Inleiding. Cognitieve gedragstherapie, Bewijs 4e 2. Motivational Interviewing, Bewijs 4b 3. Excellente zorg, Bewijs 4c

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Cognitieve gedragstherapie, Bewijs 4e 2. Motivational Interviewing, Bewijs 4b 3. Excellente zorg, Bewijs 4c"

Transcriptie

1 Inleiding Voor het schrijven van dit reflectieverslag kijk ik terug naar een periode van 1.5 jaar waarin ik stage heb gelopen bij de sociale onderneming Crowd Effect en daar een O&I opdracht heb uitgevoerd, waarin ik een Minor Filosofie, kernonderwijs en PAP vakken heb gevolgd. Door deze praktijkervaringen en opgedane kennis in dienst te stellen van mijn reflectie en te herinterpreteren, poog ik een beeld te schetsen van mijn ontwikkeling als CMV professional. Van maart 2014 tot juli 2014 heb ik mij drie dagen per week ingezet bij Crowd Effect (CE). CE is een startende sociale onderneming die inspeelt op de veranderende samenleving. Een samenleving waarbij we de kracht van de burger nodig hebben om ieders leefomgeving te kunnen verbeteren. CE daagt mensen uit om hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Door Het grote Problemen Boek verzamelt CE de verhalen die spelen in de buurt. Deze verhalen gaan over eenzaamheid, pesten, gezondheid etc. Door middel van Het Kleine Oplossingen Spel (HKOS) gebruikt CE de capaciteit om oplossingen te bedenken van de burger zelf. Daaruit voort komen (kleine) sociale acties die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van deze actuele problemen. Deze komen online te staan op het Actie Platform waardoor mensen deel kunnen nemen aan de actie. Door mijn praktijk ervaringen bij deze startende onderneming kan ik aangeven hoe het is om bij een Startup te werken, dit omdat ik daadwerkelijk deel uit heb mogen maken van het team. In het O&I eindverslag heb ik doelgroep onderzoek, een team- en concurrenten analyse verwerkt. Daarbij heb ik processen proberen te duiden die bij een Startup horen. Door het schrijven van dit eindverslag kan ik mijn ervaringen bij deze sociale onderneming onderschrijven als een proeve van bekwaamheid binnen actuele sociale en culturele kwesties. Hoe dit is gebleken zal ik beschrijven middels mijn reflectie binnen de drie clusters. Hierbij maak ik o.a. gebruik van de opgedane kennis binnen het O&I onderwijs en PAP vakken Door mijn stage bij CE en het schrijven van het eindverslag heb ik mij ontwikkeld op het gebied van sociaal buurtwerk, ondernemerschap en innovatie. Gezien mijn brede maatschappelijke belangstelling en idealistische instelling leek deze stage dan ook goed bij mij te passen. Echter heb ik parallel aan bovengenoemd ook een lastige tijd van diepe onzekerheid en momenten van angst doorgemaakt. Door hier aan te werken middels o.a. cognitieve gedragstherapie 1 leer ik nu bepaalde gedragspatronen te herkennen en deze te veranderen. Dit zorgt ervoor dat ik nu steeds meer in staat ben een nieuwe vorm van zekerheid binnen mezelf te ontdekken waardoor ik mij beter kan ontwikkelen als professional en als mens. Dit heeft voor mij voornamelijk opgeleverd dat ik mij nu meer bewust ben van mijn intrinsieke motivatie en mij niet laat afleiden door mijn perfectionisme, eigen verwachtingen of dat doen wat sociaal gewenst is. Ook middels trainingen als motivational interviewing 2 en excellente zorg 3 krijg ik veel waardevolle bagage mee over hoe je de status quo los kan laten en er hierdoor verandering kan plaatsvinden. Want als agoog moet je tenslotte ook zelf open kunnen staan voor verandering. Dit reflectieverslag sluit ik af met een conclusie waarbij ik nieuwe aandachtspunten, interesses en mijn toekomstplannen beschrijf. Deze interesses liggen voornamelijk op het gebied van dierethiek. Als idealistische en veganistische CMV er ben ik actief voor verschillende dierenrechtenorganisaties als Bont Voor Dieren en Peta Nederland (People for the Ethical Treatment of Animals). Hiervoor ervaar ik een dusdanige intrinsieke motivatie die met name door het volgen van de Minor Filosofie en het lezen van veel literatuur over dierenrechten, nog meer aarde en vorm heeft gekregen. Hierdoor lijk ik nu genoeg handvatten te hebben om mij daadwerkelijk in het werkveld van de dierenrechtenactivist te begeven. Daarmee gezegd hebbende hoop ik dan ook met dit assessment genoeg punten te behalen om mijn leerzame jaren bij CMV af te sluiten en mij eindelijk volledig in te kunnen zetten voor de rechten van het dier. 1 Cognitieve gedragstherapie, Bewijs 4e 2 Motivational Interviewing, Bewijs 4b 3 Excellente zorg, Bewijs 4c

2 Cluster A - Agogisch handelen Mijn ontwikkelingen binnen dit cluster begeven zich o.a. op het gebied van herkennen en analyseren van het agogisch handelen bij de sociale onderneming CE. Door maatschappelijke ontwikkelingen bij mijn onderzoek te betrekken ben ik mij bewust geworden van de maatschappelijke waarde die CE heeft en kan ik aangeven op welke manier CE agogisch handelt naar de doelgroep toe binnen het ontwerpen, organiseren en begeleiden. In het doelgroep onderzoek heb gekeken naar de behoeftes van de potentiele vrijwilligers die deel kunnen nemen aan sociale maatschappelijke acties. Daar heb ik de volgende hypothese bij gesteld mensen weten niet wat er in de buurt speelt. Uit de enquêtes kwam naar voren dat 43 % van de 127 respondenten niet weet hoeveel sociale initiatieven er in eigen wijk/buurt actief zijn. Het grootste deel (30 %) is actief bij initiatieven op lokaal niveau en slechts 16 % op wijkniveau (bijvoorbeeld het opknappen van een plein, organiseren van een buurtactiviteit). 4 In mijn opinie zijn dit voor CE waardevolle data als startpunt van het agogisch handelen. CE is dan ook bezig buurt en wijk initiatieven zichtbaar te maken middels het actie platform en hiermee het belang van participatie op buurtniveau te benadrukken. Het actie platform wat CE heeft ontworpen appelleert op zijn beurt aan de intrinsieke motivatie van de buurtbewoners, het gaat uit van acties die door de buurt zijn aangedragen middels het spel en vanuit actuele problemen middels het boek. Om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de autonomie van buurtbewoners, de autonomie waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op hun levensomstandigheden en maatschappelijke positie en het mede vormgeven van de samenleving (A&O 2.0, 2009: 47), is het een noodzaak belemmeringen en blokkades op te sporen, deze te omzeilen of uit de weg te ruimen. Toen ik tijdens mijn stage mijn netwerk moest mobiliseren om mee te doen aan sociale acties op de pilot versie van ons platform, kwam ik achter een van deze blokkades. Ik merkte namelijk dat ik mij bezwaard voelde mijn kennissen en vrienden uit te nodigen omdat ik het gevoel had dat ik bezig was ze iets op te dringen. Opmerkelijk was dat deze blokkade ook uit het onderzoek naar voren kwam. CE kan deze waardevolle behoefte in acht nemen door een actie deelbaar te maken waardoor het makkelijk en snel online of via mond tot mond reclame verspreidt kan worden. Het kan handig zijn hierbij rekening te houden met het moment van confrontatie, in sommige situaties is een ontvanger ontvankelijker voor reclame boodschappen dan andere. Wanneer iemand ontspannen over het internet aan het struinen is en een leuke sociale actie in de buurt tegen komt, dan zal deze dat ook met een zekere welwillendheid bekijken. Wanneer deze boodschap iemands aandacht opeist tijdens bijvoorbeeld een spannende film, dan kan deze rekenen op minder sympathie (Mulder, 2008: 134). Wat bovenstaande ervaring mij heeft opgeleverd is dat ik mijn eigen blokkades en belemmeringen gerust mag spiegelen aan de doelgroep. Als ik mij bezwaard voel mijn netwerk in te schakelen, zal er een kans aanwezig zijn dat de doelgroep dat ook heeft. Door in mijn enquête te vragen naar wat men zou overtuigen mee te doen aan een sociale actie, of ze beloond zouden willen worden en op welke manier, kreeg ik nog meer inzicht in de behoeftes van onze doelgroep. Zo hebben mensen behoefte aan het zien van direct resultaat en moet een actie in enige mate vrijblijvend zijn. Wanneer het zichtbaar is dat de buurt er dichter van bij elkaar komt zijn mensen eerder geneigd deel te nemen en wanneer er gezellige mensen mee doen (vrienden). Behoefte aan beloning gaat vooral over kleine gebaren als een glimlach, een hand een dankjewel en een goed georganiseerde dag waarbij men onafhankelijk kan bewegen en het gevoel heeft van een bepaald nut te zijn. Bovenstaande uitkomsten van mijn onderzoek hebben mij doen beseffen hoe krachtig deze randvoorwaarde voor deelnemers zijn. Dit helpt mij dan ook deze extra te benadrukken binnen mijn werk als agoog. 4 Bewijs 3a (feedback docentbegeleider O&I) & O&I onderzoek Hf 5 pag. 31 zie etalage

3 Cluster B Ondernemend handelen Als CMV professional heb ik een bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsmatige aspecten van de startende onderneming CE. Dit door verbeterpunten aan te brengen binnen de interne communicatie. Hierbij maakt ik onderscheid tussen de Goal Achievement (de groepstaak) en de Group Maintenance (het in stand houden van de groep als groep) volgens Remmerswaal (Remmerswaal, 2014:169). 5 Vanuit mijn ervaringen bij CE kon hier innovatie plaatsvinden omdat ik vaak een bepaalde structuur miste, er waren geen vaste vergadermomenten en niemand had een concrete vaste taak. Om de Goal Achievement te bevorderen heb ik middels het benutten van externe expertise Scrum geïntroduceerd. Deze methode verhoogt de effectiviteit van het team. Het biedt duidelijkheid en inzicht over de voortgang van projecten en zorgt ervoor dat elk teamlid weet wat van hem/haar verwacht wordt en nodig is. Sindsdien is CE begonnen met Daily Scrum Meetings en geven ze aan hier daadwerkelijk een meer doelgerichte communicatie mee te bereiken. Zo zijn ze beter van elkaars taken op de hoogte en storen ze elkaar minder tijdens het werk met kleine vragen. Vergaderingen worden ook meer gestructureerd gepland. Om de Group Maintenance te bevorderen heb ik een teamanalyse gedaan en gekeken naar de krachten en zwakten van de teamleden middels een Belbin groepsrollen test. Als CE binnen het team aandacht besteedt aan het feit dat iedereen doet waar hij van nature goed is, zich bewust is van haar eigen rol en die van een ander, dan krijgt het team ruimte voor eigenaarschap, het nemen van verantwoordelijkheid en het voelen van een bepaalde discretionaire ruimte (werken naar eigen inzicht). Om het team optimaal te laten functioneren is vooral een goede vorm van reflectie noodzakelijk. Zo heb ik getracht door middel van introspectie, het raadplegen van literatuurmethodes en extern advies, het teamproces te duiden, wat mogelijkheden geeft tot verandering van bepaalde vaststaande structuren in het team. Dit vind ik dan ook erg belangrijk en interessant om te doen. Zo ben ik vaak bezig met de vorm en het hoe. Echter over het inhoudelijke, het wat, ben ik onzeker. Mijn belbinrol als voorzitter is dan ook zeer passend, zo heb ik structuur nodig en probeer deze ook continu te bereiken. Daarmee kan ik het risico lopen goed naar andere ideeën te luisteren maar zelf weinig in te brengen, dit omdat ik meer bezig ben met de structuur dan met de inhoud, hierin kan ik gemotiveerd worden door o.a. de vormer. Echter heb ik mijzelf op dit inhoudelijke aspect op verschillende momenten weten te verrassen. Bijvoorbeeld tijdens het vertegenwoordigen van CE bij o.a. kennismakingsgesprekken met potentiele partners en netwerkbijeenkomsten. 6 Doordat ik een beroep moest doen op mijn overtuigingskracht en mijn kennis over de relevantie van CE voor onze samenleving, heb ik mij deze competentie eigen gemaakt. Een waardevolle competentie die je met name bij een Startup kan leren, omdat je moet geloven in je eigen product wil je dit op de markt brengen. Wat ik hierbinnen nog lastig vind is het besef dat mijn overtuigingkracht nooit van dezelfde intensiteit kan zijn als die van mijn collega initiatiefnemers. Echter ben ik steeds meer in staat een professionele eigenheid te ontwikkelen waarmee ik zelfzeker overkom en mij minder laat afleiden door de werkwijze van mijn collega s. Kortom om CE te kunnen vertegenwoordigen naar buiten toe ben ik mij bewust geweest van de maatschappelijke waarde van deze organisatie. Zo speelt CE met het boek, spel en platform in op het terugtrekken van de overheid, door zich te richten op de kracht van de burgers. Door deze diensten wordt de burger getriggerd na te denken over dat wat voor hen een probleem is, en worden ze niet meegenomen in dat wat wij een probleem vinden. Over deze manier van bejegening werd mij nog meer duidelijk nadat ik een artikel van Marcel Spierts las over sociaal cultureel werkers als participatie pioniers. Zo wijzen wij volgens Spierts niet mensen op hun eigen verantwoordelijkheid (zoals het kabinet) en maken zo van een publieke kwestie een privaat probleem. Maar we huldigen het omgekeerde motto ; To translate private troubles into public issues. (C. Wright Mills, Spierts 2014). Wat CE doet door o.a. het boek is van privé problemen publieke problemen maken. Deze problemen worden zo zichtbaar en hierdoor kunnen wij er vervolgens als collectief een oplossing voor vinden. CE heeft hierin aldus een activerende en faciliterende rol en levert hiermee een bijdrage aan het openen van dialoog. Dit geeft de burger moed, vergroot het vertrouwen in elkaar en het zelfoplossend vermogen. 5 Bewijs 3a (feedback docentbegeleider O&I) & O&I onderzoek Hf 4 pag. 24 zie etalage 6 Pitch HKOS & FNS zie etalage

4 Cluster C Beroepsontwikkeling Het begrip normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering kreeg voor mij duidelijk meer lading en begrip na het schrijven van mijn betoog voor het vak verantwoording. 7 Door het schrijven van een betoog over mijn visie, betekenis en mogelijkheden van ons werk als CMV er was ik in staat persoonlijke ambities, affiniteiten en kwaliteiten te verbinden met de specifieke beroepscontext van de CMV er. Inhoudelijk heb ik mij in dit betoog de vraag gesteld waarom wij dieren binnen onze morele sfeer en het sociale domein moeten betrekken. Met deze vraag heb ik gepoogd mij in het continue leerproces te begeven dat normatieve professionalisering heet. Waarin we samen na kunnen denken over ons handelen en of dit moreel is. Een leerproces gericht op afstemming van diverse normen, achterliggende waarden en kwaliteit van handelen (Wijnen, 2009). Als agoog in spe probeer ik met dit betoog een nieuwe norm te stellen en geef ik aan wat normaal en gewenst is. En vooral dat ik vind dat de manier waarop wij momenteel met dieren omgaan niet normaal en gewenst is. Zo probeer ik de lezer bewust te maken over de morele blinde vlek rondom dierenleed, en over het belang van erkenning van een groot maatschappelijk en sociaal probleem. Hierdoor beweeg je als professional mee met de actuele problematiek en wordt je geen volgzame professional (Jacobs, 2008). De dieren in Nederland hebben normatieve professionals nodig met professionele moed, en ik reken mezelf tot een van die professionals. Als agoog denk ik daarbij veel na over hoe ik op zowel micro, meso als macro niveau de publieke opinie kan beïnvloeden. Zo deed ik een nieuw inzicht op na het bijwonen van een lezing van Floris van de Berg, filosoof op het gebied van dier en milieu ethiek. Van den Berg verkondigde dat hij filosoof is en dus veganist. Mensen die géén veganist zijn zouden zichzelf géén filosoof mogen noemen. Dit, aldus van den Berg, omdat filosofen zich verdiepen in de ethiek zouden ze er logischerwijs achter moeten komen dat veganisme de morele nullijn is en moet zijn. Het is dan ook volgens van den Berg een individuele keuze of je slachtoffers maakt, wanneer je geen veganist bent ben je schuldig aan dierenleed op grote schaal. Wat ik hier lastig aan vind is dat van den Berg voorbij gaat aan de verschillende factoren die het keuzegedrag van mensen kunnen beïnvloeden en vooral belemmeren. Zo kunnen sommige mensen door armoede of een andere cultuur bepaalde keuzes niet maken of denken ze simpelweg gewoon niet hetzelfde over dat wat ethisch is. 8 Daarbij vraag ik me af of het inspelen op iemand zijn schuldgevoel de meest effectieve manier is om het keuzegedrag van mensen tot het moreel goede te bewegen. Wat mij dit inzicht oplevert is dat ik mij bewuster bezig houd met hoe ik de communicatie met mijn doelgroep mogelijk kan maken. Dit op de manier dat ik de Ander niet ga overstijgen (Levinas, Duyndam & Poorthuis, 2008). Door te denken op het niveau van ik en de Ander is er sprake van een zekere gelijkheid tussen mensen wat gunstig kan uitpakken in een dialoog of discussie. Dit brengt mij midden in het werkveld van de agoog. De presentietheorie van Andragoog Prof. Dr. A.J. Baart (1952) over hoe aan te sluiten bij de doelgroep geeft mij hierin ook veel handvatten. Zo hangt de leefwereld van de ander dikwijls samen met verschillende culturen, met gewoontes hierbinnen, een gangbare moraal en vaststaande waarden en normen, maar ook een vanzelfsprekende persoonlijke identiteit (Baart, 2014). Het pleiten voor een zogezegde sociale standaard, dat het consumeren van dierlijke producten onaanvaardbaar maakt, zal niet zomaar van het een op het ander moment haalbaar zijn. En is het bijvoorbeeld nu eenmaal goedkoper vlees en vis te consumeren dus voor mensen die weinig geld hebben is het feitelijk lastiger morele keuzes te maken. Als agoog is het van belang rekening te houden met deze leefwereld en dus het ervaringsdomein van je doelgroep. Dit ervaringsdomein is een geheel van zekerheden waarop iemand rust. Zo heeft ieder een eigen levenshouding (ethos) en wereldbeeld, maatschappij- en zelfbeeld (Baart, 2014). Tijdens een van de colleges van transities werd mij het belang van legitimatie van ons werkveld duidelijk. 9 Door meer te weten te komen over het werk van de opzichteressen eind 19 e eeuw kwam ik erachter op welke manier zij ons beroep hebben verdedigt en feitelijk de grondleggers van het sociaal werk zijn. 7 Verantwoording, Bewijs 1 Sis lijst 8 Waarde van culturen, Bewijs 1 sis lijst 9 Transities, Bewijs 1 Sis lijst

5 De sociale arbeid lag vroeger namelijk bijna volledig in handen van vrijwilligers (de Regt, 1984: 183). Men vond namelijk het vrijwillige karakter van de armenverzorgers bijdragen aan de vertrouwensband, deze was niet mogelijk met een meer ambtelijke relatie. De woningopzichteressen waren het hier niet mee eens. Een op zakelijke berustende beheers relatie zou het karakter van bevoogding kunnen vermijden, waardoor bemoeiing met het gezinsleven door de bewoners juist eerder zou worden geaccepteerd (de Regt, 1984: 183). Door vakliteratuur en relevante theorieën bij te houden geef ik mijzelf de kans op te komen voor het belang van ons werk. Deze staat van mentaal toerusting zorgt er voor dat ik mij als professional kan blijven ontwikkelen en profileren binnen de maatschappij. Conclusie Tijdens mijn eerste assessment op niveau 2 kreeg ik als feedback dat ik vaak gecompliceerde onderwerpen aansnijd of antwoorden zoek waardoor ik onzeker overkom. Dit komt voort uit bewijsdrang, zo denk ik dat ik een bepaald intellectueel niveau moet bereiken en zoek ik naar moeilijke onderwerpen. Deze niet reële zelf gecreëerde verwachten kosten mij veel energie en ik besef nu pas hoeveel angst en onzekerheid het al die jaren teweeg heeft gebracht. Waar ik op moet vertrouwen is mijn niveau van kennis en ervaringen, door deze te waarderen kom ik meer vastberaden over. Met het schrijven van dit verslag lijk ik tot een bepaalde berusting te komen en eindelijk volledig het nut in te zien van reflecteren. Wat ik hieruit meeneem is de competentie tot reflecteren zelf. Zo stelt deze competentie mij in staat na te denken over wat bepaalde opgedane kennis en ervaringen voor mij als professional betekenen en hoe ik zaken in de toekomst anders kan doen of beter. Dat men reflecteren lastig vindt heeft volgens Gerard Donkers te maken met het feit dat ons handelen op het moment van reflectie opeens niet meer zo vanzelfsprekend en vertrouwd is, we worden genoodzaakt om bij ons gedrag zelf stil te staan, te ervaren of we wel op de goede weg zitten en eventueel te besluiten een andere richting in te slaan (Donkers, 2012: 22). Het kan lastig zijn stil te staan bij onszelf als intentioneel handelende wezen, we worden ons bewust van het feit dat we interpreteren, nadenken, bewegen, emoties en stemmingen ervaren, met anderen samenwerken, bezig zijn met conflicten te laten escaleren enzovoort. Die vorm van reflectiviteit kan vervelend worden als we dat te veel doen. Het is de bekwaamheid om te reflecteren op wat we doen, denken, waarnemen en ervaren en om op grond daarvan onszelf en de situatie bewust weer de goede kant op te sturen (Donkers, 2012: 22). Een inzicht die mij de kans geeft mijzelf als persoon en als professional bloot te stellen aan andere perspectieven en daardoor open te staan voor verandering. Het leren kennen van mijn valkuilen en omgang met feedback zal ik misschien nooit makkelijk gaan vinden maar het besef dat ik hier steeds beter mee om kan gaan geeft mij moed. Voor de toekomst zie ik er dan ook naar uit mijn ambities op het gebied van de dierethiek en activisme nog meer vorm te geven. Dit door mijn werkzaamheden bij dierenrechtenorganisaties voort te zetten. Daarbij probeer ik als lid van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren mijzelf meer in dit werkveld te begeven. Door deelname aan thema-avonden, acties en debatten en trainingen op het gebied van politieke vaardigheden en een kijkje in de Tweede Kamer op de fractie van de Pvdd.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Rapport Carrière Waarden N

Rapport Carrière Waarden N Rapport Carrière Waarden N Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 2/01/2015 Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart.

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens Inhoud Inleiding 9 1 Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding 11 1.1 Het beroep Social Work 11 1.2 Beelden over leren mentale modellen 15 1.3 Competentiegericht leren 16 1.4 Een open leerhouding 17 1.5 Leren

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ik geef betekenis aan onze missie Ik begeleid studenten naar de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en/of een actieve rol in de samenleving. En: ik zorg dat een student

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

WERKBLADEN. Starterskit. voor zelfcoaching. Mark Vlemmings. Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen

WERKBLADEN. Starterskit. voor zelfcoaching. Mark Vlemmings. Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen WERKBLADEN Starterskit voor zelfcoaching Mark Vlemmings Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen WERKBLAD ANALYSE 1 Dit is het probleem waar ik aan wil werken: 2 Ik heb de volgende onprettige gevoelens

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN (en hield het voor me) IK HEB

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Smartfeedback.

Smartfeedback. Inhoud Topsport 3 Wat is Smartfeedback 4 Filosofie 5 Topsport In de sport wordt succes bepaald door de kwaliteiten van de sporters. Daarom investeren topsporters continu in hun eigen ontwikkeling. Dit

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Dialogisch verstaan tussen mensen uit verschillende culturen

Dialogisch verstaan tussen mensen uit verschillende culturen 9 Inleiding Hoe creëren wij een sfeer in onze steden waar iedereen zich thuis voelt? Hoe gaan we om met verschillende culturele feesten en bijbehorende rituelen? Hoe gaan we om met ons gemeenschappelijk

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. Analytisch denken Het

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Stilstaan bij morele dilemma s. Prof. Dr. Guy Widdershoven Afdeling Metamedica

Stilstaan bij morele dilemma s. Prof. Dr. Guy Widdershoven Afdeling Metamedica Stilstaan bij morele dilemma s Prof. Dr. Guy Widdershoven Afdeling Metamedica Outline Wat is een dilemma? Vormen van ethiekondersteuning Wat is moreel beraad? Een voorbeeld uit de praktijk Reflectie in

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Oefening 3: Keuzes maken

Oefening 3: Keuzes maken Oefening 3: Keuzes maken In oefening 2 heeft u gezien dat keuzes gemaakt kunnen worden op basis van belangrijkheid en urgentie. Wat belangrijk is wordt deels extern bepaald en is deels persoonlijk. De

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009 2009 Leren reflecteren Jan Jacobs 27-1-2009 Leren Reflecteren Geef me de moed om te veranderen wat ik veranderen moet en kan. Geef me het geduld om te accepteren wat ik niet veranderen kan. Geef me de

Nadere informatie

Kapitaliseren van verborgen potentieel

Kapitaliseren van verborgen potentieel Kapitaliseren van verborgen potentieel Een nieuw perspectief op accounting & control Dr. Kees Tillema Kies je nummer 1. Ik houd van.... Mensen! Contact maken, samenwerken, Luisteren naar bezwaren, Anderen

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

De kracht van reflecteren

De kracht van reflecteren 28 test en techniek in beeld Motivational Interviewing deel 5 De kracht van reflecteren Speciaal voor Fysiopraxis schrijven Stijn van Merendonk, Mirjam Hulsenboom en Albertina Poelgeest een vijfdelige

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Als ontslag dreigt of al realiteit is.. Crisis en transitie in de levensloop

Als ontslag dreigt of al realiteit is.. Crisis en transitie in de levensloop Als ontslag dreigt of al realiteit is.. Crisis en transitie in de levensloop Het leven is. CRISIS BEDREIGING of KANS? Crisis 危 机 Gevaar 危 险 会 Kans 机 CRISIS EN TRANSITIE Hoe daarmee om te gaan? Crisis

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Management training met de LIFO - methode

Management training met de LIFO - methode Management training met de LIFO - methode Zichtbare resultaten bij Carrefour Philip Verhelle Marijke Theunis Onze samenwerking Philip Verhelle, Carrefour Talent Development Senior Management Training specialist

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Nurse Academy lustrumcongres 2014 Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Amersfoort, 17 november 2014 Jos de Munnink, gespreksleider moreel beraad GGNet Contact: j.demunnink@ggnet.nl

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering Leiding geven aan verandering Mijn moeder is 85 en rijdt nog auto. Afgelopen jaar kwam ze enkele keren om assistentie vragen, omdat haar auto in het verkeer wat krassen en deuken had opgelopen. Ik besefte

Nadere informatie

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014 Algemene informatie Kinderopvang 0-4 November 2014 Voorwoord Positive Action wordt in Amerika met veel succes uitgevoerd. Het is een bewezen effectief programma dat positieve resultaten behaalt op zowel

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

De Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters. Bijeenkomst 2 (in een serie van 3) Samenvatting. Maandag 28 november Kasteel de Hooge Vuursche, Baarn

De Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters. Bijeenkomst 2 (in een serie van 3) Samenvatting. Maandag 28 november Kasteel de Hooge Vuursche, Baarn De Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters Bijeenkomst 2 (in een serie van 3) Samenvatting Maandag 28 november 2011 Kasteel de Hooge Vuursche, Baarn De context van de bijeenkomst De context van de eerste bijeenkomst

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes Geschreven door: Heleen Elfrink Heleen Elfrink helpt ondernemers hun innerlijke belemmeringen aan de kant te zetten zodat ze zakelijk succesvol worden

Nadere informatie

Profile Dynamics. Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht. De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1.

Profile Dynamics. Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht. De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1. 0 Profile Dynamics Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1.0 1 Inhoud Pagina 0. Inhoud.1 1. De impact van drijfveren op je gedrag

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) www.quakers.nu 85e jaargang nr. 7 Juli/Augustus 2014

Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) www.quakers.nu 85e jaargang nr. 7 Juli/Augustus 2014 Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) www.quakers.nu 85e jaargang nr. 7 Juli/Augustus 2014 Groepsfoto van de Nederlandse Jaarvergadering op zondag 18 mei 14 Kees Nieuwerth vertelt

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

For Love or Money? Vrijwilligers motiveren op lange termijn

For Love or Money? Vrijwilligers motiveren op lange termijn For Love or Money? Vrijwilligers motiveren op lange termijn Dr. Jemima Bidee Ontbijtsessies CJP/BILL, 2014 12-12-2014 pag. 1 Intro 12-12-2014 pag. 2 Intro Koecomfort: technologie, benadering Individuele

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Voor de definitie van een superpromoter van overheidsbeleid sluiten we zoveel mogelijk aan bij de definitie van Vogelaar:

Voor de definitie van een superpromoter van overheidsbeleid sluiten we zoveel mogelijk aan bij de definitie van Vogelaar: Samenvatting literatuuronderzoek superpromoters Aanleiding en definitie De overheid zoekt naar nieuwe manieren om haar boodschap zo overtuigend mogelijk over het voetlicht te krijgen. Dit geldt in het

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie Naam: Besproken met opleider: Periode: Betreft de 7 competenties in het algemeen: 1. Medisch handelen -Wat ging goed: 2. Communicatie -Wat ging goed: 3. Samenwerken

Nadere informatie

Toetsopdracht. Methodische Praktijkbegeleiding (MPB) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Methodische Praktijkbegeleiding (MPB) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Methodische Praktijkbegeleiding (MPB) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 8 januari 2013 Reflectieverslag over het functioneren in MPB groep Laat ik beginnen met

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Blijvend belang training, 49 respondenten

Blijvend belang training, 49 respondenten Evaluatie mindfulnesstrainingen, respondenten Blijvend belang training, respondenten Ja Weet niet Wat heb je geleerd in de training? Wat geleerd van training? Tot mezelf komen Problemen niet uit de weg

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Hoe motiveer ik jongeren? Workshop Hetty Pullen Muis Adviseur Praktijkcentrum 12 oktober 2013

Hoe motiveer ik jongeren? Workshop Hetty Pullen Muis Adviseur Praktijkcentrum 12 oktober 2013 Hoe motiveer ik jongeren? Workshop Hetty Pullen Muis Adviseur Praktijkcentrum 12 oktober 2013 Doel workshop 1. Je kent het theoretisch model van motivatieaspecten in de catechese met de jongeren. 2. Je

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ E.I. rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inleiding Kennis van de eigen emoties, het onderkennen van andermans emoties en het omgaan met relaties kunnen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Leef je Leven met Zin!

Leef je Leven met Zin! Leef je Leven met Zin! Geef zin aan het Leven, dan geeft het Leven zin aan jou Voor veel mensen is werk belangrijk. Niet alleen als bron van inkomen, maar ook als middel om je zelf te ontwikkelen en te

Nadere informatie