NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling op donderdag 7 mei 2009 om uur in Het Huis Verloren, Kerkstraat 10/b. Een groot deel van deze vergadering zal gaan over de voorbereiding voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010; het is van groot belang dat de mening van de VVD-achterban gehoord wordt: 1. gaan wij meedoen aan de verkiezingen, zelfstandig of in een lijstverbinding cq. lijstcombinatie? 2. gaan wij over tot het aanwijzen van een lijsttrekker of juist niet? Van deze keuzes hangt het af hoe wij zullen gaan handelen met de voorlopige groslijst en het opstellen van een verkiezingsprogramma. Naast deze zaken zullen aan de orde komen het aftreden en benoemen van bestuursleden, evenals het gebruik en onderhoud van onze aangepaste website. Uw invloed is van groot belang om mede richting te geven aan de werkwijze van uw bestuur; ik hoop van harte dat velen aanwezig zullen zijn op deze Algemene Ledenvergadering. Er zullen dit jaar minimaal drie Ledenvergaderingen gehouden worden om te komen tot definitieve voorstellen. Uitnodiging voor opgave voorlopige kandidaten Alle VVD-leden van onze afdeling hebben het recht om uiterlijk 15 april 2009 aan het bestuur van de afdeling namen van personen (inclusief zichzelf) te noemen die zij wensen voor te dragen als voorlopige kandidaat, maar ook tijdens de Ledenvergadering kunnen nog voorlopige kandidaten worden voorgedragen. Alle voorlopige kandidaten dienen uiterlijk 1 juli 2009 lid te zijn van de VVD, een uitzondering hierop zijn die voorlopige kandidaten die door het bestuur zullen worden aangebracht, daar geldt 1 oktober 2009 als uiterste datum. Beste leden, wij vragen u op deze uitnodiging in te gaan en ons namen op te geven; deze namen kunt u doorgeven aan de voorzitter/tijdelijk secretaris Jan Smit. Het secretariaat is bereikbaar Per post: Visserseiland AA Hoorn Per of Per telefoon: of Jan Smit, voorzitter/tijdelijk secretaris Algemene Ledenvergadering VVD afd.hoorn Datum : donderdag 7 mei 2009 Plaats : Het Huis Verloren, kerkstraat 10b te Hoorn Aanvang : uur Agenda 1. Opening 2. Mededelingen/ingekomen post 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 november 2008 (zie bijlage 1) 4. Financiële zaken a. financieel verslag 2008 (zie bijlage 2) b. verslag kascommissie (zie toelichting) c. benoeming kascommissie (zie toelichting)

2 5. Bestuursmutaties (zie toelichting) 6. Procedure GR 2010 a. wel of niet deelnemen aan de GR 2010 b. wel of geen lijstverbinding/combinatie c. lijsttrekker wel of niet afzonderlijk aanwijzen voor 1 oktober 2009 d. lijsttrekker wel of niet aanwijzen via een ledenraadpleging e. kandidatenlijst wel of niet vaststellen middels een ledenraadpleging f. wethouders wel of niet buiten de Raad toestaan g. beoogde wethouders wel of niet op de kandidatenlijst plaatsen en zo ja, welke plaats h. lijstduwer wel of niet aanwijzen en al dan niet uitsluiten van opschuiving i. toetsingscriteria voorlopige kandidaten vaststellen j. instelling en samenstelling selectiecommissie k. procedure totstandkoming verkiezingsprogramma l. kandidaten wel of niet tijdens de gehele kandidaatstellingsvergadering aanwezig m. taken kandidaatstellingsprocedure overdragen aan KC- of commissiebestuur aangevuld met leden (afhankelijk van aantallen bestuursleden die kandidaat zijn) 7. Rondvraag 8. Sluiting Bijlage 1, ALV 7 mei 2009 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VVD afdeling Hoorn van 27 november 2008 in het Huis Verloren te Hoorn. Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig mb: mevr. M. van der Ven, R. Strik, K. Toereppel en J. Smit. mevr. M. Avis-Wit, A.F.R. Avis, J. van Ossenbruggen, S. Commandeur, H. van Lunteren, G. van der Meer, P.N. Roele, Chr. de Meij, J.H. Avis, mevr. I. Wiebes, mevr. A. Hansen en G. Scholtes. R. Faber, M. Hoogland, H. Hansen en R. Louwman. 1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, er zijn enkele afmeldingen ( zie presentielijst), de afdeling heeft momenteel 85 leden, dus toch weer een geringe teruggang. 2. Het verslag van de vorige vergadering wordt aangenomen met dien verstande dat J.H. Floris moet zijn: J.H. Avis. 3. Financiën De penningmeester presenteert de begroting 2009 en deelt mede, dat afhankelijk van de uitslag van hedenavond de post fractiebijdrage met 600 euro naar beneden aangepast zal kunnen worden. 4. Actuele politieke situatie a. De voorzitter geeft een samenvatting over hetgeen gebeurd is na de informatiebijeenkomst op 27 oktober In aanwezigheid van Robert Vermeulen van de KC heeft het bestuur op 17 november 2008 een extra bestuursvergadering gehouden waarin een bemiddelingspoging, zoals de leden dat op 27 oktober jl hebben geadviseerd, werd besproken. Afgesproken werd dat op 30 november 2008 er een gesprek zou plaatsvinden tussen een delegatie van het bestuur en de fractievoorzitter, gevolg door een bemiddelingspoging op 24 november, waarbij onder leiding van Robert Vermeulen alle partijen aanwezig dienden te zijn. De bemiddelingspoging liep op niets uit aangezien het standpunt van de drie fractieleden onwrikbaar was. Het bestuur betreurt maar respecteert het standpunt van de drie raadsleden en zullen dit op de ALV mededelen, aangezien deze beslissing valt onder de autonomie van de fractie. De leden A. Avis, S. Commandeur en J. van Ossenbruggen geven ieder op hun eigen wijze aan dat zij het betreuren hoe de zaak gelopen is en hebben weinig waardering voor het ingenomen

3 standpunt van de fractie en vragen een herziening van het besluit. G. Scholtes heeft weinig zin om nog over de incidenten te praten en steunt de fractie, Chris dient wel behouden blijven voor de VVD. De drie fractieleden leggen nogmaals hun argumenten en standpunt uit en Chris de Meij geeft nogmaals zijn weerwoord. Het standpunt blijft dus ongewijzigd, Chris de Meij zal de fractie moeten verlaten. De heer de Meij geeft aan dat hij door zal gaan als onafhankelijk raadslid en tevens VVD-lid blijft. Bij de leden heerst een gevoel van teleurstelling en men vraagt zich af welke consequenties dit zal hebben voor de komende verkiezingen. Het bestuur zal een persbericht doen uitgaan met de volgende tekst: Enige tijd geleden werd u op de hoogte gesteld van problemen binnen de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Hoorn. Een bemiddelingspoging heeft niet geleid tot een verandering van het ingenomen standpunt van de fractie. De betrokken partijen betreuren de gang van zaken. De heer de Meij zal als onafhankelijk raadslid verder gaan. Hoorn, 27 november 2008 J. Smit, voorzitter VVD afd. Hoorn b. De fractievoorzitter geeft een samenvatting van onderwerpen die de fractie in de gemeenteraad met wisselend succes naar voren heeft gebracht, het gevoerde beleid is telkens gericht geweest op het belang voor de gemeente Hoorn en dat bracht met zich mee dat bij diverse situaties de coalitie of delen van de coalitie door de VVD gesteund werden. Bij een aantal onder werpen heeft de VVD hierbij goed gescoord, denk aan Hoorn futureproof, de losse eindjes en de tuintjes. 5. Gemeenteraadsverkiezingen 2010 het bestuur stelt voor om de leden meer te gaan betrekken bij de voorbereidingen van de komende verkiezingen om te komen tot de tien belangrijkste punten waarmee de VVD Hoorn zich kan onderscheiden van andere partijen; het verkiezingsprogramma kan dan daar op afgestemd worden. Reacties van leden: A. Avis: een goed idee, is uit te proberen, draagvlak niet alleen bij de leden zoeken, maar ook bij de samenleving. S. Commandeur: brede discussie geeft een brede consensus, dan is er geen onderscheid ten aanzien van andere partijen, mogelijk is de website een goed medium. mevr. I. Wiebes vindt tien krachtige punten een goed idee. G. Scholtes geeft aan dat toch geluisterd moet worden naar de samenleving. Het bestuur zal zich beraden naar aanleiding van deze adviezen. 6. In de rondvraag merkt de heer van Ossenbruggen op dat hij te weinig merkt van een effectieve oppositie en hij hoopt dan ook dat de VVD in de resterende tijd dit wel zal gaan doen. Bovendien vraagt de heer van Ossenbruggen zich af waar de antwoorden blijven op door hem gestelde vragen aan de fractie. 7. Onder dankzegging betreffende de kwaliteit van deze vergadering sluit de voorzitter af. J. Smit, voorzitter VVD afd. Hoorn (bij afwezigheid van de secretaris) Toelichtingen bij de agenda voor de ALV van 7 mei Punt 4. Kort verslag van de kascommissie Op 19 februari j.l. hebben de leden A. Hansen en C. de Meij de jaarlijkse controle uitgevoerd op de inkomsten en uitgaven van de VVD Hoorn. Uit de door ons uitgevoerde controle bleek dat de

4 penning meester de werkzaamheden over het afgelopen jaar prima heeft uitgevoerd. Zowel de inkomsten als uitgaven konden op een overzichtelijke manier worden gecontroleerd. Wat wel opvalt is dat de penningmeester soms overvallen wordt met uitgaven. Met de gemeenteraadsverkiezingen maart 2010 in het vooruitzicht adviseren wij de penning meester nadrukkelijk bij het opzetten van de verkiezingsbegroting te betrekken. De kascommissie zal tijdens de ledenvergadering d.d. dan ook een positief advies geven aan de leden, met dien verstande dat er tijdens de ledenvergadering nog een toelichting wordt gegeven op de cijfers en uitkomsten van de controle. Met vriendelijke groet, Chris de Meij & Annet Hansen Punt 4.c De kascommissie dient uit drie VVD-leden te bestaan, op dit moment zijn dit Annet Hansen, Maarten Hoogland en Chris de Meij. Aftredend is Annet Hansen, terwijl Maarten Hoogland niet meer van de kascommissie deel kan uitmaken als hij benoemd wordt tot bestuurslid. Het bestuur is derhalve op zoek naar twee kandidaten voor de kascommissie. Punt 5. Bestuursmutaties. Ronald Louwman heeft te kennen gegeven te willen aftreden als bestuurslid/ secretaris, daarmee ontstaat een vacature voor de functie van secretaris die voorlopig vervuld wordt door het gehele bestuur. Als nieuwe leden van het bestuur zouden wij graag, uiteraard na uw goedkeuring, willen benoemen mevrouw Winifred Correia-Goede en de heer Maarten Hoogland. In het najaar is uw voorzitter reglementair aftredend en volgens het reglement niet meer herbenoembaar. Het bestuur verzoekt u dan ook na te denken over de vacature van secretaris en voorzitter en u in de gelegenheid te stellen kandidaten voor te dragen. Algemene Ledenvergadering VVD Hoorn ter voorbereiding van de 126e Algemene Vergadering van de VVD Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei wordt in het EvenTron te Rosmalen de 126 e Algemene Vergadering van de VVD gehouden. Conform het bepaalde in artikel 7.1 van het Huishoudelijke Reglement behoort een afdeling een ALV bijeen te roepen ter voorbereiding van deze vergadering. Op de agenda van deze 126 e AV worden ondermeer wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de kandidaatstellingsreglementen voor de EK, TK en EP besproken. Aangezien de termijn waarop amendementen uiterlijk kunnen worden ingediend sluit op 17 april kan deze agenda niet worden behandeld met de geplande ALV van 7 mei. Het bestuur van de VVD afdeling Hoorn heeft derhalve besloten om voorafgaand aan de reguliere bestuursvergadering van 16 april een extra ALV te houden om deze agenda te bespreken en leden in de gelegenheid te stellen tot het indienen van wijzigingsvoorstellen. Datum: Donderdag 16 april 2009 Locatie: Fractiekamer VVD Hoorn (gebouw C gemeentehuis) Aanvang: 20:00 uur De agenda van agenda van de 126 AV kunt u downloaden vanaf Daar kunt u ook de voorgestelde wijziging kandidaatstellingsreglement EK, TK en EP downloaden. Stichting Leergeld Hoorn e.o. in het zonnetje gezet De fractie van de VVD Provinciale Staten van Noord-Holland organiseerde op 20 maart jl. de speciale lente-actie 2009, een actie met als doel bijzondere mensen of organisaties in onze provincie in het zonnetje te zetten vanwege hun hart voor de gemeenschap. Aangezien de fractie van de VVD-Hoorn hiervoor de stichting Leergeld Hoorn e.o. had voorgedragen, kwam de vice fractievoorzitter van de VVD Provinciale Staten, de heer D. Butter, vrijdagmiddag 20 maart naar het stadhuis om de leden van het bestuur van de stichting een taart te overhandigen. Namens het bestuur van de Stichting Leergeld waren aanwezig dhr Kees Sperling (voorzitter) en de dames Polly Weber (secretaris), Hermine Scheijde (penningmeester) en Yvonne Timmer (coördinator).

5 De Stichting Leergeld e.o. is pas sinds 1 september 2007 in Hoorn actief. Het bestuur is er in deze anderhalf jaar in geslaagd al heel wat keren in het nieuws te komen om zo aandacht te krijgen voor het door hen gestelde doel, t.w. het mogelijk maken dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen toch kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten binnen en buiten de school. Activiteiten die voor anderen zo vanzelfsprekend lijken, maar absoluut niet zo vanzelfsprekend zijn. In juni 2008 is tijdens een congres te Utrecht het onderzoek Maatschappelijk rendement stichting Leergeld gepresenteerd en werd dit gelijktijdig aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris Aboutaleb. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat: * de aanpak van de Stichting Leergeld een hoog maatschappelijk rendement behaalt * Stichting Leergeld iedere sociaal geïnvesteerde euro vijf keer meer waard maakt * het gebruik van bestaande voorzieningen duidelijk verbetert als een Leergeld stichting in een gemeente aan de slag gaat. Ook werd door een vertegenwoordiger van de grootste sponsor van de stichting Leergeld t.w. Philips Nederland, aangegeven dat de stichting effectief haar doelen realiseert en zich met behulp van vrijwilligers hiervoor belangeloos inzet. Genoemde argumenten waren voor de VVD-fractie aanleiding om de Stichting Leerweg voor te dragen voor deze speciale lente-actie Een actie die door de leden van het bestuur ten zeerste werd gewaardeerd met name vanwege het feit dat zij deze uitreiking als een erkenning zagen voor hun inspanningen, waarbij het vertrouwen werd uitgesproken dat ook de provincie Noord-Holland een positieve kijk heeft gekregen op de activiteiten van de stichting met wellicht een mogelijkheid voor subsidie in de toekomst. Inge Wiebes, fractiesecretaris VVD-Hoorn Wat kan de gemeente doen bij de economische crisis? Iedereen heeft een mening over het ontstaan van de kredietcrisis. Velen wijten de crisis aan het failliet gaan van de vrije markt, gebrek aan overheidstoezicht of te weinig steun voor de economie etc.. Maar is er wel een duidelijke reden aan te wijzen? Zijn er bijvoorbeeld successen geboekt door een door de staat geleide economie? Is het niet veel eerder zo, dat overheidsbemoeienis in Amerika juist aan de basis heeft gestaan van de crisis? (politieke druk op Freddy Mac en Fannie Mae) Velen gaan voorbij aan het feit, dat een effectieve vrije markt alleen werkt bij een echte concurrentie en bij een beperkt staatstoezicht op essentiële zaken. Het te veel op de staat afschuiven maakt dat mensen achter over gaan leunen en hun eigen verantwoordelijkheid niet meer nemen. Er zijn mensen die de VVD verwijten tegen staatstoezicht te zijn. Dat is echter onjuist. De VVD is voor een vrije markt werking en indien nodig, voor een beperkt staatstoezicht. Bijvoorbeeld door een adequaat toezicht op zaken in de financiële wereld. Niet voor niets staat in de beginselverklaring van de VVD: De staat speelt ten aanzien van de vrije markt een rol als marktmeester. Maar de VVD is tegen een absolute staatsmacht. Het zijn moeilijke tijden en het eind is nog niet in zicht. Wat kan de politiek hieraan doen? Ik heb hiervoor een aantal suggesties op papier gezet, welke als bouwstenen gebruikt kunnen worden voor het te voeren beleid. 1. Om de gevolgen van de economische crisis in kaart te brengen en een goed te beeld van de gevolgen te krijgen, zal er een dialoog moeten plaatsvinden tussen gemeente, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben elkaar hard nodig om een antwoord te kunnen geven op de ontstane situatie. 2. Het is een bekend verschijnsel dat de overheid bij rampen of crisis door overdadige regelgeving gaat overreguleren. Dit wordt in de hand gewerkt door de druk vanuit de samenleving. Iedereen lijkt plotseling alles van de overheid te verwachten.

6 Maar het geloof dat de staat de economie kan regelen en controleren is niet terecht. De huidige situatie vraagt om een overheid die goed kijkt wat ze wel of juist niet moet doen. Investeren op gemeentelijk niveau is goed, maar dan wel in die zaken die de economie nu en voor de toekomst stimuleert. Een voorbeeld zou kunnen zijn investeren in of versnellen van de infrastructurele projecten. 3. Er liggen plannen voor nieuwbouw of renovatie van scholen op de plank. Door deze projecten te vervroegen, zou een aanzienlijke bijdrage geleverd kunnen worden aan het bestrijden van de crisis Maar het versnellen van projecten is in Nederland, Regelland een moeilijke en tijdrovende bezigheid. Het spreekt vanzelf, dat alle te nemen maatregelen gekoppeld moeten zijn aan een goed overwogen en onderbouwd financieel beleid. Een beproefd middel om de gemeentelijke inkomsten te vergroten is het verhogen van de gemeentelijke lokale lasten, zoals de OZB. Dit zou echter nadelig zijn voor de lokale economie, daar burgers en bedrijven dit direct in hun portemonnee voelen. Investeringen en bestedingen zullen stagneren, terwijl daar juist een stimulerende werking vanuit moet gaan. 4. De VVD kan overwegen te streven naar lastenbeheersing, door bijvoorbeeld door de OZBinkomsten evenredig aan de dalende huizenprijzen aan te passen. 5. Een andere economie stimulerende maatregel is het vereenvoudigen en versnellen van gemeentelijke procedures. Vooral het versnellen van de procedure afhandeling werkt onnodig vertragend. Dit is vooral het geval bij het opgang houden van de woningmarkt. Maar ook de schijnbaar nietige zaken zijn belangrijk. Gemeenten zijn dikwijls late betalers als het gaat om rekeningen. Bedrijven moeten dikwijls lang wachten op hun geld. De geldende norm van 30 dagen wordt vrijwel nooit gehaald. 6. Recent onderzoek (Justitia) heeft uitgewezen, dat sinds het uitbreken van de kredietcrisis 15% van alle bedrijven in problemen zijn gekomen door te late betalingen. Lokale overheden kunnen dit voorkomen door openstaande facturen eerder te betalen. Volgens het gehouden onderzoek levert het binnen 30 dagen betalen banen op, terwijl 60% van de ondernemers meer investeert als er op tijd betaald wordt. Bovendien wordt men minder afhankelijk van de banken, zodat er meer investeringsruimte ontstaat. Door de recessie zal het aantal werklozen aanzienlijk stijgen. Landelijke schatting spreekt van een aantal van ruim in Deze komen eerst in de WW, maar er zal een aanzienlijk deel naar de bijstand afvloeien, dus bij de gemeente. In de nabije toekomst zullen mensen die nu worden ontslagen, bij een aantrekkende economie weer hard nodig zijn. Bovendien moet worden voorkomen, dat de expertise van deze mensen verloren gaat. Gezien het aantal vacatures is er nog werk voldoende. 7. De gemeente kan hier een bemiddelende rol spelen door het inrichten van mobiliteitscentra. Dit is verstandiger dan veel geld te gebruiken voor gesubsidieerde arbeid. Ik ben van mening dat het stadsbestuur dicht bij de mensen moet staan die door de crisis in moeilijkheden komen of dreigen te komen. De VVD moet dan ook haar verantwoording nemen en niet op anderen blijven wachten. We moeten niet lijdzaam toezien, maar samen blijven zoeken naar de kansen en uitdagingen die er naar mijn overtuiging ook zijn. Ik hoop, dat u mijn suggesties in uw beschouwingen mee wilt nemen en zie uw reactie graag tegemoet. Vriendelijk groetend, Jan van Ossenbruggen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Bepalingen Paragraaf 1: Paragraaf 2: Paragraaf 3: Paragraaf 4: Algemeen 1. Begripsbepalingen Taken 2. Bestuur Vergaderingen 3. Ledenvergaderingen 4. Algemene

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen Ingaande per 17 november 2007 Toepassing. Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de kandidaatstellingprocedures voor de verschillende verkiezingen voor vertegenwoordigende organen, zoals deze zijn

Nadere informatie

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering Afdeling Zeist. Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering 1-12-2014 Inhoud Inleiding.. 1 1. Doel van het werkplan... 1 2. Verkiezingen... 1 3. Stand van zaken... 2 4. Waar willen we

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort Preambule Dit reglement is gemaakt voor de D66-leden van de afdeling Amersfoort. D66 is een ledenpartij. Op alle niveaus binnen de partij landelijk, regionaal en afdeling bepalen de leden met elkaar wat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN

AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN 2018 Dit schema is opgesteld op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij en beschrijft de formele

Nadere informatie

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Versie 10 mei 2013 Laatste actualisatie: Wijziging verkiezingsdatum in 19 maart 2014 Auteur: M.C. Maijenburg Road to Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA

Nadere informatie

Nr Houten, 1 februari 2005

Nr Houten, 1 februari 2005 Nr. 2005026 Houten, 1 februari 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Voordracht commissieleden niet zijnde raadslid Beslispunten: Het Instellingsbesluit raadscommissies niet wijzigen om de voordracht voor

Nadere informatie

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ivng-afdeling Utrecht Postbus 1! 3430 AA NIEUWEGEIN P Vereniging van Nederlandse Gemeenten i doorkiesnummer uw kenmerk (070)373 8702 \ betreft ons kenmerk Kandidaatstellingsprocedure

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 17 juni 2011, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Bunschoten (adres: Stadsspui 1-3752 CL - Bunschoten-Spakenburg; tel.(033)

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES. Vrijdag 19 mei 2017 Papendal

PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES. Vrijdag 19 mei 2017 Papendal PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES Vrijdag 19 mei 2017 Papendal VOORJAARSCONGRES 2017 Op vrijdag 19 mei vindt het voorjaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging plaats in Congrescentrum Papendal in Arnhem.

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen,

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen, Aan: De voorzitters en secretarissen van de VVD-afdelingen in het gebied van het waterschap Hollandse Delta Kopie: De secretarissen van de Kamercentrales Zuid-Holland Middelharnis, 7 maart 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

Reglement Congres 107

Reglement Congres 107 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 3 maart 2018. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter vergadering

Nadere informatie

TIJDSCHEMA EN PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

TIJDSCHEMA EN PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 TIJDSCHEMA EN PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De VVD werkt aan een liberaler Nederland en daarom is het ook belangrijk

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten

Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten PvdA Afdeling Houten Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten 21 maart 2018 Vast te stellen 26.01.2017 1 Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen 2018 liggen in het verschiet. Het organiseren en

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per Aan: de voorzitters en secretarissen van de lokale Brabantse CDA afdelingen i.a.a. : de leden van CDA Brabant Betreft : verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015 Inleiding. Tijdens onze ALV

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Reglement Gebruikersraad

Raad voor Accreditatie (RvA) Reglement Gebruikersraad Raad voor Accreditatie (RvA) Reglement Gebruikersraad Document code: RvA-R014-NL Versie 1, 07 december 2009 In Reglementen heeft de RvA de werkwijzen en regels vastgelegd die hij hanteert bij het accrediteren

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Intentieverklaring tot vorming van een. Lokaal Netwerk VVD As50 Oss Bernheze

Intentieverklaring tot vorming van een. Lokaal Netwerk VVD As50 Oss Bernheze Inleiding De Algemene Vergadering van Afgevaardigden van de VVD heeft op 28 november 2015 in Rotterdam, op voorstel van het hoofdbestuur, besloten dat de huidige afdelingen dienen op te gaan in grotere

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

1 GROENLINKS ARNHEM

1 GROENLINKS ARNHEM Huishoudelijk Reglement 1. ALGEMEEN artikel 1 1. De afdeling GroenLinks in Arnhem is onderdeel van de Landelijke politieke partij GroenLinks. 2. Leden van de Vereniging GroenLinks die in het werkgebied

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder VOORBEREIDINGEN: 01-06-2017. 01-06-2017 01-06-2017 Het afdelingsbestuur legt op de afdelingsvergadering ter vaststelling voor: voorstel tot deelname

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie