Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010"

Transcriptie

1 h Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010 Aandachtspunten voor de directeurs en de voorzitters van de schoolraden Inleiding De verrichtingen die de bevoegde directeurs, de voorzitters en de leden van de schoolraden dienen uit te voeren zijn terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (BS ), zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 2006 (BS ). Van deze beide besluiten bestaat een gecoördineerde versie (hierna gecoördineerde versie BVR genoemd). De besluiten, alsook de gecoördineerde versie zijn terug te vinden op de website van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Bepalen datum vergadering schoolraad De bevoegde directeur dient tijdig met de voorzitter van de schoolraad af te spreken op welke datum in de kiesperiode (tussen 1 en 14 september 2010) een vergadering wordt georganiseerd van de schoolraad waarop uiteraard ook een "normale" agenda kan besproken worden, maar alleszins de rechtstreekse verkiezingen zullen plaatsvinden. Indien de schoolraad bevoegd is voor meerdere scholen, worden de verplichtingen opgelegd door dit besluit, uitgevoerd door de directeur met de grootste ambtsanciënniteit ressorterend onder deze schoolraad. Aan het secretariaat van het kiesbureau dient de datum te worden meegedeeld van de vergadering van de schoolraad waarop de rechtstreekse verkiezingen zullen plaatsvinden. De informatie mag bezorgd worden aan het volgend mailadres: en dit uiterlijk op 25 augustus Uitnodigen en informeren leden schoolraden De uitnodiging wordt tijdig verzonden overeenkomstig het eigen reglement van orde en vermeldt als agendapunt minstens de rechtstreekse verkiezingen. Elke schoolraad heeft een eigen reglement van orde (Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs art.11, 2). Pagina 1 van 10

2 Het kiesbureau raadt aan volgende elementen in de uitnodiging te vermelden: de beschikbaarheid van de kandidatenlijst en de kandidaatstellingen in papieren vorm op de zetel van de schoolraad ( uiterlijk op 5 juli van de kiesperiode leggen de schooldirecteurs het document kandidaatstelling (KRR 1) en de kandidatenlijst ter inzage van alle kiesgerechtigden art. 10, 2) een verwijzing naar de website van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap waar alle informatie over de verkiezingen beschikbaar is de mededeling dat de lijsten met de samenstelling van de schoolraden ter inzage liggen van de kandidaten in alle vestigingsplaatsen van de school Ter beschikking stellen van lijsten samenstelling schoolraden aan kandidaten Art.50 Kiesreglement schoolraden stelt dat de directeur de lijst met de volledige samenstelling van de schoolraad ter inzage moet leggen in alle vestigingsplaatsen van de school en verzenden naar de Raad van Bestuur en naar de voorzitter van de Raad. Dit dient ook te gebeuren bij elke wijziging van de samenstelling van de schoolraad. De kandidaten die erom verzoeken, kunnen bij de school de lijsten met gegevens van de kiesgerechtigden inzien. Alle kandidaten dienen op dezelfde wijze te worden behandeld. Eventuele getuigen bij stemverrichtingen In uitvoering van art.4 gecoördineerde versie BVR heeft het kiesbureau beslist getuigen toe te laten bij de stem- en telverrichtingen. Als bijlage bij dit draaiboek vindt u een modelformulier waarmee een kandidaat een getuige kan mandateren om aanwezig te zijn bij de stemverrichtingen binnen een schoolraad. Ook kandidaten kunnen zich als getuige aanmelden. De getuigen beschikken over een machtiging namens de kandidaat die hen afvaardigt. Ze zullen zich over de datum van de desbetreffende vergadering van de schoolraad bij de bevoegde directeur moeten informeren. Het spreekt voor zich dat de getuigen (inclusief de kandidaten die als getuigen wensen op te treden) louter een controlerende functie hebben. Het is hen verboden om op enigerlei wijze de kandidaturen te becommentariëren, dan wel op welke wijze dan ook de stemverrichtingen te beïnvloeden of er aan deel te nemen. Uiteraard mag een kandidaat die lid is van een schoolraad in deze schoolraad zijn/haar stem uitbrengen. Getuigen kunnen enkel aanwezig zijn bij de eigenlijke stemverrichtingen en het opstellen van het proces-verbaal. Getuigen kunnen opmerkingen formuleren die in het proces-verbaal worden genoteerd. Pagina 2 van 10

3 Bepalen van de kiesgerechtigden (art. 6 gecoördineerde versie BVR) Voor de eerste geleding zijn kiesgerechtigd: de drie leden van de schoolraad, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen (uitgezonderd in het onderwijs voor sociale promotie en het deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen, waar de meerderjarige cursisten kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn); de twee gecoöpteerde leden van de schoolraad. Voor de tweede geleding zijn kiesgerechtigd: de drie leden van de schoolraad, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school; de directeurs die op de dag van de verkiezing effectief in dienst zijn als hoofd van hun instelling Aandachtspunten: Kiesgerechtigden moeten hun mandaat aanvaard hebben Vooraleer het lidmaatschap van de schoolraad te kunnen opnemen moet elk lid het lidmaatschap aanvaarden. Bij de aanvaarding van het lidmaatschap ondertekent het lid de verklaring van gehechtheid aan het GO!, de neutraliteitsverklaring, het pedagogisch project van het GO! en een verklaring dat het zich niet in een toestand van onverenigbaarheid, bepaald in artikel 9 BDGO, bevindt (art.6, 1 BDGO, artikel 49 Kiesreglement schoolraden). Deze documenten zijn terug te vinden op de website Vooral voor nieuwe leden van een schoolraad of de nieuw opgerichte schoolraden is het belangrijk om dit na te gaan. Nagaan van onverenigbaarheden en voorwaarden voor het lidmaatschap Uit diverse contacten is gebleken dat aan de vergadering van de schoolraden personen deelnemen, die overeenkomstig de bepalingen van het BDGO geen lid (meer) kunnen zijn van een schoolraad, maar waarvan de bijdrage waardevol geacht wordt door de directie en de effectieve leden van de schoolraad. Zo zijn er ouders die zich actief voor de school inzetten en zeer waardevol werk leveren, maar zich in één van de onverenigbaarheden bevinden b.v. omdat ze een bloed- of aanverwant zijn van een personeelslid, lid zijn van de raad van bestuur van een scholengroep of een plaatselijk politiek mandaat bekleden. Leden die niet meer als personeelslid tewerkgesteld zijn in een onder de schoolraad ressorterende school, kunnen niet langer lid zijn van de schoolraad. Het is allerminst de bevoegdheid van het kiesbureau, noch zijn ambitie om toezicht uit te oefenen op de reguliere werking van de schoolraden. Enkel dienen de verkiezingen correct te verlopen. Derhalve kunnen enkel de regelmatige leden van de schoolraad aan de verkiezingen deelnemen. Pagina 3 van 10

4 Andere personen kunnen - wellicht overeenkomstig het eigen reglement van orde van de schoolraad - voor andere agendapunten als waarnemers of deskundigen de schoolraad bijwonen. Aan de verkiezingen mogen ze onder geen beding deelnemen. De directeur op de dag van de verkiezing effectief in dienst als hoofd van de instelling Als basisregel geldt dat er per onderwijsinstelling slechts één persoon een stem kan uitbrengen als instellingshoofd. Normaal gezien is dit de directeur-titularis (vastbenoemd). Niet in alle gevallen is de directeur-titularis op de dag van de verkiezing effectief in dienst als hoofd van de instelling. De titularis wordt slechts als niet effectief in dienst beschouwd wanneer hij of zij overeenkomstig het Decreet Rechtspositie statutair vervangen werd en waarnemend aangesteld door of namens de Raad van Bestuur van de scholengroep. In dat geval is de statutair aangestelde vervanger stemgerechtigd. In enkele scholen wordt het directieambt in duobaan waargenomen. In dat geval zijn beide directeurs kiesgerechtigd. Indien een schoolraad voor meerdere scholen bevoegd is, zijn de directeurs van de respectievelijke scholen kiesgerechtigd. Persoon kiesgerechtigd bij verschillende schoolraden Art.9, 1,11 BDGO stelt dat het stemgerechtigd lidmaatschap van een schoolraad onverenigbaar is met het lidmaatschap van een andere schoolraad. De directeur die (art.7, 1, 4 BDGO) de vergaderingen van de schoolraad bijwoont met raadgevende stem, kan lid zijn van verschillende schoolraden (b.v. omdat hij ook directeur van een CVO is, in een andere instelling ouder dan wel personeelslid is...). Art.6 gecoördineerde versie BVR stelt ondubbelzinnig: elke kiesgerechtigde heeft maar één stem. Elke kiesgerechtigde die om welke reden ook kiesgerechtigd zou kunnen zijn bij verschillende schoolraden, meldt zelf aan de voorzitters van de betrokken schoolraden waar hij zijn/haar stem zal uitbrengen. Dit wordt in alle betrokken processen-verbaal vermeld. De betrokkene brengt in de schoolraad naar keuze een stem uit overeenkomstig zijn hoedanigheid binnen deze schoolraad. Vb.: de directeur als ouder verkozen in een schoolraad, die ervoor kiest in die schoolraad zijn/haar stem uit te brengen, stemt daar voor de eerste geleding. Dit betekent dat de directeur niet meer stemgerechtigd is voor de tweede geleding in die school waar hij directeur is. Pagina 4 van 10

5 Directeur onderwijsinstelling waar geen operationele schoolraad is Het betreft hier niet de directeurs CLB, die rechtstreeks bij het kiesbureau stemmen. Uitzonderlijk kan het voorkomen dat een school (nog) geen operationele schoolraad (meer) heeft. Er kunnen derhalve geen rechtstreekse verkiezingen plaats hebben tijdens een vergadering van de schoolraad want die bestaat niet. De eventueel reeds gekozen leden van de schoolraad kunnen derhalve hun mandaat (nog) niet opnemen. Art. 31, 1, 2 BDGO en art.6 tweede lid, 2 gecoördineerde versie BVR stellen anderzijds dat hoe dan ook de directeurs die op de dag van de verkiezing effectief in dienst zijn kiesgerechtigd zijn voor de tweede geleding. De rechtstreekse verkiezing bij het kiesbureau is door art.13 gecoördineerde versie BVR uitsluitend voorbehouden voor de directeurs CLB. Directeurs die binnen de kiesperiode geen operationele schoolraad hebben, kunnen zich bij een andere schoolraad aanbieden om hun stem voor de tweede geleding uit te brengen. De betrokken directeur neemt voorafgaandelijk contact op met de bevoegde directeur van de schoolraad waar hij/zij wenst te kiezen. Dit wordt op het desbetreffende proces-verbaal vermeld. Indien de bevoegde directeur vreest te weinig stembiljetten (KRR 3) en omslagen (KRR 5) te hebben, neemt hij/zij contact op met het secretariaat van het kiesbureau via het mailadres De eigenlijke stemverrichtingen Art. 13 BDGO stelt dat de schoolraad slechts geldig kan adviseren wanneer meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig. De rechtstreekse verkiezingen kunnen plaatsvinden ongeacht het aanwezige aantal leden. Er is dus geen aanwezigheidsquorum vereist. Aan de eigenlijke stemverrichtingen kunnen uiteraard andere agendapunten voorafgaan. Als inleiding op de eigenlijke stemverrichtingen kan: gewezen worden op procedurele aspecten van de verkiezingen, inzonderheid art. 11 en 12 gecoördineerde versie BVR; op een objectieve wijze verwezen worden naar de bundel van de kandidaatstellingen (KRR 1). Overeenkomstig art.10, 2 heeft het kiesbureau uiterlijk op 1 juli 2010 een bundel met onder meer de nodige stembiljetten (KRR 2 en KRR 3) en omslagen (KRR 4 en KRR 5) toegezonden aan de bevoegde directeurs. Pagina 5 van 10

6 Waar het de bevoegde directeur is die de voorbereidende en afsluitende werkzaamheden op zich neemt, worden de eigenlijke stemverrichtingen uitgevoerd door de voorzitter van de schoolraad. Is de voorzitter niet aanwezig wordt hij overeenkomstig het reglement van orde vervangen. Is hiervoor geen vaste regel, wijst de schoolraad onder de aanwezige leden van de schoolraad een plaatsvervangend voorzitter aan. Ook hiervoor is geen aanwezigheidsquorum vereist. Aan de kiesgerechtigden van de eerste geleding overhandigt de voorzitter van de schoolraad een kiesbrief met een groene hoofding (KRR 2) en een omslag met groene tekst (KRR 4). Aan de kiesgerechtigden van de tweede geleding overhandigt de voorzitter van de schoolraad een kiesbrief met een blauwe hoofding (KRR 3) en een omslag met blauwe tekst (KRR 5). Indien een stembrief of een omslag om één of andere reden zou te onderscheiden zijn van de andere stembrieven of omslagen, neemt de voorzitter de stembrief en/of omslag terug, maakt de stembrief ongeldig door alle kandidaten aan te kruisen en vernietigt hij de teruggenomen stembrief/omslag. Elke kiesgerechtigde brengt voor de desbetreffende geleding zijn/haar stem uit door het stemvak aan te kruisen naast maximum één kandidaat. De kiesgerechtigde steekt daarna het geplooid stembiljet in de overeenstemmende omslag. Hij/ zij kleeft de omslag dicht en geeft hem af aan de voorzitter van de schoolraad. Elke kiesgerechtigde heeft één stem. Stemmen bij volmacht is uitgesloten. De stemming is vrij en geheim. Inzonderheid wanneer de stemming niet vrij of geheim zou gebeurd zijn, dan wel wanneer bij volmacht zou gestemd worden, kan dit beschouwd worden als een onregelmatigheid die kan leiden tot een herverkiezing. De voorzitter van de schoolraad en de schooldirecteurs waken over het geheim van de stemming. In geval van vergissing kan de kiesgerechtigde bij de voorzitter van de schoolraad een nieuwe stembrief en/of omslag vragen. De ingeleverde stembrief wordt vooraf door de kiesgerechtigde ongeldig gemaakt door alle kandidaten aan te kruisen. Hij/zij overhandigt deze ongeldige stembrief vervolgens aan de voorzitter van de schoolraad die hem onmiddellijk vernietigt. Pagina 6 van 10

7 De stembiljetten en omslagen die na de kiesverrichtingen ongebruikt zouden overblijven, worden tijdens de vergadering door de voorzitter van de schoolraad en de bevoegde directeur vernietigd. Opstellen van het proces-verbaal Het proces-verbaal, KRR6, wordt in tweevoud opgesteld. Het eerste exemplaar van het proces-verbaal wordt door de bevoegde directeur bewaard in het archief van de schoolraad. Het tweede exemplaar wordt samen met de omslagen met groene en blauwe tekst (in de gewaarmerkte verzamelomslag) verzonden naar de voorzitter van het kiesbureau. De bevoegde directeur optredend als secretaris van het stembureau vult volgende gegevens in: datum van de stemverrichtingen; de naam en het adres van de school/scholen waarvoor de schoolraad bevoegd is; de namen van de aanwezige leden van de schoolraad, kiesgerechtigd voor de eerste geleding die een stem hebben uitgebracht; de namen van de aanwezige leden van de schoolraad, inclusief de directeurs kiesgerechtigd voor de tweede geleding die een stem hebben uitgebracht. Ook de directeurs die in uitzonderlijke gevallen nog geen schoolraad hebben maar bij de betrokken schoolraad hebben gestemd worden hier vermeld; het aantal omslagen na de stemverrichtingen afgegeven voor de eerste geleding; het aantal omslagen na de stemverrichtingen afgegeven voor de tweede geleding ; opmerkingen en/of vastgestelde onregelmatigheden, met minstens: vermelding van de keuze van een kiesgerechtigde die kiesgerechtigd is bij verschillende schoolraden. Aangezien de betrokkene zijn keuze dient te melden aan de voorzitters van alle betrokken schoolraden dient de keuze op alle betrokken processenverbaal voor te komen; opmerkingen van de voorzitter en/of de leden van de schoolraad; vermelding van de vanwege de kandidaten gemandateerde getuigen; opmerkingen vanwege de gemandateerde getuigen; melding van ongeldige en/of overtollige stembrieven en omslagen die vernietigd werden. Pagina 7 van 10

8 Alle aanwezige leden van de schoolraad en alle aanwezige schooldirecteurs vermelden nadien eigenhandig hun naam op het proces-verbaal en plaatsen hun handtekening achter hun naam. Indien er zoveel opmerkingen zijn dat de voorziene ruimte op het formulier KRR 6 niet volstaat, wordt een addendum bijgevoegd dat op dezelfde wijze als het eigenlijke formulier de datum, namen en handtekeningen van de leden van de schoolraad en de directeurs bevat. Het kiesbureau legt er de nadruk op dat alle kiesverrichtingen zo zorgvuldig mogelijk dienen te gebeuren. Vullen en verzenden van de verzamelomslag De bevoegde directeur steekt onmiddellijk na het afsluiten van de eigenlijke stemverrichtingen en het opstellen van het proces-verbaal tijdens de zitting van de schoolraad de omslagen met de geldige stembrieven en het tweede exemplaar van het proces-verbaal in de gewaarmerkte verzamelomslag. De bevoegde directeur controleert vooraleer de verzamelomslag gesloten wordt zeer nauwkeurig of het aantal omslagen KRR 4 en KRR 5 in overeenstemming is met het aantal uitgebrachte stemmen vermeld op het proces-verbaal. De verzamelomslag wordt gesloten. De aanwezige leden van de schoolraad en de directeur plaatsen hun handtekening over de sluiting van de verzamelomslag. Op de verzamelomslag wordt de naam van de betrokken schoolraad en het adres vermeld. Deze verzamelomslag wordt uiterlijk op de werkdag volgend op de verkiezingen door de bevoegde directeur aangetekend verzonden naar: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap t.a.v. de voorzitter van het kiesbureau Postbus Brussel 1 Het kiesbureau zal op een nader te bepalen datum overgaan tot een controle van de inhoud van alle verzamelomslagen aan de hand van het bijgevoegde procesverbaal. Indien het kiesbureau onregelmatigheden bij de stemverrichtingen vaststelt, kan het de schoolraad opnieuw doen samenkomen voor een herverkiezing. Pagina 8 van 10

9 Tot slot Deze kiesverrichtingen, de daarbij aansluitende aanduiding van vijf leden van de Raad door de Vlaamse universiteiten en autonome hogescholen zijn van belang voor de toekomst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Onze participatieve bestuursstructuur betekent voor ons als openbare dienst een essentiële meerwaarde en zal hoe dan ook een rol spelen bij de toekomstige ontwikkelingen. Het kiesbureau beseft terdege dat van onze schoolraden, directeurs, algemeen directeurs en het centrale niveau ter zake extra inspanningen worden gevraagd. Het kiesbureau is er dan ook zeker van dat de eigenlijke stemverrichtingen nauwgezet zullen verlopen. Bijlage: getuigen stemverrichtingen We wensen alle betrokkenen van harte te bedanken voor hun inzet. Raymonda Verdyck afgevaardigd bestuurder voorzitter van het kiesbureau SECRETARIAAT KIESBUREAU: Info Mail Telefoon: Hilde Simillion - (02) Griet Wauters - (02) Sophie Van Cauwenberghe - (02) Pagina 9 van 10

10 MANDAAT OM ALS GETUIGE OP TE TREDEN BIJ DE STEMVERRICHTINGEN Voor de schoolraad Van de scho(o)l(en)... Met als instellingsnummer(s) Scholengroep. Ik, die onderteken. (voornaam, naam) kandidaat voor de rechtstreekse verkiezing tot lid van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap mandateer Mevrouw/Mijnheer. Adres :. om als getuige op te treden bij de stemverrichtingen. Datum :.. Handtekening kandidaat Handtekening getuige Voor akkoord Pagina 10 van 10

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

De algemene vergadering van uw vennootschap

De algemene vergadering van uw vennootschap De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kamer van Vastgoed-Experten vzw BEROEPSVERENIGING Opgericht als VZW te Antwerpen op 21-06-2006 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, akten der VZW's dd. 17-09-2006 onder nr. 17617/2002.

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie