Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007"

Transcriptie

1 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro Spartok: Nele Depuydt Chiro Zarren: Elien Ronse JH De Zunne: Karel Dewaele JH De Zunne: Kristof Vanderhaeghe Het Werkt Werken: Wouter Crombez Het Werkt Werken: Joke Bekaert Onafhankelijk: Bernard Dewilde (voorzitter) Wouter Verscheure (ondervoorzitter) Waarnemend: Schepen van jeugd: Marc Vanderhaeghe Jeugdconsulent: Yves Vierstraete (secretaris) Afwezig met kennisgeving: JH De Kanapee: Vicky Coussens JH De Kanapee: Tom Dewanckele KLJ Kortemark: Kenneth Lingier Onafhankelijk: Sofie Declerck Open Kamp Houtland: Karel-Lodewijk Decleir Scouts Kortemark: Kevin Vanhoutte Troubadours: Lies Coudron Afwezig: KAJ Zarren-Werken: Sven Van den Brande Jeugdbrandweer Kortemark JH De Meeuwe: Karel Rigole Spelenderwijs Werken 2. WELKOM We klinken op de laatste vergadering van de Kortemarkse jeugdraad in Wanneer we terugblikken naar onze gerealiseerde projecten, georganiseerde activiteiten, vormingen en vergaderingen hebben we toch enkele opmerkingen: Bedenkingen van de Kortemarkse jeugdraad: Zowel de leden van de Kortemarkse jeugdraad als het gemeentebestuur zijn zo te zien niet op de hoogte van hun rechten/plichten of van de werking van de Kortemarkse jeugdraad. Bovendien blijkt de band tussen het gemeentebestuur en de Kortemarkse jeugdraad niet altijd even vlot te verlopen. Het takenpakket van de Kortemarkse jeugdraad is ruimer dan alleen maar vergaderen en adviezen geven. Ook ontmoeting, mogelijkheid tot het uitbouwen van netwerken, mogelijkheid voor aanzet tot onderlinge samenwerking, overleg plegen, het aanbod van verenigingen op elkaar afstemmen of het organiseren van initiatieven en occasionele activiteiten behoren tot ons takenpakket. De opdracht van de Kortemarkse jeugdraad bestaat ook uit het organiseren van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid, inzonderheid de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk jeugdbeleidsplan. In het onderzoek De staat van de jeugdraad, Het adviesorgaan van het gemeentelijke jeugdbeleid. Descriptief onderzoek naar de werking van de lokale jeugdraden in Vlaanderen. door promotor: prof. D. Verté staan de volgende verwachtte taken van de jeugdconsulent opgesomd: hij neemt de jeugdraad mee in de opmaak van het jeugdwerkbeleidsplan Verslag jeugdraad 7 december

2 hij is een noodzakelijke link met het gemeentebestuur hij geeft informatie over de praktische haalbaarheid van adviezen hij geeft inhoudelijke informatie ter voorbereiding van de adviezen hij pleegt overleg met de gemeentelijke diensten en adviesraden hij heeft een voorbereidende functie met betrekking tot de vergaderingen hij zorgt voor inhoudelijke input en snijdt thema s aan hij bevraagt de mensen en weet wat er leeft bij de mensen hij zorgt voor continuïteit hij coördineert de activiteiten hij overbrugt de kloof tussen het beleid en het veld hij houdt contact met andere gemeenten hij is een procesbegeleider hij maakt het verslag van de jeugdraad hij is de spilfiguur in het netwerk hij beïnvloedt en stuurt de jeugdraad hij neemt de schepen mee in een lange termijnvisie De aanwezige leden van de Kortemarkse jeugdraad merken op dat er heel wat vragen en opmerkingen komen van het gemeentebestuur over wat nu precies de taken en opdrachten zijn van de jeugdconsulent met betrekking tot de Kortemarkse jeugdraad? Daarom vraagt de Kortemarkse jeugdraad aan de schepen van jeugd, dat eens te bespreken in het college van burgemeester en schepenen. Graag hadden wij, in naam van de Kortemarkse jeugdraad, dan een antwoord ontvangen wanneer we wel of wanneer we geen ondersteuning krijgen van het gemeentebestuur voor het organiseren van speelstraten, fuiven, films, fietsgraveeractie, PAcursussen, vormingen, enz. De Kortemarkse jeugdraad vraagt logistieke ondersteuning van de jeugdconsulent voor het organiseren en coördineren van de opgenomen activiteiten en vormingen opgenomen in het jeugdbeleidsplan Wanneer de jeugdconsulent op de dag van de activiteit of vorming niet aanwezig mag zijn, is het voor de Kortemarkse jeugdraad niet haalbaar om dit alles te realiseren. In de laatste vergaderingen, tijdens de evaluatie van de activiteiten, werd er beslist de fietsgraveeractie en de PA-cursus maar tweejaarlijks meer te organiseren. De formule van de fuiven zal ook herzien worden om meer belangstelling te krijgen. Daar de vergaderingen niet meer mogen doorgaan op een zondag, werden heel wat praktische regelingen besproken via mail. Met deze werkwijze gaat de Kortemarkse jeugdraad niet meer akkoord. Praktische regelingen moeten kunnen besproken worden tijdens een vergadering! Nu vragen wij aan het college om hun beslissing te herzien en terug toestemming te geven aan de Kortemarkse jeugdraad om op zondagvoormiddag te vergaderen. Wat is het standpunt van het college over het voorbije werkjaar van de Kortemarkse jeugdraad? Toelichting van de jeugdconsulent: De stoel van jeugdconsulent is niet de gemakkelijkste om op te zitten. Soms komt hij gekneld te zitten tussen de belangen van de Kortemarkse jeugdraad en de belangen van de gemeente. Misschien is het ook interessant om het huishoudelijk reglement van de Kortemarkse jeugdraad volgend jaar te herzien en opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad om de wederzijdse verwachtingen nader en duidelijker te omschrijven. 3. GOEDKEURING VORIG VERSLAG Geen opmerkingen. 4. KASVERSLAG De stand van de rekening werd overlopen. Verslag jeugdraad 7 december

3 5. BERICHTEN UIT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Uit het college van 26 november 2007: - Politieverordening feesten, fuiven en festiviteiten is ter sprake gekomen. Werd nog niet goedgekeurd. Een advies en opmerkingen werd geformuleerd door de jeugdconsulent en op de agenda van 3 december 2007 geplaatst. - De klacht van Chiro Zarren ivm de aangevraagde politiebegeleiding zal door de burgemeester zelf verder afgehandeld worden op de politieraad. Op het college van 17 december 2007 wordt dit punt herbesproken. Uit het college van 3 december 2007: - Het verslag van de vergadering van de Kortemarkse jeugdraad van vrijdag 23 november 2007 werd ter kennisgeving op de agenda geplaatst. - De subsidies jeugdwerkinitiatieven 2007 werden goedgekeurd. - De subsidies kadervorming 2007 werden goedgekeurd. - De uitbetaling van de projectsubsidies 2007 werden goedgekeurd. - De uitbetaling van het kampvervoer 2007 werd goedgekeurd. - De aanvraag voor de fuif van de Scouts werd goedgekeurd. - Ons advies over het nieuwe reglement op het gebruik van het gemeenschapscentrum Kortemark werd gevolgd. - De opmerkingen van de jeugdconsulent ivm de politieverordening fuiven zal doorgegeven worden aan de politieraad. 6. BERICHTEN VAN DE JEUGDDIENST Nu dat de subsidies werden goedgekeurd worden deze gestort op de doorgegeven bankrekeningnummers van de jeugdwerkinitiatieven. Jullie mogen de centjes eind januari 2008 op jullie bankrekening verwachten. We overlopen de opmerkingen gegeven van de jeugddienst ivm de politieverordening fuiven. Op pagina 1: artikel 1.2: weekend: het weekend begint op zaterdag uur en eindigt op zondag uur. het weekend begint op vrijdag uur en eindigt op zondag uur. Op pagina 2: artikel 1.2: geluidsbegrenzer: Bijna niemand is in bezit van een geluidsbegrenzer, zelfs de installaties (muziekinstallatie, extra versterker en PA-installatie) van de uitleendienst van Kortemarkse jeugdraad zijn geen begrenzers aanwezig. Op pagina 3: artikel 2.1: meldingsplicht In het reglement op het gebruik van ontmoetingscentra Kortemark, goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 27 juni 2006, staat vermeld, onder punt J1, dat de aanvraag schriftelijk moet gebeuren gericht aan het college van burgemeester en schepenen, en dit maximum 6 maanden en ten laatste 1 maand voor de geplande datum. In de politieverordening voor fuiven hanteren jullie een andere termijn, nl. twee maand op voorhand, die naar mijn inziens niet haalbaar zal zijn voor de 8 verenigingen van Kortemark die een fuif organiseren. Op pagina 7: artikel 6.8: Wat wordt er bedoeld met verandering van opstelling en/of elementen van de geluidsinstallatie? Op pagina 7: artikel 7: einde muziekuitstraling besloten plaatsen het sluitingsuur staat hier niet vermeld? Op pagina 8: artikel 8: einde muziekuitstraling in open lucht Het is verboden tijdens het weekend en op feestdagen tijdens evenementen in open lucht muziek te spelen voor 10 uur en na 1 uur s morgens. na 3 uur s morgens Op pagina 9: artikel 17: inlichtingenbord: Verslag jeugdraad 7 december

4 Wat wordt er bedoeld met het bord dient voldoende groot te zijn? Op pagina 10: artikel 19: jeugdbescherming: Een organisator moet nog steeds min 16-jarigen weigeren op zijn feest. Het verbaast mij dat er nog steeds misverstanden opduiken over de fuifwetgeving. De wet van 15 juli 1960 op de zedelijke bescherming van de jeugd (BS ) bepaalt inderdaad in Art. 1 dat een jongere beneden de 16 jaar (sinds 9 juli 1973, daarvoor was dat 18 jaar) een danszaal niet mag betreden. Dit verbod is echter niet absoluut. Art.1,3 bepaalt dat iedere jongere, ongeacht zijn leeftijd, toegang heeft tot bals die zonder winstgevend doel zijn ingericht (bal van de burgemeester, schoolbal, bals en fuiven van verenigingen). Jullie gaan er vanuit dat elke fuif, ongeacht de organisator, een winstgevend doel heeft. Deze interpretatie klopt niet met het jeugdwerk. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat zes op de tien jongeren tussen 13 en 25 jaar af en toe mogen uitgaan. Naast bioscoopbezoek is fuiven de meest favoriete uitgaansvorm voor jongeren. Van de bevraagde dertienjarigen stelt 6 dat hij/zij mag uitgaan van hun ouders. Jongeren zijn dus al vóór hun zestiende met fuiven bezig, met toestemming van hun ouders. Wanneer jongeren zich buitenshuis willen ontspannen en zij mogen niet binnen op een fuif, dan komen ze terecht op straat. De fuiven van het jeugdwerk spelen net in op de behoeften van deze doelgroep. Fuiven zijn voor hen een betaalbare vrijetijdsbesteding, bereikbaar omdat deze plaatsvinden in de onmiddellijke omgeving en dan wordt hen de toegang geweigerd! Als 16-jarigen enkel kunnen fuiven door met 18-jarige vrienden mee te gaan, drie gemeenten verder naar een fuif of dancing, dan moet men zich toch ernstige vragen beginnen stellen. Info terug te vinden op 1. De politie kan de fuiforganisator niet verplichten iemand aan de deur te zetten die de controle moet doen op leeftijd. Want dan zou deze activiteit onder de bewakingswet vallen. Een bewaking kan immers wettelijk niet worden opgelegd aan de organisator. Men kan wel vragen dat men bij de verkoop van de tickets daar wel rekening mee houdt. 2. Vooreerst is er in een gemeentelijke zaal meestal geen handelskarakter en dus geen wettelijke basis om iemand te weigeren. Bovendien mag de overheid ook geen bevolkingsgroepen discrimineren (grondwettelijk gelijkheidsbeginsel). M.a.w. controle op leeftijd is volledig uit den boze. 3. Een vereniging heeft het recht om haar eigen leden uit te nodigen op haar jaarlijkse fuif, ook al zijn die geen 16 jaar. De leden staan dan onder het toezicht van de volwassen begeleiders. Als je echt moeilijkheden met de gemeente verwacht, laat je de ouders desnoods een papier tekenen waarbij zij bevestigen dat hun kinderen onder toezicht staan van de volwassen begeleiders. Een min-16-jarige die dan geen lid is van de vereniging kan dan uiteraard niet binnen. 4. De wet stelt echter duidelijk dat men niet zomaar min 16-jarigen mag weigeren op een fuif waar geen handelskarakter is (bijvoorbeeld een fuif van en in het jeugdhuis). Enkel wanneer een jeugdhuis een sluitend lidkaartensysteem heeft en op haar lidmaatschap een leeftijdsgrens zet van 16 jaar heeft dit jeugdhuis het recht deze jongeren te weigeren. Maar stel nu dat je fuif wel degelijk plaatsvindt in een particuliere zaak, waardoor er dus wel sprake is van een handelskarakter. Burgers hebben wettelijk niet het recht om de identiteit van andere burgers te controleren. Als je bij een fuif in een zaal met handelskarakter twijfelt of iemand al dan niet 16 is, mag je aan deze persoon wel vragen of hij/zij zijn/haar leeftijd kan bewijzen. Kan of wil die persoon dat niet, dan heb je het recht deze de toegang te weigeren. Als je iemand wil weigeren die jonger is dan 16 jaar of dronken is en je stelt daarvoor speciaal iemand aan (personeel of vrijwilliger aan de ingang) dan valt dat (volgens de interpretatie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) wel degelijk onder de bewakingswet. Je moet dat dan melden aan de burgemeester en de namen van de mensen die de controle doen doorgeven. Wat valt niet binnen de bewakingswet? De personen die verantwoordelijk zijn voor de ticketcontrole en verkoop kunnen iemand de toegang weigeren als deze personen ook wettelijk geen toegang hebben. Bijvoorbeeld omdat ze geen ticket hebben, geen 16 jaar zijn of in dronken toestand verkeren. Als je aan de personen in kwestie geen ticket verkoopt kan je hen uiteraard de toegang weigeren. Verslag jeugdraad 7 december

5 Besluit: je mag niet iemand speciaal aanstellen om dronkaards of min-16-jarigen buiten te houden, maar je kan er wel voor zorgen dat hen geen toegangsticket wordt verkocht. Op pagina 11: afbouw evenement: Het volgende wordt nu gehanteerd en staat vermeld in het reglement op het gebruik van ontmoetingscentra Kortemark, goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 27 juni 2006: De activiteit eindigt ten laatste om uur. De muziek wordt volledig stilgelegd en de ruimten worden onmiddellijk vrijgemaakt. De discobar en drankinstallaties worden onmiddellijk verwijderd. Het schoonmaken gebeurt door een schoonmaakfirma aangeduid door het gemeentebestuur. Deze schoonmaakfirma moet vanaf uur zonder problemen alle lokalen kunnen opkuisen. De politiezone Polder wenst terug een cursus gemachtigd opzichter te organiseren. Vooraleer ze overgaan tot de organisatie van deze cursus, wensen zij eerst na te gaan of er behoefte is naar zo n cursus. De Kortemarkse jeugdraad en de jeugddienst wensen samen te werken met de politiezone Polder voor het organiseren van een cursus gemachtigd opzichter. Niet alleen voor de leiding en bestuursleden van de jeugdwerkinitiatieven maar ook voor de monitoren van de speelpleinwerking. We evalueren de kopieservice van de jeugddienst. Er werd een globaal rapport samengesteld van 1996 tot Het verslag werd doorgenomen tijdens de vergadering, iedereen kreeg een kopie van de resultaten. De twee toppers voor het nemen van kopies zijn Chiro Handzame en Scouts Kortemark. Het totale aantal genomen kopies per jaar schommelt tussen de en , dit jaar werden er kopies genomen. Ieder jeugdwerkinitiatief kan zien hoeveel kopies hij genomen heeft per jaar. Overzichtsrapport gemaakte kopieën door jeugdverenigingen in 2007 Vereniging Kopieën % Chiro Handzame ,91% Chiro Zarren ,19% KLJ Kortemark ,51% KAJ Zarren 0 0,0 KLJ Zarren 0 0,0 Scouts ,37% Troubadours ,55% Jeugdbrandwee r 0 0,0 JH 'De Kanapee' 535 1,57% JH 'De Zunne' ,0 JH 'De Meeuwe' ,95% Green Forward ,37% Spelenderwijs 0 0,0 Jeugdkoor 0 0,0 Jong CD&V 200 0,59% Totaal kopieën Verslag jeugdraad 7 december

6 7% 2% 6% Overzichtsrapport gemaakte kopieën door jeugdverenigingen in 2007 Chiro Handzame 1% Chiro Zarren KLJ Kortemark KAJ Zarren KLJ Zarren 4% 1 Scouts 26% Troubadours Jeugdbrandweer 24% 4% 16% JH 'De Kanapee' JH 'De Zunne' JH 'De Meeuwe' Green Forward Spelenderwijs Jeugdkoor Jong CD&V Volledig aantal kopieën per vereniging aantal copy's Chiro Handzame Chiro Zarren KLJ Kortemark KAJ Zarren KLJ Zarren Scouts Kortemark Troubadours Jeugdbrandweer JH 'De Kanapee' verenigingen JH 'De Zunne' JH 'De Meeuwe' Green Forward Spelenderwijs Jeugdkoor Werkt Jong CD&V Chiro Handzame Chiro Zarren KLJ Kortemark KAJ Zarren KLJ Zarren Scouts Kortemark Troubadours Jeugdbrandweer JH 'De Kanapee' JH 'De Zunne' JH 'De Meeuwe' Green Forward Spelenderwijs Jeugdkoor Werkt Jong CD&V Aantal fotokopieën per jaar Er werden terug formulieren uitgedeeld met de vraag om de afgevaardigde voor de Kortemarkse jeugdraad aan te duiden voor 2008 aan alle jeugdwerkinitiatieven. Gelieve deze in orde te brengen tegen de eerste vergadering van het jaar 2008, nl. 25 januari Daar er veel verschuivingen zijn in de besturen van de jeugdwerkinitiatieven werd er ook voorgesteld om jaarlijks de huurcontracten opnieuw te laten ondertekenen door de voorzitter en secretaris van het jeugdwerkinitiatief en de burgemeester en gemeentesecretaris. In het Verslag jeugdraad 7 december

7 huurcontract staat alle uitleg waarvoor het gemeentebestuur en de jeugdverenigingen moeten instaan. In de overeenkomst staat ook vermeld wat er mag en niet mag met het gratis gebruik van het gemeentelijke lokaal. In de vorige vergadering van de Kortemarkse jeugdraad werden de nieuwe huurcontracten samen met de lokalenmappen uitgedeeld. De ondertekende huurcontracten moeten ten laatste terug binnen zijn op 25 januari 2008 van: - jeugdhuis De Kanapee - jeugdhuis De Meeuwe - KAJ-Zarren - Chiro Zarren - Chiro Spartok - scouts Kortemark - KLJ Kortemark - Troubadours Momenteel al ondertekend terug binnengebracht van: - jeugdhuis De Zunne 7. BERICHTEN VAN ANDERE ADVIESRADEN Cultuurraad: geen berichten Beheerraad bibliotheek: geen berichten Gecoro: geen berichten Lokaal Drugoverleg Kortemark: geen berichten Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang: geen berichten Milieuraad: geen berichten Provinciale jeugdraad: geen berichten Seniorenadviesraad: geen berichten Sportraad: Het sportbeleidsplan is klaar en ligt klaar ter goedkeuring voor de gemeenteraad van december CINE LOCALE De cultuurdienst laat het volgende weten ivm de filmvoorstellingen: (Bij L Auberge Espagnol waren er 15 betalende en 4 medewerkers.) Het voorstel om de kindergemeenteraad 2 films te laten kiezen vind ik niet goed daar het binnen die reeks niet te bedoeling is om kinderfilms te programmeren. Voor de kinderen is er in de vakantieperiodes regelmatig een film (bvb. voor krokus 2008 staan Pluk van de Petteflet en Kruistocht in Spijkerbroek geprogrammeerd). Ik denk niet dat je op een vrijdagavond veel kinderen naar de Beuk kunt krijgen. Voor de rest zou ik inderdaad nog afwachten tot de reeks nu gedaan is en dan beslissen of het wordt verder gedaan of niet en in welke formule. De film programmatie: - Vrijdag 28/12/07 Monty Python s Life of Brian (1979) (met cultuurraad) (KT) - Vrijdag 22/02/08 Dancer in the Dark (met Björk als actrice en muzikante) (met jeugdraad) (+16 jaar) - Vrijdag 28/03/08 To Walk Again (2007) (documentaire van Stijn Coninckx, met Marc Herremans, Kim Clijsters, Kim Gevaert) (met jeugdraad) (alle leeftijden) - Vrijdag 23/04/08 Babel (2006) (met cultuurraad) (met Brad Pitt) (zelfde regisseur als van Amores Perros) (+12 jaar) - Vrijdag 23/05/08 Dagen Zonder Lief (van Felix van Groeningen, cfr. Steve & Sky) (met jeugdraad) (KT) Op 22 februari 2007 verzorgen wij, de Kortemarkse jeugdraad, de film Dancer in the Dark. Onze uitleendienst zorgt terug voor het nodige materiaal. De jeugddienst zorgt ervoor dat de Verslag jeugdraad 7 december

8 drank geleverd en gekoeld is. De technieker van de gemeente, Bart Mommerency, zal vanaf 19u30 voor het opstellen van het materiaal zorgen en de film vertonen. 9. AGENDA KORTEMARKSE JEUGDRAAD 2008 We stellen een voorlopige kalender, in afwachting van het besluit van het college, samen van de vergaderingen en activiteiten van de Kortemarkse jeugdraad: 25 januari 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 15 februari 2008 om 19u00 Nieuwjaarsetentje Kortemarkse jeugdraad 22 februari 2008 om 20u30 Cinema Locale: Dancer in the Dark 14 maart 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 28 maart 2008 om 20u30 Cinema Locale: To Walk Again 18 april 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 23 april 2008 om 20u30 Cinema Locale: Babel 17 mei 2008 Speelstraat Deluxe Kortemarkse jeugdraad 16 mei 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 23 mei 2008 om 20u30 Cinema Locale: Dagen Zonder Lief 13 juni 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 26 september 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 17 oktober 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 16 november 2008 Occasionele activiteit Kortemarkse jeugdraad 28 november 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 12 december 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 10. VARIA - Jeugdhuis De Meeuwe vraagt wanneer er nu eindelijk werk zal gemaakt worden van de toiletten van het jeugdhuis. Het is nu al twee jaar geleden dat de technische dienst gestart heeft met de werken. Op 24 september 2007 werd de vraag al eens gericht naar het gemeentebestuur, jeugddienst en schepen, op heden nog altijd geen vorderingen van de werken. Er werd een hokje bijgebouwd, leidingen werden voorzien en vier herentoiletten werden geleverd. Deze vier herentoiletten hebben drie maanden in het gras blijven liggen totdat er één werd gestolen. Jeugdhuis De Meeuwe heeft dan de resterende drie toiletten binnengelegd. Wanneer kunnen die werken afgewerkt worden? Er ging ook een nieuwe gasteller geplaatst worden. Wanneer de vraag een half jaar terug werd gesteld om de ruimte vrij te maken heeft Jeugdhuis De Meeuwe dat onmiddellijk uitgevoerd, maar op heden terug nog altijd geen nieuwe gasteller. - Er wordt voorgesteld om volgend jaar onze speelstraat Deluxe te organiseren te Zarren, net zoals vermeld in het jeugdbeleidsplan Op 15 februari 2008 gaat ons Nieuwjaarsetentje door. Er wordt voorgesteld om het dit jaar in ontmoetingscentrum De Kouter te organiseren. 11. POST - JCW, jeugd, cultuur & Wetenschap, driemaandelijks uitgave nr Sportkaderopleidingen 2008, Vlaamse Trainersschool, Nieuw adres vanaf , Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 te 1000 Brussel. - West-Vlaanderen Jongt, Nieuwsbrief van de provinciale jeugddienst, nummer 109 december Koning Kevin, Vormingsbooster Vast Bureau Provinciale jeugdraad, uitnodiging vergadering woensdag 12 december Vast Bureau Provinciale jeugdraad, uitnodiging grensoverschrijdende ontmoetingsdag jeugd & onderwijs woensdagnamiddag 23 januari 2008 in het Entrepot te Brugge Verslag jeugdraad 7 december

9 - Crejaksie, informatiebrochures van Crejaksie vzw Volgende vergadering: Vrijdag 25 januari 2008 om 20 u Jeugddienst Kortemark, Ichtegemstraat 2a te Kortemark Verslag jeugdraad 7 december

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 21 september 2008

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 21 september 2008 Kortemark, 23 september 2008 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 21 september 2008 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 25 januari 2009

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 25 januari 2009 Kortemark, 27 januari 2009 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 25 januari 2009 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro Spartok:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 30 november 2008

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 30 november 2008 Kortemark, 2 december 2008 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 30 november 2008 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 2 mei 2010

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 2 mei 2010 Kortemark, 5 mei 2010 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 2 mei 2010 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Chiro Spartok: Nele Depuydt (S) Chiro Zarren: Emmy Vandebussche

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 23 januari 2011

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 23 januari 2011 Kortemark, 25 januari 2011 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 23 januari 2011 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Jelle Vercoutere (S) Chiro

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 december 2009

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 december 2009 Kortemark, 21 december 2009 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 december 2009 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Chiro Zarren: Elien Ronse JH De Meeuwe:

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 19 maart 2006

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 19 maart 2006 Kortemark, 20 maart 2006 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 19 maart 2006 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Chiro Spartok: Vicky Coussens Het Werkt Werken:

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 3 mei 2009

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 3 mei 2009 Kortemark, 5 mei 2009 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 3 mei 2009 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck (S) Chiro Zarren:

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende jeugdhuizen en jeugdverenigingen van Meerhout die werken met vrijwilligers, en dit binnen de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 maart 2011

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 maart 2011 Kortemark, 22 maart 2011 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 maart 2011 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Jelle Vercoutere (S) Chiro Spartok:

Nadere informatie

gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering

gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering Kopie aan: WIE VOOR WAT OK/NOK BESTUURSVERGADERING JEUGDRAAD Vergadering van 19/12/2013 in de Chiro-lokalen Leden Bert Verstraete Hans

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 18 juni 2006

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 18 juni 2006 Kortemark, 20 juni 2006 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 18 juni 2006 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Chiro Spartok: Vicky Coussens Chiro Zarren: Jessie

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk-

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Aanwezig: Verontschuldigd: 1. Goedkeuring + overloop vorig verslag: 2.Evaluatie Jeugdnamiddag: 3.Brandveiligheid vorming: Jurgen Bal (JC Blizzard) Robby

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Kortemarkse jeugdraad van zondag 17 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Kortemarkse jeugdraad van zondag 17 mei 2015 Kortemark, 19 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Kortemarkse jeugdraad van zondag 17 mei 2015 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Scouts Kortemark: Mathias Pauwelyn (S) Jeugdhuis De

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN JEUGDRAAD JABBEKE zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN STATUTEN GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Jeugd : onder jeugd wordt de beleidscategorie verstaan

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 8 september 2015 19.30u Scoutslokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: KSA: Jeroen, Kristof & Ann-Sophie SCOUTS: Anke KLJ: Kim, Tom & Elissa Speelplein: / aanwezige waarnemers:

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013

VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 Aanwezig: Chirojongens Groot-Vorst (Dieter Heus, Dries Peeters), Chiromeisjes Groot-Vorst (Britt Mondelaers), Chiromeisjes Veerle (Lise Vermeulen, Lotte Gielis),

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Jeugdraad 13 MAART 2013

Jeugdraad 13 MAART 2013 Jeugdraad 13 MAART 2013 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Jonas De Vos (voorzitter jeugdraad), Tomas Derycke (KSA Zulte), Sven Baert (KSA Zulte), Camille Dekie (Chiro Olsene), Fran Van Looveren (Chiro

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN WUUSTWEZEL. Zitting van 26 maart 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN WUUSTWEZEL. Zitting van 26 maart 2012 UITTRKSL UIT D NOTULN VAN D GMNTRAAD VAN WUUSTWZL Zitting van 26 maart 2012 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ansoms J. - Burgemeester - Voorzitter Breugelmans K., Bogaerts L., Phiiipsen P., Mertens-Van

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015:

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Aanwezig: Gabriëlla (Voorzitter), Ruben, Tom, Wouter (Chiro Erps-Kwerps), Dave (JH t Excuus), Mathias, Hans (Scouts Kortenberg), Jens, Thibaud (JH Den Aap), Pieter (JH

Nadere informatie

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse In werking vanaf werkjaar 2014-2015 1.1. Algemene bepalingen art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het

Nadere informatie

Het verslag van vorige vergadering ( ) werd overlopen en goedgekeurd.

Het verslag van vorige vergadering ( ) werd overlopen en goedgekeurd. Jeugdraadvergadering 19 november 2009 Aanwezig: Else De Wachter (schepen jeugd) Loes Troch (jeugdconsulent) Stijn Espagnet (voorzitter jeugdraad) Kim Vanden Brande (ondervoorzitter jeugdraad) Tom Lamberts

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

0. Vorig verslag Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

0. Vorig verslag Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Algemene vergadering 3 maart 2016 19u30 Chiro Heikant Aanwezig: Chiro Heikant: Daan Cuypers, Erin Maris Jeugdhuis: Jonathan Labiche Speelplein Kriebels: Tom Linden KLJ jongens en meisjes: Heylen Ricky,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Een en ander wordt geregeld in het Jeugdbeleidsplan (JBP). Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden bij de Jeugddienst of op de website www.dehaan.be/jeugd POST 1:

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE JEUGDWERK IN DE GEMEENTE Je eenheid ontvangt van de stad of gemeente een hoop ondersteuning en subsidies. Het gemeentelijk beleid bepaalt welke ondersteuning er voorzien is en welke subsidies verdeeld

Nadere informatie

Jeugdraad 28 november Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen

Jeugdraad 28 november Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen Jeugdraad 28 november 2013 1. Verslag vorige vergadering 2. Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen Zichtrekening 1243,22 euro Spaarrekening 19122,62 euro 3. Beurtrol plakzuilen

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER Dit formulier moet tenminste: Voor evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, en voor evenementen die in openlucht of in tenten

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

GR punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur

GR punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur GR20130424 punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur Het amendement van schepen L Meert (Sp.a-Groen) om de tekst (per jaar of op jaarbasis) te uniformiseren om de overeenkomst te laten ingaan

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij

2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij AANWEZIGHEDEN aanwezige leden:, Anke, Merel, Kristof, Tom, Kim, Elissa, Debbie aanwezige waarnemers: Gerrit, Mieke verontschuldigd:

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter)

Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter) Jeugdraad 25/01/2014 Aanwezig: JH Guuk, Scouts Oetingen, KLJ Strijland, Chiro Windekind, Chiro Uidekrij, Scouts Gooik, Evelyne Schoukens (voorzitter) Verontschuldigd: Chiro Were Di, Chiro Kester Verslag:

Nadere informatie

Subsidiereglement gemeente Wachtebeke

Subsidiereglement gemeente Wachtebeke Subsidiereglement gemeente Wachtebeke Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art.1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het jaarplan van het jeugdwerkbeleidsplan,

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk.

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. Artikel 1. Begrippen. Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. - Wortegem-Petegem: de gemeente Wortegem-Petegem met

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel:

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel: Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS AANVRAAGFORMULIER VOOR KAMPSUBSIDIES Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Naam: Adres: Tel.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Algemene Vergadering 29/03/2017

Algemene Vergadering 29/03/2017 Algemene Vergadering 29/03/2017 Agenda 1. Verwelkoming Presentatie Meerhout 2. Toelichting erfgoedcel k.erf: Nacht van het Kempens Erfgoed 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 4. Kasverslag 2016,

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT uw kenmerk ons kenmerk datum uw contactpersoon telefoonnummer bijlage(n) Isabelle De Gauquier 054 51 61 60 feest- en fuifreglement isabelle.degauquier@galmaarden.be MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Jeugddienst Zottegem SJC De Muze Beislovenstraat 4 9620 Zottegem tel/09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Reglement Dit reglement regelt de verdeling van de

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15) SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 1 maart 2016. Na deze

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Jeugdraad 17 MEI 2011

Jeugdraad 17 MEI 2011 Jeugdraad 17 MEI 2011 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (Open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Sam De Waele (Open Jeugdwerk), Jo Vermeersch (KSA Zulte), Stefaan Vermeersch

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD 24/04/2014

VERSLAG JEUGDRAAD 24/04/2014 VERSLAG JEUGDRAAD 24/04/2014 Aanwezigheden Aanwezig: Robbert Neckebroek (jeugdconsulent), Aaron De Ruyver (ondervoorzitter), Wouter Maes (secretaris) (te laat), FOS, Joe-English, Den Draai, Chiro D, JRK,

Nadere informatie

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar)

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Wat is een erkenning? Wichelse verenigingen en particuliere initiatieven (kunstenaars) kunnen zich vanaf 2015 en om de 10 jaar door het gemeentebestuur

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNING JONGERENFUIVEN

EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNING JONGERENFUIVEN EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNING JONGERENFUIVEN Uiterlijk 80 kalenderdagen na de jongerenfuif dit document volledig ingevuld (incl. bijlagen) terugbezorgen aan Dienst Jeugd (Jeugdcentrum Rondpunt 26) DEEL

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015. Na deze

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd

Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd ADVIES Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd www.jeugdraadblg.be JIC t LOFT - JEUGDRAAD BLANKENBERGE VAN MONSSTRAAT 19, 8370 BLANKENBERGE E: INFO@JEUGDRAADBLG.BE W: WWW.JEUGDRAADBLG.BE OPMERKINGEN Met het document

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Vergadering gemeentelijke jeugdraad

Vergadering gemeentelijke jeugdraad Vergadering gemeentelijke jeugdraad Zitting dd. 27 april 2013 Aanwezig VKSJ Wakken: Jana Delagrange, Indra Vanoverbeke KLJ Dentergem: Mannens Stijn, Jolien Haverbeke Kernelle Dentergem: Isabeau De Rijcke,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK Jeugd Houthalen-Helchteren Pastorijstraat 30 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN. T: 011/492.098 E: dries.vandebeeck@houthalen-helchteren.be

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE A. GEGEVENS FUIF: (in te vullen door organisator) naam organiserende vereniging: naam fuif:... e-mail aanvrager:.. datum fuif: / / LOCATIE FUIF: een zaal:

Nadere informatie

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg 1 De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg Een goede voorzitter voor het Lokaal Overleg Kinderopvang vinden is belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Ook over zijn opdracht en taken en welke

Nadere informatie