Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007"

Transcriptie

1 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro Spartok: Nele Depuydt Chiro Zarren: Elien Ronse JH De Zunne: Karel Dewaele JH De Zunne: Kristof Vanderhaeghe Het Werkt Werken: Wouter Crombez Het Werkt Werken: Joke Bekaert Onafhankelijk: Bernard Dewilde (voorzitter) Wouter Verscheure (ondervoorzitter) Waarnemend: Schepen van jeugd: Marc Vanderhaeghe Jeugdconsulent: Yves Vierstraete (secretaris) Afwezig met kennisgeving: JH De Kanapee: Vicky Coussens JH De Kanapee: Tom Dewanckele KLJ Kortemark: Kenneth Lingier Onafhankelijk: Sofie Declerck Open Kamp Houtland: Karel-Lodewijk Decleir Scouts Kortemark: Kevin Vanhoutte Troubadours: Lies Coudron Afwezig: KAJ Zarren-Werken: Sven Van den Brande Jeugdbrandweer Kortemark JH De Meeuwe: Karel Rigole Spelenderwijs Werken 2. WELKOM We klinken op de laatste vergadering van de Kortemarkse jeugdraad in Wanneer we terugblikken naar onze gerealiseerde projecten, georganiseerde activiteiten, vormingen en vergaderingen hebben we toch enkele opmerkingen: Bedenkingen van de Kortemarkse jeugdraad: Zowel de leden van de Kortemarkse jeugdraad als het gemeentebestuur zijn zo te zien niet op de hoogte van hun rechten/plichten of van de werking van de Kortemarkse jeugdraad. Bovendien blijkt de band tussen het gemeentebestuur en de Kortemarkse jeugdraad niet altijd even vlot te verlopen. Het takenpakket van de Kortemarkse jeugdraad is ruimer dan alleen maar vergaderen en adviezen geven. Ook ontmoeting, mogelijkheid tot het uitbouwen van netwerken, mogelijkheid voor aanzet tot onderlinge samenwerking, overleg plegen, het aanbod van verenigingen op elkaar afstemmen of het organiseren van initiatieven en occasionele activiteiten behoren tot ons takenpakket. De opdracht van de Kortemarkse jeugdraad bestaat ook uit het organiseren van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid, inzonderheid de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk jeugdbeleidsplan. In het onderzoek De staat van de jeugdraad, Het adviesorgaan van het gemeentelijke jeugdbeleid. Descriptief onderzoek naar de werking van de lokale jeugdraden in Vlaanderen. door promotor: prof. D. Verté staan de volgende verwachtte taken van de jeugdconsulent opgesomd: hij neemt de jeugdraad mee in de opmaak van het jeugdwerkbeleidsplan Verslag jeugdraad 7 december

2 hij is een noodzakelijke link met het gemeentebestuur hij geeft informatie over de praktische haalbaarheid van adviezen hij geeft inhoudelijke informatie ter voorbereiding van de adviezen hij pleegt overleg met de gemeentelijke diensten en adviesraden hij heeft een voorbereidende functie met betrekking tot de vergaderingen hij zorgt voor inhoudelijke input en snijdt thema s aan hij bevraagt de mensen en weet wat er leeft bij de mensen hij zorgt voor continuïteit hij coördineert de activiteiten hij overbrugt de kloof tussen het beleid en het veld hij houdt contact met andere gemeenten hij is een procesbegeleider hij maakt het verslag van de jeugdraad hij is de spilfiguur in het netwerk hij beïnvloedt en stuurt de jeugdraad hij neemt de schepen mee in een lange termijnvisie De aanwezige leden van de Kortemarkse jeugdraad merken op dat er heel wat vragen en opmerkingen komen van het gemeentebestuur over wat nu precies de taken en opdrachten zijn van de jeugdconsulent met betrekking tot de Kortemarkse jeugdraad? Daarom vraagt de Kortemarkse jeugdraad aan de schepen van jeugd, dat eens te bespreken in het college van burgemeester en schepenen. Graag hadden wij, in naam van de Kortemarkse jeugdraad, dan een antwoord ontvangen wanneer we wel of wanneer we geen ondersteuning krijgen van het gemeentebestuur voor het organiseren van speelstraten, fuiven, films, fietsgraveeractie, PAcursussen, vormingen, enz. De Kortemarkse jeugdraad vraagt logistieke ondersteuning van de jeugdconsulent voor het organiseren en coördineren van de opgenomen activiteiten en vormingen opgenomen in het jeugdbeleidsplan Wanneer de jeugdconsulent op de dag van de activiteit of vorming niet aanwezig mag zijn, is het voor de Kortemarkse jeugdraad niet haalbaar om dit alles te realiseren. In de laatste vergaderingen, tijdens de evaluatie van de activiteiten, werd er beslist de fietsgraveeractie en de PA-cursus maar tweejaarlijks meer te organiseren. De formule van de fuiven zal ook herzien worden om meer belangstelling te krijgen. Daar de vergaderingen niet meer mogen doorgaan op een zondag, werden heel wat praktische regelingen besproken via mail. Met deze werkwijze gaat de Kortemarkse jeugdraad niet meer akkoord. Praktische regelingen moeten kunnen besproken worden tijdens een vergadering! Nu vragen wij aan het college om hun beslissing te herzien en terug toestemming te geven aan de Kortemarkse jeugdraad om op zondagvoormiddag te vergaderen. Wat is het standpunt van het college over het voorbije werkjaar van de Kortemarkse jeugdraad? Toelichting van de jeugdconsulent: De stoel van jeugdconsulent is niet de gemakkelijkste om op te zitten. Soms komt hij gekneld te zitten tussen de belangen van de Kortemarkse jeugdraad en de belangen van de gemeente. Misschien is het ook interessant om het huishoudelijk reglement van de Kortemarkse jeugdraad volgend jaar te herzien en opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad om de wederzijdse verwachtingen nader en duidelijker te omschrijven. 3. GOEDKEURING VORIG VERSLAG Geen opmerkingen. 4. KASVERSLAG De stand van de rekening werd overlopen. Verslag jeugdraad 7 december

3 5. BERICHTEN UIT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Uit het college van 26 november 2007: - Politieverordening feesten, fuiven en festiviteiten is ter sprake gekomen. Werd nog niet goedgekeurd. Een advies en opmerkingen werd geformuleerd door de jeugdconsulent en op de agenda van 3 december 2007 geplaatst. - De klacht van Chiro Zarren ivm de aangevraagde politiebegeleiding zal door de burgemeester zelf verder afgehandeld worden op de politieraad. Op het college van 17 december 2007 wordt dit punt herbesproken. Uit het college van 3 december 2007: - Het verslag van de vergadering van de Kortemarkse jeugdraad van vrijdag 23 november 2007 werd ter kennisgeving op de agenda geplaatst. - De subsidies jeugdwerkinitiatieven 2007 werden goedgekeurd. - De subsidies kadervorming 2007 werden goedgekeurd. - De uitbetaling van de projectsubsidies 2007 werden goedgekeurd. - De uitbetaling van het kampvervoer 2007 werd goedgekeurd. - De aanvraag voor de fuif van de Scouts werd goedgekeurd. - Ons advies over het nieuwe reglement op het gebruik van het gemeenschapscentrum Kortemark werd gevolgd. - De opmerkingen van de jeugdconsulent ivm de politieverordening fuiven zal doorgegeven worden aan de politieraad. 6. BERICHTEN VAN DE JEUGDDIENST Nu dat de subsidies werden goedgekeurd worden deze gestort op de doorgegeven bankrekeningnummers van de jeugdwerkinitiatieven. Jullie mogen de centjes eind januari 2008 op jullie bankrekening verwachten. We overlopen de opmerkingen gegeven van de jeugddienst ivm de politieverordening fuiven. Op pagina 1: artikel 1.2: weekend: het weekend begint op zaterdag uur en eindigt op zondag uur. het weekend begint op vrijdag uur en eindigt op zondag uur. Op pagina 2: artikel 1.2: geluidsbegrenzer: Bijna niemand is in bezit van een geluidsbegrenzer, zelfs de installaties (muziekinstallatie, extra versterker en PA-installatie) van de uitleendienst van Kortemarkse jeugdraad zijn geen begrenzers aanwezig. Op pagina 3: artikel 2.1: meldingsplicht In het reglement op het gebruik van ontmoetingscentra Kortemark, goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 27 juni 2006, staat vermeld, onder punt J1, dat de aanvraag schriftelijk moet gebeuren gericht aan het college van burgemeester en schepenen, en dit maximum 6 maanden en ten laatste 1 maand voor de geplande datum. In de politieverordening voor fuiven hanteren jullie een andere termijn, nl. twee maand op voorhand, die naar mijn inziens niet haalbaar zal zijn voor de 8 verenigingen van Kortemark die een fuif organiseren. Op pagina 7: artikel 6.8: Wat wordt er bedoeld met verandering van opstelling en/of elementen van de geluidsinstallatie? Op pagina 7: artikel 7: einde muziekuitstraling besloten plaatsen het sluitingsuur staat hier niet vermeld? Op pagina 8: artikel 8: einde muziekuitstraling in open lucht Het is verboden tijdens het weekend en op feestdagen tijdens evenementen in open lucht muziek te spelen voor 10 uur en na 1 uur s morgens. na 3 uur s morgens Op pagina 9: artikel 17: inlichtingenbord: Verslag jeugdraad 7 december

4 Wat wordt er bedoeld met het bord dient voldoende groot te zijn? Op pagina 10: artikel 19: jeugdbescherming: Een organisator moet nog steeds min 16-jarigen weigeren op zijn feest. Het verbaast mij dat er nog steeds misverstanden opduiken over de fuifwetgeving. De wet van 15 juli 1960 op de zedelijke bescherming van de jeugd (BS ) bepaalt inderdaad in Art. 1 dat een jongere beneden de 16 jaar (sinds 9 juli 1973, daarvoor was dat 18 jaar) een danszaal niet mag betreden. Dit verbod is echter niet absoluut. Art.1,3 bepaalt dat iedere jongere, ongeacht zijn leeftijd, toegang heeft tot bals die zonder winstgevend doel zijn ingericht (bal van de burgemeester, schoolbal, bals en fuiven van verenigingen). Jullie gaan er vanuit dat elke fuif, ongeacht de organisator, een winstgevend doel heeft. Deze interpretatie klopt niet met het jeugdwerk. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat zes op de tien jongeren tussen 13 en 25 jaar af en toe mogen uitgaan. Naast bioscoopbezoek is fuiven de meest favoriete uitgaansvorm voor jongeren. Van de bevraagde dertienjarigen stelt 6 dat hij/zij mag uitgaan van hun ouders. Jongeren zijn dus al vóór hun zestiende met fuiven bezig, met toestemming van hun ouders. Wanneer jongeren zich buitenshuis willen ontspannen en zij mogen niet binnen op een fuif, dan komen ze terecht op straat. De fuiven van het jeugdwerk spelen net in op de behoeften van deze doelgroep. Fuiven zijn voor hen een betaalbare vrijetijdsbesteding, bereikbaar omdat deze plaatsvinden in de onmiddellijke omgeving en dan wordt hen de toegang geweigerd! Als 16-jarigen enkel kunnen fuiven door met 18-jarige vrienden mee te gaan, drie gemeenten verder naar een fuif of dancing, dan moet men zich toch ernstige vragen beginnen stellen. Info terug te vinden op 1. De politie kan de fuiforganisator niet verplichten iemand aan de deur te zetten die de controle moet doen op leeftijd. Want dan zou deze activiteit onder de bewakingswet vallen. Een bewaking kan immers wettelijk niet worden opgelegd aan de organisator. Men kan wel vragen dat men bij de verkoop van de tickets daar wel rekening mee houdt. 2. Vooreerst is er in een gemeentelijke zaal meestal geen handelskarakter en dus geen wettelijke basis om iemand te weigeren. Bovendien mag de overheid ook geen bevolkingsgroepen discrimineren (grondwettelijk gelijkheidsbeginsel). M.a.w. controle op leeftijd is volledig uit den boze. 3. Een vereniging heeft het recht om haar eigen leden uit te nodigen op haar jaarlijkse fuif, ook al zijn die geen 16 jaar. De leden staan dan onder het toezicht van de volwassen begeleiders. Als je echt moeilijkheden met de gemeente verwacht, laat je de ouders desnoods een papier tekenen waarbij zij bevestigen dat hun kinderen onder toezicht staan van de volwassen begeleiders. Een min-16-jarige die dan geen lid is van de vereniging kan dan uiteraard niet binnen. 4. De wet stelt echter duidelijk dat men niet zomaar min 16-jarigen mag weigeren op een fuif waar geen handelskarakter is (bijvoorbeeld een fuif van en in het jeugdhuis). Enkel wanneer een jeugdhuis een sluitend lidkaartensysteem heeft en op haar lidmaatschap een leeftijdsgrens zet van 16 jaar heeft dit jeugdhuis het recht deze jongeren te weigeren. Maar stel nu dat je fuif wel degelijk plaatsvindt in een particuliere zaak, waardoor er dus wel sprake is van een handelskarakter. Burgers hebben wettelijk niet het recht om de identiteit van andere burgers te controleren. Als je bij een fuif in een zaal met handelskarakter twijfelt of iemand al dan niet 16 is, mag je aan deze persoon wel vragen of hij/zij zijn/haar leeftijd kan bewijzen. Kan of wil die persoon dat niet, dan heb je het recht deze de toegang te weigeren. Als je iemand wil weigeren die jonger is dan 16 jaar of dronken is en je stelt daarvoor speciaal iemand aan (personeel of vrijwilliger aan de ingang) dan valt dat (volgens de interpretatie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) wel degelijk onder de bewakingswet. Je moet dat dan melden aan de burgemeester en de namen van de mensen die de controle doen doorgeven. Wat valt niet binnen de bewakingswet? De personen die verantwoordelijk zijn voor de ticketcontrole en verkoop kunnen iemand de toegang weigeren als deze personen ook wettelijk geen toegang hebben. Bijvoorbeeld omdat ze geen ticket hebben, geen 16 jaar zijn of in dronken toestand verkeren. Als je aan de personen in kwestie geen ticket verkoopt kan je hen uiteraard de toegang weigeren. Verslag jeugdraad 7 december

5 Besluit: je mag niet iemand speciaal aanstellen om dronkaards of min-16-jarigen buiten te houden, maar je kan er wel voor zorgen dat hen geen toegangsticket wordt verkocht. Op pagina 11: afbouw evenement: Het volgende wordt nu gehanteerd en staat vermeld in het reglement op het gebruik van ontmoetingscentra Kortemark, goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 27 juni 2006: De activiteit eindigt ten laatste om uur. De muziek wordt volledig stilgelegd en de ruimten worden onmiddellijk vrijgemaakt. De discobar en drankinstallaties worden onmiddellijk verwijderd. Het schoonmaken gebeurt door een schoonmaakfirma aangeduid door het gemeentebestuur. Deze schoonmaakfirma moet vanaf uur zonder problemen alle lokalen kunnen opkuisen. De politiezone Polder wenst terug een cursus gemachtigd opzichter te organiseren. Vooraleer ze overgaan tot de organisatie van deze cursus, wensen zij eerst na te gaan of er behoefte is naar zo n cursus. De Kortemarkse jeugdraad en de jeugddienst wensen samen te werken met de politiezone Polder voor het organiseren van een cursus gemachtigd opzichter. Niet alleen voor de leiding en bestuursleden van de jeugdwerkinitiatieven maar ook voor de monitoren van de speelpleinwerking. We evalueren de kopieservice van de jeugddienst. Er werd een globaal rapport samengesteld van 1996 tot Het verslag werd doorgenomen tijdens de vergadering, iedereen kreeg een kopie van de resultaten. De twee toppers voor het nemen van kopies zijn Chiro Handzame en Scouts Kortemark. Het totale aantal genomen kopies per jaar schommelt tussen de en , dit jaar werden er kopies genomen. Ieder jeugdwerkinitiatief kan zien hoeveel kopies hij genomen heeft per jaar. Overzichtsrapport gemaakte kopieën door jeugdverenigingen in 2007 Vereniging Kopieën % Chiro Handzame ,91% Chiro Zarren ,19% KLJ Kortemark ,51% KAJ Zarren 0 0,0 KLJ Zarren 0 0,0 Scouts ,37% Troubadours ,55% Jeugdbrandwee r 0 0,0 JH 'De Kanapee' 535 1,57% JH 'De Zunne' ,0 JH 'De Meeuwe' ,95% Green Forward ,37% Spelenderwijs 0 0,0 Jeugdkoor 0 0,0 Jong CD&V 200 0,59% Totaal kopieën Verslag jeugdraad 7 december

6 7% 2% 6% Overzichtsrapport gemaakte kopieën door jeugdverenigingen in 2007 Chiro Handzame 1% Chiro Zarren KLJ Kortemark KAJ Zarren KLJ Zarren 4% 1 Scouts 26% Troubadours Jeugdbrandweer 24% 4% 16% JH 'De Kanapee' JH 'De Zunne' JH 'De Meeuwe' Green Forward Spelenderwijs Jeugdkoor Jong CD&V Volledig aantal kopieën per vereniging aantal copy's Chiro Handzame Chiro Zarren KLJ Kortemark KAJ Zarren KLJ Zarren Scouts Kortemark Troubadours Jeugdbrandweer JH 'De Kanapee' verenigingen JH 'De Zunne' JH 'De Meeuwe' Green Forward Spelenderwijs Jeugdkoor Werkt Jong CD&V Chiro Handzame Chiro Zarren KLJ Kortemark KAJ Zarren KLJ Zarren Scouts Kortemark Troubadours Jeugdbrandweer JH 'De Kanapee' JH 'De Zunne' JH 'De Meeuwe' Green Forward Spelenderwijs Jeugdkoor Werkt Jong CD&V Aantal fotokopieën per jaar Er werden terug formulieren uitgedeeld met de vraag om de afgevaardigde voor de Kortemarkse jeugdraad aan te duiden voor 2008 aan alle jeugdwerkinitiatieven. Gelieve deze in orde te brengen tegen de eerste vergadering van het jaar 2008, nl. 25 januari Daar er veel verschuivingen zijn in de besturen van de jeugdwerkinitiatieven werd er ook voorgesteld om jaarlijks de huurcontracten opnieuw te laten ondertekenen door de voorzitter en secretaris van het jeugdwerkinitiatief en de burgemeester en gemeentesecretaris. In het Verslag jeugdraad 7 december

7 huurcontract staat alle uitleg waarvoor het gemeentebestuur en de jeugdverenigingen moeten instaan. In de overeenkomst staat ook vermeld wat er mag en niet mag met het gratis gebruik van het gemeentelijke lokaal. In de vorige vergadering van de Kortemarkse jeugdraad werden de nieuwe huurcontracten samen met de lokalenmappen uitgedeeld. De ondertekende huurcontracten moeten ten laatste terug binnen zijn op 25 januari 2008 van: - jeugdhuis De Kanapee - jeugdhuis De Meeuwe - KAJ-Zarren - Chiro Zarren - Chiro Spartok - scouts Kortemark - KLJ Kortemark - Troubadours Momenteel al ondertekend terug binnengebracht van: - jeugdhuis De Zunne 7. BERICHTEN VAN ANDERE ADVIESRADEN Cultuurraad: geen berichten Beheerraad bibliotheek: geen berichten Gecoro: geen berichten Lokaal Drugoverleg Kortemark: geen berichten Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang: geen berichten Milieuraad: geen berichten Provinciale jeugdraad: geen berichten Seniorenadviesraad: geen berichten Sportraad: Het sportbeleidsplan is klaar en ligt klaar ter goedkeuring voor de gemeenteraad van december CINE LOCALE De cultuurdienst laat het volgende weten ivm de filmvoorstellingen: (Bij L Auberge Espagnol waren er 15 betalende en 4 medewerkers.) Het voorstel om de kindergemeenteraad 2 films te laten kiezen vind ik niet goed daar het binnen die reeks niet te bedoeling is om kinderfilms te programmeren. Voor de kinderen is er in de vakantieperiodes regelmatig een film (bvb. voor krokus 2008 staan Pluk van de Petteflet en Kruistocht in Spijkerbroek geprogrammeerd). Ik denk niet dat je op een vrijdagavond veel kinderen naar de Beuk kunt krijgen. Voor de rest zou ik inderdaad nog afwachten tot de reeks nu gedaan is en dan beslissen of het wordt verder gedaan of niet en in welke formule. De film programmatie: - Vrijdag 28/12/07 Monty Python s Life of Brian (1979) (met cultuurraad) (KT) - Vrijdag 22/02/08 Dancer in the Dark (met Björk als actrice en muzikante) (met jeugdraad) (+16 jaar) - Vrijdag 28/03/08 To Walk Again (2007) (documentaire van Stijn Coninckx, met Marc Herremans, Kim Clijsters, Kim Gevaert) (met jeugdraad) (alle leeftijden) - Vrijdag 23/04/08 Babel (2006) (met cultuurraad) (met Brad Pitt) (zelfde regisseur als van Amores Perros) (+12 jaar) - Vrijdag 23/05/08 Dagen Zonder Lief (van Felix van Groeningen, cfr. Steve & Sky) (met jeugdraad) (KT) Op 22 februari 2007 verzorgen wij, de Kortemarkse jeugdraad, de film Dancer in the Dark. Onze uitleendienst zorgt terug voor het nodige materiaal. De jeugddienst zorgt ervoor dat de Verslag jeugdraad 7 december

8 drank geleverd en gekoeld is. De technieker van de gemeente, Bart Mommerency, zal vanaf 19u30 voor het opstellen van het materiaal zorgen en de film vertonen. 9. AGENDA KORTEMARKSE JEUGDRAAD 2008 We stellen een voorlopige kalender, in afwachting van het besluit van het college, samen van de vergaderingen en activiteiten van de Kortemarkse jeugdraad: 25 januari 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 15 februari 2008 om 19u00 Nieuwjaarsetentje Kortemarkse jeugdraad 22 februari 2008 om 20u30 Cinema Locale: Dancer in the Dark 14 maart 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 28 maart 2008 om 20u30 Cinema Locale: To Walk Again 18 april 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 23 april 2008 om 20u30 Cinema Locale: Babel 17 mei 2008 Speelstraat Deluxe Kortemarkse jeugdraad 16 mei 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 23 mei 2008 om 20u30 Cinema Locale: Dagen Zonder Lief 13 juni 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 26 september 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 17 oktober 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 16 november 2008 Occasionele activiteit Kortemarkse jeugdraad 28 november 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 12 december 2008 om 20u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad 10. VARIA - Jeugdhuis De Meeuwe vraagt wanneer er nu eindelijk werk zal gemaakt worden van de toiletten van het jeugdhuis. Het is nu al twee jaar geleden dat de technische dienst gestart heeft met de werken. Op 24 september 2007 werd de vraag al eens gericht naar het gemeentebestuur, jeugddienst en schepen, op heden nog altijd geen vorderingen van de werken. Er werd een hokje bijgebouwd, leidingen werden voorzien en vier herentoiletten werden geleverd. Deze vier herentoiletten hebben drie maanden in het gras blijven liggen totdat er één werd gestolen. Jeugdhuis De Meeuwe heeft dan de resterende drie toiletten binnengelegd. Wanneer kunnen die werken afgewerkt worden? Er ging ook een nieuwe gasteller geplaatst worden. Wanneer de vraag een half jaar terug werd gesteld om de ruimte vrij te maken heeft Jeugdhuis De Meeuwe dat onmiddellijk uitgevoerd, maar op heden terug nog altijd geen nieuwe gasteller. - Er wordt voorgesteld om volgend jaar onze speelstraat Deluxe te organiseren te Zarren, net zoals vermeld in het jeugdbeleidsplan Op 15 februari 2008 gaat ons Nieuwjaarsetentje door. Er wordt voorgesteld om het dit jaar in ontmoetingscentrum De Kouter te organiseren. 11. POST - JCW, jeugd, cultuur & Wetenschap, driemaandelijks uitgave nr Sportkaderopleidingen 2008, Vlaamse Trainersschool, Nieuw adres vanaf , Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 te 1000 Brussel. - West-Vlaanderen Jongt, Nieuwsbrief van de provinciale jeugddienst, nummer 109 december Koning Kevin, Vormingsbooster Vast Bureau Provinciale jeugdraad, uitnodiging vergadering woensdag 12 december Vast Bureau Provinciale jeugdraad, uitnodiging grensoverschrijdende ontmoetingsdag jeugd & onderwijs woensdagnamiddag 23 januari 2008 in het Entrepot te Brugge Verslag jeugdraad 7 december

9 - Crejaksie, informatiebrochures van Crejaksie vzw Volgende vergadering: Vrijdag 25 januari 2008 om 20 u Jeugddienst Kortemark, Ichtegemstraat 2a te Kortemark Verslag jeugdraad 7 december

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Een fuif organiseren Hoe pak ik dat aan? INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 DE VOORBEREIDING...6 1. De eerste

Nadere informatie

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk: 1 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter,

Nadere informatie

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. AFSPRAKEN TUSSEN KASSIER EN BESTUUR... 4 2.1. ELKE MAAND EEN KASVERSLAG OP DE BESTUURSVERGADERING... 4 2.2. DUIDELIJKE

Nadere informatie

HET ACTUEEL FUIFKLIMAAT IN VLAANDEREN

HET ACTUEEL FUIFKLIMAAT IN VLAANDEREN HET ACTUEEL FUIFKLIMAAT IN VLAANDEREN Onderzoek naar de betekenis van fuiven voor jongeren en de knelpunten die ze ervaren als fuifbezoeker en -organisator EINDVERSLAG September 2013 Anna Goovaerts m.m.v.

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.3.1 Beleid en Beleidsgroepen... 28 2.3.2 Werkgroepen... 32 2.3.3 Vorming... 36

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer

Inleiding. Beste lezer GEMEENTE NIJLEN VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 2012 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Inleiding Beste lezer 2012 was het tweede uitvoeringsjaar van het lopende Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 FUIVEN MOET KUNNEN OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 Inhoudstafel /00 /01 /01 /02 VOOR DE FUIF VOOR DE FUIF DE DAG ZELF 01 Inleiding 05 Fuiven in Zottegem 05 O2 Voorwoord 05 Voorzitter

Nadere informatie

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot

FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot Fuiven, feesten, op stap gaan, boemelen, AIIemaaI goed en wel, maar ken je ook de regels van het spel? FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot Politie Aarschot Jeugdcentrum De

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Aanwezigen Verontschuldigingen De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, de gecoöpteerden, Schepen Martine Willems, Karel Van Poucke en

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis.

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. Voorwoord Beste leerkracht, Vanuit het stadsbestuur vinden wij het belangrijk om onze

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Nieuwtjes van de Meetjesman Gratis software om makkelijke fiscale attesten te maken dankzij Meetjesman Sjabloon Evenementecharter

Nieuwtjes van de Meetjesman Gratis software om makkelijke fiscale attesten te maken dankzij Meetjesman Sjabloon Evenementecharter Nieuwtjes van de Meetjesman Gratis software om makkelijke fiscale attesten te maken dankzij Meetjesman Elk jaar moet je als jeugdvereniging fiscale attesten meegeven met de ouders van je leden. De Regionale

Nadere informatie