NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling op donderdag 7 mei 2009 om uur in Het Huis Verloren, Kerkstraat 10/b. Een groot deel van deze vergadering zal gaan over de voorbereiding voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010; het is van groot belang dat de mening van de VVD-achterban gehoord wordt: 1. gaan wij meedoen aan de verkiezingen, zelfstandig of in een lijstverbinding cq. lijstcombinatie? 2. gaan wij over tot het aanwijzen van een lijsttrekker of juist niet? Van deze keuzes hangt het af hoe wij zullen gaan handelen met de voorlopige groslijst en het opstellen van een verkiezingsprogramma. Naast deze zaken zullen aan de orde komen het aftreden en benoemen van bestuursleden, evenals het gebruik en onderhoud van onze aangepaste website. Uw invloed is van groot belang om mede richting te geven aan de werkwijze van uw bestuur; ik hoop van harte dat velen aanwezig zullen zijn op deze Algemene Ledenvergadering. Er zullen dit jaar minimaal drie Ledenvergaderingen gehouden worden om te komen tot definitieve voorstellen. Uitnodiging voor opgave voorlopige kandidaten Alle VVD-leden van onze afdeling hebben het recht om uiterlijk 15 april 2009 aan het bestuur van de afdeling namen van personen (inclusief zichzelf) te noemen die zij wensen voor te dragen als voorlopige kandidaat, maar ook tijdens de Ledenvergadering kunnen nog voorlopige kandidaten worden voorgedragen. Alle voorlopige kandidaten dienen uiterlijk 1 juli 2009 lid te zijn van de VVD, een uitzondering hierop zijn die voorlopige kandidaten die door het bestuur zullen worden aangebracht, daar geldt 1 oktober 2009 als uiterste datum. Beste leden, wij vragen u op deze uitnodiging in te gaan en ons namen op te geven; deze namen kunt u doorgeven aan de voorzitter/tijdelijk secretaris Jan Smit. Het secretariaat is bereikbaar Per post: Visserseiland AA Hoorn Per of Per telefoon: of Jan Smit, voorzitter/tijdelijk secretaris Algemene Ledenvergadering VVD afd.hoorn Datum : donderdag 7 mei 2009 Plaats : Het Huis Verloren, kerkstraat 10b te Hoorn Aanvang : uur Agenda 1. Opening 2. Mededelingen/ingekomen post 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 november 2008 (zie bijlage 1) 4. Financiële zaken a. financieel verslag 2008 (zie bijlage 2) b. verslag kascommissie (zie toelichting) c. benoeming kascommissie (zie toelichting)

2 5. Bestuursmutaties (zie toelichting) 6. Procedure GR 2010 a. wel of niet deelnemen aan de GR 2010 b. wel of geen lijstverbinding/combinatie c. lijsttrekker wel of niet afzonderlijk aanwijzen voor 1 oktober 2009 d. lijsttrekker wel of niet aanwijzen via een ledenraadpleging e. kandidatenlijst wel of niet vaststellen middels een ledenraadpleging f. wethouders wel of niet buiten de Raad toestaan g. beoogde wethouders wel of niet op de kandidatenlijst plaatsen en zo ja, welke plaats h. lijstduwer wel of niet aanwijzen en al dan niet uitsluiten van opschuiving i. toetsingscriteria voorlopige kandidaten vaststellen j. instelling en samenstelling selectiecommissie k. procedure totstandkoming verkiezingsprogramma l. kandidaten wel of niet tijdens de gehele kandidaatstellingsvergadering aanwezig m. taken kandidaatstellingsprocedure overdragen aan KC- of commissiebestuur aangevuld met leden (afhankelijk van aantallen bestuursleden die kandidaat zijn) 7. Rondvraag 8. Sluiting Bijlage 1, ALV 7 mei 2009 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VVD afdeling Hoorn van 27 november 2008 in het Huis Verloren te Hoorn. Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig mb: mevr. M. van der Ven, R. Strik, K. Toereppel en J. Smit. mevr. M. Avis-Wit, A.F.R. Avis, J. van Ossenbruggen, S. Commandeur, H. van Lunteren, G. van der Meer, P.N. Roele, Chr. de Meij, J.H. Avis, mevr. I. Wiebes, mevr. A. Hansen en G. Scholtes. R. Faber, M. Hoogland, H. Hansen en R. Louwman. 1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, er zijn enkele afmeldingen ( zie presentielijst), de afdeling heeft momenteel 85 leden, dus toch weer een geringe teruggang. 2. Het verslag van de vorige vergadering wordt aangenomen met dien verstande dat J.H. Floris moet zijn: J.H. Avis. 3. Financiën De penningmeester presenteert de begroting 2009 en deelt mede, dat afhankelijk van de uitslag van hedenavond de post fractiebijdrage met 600 euro naar beneden aangepast zal kunnen worden. 4. Actuele politieke situatie a. De voorzitter geeft een samenvatting over hetgeen gebeurd is na de informatiebijeenkomst op 27 oktober In aanwezigheid van Robert Vermeulen van de KC heeft het bestuur op 17 november 2008 een extra bestuursvergadering gehouden waarin een bemiddelingspoging, zoals de leden dat op 27 oktober jl hebben geadviseerd, werd besproken. Afgesproken werd dat op 30 november 2008 er een gesprek zou plaatsvinden tussen een delegatie van het bestuur en de fractievoorzitter, gevolg door een bemiddelingspoging op 24 november, waarbij onder leiding van Robert Vermeulen alle partijen aanwezig dienden te zijn. De bemiddelingspoging liep op niets uit aangezien het standpunt van de drie fractieleden onwrikbaar was. Het bestuur betreurt maar respecteert het standpunt van de drie raadsleden en zullen dit op de ALV mededelen, aangezien deze beslissing valt onder de autonomie van de fractie. De leden A. Avis, S. Commandeur en J. van Ossenbruggen geven ieder op hun eigen wijze aan dat zij het betreuren hoe de zaak gelopen is en hebben weinig waardering voor het ingenomen

3 standpunt van de fractie en vragen een herziening van het besluit. G. Scholtes heeft weinig zin om nog over de incidenten te praten en steunt de fractie, Chris dient wel behouden blijven voor de VVD. De drie fractieleden leggen nogmaals hun argumenten en standpunt uit en Chris de Meij geeft nogmaals zijn weerwoord. Het standpunt blijft dus ongewijzigd, Chris de Meij zal de fractie moeten verlaten. De heer de Meij geeft aan dat hij door zal gaan als onafhankelijk raadslid en tevens VVD-lid blijft. Bij de leden heerst een gevoel van teleurstelling en men vraagt zich af welke consequenties dit zal hebben voor de komende verkiezingen. Het bestuur zal een persbericht doen uitgaan met de volgende tekst: Enige tijd geleden werd u op de hoogte gesteld van problemen binnen de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Hoorn. Een bemiddelingspoging heeft niet geleid tot een verandering van het ingenomen standpunt van de fractie. De betrokken partijen betreuren de gang van zaken. De heer de Meij zal als onafhankelijk raadslid verder gaan. Hoorn, 27 november 2008 J. Smit, voorzitter VVD afd. Hoorn b. De fractievoorzitter geeft een samenvatting van onderwerpen die de fractie in de gemeenteraad met wisselend succes naar voren heeft gebracht, het gevoerde beleid is telkens gericht geweest op het belang voor de gemeente Hoorn en dat bracht met zich mee dat bij diverse situaties de coalitie of delen van de coalitie door de VVD gesteund werden. Bij een aantal onder werpen heeft de VVD hierbij goed gescoord, denk aan Hoorn futureproof, de losse eindjes en de tuintjes. 5. Gemeenteraadsverkiezingen 2010 het bestuur stelt voor om de leden meer te gaan betrekken bij de voorbereidingen van de komende verkiezingen om te komen tot de tien belangrijkste punten waarmee de VVD Hoorn zich kan onderscheiden van andere partijen; het verkiezingsprogramma kan dan daar op afgestemd worden. Reacties van leden: A. Avis: een goed idee, is uit te proberen, draagvlak niet alleen bij de leden zoeken, maar ook bij de samenleving. S. Commandeur: brede discussie geeft een brede consensus, dan is er geen onderscheid ten aanzien van andere partijen, mogelijk is de website een goed medium. mevr. I. Wiebes vindt tien krachtige punten een goed idee. G. Scholtes geeft aan dat toch geluisterd moet worden naar de samenleving. Het bestuur zal zich beraden naar aanleiding van deze adviezen. 6. In de rondvraag merkt de heer van Ossenbruggen op dat hij te weinig merkt van een effectieve oppositie en hij hoopt dan ook dat de VVD in de resterende tijd dit wel zal gaan doen. Bovendien vraagt de heer van Ossenbruggen zich af waar de antwoorden blijven op door hem gestelde vragen aan de fractie. 7. Onder dankzegging betreffende de kwaliteit van deze vergadering sluit de voorzitter af. J. Smit, voorzitter VVD afd. Hoorn (bij afwezigheid van de secretaris) Toelichtingen bij de agenda voor de ALV van 7 mei Punt 4. Kort verslag van de kascommissie Op 19 februari j.l. hebben de leden A. Hansen en C. de Meij de jaarlijkse controle uitgevoerd op de inkomsten en uitgaven van de VVD Hoorn. Uit de door ons uitgevoerde controle bleek dat de

4 penning meester de werkzaamheden over het afgelopen jaar prima heeft uitgevoerd. Zowel de inkomsten als uitgaven konden op een overzichtelijke manier worden gecontroleerd. Wat wel opvalt is dat de penningmeester soms overvallen wordt met uitgaven. Met de gemeenteraadsverkiezingen maart 2010 in het vooruitzicht adviseren wij de penning meester nadrukkelijk bij het opzetten van de verkiezingsbegroting te betrekken. De kascommissie zal tijdens de ledenvergadering d.d. dan ook een positief advies geven aan de leden, met dien verstande dat er tijdens de ledenvergadering nog een toelichting wordt gegeven op de cijfers en uitkomsten van de controle. Met vriendelijke groet, Chris de Meij & Annet Hansen Punt 4.c De kascommissie dient uit drie VVD-leden te bestaan, op dit moment zijn dit Annet Hansen, Maarten Hoogland en Chris de Meij. Aftredend is Annet Hansen, terwijl Maarten Hoogland niet meer van de kascommissie deel kan uitmaken als hij benoemd wordt tot bestuurslid. Het bestuur is derhalve op zoek naar twee kandidaten voor de kascommissie. Punt 5. Bestuursmutaties. Ronald Louwman heeft te kennen gegeven te willen aftreden als bestuurslid/ secretaris, daarmee ontstaat een vacature voor de functie van secretaris die voorlopig vervuld wordt door het gehele bestuur. Als nieuwe leden van het bestuur zouden wij graag, uiteraard na uw goedkeuring, willen benoemen mevrouw Winifred Correia-Goede en de heer Maarten Hoogland. In het najaar is uw voorzitter reglementair aftredend en volgens het reglement niet meer herbenoembaar. Het bestuur verzoekt u dan ook na te denken over de vacature van secretaris en voorzitter en u in de gelegenheid te stellen kandidaten voor te dragen. Algemene Ledenvergadering VVD Hoorn ter voorbereiding van de 126e Algemene Vergadering van de VVD Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei wordt in het EvenTron te Rosmalen de 126 e Algemene Vergadering van de VVD gehouden. Conform het bepaalde in artikel 7.1 van het Huishoudelijke Reglement behoort een afdeling een ALV bijeen te roepen ter voorbereiding van deze vergadering. Op de agenda van deze 126 e AV worden ondermeer wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de kandidaatstellingsreglementen voor de EK, TK en EP besproken. Aangezien de termijn waarop amendementen uiterlijk kunnen worden ingediend sluit op 17 april kan deze agenda niet worden behandeld met de geplande ALV van 7 mei. Het bestuur van de VVD afdeling Hoorn heeft derhalve besloten om voorafgaand aan de reguliere bestuursvergadering van 16 april een extra ALV te houden om deze agenda te bespreken en leden in de gelegenheid te stellen tot het indienen van wijzigingsvoorstellen. Datum: Donderdag 16 april 2009 Locatie: Fractiekamer VVD Hoorn (gebouw C gemeentehuis) Aanvang: 20:00 uur De agenda van agenda van de 126 AV kunt u downloaden vanaf Daar kunt u ook de voorgestelde wijziging kandidaatstellingsreglement EK, TK en EP downloaden. Stichting Leergeld Hoorn e.o. in het zonnetje gezet De fractie van de VVD Provinciale Staten van Noord-Holland organiseerde op 20 maart jl. de speciale lente-actie 2009, een actie met als doel bijzondere mensen of organisaties in onze provincie in het zonnetje te zetten vanwege hun hart voor de gemeenschap. Aangezien de fractie van de VVD-Hoorn hiervoor de stichting Leergeld Hoorn e.o. had voorgedragen, kwam de vice fractievoorzitter van de VVD Provinciale Staten, de heer D. Butter, vrijdagmiddag 20 maart naar het stadhuis om de leden van het bestuur van de stichting een taart te overhandigen. Namens het bestuur van de Stichting Leergeld waren aanwezig dhr Kees Sperling (voorzitter) en de dames Polly Weber (secretaris), Hermine Scheijde (penningmeester) en Yvonne Timmer (coördinator).

5 De Stichting Leergeld e.o. is pas sinds 1 september 2007 in Hoorn actief. Het bestuur is er in deze anderhalf jaar in geslaagd al heel wat keren in het nieuws te komen om zo aandacht te krijgen voor het door hen gestelde doel, t.w. het mogelijk maken dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen toch kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten binnen en buiten de school. Activiteiten die voor anderen zo vanzelfsprekend lijken, maar absoluut niet zo vanzelfsprekend zijn. In juni 2008 is tijdens een congres te Utrecht het onderzoek Maatschappelijk rendement stichting Leergeld gepresenteerd en werd dit gelijktijdig aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris Aboutaleb. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat: * de aanpak van de Stichting Leergeld een hoog maatschappelijk rendement behaalt * Stichting Leergeld iedere sociaal geïnvesteerde euro vijf keer meer waard maakt * het gebruik van bestaande voorzieningen duidelijk verbetert als een Leergeld stichting in een gemeente aan de slag gaat. Ook werd door een vertegenwoordiger van de grootste sponsor van de stichting Leergeld t.w. Philips Nederland, aangegeven dat de stichting effectief haar doelen realiseert en zich met behulp van vrijwilligers hiervoor belangeloos inzet. Genoemde argumenten waren voor de VVD-fractie aanleiding om de Stichting Leerweg voor te dragen voor deze speciale lente-actie Een actie die door de leden van het bestuur ten zeerste werd gewaardeerd met name vanwege het feit dat zij deze uitreiking als een erkenning zagen voor hun inspanningen, waarbij het vertrouwen werd uitgesproken dat ook de provincie Noord-Holland een positieve kijk heeft gekregen op de activiteiten van de stichting met wellicht een mogelijkheid voor subsidie in de toekomst. Inge Wiebes, fractiesecretaris VVD-Hoorn Wat kan de gemeente doen bij de economische crisis? Iedereen heeft een mening over het ontstaan van de kredietcrisis. Velen wijten de crisis aan het failliet gaan van de vrije markt, gebrek aan overheidstoezicht of te weinig steun voor de economie etc.. Maar is er wel een duidelijke reden aan te wijzen? Zijn er bijvoorbeeld successen geboekt door een door de staat geleide economie? Is het niet veel eerder zo, dat overheidsbemoeienis in Amerika juist aan de basis heeft gestaan van de crisis? (politieke druk op Freddy Mac en Fannie Mae) Velen gaan voorbij aan het feit, dat een effectieve vrije markt alleen werkt bij een echte concurrentie en bij een beperkt staatstoezicht op essentiële zaken. Het te veel op de staat afschuiven maakt dat mensen achter over gaan leunen en hun eigen verantwoordelijkheid niet meer nemen. Er zijn mensen die de VVD verwijten tegen staatstoezicht te zijn. Dat is echter onjuist. De VVD is voor een vrije markt werking en indien nodig, voor een beperkt staatstoezicht. Bijvoorbeeld door een adequaat toezicht op zaken in de financiële wereld. Niet voor niets staat in de beginselverklaring van de VVD: De staat speelt ten aanzien van de vrije markt een rol als marktmeester. Maar de VVD is tegen een absolute staatsmacht. Het zijn moeilijke tijden en het eind is nog niet in zicht. Wat kan de politiek hieraan doen? Ik heb hiervoor een aantal suggesties op papier gezet, welke als bouwstenen gebruikt kunnen worden voor het te voeren beleid. 1. Om de gevolgen van de economische crisis in kaart te brengen en een goed te beeld van de gevolgen te krijgen, zal er een dialoog moeten plaatsvinden tussen gemeente, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben elkaar hard nodig om een antwoord te kunnen geven op de ontstane situatie. 2. Het is een bekend verschijnsel dat de overheid bij rampen of crisis door overdadige regelgeving gaat overreguleren. Dit wordt in de hand gewerkt door de druk vanuit de samenleving. Iedereen lijkt plotseling alles van de overheid te verwachten.

6 Maar het geloof dat de staat de economie kan regelen en controleren is niet terecht. De huidige situatie vraagt om een overheid die goed kijkt wat ze wel of juist niet moet doen. Investeren op gemeentelijk niveau is goed, maar dan wel in die zaken die de economie nu en voor de toekomst stimuleert. Een voorbeeld zou kunnen zijn investeren in of versnellen van de infrastructurele projecten. 3. Er liggen plannen voor nieuwbouw of renovatie van scholen op de plank. Door deze projecten te vervroegen, zou een aanzienlijke bijdrage geleverd kunnen worden aan het bestrijden van de crisis Maar het versnellen van projecten is in Nederland, Regelland een moeilijke en tijdrovende bezigheid. Het spreekt vanzelf, dat alle te nemen maatregelen gekoppeld moeten zijn aan een goed overwogen en onderbouwd financieel beleid. Een beproefd middel om de gemeentelijke inkomsten te vergroten is het verhogen van de gemeentelijke lokale lasten, zoals de OZB. Dit zou echter nadelig zijn voor de lokale economie, daar burgers en bedrijven dit direct in hun portemonnee voelen. Investeringen en bestedingen zullen stagneren, terwijl daar juist een stimulerende werking vanuit moet gaan. 4. De VVD kan overwegen te streven naar lastenbeheersing, door bijvoorbeeld door de OZBinkomsten evenredig aan de dalende huizenprijzen aan te passen. 5. Een andere economie stimulerende maatregel is het vereenvoudigen en versnellen van gemeentelijke procedures. Vooral het versnellen van de procedure afhandeling werkt onnodig vertragend. Dit is vooral het geval bij het opgang houden van de woningmarkt. Maar ook de schijnbaar nietige zaken zijn belangrijk. Gemeenten zijn dikwijls late betalers als het gaat om rekeningen. Bedrijven moeten dikwijls lang wachten op hun geld. De geldende norm van 30 dagen wordt vrijwel nooit gehaald. 6. Recent onderzoek (Justitia) heeft uitgewezen, dat sinds het uitbreken van de kredietcrisis 15% van alle bedrijven in problemen zijn gekomen door te late betalingen. Lokale overheden kunnen dit voorkomen door openstaande facturen eerder te betalen. Volgens het gehouden onderzoek levert het binnen 30 dagen betalen banen op, terwijl 60% van de ondernemers meer investeert als er op tijd betaald wordt. Bovendien wordt men minder afhankelijk van de banken, zodat er meer investeringsruimte ontstaat. Door de recessie zal het aantal werklozen aanzienlijk stijgen. Landelijke schatting spreekt van een aantal van ruim in Deze komen eerst in de WW, maar er zal een aanzienlijk deel naar de bijstand afvloeien, dus bij de gemeente. In de nabije toekomst zullen mensen die nu worden ontslagen, bij een aantrekkende economie weer hard nodig zijn. Bovendien moet worden voorkomen, dat de expertise van deze mensen verloren gaat. Gezien het aantal vacatures is er nog werk voldoende. 7. De gemeente kan hier een bemiddelende rol spelen door het inrichten van mobiliteitscentra. Dit is verstandiger dan veel geld te gebruiken voor gesubsidieerde arbeid. Ik ben van mening dat het stadsbestuur dicht bij de mensen moet staan die door de crisis in moeilijkheden komen of dreigen te komen. De VVD moet dan ook haar verantwoording nemen en niet op anderen blijven wachten. We moeten niet lijdzaam toezien, maar samen blijven zoeken naar de kansen en uitdagingen die er naar mijn overtuiging ook zijn. Ik hoop, dat u mijn suggesties in uw beschouwingen mee wilt nemen en zie uw reactie graag tegemoet. Vriendelijk groetend, Jan van Ossenbruggen

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 17 juni 2011, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Bunschoten (adres: Stadsspui 1-3752 CL - Bunschoten-Spakenburg; tel.(033)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen,

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen, Aan: De voorzitters en secretarissen van de VVD-afdelingen in het gebied van het waterschap Hollandse Delta Kopie: De secretarissen van de Kamercentrales Zuid-Holland Middelharnis, 7 maart 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Nieuwsbrief, april 2015

Nieuwsbrief, april 2015 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl Nieuwsbrief, april 2015 Woord van de voorzitter Amersfoort staat voor de opgave van grote bezuinigingen. Eind deze maand

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

PEWA T.a.v het bestuur Klieverink 100b 1104 KC Amsterdam. Geacht bestuur,

PEWA T.a.v het bestuur Klieverink 100b 1104 KC Amsterdam. Geacht bestuur, PEWA T.a.v het bestuur Klieverink 100b 1104 KC Amsterdam datum 25 mei 2007 ons kenmerk RSA_07_59 behandeld door Mw. C. van Dijk onderwerp verslag bijlage concept verslag Geacht bestuur, Zoals u weet voert

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland Daar waar in de tekst hij genoemd wordt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting BGN gebruikt, hetgeen

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement oudercommissie

Huishoudelijk reglement oudercommissie Huishoudelijk reglement oudercommissie 27 augustus 2014 1 2 A. Werkwijze oudercommissie 1. Samenstelling oudercommissie a) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; b) Bij de

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit reglement is vastgesteld door de ledenvergadering van het samenwerkingsverband Kempen op donderdag 7 juni 2007, en toegezonden aan

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie