GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN"

Transcriptie

1 GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid om de data van de kermissen vast te leggen en om er de plannen van op te maken. Het College van Burgemeester en Schepenen is tevens bevoegd om hieraan alle noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. HOOFDSTUK l - ORGANISATIE VAN DE KERMISACTIVITEITEN EN VAN DE AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP DE OPENBARE KERMISSEN Artikel l - Toepassingsgebied Wordt beschouwd als kermis elk evenement dat opgezet of voorafgaandelijk toegestaan wordt door de gemeente, op bepaalde plaatsen en ogenblikken, aan uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er diensten en producten aan de consument verkopen. Wordt beschouwd als openbare kermis, de kermis georganiseerd door de gemeente, ongeacht of ze rechtstreeks beheerd wordt door deze overheid of door haar in concessie gegeven wordt. Artikel 2 - Openbare kermissen De volgende openbare kermissen worden op het gemeentelijk openbaar domein georganiseerd: 1 Kermis Sint-Denijs (zomer) Plaats : Sint-Denijsplein 1190 Brussel (Vorst) Periode : De 2 de helft van de maand juni, voor een periode van 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging van een week. 2 Kermis Sint-Denijs (herfst) Plaats : Sint-Denijsplein 1190 Brussel (Vorst) Periode : Het 2 de weekend van de maand oktober, voor een periode van 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging van een week. Artikel 3 - Opzetten en afbreken Het opzetten gebeurt vanaf de zondag die voorafgaat aan de kermisperiode, wanneer het Sint- Denijsplein weer in oorspronkelijke staat werd gebracht, na het vertrek van de brocanteurs en de schoonmaak van het plein. Het afbreken gebeurt vanaf de woensdag die volgt op de kermisperiode en het plein moet volledig vrijgemaakt zijn tegen de vrijdag ochtend voor 12u. 1

2 Artikel 4 - Plan van de standplaatsen : Het plan van elke openbare kermis kan worden geraadpleegd op de gemeentedienst bevoegd voor kermissen. Artikel 5 - Personen aan wie standplaatsen toegekend kunnen worden en toekenningsvoorwaarden De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegekend: 1 aan de natuurlijke personen die een kermisactiviteit of een ambulante activiteit in kermisgastronomie uitoefenen voor eigen rekening, houder van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten of van de machtiging als werkgever in ambulante activiteiten, zoals voorzien in artikel 13 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten; 2 aan de rechtspersonen die een kermisactiviteit of een ambulante activiteit in kermisgastronomie uitoefenen; de standplaatsen worden aan deze rechtspersonen toegekend door de verantwoordelijke van het dagelijkse beheer, houder van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten of van de machtiging als werkgever in ambulante activiteiten, zoals voorzien in artikel 13 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten. Om een standplaats te verkrijgen, moet de houder van een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten het bewijs leveren dat hij voldoet aan de volgende voorwaarden, voor de aard van de uitgebate attractie of vestiging: 1 hij beschikt over een behoorlijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering; 2 wanneer het gaat om een kermisattractie ter voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, moet dit toestel voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen; 3 de kermisattractie die uitgebaat wordt door middel van dieren moet voldoen aan de betrokken reglementaire voorschriften ; 4 de vestiging van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel en de tewerkgestelde personen moeten voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. Om een standplaats te verkrijgen, moet de houder van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten het bewijs leveren dat zijn vestiging van kermisgastronomie aan de volgende voorwaarden voldoet: 1 hij beschikt over een behoorlijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering; 2 de vestiging van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel en de tewerkgestelde personen moeten voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. Teneinde de diversiteit van het aanbod te behouden, is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 2. 2

3 Artikel 6 - Personen die standplaatsen mogen gebruiken en gebruiksvoorwaarden 6.1. Kermisactiviteiten De standplaatsen toegekend aan de personen aangeduid in artikel 5 die een kermisactiviteit uitoefenen, kunnen gebruikt worden : 1 door deze personen zelf; 2 door de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks beheer van de rechtspersoon aan wie de standplaats werd toegekend, houder(s) van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten; 3 door de echtgeno(o)t(e) van, of de wettelijk samenwonende met de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegekend, houder van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor eigen rekening; 4 door de feitelijke medewerkers van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegekend, houders van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor eigen rekening; 5 door de personen houders van de machtiging als aangestelde verantwoordelijke in kermisactiviteiten, die de kermisactiviteit voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1 tot 4 uitoefenen; 6 door de aangestelden die de kermisactiviteit voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1 tot 4 uitoefenen, onder het toezicht en in aanwezigheid van deze personen of van een aangestelde verantwoordelijke bedoeld in 5. De personen bedoeld in 2 tot 5 mogen deze standplaatsen gebruiken voor zover hun machtiging geldig is voor de attractie of de uitgebate vestiging op deze plaatsen. Ze mogen deze standplaatsen gebruiken in afwezigheid van de personen aan wie of door wie ze toegekend werden Activiteiten in kermisgastronomie De standplaatsen toegekend aan de personen aangeduid in artikel 5 die een activiteit in kermisgastronomie uitoefenen, kunnen gebruikt worden : 1 door deze personen zelf; 2 door de personen bedoeld in artikel 26, par. 1, 2 tot 4 en 6, van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten, houders van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten, waarbij deze de uitgevoerde activiteit mogen uitoefenen op de toegekende standplaats; deze personen mogen deze standplaatsen gebruiken in afwezigheid van de personen aan wie of door wie ze toegekend werden. 3 door de personen vrijgesteld van de machtiging van ambulante activiteiten, die als aangestelde een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel uitoefent voor rekening of in dienst van de houder van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten, voor zover ze hun activiteit uitoefenen in aanwezigheid en onder het toezicht van deze persoon of van de houder van een machtiging van ambulante activiteiten als aangestelde A of B, die de verantwoordelijkheid van de vestiging op zich neemt. 3

4 Artikel 7 - Wijzigingen van de standplaatsen Behalve in geval van absolute noodzaak of van verplichtingen die gepaard gaan met de hernieuwing van de kermis, of lopende werken op de ruimten voorbehouden aan de kermisactiviteiten, moeten de standplaatsen toegekend worden per abonnement aan de uitbater die eenzelfde standplaats gedurende 3 opeenvolgende jaren heeft verkregen. Artikel 8 - Toekenningsprocedure van de standplaatsen 8.1. Vacature en kandidatuur Wanneer er een standplaats voorzien is, kondigt de Burgemeester [OF] de afgevaardigde Schepen [OF] de afgevaardigde ambtenaar hiervan de vacature aan door publicatie van een bericht op het gemeentelijk mededelingenbord, of in het gemeentelijk informatieblad, of op de website van de gemeente. Het bericht moet minstens de volgende informatie bevatten: 1 in voorkomend geval, het gewenste type attractie of vestiging; 2 de nuttige technische specificaties; 3 de ligging van de standplaats; 4 de wijze en de duur van toekenning; 5 de prijs en, in voorkomend geval, de modaliteiten van herziening; 6 de voorwaarden voor het verkrijgen van de standplaats en de gunningscriteria; 7 de plaats en de termijn voor indiening van de kandidaturen; 8 de termijn voor betekening van de toekenning van de standplaats. De kandidaturen moeten gericht worden aan de Burgemeester [OF] aan de afgevaardigde Schepen [OF] aan de afgevaardigde ambtenaar : - hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs - hetzij per brief overhandigd tegen ontvangstbewijs, op de plaats vermeld in het vacaturebericht. Om geldig te zijn, moeten ze ingediend worden in de voorgeschreven vorm en binnen de termijn voorzien in het vacaturebericht [OF] in huidig reglement en de inlichtingen en documenten bevatten die vereist zijn door het vacaturebericht [OF] huidig reglement Onderzoek van de kandidaturen en toekenning van de standplaatsen Alvorens de kandidaturen te vergelijken, gaat de Burgemeester [OF] de afgevaardigde Schepen [OF] de afgevaardigde ambtenaar over tot het nazicht van de machtiging om uit te oefenen en van de identiteit van de kandidaat, alsook van de naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 5 van huidig reglement. De standplaatsen worden toegekend op basis van de volgende criteria: a) de aard van de attractie of van de vestiging; b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; c) de veiligheidsgraad van de attractie of van de vestiging; d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging; 4

5 e) de deskundigheid van de uitbater, van de aangestelde verantwoordelijken en van het tewerkgestelde personeel; f) in voorkomend geval, de ervaring; g) de ernst en de deugdzaamheid van de kandidaat. De opening van de kandidaturen en hun vergelijkend onderzoek, het nazicht van de voorwaarden vermeld in artikel 5 van huidig reglement en de gemotiveerde beslissing van toekenning van de standplaats worden in een proces verbaal opgenomen Betekening van de beslissingen De Burgemeester [OF] de afgevaardigde Schepen [OF] de afgevaardigde ambtenaar betekent aan de begunstigde en aan elke niet-weerhouden kandidaat de betrokken beslissing : - hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs - hetzij per brief van hand tot hand overhandigd tegen ontvangstbewijs - hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs Plan of register van de standplaatsen De Burgemeester [OF] de afgevaardigde Schepen [OF] de afgevaardigde ambtenaar houdt een plan of een register bij dat voor elke toegekende standplaats minstens het volgende vermeldt: 1 de ligging van de standplaats; 2 de toekenningsvoorwaarden; 3 de duur van het gebruiksrecht of van het abonnement; 4 de naam, de voornaam en het adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats werd toegekend; 5 in voorkomend geval, de firmanaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats werd toegekend en het adres van de maatschappelijke zetel; 6 het ondernemingsnummer; 7 de aard van de attractie of van de vestiging die toegelaten is op de standplaats; 8 de prijs van de standplaats, behalve indien hij op uniforme wijze is vastgelegd; 9 in voorkomend geval, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht Noodprocedure Wanneer er in de twee weken voorafgaand aan de opening van de kermis nog standplaatsen vacant blijven, kan hierin voorzien worden volgens de noodprocedure als volgt vastgelegd: 1 de Burgemeester [OF] de afgevaardigde Schepen [OF] de afgevaardigde ambtenaar raadpleegt de kandidaten van zijn keuze; in de mate van het mogelijke richt hij zich tot meerdere kandidaten; 2 de kandidaturen worden ingediend hetzij op een duurzame drager met ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs; 3 de Burgemeester [OF] de afgevaardigde Schepen [OF] de afgevaardigde ambtenaar gaat over tot de toekenning van de standplaatsen overeenkomstig huidig reglement; 5

6 4 hij stelt een proces-verbaal op met vermelding, per vacature of ongebruikte standplaats, van de kandidaten die hun kandidatuur geakteerd hebben; 5 wanneer meerdere kandidaten eenzelfde standplaats solliciteren, vermeldt hij in het procesverbaal de motivatie van zijn keuze; 6 hij betekent aan elke kandidaat de betrokken beslissing, overeenkomstig artikel 6.3. van huidig reglement. De plaatsing van de uitbaters van attracties of van vestigingen aan wie een standplaats toegekend werd op basis van de noodprocedure kan aanleiding geven tot beperkte aanpassingen van het kermisplan die gemotiveerd zijn door de technische behoeften om de nieuwkomers in het kermisterrein op te nemen. Artikel 9 Duur van de abonnementen De abonnementen hebben een duur van vijf jaar; ze worden na afloop stilzwijgend verlengd, onverminderd de mogelijkheid voor hun houders om ze op te schorten of om er afstand van te doen overeenkomstig huidig reglement. De houder van een abonnement die de activiteit voor eigen rekening uitoefent of de verantwoordelijke voor het dagelijkse beheer van de rechtspersoon door tussenkomst van wie het abonnement toegekend werd, kan, op gemotiveerde aanvraag, een abonnement voor een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt overgelaten aan de beoordeling van de burgemeester of van zijn afgevaardigde, behalve indien ze gerechtvaardigd wordt door de stopzetting van de activiteiten aan het einde van de loopbaan. Artikel 10 Opschorting van het abonnement door zijn houder De houder van een abonnement kan dit abonnement opschorten wanneer hij zich in de tijdelijke onmogelijkheid bevindt zijn activiteit uit te oefenen: - hetzij wegens ziekte of ongeval gestaafd door een medisch getuigschrift; - hetzij wegens een duidelijk aangetoond geval van overmacht; In deze twee gevallen wordt de opschorting van kracht dertig dagen na de betekening van de arbeidsongeschiktheid; ze stopt dertig dagen na de betekening van de hervatting van de activiteiten. Indien de opschorting meer dan een jaar duurt, moet ze minstens dertig dagen voor de begindatum van de kermis hernieuwd worden. De houder van een abonnement kan tevens de opschorting ervan verkrijgen, wanneer hij beschikt over een abonnement voor een andere kermis die in dezelfde periode plaatsvindt. De opschorting moet minstens 3 maand voor het begin van de kermis betekend worden. De opschorting van het abonnement impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen ontstaan uit het contract. Tijdens de periode van opschorting kan de standplaats toegekend worden voor de duur van de kermis. De aanvragen en betekeningen van opschorting van abonnement worden gericht aan de Burgemeester [OF] aan de afgevaardigde Schepen [OF] aan de afgevaardigde ambtenaar. Deze bevestigt de ontvangst ervan. 6

7 Artikel 11 Het afstand doen van het abonnement door zijn houder De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement : - na afloop, mits een vooropzeg van minstens drie maanden; - bij het stopzetten van zijn activiteiten in de hoedanigheid van natuurlijke person of die van de rechtspersoon, mits een vooropzeg van minstens drie maanden; - indien de natuurlijke persoon houder van het abonnement of door tussenkomst van wie een rechtspersoon houder is van dit abonnement zich in de definitieve onmogelijkheid bevindt zijn activiteit uit te oefenen, hetzij wegens medische reden of ongeval, gestaafd door een medisch getuigschrift, hetzij wegens een duidelijk aangetoond geval van overmacht, treedt de opzegging in werking op de dertigste dag volgend op de betekening van arbeidsongeschiktheid ; - voor enig ander motief, overgelaten aan de beoordeling van de Burgemeester [OF] van de afgevaardigde Schepen [OF] van de afgevaardigde ambtenaar. De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die zijn activiteit voor eigen rekening uitoefent kunnen, bij overlijden van deze persoon, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan deze persoon houder was. De aanvragen en betekeningen van afstand van het abonnement worden gericht aan de Burgemeester [OF] aan de afgevaardigde Schepen [OF] aan de afgevaardigde ambtenaar. Deze bevestigt de ontvangst ervan. Artikel 12 Opschorting of intrekking van het abonnement door de gemeente De Burgemeester [OF] de afgevaardigde Schepen [OF] de afgevaardigde ambtenaar kan het abonnement intrekken of opschorten: - hetzij omdat de houder van de standplaats niet meer voldoet aan de verplichtingen betreffende de uitoefening van de ambulante of kermisactiviteiten bedoeld door huidig reglement of de verplichtingen met betrekking tot de betrokken attractie of vestiging; - hetzij in geval van niet-betaling van de standplaatsvergoeding; - hetzij in geval van afwezigheid tijdens de kermisperiode, zonder hiervan de kermismeester vooraf op de hoogte te brengen; - hetzij in geval van overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden van huidig reglement; - hetzij door weigering van de kermisuitbater om de door hem veroorzaakte beschadiging op zijn kosten te laten herstellen; - hetzij indien de kermisuitbater nagelaten heeft om de gemeente, binnen de 15 werkdagen, op de hoogte te stellen van een wijziging van : - dagelijks bestuurder voor de rechtspersonen - domicilie of maatschappelijke zetel - het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van de ondernemingen - hetzij in geval van werken van algemeen nut die het houden van de kermis hinderen of verhinderen, voor de duur der werken. 7

8 Artikel 13 Definitieve opheffing van standplaatsen Er wordt een vooropzeg van 1 jaar gegeven aan de houders van standplaatsen in geval van definitieve opheffing van een kermis of van een deel van de standplaatsen. In geval van absolute noodzaak is deze termijn niet van toepassing. Artikel 14 Overdracht van standplaatsen De natuurlijke of rechtspersoon die een of meerdere attracties of een of meerdere vestigingen van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel uitbaat, mag zijn standplaatsen overdragen wanneer hij de uitbating van zijn attracties of vestigingen stopzet, op voorwaarde dat de overnemer(s) deze attracties of vestigingen uitgebaat op de overgedragen standplaatsen overnemen en dat ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 5 van huidig reglement. De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die een of meerdere attracties of een of meerdere vestigingen van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel uitbaten, mogen, bij overlijden van deze persoon, de standplaats(en) waarvan hij houder was, overdragen op voorwaarde dat de overnemer(s) deze attracties of vestigingen uitgebaat op de overgedragen standplaatsen overnemen en dat ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 5 van huidig reglement. De overdracht is slechts geldig wanneer de burgemeester [OF] de afgevaardigde schepen [OF] de afgevaardigde ambtenaar vastgesteld heeft dat de overnemer(s) voldoen aan de voorwaarden van de overdracht. HOOFDSTUK 2 ORGANISATIE VAN DE KERMISACTIVITEITEN EN VAN DE AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP HET OPENBAAR DOMEIN, BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN [Ter herinnering, conform de reglementering, worden hier enkel de kermisattracties en de vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel beoogd; de vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel waarvan tevens sprake in hoofdstuk 1 betreffende de kermissen worden hier niet beoogd.] Artikel 15 Vergunning voor het gebruik van het openbaar domein en wijzen van toekenning van de standplaatsen Het gebruik van een standplaats gelegen op het openbaar domein voor de uitbating van een kermisattractie of van een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel is steeds onderworpen aan de voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen. De vergunning wordt toegekend voor een vastgestelde periode of per abonnement. Een standplaats kan toegekend worden per abonnement zodra de kermisuitbater eenzelfde standplaats gedurende 3 opeenvolgende jaren heeft verkregen. Wanneer de standplaats echter verkregen wordt als gevolg van de opschorting van het abonnement, is deze regel niet van toepassing, behalve indien de verkrijging voortvloeit uit de opschorting van het abonnement door de overlater. Voor de berekening van de termijn van 3 jaar, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer. 8

9 Artikel 16 Personen aan wie een standplaats toegekend kan worden en gebruik van de standplaatsen Enkel de personen die een kermisactiviteit uitoefenen, houders van een machtiging als werkgever bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, kunnen een standplaats op het openbaar domein verkrijgen, buiten de openbare kermissen. Enkel de personen bedoeld in artikel 5 van huidig reglement mogen deze standplaatsen gebruiken. Artikel 17 Toekenning van een standplaats op verzoek van een uitbater Het College van Burgemeester en Schepenen kan, op aanvraag van een kermisuitbater, toestemming geven voor de uitbating van een kermisattractie of van een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel op een vastgestelde standplaats van het openbaar domein. Om een standplaats te verkrijgen, moet de houder van een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten het bewijs leveren dat hij voldoet aan de volgende voorwaarden, voor de aard van de uitgebate attractie of vestiging: 1 hij beschikt over een behoorlijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering; 2 wanneer het gaat om een kermisattractie ter voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, moet dit toestel voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen; 3 de kermisattractie die uitgebaat wordt door middel van dieren moet voldoen aan de betrokken reglementaire voorschriften ; 4 de vestiging van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel en de tewerkgestelde personen moeten voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. Om een standplaats te verkrijgen, moet de houder van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten het bewijs leveren dat zijn vestiging van kermisgastronomie aan de volgende voorwaarden voldoet: 1 hij beschikt over een behoorlijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering; 2 de vestiging van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel en de tewerkgestelde personen moeten voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. Artikel 18 Toekenning van een standplaats op initiatief van de gemeente Wanneer de Burgemeester [OF] de afgevaardigde Schepen [OF] de afgevaardigde ambtenaar een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, past hij de procedure bedoeld in artikelen 7 en 8 van huidig reglement toe. 9

10 HOOFDSTUK 3 GEMEENSCHAPPELIJKE EN SLOTBEPALINGEN Artikel 19 Betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor het gebruik van de standplaats(en) De houders van een (of meerdere) standplaats(en) op een (of meerdere) openbare kermis(sen) of op andere plaatsen op het openbaar domein in het kader van de activiteiten bedoeld in huidig reglement zijn ertoe gehouden de vergoeding te betalen voor het gebruik van de standplaats(en), overeenkomstig het desbetreffende vergoedingsreglement, en rekening houdend met de eventuele verhogingen voorzien bij de hernieuwing van de bedragen van de vergoedingen. De betaling kan uitgevoerd worden hetzij door storting op de gemeenterekening, hetzij aan het loket van de dienst ontvangsten en dit een maand voor de datum van de kermis. Hetzelfde principe geldt voor de abonnementen. Wanneer de betaling persoonlijk wordt overhandigd, zal er onmiddellijk een ontvangstbewijs met vermelding van het betaalde bedrag, de gegevens van de kermisuitbater, alsook de benaming van zijn beroep worden overgemaakt. Artikel 20 Uitoefening van controles Personen belast met de praktische organisatie van de kermisactiviteiten De personen die belast zijn met de praktische organisatie van de kermis en kermisactiviteiten en die volgens de regels zijn aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen, mogen het volgende controleren : de vergunning om de kermisactiviteit uit te oefenen; de identiteit en de hoedanigheid van de personen die deze kermisactiviteiten uitoefenen; de documenten die het bewijs leveren van de voorwaarden bedoeld in artikel 5 van huidig reglement; de verzekeringsdocumenten, die bewijzen dat de kermisattracties en/of de attracties met aandrijving voldoen aan het Koninklijk Besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen. Artikel 21 - Indelingen De exposanten en de kermisuitbaters zullen zowel de plaatsen die hun zijn aangewezen als de vrije doorgang van de klanten in de gangen respecteren. De afstand tussen de exposanten of de kermisuitbaters geplaatst in parallelle rijen moet conform de vereisten van de veiligheidsdiensten zijn. De etalages of kermisattracties mogen de grenzen die bepaald werden door de kermismeester van de gemeente niet overschrijden. De kermisuitbaters dienen zich te schikken naar de richtlijnen van de kermismeester belast met de praktische organisatie van de activiteiten bedoeld in huidig reglement en/of van het college van burgemeester en schepenen. 10

11 Artikel 22 - Hygiëne en eerlijkheid van de verkoop Veiligheid van de installaties 1 Presentatie Alle beroepen inzake kermisgastronomie moeten voorzien zijn van de nodige middelen om de voedingswaren te beschermen tegen regen en tegen allerhande bezoedeling. 2 Hygiëne en eerlijkheid van de verkoop Het is verboden om op gelijk welke wijze de hygiëne en de goede staat van de vervoerde, uitgestalde en verkochte voedingswaren aan te tasten. Alle noodzakelijke maatregelen moeten worden getroffen om de bewaring van de voedingswaren te verzekeren. De kermisuitbaters moeten de specifieke hygiënenormen van hun beroep respecteren en voor zichzelf de netheidsregels nauwgezet in acht nemen. Het is ten strengste verboden om op het even welke manier voedingswaren te onttrekken aan de inspectie van de gemachtigde ambtenaren of beambten belast met de controle van de gezondheid van deze waren en met het nazicht van de omstandigheden van de hygiëne, van hun vervoer, behandeling of verkoop, of deze inspectie te weigeren. Het is verboden om rotte, vervallen of ongezonde voedingswaren te verkopen of te koop aan te bieden. 3 Veiligheid van de installaties Installaties voor water - gas - elektriciteit Het elektrisch aansluitingsmateriaal moet voldoen aan de geldende wetgeving en meer bepaald aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties dat verplicht is geworden door het Koninklijk Besluit van 10/03/1981. Het water wordt aangesloten op verzoek van het gemeentebestuur en de gas- en elektriciteitsaansluitingen worden uitgevoerd door de bevoegde instanties en op kosten van de kermisuitbaters. Het is verboden zich aan te sluiten op de installaties van andere kermisuitbaters die zelf verbonden zijn met het verdeelpunt. Gas- en/of elektriciteitsinstallaties die verbonden zijn met de kermisattracties moeten minstens één keer per jaar gecontroleerd worden door een instelling die voor dit soort controle erkend is door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De verslagen, opgemaakt door de erkende instelling als gevolg van deze controles, dienen vrij te zijn van opmerkingen en moeten ter beschikking gehouden worden van de Burgemeester, de politie en de DBDMH, die er onmiddellijk en op eenvoudig verzoek kennis van mogen nemen. Kookinstallaties De kermisuitbaters die frietketels of om het even welke andere kookinstallatie op olie gebruiken, moeten in het bezit zijn van een blusdeken conform de geldende wetgeving. Een brandblusser conform de geldende wetgeving dient geplaatst in ieder kermiskraampje dat kookapparatuur gebruikt zoals frietketels, grills, apparaten voor hotdogs, beignets, oliebollen, enz... Dit brandblustoestel zal minstens eenmaal per jaar gecontroleerd en onderhouden worden door een gespecialiseerd organisme. 11

12 Kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron. De kermisuitbaters voor dit soort attracties zullen erover waken in alle omstandigheden de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen nauwgezet op te volgen. Artikel 23 - Netheid van de standplaatsen Het is de kermisuitbaters verboden om hun standplaats te verlaten zonder hun afval te verzamelen in plastic zakken goedgekeurd door Net Brussel. In alle gevallen blijven de kermisuitbaters verantwoordelijk voor de netheid van hun standplaats. Kermisuitbaters die producten te koop aanbieden die ter plekke geconsumeerd kunnen worden, moeten hun klanten recipiënten aanbieden bestemd voor afval en verpakkingsmateriaal. Artikel 24 - Parkeren van de voertuigen Met uitzondering van de voertuigen die als kermisattractie dienen en van de kermiswagens en dit voor zover er genoeg plaats overblijft op de kermiszone, en voor zover ze voldoen aan de van kracht zijnde regels, mag geen enkel voertuig op de kermiszone geparkeerd worden en dit tijdens de duur van kermis. De voertuigen die in overtreding zijn met onderhavige bepaling moeten bij de eerste aanmaning door de politie verplaatst worden. Bij niet naleving zal er door de bevoegde instanties worden opgetreden op kosten en risico van de overtreder. Artikel 25 - Handhaven van de openbare orde en veiligheid Het is verboden om de openbare orde op eender welke manier te verstoren. Het is de kermisuitbaters of hun aangestelden tevens verboden om op personen te schelden en hetzelfde verbod geldt voor het publiek ten overstaan van de kermisuitbaters omwille van hun aanbiedingen of de vraag naar de prijs van de aangeboden diensten. Het is verboden een schandaal te veroorzaken of een twist uit te lokken Wie één van deze voorschriften overtreedt, kan onmiddellijk van de kermis of van het openbaar domein verdreven worden. Het is, op straffe van sanctie, zoals vermeld in huidig reglement, verboden zich niet te schikken naar de aanmaningen van de politie-instanties, de gemeenteambtenaren, of de kermismeester. Artikel 26 - Administratieve boetes Iedere persoon die een overtreding heeft begaan, evenals de afwezigheid van een vergunning voor de activiteiten van huidig reglement, zal worden bestraft met een administratieve boete waarvan de hoogte voorzien wordt door artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. 12

13 Artikel 27 - Algemeen politiereglement De artikelen van het algemeen politiereglement betreffende de kermisattracties is van toepassing en meer bepaald hoofdstuk VII artikelen 105 en 106. Artikel 28 Overmaken van het reglement aan de Minister van Middenstand De Gemeenteraad zal huidig reglement binnen de maand na zijn goedkeuring overmaken aan de Minister van Middenstand. Gemeenterrad van 24 april Vanwege het College : Voor de Burgemeester : De wd. Gemeentesecretaris, De afgevaardigde schepen, Karin WINDEY. Marc-Jean GHYSSELS. 13

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 2007-08-30 - SEC- reglement op de openbare kermissen De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement kermisactiviteiten op openbare

Nadere informatie

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad,

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad, GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen.

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN VAN 19 MAART 2008 REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN INLEIDING EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen AFDELING 1: Organisatie

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN INLEIDING Huidig reglement heeft betrekking op: de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement

Nadere informatie

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert,

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens,

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN Art. 1: Het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen wordt als volgt vastgesteld en treedt in werking op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE BORSBEEK ZITTING VAN MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014 Aanwezig : Michaël Vermeiren, voorzitter Dis Van Berckelaer, burgemeester Walter Kiebooms, Ken Casier,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007.

REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007. REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007. Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op art. 8 tot en met art. 10 van de wet

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. M KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad. Datum zitting 24/04/2008. Aanvangsuur zitting 20:00. Reglement toewijzing standplaatsen kermissen

Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad. Datum zitting 24/04/2008. Aanvangsuur zitting 20:00. Reglement toewijzing standplaatsen kermissen Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad Datum zitting 24/04/2008 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Reglement toewijzing standplaatsen kermissen Aanwezig: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT TOT ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN (dossierbeheerder: Gerda Godefridi)

GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT TOT ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN (dossierbeheerder: Gerda Godefridi) UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT VERGADERING VAN 06 SEPTEMBER 2012 ARRONDISSEMENT LEUVEN GEMEENTE BIERBEEK AANWEZIG: M. CARDOEN... VOORZITTER; J. VANHULST, C. CUYPERS,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

GEMEENTE VORST REGLEMENT BETREFFENDE DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

GEMEENTE VORST REGLEMENT BETREFFENDE DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTE VORST REGLEMENT BETREFFENDE DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Hoofdstuk 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN Artikel 1 - Voorwerp De

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN 19 NOVEMBER

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN 19 NOVEMBER ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD (12)

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD (12) GEMEENTE GRIMBERGEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD (12) ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2007 AANWEZIG: MM. E. Willems Voorzitter-Burgemeester C. Selleslagh, M. Mertens, O. Schelfhout, D. Melotte,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 4

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober 2013 ------------- Waren aanwezig: Onderwerp: Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

VVSG-memorandum kermissen

VVSG-memorandum kermissen VVSG-memorandum kermissen VVSG, september 2014 1 Inleiding De organisatie van de kermissen is geregeld in de wet van 25 juni 1993 en in het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, - Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 (1) ; - Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Wat? AFDELING 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel

Nadere informatie

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

Wat verandert de wetswijzing van 2017? 24 april 2017 Wat verandert de wetswijzing van 2017? VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT Art. 8, 2, wet 25 juni 1993 OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Wat? AFDELING 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN pagina 1 van 13 REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Reglement m.b.t. Kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Reglement m.b.t. Kermisactiviteiten op de openbare kermissen Reglement m.b.t. Kermisactiviteiten op de openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Dit reglement is van toepassing op de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT GEMEENTE TERNAT MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 januari 2009 Tegenwoordig: M.M. De Vliegher, Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op

Nadere informatie

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel:

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel: REGLEMENT: GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE KERMISSEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/10/2007 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/06/2013 Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie-

Nadere informatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie 4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gelet

Nadere informatie

KERMISREGLEMENT AFDELING

KERMISREGLEMENT AFDELING BESLUIT: Artikel 1 Goedkeuring te hechten aan volgend kermisreglement. Artikel 2 Dit nieuwe reglement vervangt alle vorige reglementen en beslissingen. Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming

Nadere informatie

ZITTING VAN 10 september 2007 DAGORDE: 8.REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP EN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN.GOEDKEURING.

ZITTING VAN 10 september 2007 DAGORDE: 8.REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP EN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN.GOEDKEURING. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 10 september 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007.

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. 1 Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. Tot op vandaag bestond er geen wetgeving voor kermissen. Door de wet van 4 juli 2005 echter werd

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer in het bijzonder artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer in het bijzonder artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; " UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING: 24 september 2015 Aanwezig: Claessens Jos - burgemeester-voorzitter Van Baelen Stijn, Schrijvers Jan, Verjans Jan - schepenen Geenen

Nadere informatie

N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, MH/AB/LC A D V I E S. over

N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, MH/AB/LC A D V I E S. over N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, 1.06.2006 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITOEFENING EN DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN DE AMBULANTE ACTIVITEITEN

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 24 SEPTEMBER

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 24 SEPTEMBER Membre Lid Union Foraine Européenne Europese Foorreizigers Vereniging Conseil supérieur des Indépendants et P.M.E. Hoge Raad voor Zelfstandigen en de K.M.O. FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

Reglement voor de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie

Reglement voor de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie Reglement voor de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie Afdeling I Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD: openbare zitting van 19 juni 2014

DE GEMEENTERAAD: openbare zitting van 19 juni 2014 Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente As GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS T 089 39 10 00 F 089 39 10 01 E gemeente@as.be UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD openbare

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016 Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016 Reglement ambulante handel op openbaar domein AFDELING 1 Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER 2007

Gemeente Zedelgem UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER 2007 Gemeente Zedelgem UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD secretariaat ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER 2007 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis Aanwezig: Afwezig: Hilaire

Nadere informatie

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten.

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD dd. 1 juli 2010 ALGEMENE BEPALINGEN - DEFINITIES Artikel 1 In onderhavig reglement wordt verstaan onder: Openbaar

Nadere informatie

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck

Nadere informatie

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Art.1: Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met betrekking tot de ambulante

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Nadere informatie

REGLEMENT: KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN TE OUDENAARDE

REGLEMENT: KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN TE OUDENAARDE REGLEMENT: KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN TE OUDENAARDE AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald artikel 42;

Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald artikel 42; STAD HERK-DE-STAD PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT Vaststelling van het reglement met betrekking tot de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen STADSBEDRIJF DE MARKTEN EN FOREN VAN GENT REGLEMENT M.B.T. M KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

Retributiereglement Novemberfoor en kermissen

Retributiereglement Novemberfoor en kermissen Retributiereglement Novemberfoor en kermissen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 Retributiereglement op de Novemberfoor en de kermissen, ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2008 Gewijzigd in de gemeenteraad

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 - Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie