Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010"

Transcriptie

1 h Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010 Aandachtspunten voor de directeurs en de voorzitters van de schoolraden Inleiding De verrichtingen die de bevoegde directeurs, de voorzitters en de leden van de schoolraden dienen uit te voeren zijn terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (BS ), zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 2006 (BS ). Van deze beide besluiten bestaat een gecoördineerde versie (hierna gecoördineerde versie BVR genoemd). De besluiten, alsook de gecoördineerde versie zijn terug te vinden op de website van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Bepalen datum vergadering schoolraad De bevoegde directeur dient tijdig met de voorzitter van de schoolraad af te spreken op welke datum in de kiesperiode (tussen 1 en 14 september 2010) een vergadering wordt georganiseerd van de schoolraad waarop uiteraard ook een "normale" agenda kan besproken worden, maar alleszins de rechtstreekse verkiezingen zullen plaatsvinden. Indien de schoolraad bevoegd is voor meerdere scholen, worden de verplichtingen opgelegd door dit besluit, uitgevoerd door de directeur met de grootste ambtsanciënniteit ressorterend onder deze schoolraad. Aan het secretariaat van het kiesbureau dient de datum te worden meegedeeld van de vergadering van de schoolraad waarop de rechtstreekse verkiezingen zullen plaatsvinden. De informatie mag bezorgd worden aan het volgend mailadres: en dit uiterlijk op 25 augustus Uitnodigen en informeren leden schoolraden De uitnodiging wordt tijdig verzonden overeenkomstig het eigen reglement van orde en vermeldt als agendapunt minstens de rechtstreekse verkiezingen. Elke schoolraad heeft een eigen reglement van orde (Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs art.11, 2). Pagina 1 van 10

2 Het kiesbureau raadt aan volgende elementen in de uitnodiging te vermelden: de beschikbaarheid van de kandidatenlijst en de kandidaatstellingen in papieren vorm op de zetel van de schoolraad ( uiterlijk op 5 juli van de kiesperiode leggen de schooldirecteurs het document kandidaatstelling (KRR 1) en de kandidatenlijst ter inzage van alle kiesgerechtigden art. 10, 2) een verwijzing naar de website van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap waar alle informatie over de verkiezingen beschikbaar is de mededeling dat de lijsten met de samenstelling van de schoolraden ter inzage liggen van de kandidaten in alle vestigingsplaatsen van de school Ter beschikking stellen van lijsten samenstelling schoolraden aan kandidaten Art.50 Kiesreglement schoolraden stelt dat de directeur de lijst met de volledige samenstelling van de schoolraad ter inzage moet leggen in alle vestigingsplaatsen van de school en verzenden naar de Raad van Bestuur en naar de voorzitter van de Raad. Dit dient ook te gebeuren bij elke wijziging van de samenstelling van de schoolraad. De kandidaten die erom verzoeken, kunnen bij de school de lijsten met gegevens van de kiesgerechtigden inzien. Alle kandidaten dienen op dezelfde wijze te worden behandeld. Eventuele getuigen bij stemverrichtingen In uitvoering van art.4 gecoördineerde versie BVR heeft het kiesbureau beslist getuigen toe te laten bij de stem- en telverrichtingen. Als bijlage bij dit draaiboek vindt u een modelformulier waarmee een kandidaat een getuige kan mandateren om aanwezig te zijn bij de stemverrichtingen binnen een schoolraad. Ook kandidaten kunnen zich als getuige aanmelden. De getuigen beschikken over een machtiging namens de kandidaat die hen afvaardigt. Ze zullen zich over de datum van de desbetreffende vergadering van de schoolraad bij de bevoegde directeur moeten informeren. Het spreekt voor zich dat de getuigen (inclusief de kandidaten die als getuigen wensen op te treden) louter een controlerende functie hebben. Het is hen verboden om op enigerlei wijze de kandidaturen te becommentariëren, dan wel op welke wijze dan ook de stemverrichtingen te beïnvloeden of er aan deel te nemen. Uiteraard mag een kandidaat die lid is van een schoolraad in deze schoolraad zijn/haar stem uitbrengen. Getuigen kunnen enkel aanwezig zijn bij de eigenlijke stemverrichtingen en het opstellen van het proces-verbaal. Getuigen kunnen opmerkingen formuleren die in het proces-verbaal worden genoteerd. Pagina 2 van 10

3 Bepalen van de kiesgerechtigden (art. 6 gecoördineerde versie BVR) Voor de eerste geleding zijn kiesgerechtigd: de drie leden van de schoolraad, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen (uitgezonderd in het onderwijs voor sociale promotie en het deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen, waar de meerderjarige cursisten kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn); de twee gecoöpteerde leden van de schoolraad. Voor de tweede geleding zijn kiesgerechtigd: de drie leden van de schoolraad, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school; de directeurs die op de dag van de verkiezing effectief in dienst zijn als hoofd van hun instelling Aandachtspunten: Kiesgerechtigden moeten hun mandaat aanvaard hebben Vooraleer het lidmaatschap van de schoolraad te kunnen opnemen moet elk lid het lidmaatschap aanvaarden. Bij de aanvaarding van het lidmaatschap ondertekent het lid de verklaring van gehechtheid aan het GO!, de neutraliteitsverklaring, het pedagogisch project van het GO! en een verklaring dat het zich niet in een toestand van onverenigbaarheid, bepaald in artikel 9 BDGO, bevindt (art.6, 1 BDGO, artikel 49 Kiesreglement schoolraden). Deze documenten zijn terug te vinden op de website Vooral voor nieuwe leden van een schoolraad of de nieuw opgerichte schoolraden is het belangrijk om dit na te gaan. Nagaan van onverenigbaarheden en voorwaarden voor het lidmaatschap Uit diverse contacten is gebleken dat aan de vergadering van de schoolraden personen deelnemen, die overeenkomstig de bepalingen van het BDGO geen lid (meer) kunnen zijn van een schoolraad, maar waarvan de bijdrage waardevol geacht wordt door de directie en de effectieve leden van de schoolraad. Zo zijn er ouders die zich actief voor de school inzetten en zeer waardevol werk leveren, maar zich in één van de onverenigbaarheden bevinden b.v. omdat ze een bloed- of aanverwant zijn van een personeelslid, lid zijn van de raad van bestuur van een scholengroep of een plaatselijk politiek mandaat bekleden. Leden die niet meer als personeelslid tewerkgesteld zijn in een onder de schoolraad ressorterende school, kunnen niet langer lid zijn van de schoolraad. Het is allerminst de bevoegdheid van het kiesbureau, noch zijn ambitie om toezicht uit te oefenen op de reguliere werking van de schoolraden. Enkel dienen de verkiezingen correct te verlopen. Derhalve kunnen enkel de regelmatige leden van de schoolraad aan de verkiezingen deelnemen. Pagina 3 van 10

4 Andere personen kunnen - wellicht overeenkomstig het eigen reglement van orde van de schoolraad - voor andere agendapunten als waarnemers of deskundigen de schoolraad bijwonen. Aan de verkiezingen mogen ze onder geen beding deelnemen. De directeur op de dag van de verkiezing effectief in dienst als hoofd van de instelling Als basisregel geldt dat er per onderwijsinstelling slechts één persoon een stem kan uitbrengen als instellingshoofd. Normaal gezien is dit de directeur-titularis (vastbenoemd). Niet in alle gevallen is de directeur-titularis op de dag van de verkiezing effectief in dienst als hoofd van de instelling. De titularis wordt slechts als niet effectief in dienst beschouwd wanneer hij of zij overeenkomstig het Decreet Rechtspositie statutair vervangen werd en waarnemend aangesteld door of namens de Raad van Bestuur van de scholengroep. In dat geval is de statutair aangestelde vervanger stemgerechtigd. In enkele scholen wordt het directieambt in duobaan waargenomen. In dat geval zijn beide directeurs kiesgerechtigd. Indien een schoolraad voor meerdere scholen bevoegd is, zijn de directeurs van de respectievelijke scholen kiesgerechtigd. Persoon kiesgerechtigd bij verschillende schoolraden Art.9, 1,11 BDGO stelt dat het stemgerechtigd lidmaatschap van een schoolraad onverenigbaar is met het lidmaatschap van een andere schoolraad. De directeur die (art.7, 1, 4 BDGO) de vergaderingen van de schoolraad bijwoont met raadgevende stem, kan lid zijn van verschillende schoolraden (b.v. omdat hij ook directeur van een CVO is, in een andere instelling ouder dan wel personeelslid is...). Art.6 gecoördineerde versie BVR stelt ondubbelzinnig: elke kiesgerechtigde heeft maar één stem. Elke kiesgerechtigde die om welke reden ook kiesgerechtigd zou kunnen zijn bij verschillende schoolraden, meldt zelf aan de voorzitters van de betrokken schoolraden waar hij zijn/haar stem zal uitbrengen. Dit wordt in alle betrokken processen-verbaal vermeld. De betrokkene brengt in de schoolraad naar keuze een stem uit overeenkomstig zijn hoedanigheid binnen deze schoolraad. Vb.: de directeur als ouder verkozen in een schoolraad, die ervoor kiest in die schoolraad zijn/haar stem uit te brengen, stemt daar voor de eerste geleding. Dit betekent dat de directeur niet meer stemgerechtigd is voor de tweede geleding in die school waar hij directeur is. Pagina 4 van 10

5 Directeur onderwijsinstelling waar geen operationele schoolraad is Het betreft hier niet de directeurs CLB, die rechtstreeks bij het kiesbureau stemmen. Uitzonderlijk kan het voorkomen dat een school (nog) geen operationele schoolraad (meer) heeft. Er kunnen derhalve geen rechtstreekse verkiezingen plaats hebben tijdens een vergadering van de schoolraad want die bestaat niet. De eventueel reeds gekozen leden van de schoolraad kunnen derhalve hun mandaat (nog) niet opnemen. Art. 31, 1, 2 BDGO en art.6 tweede lid, 2 gecoördineerde versie BVR stellen anderzijds dat hoe dan ook de directeurs die op de dag van de verkiezing effectief in dienst zijn kiesgerechtigd zijn voor de tweede geleding. De rechtstreekse verkiezing bij het kiesbureau is door art.13 gecoördineerde versie BVR uitsluitend voorbehouden voor de directeurs CLB. Directeurs die binnen de kiesperiode geen operationele schoolraad hebben, kunnen zich bij een andere schoolraad aanbieden om hun stem voor de tweede geleding uit te brengen. De betrokken directeur neemt voorafgaandelijk contact op met de bevoegde directeur van de schoolraad waar hij/zij wenst te kiezen. Dit wordt op het desbetreffende proces-verbaal vermeld. Indien de bevoegde directeur vreest te weinig stembiljetten (KRR 3) en omslagen (KRR 5) te hebben, neemt hij/zij contact op met het secretariaat van het kiesbureau via het mailadres De eigenlijke stemverrichtingen Art. 13 BDGO stelt dat de schoolraad slechts geldig kan adviseren wanneer meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig. De rechtstreekse verkiezingen kunnen plaatsvinden ongeacht het aanwezige aantal leden. Er is dus geen aanwezigheidsquorum vereist. Aan de eigenlijke stemverrichtingen kunnen uiteraard andere agendapunten voorafgaan. Als inleiding op de eigenlijke stemverrichtingen kan: gewezen worden op procedurele aspecten van de verkiezingen, inzonderheid art. 11 en 12 gecoördineerde versie BVR; op een objectieve wijze verwezen worden naar de bundel van de kandidaatstellingen (KRR 1). Overeenkomstig art.10, 2 heeft het kiesbureau uiterlijk op 1 juli 2010 een bundel met onder meer de nodige stembiljetten (KRR 2 en KRR 3) en omslagen (KRR 4 en KRR 5) toegezonden aan de bevoegde directeurs. Pagina 5 van 10

6 Waar het de bevoegde directeur is die de voorbereidende en afsluitende werkzaamheden op zich neemt, worden de eigenlijke stemverrichtingen uitgevoerd door de voorzitter van de schoolraad. Is de voorzitter niet aanwezig wordt hij overeenkomstig het reglement van orde vervangen. Is hiervoor geen vaste regel, wijst de schoolraad onder de aanwezige leden van de schoolraad een plaatsvervangend voorzitter aan. Ook hiervoor is geen aanwezigheidsquorum vereist. Aan de kiesgerechtigden van de eerste geleding overhandigt de voorzitter van de schoolraad een kiesbrief met een groene hoofding (KRR 2) en een omslag met groene tekst (KRR 4). Aan de kiesgerechtigden van de tweede geleding overhandigt de voorzitter van de schoolraad een kiesbrief met een blauwe hoofding (KRR 3) en een omslag met blauwe tekst (KRR 5). Indien een stembrief of een omslag om één of andere reden zou te onderscheiden zijn van de andere stembrieven of omslagen, neemt de voorzitter de stembrief en/of omslag terug, maakt de stembrief ongeldig door alle kandidaten aan te kruisen en vernietigt hij de teruggenomen stembrief/omslag. Elke kiesgerechtigde brengt voor de desbetreffende geleding zijn/haar stem uit door het stemvak aan te kruisen naast maximum één kandidaat. De kiesgerechtigde steekt daarna het geplooid stembiljet in de overeenstemmende omslag. Hij/ zij kleeft de omslag dicht en geeft hem af aan de voorzitter van de schoolraad. Elke kiesgerechtigde heeft één stem. Stemmen bij volmacht is uitgesloten. De stemming is vrij en geheim. Inzonderheid wanneer de stemming niet vrij of geheim zou gebeurd zijn, dan wel wanneer bij volmacht zou gestemd worden, kan dit beschouwd worden als een onregelmatigheid die kan leiden tot een herverkiezing. De voorzitter van de schoolraad en de schooldirecteurs waken over het geheim van de stemming. In geval van vergissing kan de kiesgerechtigde bij de voorzitter van de schoolraad een nieuwe stembrief en/of omslag vragen. De ingeleverde stembrief wordt vooraf door de kiesgerechtigde ongeldig gemaakt door alle kandidaten aan te kruisen. Hij/zij overhandigt deze ongeldige stembrief vervolgens aan de voorzitter van de schoolraad die hem onmiddellijk vernietigt. Pagina 6 van 10

7 De stembiljetten en omslagen die na de kiesverrichtingen ongebruikt zouden overblijven, worden tijdens de vergadering door de voorzitter van de schoolraad en de bevoegde directeur vernietigd. Opstellen van het proces-verbaal Het proces-verbaal, KRR6, wordt in tweevoud opgesteld. Het eerste exemplaar van het proces-verbaal wordt door de bevoegde directeur bewaard in het archief van de schoolraad. Het tweede exemplaar wordt samen met de omslagen met groene en blauwe tekst (in de gewaarmerkte verzamelomslag) verzonden naar de voorzitter van het kiesbureau. De bevoegde directeur optredend als secretaris van het stembureau vult volgende gegevens in: datum van de stemverrichtingen; de naam en het adres van de school/scholen waarvoor de schoolraad bevoegd is; de namen van de aanwezige leden van de schoolraad, kiesgerechtigd voor de eerste geleding die een stem hebben uitgebracht; de namen van de aanwezige leden van de schoolraad, inclusief de directeurs kiesgerechtigd voor de tweede geleding die een stem hebben uitgebracht. Ook de directeurs die in uitzonderlijke gevallen nog geen schoolraad hebben maar bij de betrokken schoolraad hebben gestemd worden hier vermeld; het aantal omslagen na de stemverrichtingen afgegeven voor de eerste geleding; het aantal omslagen na de stemverrichtingen afgegeven voor de tweede geleding ; opmerkingen en/of vastgestelde onregelmatigheden, met minstens: vermelding van de keuze van een kiesgerechtigde die kiesgerechtigd is bij verschillende schoolraden. Aangezien de betrokkene zijn keuze dient te melden aan de voorzitters van alle betrokken schoolraden dient de keuze op alle betrokken processenverbaal voor te komen; opmerkingen van de voorzitter en/of de leden van de schoolraad; vermelding van de vanwege de kandidaten gemandateerde getuigen; opmerkingen vanwege de gemandateerde getuigen; melding van ongeldige en/of overtollige stembrieven en omslagen die vernietigd werden. Pagina 7 van 10

8 Alle aanwezige leden van de schoolraad en alle aanwezige schooldirecteurs vermelden nadien eigenhandig hun naam op het proces-verbaal en plaatsen hun handtekening achter hun naam. Indien er zoveel opmerkingen zijn dat de voorziene ruimte op het formulier KRR 6 niet volstaat, wordt een addendum bijgevoegd dat op dezelfde wijze als het eigenlijke formulier de datum, namen en handtekeningen van de leden van de schoolraad en de directeurs bevat. Het kiesbureau legt er de nadruk op dat alle kiesverrichtingen zo zorgvuldig mogelijk dienen te gebeuren. Vullen en verzenden van de verzamelomslag De bevoegde directeur steekt onmiddellijk na het afsluiten van de eigenlijke stemverrichtingen en het opstellen van het proces-verbaal tijdens de zitting van de schoolraad de omslagen met de geldige stembrieven en het tweede exemplaar van het proces-verbaal in de gewaarmerkte verzamelomslag. De bevoegde directeur controleert vooraleer de verzamelomslag gesloten wordt zeer nauwkeurig of het aantal omslagen KRR 4 en KRR 5 in overeenstemming is met het aantal uitgebrachte stemmen vermeld op het proces-verbaal. De verzamelomslag wordt gesloten. De aanwezige leden van de schoolraad en de directeur plaatsen hun handtekening over de sluiting van de verzamelomslag. Op de verzamelomslag wordt de naam van de betrokken schoolraad en het adres vermeld. Deze verzamelomslag wordt uiterlijk op de werkdag volgend op de verkiezingen door de bevoegde directeur aangetekend verzonden naar: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap t.a.v. de voorzitter van het kiesbureau Postbus Brussel 1 Het kiesbureau zal op een nader te bepalen datum overgaan tot een controle van de inhoud van alle verzamelomslagen aan de hand van het bijgevoegde procesverbaal. Indien het kiesbureau onregelmatigheden bij de stemverrichtingen vaststelt, kan het de schoolraad opnieuw doen samenkomen voor een herverkiezing. Pagina 8 van 10

9 Tot slot Deze kiesverrichtingen, de daarbij aansluitende aanduiding van vijf leden van de Raad door de Vlaamse universiteiten en autonome hogescholen zijn van belang voor de toekomst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Onze participatieve bestuursstructuur betekent voor ons als openbare dienst een essentiële meerwaarde en zal hoe dan ook een rol spelen bij de toekomstige ontwikkelingen. Het kiesbureau beseft terdege dat van onze schoolraden, directeurs, algemeen directeurs en het centrale niveau ter zake extra inspanningen worden gevraagd. Het kiesbureau is er dan ook zeker van dat de eigenlijke stemverrichtingen nauwgezet zullen verlopen. Bijlage: getuigen stemverrichtingen We wensen alle betrokkenen van harte te bedanken voor hun inzet. Raymonda Verdyck afgevaardigd bestuurder voorzitter van het kiesbureau SECRETARIAAT KIESBUREAU: Info Mail Telefoon: Hilde Simillion - (02) Griet Wauters - (02) Sophie Van Cauwenberghe - (02) Pagina 9 van 10

10 MANDAAT OM ALS GETUIGE OP TE TREDEN BIJ DE STEMVERRICHTINGEN Voor de schoolraad Van de scho(o)l(en)... Met als instellingsnummer(s) Scholengroep. Ik, die onderteken. (voornaam, naam) kandidaat voor de rechtstreekse verkiezing tot lid van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap mandateer Mevrouw/Mijnheer. Adres :. om als getuige op te treden bij de stemverrichtingen. Datum :.. Handtekening kandidaat Handtekening getuige Voor akkoord Pagina 10 van 10

Draaiboek rechtstreekse verkiezingen Raad GO!

Draaiboek rechtstreekse verkiezingen Raad GO! Draaiboek rechtstreekse verkiezingen Raad GO! Draaiboek rechtstreekse verkiezingen van tien leden voor de Raad GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2014 Aandachtspunten voor de directeurs

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 38566 BELGISCH STAATSBLAD 30.08.2002 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen

Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen KIESREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR RaGOreg/015 van 29 MEI 2009 1 Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen Hoofdstuk I - Inleidende bepalingen Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit

Nadere informatie

Kiesreglement van de schoolraad in het GO!

Kiesreglement van de schoolraad in het GO! Kiesreglement van de schoolraad in het GO! 24-4-2015 Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 3 2. Het kiesbureau 4 3. De oproep tot kiezers en kandidaten

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en versie 5/10/2001 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE SCHOOLRADEN VAN HET GO!

KIESREGLEMENT VOOR DE SCHOOLRADEN VAN HET GO! KIESREGLEMENT VOOR DE SCHOOLRADEN VAN HET GO! RaGOreg/013 van 20 juni 2008 Hoofdstuk I Inleidende bepalingen Art. 1 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: het bijzonder decreet: het

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 ( versie met orde - en tuchtprocedure ) 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden,

Nadere informatie

Reglement voor verkiezing van de geleding personeel in de schoolraden

Reglement voor verkiezing van de geleding personeel in de schoolraden Reglement voor verkiezing van de geleding personeel in de schoolraden Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2016 Bekendgemaakt op 20 december 2016 Inhoudstafel Hoofdstuk I. Doel en doelgroep...

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de 20 SEPTEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Vlaamse regering. Besluit van de Vlaamse regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse onderwijsraad DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering. Besluit van de Vlaamse regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse onderwijsraad DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse onderwijsraad DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: onregelmatige kiesverrichtingen schoolraad + werking schoolraad

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: onregelmatige kiesverrichtingen schoolraad + werking schoolraad Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/P/2013/325 BETREFT: onregelmatige kiesverrichtingen schoolraad + werking schoolraad 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 18 maart 2013 1.2. Verzoeker: [X], lid van de oudergeleding

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Verkiezingsreglement voor de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit Reglement van Inwendige Orde (RIO).

Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit Reglement van Inwendige Orde (RIO). Reglement van Inwendige Orde 1: Organieke reglementen HOOFDSTUK 1: Bestuur en Financiën Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD SINT-JORISSCHOOL Fabiolalaan 2 Kloosterstraat 15 8930 Menen 8940 Geluwe Tel.: 056 51 36 82 Tel./Fax : 056 51 47 51 Fax : 056 51 99 12 056 53 14 20 www.sint-jorisschool.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

INFO BETREFFENDE STRUCTUUR GEBRUIKERSRAAD

INFO BETREFFENDE STRUCTUUR GEBRUIKERSRAAD Interne afsprakennota GAW Het Molenhof bijlage 2 INFO BETREFFENDE STRUCTUUR GEBRUIKERSRAAD 1. Waarom gebruikersraad Op initiatief van de V.Z.W. werd er binnen het Molenhof een gebruikersraad opgericht.

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W.

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid Huishoudelijk Reglement Iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden, hetzij als fokkerlid, steunend lid of familielid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave

Verkiezingsreglement. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Verkiezingscommissie 1 Artikel 3 Kiesgerechtigden 1 Artikel 4 Verkiesbaarheid 2 Artikel 5 Kandidaatstelling 2 Artikel 6 Verkiezingen 3 Artikel 7 Uitslag 3

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen SB.12.033 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: paul.wille@vsko.be Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In

Nadere informatie

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 INFO 6 PROCEDURE van X+77 tot X+80 INHOUDSTAFEL 1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 2. X +79: EVENTUELE STOPZETTING

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De samenstelling en de werking van de GECORO zijn vastgelegd in: - artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs Hoofdstuk 1 Oprichting Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

Mededeling CAJO nr. 182 Administratieve en juridische ondersteuning

Mededeling CAJO nr. 182 Administratieve en juridische ondersteuning Mededeling CAJO nr. 182 Administratieve en juridische ondersteuning 02 240 07 60 Aan de bestuurders en de directies van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding ons kenmerk datum Contactpersoon e-mailadres

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

A. DRIEJAARLIJKSE VERNIEUWING VAN EEN GEDEELTE VAN DE LEDEN VAN DE KERKRAAD

A. DRIEJAARLIJKSE VERNIEUWING VAN EEN GEDEELTE VAN DE LEDEN VAN DE KERKRAAD A. DRIEJAARLIJKSE VERNIEUWING VAN EEN GEDEELTE VAN DE LEDEN VAN DE KERKRAAD 253. Om de drie jaar is er een gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad. De leden van de grote helft treden een eerste keer

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Statuten Ouderrraad De Bron Tielt

Statuten Ouderrraad De Bron Tielt OUDERRAAD DE BRON TIELT Voorzittersduo: Inge Vanoverschelde (0496 31 77 86 en inge.vanoverschelde@kbo-tielt.be) en Els Kerckhof (051 46 78 02 en kerckhof.els7@gmail.com) Secretariaat Helena Stuyck (leen@notaris-verhelst.be)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: 19-10-2017 Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aanleiding Begin 2017 zullen er verkiezingen met als doel invulling te geven aan 14 zetels in de bondsraad. Aftredend

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. van de RAAD VAN BESTUUR. van de VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

REGLEMENT VAN ORDE. van de RAAD VAN BESTUUR. van de VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA REGLEMENT VAN ORDE van de RAAD VAN BESTUUR van de VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 21 MAART 2013. Reglement van orde van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media DE VLAAMSE REGULATOR VOOR

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie