Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig."

Transcriptie

1 UITNODIGING Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Leeuwarden (BCL) Datum: 27 augustus 2015 Tijd: uur Plaats: Zalencentrum Priyas 1. Opening/vaststellen agenda A G E N D A 2. Mededelingen/ingekomen stukken. Uitreiken van bloemen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2014 (bijgevoegd) 4. Jaarverslag (bijgevoegd) 5. Financieel verslag en begroting (bijgevoegd) 6. Verhogen contributie met 2,50 (mondelinge toelichting) 7. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie en reservelid 8. Speelschema (bijgevoegd) 9. Stand van zaken maandagavondcompetitie (mondeling) 10. Het (concept) Huishoudelijk Reglement (bijgevoegd) 11. Nieuwe berekening voor de kampioenen van de competitie (bijgevoegd) 12. Voorstel eind seizoen slotvergadering ALV vanaf 2016 (voorstel bijgevoegd) 13. Instellen feestcommissie; 70 jarig bestaan BCL 17 september Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar: André Busse Door het bestuur wordt Marijke van den Bogert voorgedragen als nieuwe secretaris. Tegenkandidaten kunnen zich, liefst schriftelijk via de mail, melden bij de secretaris, André Busse tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering op voordracht van tenminste 5 leden 15. Rondvraag en Sluiting. Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig.

2 Verslag algemene ledenvergadering BCL 28 augustus 2014, uur Aanwezig: het voltallige bestuur van BCL en 56 leden 1. Opening/vaststellen agenda De voorzitter, Aukje Bijvoets, heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Extra agendapunten: - Opleidingen en cursus - regels bij afwezigheid en spelen met een invaller Voor de overleden Mia Wielinga, Puck van Ulzen en Gerrit van der Meer wordt een minuut stilte in acht genomen. 2. Mededelingen/ingekomen stukken - Een aantal leden hebben zich afgemeld en voor de aanwezige leden is er een presentielijst die rondgaat. Er zijn 56 leden van BCL aanwezig. - Brief van Jan de Jong : de voorzitter leest brief voor, i.v.m. privéomstandigheden zal Jan de Jong niet meer actief lid zijn. Wel wil hij donateur worden. - Een drietal leden hebben hun stem gemandateerd aan een ander aanwezig lid. 3. Uitreiken van bekers en bloemen Bekers worden uitgereikt aan de eerste kampioenen van de maandagmiddag: Annie Hofstee en George Spaan, dinsdagavondkampioenen: Willem Flisijn en Harry Burmania, de woensdagavondkampioenen : Eugene Stein en Siebren de Boer en de donderdagavondkampioenen: Hanny Van Balen en Rob Vleeschouwer. De namen van de kampioenen komen nog op het bord. Wijn is er voor de winnaars van de slemcompetitie, dinsdagavond: Willem Flisijn en Harry Burmania, voor de woensdagavond: Eugene Stein en Siebren de Boer en voor de donderdagavond: Jand de Caluwe en Romana de Vrij. Bloemen zijn er dit jaar voor Hester Gast en Broer van Dijk voor hun inzet voor de club. De voorzitter bedankt alle vrijwilligers van de BCL die zich dit jaar hebben ingezet voor de bridgeclub. 4. Verslag algemene ledenvergadering 2013 N.a.v. - a.p. 7: er is geen verslag van de penningmeester, wel een begroting. Een aantal posten zijn niet duidelijk en vragen om een onderbouwing. -rondvraag: voortaan worden de clubkampioenen gehuldigd bij de slotdrive. Het verslag is hiermee vastgesteld. 5. Jaarverslag Geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt hierbij vastgesteld. 6. Financieel verslag Er zijn een aantal vragen over kostenposten die niet duidelijk zijn. Ook is er nog geen rekening gehouden met een extra speelavond op de maandagavond, of een dupliceermachine. Ook wordt er elk jaar 500 euro gereserveerd voor de bridgemates. 7. Verslag kascomissie Julius van der Haring en Romana de Vrij hebben de financiën gecontroleerd en verlenen de penningmeester decharge. Julius van der Haring trekt zich terug uit de kascomissie.

3 De nieuwe kas commissieleden zijn Hayo Galema, Gerard Brattinga en reservelid is Elberth Ettema met dank aan de nieuwe kascommissie. 8. Speelschema Opmerking voor de maandagmiddag 2 e paasdag kan er niet gespeeld worden. 27april wordt als extra speeldag toegevoegd. Voorstel van Siebren om als vaste slotdrivede datum 30 april aan te houden wordt met algemene stemmen aangenomen. 9. Bestuursverkiezing Jan de wind is aftredend en niet herkiesbaar. Door het bestuur wordt Tjitske de Heij voorgedragen als de nieuwe penningmeester. Zij wordt met algemene stemmen aangenomen. Truus Peeters is ook aftredend en niet herkiesbaar. Greetje Govaars wordt voorgedragen als haar opvolger, ook zij wordt door de vergadering met volledige instemming aangenomen. 10. Nieuw Statuten Het agendapunt nieuwe statuten wordt ingetrokken door het bestuur omdat de oude statuten van 1986 weinig verschillen en nog steeds van kracht zijn Er worden nog enkele ophelderingsvragen gesteld zoals het competitiereglement en het huishoudelijk reglement. Op dit moment is er geen huishoudelijk reglement. Het bestuur belooft een huishoudelijk reglement te gaan opstellen. 11. Aanschaf dupliceermachine. Voor het instellen van de dupliceermachine worden nog een aantal praktische vragen gesteld. Waarvan het bestuurt notie van neemt. Er zijn ook al een paar vrijwilligers die mee willen helpen met de bediening van het apparaat. Bij stemming blijkt dat de meerderheid van de vergadering voor de aanschaf is van een dupliceermachine. 12. Maandagavondbridge Bestuur geeft aan dat officieel ABB nog niet is opgeheven en daarom blijft dit agendapunt onder voorbehoud. Toch willen een aantal voormalige ABB leden aanstaande maandagavond weer bridgen hiervoor is nog geen avondleider of afmeldadres aanwezig. In principe wort de maandagavond ingesteld als er voldoende paren zijn en na een jaar wordt er geëvalueerd of we hiermee doorgaan. Elberth Ettema is bereid avondleider te worden. Maandagmiddagseniorenbridge Seniorenbridge op de maandagmiddag wil graag opgaan in de BCL maandagmiddag. De aanwezige leden zien geen belemmering hiervoor en het voorstel wordt aangenomen. 13. Ruitenboertoernooi Bestuur geeft aan het Ruitenboertoernooi alleen nog mee te willen doen bij opgave en betaling vooraf. Voorstel wordt de maandag of vrijdagavond, voorstel van de vergadering is vrijdagavond jarig bestaan van BC Leeuwarden. Bestuur stelt voor om voor het 70 jarig bestaan in 2016 feestcommissie samen te stellen. Op de website komt een aankondiging voor leden om zich op te geven en goede ideeën in te brengen om deze mijlpaal te gaan vieren.

4 15. Extra agendapunten: opleiding en cursus. Hester vertelt over de mogelijkheden voor bridgers om zich te verbeteren in verschillende conventies en daarnaast kan men zich ook opgeven om bridgen te leren. Het bestuur zorgt voor vermelding op de website met een link naar de website van Hester. 16. Extra agendapunt: vervangende score bij afwezigheid en met invaller. Bij afwezigheid krijgt men nu nog het eigen gemiddelde min 2 % en tweede afwezigheid min 4 % dat vindt men niet redelijk. De oude regeling is bij afwezigheid; een maximum van 50 % en de tweede keer 48% vindt men beter. Siebren vindt de huidige regeling goed maar is bereid met André Bergsma en Bert de Jong een Technische commissie in te stellen om tot een oplossing te komen. 17. Rondvraag en sluiting. - Wie is de avondleider van de donderdagavond? dat wordt Elberth Ettema en afmeldadres Elly Breuker dit wordt ook op de website gezet. - Hester leest mail voor van Cor Breeuwer die graag lid wil worden van BCL maar niet wil spelen voor de BCL. Hij heeft lang moeten wachten op een antwoord omdat dit in het bestuur besproken moest worden. De voorzitter sluit de vergadering om uur

5 J A A R V E R S L A G Bridgeclub Leeuwarden seizoen Algemeen Het bestuur van BCL bestaat dit seizoen uit Aukje Bijvoets - voorzitter, André Busse - secretaris, Tjitske de Heij - penningmeester, Siebren de Boer - technische commissie, Dick Lont- technische commissie/clubwebmaster, Jacqueline Rooding materiaalbeheer en Greetje Govaars - algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft afgelopen seizoen 4 keer vergaderd, met op 18 mei een gezamenlijke vergadering met de competitieleiders. Het gaat goed met onze bridgeclub. Op 1 augustus 2014 waren er 300 leden. Dit is mede te danken aan de maandagavond die erbij is gekomen en aan de maandagmiddag, die erg succesvol is en zelfs is uitgebreid tot 3 lijnen. De bridgedocenten Gerben Kazimier en André Busse zijn ook dit seizoen weer actief geweest. Gerben is verder gegaan met een 8-tal beginners en André heeft aan een 16-tal leden herhalingslessen gegeven. Competitiewinnaars seizoen Maandagmiddag : Elberth Ettema Kees Droogendijk Maandagavond : Elberth Ettema Hanny van Balen Dinsdag : Hans van der Heijde - John Linse Woensdag : Eugene Stein en Siebren de Boer Donderdag : Elberth Ettema Hanny van Balen Slemkampioenen. Dinsdag Woensdag Donderdag : Willem Flisijn en Harrie Burmania : Eugene Stein en Siebren de Boer : Jand de Caluwe en Romana de Vrij Drives en toernooien in De Openingsdrive werd weer gehouden na de algemene ledenvergadering. Zoals gewoonlijk werd er in een ontspannen sfeer gespeeld. De Liwwarder Omloop was voor tiende keer op rij weer heel gezellig. Georganiseerd door de Stichting Bridgepromotie Leeuwarden, bestaande uit Dick Lont, Wim Rooding en Hayo Galema. Het toernooi vond plaats op 8 november 2014 en er waren 128 deelnemende paren die speelden in 14 locaties. De winnaars waren Bert Paping en Rinus Spit. Op zondag 4 januari werd de nieuwjaarsdrive met 42 paren gehouden met een heerlijk Indonesisch-buffet en livemuziek. Met een deelname van 18 teams is het BCL viertallentoernooi op 21 februari gewonnen door het team Zeerob 4 bestaande uit Ingmar Beijl, Hans Weerkamp, Evert Benthem, Sjoerd Zandvoort. 2 e plaats Zork en 3 e plaats Hop JM. Voor veel deelnemers was het de eerste kennismaking met Patton de viertallenvorm waarin ook de kleine spellen van belang zijn.

6 Slotdrive op woensdag 30 april met 60 paren met voor het eerst de uitreiking van de bekers voor de kampioenen van de verschillende competities. Winnaars van de slotdrive waren: A: lijn : Hayo Galema Dick Lont B- lijn : Bettie Arends Tjallingi en Klara Groenewoud Goendijk. C- lijn : Greetje Govaars Auxilia Vervloet D-lijn : Hemmy Griever Akkie van der Weg Roosma Blokhuispoort cellentoernooi op 27 juni was weer een groot succes met deelnemers uit het gehele land. Door 70 paren werd er weer gestreden in drie categorieën. Winnaars: A lijn : Hans van der Heijde Sjoerd Zandvoort. B lijn : Hans Janmaat Leo de Graaf C lijn : Gerard Brattinga Inge ter Waarbeek Uitslagen BCL-leden externe competities. Open paren; Hoofdklasse 1 Pieter Buijs & Bas Groot 3 Jan Willem Elkhuizen & Dick Lont 1e Klasse 1 Hanny van Balen & Elberth Ettema 2 Andre Bergsma & Reimer Bosma Gemengde paren; Hoofdklasse 1 Alie de Boer & Koos Woudstra Damesparen Geen Viertallen; 2 e Divisie 1 BCL 1 (Harry Burmania, Willem Flisijn, Koos Woudstra, John Linse, Hans van der Heijde) 1 e kl. Noord 1 BCL 5 (Andre Bergsma, Reimer Bosma, Gerrit Geertsma, Rob van Dijken) 2 BCL 6 (Jiabei Le, Jand de Caluwe, Annelies de Laat, Jan de Pee, Myriam van der Heide) 2e kl. Noord 3 BCL 9 (Jenny Eising, Harry Wielinga, Sitie Wolthekker, Marijke van der Meij) Technische Commissie Het competitiereglement is in januari 2015 gewijzigd. Met name op het punt scoreverdeling bij verhindering. Het nieuwe competitiereglement is te vinden op de website van BCL.

7 Bijlage agendapunt 5 FINANCIEEL VERSLAG Hierbij ontvangt u het financieel verslag , met in de linkerkolommen de vergelijkende cijfers over het vorig boekjaar. We sluiten dit jaar af met een klein tekort: op de vorige ALV is besloten tot de aanschaf van de dupliceermachine; hier was geen rekening mee gehouden in de begroting, maar de financiële ruimte is er structureel wel. Ook is daarnaast (eenmalig) extra geïnvesteerd in beter speelmateriaal (nieuwe kaarten en bakjes) om de dupliceermachine zo probleemloos mogelijk te laten werken. De geschatte levensduur van de machine is 9 á 10 jaar, voorzichtigheidshalve wordt deze in 8 jaar afgeschreven. Op de 2 e pagina van het financieel verslag is, middels een uitsplitsing, een toelichting gegeven op diverse cijfers. De post Vergaderkosten en consumpties vrijwilligers is t.o.v. het vorig boekjaar gestegen doordat er nu ook wekelijks vrijwilligers voor de dupliceermachine zijn: hen wordt 1 consumptie per keer aangeboden. Reserves: Voor een toekomstige vervanging van de huidige Bridgemates wordt jaarlijks 500 euro gereserveerd. De reserve bedraagt nu Besloten is ook een reserve te vormen voor ons lustrum, elke 5 jaar: om de kosten te spreiden is afgelopen jaar 500 euro gereserveerd en hetzelfde bedrag is begroot voor komend jaar. Voor de volgende jaren zal dit wellicht een lager bedrag kunnen zijn. BEGROTING De begroting (rechterkolom) is gebaseerd op de jaarrekening en verwachte inkomsten en kosten voor komend jaar. De club is onzes inziens financieel gezond; om dit zo te houden acht het bestuur een contributieverhoging noodzakelijk: de basiscontributie bedroeg de afgelopen 3 jaar 62,50 en voorgesteld wordt deze met 2,50 te verhogen tot 65,-. Voor een extra speelavond bedraagt het nieuwe tarief 12,50 en de korting voor een 2 e (bij de NBB aangesloten club) blijft 10,-. Tjitske de Heij, Penningmeester BCL

8 FINANCIEEL VERSLAG BRIDGECLUB LEEUWARDEN (BCL) BEGROTING SEIZOEN Financiele middelen 30-jun jun jun-15 Kas 118,29 54,89 54,89 Betaalrekening ING -21,89 691,53 314,21 Spaarrekening 9.077, , ,00 SALDO 9.173, , ,10 Reservering Bridgemates reserve: ,00 Reservering Jubileum reserve: -500,00 Afschrijving Dupliceermachine boekwaarde: 2.613,70 inv: 2988,70; afschr in 8 jr Debiteuren / Crediteuren nog te ontv: 727,70 na 30-6 bet/ontv: -143,08 TOTAAL 8.423, , ,72 BUDGET WERKELIJK BUDGET WERKELIJK BUDGET Seizoen tot 12mei INKOMSTEN Contributie , , Uitleenboxen / koffertjes , , Rente , ,14 75 TOTAAL , , UITGAVEN Bankkosten , , Clubkosten , , NBB / District Friesland , , Onderhoud , , Prijzen , , Reiskosten , , Representatie , Spelmateriaal , , Sponsoring , , Zaalhuur , , Reservering Bridgemates , , Reservering Jubileum , Afschrijving Dupliceermachine , Kosten Aspiranten , TOTAAL , , RESULTAAT , ,80 700

9 Toelichting op diverse cijfers: NBB / District Friesland Dupliceermachine; aangeschaft september 2014 Meesterpunten 576,20 aanschafwaarde 2.988,70 Contributienota NBB 6.069,96 Boekwaarde per 30-jun Districtsbijdrage 289,50 Wordt afgeschreven in 8 jaar (375 euro per jaar). Viertallencompetities 590,00 Sponsoring Stichting Bridgepromotie dupliceren mrt/april, pas 1/9/14 bet 228,00 Liwwadder Omloop 50, ,66 Blokhuispoort Cellent 50,00 Clubkosten 100,00 Diverse drives 197,25 Materiaal Vergaderkosten en v Uitleenboxen 678,03 waarvan E 81,65 gemaakte kosten seizoen consumpties vrijwilligers 705,28 algemeen 863,22 Vergoeding wedstrijdleiders * 125, ,25 Prov. vrijwilligersdrive: 6 dlnrs 120,00 Bon/bloemen vrijwilligers 128,00 Debiteuren / Crediteuren Consumpties ledenverg 110,40 Dit betreft enkele kleine posten die na 30 juni zijn betaald Machtigingen (form + progr) 49,89 en/of nog moeten worden verrekend. Decl. kantoorart/webhosting 83,13 WEKO 20, ,95 * ingaande dit seizoen ontvangen de wedstrijdleiders/afmeldadressen een vergoeding van 10 euro per speellijn. In het bedrag van 125 euro is ook nog een vergoeding over het voorgaande seizoen opgenomen Bankkosten: Op advies van de ING hebben we nu het zgn Verenigingen- en Stichtingen Pakket. Dat geeft: 50% korting op de kosten van incasso en betalingsopdrachten Geen kosten Mijn ING Zakelijk; dit scheelt per kwartaal 11,25 per kwartaal Geen kosten Basistarief dit scheelt per kwartaal 12,00 per kwartaal Leden en contributie: per eind april 2015: Donateurs 1 leden hebben een machtiging afgegeven: 167 Dubbelleden 20 leden hebben inmiddels zelf de contributie overgemaakt: 139 Leden met: leden moeten nog betalen: 0 0 speeldagdelen speeldagdeel 252 waarvan inmiddels opgezegd c.q. overleden: -8 2 speeldagdelen speeldagdelen 3

10 Ronde Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Herfstvakantie Zaterdag Liwadder omloop Kerstvakantie 1 Kerstvakantie Zondag Nieuwjaarsdrive Zaterdag Viertallentoernooi Voorjaarsvakantie (extra) Donderdag Slotdrive

11 Bridgeclub Leeuwarden (BCL). Huishoudelijk Reglement. (CONCEPT) Artikel 1: Doel Doel van dit huishoudelijk reglement is het stellen van regels welke niet nader zijn omschreven in de statuten van Bridgeclub Leeuwarden (BCL). Artikel 2: Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van Bridgeclub Leeuwarden wordt geregeld als omschreven in art. 4 t/m 7 van de statuten, handelend over leden en ereleden. 2. Ereleden zijn personen aan wie om bijzondere redenen deze titel wordt verleend. Zij worden als zodanig benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of tenminste vijf leden. Zij betalen geen contributie en genieten dezelfde rechten en plichten als de gewone leden. 3. Adspirantleden zijn leden die een door BCL geïnitieerde of ondersteunde bridgecursus volgen. Zij mogen tijdens de cursus maximaal 1 seizoen voor 10 euro meespelen op een competitieavond/middag. 4. Donateurs zijn niet-spelende leden die de club willen ondersteunen met minimaal de helft van de dan geldende contributie. Artikel 3: Contributie 1. De hoogte van de contributie (in de diverse categorieën) van Bridgeclub Leeuwarden wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering voor het komend clubjaar vastgesteld. 2. De contributie dient uiterlijk 1 november van het lopende clubjaar betaald te zijn. 3. Als de contributie na 1 november en na twee aanmaningen nog niet betaald is, kan deelname aan de competitie worden geweigerd. Bij de eerste aanmaning wordt 2,50 aan aanmaningskosten in rekening gebracht, bij de tweede aanmaning is dit bedrag 5,00. Artikel 4: Nieuwe leden 1. Nieuwe leden betalen contributie vanaf het moment dat ze lid worden. 2. De contributie voor nieuwe leden van Bridgeclub Leeuwarden is op basis van het aantal competitieronden. Drie competities 75%, twee competities 50%, een competitie 25% van de resterende jaarcontributie. 3. Nieuwe leden dienen de contributie te voldoen binnen 21 dagen nadat zij als lid zijn geaccepteerd. Bij niet voldoen aan deze verplichtingen kan hen alsnog het lidmaatschap worden ontzegd, Artikel 5: Duur lidmaatschap Het lidmaatschap van Bridgeclub Leeuwarden wordt aangegaan voor een jaar en stilzwijgend verlengd. Het clubjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Als een lid wil opzeggen voor het volgende bridgejaar moet hij/zij dat uiterlijk voor 1 juli doen, schriftelijk bij de secretaris of via het afmeldformulier op de website Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Er volgt geen restitutie van contributie. Artikel 6: Verplichtingen van de leden De leden zijn verplicht: a. De statuten en reglementen van de BCL, alsmede besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering na te leven. b. De belangen van de BCL niet te schaden.

12 Artikel 7: Bestuur 1. De secretaris houdt een Rooster van aftreden van de bestuursleden bij (zie ook art. 10 van de statuten). Het bestuur wordt gevormd door maximaal 7 bestuursleden. 2. Een bestuurslid wordt voor een periode van 3 jaar benoemd. 3. Na 3 jaar kan een bestuurslid zich, maximaal twee keer, herkiesbaar stellen. 4. De volgende functies worden binnen het bestuur onderscheiden (zie ook art. 11 van de statuten): voorzitter, secretaris, penningmeester, Technische commissie (2 bestuursleden), beheerder (speel)materiaal en algemeen bestuurslid. Het Dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. 5. Voor einde bestuurslidmaatschap: zie art. 12 van de statuten. 6. In voorkomende gevallen worden bij bestuursbesluit de taken van de bestuursleden anders verdeeld. Artikel 8: Voorzitter 1. De voorzitter leidt alle vergaderingen. Alleen bij verhindering van de voorzitter zal hij vervangen worden door het bestuurslid dat volgens artikel 11 van de statuten is aangewezen. 2. De voorzitter coördineert en delegeert in overleg met de overige bestuursleden. Artikel 9: Secretaris 1. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie en het houden van kopie daarvan. 2. De secretaris is belast met het bijhouden en toezicht houden op het ledenregister. 3. De secretaris notuleert en werkt de notulen van de vergaderingen uit tot een besluitenlijst. 4. De secretaris zorgt dat op alle vergaderingen aanwezig zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van Bridgeclub Leeuwarden alsmede de ledenlijst. 5. De correspondentie dient drie jaar bewaard te blijven. Artikel 10: Penningmeester 1. De penningmeester is belast met het innen van de contributie en andere geldmiddelen. 2. De penningmeester beheert de gelden van Bridgeclub Leeuwarden in overleg met het bestuur. Hij richt zich met zijn uitgaven naar de begroting welke door de jaarlijkse algemene ledenvergadering is vastgesteld. Voor uitgaven, waarin bij vaststellen van de begroting niet is voorzien of die de begroting te boven gaan, is toestemming van het bestuur vereist. 3. De penningmeester verricht de nodige boekingen en zorgt voor het opmaken van rekening en verantwoording. 4. De op de financiën betrekking hebbende stukken dienen 10 jaar bewaard te blijven. Artikel 11: Technische Commissie (TC) De technische commissie bestaat uit 2 personen en is verantwoordelijk voor o.a. het beheer van de dupliceermachine, de bridgemates en de computer. Ook het beheer van de website valt onder de verantwoordelijkheid van de TC. De TC functioneert (meestal) als wedstrijdleider van door Bridgeclub Leeuwarden georganiseerde bridgeactiviteiten, buiten de reguliere competitiewedstrijd. (bijvoorbeeld 4-tallen toernooi, slotdrives etc.) Tenslotte fungeert de TC ook als klankbord voor de competitieleiders en zorgt (indien nodig) voor de begeleiding bij het inwerken van nieuwe competitieleiders

13 Artikel 12: Beheerder (speel)materiaal De beheerder van het materiaal draagt zorg voor het al het materiaal dat nodig is om optimaal te kunnen bridgen. Daarnaast zorgt hij/zij er voor dat er voldoende (speel)materiaal voorradig is en zorgt voor regelmatig nieuwe spellen t.b.v. de uitleenkoffers. 13: Algemeen Bestuurslid Het algemeen bestuurslid is verantwoordelijk (i.s.m. beheerder materiaal) voor de prijzen voor de diverse wedstrijden/drives. Hij/zij zorgt voor bloemen/bekers/plaatjes voor de middag/avondkampioenen, slemkampioenen etc. Ook draagt hij/zij zorg voor een kleine attentie voor zieke leden. Artikel 14: Bevoegdheden competitieleiders 1. De competitieleiders zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de competitierondes. 2. De competitieleiders hebben enige mate van vrijheid v.w.b. onder andere het indelen van het aantal lijnen en het spelen in competitie/butleren/viertallen. Uiteraard altijd wel na overleg met het bestuur en in voorkomende gevallen na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Artikel 15: Algemene ledenvergadering 1. Het Dagelijks bestuur stelt de agenda voor een te houden algemene ledenvergadering vast. 2. Elk lid kan het bestuur verzoeken de agenda uit te breiden, mits dit verzoek acht dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris van Bridgeclub Leeuwarden is ingediend, met een duidelijke omschrijving van het op te voeren agendapunt. Artikel 16: Cursusleider De begeleiding en het geven en regelen van bridgecursussen wordt gedaan door de cursusleider. Bij voldoende aanmelding van cursisten wordt elk jaar bij het begin van het nieuwe seizoen een beginnerscursus bridge gegeven door vrijwilligers en/of bridgedocenten. Daarnaast kan er ook nog een opfriscursus of vervolg cursus gegeven worden. De kosten worden elk jaar door cursusleider en docenten in overleg met het bestuur vastgesteld. Informatie over de verschillende cursussen is te vinden op de website van Bridgeclub Leeuwarden. Artikel 18: Feestcommissie Bridgeclub Leeuwarden bestaat sinds september Het streven is om ieder lustrum te vieren met een feestelijke bridgedrive. Hiervoor wordt iedere 5 jaar tijdig een feestcommissie samengesteld. Artikel 19: Competitiereglement Het competitiereglement is te vinden op de website van Bridgeclub Leeuwarden. (www.bcleeuwarden.nl) Ook ligt er in het zalencentrum een exemplaar van het reglement ter inzage. Artikel 20: Statuten De statuten van Bridgeclub Leeuwarden zijn te vinden op de website van Bridgeclub Leeuwarden (www.bcleeuwarden.nl) Ook ligt er in het zalencentrum een exemplaar van de statuten ter inzage.

14 Bijlage agendapunt 11 Kampioenen per speelavond Avond- of middagkampioen wordt het paar dat in alle competities van het speelseizoen in de hoogste lijn is geklasseerd en minstens 70% van alle zittingen in originele samenstelling heeft gespeeld en het hoogste aantal plaatspunten heeft verdiend. Voor elke competitie krijgen de paren in de hoogste lijn punten op basis van hun plaats in de eindstand volgens de onderstaande tabel. Bij gelijk eindigen worden de punten gedeeld. Rang Punten Rang Punten >= 16 0 De punten van alle competities in een seizoen worden getotaliseerd en het paar met het hoogste totaal is avondkampioen. Bij een gelijk totaal is het paar kampioen dat in de laatste competitie van het seizoen het hoogst is geëindigd. Toelichting - De regeling met plaatspunten wordt aanbevolen in het NBB-boekje Clubcompetities. - Het is niet goed mogelijk om de prestaties van een parencompetitie en een butlercompetitie met elkaar te vergelijken op basis van impen en procenten, wel op basis van plaats in de eindstand. - Om het behalen van de eerste plaats extra te belonen wordt daarvoor 101 punten toegekend, vergelijkbaar met Skûtsjesilen. - De tie-breaker bij gelijk eindigen geeft een iets zwaarder gewicht aan de laatste competitie.

15 Bijlage Agendapunt 12 Voorstel extra ALV (slot)vergadering aan het eind van het competitieseizoen Tijdens de laatste vergadering van het seizoen met competitieleiders is voorgesteld om, de Algemene Ledenvergadering (ALV) te splitsen in twee vergaderingen, één aan het begin van het nieuwe competitieseizoen, en één aan het eind van het competitieseizoen. In de ALV aan het eind van het competitieseizoen kunnen dan een aantal praktische zaken worden doorgenomen, zoals bijvoorbeeld vragen over aantal competitieavonden, datum ALV aan het begin van het competitieseizoen etc. Deze kunnen dan meteen ook op de website geplaatst worden. Daarnaast kunnen dan voorstellen van het bestuur en/of leden, waar een kostenplaatje aan vast zit besproken worden. Deze voorstellen kunnen dan door het bestuur in de tussenliggende periode nader uitgewerkt worden. In de tweede ALV in augustus worden de voorstellen dan gepresenteerde en geëffectueerd voor het komende seizoen. Het bestuur stelt voor om bovenstaand in te laten gaan met ingang van het komende bridgeseizoen. De eerste ALV vergadering kan dan plaatsvinden, voorafgaand aan de slotdrive op of rond 30 april 2016.

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering NOORDELIJKE SCHAAKBOND OPGERICHT 22 SEPTEMBER 1928 AANGESLOTEN BIJ DE KNSB Algemene Ledenvergadering Datum: woensdag 17 november 2010 Aanvang: 19:30 uur Locatie: Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie