Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst."

Transcriptie

1 Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst. Ino Kouwenhoven Master of Crisis and Disastermanagement 2004

2 Teamwork, een kwestie van selectie? Scriptie van I.M. Kouwenhoven in het kader van de 5 e leergang Master of Crisis and Disastermanagement die georganiseerd wordt door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). In deze scriptie wordt een antwoord gegeven op de volgende vraag: De selectie van Officieren van Dienst die zitting nemen in het Coördinatie Team Plaats Incident: moet het beter? Ino Kouwenhoven Brandweer en Rampenbestrijding Alkmaar foto omslag: Alert 2003

3 Voorwoord Toen ik mij aanmeldde voor de leergang Master of Crisis and Disastermanagement was ik mij er van bewust dat het schrijven van een scriptie een verplicht onderdeel van de leergang is. Dat me dit niet van een leien dakje zou afgaan wist ik ook. De laatste keer dat ik een scriptie geschreven had, was bijna 20 jaar geleden en ik ken me zelf goed genoeg om te weten dat het zeker geen eenvoudige klus zou worden om een wetenschappelijk onderbouwde scriptie te schrijven. Uiteindelijk (na veel bloed, zweet en tranen) is het me dan echter toch gelukt een en ander op papier te zetten over de selectie van officieren van dienst die zitting nemen in het Coördinatie team Plaats Incident. Bij het zoeken naar een geschikt onderwerp kwam ik erachter dat er bij de verschillende hulpverleningsdiensten op een andere wijze omgegaan wordt met de selectie van (aankomende) officieren. Aangezien ik tijdens mijn binnenlandstage bij het Ministerie van Defensie al even geroken had aan het fenomeen selectie (bij het Instituut voor Keuring en Selectie en de Duik- en Demonteerschool van de Koninklijke Marine - DDS) borrelde bij mij de vraag op of de selectie van officieren beter kon. Ten behoeve van het onderzoek heb ik gesprekken gevoerd met verschillende deskundigen uit het veld en ik wil hen bij deze bedanken voor de tijd die zij daarvoor uitgetrokken hebben. Ook wil ik mijn decaan Hans van de Kar bedanken voor het geduld dat hij heeft gehad bij het wachten op de definitieve conceptversie van deze scriptie. Tevens wil ik mijn studie- en buitenlandstage-maat Piet Bet bedanken voor zijn (opbouwend) kritische commentaar op de vele conceptversies. Als één na laatste wil ik mijn collega Mario Schoonderwoerd (van de derde leergang MCDM) ontzettend bedanken, hij wist mij op het juiste moment op het goede spoor te zetten. And last but certainly not least wil ik Elly mijn geduldige en meelevende echtgenote ontzettend bedanken voor haar liefdevolle ondersteuning, dit ondanks alle drukte die de geboorte van onze tweede dochter met zich meebracht. Op de momenten dat ik weer eens naar mijn werkplek ging op die vrije zondagen, mocht zij mijn twee andere kanjers: Merel en Puck bezighouden. Ino Kouwenhoven Alkmaar, april 2004

4 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1. Inleiding Relevantie Onderzoeksopzet Onderzoekskaders Opbouw Selecteren en competenties Selectie Waarom wordt er geselecteerd Waarop wordt geselecteerd? Doel van selectie Competenties Competentie, verheldering van een begrip In Goede Banen, Competenties voor repressieve brandweerfuncties Samenvatting en conclusies Theoretisch kader Crisis Orde en conflictperspectief Crisismanagement Groep of team? Teamrollen van Belbin The Hot Seat Het besluitvormingsmodel van Rasmussen Samenvatting en conclusies De praktijk van het CTPI De taken van het CTPI De praktijk van het CTPI: 29 evaluatie van inzetten en oefeningen 4.3 Samenvatting Bepaling van de voor het CTPI benodigde competenties De theorie van crisisteams volgens Flin Model of Command Team Performance in Emergencies 34 toegepast op het CTPI Input Throughput Output Model CTPI Koppeling CTPI-evaluaties met het Model CTPI Samenvatting 38 Teamwork, een kwestie van selectie? 1

5 6. Beoordeling van de selectieprocessen: Conclusies en Aanbevelingen Beantwoording deelvraag A Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Het selectie-proces NIBRA Instituut voor Werving en Selectie Het selectie-proces bij het IWSP Bureau SMH/GHOR NHN Beantwoording deelvraag B Beantwoording deelvraag C Beantwoording deelvraag D Beantwoording centrale vraag Aanbevelingen 45 Bijlage 1 Begripsomschrijving competenties 47 Bijlage 2 Gebruikte afkortingen 51 Geraadpleegde literatuur 52 Teamwork, een kwestie van selectie? 2

6 Samenvatting In deze scriptie wordt een antwoord gegeven op de volgende vraag: De selectie van Officieren van Dienst die zitting nemen in het Coördinatie Team Plaats Incident: moet het beter? Bij grotere incidenten (grote branden, zware ongevallen etc.) is het noodzakelijk dat er gecoördineerd samengewerkt wordt tussen brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en politie. De vorming van een Coördinatie Team Plaats Incident (verder CTPI) vindt dan plaats. Dit team wordt gevormd door de Officieren van Dienst van de Brandweer (OvD-B), de Politie (OvD-P) en de Geneeskundig organisatie (OvD-G). De deelnemers zullen met elkaar moeten samenwerken om het incident af te handelen. Voor een goede samenwerking zijn kennis en een aantal basisvaardigheden, alsmede bepaalde persoonsgebonden competenties vereist. In deze scriptie wordt een aantal termen gebruikt. Voor een goed begrip van het onderwerp is een nadere definiëring hiervan noodzakelijk. Onder selectie van bevelvoerenden wordt verstaan het actief uitkiezen van diegenen die geschikt zijn om als bevelvoerende op te treden. In de praktijk vindt deze selectie bij de hulpverleningsdiensten overwegend passief plaats: het bereiken van een bepaalde rang is voldoende om als bevelvoerende te mogen optreden. Selecties worden gedaan op basis van onder andere persoonskenmerken. Deze persoonskenmerken maken onderdeel uit van het bredere begrip competentie. Het doel van selectie is afhankelijk van de invalshoek waaruit selectie benaderd wordt. Bij de hulpverleningsdiensten vindt selectie op basis van selecting out plaats: de niet geschikt geachte personen worden uit het aanbod van kandidaten gezeefd. Het zeer complexe begrip competentie wordt divers gedefinieerd. Dat is niet opmerkelijk voor een begrip dat zowel aan kennis, vaardigheden, normen en fysieke kwaliteiten van een persoon gerelateerd is, alsook aan de context/situatie en ook nog een bepaald niveau aanduidt. In deze scriptie wordt onder competentie verstaan "het vermogen van iemand om adequaat gedrag te vertonen in een bepaalde taaksituatie". Op deze wijze gedefinieerd kent het begrip competentie een drietal elementen: taak, context en persoonskenmerken. Het CTPI moet beschouwd worden als een gelegenheidsteam dat in een crisissituatie ter plaatse bij elkaar komt. Het handelen vanuit het ordeperspectief, zoals dat door P 't Hart beschreven wordt, komt het meest overeen met de doelstelling van het CTPI: een wanordelijke situatie in korte tijd en op efficiënte wijze om zetten in een ordesituatie. Dit vereist bepaalde competenties van het CTPI als geheel en ook van de leden van het team. Uit de teamrollentheorie van R.M. Belbin valt af te leiden dat in een klein team als het CTPI elke functionaris meerdere rollen moet vervullen en dat de gezamenlijke kwaliteit van het CTPI mede bepaald wordt door het vermogen van de afzonderlijke leden om de diverse rollen in deze samenstelling en situatie te kunnen vervullen. Geconstateerd is echter dat het optimale team van Belbin door de kernbezetting van het CTPI theoretisch niet gevormd zou kunnen worden. Belbin heeft echter niet het CTPI voor ogen, maar een managementteam dat in kantooromstandigheden moet functioneren. Het CTPI zou gevormd kunnen worden door drie teamleden die ieder meerdere teamrollen vervullen. Ook R. Flin neemt de crisissituatie ("the hot seat") als uitgangspunt voor de competenties van het team als geheel en van de teamleden afzonderlijk. In haar "Model of Command Team Performance in Emergencies" heeft zij de factoren die bevelvoeren beïnvloeden, verwerkt. Uit dit model is op te maken dat het Teamwork, een kwestie van selectie? 3

7 uiteindelijke bevelvoeren afhankelijk is van individuele - maar ook van teamfactoren. Vertaling van het door de psycholoog Rasmussen gemaakte onderscheid naar de basis waarop beslissingen genomen worden betekent voor het CTPI dat beslissingen in de fase van het oriënteren en opstarten veelal rule-based-beslissingen zijn. In de stabilisatiefase zullen ook knowlegde-based-beslissingen gemaakt worden. Slechts in de oriëntatiefase zal af en toe sprake zijn van skill-based-beslissingen. Ten behoeve van deze scriptie is een zestal praktijk evaluaties bestudeerd. Bij de aanpak van de geëvalueerde incidenten komt een aantal problemen voor. Deze problemen spelen op individueel- en/of op teamvlak. Het gebruik van een model is één van de mogelijkheden om te bepalen welke competenties van groot belang zijn voor de leden van het CTPI en daarmee het CTPI als geheel te laten functioneren. In deze scriptie is het Model of Command Team Performance in Emergencies van R. Flin gekoppeld aan het feitelijk functioneren van het CTPI. Flin concludeert dat de rollen van de verschillende teamleden niet duidelijk genoeg waren omschreven, er een gebrek was aan nauwkeurig omschreven coördinatie en er sprake was van miscommunicatie. Er is een grote mate van overeenkomst tussen de problemen die geconstateerd zijn bij de evaluatie van de praktijk en de bevindingen van Flin. In het model maakt Flin onderscheid in de factoren Input, Throughput en Output. De onder Input - "Team members" en "Team" genoemde aspecten worden gezien als competenties en zijn direct beïnvloedbaar door selectie. Uit het Model CTPI is af te leiden dat de Input-factoren uiteindelijk het feitelijk teamoptreden = de Output beïnvloeden. Een confrontatie tussen het theoretische Model CTPI en de praktijk laat zien dat het model toepasbaar is. Als de Input kwalitatief gezien achterblijft heeft dit tot gevolg dat de Output eveneens kwalitatief achterblijft. En volgens het model wordt de kwaliteit van de Input beïnvloed door de aanwezigheid van de essentieel bevonden competenties die bij de selectie aan de orde zouden moeten komen. Dit betekent dat de competenties, genoemd in dit model, daarom meegenomen zouden moeten worden in de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst. Vakkennis, coördinatie, teamwork, teamrol, communicatie en stressbestendigheid zijn de relevante competenties. De centrale vraag kan op basis van de sub-conclusies bevestigend beantwoord worden: de selectie van Officieren van Dienst die zitting nemen in het CTPI moet inderdaad beter. Geconcludeerd wordt dat er verschil zit in de wijze van selecteren die door de verschillende hulpverleningsdiensten gehanteerd wordt en dat er ook verschil zit in de aspecten waarop geselecteerd wordt. Volgens het Model CTPI wordt daarmee de kwaliteit van het product en daarmee de veiligheid van de burgers negatief beïnvloed. Naar aanleiding van de beantwoording van de centrale vraag worden de volgende aanbevelingen gedaan: Selectiemethoden moeten geharmoniseerd/gestandariseerd worden. Bij de selectie moet meegenomen worden welke teamrol een kandidaat zou moeten en zou kunnen vervullen Er moet afstemming plaatsvinden over de competenties die geselecteerd moeten worden. Voorts is het aanbevelingswaardig dat er door de afzonderlijke leden, maar ook door CTPI's als geheel, meer geoefend wordt op de taakuitvoering van het CTPI. Daarnaast moet geconstateerd worden dat de competentiebeschrijvingen van het NIBRA en het rapport "In Goede Banen" van PLATO niet overeenkomen (de laatsten komen wel overeen met de in het Model CTPI gevonden competenties). Teamwork, een kwestie van selectie? 4

8 Op basis hiervan is aan te bevelen dat het NIBRA haar competentieprofielen hierop afstemt. Als laatste is standaardisering van evaluaties van groot belang om beter te kunnen toetsen en vergelijken. Toch zal het voorgaande in de praktijk niet altijd tot het optimale resultaat leiden. Het is evident dat het altijd beter moet maar in hoeverre dit kan is nog maar de vraag. Het CTPI is namelijk een team dat op willekeurige momenten met wisselende teamleden met ieder hun eigen kennis, kunde en ervaring samengesteld wordt. Deze toevallige samenstelling bepaalt in grote mate de effectiviteit van het team. Als bijvoorbeeld één van de teamleden het incident vanuit een afwijkend perspectief wil afhandelen, heeft dat tot gevolg dat er geen sprake is van een eenduidige aanpak. De kwaliteit van de Input wordt hiermee negatief beïnvloed en daarmee het uiteindelijke resultaat. Teamwork, een kwestie van selectie? 5

9 1. Inleiding Op het moment dat bij een incident (brand, ongeval of bijvoorbeeld een bommelding) zover opgeschaald wordt dat gecoördineerde samenwerking tussen brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en politie noodzakelijk is, vindt vorming van het Coördinatie Team Plaats Incident (verder CTPI) plaats. Dit team wordt gevormd door de hoogst in rang aanwezige leidinggevenden van de hulpverleningsdiensten, die worden aangeduid met respectievelijk de Officier van Dienst Brandweer (OvD-B), Officier van Dienst Politie (OvD-P) en Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G). De deelnemers zullen met elkaar moeten samenwerken om het incident af te handelen. Deze samenwerking vereist kennis en een aantal basisvaardigheden alsmede bepaalde persoonsgebonden competenties. In deze scriptie wordt een antwoord gegeven op de volgende vraag: De selectie van Officieren van Dienst die zitting nemen in het Coördinatie Team Plaats Incident: moet het beter? Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen: A. Hoe vindt op dit moment de selectie bij de hulpverleningsdiensten plaats van de officieren van dienst die zitting nemen in het Coördinatie Team Plaats Incident (CTPI)? B. Is de selectie door de drie afzonderlijke hulpverleningsdiensten afgestemd op de activiteiten, taken en verantwoordelijkheden van het CTPI? C. Is er sprake van afstemming tussen de hulpverleningsdiensten over hoe en waarop geselecteerd wordt (want men komt straks immers samen in een CTPI)? D. Als blijkt dat de afstemming uit B en/of C er niet is, gaat het dan verkeerd in de praktijk (en moet het dus beter)? De kernbegrippen uit de centrale vraag zijn selectie, Officier van Dienst en CTPI. Een korte omschrijving van de begrippen CTPI en Officier van Dienst volgt hieronder en in hoofdstuk 2 wordt selectie nader beschouwd. Officier van Dienst Bij het optreden van meerdere eenheden van één en dezelfde hulpverleningsdienst is coördinatie van het optreden van deze eenheden noodzakelijk. Deze coördinatie zal niet door de leidinggevende van een van de eerstaankomende eenheden uitgevoerd kunnen worden, omdat de initiële inzet de meeste aandacht van hem vraagt. Om coördinatie mogelijk te maken, komt er een Officier van Dienst ter plaatse die onder andere verantwoordelijk is voor de coördinatie tussen zijn eigen eenheden. In de meeste gevallen zal hij dan ook de operationele leiding nemen over zijn eenheden. Mocht er sprake zijn van multidisciplinair optreden dan is hij daarnaast ook verantwoordelijk voor het tot stand komen van coördinatie van het optreden tussen deze diensten. CTPI Het CTPI wordt gevormd zodra de Officieren van Dienst van de aanwezige hulpverleningsdiensten zich bij elkaar vervoegen en duidelijke afspraken maken om het incident gecoördineerd af te handelen. Teamwork, een kwestie van selectie? 6

10 De taken van het CTPI zijn 1 : - multidisciplinaire afstemming en coördinatie van de uitvoering ter plaatse; - multidisciplinaire opschaling; - vaststellen van de eventueel benodigde op te starten processen 2 die ten behoeve van de afhandeling van het incident noodzakelijk zijn; - coördineren van de informatievoorziening vanuit het incidentgebied; - het in opdracht van het bevoegd gezag aansturen en uitvoeren van de geactiveerde (operationele en gemeentelijke) processen op het rampterrein; - directe afstemming tussen de ingezette eenheden in het terrein; - geven van opdrachten en leiding aan de eenheden in het inzetgebied, zowel van de operationele parate hulpverleningsdiensten als van ondersteunende instanties. Uit deze opsomming kunnen de volgende sleutelbegrippen gehaald worden die van toepassing zijn op het CTPI en het optreden van de leden ervan. Deze sleutelbegrippen zullen later in deze scriptie een rol spelen bij de bepaling van het model dat gehanteerd wordt om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de vraag of de selectie van de officieren van dienst beter moet. multidisciplinair teamwork: aangezien er meerdere disciplines betrokken zijn bij de afhandeling van het incident is teamwork absoluut noodzakelijk; afstemming overleg voeren: om tot afstemming te komen is het noodzakelijk dat er overleg gevoerd wordt met de betrokkenen; afstemming en overleg voeren - communicatie coördineren coördinatie in combinatie met afstemming en overleg voeren is communicatie een absolute voorwaarde om een en ander te coördineren opschaling - kennis van protocollen, procedures (vakkennis): voordat (mono-disciplinair dan wel multidisciplinair) opgeschaald kan worden, is het noodzakelijk gedegen kennis te hebben van de eigen organisatie en/of de rampenbestrijdingsorganisatie; vaststellen van benodigde processen - probleemanalyse: om te kunnen vaststellen welke (rampbestrijdings-)processen opgestart zouden moeten worden, is het noodzakelijk een totaal beeld te hebben van het incident en de context van het incident (lokatie, omstandigheden e.d.); aansturen van processen - vakkennis geven van opdrachten besluitvaardigheid om na het afwegen van verschillende van toepassing zijnde alternatieven daadwerkelijk opdrachten te geven, is besluitvaardigheid noodzakelijk; leidinggeven - stressbestendigheid om leiding te kunnen geven en om onder stressvolle omstandigheden (verwerking van veel informatie in een korte tijd, tegelijkertijd overleg voeren met collega s, uitgeven van de juiste opdrachten aan de juiste personen e.d.) goed te kunnen blijven functioneren, is het noodzakelijk stressbestendig te zijn. 1 Uit de Reader Organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding, augustus 2001 en Handleiding Voorbereiding Rampenbestrijding, juni Afhankelijk van het incident zijn verschillende bestrijdings- en hulpverleningsactiviteiten nodig. Onderling samenhangende activiteiten, die op dezelfde output gericht zijn, zijn gegroepeerd tot processen. In gemeentelijke rampenplannen zijn 31 van dit soort processen opgenomen. Teamwork, een kwestie van selectie? 7

11 1.1 Relevantie In mijn dagelijkse werk als afdelingshoofd van de afdeling Pro-actie/Preventie bij Brandweer Alkmaar, de zogenaamde koude kant van mijn functie, kan ik bij de opbouw van een afdeling toekomstige medewerkers zelf selecteren uit het aanbod van sollicitanten. De op basis van deze selectie uitverkoren toekomstige medewerkers zullen samen met de al in dienst zijnde medewerkers een team (gaan) vormen. Voor deze teamvorming is in principe ruim de tijd, er is geen tijdsdruk om als team optimaal samen te moeten werken. Voorts constateer ik bij het uitvoeren van mijn repressieve taak bij de Regionale Brandweer en Hulpverleningsdienst Noord-Kennemerland, de zogenaamde warme kant van mijn functie, dat de Officier van Dienst Brandweer (OvD-B) bij de vorming van het CTPI afhankelijk is van degenen die op basis van piketdienst opkomen. Interessant is dan de vraag of deze willekeurige samenstelling van het team van invloed is op de samenwerking, communicatie en coördinatie tussen de teamleden en daarmee op de resultaten van het team. Aangezien samenwerken, lees teamwork, bij het multidisciplinair afhandelen van een incident een hele belangrijke rol speelt, heb ik teamvorming bij deze operationele kant nader beschouwd. Eén van de teams dat al snel gevormd wordt bij een incident van enige omvang of invloed op het publiek, de pers en/of de politiek is het CTPI. De verschillen tussen het vormen van een team in de kantoororganisatie en die van een team in de repressieve organisatie liggen onder andere in de tijdsdruk en de invloed die op de vorming uitgeoefend kan worden. Bij de afhandeling van een incident zal zo snel mogelijk een CTPI gevormd moeten worden, zodat het incident ook weer zo snel mogelijk gecoördineerd afgehandeld kan worden. Bij het vormen van een afdelings-team is de tijdsdruk niet als zodanig aanwezig, teamvorming is wel belangrijk, maar daar kan langer de tijd voor genomen worden. Diegenen die zitting nemen in het CTPI hebben geen invloed op wie de andere teamleden worden. Deze komen namelijk net als zij op basis van het piket dat zij bij hun eigen organisatie lopen, ter plaatse en vormen dan ad hoc het CTPI. Bij de afhandeling van een sollicitatieprocedure is het meestal geregeld dat een vertegenwoordiger van de afdeling waar de nieuwe medewerker komt te werken, met het afdelingshoofd zitting heeft in de selectiecommissie. En zodoende kan er door de afdeling als team invloed uitgeoefend worden op de teamvorming. De relevantie van de nadere bestudering van dit onderwerp is tweeledig: a. Fundamentele bouwsteen van de rampenbestrijdingsorganisatie De hulpverleningsdiensten zijn gemoduleerd georganiseerd volgens het principe van opschaling. Naarmate de problematiek groter wordt ingeschat door de operationeel leidinggevenden worden gaandeweg meer bouwstenen op de eerste gelegd. Als de eerste bouwsteen al niet klopt wordt de hele (nog te vormen stapel) bedreigd. b. Actualiteit van het onderwerp De actualiteit van de hulpverleningsdiensten in Nederland toont dat integratie een van de kernthema's is. Integratie van meldkamers, vorming van veiligheidsregio's waar alle drie de hulpverleningsdiensten deel van uit maken waardoor de monodisciplinaire taken van de afzonderlijke diensten steeds verder ineenvloeien. Door dit integratie-proces stuiten we op de verschillen in opvatting over de functiespecifieke competenties en de daarop gerichte selectie. Teamwork, een kwestie van selectie? 8

12 1.2 Onderzoeksopzet Het onderzoeksdomein van deze scriptie is het multidisciplinaire team van de hulpverleningsdiensten dat zich op of in de buurt van het terrein waar het incident zich afspeelt op enig moment gevormd heeft. Dit team, hier aangeduid als CTPI, richt zich primair op de leiding over en coördinatie van de uitvoerende activiteiten. Dit team heeft een gebiedsverantwoordelijkheid en richt zich binnen dit gebied op de "bronbestrijding". In deze scriptie wordt er vanuit gegaan dat een CTPI vanaf het moment dat het als zodanig operationeel is op basis van gelijkwaardigheid functioneert. Er is met andere woorden geen sprake van formele eenhoofdige leiding. Ten behoeve van deze scriptie is literatuur- en internetonderzoek verricht, zijn er vragenlijsten verstuurd en interviews afgenomen. De vragenlijsten zijn verstuurd aan een Regionaal Geneeskundig Functionaris, het hoofd van het Bureau SMH-GHOR NHN 3 en een aantal OvD-G-en in Noord- en Midden Limburg. De interviews zijn afgenomen bij vertegenwoordigers van organisaties die de kandidaten voor hun officiersopleiding (laten) selecteren, dit zijn het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en de Nederlands Politie Academie (NPA), en bij deskundigen uit de praktijk. Het literatuur onderzoek heeft voor theoretische verdieping gezorgd en het internetonderzoek is van belang geweest om onbekende dan wel ontbrekende wegen te kunnen bewandelen. Voor informatie over de praktijk van teambesluitvorming onder crisisomstandigheden is gebruik gemaakt van evaluaties van inzetten waarbij een CTPI is gevormd en van evaluaties van CTPI-oefeningen. Naast literatuurstudie is gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van "experts". Dit is gebeurd door gesprekken te houden met enkele ervaren praktijkmensen. De beperkingen van de bovenstaande werkwijze zijn: Er is maar een beperkt aantal personen geïnterviewd en vragenlijsten verstuurd. Het is dus maar de mening van een beperkt aantal personen, deskundigen en niet de mening van een representatieve groep deskundigen, selecterenden en leidinggevenden. Daarnaast is onderzoek op internet nuttig omdat er een heleboel op te vinden is, maar dat is tegelijkertijd de beperking, want datgene dat er niet op staat, kom je dus niet tegen. Door de gekozen onderzoeksopzet en de beperkingen ervan zijn echt harde conclusies niet te trekken. Er kunnen echter wel richtinggevende suggesties gedaan worden. In het vervolg van deze scriptie wordt naar de suggesties toegewerkt. 1.3 Onderzoekskaders Omdat het onderwerp van deze scriptie de selectie van het CTPI betreft en er ten behoeve van het CTPI in ieder geval altijd minimaal twee maar in meeste gevallen alle drie de (leidinggevende) vertegenwoordigers van de brandweer, politie en de 3 Spoedeisende Medische Hulpverlening Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Noord-Holland Noord Teamwork, een kwestie van selectie? 9

13 GHOR aanwezig zijn, worden de kaders van het onderzoek gevormd door de hulpverleningsdiensten brandweer, politie en GHOR. Het komt echter steeds vaker voor dat ook andere partijen, op structurele basis, ad hoc of als adviseur, deel uit maken van het CTPI. Deze partijen worden ook wel aangeduid als de vierde en vijfde kolom. In deze scriptie zal echter geen aandacht besteed worden aan de rol die deze partijen spelen in het CTPI. De afzonderlijke hulpverleningsdiensten selecteren zelf die medewerkers die zitting kunnen nemen in het CTPI. Bij de brandweer is dat de OvD die minimaal over het diploma AHBM beschikt. Bij de politie is dat de OvD-P die minimaal in een executieve functie in schaal 9 zit en bij de GHOR is dat een arts of ervaren (bij voorkeur leidinggevende) verpleegkundige van het bureau SMH-GHOR of één van de leidinggevende medewerkers van de ambulancediensten. Daarnaast is er voor gekozen het CTPI als overlegvorm te onderzoeken omdat het CTPI het eerste overleg-niveau is waarvan verondersteld wordt dat door vertegenwoordigers van hulpverleningsdiensten daadwerkelijk als een team samengewerkt wordt: komen tot samenwerking heeft in verband met gecoördineerd optreden een hoge prioriteit. Door de eerst aankomende eenheden en hun bevelvoerenden wordt een incident in eerste instantie routinematig bestreden waarbij iedere discipline voor zich werkt. Samenwerking vindt dan, als dat nodig is, alleen op ad hoc-basis plaats. Verder is expliciet gekozen het niveau van CTPI als commandostructuur te onderzoeken. Op dit niveau zijn het namelijk de Officieren van Dienst die samen een team vormen. Een hoger gelegen commandoniveau, het Commando Rampterrein wordt door hoger in rang aangestelden gevormd, waarbij het bij de brandweer de Hoofd Officier van Dienst is en bij de GHOR de Commandant van Dienst Geneeskundig. Voor deze functies wordt door geen van de hulpverleningsdiensten als zodanig geselecteerd. In verband daarmee is er voor gekozen deze commandostructuur niet te onderzoeken. Het (veld-)onderzoek heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden in de eerste twee kwartalen van Uit recente publicaties blijkt dat de ontwikkeling bij de besproken organisaties en verschillende opleidingsinstituten niet stilstaat en dat men inmiddels aanpassingen heeft doorgevoerd in selectiemethoden en dergelijke. 1.4 Opbouw Eerder is aangeven dat in hoofdstuk 2 het kernbegrip selectie nader wordt uitgewerkt. In hoofdstuk 3 wordt op basis van de enkele theoretische noties het handelen van het CTPI als team maar ook van de individuele leden van het team verklaard. In hoofdstuk 4 worden op basis van de evaluaties van CTPI-inzetten en oefeningen de sleutelbegrippen gedefinieerd die van toepassing zijn op het functioneren van het CTPI. In hoofdstuk 5 worden daarna op basis van een vergelijking tussen het Model of Command Team Performance in Emergencies van R. Flin en de praktijk van het CTPI (o.b.v. evaluaties) de relevante problemen en benodigde competenties benoemd. In hoofdstuk 6 zal dan de vraag of de selectie van Officieren van Dienst die zitting nemen in het Coördinatie Team Plaats Incident beter moet, worden beantwoord. Teamwork, een kwestie van selectie? 10

14 2. Selecteren en competenties In dit hoofdstuk wordt het fenomeen selectie nader beschouwd en wordt ingegaan op redenen om te selecteren en aspecten waarop geselecteerd wordt. Er wordt tevens beschreven wat competenties zijn en welke componenten een rol spelen bij de definiëring van het begrip. Tevens wordt ingegaan op het perspectief van waaruit competenties nader beschouwd en toegepast kunnen worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het bedrijfskundig en het onderwijskundig perspectief. 2.1 Selectie Van Dale verstaat onder selectie: "1. keuze; het uitkiezen; (in het bijz.) het uitzoeken van personen naar geschiktheid voor een bep. beroep of voor een bepaalde opleiding." In deze scriptie wordt onder selectie verstaan: "het uitkiezen van personen die geschikt zijn om als bevelvoerende in het CTPI te kunnen optreden." Om daadwerkelijk als bevelvoerende behorend tot een CTPI te kunnen optreden, zal men eerst aangesteld moeten zijn in een rang die de mogelijkheid geeft om ingezet te worden op dat niveau. Binnen twee van de hulpverleningsdiensten (brandweer en politie) is dit een officiersrang en men zal dus eerst opgeleid moeten worden tot officier. De betreffende officiersopleidingen selecteren de kandidaten voor deze opleiding uit een aanbod van kandidaten. De andere hulpverleningsdienst (GHOR) bepaalt op basis van de functie en de daarbij behorende werkzaamheden van de betrokkene of deze in aanmerking komt voor een dergelijke bevelvoerdersfunctie. Voor beide methoden geldt dat er geselecteerd wordt op de geschiktheid "bevel te voeren". Waarbij de geschiktheid niet bepaald wordt door een enkele vaardigheid of capaciteit van een persoon, maar door het geheel van vaardigheden en capaciteiten van die persoon Waarom wordt er geselecteerd? Uitgaande van het feit dat het op de juiste wijze uitoefenen van een functie (bijvoorbeeld bevelvoeren) mede bepaald wordt door de eigenschappen van een persoon 4, is het noodzakelijk te bepalen wat die functie vraagt van de uitvoerende. Daaruit zal blijken dat niet iedereen geschikt is om die functie uit te oefenen. Niet iedereen beschikt over "the right stuff" benodigd voor die functie. Daarnaast blijkt dat "the right stuff" benodigd voor het goed kunnen functioneren in de ene functie precies "the wrong stuff" voor een andere functie kan zijn 5. Het is dus van belang om te bepalen wat er benodigd is om te kunnen functioneren in een functie. Literatuuronderzoek toont aan dat tot op heden relatief weinig geschreven is over het specifieke onderwerp selecteren en opleiden van individuen die belast worden met de rol van bevelvoerende bij de hulpverleningsdiensten in het algemeen (dus los van de functie in de betreffende organisatie) laat staan met de rol van officier van dienst. Er zijn weinig onderzoeken en onderzoeksstudies naar de persoonlijkheid van een effectieve leidinggevende, in het bijzonder in relatie tot bevelvoering bij incidenten 6. 4 R. Flin, 1997: 41 5 R. Flin, 1997: 38 6 R. Flin, 1997: 40 Teamwork, een kwestie van selectie? 11

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon Quickscan Grip 1, zeer grote brand industriepand Hollands Kroon, 1 juni 2016 Incident 1 juni 2016. Zeer grote brand in een industriepand/agrarisch

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken.

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken. 2005-01 Utrecht, 9 februari 2005 1. Het signaal 1.1 Op 27 mei 2004 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) een verzoek om advies ontvangen over de vraag of het

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder Multidisciplinaire Quickscan GRIP 1 Stadhuis Den Helder, 28 september 2016 1. Overzicht Incident 28 september 2016 Middelbrand in het stadhuis

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen

Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen Samenvatting Drs. Bertruke Wein Drs. Rob Willems 2013 Radboud Universiteit Nijmegen/ITS Samenvatting Evaluaties van crisisoefeningen vanaf

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

Di t is mijn missie in mijn advies- en trainingswerk en die van mijn collega s. Ik hoop dat u na afloop van het symposium ook overtuigd bent.

Di t is mijn missie in mijn advies- en trainingswerk en die van mijn collega s. Ik hoop dat u na afloop van het symposium ook overtuigd bent. Even voorstellen 1 Di t is mijn missie in mijn advies- en trainingswerk en die van mijn collega s. Ik hoop dat u na afloop van het symposium ook overtuigd bent. 2 Dit zijn de onderwerpen die ik met u wil

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn

GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn 1. Overzicht Incident 30 april 2017 Verward persoon Gemeente Hoorn GRIP 1 Omschrijving Dit incident start op 30 april 2017 om 04.20 uur met een

Nadere informatie

De magere opbrengst van 30 jaar professionalisering in Nederland

De magere opbrengst van 30 jaar professionalisering in Nederland De magere opbrengst van 30 jaar professionalisering in Nederland Ira Helsloot Hoogleraar besturen van veiligheid Wat maakt crisisbeheersing bijzonder? Wel, een crisis is bijzonder, namelijk: Een ernstige

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

Ontwikkeling leeragentschap in VR Zuidoost-Brabant

Ontwikkeling leeragentschap in VR Zuidoost-Brabant Ontwikkeling leeragentschap in VR Zuidoost-Brabant Wat komt aan bod 1. Theorie: wat is een leeragentschap 2. Model: vorm in Zuidoost-Brabant 3. Weerbarstigheid: de praktijk 4. Kritische succesfactoren

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel leidinggeven wil zeggen dat leidinggeven dat de manager zijn/haar stijl moet aanpassen aan de eisen van de situatie. Inschattingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Algemene definitie van een crisis

Algemene definitie van een crisis De definities Algemene definitie van een crisis Een ernstige bedreiging van de basisstructuren of van de fundamentele waarden en normen van een sociaal systeem, welke bij een geringe beslissingtijd en

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie