebouw. We hebben deze betrokkenheid ook nodig. Daarom willen we als vereniging open communiceren. Dit helpt ook als er incidenten en gebeurtenissen plaatsvinden. Binnen de vereniging vindt de informatievoorziening plaats vanuit de directeuren naar de (G)MR-en en de Ouderraden. Verder hebben vooral de leerkrachten contact met de ouders, formeel bijvoorbeeld via het 10-minuten gesprekken, de huisbezoeken, de informatieavonden en de informele contacten.. Als bestuur streven we ernaar dat scholen ouders als partners zien. Er zal naar gestreefd worden om de scholen binnen de vereniging participatiegericht te laten zijn, d.w.z. dat we ouders zien als belangrijke partners en daarbij gebruik maken van hun deskundigheid. Toekomst Het afgelopen jaar is bijzonder hectisch geweest. Vanwege de negatieve beoordeling door de Inspectie van de Fontein is er veel werk verzet om de beoordeling om te buigen naar een normaal arrangement. Nu dit gelukt is wil de directie en het bestuur in de toekomst eerder vergelijkbare of andere knelpunten signaleren. Voor het komend jaar zijn er twee speerpunten: scheiding bestuur en toezicht en de kleine scholen problematiek. Het eerste is een punt dat door de overheid is opgelegd en zal betekenen dat er een duidelijk onderscheidbaar intern toezichthoudend orgaan binnen de vereniging komt. Dit gaat het bestuur het komende schooljaar verder uitwerken en zal door een noodzakelijke wijziging van de statuten leiden tot een extra algemene ledenvergadering. De structuur functioneert nu goed en er zal worden geprobeerd de wijzigingen minimaal te houden. 6. Financiën Het beleid van de vereniging is er opgericht om de toegekende publieke middelen in te zetten in het onderwijs op de scholen. We streven ernaar om geen onnodige financiële buffers te laten ontstaan. Onderkend wordt wel dat enige reserve gewenst is, zeker gezien vanuit het perspectief van de terugloop van het aantal leerlingen, de bezuinigingen die op stapel staan en de risico s die we als vereniging lopen. Het bestuur wil efficiënt en doelmatig met de financiële middelen omgaan. Dit betekent dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn. Voor kwalitatief hoog onderwijs is immers kapitaal nodig. Momenteel is de financiële situatie van de vereniging gezond. De gehanteerde grootheid om dit te meten is de kapitalisatiefactor. De factor is afhankelijk van de grootte van de vereniging en zou voor een vereniging als VPCBO Ten Boer tussen 40 en 60% moeten zitten. Voor VPCBO is de factor ongeveer 60% afhankelijk of de private gelden van de voormalige steunstichtingen worden meegerekend. Als deze meegerekend worden dan zit de vereniging boven de norm. De vereniging heeft ook beleggingen. Er is altijd defensief belegd, maar omdat door de financiële crisis een aantal fondsen een te lage ranking hebben gekregen, moeten enkele portefeuilles worden afgebouwd. Er is een positief resultaat van ongeveer De inkomsten gaan het komend jaar echter naar beneden door de krimp in leerlingen en door de bezuinigingen, die het Rijk en de gemeente doorvoeren. De financiële indicatoren van de vereniging zijn goed: liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen zijn zeer positief, het begrotingsoverschot is licht positief, de kapitalisatiefactor zit aan de bovengrens. Vooral de krimp zal investering vergen de komende jaren. Hiervoor zullen de reserves hard nodig zijn. Vraag: kunnen de reserves niet gebruikt worden om de werkdruk bij het personeel naar beneden te krijgen? Antwoord: beleid is om het geld dat we van het Rijk krijgen voor onderwijs ook in te zetten voor het personeel en dit niet uit de reserves te halen. Het bestuur is dit schooljaar extra personele verplichtingen aangegaan, dus inzet van meer personeel dan door het Rijk vergoed wordt. Er moet

7 echter opgepast worden om te veel verplichtingen aan te gaan richting het personeel omdat door de krimp boventalligheid van het personeel dreigt. De stichtingsgelden (privaat geld) kunnen niet ingezet worden voor het personeel. Daarnaast bestaat het grootste gedeelte van de publieke reserve uit de verplichte personele reserve en extra gelden die het Rijk alvast beschikbaar heeft gesteld voor de invoering van de Functiemix. De intentie van het bestuur is om de reserve aan te spreken als er knelpunten worden gesignaleerd. De contributie van de vereniging zal niet worden verhoogd. 7. Bestuurswijziging Aryan de Leeuw en Angelique Boer vragen de vergadering instemming om hun termijn in het bestuur met een half jaar te verlengen tot maart 2011 tot november De algemene ledenvergadering stemt hiermee in. Johanna Tonnis de Graaf neemt afscheid van het bestuur. Roelof Kroon neemt de functie van secretaris over. Cor bedankt Johanna voor de enorme inspanning die ze de afgelopen 13 jaar voor de vereniging heeft geleverd. 8. Verlenging termijn bestuur De algemene ledenvergadering geeft het bestuur verlenging van de termijn waarin de ledenvergadering bijeen moet worden geroepen om verantwoording af te leggen over het schooljaar 2010/ Rondvraag Vraag: moet de begroting niet worden goedgekeurd? Hij staat niet op internet. Antwoord: de begroting ligt in de pauze ter inzage voor geïnteresseerden. De leden kunnen de begroting inzien, maar dit is informatief. In de statuten is vastgelegd dat de begroting niet door de algemene ledenvergadering wordt goedgekeurd. Hiermee is het formele deel van de avond afgesloten. Na de pauze volgt een presentatie van Dick den Bakker van de Besturenraad over de meerwaarde van christelijk onderwijs. In zijn presentatie en het gesprek met de aanwezigen geeft hij een aanzet om met elkaar na te denken over de identiteit en de invulling daarvan op de scholen. Identiteit is niet iets extra's op het normale lesaanbod op een school, maar een wezenlijk onderdeel in alle aspecten van de school, zoals het onderwijs, kwaliteit en onderling contact. N.a.v. de presentatie stelt één van de aanwezigen de vraag hoe het bestuur tegen de situatie in Ten Post aankijkt, een samenwerkingsschool aldaar en samenwerkingsscholen in het algemeen. Het bestuur geeft aan dat het wettelijk niet mogelijk is binnen onze vereniging een dergelijke school te hebben. Een samenwerkingsschool moet worden ondergebracht in een afzonderlijke stichting, waardoor een éénpitter ontstaat. Het bestuur kiest er daarom voor om te blijven gaan voor christelijk onderwijs in Ten Post en wil daar ook een plan voor opstellen. Hiermee geeft de vereniging ook een signaal af dat we gedurende de komende termijn van bijv. 5 jaar willen blijven investeren in kwalitatief goed christelijk onderwijs in Ten Post. 10. Sluiting Cor Westerholt sluit de avond.

8 Bijlage bij punt 7A. Intern toezicht van de agenda: goed onderwijs, goed bestuur A. Goed onderwijs, goed bestuur In 2010 heeft de Eerste kamer de wet Goed onderwijs, goed bestuur aangenomen. De wet geeft de overheid de mogelijkheid op te treden wanneer de kwaliteit op een school ernstig of langdurig tekortschiet of wanneer sprake is van bestuurlijk wanbeheer. In de wet staan namelijk eisen voor minimumkwaliteit waar iedere basis- en voortgezet onderwijsschool vanaf het schooljaar aan moet voldoen. Als een school hier niet aan voldoet heeft de minister van OCW - in het uiterste geval - de bevoegdheid om de overheidsbekostiging te beëindigen. In geval van bestuurlijk wanbeheer kan de minister van OCW - in een limitatief aantal gevallen - een aanwijzing geven. Met deze aanwijzing kan de minister van de school verlangen dat zij bepaalde maatregelen neemt. Daarnaast stelt de wet ook eisen op het terrein van goed bestuur. Zo is de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht verplicht gesteld. En elke school is verplicht toe te lichten welke code voor goed bestuur zij gebruikt en hoe zij deze toepast in de praktijk. Met deze nieuwe wet kan de overheid slagvaardiger en doelgerichter optreden als er sprake is van slecht onderwijs of zwak bestuur. Eén van de hoofdlijnen in deze wet is dat er een duidelijke scheiding komt tussen het bestuur en het interne toezicht van een schoolvereniging. Onze vereniging is lid van de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De PO-raad heeft een code opgesteld voor goed bestuur in het primair onderwijs, waar wij ons als vereniging aan conformeren. Dit houdt in dat wij de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren toetsen aan de principes van de Code. Verder is de Code een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie. Commissie Intern Toezicht Het bestuur heeft de wettelijke verplichting in het afgelopen jaar uitgewerkt en geconstateerd dat het scheiden van bestuur en toezicht maatwerk is. De huidige structuur is sinds 4 jaar ingericht en voldoet naar verwachting. Het bestuur ziet, naast het invulling geven aan de wettelijke verplichting, geen aanleiding om hier ingrijpende wijzigingen in aan te brengen. Daarnaast is geconstateerd dat voor een kleine vereniging als VPCBO voorkomen moet worden dat we een waterhoofd aan besturing creëren. Daarom is besloten om een variant in te richten die de huidige verhouding tussen bestuur en algemeen directeur in stand houdt. De toezichthoudende functie is vormgegeven door het instellen van een deskundigen -commissie uit de leden. Oftewel een commissie van 2 leden die namens de leden toezicht houdt op het bestuur. Deze Commissie Intern Toezicht heeft o.a. als taken: Toezicht houden op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging; Toezicht houden op het functioneren van de organisatie en het bestuur; Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid van onze vereniging; Fungeren als klankbord en adviseur voor het bestuur; Goedkeuring van wijziging van de statuten, voordat deze door de algemene ledenvergadering (ALV) worden vastgesteld; Aanwijzen van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening; Verslag geven van haar werkzaamheden aan de algemene ledenvergadering.

9 Bijlage bij punt 7B. Intern toezicht van de agenda: wijzigingsvoorstellen B. Wijzigingsvoorstellen in de statuten Voordat de Commissie Intern Toezicht met haar taken kan beginnen, moeten de statuten van de vereniging worden gewijzigd. Deze wijziging wordt op 17 november 2011 aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Wijzigingen statuten VPCBO Ten Boer De vorige statuten zijn op 25 juni 2007 bij de notaris vastgesteld. De wijzigingen die hierin zijn aangebracht zullen per artikel worden aangegeven. Het concept van de statuten is van 28 oktober Artikel 10 Lid 6: Bestuurstaken Aan lid 6 is het woord private toegevoegd. Hiermee wordt het onderscheid van publiek en privaat geld benadrukt. Voor de publieke middelen gelden andere spelregels en is een rol voor de ALV niet logisch. De publieke middelen worden ingezet voor het onderwijs. Nieuwe tekst: 6. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten aanzien van de private bezittingen der vereniging, met dien verstande evenwel dat het de goedkeuring van de algemene ledenvergadering behoeft: a. voor het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen die een bedrag of waarde van vijfentwintigduizend euro ( ,00) te boven gaan; b. voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich als zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; c. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen. Artikel 14 Lid 1: Algemene ledenvergadering Door de installatie van de Commissie Intern Toezicht wordt een aantal bevoegdheden van de algemene ledenvergadering gedelegeerd aan de Commissie Intern Toezicht. De Commissie Intern Toezicht keurt vooraf aan de ledenvergadering een aantal stukken goed. De algemene ledenvergadering stelt de stukken vervolgens vast, waarbij men wel inzicht heeft in de inhoud van deze stukken. De ALV hoeft de goedkeuring door de Commissie Intern Toezicht niet over te nemen. Oude tekst: 1. Jaarlijks binnen een half jaar na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden, het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld en door het bestuur onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar, wordt afgelegd. Nieuwe tekst: 1. Jaarlijks binnen een half jaar na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden en het door de Commissie Intern Toezicht goedgekeurde jaarverslag, inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening, wordt vastgesteld. Artikel 14 Lid 2: Algemene ledenvergadering Lid 2 is vervallen en vervangen door een geheel nieuw lid 2 over de Commissie Intern Toezicht: Oude tekst: Deze verantwoording dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek. Nieuwe tekst: Door de algemene ledenvergadering wordt, op voordracht van het bestuur, een Commissie Intern Toezicht ingesteld. Deze commissie bestaat uit ten hoogste 2 leden van de vereniging welke geen deel mogen uitmaken van het bestuur of het personeel. Artikel 15: Commissie Intern Toezicht Geheel nieuw artikel met taken en bevoegdheden van de Commissie Intern Toezicht.

10 Nieuwe tekst: Commissie Intern Toezicht 1. De zittingsduur voor een commissieperiode is vier jaar en een afgetreden commissielid is terstond eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar. Om de twee jaar treedt één lid van de commissie af volgens een door de commissie op te maken rooster. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering na het ontstaan ervan voorzien. 2. Een commissielid kan door de algemene ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een zodanig besluit kan slechts genomen worden in een vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen. Omtrent het voornemen tot ontslag door de algemene ledenvergadering, zal de algemene ledenvergadering, alvorens daartoe over te gaan, het betrokken commissielid in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Het alsdan te nemen besluit moet met redenen omkleed schriftelijk aan het betrokken commissielid worden meegedeeld. 3. De Commissie Intern Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder. 4. De Commissie Intern Toezicht is belast met goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag daartoe aangewezen besluiten. 5. De Commissie Intern Toezicht draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. 6. De Commissie Intern Toezicht keurt voorstellen tot statutenwijziging goed alvorens deze ter vaststelling aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. 7. De Commissie Intern Toezicht staat het schoolbestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. 8. Ieder lid van de Commissie Intern Toezicht dient zich ten opzichte van medeleden, het schoolbestuur en ieder deelbelang van de organisatie onafhankelijk op te stellen. 9. De leden van de Commissie Intern Toezicht maken deel uit van de commissie zonder last of ruggespraak. 10. Niet benoembaar in de Commissie Intern Toezicht is iemand die wegens de vervulling van een bestuurs- of toezichtfunctie bij een andere organisatie in dezelfde sector en dezelfde regio met onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden. 11. De Commissie Intern Toezicht doet verslag van haar werkzaamheden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering De artikelen 15 (Huishoudelijk Reglement), 16 (Statutenwijziging) en 17 (Ontbinding) zijn door toevoeging van het nieuwe artikel 15 resp. artikel 16, 17 en 18 geworden. Artikel 16 Lid 3: Huishoudelijk reglement. Nadere verplichtingen in het Huishoudelijke reglement hebben ook invloed op commissieleden. Nieuwe tekst: Lid 3: Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen van de leden en commissieleden bevatten. Artikel 17 Lid 2: Statutenwijziging Wijziging van de statuten moet goedgekeurd worden door de Commissie Intern Toezicht. Nieuwe tekst: Lid 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste één/tiende deel van het aantal leden en behoudens goedkeuring van de Commissie Intern Toezicht. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van het aantaluitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is. Artikel 18 Lid 2: Ontbinding Door de wijziging van artikel 14 Algemene ledenvergadering zijn andere leden van dit artikel van toepassing op de ontbinding van de vereniging. Nieuwe tekst: Lid 2. Het in de leden één, twee en drie drie en vier van het in artikel 14 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

11 Bijlage bij punt 7C. Intern toezicht van de agenda: verkiezing Commissie Intern Toezicht C. Verkiezing leden Commissie Intern Toezicht De leden van de Commissie Intern Toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Wanneer de leden akkoord gaan met de statutenwijziging (punt 7B. van de agenda), draagt het bestuur de volgende leden voor om te worden gekozen voor de nieuw te vormen Commissie Intern Toezicht: De heer F. J. van Steenwijk De heer P.A. de Kam Ticheldobben 2d Hoofdweg CZ Ten Boer 9796 PC Sint Annen Bijlage bij punt 8. van de agenda: bestuurswijziging De samenstelling van het bestuur in het schooljaar was als volgt: Mevrouw A. Boer voorzitter De heer A. de Leeuw penningmeester De heer R. Fial algemeen lid Mevrouw J. Roorda-Schutter algemeen lid De heer R. Kroon secretaris Het bestuur deelt u mee dat aftreden uit het bestuur: mevr. J Roorda-Schutter en de heer A de Leeuw. Mevrouw A. Boer is aftredend als voorzitter en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur draagt de volgende leden voor om gekozen te worden door de algemene ledenvergadering voor een bestuurstermijn van 4 jaar: De heer Erik van Dijken in de rol van penningmeester Poldermolen LS Ten Boer De heer Allard Swart Riekele Prinsstraat DB Ten Boer in de rol van algemeen lid

12 Algemene bijlage CONCEPT- STATUTEN versie Artikel 1 Naam en Zetel De naam van de vereniging is: Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Ten Boer. Zij is gevestigd te Ten Boer. Artikel 2 Grondslag De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord en beoogt zich in al haar arbeid te laten leiden door de verzoenende en levenwekkende kracht van het Evangelie van Jezus Christus. Artikel 3 Doel Het doel van de vereniging is in algemene zin: de bevordering van protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Ten Boer. Meer in het bijzonder stelt zij zich ten doel: de instandhouding van scholen voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Ten Boer. Beginsel daarbij is dat de opvoeding en het onderwijs in overeenstemming moeten zijn met de geformuleerde grondslag. Artikel 4 Onderwijs en personeel 1. Het onderwijs op de scholen van de vereniging omvat naast de wettelijk voorgeschreven vakken in elk geval godsdienstige vorming. 2. Leden van het onderwijzend personeel dienen het onderwijs uit overtuiging te willen geven in overeenstemming met de grondslag. Artikel 5 Geldmiddelen 1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit: - contributies en andere jaarlijkse bijdragen; - subsidies van de overheid; - al hetgeen verkregen wordt door erfstellingen, legaten, giften en verdere baten. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 2. De vereniging streeft ernaar de geldmiddelen van de vereniging zo te besteden dat het onderwijs aan de verschillende scholen van de vereniging hiervan in evenredige mate profiteert. 3. Schenkingen van derden ten gunste van één der scholen van de vereniging worden ten behoeve van de door de gever bedoelde school aangewend, dan wel geweigerd. Schenkingen van derden worden alleen geweigerd als aanvaarding het belang van de vereniging zou schaden. Artikel 6 Leden 1. Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten: a. Zij die instemmen met de grondslag van de vereniging en het wettelijk gezag uitoefenen over kinderen die één der scholen van de vereniging bezoeken, dan wel zullen gaan bezoeken. b. Zij die de grondslag van de vereniging respecteren en het wettelijk gezag uitoefenen over kinderen die de Christelijke Basisschool de Til te Thesinge bezoeken, dan wel zullen gaan bezoeken. c. Zij die instemmen met de grondslag van de vereniging en die in dienstbetrekking zijn bij het bestuur van de vereniging. d. Zij die instemmen met de grondslag van de vereniging en een bijzondere betrokkenheid hebben met één der scholen, zulks ter beoordeling van het bestuur. 2. Het bestuur beslist binnen twee maanden na de aanmelding over de toelating. Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene ledenvergadering. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid. 3. Het lidmaatschap is persoonlijk. 4. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging namens de vereniging; d. door ontzetting. 5. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Deze opzegging is mogelijk:

13 a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, krachtens de statuten voor het lidmaatschap gesteld; b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt in alle gevallen schriftelijk. 7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur worden uitgesproken slechts: a. wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging; b. wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 8. Van een besluit tot ontzetting of opzegging wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan de betrokkene schriftelijk in beroep komen bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Artikel 7 Contributie 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 2. De convocatie van de algemene ledenvergadering waar de hoogte van de contributie wordt vastgesteld bevat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voorstel. 3. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd het bedrag lager vast te stellen of algehele vrijstelling van contributie te verlenen. 4. De leden die in dienstbetrekking zijn bij het bestuur van de vereniging zijn vrijgesteld van contributie. Artikel 8 Begunstigers 1. Begunstigers zijn allen, die zonder lid te zijn de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdragen, die minimaal overeenkomt met de krachtens artikel 7 van deze statuten vastgestelde contributie. 2. Begunstigers kunnen bepalen dat hun bijdrage direct ten goede komt aan één der scholen van de vereniging. 3. Begunstigers hebben het recht de algemene ledenvergadering te bezoeken, met dien verstande, dat hun in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, de toegang tot de vergadering kan worden ontzegd. 4. Begunstigers hebben geen stemrecht. Artikel 9 Bestuur 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) leden van de vereniging. 2. Indien mogelijk zijn leden met schoolgaande kinderen vanuit Thesinge, Ten Post en Ten Boer in het bestuur vertegenwoordigd. 3. a. Ten hoogste één lid van het bestuur wordt gekozen uit de leden die de grondslag van de vereniging respecteren (zie artikel 6 lid 1 sub b). b. Leden van één gezin kunnen niet tegelijkertijd zitting hebben in het bestuur. c. Niet tot bestuurslid kunnen worden gekozen, personen die in dienstverband werkzaam zijn bij de vereniging en zij die met hen duurzaam samenleven. 4. a. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur doet daartoe een bindende voordracht. De convocatie voor de betreffende algemene ledenvergadering bevat de hierboven bedoelde bindende voordracht. b. Elke groep van ten minste tien leden is bevoegd om hieraan bindende voordrachten toe te voegen, mits hiervan ten minste drie dagen voor de aanvang van de vergadering kennis is gegeven aan de secretaris van de vereniging, zulks onder opgave van de personalia van de kandidaat respectievelijk kandidaten en een bereidverklaring van deze(n). 5. a. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde deel van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering. b. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering de overeenkomstig lid 4 van dit artikel opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering - onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel - vrij in de keus. 6. a. De zittingsduur voor een bestuursperiode is vier jaar en een afgetreden bestuurslid is terstond eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar.

14 b. Jaarlijks treden één of twee leden van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering na het ontstaan ervan voorzien. 7. Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een zodanig besluit kan slechts genomen worden in een vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen. Omtrent het voornemen tot ontslag door de algemene ledenvergadering, zal de algemene ledenvergadering, alvorens daartoe over te gaan, het betrokken bestuurslid in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Het alsdan te nemen besluit moet met redenen omkleed schriftelijk aan het betrokken bestuurslid worden meegedeeld. Artikel 10 Bestuurstaken 1. Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 2. De voorzitter dient in te stemmen met de grondslag van de vereniging. 3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan voorzitter en secretaris van het bestuur tezamen of bij belet of ontstentenis aan hun plaatsvervangers tezamen, mits ter uitvoering van door het bestuur of de algemene ledenvergadering genomen besluiten. 4. Het bestuur is belast met het besturen van de scholen van de vereniging. Het bestuur bevordert en ziet er op toe dat het onderwijs in scholen van de vereniging wordt gegeven overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van deze statuten. 5. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan, zal het bestuur zich er van vergewissen dat de betrokkene instemt met de grondslag van de vereniging. 6. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten aanzien van de private bezittingen der vereniging, met dien verstande evenwel dat het de goedkeuring van de algemene ledenvergadering behoeft: a. voor het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen die een bedrag of waarde van vijfentwintigduizend euro ( ,00) te boven gaan; b. voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich als zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; c. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen. 7. In gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Artikel 11 Administratie 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen één jaar na afloop van het boekjaar de balans van baten en lasten van de vereniging op te maken. 3. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar. Artikel 12 Algemeen directeur De algemeen directeur is, op basis van een managementstatuut, bevoegd het bestuur en de vereniging te vertegenwoordigen en namens hen te handelen. Artikel 13 Dagelijkse leiding Onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur berust de dagelijkse leiding van elk der scholen van de vereniging bij de directeur van de betreffende school. Artikel 14 Algemene ledenvergadering 1. Jaarlijks binnen een half jaar na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden en het door de Commissie Intern Toezicht goedgekeurde jaarverslag, inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening, wordt vastgesteld.

15 2. Door de algemene ledenvergadering wordt, op voordracht van het bestuur, een Commissie Intern Toezicht ingesteld. Deze commissie bestaat uit ten hoogste 2 leden van de vereniging welke geen deel mogen uitmaken van het bestuur of het personeel. 3. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene ledenvergadering te beleggen wanneer het dit nodig acht. Het is tot bijeenroeping op een termijn van niet langer dan vier weken verplicht, wanneer tenminste één/tiende deel der leden een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Wanneer het bestuur aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, die zonodig zelf in haar leiding voorziet. 4. Een algemene ledenvergadering moet tenminste zeven dagen van tevoren schriftelijk worden geconvoceerd. De convocatie moet behalve tijd en plaats der vergadering tevens de agenda vermelden. 5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 6. Indien het aantal aanwezige leden voor meer dan een derde bestaat uit leden van het personeel, dan kunnen dezen door het bestuur van stemmen worden uitgesloten. 7. Onverminderd hetgeen is bepaald in lid 6 van dit artikel, heeft ieder lid van de vereniging één stem. 8. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen, die gelijkelijk het hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental niet gelijkelijk werd verkregen door twee of meer personen tussen hen, die de twee hoogste aantallen stemmen verwierven. Wordt bij deze tweede stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn verkozen. Wordt bij deze stemming het hoogste aantal stemmen tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen de oudste in leeftijd geacht te zijn verkozen. 9. Ten aanzien van door het bestuur bij de algemene ledenvergadering ter tafel gebrachte voorstellen hebben de leden het recht wijzigingen voor te stellen. 10. Het bestuur kan besluiten om het gewijzigde voorstel pas tijdens de eerstvolgende ledenvergadering na de vergadering tijdens welke de wijziging naar voren is gebracht in stemming te brengen. 11. Elk lid heeft het recht om bij het bestuur een schriftelijk voorstel met toelichting in te dienen. Het bestuur is verplicht dit voorstel te plaatsen op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering, indien het door ten minste tien leden is ondertekend. Artikel 15 Commissie Intern Toezicht 1. De zittingsduur voor een commissieperiode is vier jaar en een afgetreden commissielid is terstond eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar. Om de twee jaar treedt één lid van de commissie af volgens een door de commissie op te maken rooster. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering na het ontstaan ervan voorzien. 2. Een commissielid kan door de algemene ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een zodanig besluit kan slechts genomen worden in een vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen. Omtrent het voornemen tot ontslag door de algemene ledenvergadering, zal de algemene ledenvergadering, alvorens daartoe over te gaan, het betrokken commissielid in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Het alsdan te nemen besluit moet met redenen omkleed schriftelijk aan het betrokken commissielid worden meegedeeld. 3. De Commissie Intern Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder. 4. De Commissie Intern Toezicht is belast met goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag daartoe aangewezen besluiten. 5. De Commissie Intern Toezicht draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. 6. De Commissie Intern Toezicht keurt voorstellen tot statutenwijziging goed alvorens deze ter vaststelling aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. 7. De Commissie Intern Toezicht staat het schoolbestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.

16 8. Ieder lid van de Commissie Intern Toezicht dient zich ten opzichte van medeleden, het schoolbestuur en ieder deelbelang van de organisatie onafhankelijk op te stellen. 9. De leden van de Commissie Intern Toezicht maken deel uit van de commissie zonder last of ruggespraak. 10. Niet benoembaar in de Commissie Intern Toezicht is iemand die wegens de vervulling van een bestuurs- of toezichtfunctie bij een andere organisatie in dezelfde sector en dezelfde regio met onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden. 11. De Commissie Intern Toezicht doet verslag van haar werkzaamheden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering Artikel 16 Huishoudelijk reglement 1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. 2. In het huishoudelijk reglement wordt de werkwijze van het bestuur nader geregeld. 3. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen van de leden en commissieleden bevatten. 4. Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van een algemene ledenvergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van ten minste tien leden, onder voorwaarde dat tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene vergadering uitgeschreven welke, ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot reglementswijziging kan aannemen met volstrekte meerderheid van stemmen. De convocatie voor een vergadering, waarin wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld, bevat de voorstellen tot wijziging woordelijk. Artikel 17 Statutenwijziging 1. Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten wordt voorgesteld. De convocatie bevat de voorstellen tot wijziging woordelijk. 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste één/tiende deel van het aantal leden en behoudens goedkeuring van de Commissie Intern Toezicht. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is. 3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een tweede algemene ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste twee/derde deel der uitgebrachte geldige stemmen. 4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat er een notariële akte van is opgemaakt. Artikel 18 Ontbinding 1. Ontbinding der vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene ledenvergadering. 2. Het in de leden één, drie en vier van het in artikel 14 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. 3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit ten dien aanzien geen nadere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur. 4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668

V.T.V. DE ZANDWEG STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 Blz STATUTEN Naam en zetel Doel en m iddelen Oprichting Verenigingsjaar

Nadere informatie

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48 -l- 991181/I\48 STATUTEN\ryIJZIGING Heden, vijfjanuari tweeduizendeen, verschenen voor mij, mr Dingnis Butijn, notaris - - gevestigd te Wieringen: - - 1. mevrouw Martie Bosgraat, wonende te1742 GM Schagen,

Nadere informatie