Handboek kwaliteit kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek kwaliteit kwaliteit"

Transcriptie

1 Handboek kwaliteit kwaliteit

2 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke taken van de voorzitter/waarnemend voorzitter 2.3 specifieke taken en bevoegdheden van de ambtelijk secretaris 2.4 competenties van de individuele OR-leden 2.5 rechten van de OR-commissies 3. Middelen/faciliteiten 4. Werkprocessen 4.1 instemmings- en adviesproces in stappen 4.2 stappenplan onbekend (voorbereidend) thema of initiatiefvoorstel 4.3 planning en controlecyclus 4.4 criteria voorstellen Raad van Bestuur 5. Communicatie 5.1 communicatie tijdens OR-vergaderingen 5.2 communicatie met de Raad van Bestuur 5.3 communicatie m.b.t. instemmings verzoeken en adviesaanvragen 5.4 communicatie tussen de OR en de OR-commissies

3 5.5 communicatie tussen de OR en de achterban 5.6 externe communicatie 6. Achterbanprocessen 6.1 hoe raadpleegt de achterban de OR 6.2 hoe raadpleegt de OR de achterban 7. Nieuwe OR-leden en commissieleden 7.1 inwerken nieuwe OR-leden 7.2 inwerken nieuwe commissieleden (niet OR-leden) 7.3 sollicitatieprocedure niet OR-leden in OR-commissies 11 Bijlages Bijlage 1 Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor OR-leden Bijlage 2 Uitwerking SMART-methode Bijlage 3 het BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) Bijlage 4 Checklisten voor observatie van de vergaderingen 8. Overige afspraken binnen de OR 8.1 notulen OR-vergadering 8.2 regulier overleg 8.3 bespoedigen besluitvorming 8.4 claimen instemming/advies 8.5 rol ambtelijk secretaris in OR-commissies 8.6 uitwerking deelname OR in sollicitatieprocedures 9. Aandachtspunten voor de toekomst 9.1 Functiewaardering Gezondheidszorg (F.W.G. 3.0) 9.2 Interne Bezwaren Commissie (I.B.C.) 10. Toetsing handboek kwaliteit

4 Deze éénmaster heet Resnova en wordt door cliënten van ASVZ gerenoveerd.

5 Inleiding De Ondernemingsraad van ASVZ, een dienstverlenende organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Zuid West Nederland, heeft een Handboek Kwaliteit geschreven. De Ondernemingsraad heeft dit handboek opgesteld omdat wij vinden dat er, naast kwaliteitseisen binnen de organisatie, ook eisen gesteld moeten worden aan Ondernemingsraden en/of OR-leden. Een handboek is nooit af, maar een doorlopend proces. Daarom is er gekozen voor een losbladig systeem, zodat pagina s eenvoudig aangevuld en gewijzigd kunnen worden. Het handboek is toegespitst op de situatie binnen ASVZ, maar het is heel gemakkelijk te vertalen naar de situatie van andere Ondernemingsraden.

6 1 Missie, visie en doelstellingen Het instellen van een OR is volgens de wet in het belang van het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen.

7 Missie Het instellen van een OR is volgens de wet in het belang van het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen. Daartoe heeft de ondernemingsraad volgens de wet een tweeledige taak: het plegen van overleg met de Raad van Bestuur en het vertegenwoordigen van de werknemers (belangenbehartiging). Visie De OR geeft vorm aan medezeggenschap door mee te sturen in beleid, door zich pro-actief op te stellen en door open te communiceren met de achterban en Raad van Bestuur. Doelstellingen Het personeel heeft prioriteit (sociaal beleid, arbobeleid en financieel beleid), waarbij de OR standvastig grenzen aangeeft, zodat zij voldoende tijd en mogelijkheden heeft en neemt om gedegen besluiten te nemen. De OR toetst en controleert het beleid van de Raad van Bestuur ten dienste van de werknemers. De OR bevordert de betrokkenheid en de medezeggenschap van werknemers bij het beleid van het organisatieonderdeel waar zij werkzaam zijn en bij het beleid van de organisatie als geheel. Uitgangspunt bij dit alles is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). - de OR heeft een dusdanige communicatie met de Raad van Bestuur dat ze zich serieus genomen voelt en dat ze bij machte is om te onderhandelen met de Raad van Bestuur; - de OR wil de algehele belangen van de medewerkers en de belangen van diverse groepen medewerkers behartigen en wil dit helder communiceren naar de achterban. - de OR wil transparant zijn voor de achterban; - de OR wil ingezette veranderingen op zorgvuldige wijze controleren en evalueren, waarbij dilemma s in de zorg bespreekbaar gemaakt worden; - de OR wil voldoende ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers waarborgen; - de OR wil erop toezien dat de arbeidsomstandigheden van de medewerkers ten minste voldoen aan de wettelijke normen. Bolderhoeve locatie Merwebolder te Sliedrecht

8 2 Taken Missie,Visie en & Bevoegdheden Doelstellingen Locatie Vincentius te Udenhout

9 2.1 Taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, waarnemend voorzitter en ambtelijk secretaris. Taken van het dagelijks bestuur zijn: - deelname in de agendacommissie van de OR en de agendacommissie met de Raad van Bestuur; - het stellen van prioriteiten met betrekking tot de agendering; - het beoordelen van instemmingsverzoeken/ adviesaanvragen, toetsing op tijd, vormvoorschriften en afspreken welke commissie/werkgroep het oppakt. - het onderzoeken van de kwaliteit van de OR-leden middels het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de OR-leden; - het bijhouden van de plan- en controlecyclus middels het jaarplan; - verantwoordelijkheid voor de toetsing en evaluatie van de jaarplannen (ook van de OR-commissies); - het vertegenwoordigen van de OR richting externe instanties. 2.2 Specifieke taken van de voorzitter/ waarnemend voorzitter - het voorzitterschap tijdens de OR-vergaderingen en beurtelings met de Raad van Bestuur tijdens de Overlegvergaderingen; - het vertegenwoordigen van de OR binnen en buiten de organisatie, tenzij anders afgesproken. Bij afwezigheid van de voorzitter worden deze taken overgenomen door de waarnemend voorzitter. Indien beiden afwezig zijn kiest de OR uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergade ring. Als de verkiezing van een voorzitter en/ of waarnemend voorzitter op de agenda staat, zullen de OR-leden die zich kandidaat willen stellen dit minstens één week van te voren aan moeten geven, opdat alle OR-leden (ook degenen die niet tijdens de vergadering aanwezig kunnen zijn) hun keuze kunnen aangeven. Tijdens de vergadering wordt schriftelijk en anoniem gestemd. In dit Handboek Kwaliteit dient daar waar de voorzitter genoemd wordt waarnemend voorzitter gelezen te worden indien de voorzitter afwezig is. 2.3 Specifieke taken en bevoegdheden van de ambtelijk secretaris De ambtelijk secretaris is werkzaam ter ondersteuning van de OR. De benoeming vindt plaats op voordracht van de OR door de Raad van Bestuur. De ambtelijk secretaris is verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de OR. De taken van de ambtelijk secretaris zijn vastgelegd in een door de OR en Raad van Bestuur vastgestelde taakomschrijving. Deze is als bijlage bij het reglement van de OR gevoegd.

10 2.4 Competenties van de individuele OR-leden De OR heeft als geheel één hoofddoel t.w. de belangenbehartiging van de medewerkers. Om dit doel te bereiken zijn de volgende competenties/vaardigheden nodig binnen de OR: - kennis hebben van de organisatie; - gebruikmaken van de vergadertechnieken in de breedste zin van het woord; - procesmatig werken middels BOB- en SMART-methode; - besluitvaardig werken (besluiten durven nemen); - kritisch kijken (naar jezelf, naar anderen en naar de OR) en dit bespreekbaar (durven te) maken; - genomen beslissingen en eigen mening durven/kunnen beargumenteren vanuit de OR positie naar je achterban toe; - profilering van OR naar achterban (opdat de achterban weet waar/bij wie men met vragen terecht kan); - prioriteiten stellen; - kennis hebben van de WOR en CAO. Er mag binnen de OR een onevenredige taakverdeling zijn. Onderzoek kwaliteit OR-leden - Het dagelijks bestuur van de OR onderzoekt per individueel OR-lid de interesses, de kwaliteiten, wat verder ontwikkeld zal worden, wat hiervoor nodig is (b.v. scholing) en hoe de kwaliteiten het beste naar voren kunnen komen. - De uitkomsten hiervan worden opgenomen in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), zie hiervoor bijlage 1 bij dit handboek. - Aan de hand hiervan wordt binnen het dagelijks bestuur van de OR afgesproken hoe de kwaliteiten, die met betrokkenen besproken zijn, het beste gebruikt kunnen worden. - Dit voorstel wordt besproken met de betreffende personen. Onderzoek kwaliteit gehele OR De individuele competenties van de ORleden vormen gezamenlijk de OR. De kwaliteit van de gehele OR kun je daarom ook niet opsplitsen in óf alleen OR óf alleen OR leden. De Belbin-testmethode of een andere testmethode kan mogelijk ter ondersteuning bij de POP-gesprekken gebruikt worden. Verbeterpunten kwaliteit gehele OR: - OR-leden geven hun individuele motivatie waarom ze wel of geen instemming hebben verleend, wel/geen positief advies hebben gegeven. - Naar de Raad van Bestuur duidelijk beschrijven welk advies/instemming gegeven wordt en de motivatie van de OR daarover. Het is belangrijk daarin positieve dingen te benoemen. - Kritisch kijken naar de vraagstellingen die de OR verstuurt, of ze niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn. - Het kort verslag moet zo geschreven worden dat het leesbaar en begrijpelijk is voor iedereen werkzaam in de organisatie. - 2 x per jaar in OR-vergadering thema s aan de orde laten komen. Verdieping van bepaalde onderwerpen aangaande de kwaliteit van de gehele OR wordt hierin besproken.

11 - Evaluatiemomenten structureel agenderen; deze moeten schriftelijk voorbereid worden door de OR-leden. Meetbare kwaliteitspunten: - Er zijn algemene bepalingen (bron: WOR en OR-reglement) waaraan een OR moet voldoen. We toetsen via de: - Algemene bepalingen - SMART-methode (zie bijlage 2) - BOB methode (zie bijlage 3) 2.5 Rechten van de OR-commissies - Overlegrecht over de specifiek voor de betreffende commissie te behandelen onderwerpen. - Recht op (mondelinge en schriftelijke) ondersteuning door deskundigen. - Recht op informatie van de Raad van Bestuur en/of deskundigen onder meer: - alle informatie die nodig is voor het overleg; - alle informatie die voortvloeit uit het instemmings- of adviesrecht. - Recht om gevraagd en ongevraagd advies aan de OR uit te brengen over de commissies aangaande aangelegenheden. - De commissies controleren of de besluiten conform de afspraken zijn uitgevoerd. De commissies hebben op grond van de WOR niet de bevoegdheid tot het voeren van rechtsgedingen. Ook hebben de commissies geen mandaat om besluiten te nemen; besluitvorming vindt alleen plaats in de vergadering van de OR. De commissie sociaal beleid behandelt alle regelingen en beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De VGWM-commissie behandelt de uitvoering van het beleid/ regelingen op het gebied van verzuim en gezondheid. Met betrekking tot nieuwe notities/regelingen zal binnen de OR kortgesloten worden welke commissie welk deel zal behandelen. Niet OR-leden hebben in de commissie dezelfde taken en bevoegdheden als ORleden.

12 3 Middelen en faciliteiten

13 De OR beschikt over een ambtelijk secretaris (24 uur per week) en een secretaresse OR (9 uur per week). Een vergoeding voor de voor het OR-werk daadwerkelijk gemaakte uren (inclusief de daadwerkelijk gemaakte reistijd) van alle ORen commissieleden wordt uit het OR-budget overgemaakt naar de kostenplaats van hun werkplek. OR-tijd = werktijd! Dit geldt ook voor de gevolgde cursussen (exclusief lunchtijd en tijd voor diner en overnachting). Ieder OR- en commissielid levert na afloop van iedere maand een tijdregistratieformulier bij de ambtelijk secretaris van de OR in. Het dagelijks bestuur registreert en controleert het aantal uur dat een lid werkzaam is voor of namens de OR. Het aantal werkzame uren per lid wordt maandelijks (uiterlijk 10 kalenderdagen na het verstrijken van een maand) aan de afdeling F&I gerapporteerd. Het declareren van de reiskosten, gemaakt ten behoeve van het OR-werk, dient te geschieden middels het in de organisatie bekende reiskostendeclaratieformulier en dient ondertekend te worden door de voorzitter of ambtelijk secretaris. Het aantal uren voor onderling beraad en overleg en het aantal dagen voor scholing worden door de Raad van Bestuur en de OR in onderling overleg vastgesteld op een zodanig aantal als de leden van de OR en de leden van de commissies voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig hebben. Alles is geheel conform de WOR georganiseerd. De OR stelt jaarlijks een scholingsplan op. Ieder nieuw OR-lid heeft recht op een introductiecursus (WOR-cursus) en heeft recht op het mentorschap. (zie hiervoor Hoofdstuk 7: inwerken nieuwe OR-leden). Tuincentrum t Stekske locatie Vincentius Udenhout

14 4 Werkprocessen

15 4.1. Instemmings- en adviesproces in stappen 1. Met de Raad van Bestuur aan de hand van het jaarplan van de organisatie kijken welke aanvragen wanneer te verwachten zijn. 2. Afspraken maken met Raad van Bestuur over het traject: tijdspad, procedure, het inzetten van deskundigen, evt. opsplitsing in deeladviezen. Hierbij pro-actief te werk gaan en de tijd nemen die nodig is. 3. Beoordelen door dagelijks bestuur van instemmingsverzoeken/adviesaanvragen, toetsing op tijd, vormvoorschriften en afspreken welke commissie/werkgroep het oppakt of dat de totale OR het zal behandelen. 4. Beoordelen door OR of commissies de inhoud van het voorgenomen besluit: checklist gebruiken, benodigde informatie vaststellen, besluiten wel/niet deskundigen, besluiten hoe achterban in te schakelen. 5. In OR- dan wel commissievergadering moet op basis van de SMART-methode de verdere strategie bepaald worden (de uitwerking van de SMART-methode vindt u in bijlage 2). Verder moeten de vragen concreet geformuleerd worden op basis van inhoud en raadpleging deskundigen en achterban. Dit schip staat er vanaf de opening van de Merwebolder in Sliedrecht en is ontworpen door Frank Nix. 6. Eerste overleg met de Raad van Bestuur: alert zijn op vraag- en antwoordspel. 7. Advies of instemming dan wel geen instemming met motivatie formuleren of eventueel een tweede overlegronde vaststellen. 8. Besluit van de Raad van Bestuur doornemen en vaststellen in welke mate het afwijkt van het advies/instemming (wat is de motivering). 9. Mogelijkheid onderzoeken van eventuele beroepsprocedure dan wel nietigheid. 10. Procesevaluatie: hoe is het proces verlopen. 11. Doorsluizen naar de jaarcyclus: nagaan hoe de uitvoering is geschied (evaluatie) Stappenplan onbekend (voorbereidend) thema of initiatiefvoorstel 1. Bekijken of het onderwerp op de agenda geplaatst moet worden aan de hand van een aantal criteria (zie hieronder uitgewerkt); feiten verzamelen. 2. Niet op de agenda: onderwerp afhandelen en eventueel terugkoppelen naar bron. 3. Wel op de agenda: besluiten wat de OR er mee wil doen. Indien het een groot onderwerp is: moet het gesplitst worden en eventueel taakverdeling maken naar de commissie of in te stellen werkgroep. Besluiten wat te doen met de signalen. 4. Commissie/werkgroep doet voorstel aan de OR: wel/niet initiatiefvoorstel van maken. 5. Indien een initiatiefvoorstel: uitwerken in commissie/werkgroep, aankondigen in

16 agendacommissie, als agendapunt plaatsen voor overlegvergadering al dan niet met toesturing van de betreffende stukken. 6. Overlegvergadering: de woordvoerder van de commissie/werkgroep geeft een toelichting. 7. Na besluit van de Raad van Bestuur: de motieven toetsen. 8. OR besluit tot uitvoering of bekijkt verdere strategie. 9. Controle op uitvoering via de jaarcyclus. Criteria voor het plaatsen van een onderwerp op de agenda. Allereerst afvragen of de lijn (medewerker > leidinggevende) gevolgd is. Zo niet, dan doorverwijzen naar de lijn. Indien wel, dan bekijken of het onderwerp op de agenda geplaatst kan of moet worden aan de hand van de volgende criteria: - is het een breed gedragen probleem? - bestaat er rechtsongelijkheid binnen de onderdelen van de organisatie? - is het een onderwerp dat al bij wet of CAO geregeld is? (eventueel deskundigen bevragen) - is het een vraag/opmerking die frequent voorkomt? (is het een incidenteel of chronisch probleem, wat zijn de gevolgen van het probleem) - is het een toetsbaar probleem? (dus geen beleving van een individuele medewerker) Uiteindelijk bepaalt de OR gezamenlijk of het onderwerp op de agenda geplaatst wordt. 4.3 Planning en controlecyclus - Het verzamelen van onderwerpen die de OR via de Raad van Bestuur dient te ontvangen aan de hand van informatie uit het jaarplan van de organisatie, het informeel overleg, de mededelingen uit de Overlegvergadering, besprekingen van hoofden van dienst, de notulen van het sectormanagersoverleg en externe bronnen. - Na het verzamelen van de items dient de OR pro-actief te vragen in de Overlegvergadering naar een tijdspad m.b.t. het onderwerp. 4.4 Criteria voorstellen Raad van Bestuur De OR gebruikt de volgende criteria om de voorstellen van de Raad van Bestuur te beoordelen : - Wat is de motivatie? - Is de regeling haalbaar/uitvoerbaar? - Is het een goede regeling voor het personeel? - Is er een tijdspad aangegeven? - Hoe wordt de invoering van de regeling in de organisatie gecommuniceerd? - Wanneer vindt er een evaluatie plaats?

17 Locatie Portland te Rhoon

18 5 Communicatie

19 5.1 Communicatie tijdens ORvergaderingen - De voorzitter opent de vergadering en noemt de namen van degenen, die zich afwezig hebben gemeld. - De agenda wordt vastgesteld en gecontroleerd wordt of de BOB en observator beschikbaar zijn. Eventuele onderwerpen worden aan de agenda toegevoegd of geschrapt en gevraagd wordt of alle onderwerpen voor een ieder duidelijk zijn. Desgewenst wordt duidelijkheid verschaft. - Tijdens het agendapunt informatie vanuit verschillende info-bronnen wordt alleen informatie verstrekt en vindt geen discussie plaats; indien discussie noodzakelijk is dient van het onderwerp een agendapunt gemaakt te worden. - Bij het agendapunt ingekomen post benoemt de ambtelijk secretaris de punten waar eventueel nader op ingegaan kan/ dient te worden. Duidelijkheid over andere poststukken kan door de ORleden gevraagd worden. Als er bij een poststuk nadere discussie gewenst is, zal dit onderwerp geagendeerd worden voor de eerstvolgende OR-vergadering (indien er geen tijdsdruk is). - Bij het bespreken van de thema s zal de BOB-methode gebruikt worden (Beeld- Een stukje handvaardigheid gemaakt door cliënten van Vincentius vorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming); zie hiervoor bijlage 3 bij dit handboek. - In geval van persoonlijke dan wel functionele betrokkenheid van de voorzitter bij een bepaald onderwerp wordt het voorzitterschap overgenomen door de waarnemend voorzitter. In geval van persoonlijke dan wel functionele betrokkenheid van een individueel OR-lid kan het betreffende lid zich terugtrekken uit de vergadering. - De evaluatie vindt plaats voor de rondvraag door een observator: zowel op de inhoud als op het proces tijdens de vergadering. - Aan de hand van de korte evaluatieverslagjes vindt iedere 6 maanden een uitgebreide evaluatie plaats. - Tijdens de rondvraag dient ook geen discussie plaats te vinden. Als dit wel nodig blijkt te zijn zal van het betreffende onderwerp een agendapunt gemaakt worden. - Ten aanzien van de vergaderdiscipline: - hand opsteken bij het woord willen hebben; - geen onder-onsjes; - goed voorbereiden; - elkaar laten uitpraten. - Er wordt een actielijst aan de notulen toegevoegd, die iedere OR-vergadering na bespreking van de notulen doorgenomen zal worden. - Afmeldingen voor de vergaderingen: per naar ambtelijk secretaris vóór uur op de betreffende vergaderdag. Indien men geen beschikking heeft over of pas na uur de afmelding kan doorgeven, dan via de

20 mobiele telefoon van de voorzitter of ambtelijk secretaris. Eventuele vragen, opmerkingen of stem ter besluitvorming met betrekking tot bepaalde onderwerpen op de agenda dienen indien mogelijk door de afwezigen voor de vergadering aan de ambtelijk secretaris doorgegeven te worden. - Tijdens de vergaderingen moeten de ORleden in principe hun mobiele telefoon uitzetten. - De checklist voor observatiepunten voor OR-vergaderingen treft u aan in bijlage Communicatie met de Raad van Bestuur. Communicatie tijdens de Overlegvergaderingen - Ieder OR-lid kan vragen stellen aan de Raad van Bestuur. In de OR-vergadering voorafgaand aan de Overlegvergadering worden de te stellen vragen verdeeld onder de OR-leden (dit kunnen zowel vragen naar aanleiding van een onderwerp zijn, als vragen voor de rondvraag). Voordelen: Ieder OR-lid wordt actief betrokken bij de vergadering en is daardoor mede verantwoordelijk voor het goede verloop van de vergadering. Niet alleen OR-leden die makkelijk praten zullen aan het woord komen, maar ook leden die nu nog moeite hebben het woord te voeren in de Overlegvergadering. De Raad van Bestuur zal minder geneigd zijn om met 1 lid te gaan discussiëren of zich op individuele leden te richten. - De OR-leden gaan niet met elkaar in discussie; met de Raad van Bestuur kan wel een discussie aangegaan worden. - Indien discussie binnen de OR nodig blijkt te zijn, zal het onderwerp teruggenomen worden naar de eerstvolgende OR-vergadering. Informeel overleg met de Raad van Bestuur Tweemaal per jaar is er een informeel overleg met de Raad van Bestuur. Hiervan worden geen notulen gemaakt. Doel van het overleg is in vrijheid zonder last en ruggespraak te kunnen discussiëren over belangrijke thema s. Geen overlegvergadering algemene gang van zaken (zie WOR) De OR kiest niet voor een overlegvergadering algemene gang van zaken omdat de Raad van Bestuur alle mededelingen in de gewone overlegvergaderingen doet; het risico bestaat dat ze dergelijke mededelingen gaan sparen voor de vergadering algemene gang van zaken, waardoor de OR veel later op de hoogte gesteld wordt. De OR moet alert zijn op de mededelingen van de Raad van Bestuur en met de Raad van Bestuur afspreken wanneer en op welke wijze de OR in de besluitvorming wordt betrokken. Daarom zijn de mededelingen van de Raad van Bestuur in de overlegvergadering een vast agendapunt tijdens de OR-vergaderingen ten behoeve van eventueel daarop te baseren actiepunten.

21 - Als de Raad van Bestuur iets onder embargo meedeelt, moet er een tijdslimiet voor de duur van het embargo afgesproken worden; de reden van het embargo dient goed beargumenteerd te worden. Voor mededelingen buiten de notulen geldt geen embargo. - Aan de hand van een checklist zal na afloop van de Overlegvergadering een procesevaluatie binnen de OR plaatsvinden. Hiervan zal een verslagje gemaakt worden, maar het zal niet in de notulen van de Overlegvergadering worden opgenomen. - Aan de hand van de korte evaluatieverslagjes vindt iedere 6 maanden een uitgebreide evaluatie plaats. - Er wordt een actielijst aan de notulen toegevoegd, die iedere Overlegvergadering na bespreking van de notulen doorgenomen zal worden. - Tijdens de vergaderingen moeten de Deze spaarvarkentjes zijn gemaakt door cliënten van atelier Hodeka te Sliedrecht

22 deelnemers aan de vergadering in principe hun mobiele telefoon uitzetten. - De checklist voor observatiepunten voor Overlegvergaderingen treft u aan in bijlage Communicatie m.b.t. instemmingsverzoeken en adviesaanvragen - Na ontvangst wordt het betreffende instemmingsverzoek/adviesaanvraag voor ieder OR-lid gekopieerd en voor de betreffende commissieleden. Het dagelijks bestuur van de OR bepaalt aan de hand van het onderwerp welke commissie dit is of bepaalt dat het onderwerp door de gehele OR dient te worden behandeld. Hiervoor wordt het BOB-model (zie bijlage 3) gebruikt. - Het instemmingsverzoek/adviesaanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende ORof commissievergadering. Beeldvorming vindt hier plaats. - Als een onderwerp in een commissievergadering wordt besproken dan dienen de vragen en opmerkingen van OR-leden, die geen zitting hebben in deze commissie, minimaal 1 week vóór de eerste bijeenkomst van de commissie ingeleverd te worden bij de contactpersoon van de betreffende commissie. - Vragen en opmerkingen vanuit OR en de commissies worden via het secretariaat van de OR naar de Raad van Bestuur gestuurd. - Eventueel benodigde informatie wordt door de OR of de commissies bij deskundigen aangevraagd. - De antwoorden van de Raad van Bestuur worden wederom voor ieder OR-lid en betreffende commissieleden gekopieerd en worden besproken binnen de ORvergadering of commissievergadering en in de eerstvolgende Overlegvergadering. - Tenslotte vindt in de OR-vergadering, op basis van eventueel advies van de commissie, besluitvorming plaats. - De Raad van Bestuur wordt schriftelijk van het door de OR gemotiveerde besluit op de hoogte gesteld. 5.4 Communicatie tussen de OR en de OR-commissies - Zie communicatie m.b.t. instemmingsverzoeken/adviesaanvragen. - De jaarplanning van de commissies wordt gemaakt aan de hand van het jaarwerkplan van de OR. - De notulen van de commissievergaderingen worden verspreid onder alle OR-leden en de niet OR-leden van de betreffende commissie. 5.5 Communicatie tussen de OR en de achterban Hiervoor is een apart hoofdstuk gemaakt. Zie hoofdstuk Externe communicatie Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de OR formeel buiten de organisatie. Uitzonderingen hierop zijn binnen de OR afgesproken overlegvormen (deelname in Provinciaal Overleg Ondernemingsraden (POO) en OndernemingsRaden Netwerk (ORN) en eventuele andere bijeenkomsten waarvoor de OR officieel is uitgenodigd). Individuele OR-leden, die door de media

23 benaderd worden, dienen dus te allen tijde door te verwijzen naar het dagelijks bestuur en dienen het dagelijks bestuur per direct op de hoogte te stellen van de betreffende situatie. Het dagelijks bestuur van de OR dient de Raad van Bestuur hierover altijd te informeren.

24 6 Achterbanprocessen

25 6.1 Hoe verloopt de communicatie van de achterban naar de OR Hoe krijgt de achterban thema s op de agenda? Schriftelijk via OR lid Telefoon Reactie/vragenformulier Brief Intranet Teambezoek Via contactpersoon Via het eigen netwerk: Het OR lid is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de achterban werkzaam op de eigen voorziening. Hierbij kan het OR lid gebruik maken van zelf te zoeken contactpersonen. Elk OR lid moet zorgen voor naamsbekendheid om een netwerk op te bouwen of in stand te houden. Binnen de locatie waar je werkt is dat waarschijnlijk geen probleem. Als je een beperkte werkkring hebt, kom je niet overal en kunnen contactpersonen op de omringende locaties hulp bieden. Op welke wijze zet de OR de onderwerpen van de achterban op de agenda? - De OR onderzoekt of het een individueel of collectief onderwerp is. - Het dagelijks bestuur bepaalt na overleg met de OR of het onderwerp op de agenda komt. Dit beeld is gemaakt in atelier BijZONder te Udenhout Ook kan de achterban een algemene personeelsvergadering aanvragen bij de OR. Criteria: 1. het verzoek moet uitgaan van 30 of meer medewerkers; 2. de aanvraag moet schriftelijk of via worden ingediend; 3. de lijn moet gevolgd zijn; 4. de procedures moeten goed doorlopen zijn; 5. de uit te schrijven vergadering heeft een informatief karakter; 6. de OR is vertegenwoordigd met minimaal 2 personen; 7. er vindt verslaglegging plaats. Wat te doen als medewerkers (niet OR -leden) het verzoek indienen om een ORen/of overlegvergadering te bezoeken? - Met betrekking tot de OR-vergadering kunnen medewerkers (maximaal 4) de vergadering in principe als toehoorder bijwonen. De OR-vergaderingen zijn wel openbaar, maar men heeft geen spreekrecht. Behalve als de medewerkers speciaal uitgenodigd worden om een mening te geven of vragen te beantwoorden in een vergadering. Bij meerdere medewerkers (minimaal 30) kan er een algemene personeelsvergadering gehouden worden over een thema (niet over de werkwijze van de OR). - Met betrekking tot de overlegvergadering is het van belang er vanuit te gaan dat er twee partijen op gelijkwaardige wijze verantwoordelijk zijn voor deze vergadering. Daarom moeten de Raad

26 van Bestuur en de OR gezamenlijk afspraken maken over de gang van zaken bij de overlegvergadering. Als er een verzoek binnenkomt voor het bijwonen van een vergadering dient per gebeurtenis hierover door OR en Raad van Bestuur te worden besloten. De medewerkers kunnen dus niet eisen aanwezig te zijn; ze kunnen wel een verzoek doen. Klachten van medewerkers over de organisatie, zowel schriftelijke als mondelinge, zullen gebundeld worden en alleen als signaal schriftelijk doorgegeven worden aan de Raad van Bestuur zonder vermelding van naam en werkplek van de betreffende medewerker. De medewerkers worden door de OR altijd doorverwezen in de lijn, naar P&O, de vertrouwenspersoon, mediator of klachtencommissie en kunnen altijd zelf beslissen hun brief door te sturen naar de Raad van Bestuur. 6.2 Hoe verloopt de communicatie van de OR naar de achterban - Blad OR Informatie of abonnement - Netwerk OR-lid - Teambezoek - Jaarverslag OR - OR-stukje in de Krant - Via de contactpersoon - Intranetsite OR Het dagelijks bestuur schat in of instemmingsverzoeken/adviesaanvragen wel of niet voor achterbanraadpleging op intranet worden geplaatst. Mogelijke thema s zijn: - Terugkomende thema s (jaarverslagen, begroting, communicatie etc) - Thema s op gebied van arbeidsvoorwaarden - Thema s op gebied van arbeidsomstandigheden - Thema s op gebied van VGWM - Beleidsaspecten - Initiatiefvoorstellen - Adviesaanvragen - Instemmingsverzoeken De OR bepaalt naar aanleiding van signalen vanuit de achterban welke thema s actueel zijn. Afspraken bezoek teamoverleg Minimaal eenmaal per zittingsperiode doet de OR het voorstel aan teamleiders om een bezoek te brengen aan hun teamoverleg. Het team dat bezoek van OR-leden op prijs stelt geeft mogelijke data/tijdstippen door aan de ambtelijk secretaris. In de eerstvolgende OR-vergadering vindt er een verdeling plaats onder de OR-leden. In principe doen alle OR-leden hieraan mee. Eén of twee OR-leden vertellen tijdens dit bezoek het een en ander over de OR. Aan de hand van de volgende vooraf toegestuurde vragen inventariseren de betreffende OR-leden de ideeën en wensen van de teamleden: 1. Hoe worden jullie geïnformeerd door de OR? 2. Weten jullie wanneer, bij wie of waar jullie terecht kunnen? 3. Hoe zouden jullie geïnformeerd willen worden? 4. Hoe kan de OR het contact onderhouden? 5. Vinden jullie de OR belangrijk en waarom? 6. Hebben jullie behoefte aan meer contact of een andere vorm van contact? Hebben jullie hier ideeën over? 7. Wie van jullie zou eventueel contactpersoon willen zijn? De betreffende OR-leden doen mondeling verslag van hun bezoek in de OR-vergadering en dienen een schriftelijk verslag in bij de ambtelijk secretaris. De PR-commissie evalueert deze verslagen en bespreekt deze zo nodig binnen de OR. Nog een mogelijkheid is het bezoeken van werkoverlegvormen, maar dat vergt erg veel tijd van de leden en is niet eenvoudig te organiseren.

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT YASHODA BHAWAN. en de CLIENTENRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT YASHODA BHAWAN. en de CLIENTENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT YASHODA BHAWAN en de CLIENTENRAAD 1 juni 2013 www.yashodabhawan.nl Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Yashoda Bhawan Begrippen In dit besluit wordt verstaan onder: 1. Zorgaanbieder:

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Reglement versie oktober 2016

Reglement versie oktober 2016 Reglement Cliëntenraad Lumens Artikel 1. Doel cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de klanten van Lumens en brengt - gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden wil uitvoeren. Art.

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR

Huishoudelijk reglement MR Huishoudelijk reglement MR Versie: 1.0 Datum: januari 2012 Inhoudsopgave 0. Introductie...3 1. Taakomschrijvingen...3 2. Wijze van bijeenroepen van vergaderingen...5 3. Wijze van opstellen van de agenda...5

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Ondernemingsraad. Handboek. Medezeggenschap

Ondernemingsraad. Handboek. Medezeggenschap Ondernemingsraad 1 Handboek Medezeggenschap 2 Handboek Medezeggenschap Westrom 1. Inleiding en voorwoord 4 2. Missie en visie ondernemingsraad Westrom 5 2.1. Missie 5 2.2. Visie 5 2.3. Doelstellingen 5

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen:

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen: Inleiding Dit instrument is te gebruiken als een format voor het opstellen van een huishoudelijk reglement. In zo n reglement staan de werkafspraken over het besturen en het organiseren van de maatschap.

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief Medezeggenschapsraad OBS De Akker Communicatieplan Datum: november 2014 Versie: definitief 1 Inleiding Communicatie is essentieel voor het functioneren van de Medezeggenschapsraad (MR). Met name de relatief

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster.

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. 2. De Cliëntenraad bevordert het zo goed mogelijk functioneren

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

De planning is het halve werk

De planning is het halve werk De planning is het halve werk Een goede voorbereiding is noodzakelijk bij OR-taken Frank Schreiner Adviseur FNV Formaat In: OR Rendement Oktober 2009 1 Inleiding De Amerikaanse journalist I.F. Stone schreef

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC.

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. Artikel 1: Definities Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. In dit reglement wordt verstaan onder: Erasmus MC: Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam Cliëntenraad: Cliëntenraad van het Erasmus

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. MR leden 3 4. Taakomschrijvingen 4 5. Vergaderingen, aanwezigen,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Brenda Vink Uit onderzoek (OR Insight 2012) blijkt dat ca. 61% van de ondernemingsraden ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris. De omvang

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement oudercommissie

Huishoudelijk reglement oudercommissie Huishoudelijk reglement oudercommissie 27 augustus 2014 1 2 A. Werkwijze oudercommissie 1. Samenstelling oudercommissie a) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; b) Bij de

Nadere informatie

Werkwijze klachtencommissie voor de woningcorporaties aangesloten bij Woning in Zicht

Werkwijze klachtencommissie voor de woningcorporaties aangesloten bij Woning in Zicht Werkwijze klachtencommissie voor de woningcorporaties aangesloten bij Woning in Zicht Woning in Zicht en de aangesloten woningcorporaties hebben de kwaliteit van onze dienstverlening hoog in het vaandel

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Professionele AdviesRaad (PAR) Reglement

Professionele AdviesRaad (PAR) Reglement Professionele AdviesRaad () Reglement JGZ Zuid-Holland West November 2016 Versie: definitief (1.0) Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 2 DOELSTELLINGEN 3 3 TAKEN 3 4 SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR VAN

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie