AFSPRAKENNOTA GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Maasmechelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSPRAKENNOTA 2014-2019 GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Maasmechelen"

Transcriptie

1 AFSPRAKENNOTA GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Maasmechelen Artikel 1. Doel afsprakennota In de afsprakennota wordt de relatie met het college van burgemeester en schepenen vastgelegd en worden afspraken gemaakt over wat men van elkaar mag verwachten. Op deze manier wordt er gestreefd naar een goede (samen)werking en optimale adviesverlening. Artikel 2. Toepassingsgebied: 2.1. Deze afsprakennota is van toepassing op de volgende gemeentelijk erkende adviesraden: - de cultuurraad; - de sportraad; - de jeugdraad; - de seniorenraad - de gehandicaptenraad - de GROS, gemeentelijk raad ontwikkelingssamenwerking - de milieuraad - het LOK, Lokaal Overleg Kinderopvang - overlegstructuren die in een latere fase worden erkend als gemeentelijke adviesraad Artikel 3. Advies Vragen: van gemeentebestuur aan adviesraad 3.1. Het gemeentebestuur zal de vraag om advies steeds schriftelijk of digitaal stellen, de vraag is ondertekend door burgemeester en secretaris of de bevoegde schepen Het gemeentebestuur zal de vraag om advies richten aan de voorzitter en ter info aan de begeleidende ambtenaar van de betreffende adviesraad Het gemeentebestuur zal de adviesraad maximaal een termijn van 45 kalenderdagen geven, te rekenen vanaf de datum van aankomst van de adviesvraag bij de adviesraad. In onderlinge afspraak tussen adviesraad en gemeentebestuur kan de termijn verlengd of ingekort worden. Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van gemotiveerde hoogdringendheid kan het gemeentebestuur de termijn eenzijdig inkorten De vraag om advies van het gemeentebestuur bevat onder andere de volgende zaken: 1) een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 2) uitleg over het wettelijke en financiële kader waarmee de adviesgever moet rekening houden; 3) opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur, rekening houdend met een termijn van maximaal 45 kalenderdagen Indien op de adviesvraag van de gemeente de adviesraad geen advies uitbrengt binnen de afgesproken termijn mag het advies als gunstig worden beschouwd. Artikel 4. Advies Uitbrengen: van adviesraad aan gemeentebestuur 4.1. Adviezen zijn pas geldig na ondertekening van de voorzitter van de adviesraad De adviesraad zal de adviezen die het uitbrengt steeds schriftelijk of digitaal overmaken De adviesraad zal de adviezen bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen en dit rechtstreeks of via de begeleidende ambtenaar Het advies van de adviesraad bevat onder andere een duidelijke omschrijving en bijhorende argumentatie ter motivering van het advies. In de motivatie zal de adviesraad rekening houden met de reeds bekende beleidskeuzes. Afsprakennota Pagina 1 van 6

2 4.5. Adviesraden kunnen op eigen initiatief advies geven over onderwerpen met betrekking tot haar beleidsdomein Adviezen zijn niet bindend. Artikel 5. Antwoord op advies: van gemeentebestuur aan adviesraad 5.1. Het gemeentebestuur zal op het advies van de adviesraad een antwoord geven binnen een termijn van 45 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum dat het advies toekwam Het gemeentebestuur zal het antwoord schriftelijk of digitaal overmaken Het gemeentebestuur zal het antwoord richten aan de voorzitter van de betreffende adviesraad; 5.4. Het antwoord van het gemeentebestuur (gemeenteraads- of college-uittreksel) bevat onder andere de volgende zaken: 1) datum van behandeling door het college en/of de gemeenteraad; 2) duidelijke omschrijving van de beslissing en bijhorende motivatie bij de keuze van de beslissing; 3) een duidelijke omschrijving van de verdere opvolgingsprocedure; 4) indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de datum van een definitief antwoord aan de adviesraad opgenomen worden. Artikel 6. Bijkomende Informatie Uitwisseling 6.1. Wanneer de adviesraad advies wenst uit te brengen, kan zij steeds schriftelijk of digitaal informatie opvragen bij het college van burgemeester en schepenen. De vraag tot informatie kan via begeleidende ambtenaar verlopen, die hierin een intermediaire functie vervult De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de adviesraad zullen binnen de 10 werkdagen beantwoord worden door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen, ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te delen. De eventuele inzage kan verlopen via de betrokken gemeentedienst. Artikel 7. Ondersteuning 7.1. Voor de bijeenkomsten van de adviesraad wordt, indien gewenst, een gratis lokaal van de gemeente ter beschikking gesteld Het gemeentebestuur zal een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen afsluiten voor de leden van de adviesraden De adviesraad ontvangt een gemeentelijke toelage van per jaar en verantwoordt die jaarlijks aan de hand van het sjabloon in bijlage De adviesraad vermeldt voor elke uitgave tot welke van onderstaande uitgavenposten deze behoort: a. Werkingskosten b. Uitgaven in het kader van de adviesopdracht c. Uitgaven ter ondersteuning van projecten 7.5. De werkingskosten kunnen maximaal 1000 per jaar bedragen 7.6. Indien de toelage in jaar x-1 niet volledig werd opgebruikt, wordt het resterende bedrag in mindering gebracht bij de uitbetaling van de toelage in jaar x. Het niet gebruikte bedrag in jaar x-1 kan ook overgedragen worden naar jaar x, mits motivering aan het college van burgemeester en schepenen via het tabblad overdrachten projecten van het sjabloon in bijlage 3. Deze motivering bevat minimaal de naam van het project, een inhoudelijke beschrijving, een timing en een begroting.

3 7.7. Het college van burgemeester en schepenen zal jaarlijks de afrekening van jaar x-1 beoordelen en dienen goed te keuren alvorens de toelage van jaar x kan uitbetaald worden De ondersteuningopdracht van de begeleidende ambtenaar bestaat uit het onderstaande: 1) Contactpersoon voor de raad binnen de gemeente. a. Signaleren beleidspunten waarover advies kan worden uitgebracht. b. Adviezen raden doorspelen aan de betrokken schepen. c. Opvolging advies raden + regelmatige terugkoppeling. d. Stimuleren / opvolgen samenwerkingsverbanden met andere gemeentelijke diensten. 2) Administratieve ondersteuning: a. Uitnodiging versturen. b. Agenda opstellen in overleg met voorzitter. c. Verslag DB + AV opmaken (in overleg met voorzitter / secretaris) + versturen. 3) Hoofdopdracht ondersteunende ambtenaar is de (Maasmechelse) adviesfunctie van de raad ondersteunen. De ondersteunende ambtenaar kan wel meegaan ter ondersteuning van adviesraad naar regionale en/of provinciale overleggen (niet ipv). 4) Alle bijkomende activiteiten van de raden kunnen ondersteund worden op volgende manier: a. Contacten / afspraken met andere gemeentelijke diensten. b. Minimale administratieve ondersteuning (versturen uitnodigingen, ). c. Ondersteuning op dag van de activiteit zelf. Andere vragen / verwachtingen vanuit de raden mbt ondersteuning van ambtenaar ikv bijkomende activiteiten en werkgroepen gebeuren steeds in overleg met de dienst, afhankelijk van de dienstplanning. 5) Controlefunctie gemeente / dienst: a. De gemeente / dienst bewaakt de gemeentelijke procedures (bv. financiële procedures bij aanvragen toelage, procedure bij wijzigen statuten, ). b. De gemeente / dienst oefent geen controle uit op inhoud van adviezen of op inhoudelijke werking adviesraad. 6) De begeleidende ambtenaar handelt volgens de deontologische code dat een weerspiegeling is van de centrale waarden voor de gemeentelijke organisatie en die mee richting geeft aan het streven naar modern overheidshandelen, m.n. loyaliteit, objectiviteit, spreekrecht en spreekplicht, professionalisme, klantgerichtheid en wettelijkheid/correctheid. 7) Tijdsinvestering: ca. gemiddeld 1/2 dag/week. Artikel 8. Samenstelling en werking van de adviesraden 8.1. De adviesraden zullen in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, de statuten (over zijn samenstelling en werking) ter bekrachtiging voorleggen aan de gemeenteraad; 8.2. De mandaten zijn onbezoldigd; 8.3. De statuten zullen minimaal de volgende elementen bevatten, die conform moeten zijn met de bepalingen van de geldende wetgeving en decreten ter zake: 1) regels over de aanduiding van de stemgerechtigde leden van de adviesraad; 2) regels over de aanduiding van waarnemende leden van de adviesraad; 3) regels over het vervallen van het lidmaatschap van de stemgerechtigde en waarnemende leden van de adviesraad; 4) taakomschrijving van de bestuursfuncties en van de aangesloten leden (vb. in bijlage) Afsprakennota Pagina 3 van 6

4 5) art. 4 van deze afsprakennota i.v.m. adviesverstrekking wordt integraal overgenomen; 6) art. 7 van deze afsprakennota i.v.m. financiële afspraken en ondersteuning wordt integraal overgenomen. Artikel 9. Openbaarheid van de werkzaamheden van de adviesraden: gemeentedecreet De verslagen en adviezen van de adviesraden liggen voor het publiek ter inzage op de betrokken gemeentediensten. Artikel 10. Overleg adviesraden: Het college van burgemeester en schepenen richt een overleg adviesraden op: Het overleg adviesraden bestaat uit de adviesraden zoals vermeld in art De samenstelling bestaat uit: 1) De voorzitter van de adviesraden; 2) De secretaris of stemgerechtigde plaatsvervanger van de adviesraden; 3) Eventueel de gemeentelijke ambtenaar die werd toegewezen aan de adviesraad; 4) Eventueel de betrokken schepenen; 5) Eventueel een deskundige in het kader van expertise rond een bepaald thema o.b.v. de agenda Het secretariaat wordt verzorgd door het gemeentebestuur. De gemeentesecretaris duidt hiervoor een ambtenaar aan Het overleg adviesraden heeft als opdracht: 1) Het overleg mogelijk maken tussen de adviesraden onderling en tussen het gemeentebestuur en de adviesraden; 2) Komen tot gemeenschappelijke uniforme afspraken en advisering (toelagen, integrale plannen, ) t.a.v. gemeenschappelijke thema s naar het gemeentebestuur; 3) Adviesverstrekking in het wijzigen van deze afsprakennota Het overleg adviesraden komt samen op vraag van het gemeentebestuur. De uitnodiging en agenda gebeurt schriftelijk of digitaal en dit minstens 10 werkdagen op voorhand Het overleg adviesraden kan door het gemeentebestuur samengeroepen worden op vraag van minstens 2/3 van de raden zoals vernoemd in art.2.1. De aanvraag gebeurt schriftelijk met duidelijke omschrijving van agenda en is ondertekend door de voorzitters van de respectievelijke raden en is gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De uitnodiging zal door het gemeentebestuur steeds schriftelijk of digitaal gebeuren met duidelijke omschrijving van agenda Bij verlet van een adviesraad, kan deze schriftelijk hun standpunt en/of advies overhandigen aan de toegewezen begeleidende ambtenaar, die dit zal voorleggen. Artikel 11. Wijziging van de afsprakennota: De afsprakennota wordt opnieuw opgemaakt in het eerste jaar van elke legislatuur en dit voor de duur gelijklopend met de beleids- en beheercyclus (BBC). Deze afsprakennota kan eventueel na onderling overleg met het gemeentebestuur op het overleg adviesraden worden gewijzigd in de loop van de legislatuur.

5 Bijlage 1: Functieomschrijvingen functies binnen adviesraden 1. Functieomschrijving voorzitter Onderschrijft de bevoegdheden van de leden van de algemene vergadering, van de leden van raad van bestuur en van de leden van het dagelijks bestuur. Leidt de vergaderingen ( algemene vergadering en dagelijks bestuur). Stimuleert de creativiteit van de bestuursleden voor het formuleren van adviezen, coördineert de samenspraak met de eventuele werkgroepen. Houdt contact met de schepen, met de gemeentelijke dienst en met alle geledingen van de gemeentelijke adviesraad en andere gemeentelijke organen die voor het betrokken thema van belang kunnen zijn: dit is het verzorgen van de communicatie in het algemeen. Delegeert, in samenspraak, communicatieve aspecten naar de ondervoorzitter, secretaris of andere bestuursleden. Pleegt overleg met de ambtena(a)r(en) over de werking van de adviesraad. De voorzitter verzoekt de secretaris, op aangegeven tijdstip, de nodige briefwisseling, uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen te verzenden, alsook afspraken te maken namens de adviesraad. 2. Functieomschrijving ondervoorzitter (indien aanwezig) Vervangt de voorzitter waar nodig en neemt bij diens afwezigheid zijn taken waar. Assisteert de voorzitter, in samenspraak, bij de interne en externe communicatie. Waakt, in samenwerking met de voorzitter, over de waardevolle inhoudelijke aspecten die specifiek zijn voor de adviesraad. Onderhoudt, samen met de voorzitter, de contacten met de leden, de verkozen leden van het bestuur van de adviesraad en eventuele deskundigen (indien er zijn). Heeft aandacht voor de kwaliteitszorg die de adviesraad uitstraalt en dit vertaalt zich o.a. in de opvolging van adviezen die deskundig gemotiveerd worden door het bestuur en eventueel voorbereid door een werkgroep. 3. Functieomschrijving secretaris (indien aanwezig) De secretaris is notulant van de algemene vergaderingen, de vergaderingen van het dagelijks bestuur. De secretaris draagt de inhoudelijke verantwoordelijkheid over de verslagen. De secretaris zorgt op verzoek van de voorzitter, op aangegeven tijdstip, voor de nodige briefwisseling, het verzenden van de uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen, alsook om de nodige afspraken te maken namens de adviesraad. Op vraag van het bestuur of de commissievoorzitter zorgt de secretaris voor de nodige informatie en documentatie. 4. Functieomschrijving penningmeester (indien aanwezig) Alle gelden worden als een goede huisvader beheerd door de penningmeester. Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar voorgelegd aan de algemene vergadering. Afsprakennota Pagina 5 van 6

6 Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar voorgelegd aan het schepencollege. 5. Functieomschrijving bestuursleden De bestuursleden ijveren om zo objectief mogelijk de doelstellingen en werking van de adviesraad intern en extern te realiseren en te bewerkstelligen. De bestuursleden nemen kennis van de dossiers en agendapunten en bereiden zich voor om deel te nemen aan het dynamisch debat of gesprek dat in de bestuursvergadering wordt gevoerd.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

STATUTEN ACW GENT-EEKLO

STATUTEN ACW GENT-EEKLO STATUTEN ACW GENT-EEKLO Goedgekeurd op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober 2007 1 2 Met de fusie van de twee ACW-verbonden Gent en Eeklo werden in 1998 nieuwe verbondelijke ACW-statuten opgesteld.

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+

Huishoudelijk reglement voor de Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+ Huishoudelijk reglement voor de Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+ Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015 Bekendgemaakt op 28 januari 2015 Naam en adres Open Huis: Email adres:

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ADVIES 13.005 Over het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan www.bestuurszaken.be/informatiemanagement INHOUD 1 VERSIEBEHEER... 3 2 HET SJABLOON... 4 2.1 Waarom?... 4 2.2 Indeling... 4 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie