NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling op donderdag 7 mei 2009 om uur in Het Huis Verloren, Kerkstraat 10/b. Een groot deel van deze vergadering zal gaan over de voorbereiding voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010; het is van groot belang dat de mening van de VVD-achterban gehoord wordt: 1. gaan wij meedoen aan de verkiezingen, zelfstandig of in een lijstverbinding cq. lijstcombinatie? 2. gaan wij over tot het aanwijzen van een lijsttrekker of juist niet? Van deze keuzes hangt het af hoe wij zullen gaan handelen met de voorlopige groslijst en het opstellen van een verkiezingsprogramma. Naast deze zaken zullen aan de orde komen het aftreden en benoemen van bestuursleden, evenals het gebruik en onderhoud van onze aangepaste website. Uw invloed is van groot belang om mede richting te geven aan de werkwijze van uw bestuur; ik hoop van harte dat velen aanwezig zullen zijn op deze Algemene Ledenvergadering. Er zullen dit jaar minimaal drie Ledenvergaderingen gehouden worden om te komen tot definitieve voorstellen. Uitnodiging voor opgave voorlopige kandidaten Alle VVD-leden van onze afdeling hebben het recht om uiterlijk 15 april 2009 aan het bestuur van de afdeling namen van personen (inclusief zichzelf) te noemen die zij wensen voor te dragen als voorlopige kandidaat, maar ook tijdens de Ledenvergadering kunnen nog voorlopige kandidaten worden voorgedragen. Alle voorlopige kandidaten dienen uiterlijk 1 juli 2009 lid te zijn van de VVD, een uitzondering hierop zijn die voorlopige kandidaten die door het bestuur zullen worden aangebracht, daar geldt 1 oktober 2009 als uiterste datum. Beste leden, wij vragen u op deze uitnodiging in te gaan en ons namen op te geven; deze namen kunt u doorgeven aan de voorzitter/tijdelijk secretaris Jan Smit. Het secretariaat is bereikbaar Per post: Visserseiland AA Hoorn Per of Per telefoon: of Jan Smit, voorzitter/tijdelijk secretaris Algemene Ledenvergadering VVD afd.hoorn Datum : donderdag 7 mei 2009 Plaats : Het Huis Verloren, kerkstraat 10b te Hoorn Aanvang : uur Agenda 1. Opening 2. Mededelingen/ingekomen post 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 november 2008 (zie bijlage 1) 4. Financiële zaken a. financieel verslag 2008 (zie bijlage 2) b. verslag kascommissie (zie toelichting) c. benoeming kascommissie (zie toelichting)

2 5. Bestuursmutaties (zie toelichting) 6. Procedure GR 2010 a. wel of niet deelnemen aan de GR 2010 b. wel of geen lijstverbinding/combinatie c. lijsttrekker wel of niet afzonderlijk aanwijzen voor 1 oktober 2009 d. lijsttrekker wel of niet aanwijzen via een ledenraadpleging e. kandidatenlijst wel of niet vaststellen middels een ledenraadpleging f. wethouders wel of niet buiten de Raad toestaan g. beoogde wethouders wel of niet op de kandidatenlijst plaatsen en zo ja, welke plaats h. lijstduwer wel of niet aanwijzen en al dan niet uitsluiten van opschuiving i. toetsingscriteria voorlopige kandidaten vaststellen j. instelling en samenstelling selectiecommissie k. procedure totstandkoming verkiezingsprogramma l. kandidaten wel of niet tijdens de gehele kandidaatstellingsvergadering aanwezig m. taken kandidaatstellingsprocedure overdragen aan KC- of commissiebestuur aangevuld met leden (afhankelijk van aantallen bestuursleden die kandidaat zijn) 7. Rondvraag 8. Sluiting Bijlage 1, ALV 7 mei 2009 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VVD afdeling Hoorn van 27 november 2008 in het Huis Verloren te Hoorn. Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig mb: mevr. M. van der Ven, R. Strik, K. Toereppel en J. Smit. mevr. M. Avis-Wit, A.F.R. Avis, J. van Ossenbruggen, S. Commandeur, H. van Lunteren, G. van der Meer, P.N. Roele, Chr. de Meij, J.H. Avis, mevr. I. Wiebes, mevr. A. Hansen en G. Scholtes. R. Faber, M. Hoogland, H. Hansen en R. Louwman. 1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, er zijn enkele afmeldingen ( zie presentielijst), de afdeling heeft momenteel 85 leden, dus toch weer een geringe teruggang. 2. Het verslag van de vorige vergadering wordt aangenomen met dien verstande dat J.H. Floris moet zijn: J.H. Avis. 3. Financiën De penningmeester presenteert de begroting 2009 en deelt mede, dat afhankelijk van de uitslag van hedenavond de post fractiebijdrage met 600 euro naar beneden aangepast zal kunnen worden. 4. Actuele politieke situatie a. De voorzitter geeft een samenvatting over hetgeen gebeurd is na de informatiebijeenkomst op 27 oktober In aanwezigheid van Robert Vermeulen van de KC heeft het bestuur op 17 november 2008 een extra bestuursvergadering gehouden waarin een bemiddelingspoging, zoals de leden dat op 27 oktober jl hebben geadviseerd, werd besproken. Afgesproken werd dat op 30 november 2008 er een gesprek zou plaatsvinden tussen een delegatie van het bestuur en de fractievoorzitter, gevolg door een bemiddelingspoging op 24 november, waarbij onder leiding van Robert Vermeulen alle partijen aanwezig dienden te zijn. De bemiddelingspoging liep op niets uit aangezien het standpunt van de drie fractieleden onwrikbaar was. Het bestuur betreurt maar respecteert het standpunt van de drie raadsleden en zullen dit op de ALV mededelen, aangezien deze beslissing valt onder de autonomie van de fractie. De leden A. Avis, S. Commandeur en J. van Ossenbruggen geven ieder op hun eigen wijze aan dat zij het betreuren hoe de zaak gelopen is en hebben weinig waardering voor het ingenomen

3 standpunt van de fractie en vragen een herziening van het besluit. G. Scholtes heeft weinig zin om nog over de incidenten te praten en steunt de fractie, Chris dient wel behouden blijven voor de VVD. De drie fractieleden leggen nogmaals hun argumenten en standpunt uit en Chris de Meij geeft nogmaals zijn weerwoord. Het standpunt blijft dus ongewijzigd, Chris de Meij zal de fractie moeten verlaten. De heer de Meij geeft aan dat hij door zal gaan als onafhankelijk raadslid en tevens VVD-lid blijft. Bij de leden heerst een gevoel van teleurstelling en men vraagt zich af welke consequenties dit zal hebben voor de komende verkiezingen. Het bestuur zal een persbericht doen uitgaan met de volgende tekst: Enige tijd geleden werd u op de hoogte gesteld van problemen binnen de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Hoorn. Een bemiddelingspoging heeft niet geleid tot een verandering van het ingenomen standpunt van de fractie. De betrokken partijen betreuren de gang van zaken. De heer de Meij zal als onafhankelijk raadslid verder gaan. Hoorn, 27 november 2008 J. Smit, voorzitter VVD afd. Hoorn b. De fractievoorzitter geeft een samenvatting van onderwerpen die de fractie in de gemeenteraad met wisselend succes naar voren heeft gebracht, het gevoerde beleid is telkens gericht geweest op het belang voor de gemeente Hoorn en dat bracht met zich mee dat bij diverse situaties de coalitie of delen van de coalitie door de VVD gesteund werden. Bij een aantal onder werpen heeft de VVD hierbij goed gescoord, denk aan Hoorn futureproof, de losse eindjes en de tuintjes. 5. Gemeenteraadsverkiezingen 2010 het bestuur stelt voor om de leden meer te gaan betrekken bij de voorbereidingen van de komende verkiezingen om te komen tot de tien belangrijkste punten waarmee de VVD Hoorn zich kan onderscheiden van andere partijen; het verkiezingsprogramma kan dan daar op afgestemd worden. Reacties van leden: A. Avis: een goed idee, is uit te proberen, draagvlak niet alleen bij de leden zoeken, maar ook bij de samenleving. S. Commandeur: brede discussie geeft een brede consensus, dan is er geen onderscheid ten aanzien van andere partijen, mogelijk is de website een goed medium. mevr. I. Wiebes vindt tien krachtige punten een goed idee. G. Scholtes geeft aan dat toch geluisterd moet worden naar de samenleving. Het bestuur zal zich beraden naar aanleiding van deze adviezen. 6. In de rondvraag merkt de heer van Ossenbruggen op dat hij te weinig merkt van een effectieve oppositie en hij hoopt dan ook dat de VVD in de resterende tijd dit wel zal gaan doen. Bovendien vraagt de heer van Ossenbruggen zich af waar de antwoorden blijven op door hem gestelde vragen aan de fractie. 7. Onder dankzegging betreffende de kwaliteit van deze vergadering sluit de voorzitter af. J. Smit, voorzitter VVD afd. Hoorn (bij afwezigheid van de secretaris) Toelichtingen bij de agenda voor de ALV van 7 mei Punt 4. Kort verslag van de kascommissie Op 19 februari j.l. hebben de leden A. Hansen en C. de Meij de jaarlijkse controle uitgevoerd op de inkomsten en uitgaven van de VVD Hoorn. Uit de door ons uitgevoerde controle bleek dat de

4 penning meester de werkzaamheden over het afgelopen jaar prima heeft uitgevoerd. Zowel de inkomsten als uitgaven konden op een overzichtelijke manier worden gecontroleerd. Wat wel opvalt is dat de penningmeester soms overvallen wordt met uitgaven. Met de gemeenteraadsverkiezingen maart 2010 in het vooruitzicht adviseren wij de penning meester nadrukkelijk bij het opzetten van de verkiezingsbegroting te betrekken. De kascommissie zal tijdens de ledenvergadering d.d. dan ook een positief advies geven aan de leden, met dien verstande dat er tijdens de ledenvergadering nog een toelichting wordt gegeven op de cijfers en uitkomsten van de controle. Met vriendelijke groet, Chris de Meij & Annet Hansen Punt 4.c De kascommissie dient uit drie VVD-leden te bestaan, op dit moment zijn dit Annet Hansen, Maarten Hoogland en Chris de Meij. Aftredend is Annet Hansen, terwijl Maarten Hoogland niet meer van de kascommissie deel kan uitmaken als hij benoemd wordt tot bestuurslid. Het bestuur is derhalve op zoek naar twee kandidaten voor de kascommissie. Punt 5. Bestuursmutaties. Ronald Louwman heeft te kennen gegeven te willen aftreden als bestuurslid/ secretaris, daarmee ontstaat een vacature voor de functie van secretaris die voorlopig vervuld wordt door het gehele bestuur. Als nieuwe leden van het bestuur zouden wij graag, uiteraard na uw goedkeuring, willen benoemen mevrouw Winifred Correia-Goede en de heer Maarten Hoogland. In het najaar is uw voorzitter reglementair aftredend en volgens het reglement niet meer herbenoembaar. Het bestuur verzoekt u dan ook na te denken over de vacature van secretaris en voorzitter en u in de gelegenheid te stellen kandidaten voor te dragen. Algemene Ledenvergadering VVD Hoorn ter voorbereiding van de 126e Algemene Vergadering van de VVD Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei wordt in het EvenTron te Rosmalen de 126 e Algemene Vergadering van de VVD gehouden. Conform het bepaalde in artikel 7.1 van het Huishoudelijke Reglement behoort een afdeling een ALV bijeen te roepen ter voorbereiding van deze vergadering. Op de agenda van deze 126 e AV worden ondermeer wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de kandidaatstellingsreglementen voor de EK, TK en EP besproken. Aangezien de termijn waarop amendementen uiterlijk kunnen worden ingediend sluit op 17 april kan deze agenda niet worden behandeld met de geplande ALV van 7 mei. Het bestuur van de VVD afdeling Hoorn heeft derhalve besloten om voorafgaand aan de reguliere bestuursvergadering van 16 april een extra ALV te houden om deze agenda te bespreken en leden in de gelegenheid te stellen tot het indienen van wijzigingsvoorstellen. Datum: Donderdag 16 april 2009 Locatie: Fractiekamer VVD Hoorn (gebouw C gemeentehuis) Aanvang: 20:00 uur De agenda van agenda van de 126 AV kunt u downloaden vanaf Daar kunt u ook de voorgestelde wijziging kandidaatstellingsreglement EK, TK en EP downloaden. Stichting Leergeld Hoorn e.o. in het zonnetje gezet De fractie van de VVD Provinciale Staten van Noord-Holland organiseerde op 20 maart jl. de speciale lente-actie 2009, een actie met als doel bijzondere mensen of organisaties in onze provincie in het zonnetje te zetten vanwege hun hart voor de gemeenschap. Aangezien de fractie van de VVD-Hoorn hiervoor de stichting Leergeld Hoorn e.o. had voorgedragen, kwam de vice fractievoorzitter van de VVD Provinciale Staten, de heer D. Butter, vrijdagmiddag 20 maart naar het stadhuis om de leden van het bestuur van de stichting een taart te overhandigen. Namens het bestuur van de Stichting Leergeld waren aanwezig dhr Kees Sperling (voorzitter) en de dames Polly Weber (secretaris), Hermine Scheijde (penningmeester) en Yvonne Timmer (coördinator).

5 De Stichting Leergeld e.o. is pas sinds 1 september 2007 in Hoorn actief. Het bestuur is er in deze anderhalf jaar in geslaagd al heel wat keren in het nieuws te komen om zo aandacht te krijgen voor het door hen gestelde doel, t.w. het mogelijk maken dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen toch kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten binnen en buiten de school. Activiteiten die voor anderen zo vanzelfsprekend lijken, maar absoluut niet zo vanzelfsprekend zijn. In juni 2008 is tijdens een congres te Utrecht het onderzoek Maatschappelijk rendement stichting Leergeld gepresenteerd en werd dit gelijktijdig aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris Aboutaleb. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat: * de aanpak van de Stichting Leergeld een hoog maatschappelijk rendement behaalt * Stichting Leergeld iedere sociaal geïnvesteerde euro vijf keer meer waard maakt * het gebruik van bestaande voorzieningen duidelijk verbetert als een Leergeld stichting in een gemeente aan de slag gaat. Ook werd door een vertegenwoordiger van de grootste sponsor van de stichting Leergeld t.w. Philips Nederland, aangegeven dat de stichting effectief haar doelen realiseert en zich met behulp van vrijwilligers hiervoor belangeloos inzet. Genoemde argumenten waren voor de VVD-fractie aanleiding om de Stichting Leerweg voor te dragen voor deze speciale lente-actie Een actie die door de leden van het bestuur ten zeerste werd gewaardeerd met name vanwege het feit dat zij deze uitreiking als een erkenning zagen voor hun inspanningen, waarbij het vertrouwen werd uitgesproken dat ook de provincie Noord-Holland een positieve kijk heeft gekregen op de activiteiten van de stichting met wellicht een mogelijkheid voor subsidie in de toekomst. Inge Wiebes, fractiesecretaris VVD-Hoorn Wat kan de gemeente doen bij de economische crisis? Iedereen heeft een mening over het ontstaan van de kredietcrisis. Velen wijten de crisis aan het failliet gaan van de vrije markt, gebrek aan overheidstoezicht of te weinig steun voor de economie etc.. Maar is er wel een duidelijke reden aan te wijzen? Zijn er bijvoorbeeld successen geboekt door een door de staat geleide economie? Is het niet veel eerder zo, dat overheidsbemoeienis in Amerika juist aan de basis heeft gestaan van de crisis? (politieke druk op Freddy Mac en Fannie Mae) Velen gaan voorbij aan het feit, dat een effectieve vrije markt alleen werkt bij een echte concurrentie en bij een beperkt staatstoezicht op essentiële zaken. Het te veel op de staat afschuiven maakt dat mensen achter over gaan leunen en hun eigen verantwoordelijkheid niet meer nemen. Er zijn mensen die de VVD verwijten tegen staatstoezicht te zijn. Dat is echter onjuist. De VVD is voor een vrije markt werking en indien nodig, voor een beperkt staatstoezicht. Bijvoorbeeld door een adequaat toezicht op zaken in de financiële wereld. Niet voor niets staat in de beginselverklaring van de VVD: De staat speelt ten aanzien van de vrije markt een rol als marktmeester. Maar de VVD is tegen een absolute staatsmacht. Het zijn moeilijke tijden en het eind is nog niet in zicht. Wat kan de politiek hieraan doen? Ik heb hiervoor een aantal suggesties op papier gezet, welke als bouwstenen gebruikt kunnen worden voor het te voeren beleid. 1. Om de gevolgen van de economische crisis in kaart te brengen en een goed te beeld van de gevolgen te krijgen, zal er een dialoog moeten plaatsvinden tussen gemeente, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben elkaar hard nodig om een antwoord te kunnen geven op de ontstane situatie. 2. Het is een bekend verschijnsel dat de overheid bij rampen of crisis door overdadige regelgeving gaat overreguleren. Dit wordt in de hand gewerkt door de druk vanuit de samenleving. Iedereen lijkt plotseling alles van de overheid te verwachten.

6 Maar het geloof dat de staat de economie kan regelen en controleren is niet terecht. De huidige situatie vraagt om een overheid die goed kijkt wat ze wel of juist niet moet doen. Investeren op gemeentelijk niveau is goed, maar dan wel in die zaken die de economie nu en voor de toekomst stimuleert. Een voorbeeld zou kunnen zijn investeren in of versnellen van de infrastructurele projecten. 3. Er liggen plannen voor nieuwbouw of renovatie van scholen op de plank. Door deze projecten te vervroegen, zou een aanzienlijke bijdrage geleverd kunnen worden aan het bestrijden van de crisis Maar het versnellen van projecten is in Nederland, Regelland een moeilijke en tijdrovende bezigheid. Het spreekt vanzelf, dat alle te nemen maatregelen gekoppeld moeten zijn aan een goed overwogen en onderbouwd financieel beleid. Een beproefd middel om de gemeentelijke inkomsten te vergroten is het verhogen van de gemeentelijke lokale lasten, zoals de OZB. Dit zou echter nadelig zijn voor de lokale economie, daar burgers en bedrijven dit direct in hun portemonnee voelen. Investeringen en bestedingen zullen stagneren, terwijl daar juist een stimulerende werking vanuit moet gaan. 4. De VVD kan overwegen te streven naar lastenbeheersing, door bijvoorbeeld door de OZBinkomsten evenredig aan de dalende huizenprijzen aan te passen. 5. Een andere economie stimulerende maatregel is het vereenvoudigen en versnellen van gemeentelijke procedures. Vooral het versnellen van de procedure afhandeling werkt onnodig vertragend. Dit is vooral het geval bij het opgang houden van de woningmarkt. Maar ook de schijnbaar nietige zaken zijn belangrijk. Gemeenten zijn dikwijls late betalers als het gaat om rekeningen. Bedrijven moeten dikwijls lang wachten op hun geld. De geldende norm van 30 dagen wordt vrijwel nooit gehaald. 6. Recent onderzoek (Justitia) heeft uitgewezen, dat sinds het uitbreken van de kredietcrisis 15% van alle bedrijven in problemen zijn gekomen door te late betalingen. Lokale overheden kunnen dit voorkomen door openstaande facturen eerder te betalen. Volgens het gehouden onderzoek levert het binnen 30 dagen betalen banen op, terwijl 60% van de ondernemers meer investeert als er op tijd betaald wordt. Bovendien wordt men minder afhankelijk van de banken, zodat er meer investeringsruimte ontstaat. Door de recessie zal het aantal werklozen aanzienlijk stijgen. Landelijke schatting spreekt van een aantal van ruim in Deze komen eerst in de WW, maar er zal een aanzienlijk deel naar de bijstand afvloeien, dus bij de gemeente. In de nabije toekomst zullen mensen die nu worden ontslagen, bij een aantrekkende economie weer hard nodig zijn. Bovendien moet worden voorkomen, dat de expertise van deze mensen verloren gaat. Gezien het aantal vacatures is er nog werk voldoende. 7. De gemeente kan hier een bemiddelende rol spelen door het inrichten van mobiliteitscentra. Dit is verstandiger dan veel geld te gebruiken voor gesubsidieerde arbeid. Ik ben van mening dat het stadsbestuur dicht bij de mensen moet staan die door de crisis in moeilijkheden komen of dreigen te komen. De VVD moet dan ook haar verantwoording nemen en niet op anderen blijven wachten. We moeten niet lijdzaam toezien, maar samen blijven zoeken naar de kansen en uitdagingen die er naar mijn overtuiging ook zijn. Ik hoop, dat u mijn suggesties in uw beschouwingen mee wilt nemen en zie uw reactie graag tegemoet. Vriendelijk groetend, Jan van Ossenbruggen

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Nummer 2012/1, April 2012 Bestuur VVD afdeling Leiderdorp Voorzitter: De heer ir. J. (Jos) Gerrese

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie