Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration"

Transcriptie

1 Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011

2 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) een bestaande hbo-masteropleiding heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-masteropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Executive Master of Business Administration Variant Deeltijd, 2 jaar Croho-nummer Locatie Zwolle Auditdatum Auditteam Dhr. ing. J.C. de Jong (vakdeskundige, voorzitter) Dhr. prof.dr. L.H.J. Verhoef (vakdeskundige) Mevr. W.J. van Kats MBA (studentlid) Mevr. M. Snel BHRM & BEd (NQA-auditor) Mevr. C.A.J. van den Berg-Witsenboer BComn & BEd (NQA-auditor) Door Christelijke Hogeschool Windesheim is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de bestaande hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-masteropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleiding heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Doelstellingen De hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration van Hogeschool Windesheim is een brede, multidisciplinaire opleiding met een internationale oriëntatie op het gebied van bedrijfsprocessen en de besturing van organisaties. Met deze opleiding kunnen managers en leidinggevenden doorgroeien naar meer strategische posities binnen organisaties. De opleiding hanteert relevante eindkwalificaties, die zijn gebaseerd op de internationale AMBA-criteria, het domein weerspiegelen en aansluiten bij het niveau van een hbo-master. De eindkwalificaties zijn opgesteld in samenspraak met de Raad van Advies en worden periodiek geëvalueerd en aangescherpt. De opleiding profileert zich met een regionale focus. De internationale oriëntatie kan meer aandacht krijgen. Met de Raad van Advies zorgt de opleiding ervoor dat het programma een praktijkgerichte benadering houdt, met aandacht voor toegepast onderzoek. NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration 3/63

4 Programma De opleiding is in grote mate gericht op de actuele beroepspraktijk door het uitvoeren van projecten in drie verschillende bedrijven/organisaties. De verplichte literatuur voor de theoretische en praktisch kennis, bestaat uit standaardwerken. Het aandeel internationale literatuur kan uitgebreid worden. Ook mist het auditteam literatuur over een aantal thema s, bijvoorbeeld leiderschap, inkoopmanagement en entrepeneurship. De cursisten komen in voldoende mate in aanraking met toegepast onderzoek. De inhoud van de opleiding sluit aan bij wat de cursist nodig heeft voor zijn competentieontwikkeling op hbo-masterniveau. Het programma kent een logische opbouw. Voor elke module zijn er leerdoelen geformuleerd, waarmee de cursisten de eindkwalificaties kunnen bereiken. Het programma is samenhangend, met een duidelijke lijn. De drie modulen in een semester sluiten aan bij het project dat de cursisten in groepen uitvoeren. Het gebruik van vier leerlijnen draagt hier eveneens aan bij. Het programma is studeerbaar, gericht op cursisten met een baan. Cursisten besteden gemiddeld vijftien tot twintig uur per week aan de studie en voeren daarnaast opdrachten uit in hun eigen werk. Bachelors en masters met een opleiding in Finance, Marketing of Management en Organisatie worden toegelaten tot de MBA wanneer zij ten minste vijf jaar werkervaring hebben, waarvan minimaal één jaar in een leidinggevende of managementpositie. Er is een pre-mba voor aspirant cursisten die geen economisch gerichte bacheloropleiding hebben gevolgd. De opleiding voldoet met een programma van 67 EC aan de wettelijke eisen van 60 EC voor de studieduur. De opleiding hanteert het principe van Double Loop Learning als didactisch uitgangspunt voor het verwerven van de beoogde competenties. Via Double Loop Learning ontwikkelen cursisten een creatief reflectief vermogen om problemen om te lossen. De structuur van toetsing is duidelijk. Er zijn heldere antwoordmodellen en vaste beoordelingscriteria. De feedback kan uitgebreider worden beschreven, zodat de beoordeling beter wordt onderbouwd. De groepsopdrachten en de dissertatie worden door meer dan één docent beoordeeld. Een extern gecommitteerde screent steekproefsgewijs de tentamens en de beoordelingen van de dissertaties. Personeel De opleiding beschikt over gekwalificeerd personeel dat goed geschoold is om het programma op het gewenste niveau te verzorgen. Alle docenten hebben een universitaire opleiding afgerond en twee docenten zijn gepromoveerd. De docenten zijn op de hoogte van de beroepspraktijk. Naast vaste docenten en externe docenten zet de opleiding structureel gastsprekers in. Met de vaste docenten en externe docenten is er voldoende capaciteit. Er is de afgelopen jaren geen lesuitval geweest. Studenten en alumni tonen zich erg positief over de kennis van de docenten van de beroepspraktijk, de kwaliteit van de docenten en de bereikbaarheid. Voorzieningen De huisvesting en de voorzieningen zijn toereikend om het programma voor deeltijdcursisten te realiseren. Er zijn voldoende studieruimtes en de openingstijden zijn afgestemd op deeltijdstudenten. Ook de digitale voorzieningen, waaronder de databases, zijn van goede kwaliteit. De studiebegeleiding is afgestemd op volwassen deeltijdcursisten. Cursisten 4/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

5 reflecteren en hebben gesprekken met hun coach. Een kenmerk van de opleiding is de sterke groepsbinding, wat de cursisten erg op prijs stellen. De cursisten zijn daarnaast tevreden over de informatievoorziening, digitaal via Blackboard en op papier via het handboek. Kwaliteitszorg De opleiding evalueert het onderwijs door middel van semesterevaluaties over diverse onderwerpen en door overleg met studenten en docenten. Voor de evaluaties heeft de opleiding een streefnorm vastgesteld. Er zijn verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van semesterevaluaties en de opmerkingen van studenten daarin. Ook zijn er verbeteringen geweest na de vorige visitatie. De kwaliteitszorg van de opleiding vindt voornamelijk informeel plaats. Er kan meer worden gedocumenteerd. De opleiding betrekt cursisten, docenten, alumni en het beroepenveld bij de kwaliteitszorg van de opleiding. Het contact met de alumni vindt het auditteam een sterk punt. Resultaten De cursisten sluiten de opleiding af met een individueel onderzoek in de eigen organisatie. De vijftien dissertaties die door het auditteam zijn geselecteerd en bestudeerd, getuigen van hbo-masterniveau. De onderzoeken zijn goed uitgevoerd en de afgestudeerden gebruiken relevante (internationale) literatuur. Het werkveld en de alumni zijn tevreden over het bereikte niveau. Het onderwijsrendement is hoog. De doorstroom van eerste naar het tweede jaar is gemiddeld 97 procent en de uitstroom met diploma, na maximaal vier jaar, is zelfs honderd procent. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration van Christelijke Hogeschool Windesheim aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration 5/63

6 6/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

7 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Resultaten 35 3 Bijlagen 39 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 41 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 47 Bijlage 3 Bezoekprogramma 51 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 55 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 61 Bijlage 6 Schema opleidingsprogramma 63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration 7/63

8 8/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

9 1 Basisgegevens De basisgegevens van de bestaande hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration zijn in onderstaande tabel weergeven. 1. Naam instelling Christelijke Hogeschool Windesheim 2. Status instelling Bekostigd (de MBA is niet bekostigd) 3. Naam opleiding in CROHO Executive Master of Business Administration (MBA) 4. Registratienummer in CROHO Brin: 01VU / Isat: Oriëntatie en niveau Hbo-master 6. Aantal studiepunten 67 EC 7. Locatie Zwolle 8. Code of conduct Ja 9. Variant Deeltijd 10. Inhoudelijk profiel opleiding De MBA is een executive managementopleiding voor mensen met werk- en leidinggevende ervaring die door willen groeien naar een strategische management positie. De opleiding wil door het leerprincipe van de Double Loop Learning cursisten middels nieuwe en onzekere situaties stimuleren tot creatieve nieuwe oplossingen. De opleiding onderscheidt zich door een sterke regionale focus, een rode draad van consultancy opdrachten in het curriculum waaraan een persoonlijk ontwikkeltraject en toegepast onderzoek zijn gekoppeld, een brede instroom met maximaal twee cursisten per branche en groepsprojecten in verschillende branches om verschillende bedrijfsculturen te leren kennen. Cursisten ronden de opleiding af door het uitvoeren van een opdracht en een implementatietraject van een verandervoorstel bij de eigen organisatie. 11. Beoogd werkveld alumni De MBA is een deeltijdopleiding voor managers uit een (vak-) discipline die willen doorgroeien naar een algemeen lijnmanagement positie (een leidinggevende). De MBA opleiding richt zich op een mix van managers uit profit, non-profit, overheid en zakelijke dienstverlening. 12. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool School of Business & Economics 13. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 14. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie 15. Schema opbouw programma Zie bijlage 6 Vorige visitatie: mei 2005 Besluit NVAO: november 2006 De opleiding is van 60 naar 67 EC gegaan, middels de volgende modules, om nieuwe trends in management te kunnen vertalen naar het programma: Outdoor Training, Management game, Coaching, Presentatie training, Research methods, Sustainability, International Academic Management congres. NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration 9/63

10 10/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

11 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Goed Goed Voldoende Goed Goed Goed Goed Voldaan Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Voldoende Goed Goed Goed Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration van Christelijke Hogeschool Windesheim (verder: Windesheim) aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration 11/63

12 Bevindingen De hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration van Windesheim is een brede, multidisciplinaire opleiding met een internationale oriëntatie op het gebied van bedrijfsprocessen en de besturing van organisaties. Met deze opleiding kunnen managers en leidinggevenden doorgroeien naar meer strategische posities binnen organisaties. De eindkwalificaties van de opleiding bestaan uit veertien eindkwalificaties zoals bijvoorbeeld Integraal kunnen denken betreffende algemeen en strategisch management, Goed begrip van management en organisatie en impact van variabelen op organisatie en Goed kunnen presenteren en debatteren (zie bijlage 5). De MBA kent geen landelijk beroeps- en opleidingsprofiel. De eindkwalificaties zijn in 2005 door de MBA-coördinator opgesteld in overleg met de Raad van Advies (RvA) en vastgelegd in het MBA Handbook. In het voorjaar van 2010 heeft de RvA de eindkwalificaties nogmaals gevalideerd. In samenspraak met de RvA zijn de eindkwalificaties aangescherpt en is de kwalificatie Voldoende managementkennis rond duurzaamheid toegevoegd. Het auditteam is positief over de inhoud van de eindkwalificaties, deze zijn passend voor het domein. In de formulering kunnen de eindkwalificaties verder uitgewerkt worden, aldus het auditteam. De eindkwalificaties zijn getoetst aan de internationale AMBA-eisen. De opleiding geeft de eisen van de AMBA-criteria in vergelijking met de NVAO-criteria op een aantal facetten weer in een tabel in het zelfevaluatierapport. Het auditteam constateert dat de opleiding hiermee de doelstellingen en het programma vergelijkt met de internationale AMBA-eisen en hieraan voldoet. De doelstellingen en het beroepsprofiel worden jaarlijks getoetst tijdens de bijeenkomsten van de Raad van Advies en bij docentenvergaderingen en cursistenevaluaties. De RvA bestaat uit mensen uit het beroepenveld en de academische wereld en de voorzitter van de alumnivereniging. Het auditteam is positief over de samenstelling van de Raad van Advies en constateert dat de raad twee keer per jaar bij elkaar komt. Het auditteam heeft notulen ingezien en stelt vast dat er onder meer is gesproken over de positionering van de MBA, internationalisering, mogelijke hiaten in het onderwijsprogramma en de eindkwalificaties. De hogeschool heeft de MBA in1994 als franchise overgenomen van de University of Hertfordshire in Groot Brittannië. Daardoor heeft de MBA een internationaal referentiekader. In 2002 is de samenwerking met Hertfordshire beëindigd. Er is geen formeel contact meer met Hertfordshire en met Hogeschool Arnhem en Nijmegen (waarmee de hogeschool aanvankelijk de MBA startte). Er zijn wel nieuwe contacten met andere MBA opleidingen, zoals van TSM Business School, Nyenrode en de Vrije Universiteit. Deze contacten zijn bedoeld voor overleg over de inhoud van de MBA en voor het uitwisselen van gastsprekers. De MBA onderscheidt zich volgens de opleiding van andere MBA s in Nederland door een sterke regionale focus, een rode draad van consultancy-opdrachten in het curriculum, een brede instroom met maximaal twee cursisten per branche, groepsprojecten in verschillende branches om verschillende bedrijfsculturen te leren kennen, Double Loop Learning (zie facet 2.7) en (groeps)coaching. Het auditteam stelt vast dat de opleiding zich met de regionale focus en het gebruik van Double Loop 12/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

13 Learning profileert. Wel constateert het auditteam dat er tussen de internationale oriëntatie en de sterke regionale focus een spanningsveld ontstaat, aangezien de opleiding zich profileert met een regionale insteek, maar tevens een internationale oriëntatie wil blijven behouden. Het auditteam constateert dat de samenwerking met MBA s in Engeland en Hongarije niet is gecontinueerd en dat er geen sprake is van een programmavergelijking met buitenlandse programma s. De opleiding is geleidelijk aan overgestapt op meer Nederlandstalig onderwijs om te zorgen voor meer diepgang. De internationale component, die nu voornamelijk is geconcentreerd in vakken in het derde semester en in het Internationale Management Congres in Amerika, dat pas sinds dit jaar verplicht is gesteld, zou naar mening van het auditteam versterkt moeten worden voor de beoogde internationale focus, zonder af te doen aan de regionale insteek. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de opleiding relevante eindkwalificaties hanteert, die gebaseerd zijn op de internationale AMBA-criteria en het domein weerspiegelen. De eindkwalificaties zijn opgesteld in samenspraak met de Raad van Advies en worden periodiek geëvalueerd en aangescherpt. Wel zouden de eindkwalificaties concreter geformuleerd kunnen worden. De opleiding heeft een duidelijke profilering door te kiezen voor een regionale focus. Het auditteam beoordeelt deze focus positief, maar is van mening dat de internationale oriëntatie meer aandacht zou kunnen krijgen. Conclusie Op basis van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel voldoende. Niveau master (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master. Bevindingen De opleiding toetst de eindkwalificaties aan de Dublin descriptoren en aan de internationale AMBA-eisen. De opleiding heeft een vergelijking gemaakt met de relevante kaders. Het auditteam stelt vast dat de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten op de internationale kaders van de AMBA. In het zelfevaluatierapport geeft de opleiding een vergelijking met het bachelorniveau. Het gaat dan bijvoorbeeld om state of art kennis van en dieper inzicht in de vakgebieden en beter onderzoek doen door case studies binnen een methodologische verankering. Afgestudeerden van de MBA moeten in staat zijn om binnen hun beroepspraktijk complexe, multidisciplinaire problemen in onbekende, nieuwe omstandigheden te leiden en op te lossen. De oplossingsstrategieën die hiervoor moeten worden gehanteerd overtreffen het bachelorniveau. Afgestudeerden moeten methodisch en gedisciplineerd kunnen werken. NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration 13/63

14 Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de eisen die worden gesteld aan een hbo-masteropleiding. Daarnaast constateert het auditteam dat de opleiding voldoet aan de internationale AMBA-eisen. Conclusie Op basis van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Oriëntatie hbo master (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. Een hbo-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van het functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarin een hbo-opleiding vereist of dienstig is. Bevindingen Het beroepenveld wordt bij het tot stand komen van de eindkwalificaties betrokken via de Raad van Advies en door contacten van de opleiding met verschillende bedrijven. Tijdens de bijeenkomsten van de Raad van Advies, de alumnibijeenkomsten en de groepsprojecten bij bedrijven wordt het beroepsprofiel getoetst. De opleiding wil een executive MBA zijn voor managers uit de praktijk, om zich te onderscheiden van een WO-master waarbij geen bedrijfservaring en managementervaring nodig is. De MBA is er op gericht om afdelingsmanagers (in het MKB) voor te bereiden op een algemeen management functie op (hoger) strategisch niveau. De opleiding is brancheoverstijgend. De doelgroep en de praktijkgerichtheid zorgen ervoor dat het programma bewust opleidt tot een professionele master. De opleiding is een executive managementopleiding, waarbij werkervaring en leidinggevende ervaring nodig is, omdat de beroepspraktijk centraal staat in de opleiding. De werkervaring is nodig om de beroepssituaties te kunnen analyseren en de verbetervoorstellen te kunnen implementeren. Het opleidingsmanagement geeft in het gesprek met het auditteam aan dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan een toegepaste MBA. Er is van binnen en buiten de opleiding druk voor een meer wetenschappelijke benadering. In samenspraak met de Raad van Advies, waarin ook leden uit de academische wereld zitten, bewaakt de opleiding de grens tussen een hbo-master MBA, met toegepast onderzoek, en een WO-master MBA. Het auditteam vindt dit positief. Het auditteam constateert dat de opleiding MBA ers opleidt die een brede en integrale kennis van strategie en bedrijfsprocessen hebben, zodat zij ook op interdisciplinair niveau met collega's en ondergeschikten effectief kunnen communiceren (integraal management). De afgestudeerde is in staat om op managementteamniveau te opereren en is onderzoeksvaardig (een onderzoekend vermogen op MBA-niveau). Een MBAafgestudeerde is in staat om zelfstandig kennis te verwerven, strategisch inzicht te ontwikkelen, op toepassing van kennis gericht onderzoek uit te voeren, complexe problemen te analyseren en kan een strategische visie communiceren. Ten slotte weet 14/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

15 de afgestudeerde om te gaan met weerstanden om strategische oplossingen te kunnen implementeren. Het werkveld is tevreden over de inhoud en het niveau van de opleiding en de aansluiting van de opleiding op de praktijk, zo geeft zij aan in het gesprek met het auditteam. Afgestudeerden zijn direct inzetbaar, omdat zij tijdens de studie in de praktijk werken. Het werkveld vindt dat afgestudeerden snel nuttig zijn voor het bedrijf. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de opleiding de eindkwalificaties in samenspraak met de Raad van Advies heeft opgesteld. De opleiding is een praktijkgerichte MBA, waarbij de beroepspraktijk centraal staat. Met de Raad van Advies zorgt de opleiding ervoor dat het programma een praktijkgerichte benadering houdt met aandacht voor toegepast onderzoek. Conclusie Op basis van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Samenvattend oordeel Doelstellingen van de opleiding Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstellingen van de opleiding positief. 2.2 Programma Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen Kennisontwikkeling vindt plaats via het zogenoemde Double Loop Learning. De opleiding schrijft in het zelfevaluatierapport dat er bij Double Loop Learning een kritische beschouwing is op de theoretische vooronderstellingen. Wanneer aan deze vooronderstellingen van theorieën iets wijzigt, dan is de uitwerking van de theorie op de praktijk anders. Dit in tegenstelling tot de Single Loop Learning, waarbij theorie rechtstreeks wordt toegepast op de beroepspraktijk. Vanuit het leerprincipe van de Double Loop Learning wordt de kennis ontwikkeld in vier leerlijnen (integrale, conceptuele, vaardigheden en reflectieve leerlijn). Zie verder facet 2.7. De vakliteratuur zorgt voor diepgang van de conceptuele leerlijn. De docenten zijn verantwoordelijk voor een goede afstemming van de vakliteratuur met de beroepspraktijk. Zij actualiseren jaarlijks het lesmateriaal en maken tijdens colleges gebruik van recente artikelen uit bijvoorbeeld vaktijdschriften. De literatuurlijst is opgenomen in het MBA NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration 15/63

16 Windesheim Handbook Course Het auditteam heeft de literatuur ingezien en stelt vast dat de opleiding standaardwerken gebruikt en geen state of the art, zoals de opleiding aangeeft. Het auditteam miste in de literatuurlijst literatuur over leiderschap, inkoopmanagement en entrepeneurship. Ten opzichte van andere MBA-opleidingen is het aandeel Nederlandstalige literatuur groot, aldus het auditteam. Ook in de literatuur die de cursisten gebruiken zag het auditteam traditionele literatuur, veelal Nederlandstalig. De docenten bevestigen dat het Nederlandse aandeel in de literatuur groeit. Omdat Engelstalige literatuur lezen en opdrachten en scripties in het Engels schrijven veel tijd kost, kiest de opleiding ervoor om een groot deel Nederlandstalig te houden, zodat er meer ruimte voor diepgang is. Sinds dit jaar is deelname aan een International Academic Management Congres in Amerika verplicht. Dit congres is jaarlijks in de VS en biedt verschillende seminars, zodat cursisten in aanraking komen met de state of the art management literatuur op hun vakgebied. De vaardigheid in het opzoeken van literatuur kunnen zij gebruiken in hun dissertatie. Internationalisering vindt plaats door het deelnemen aan het internationale congres en door de vakken in het derde semester, zoals International Business, Marketing en Corporate Government. Daarnaast besteden de docenten in de overige vakken aandacht aan de internationale oriëntatie van bedrijfsprocessen en besturing van organisaties door voorbeelden aan te dragen en door het inbrengen van casuïstiek. De opleiding speelt in op veranderingen in de werkomgeving (internationaal opereren, technologische ontwikkelingen, innovatieve informatiesystemen, veranderingen in infrastructuur) door onderwijsvernieuwingen, verandermanagement, groepsprocessen, projectwerk, gastlectoren en internationalisatie. Ook wordt door de inbreng van werkervaring van cursisten het onderwijs beïnvloed. Elke zevende les van een module is een gastcollege verzorgd door lectoren en gastsprekers. Daarmee komen praktijkonderzoek en actuele theoretische ontwikkelingen aan de orde. De opleiding kiest voor academische sprekers om te zorgen voor een academische borging. Het auditteam herkent dit. Wel zijn deze gastcolleges praktisch gericht. Zo worden bijvoorbeeld de wetenschappelijke theorieën van HRM-beleid behandeld en de toepassing van beleid/theorie in praktijk en niet alléén de wetenschappelijke theorieën. Voorbeelden van gastcolleges zijn Environment of International Business/China Institute, Consumenten en Innovatie, Inkoopmanagement, Financieel management en Teamwerk. Actuele ontwikkelingen komen verder in het programma door recente artikelen uit vaktijdschriften en door de projectopdrachten van cursisten. Een voorbeeld van een actueel onderwerp dat in de colleges aan bod komt, is de kredietcrisis en de rationaliteit van denken. De kredietcrisis wordt beschouwd vanuit verschillende economische invalshoeken. Ook heeft het auditteam in de tentamens actuele cases aangetroffen uit 2009, 2010 en Cursisten voeren elk semester projectopdrachten uit. Dit zijn praktijkopdrachten of onderzoeksopdrachten. Alle potentiële projectopdrachten worden door de MBAcoördinator bekeken op diepgang, haalbaarheid en begeleiding vanuit het bedrijf. De opleiding stuurt een bevestigingsbrief naar de bedrijven, waarin staat wat er van het bedrijf wordt verwacht. Bij de groepsprojecten worden cursisten uit diverse beroepsgroepen (profit, non-profit en overheid) samengevoegd om een kruisbestuiving te krijgen tussen de bedrijfssituaties en de werkervaring. De cursisten moeten in drie verschillende bedrijven/organisaties 16/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

17 groepsprojecten uitvoeren, die gericht zijn op een real-life bedrijfssituatie. De samenstelling van de groep wisselt elk project, zo melden de cursisten. De projecten worden uitgevoerd onder begeleiding van docenten en een praktijkbegeleider van het betreffende bedrijf. In een projectopdracht wordt de theoretische en praktische kennis die is opgedaan tijdens de lessen geïntegreerd. De projectvoering wordt geformuleerd aan de hand van een projectopdracht waarin de doelstellingen en eisen beschreven staan. De cursist ontwikkelt beroepsvaardigheden door de opzet van de opleiding waarin de cursist naast zijn baan in het werkveld de studie volgt en zo de verworven kennis weer inbrengt in dit werkveld. De opleiding geeft voor het aanleren van leiderschapscompetenties een Outdoor Training. Cursisten krijgen verschillende opdrachten om hun eigen leiderschapsstijl verder te ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van leiderschapscompetenties test de opleiding de studenten ook aan de hand van een MBTI-test (persoonlijkheidstest) en een BELBIN nulmeting (teamrollentest), waarna de student een persoonlijk ontwikkelingsplan schrijft. Hierop volgt een coachingstraject. Onderzoek speelt een grote rol in de opleiding, omdat theoretische inzichten getoetst moeten worden aan de praktijk. In de module Research Methods die gedurende de gehele opleiding wordt gegeven, besteedt de opleiding aandacht aan de opbouw van de projecten als voorbereiding op de dissertatie (het eindproduct). Het gaat bijvoorbeeld om: de probleemstelling, logische redeneringen, kwantitatief en kwalitatief onderzoek en literatuur onderzoek. Wat de cursisten leren in deze module kunnen zij toepassen in de groepsprojecten en in het eindproduct, de dissertatie. De opleiding wordt afgesloten met de dissertatie, gebaseerd op een onderzoek in de eigen organisatie. Doel is om te komen tot een originele, innovatieve en haalbare oplossing voor een praktijkgericht probleem (zie facet 2.8 en 6.1). Vanuit het Kenniscentrum onderzoek met de lectoraten Strategisch Inkoopmanagement, Familiebedrijven en Duurzaam ondernemen komt onderzoek terug in de opleiding. Dit gebeurt door de lectoren die als gastdocenten optreden en via de literatuur. De cursisten zijn in semesterevaluaties tevreden over de mate waarin de literatuur aansluit bij de module en waarderen dit met een 7,6. Overwegingen Op grond van de bestudeerde documentatie en de gevoerde gesprekken stelt het auditteam vast dat de opleiding in grote mate gericht is op de beroepspraktijk door het uitvoeren van de projecten in drie verschillende bedrijven/organisaties van medecursisten en door het verrichten van opdrachten in de eigen beroepspraktijk van de cursist. Voor de uitvoering van de opdrachten heeft de cursist de theoretische en praktische kennis uit de lessen nodig. De literatuur die de opleiding hiervoor hanteert, bestaat uit standaardwerken. Het aandeel internationale literatuur kan naar mening van het auditteam worden uitgebreid. Ook mist het auditteam in de literatuurlijst literatuur over een aantal thema s, bijvoorbeeld leiderschap, inkoopmanagement en entrepeneurship. De cursisten komen in voldoende mate in aanraking met toegepast onderzoek. Het auditteam heeft voorbeelden van actuele ontwikkelingen teruggezien in het programma en de toetsen. Dat het internationale congres dit jaar verplicht is gesteld, vindt het auditteam een goede ontwikkeling. NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration 17/63

18 Conclusie Het auditteam komt op basis van bovenstaande overwegingen met daarin kanttekeningen over de literatuur tot het oordeel voldoende. Relatie doelstellingen en inhoud programma (facet 2.2) Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken op master niveau. Bevindingen In het MBA Windesheim Handbook Course heeft de opleiding de eindkwalificaties per module uitgewerkt in course information forms. Hierin zijn de vakinhoud, leerdoelen en literatuur per module opgenomen. In de Project instructions komen de eindkwalificaties per groepsproject aan de orde. Het auditteam heeft gezien dat de leerdoelen voor elke module zijn geformuleerd als learning outcomes. Deze zijn niet direct gerelateerd aan één of meer eindkwalificaties, maar inhoudelijk wel zichtbaar verwant aan de gestelde eindkwalificaties. De vier semesters binnen de opleiding hebben een inhoudelijke opbouw. In het eerste semester zijn er modulen met een groepsproject rond de analyse van de huidige situatie, daarna rond verandervoorstellen. Vervolgens is er een zomerprogramma met een internationaal management congres en Outdoor Training. In het derde semester zijn er drie modulen met een groepsproject rond groei en internationalisering. De opleiding sluit af met een vierde semester met drie modulen rond de implementatie van de verandervoorstellen in de eigen organisatie. In een tabel in het zelfevaluatierapport toont de opleiding aan dat iedere eindkwalificatie wordt ontwikkeld in minimaal twee, maar vaker in negen of meer modulen. De opleiding heeft het MBA-programma getoetst aan de AMBA-eisen en heeft dit weergegeven in een tabel in het zelfevaluatierapport. Hieruit blijkt dat de modulen uit het programma de inhoudelijke eisen die de AMBA stelt aan het programma dekt. De opleiding werkt aan uitstroomprofielen voor Health, Education en Technique om meer domeinspecifieke eisen mee te kunnen nemen in de eindkwalificaties. Het opleidingsmanagement geeft aan dat de opleiding een integrale managementopleiding blijft, maar dat het programma dan dertig procent ruimte heeft voor de invulling van een vakgebied. De keuze voor een uitstroomprofiel zal voornamelijk in de dissertatie tot uiting komen. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de inhoud van de opleiding aansluit bij wat de cursisten nodig hebben voor hun competentieontwikkeling op hbo-masterniveau. Het programma kent een logische opbouw. Voor elke module zijn er leerdoelen geformuleerd, waarmee de cursisten 18/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

19 de eindkwalificaties kunnen bereiken. De inhoud van het programma voldoet daarnaast aan de AMBA-eisen. Conclusie Op basis van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Samenhang in opleidingsprogramma (facet 2.3) Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. Bevindingen De opleiding biedt een inhoudelijk samenhangend programma aan door inhoudelijke afstemming binnen de semesters. Dit gebeurt door de groepering van modulen en de directe koppeling van theorie aan praktijk. Tijdens de modulen staan de achterliggende theorie en methodes centraal. Groepsprojecten lopen als rode draad door de opleiding en langs de theorie. In de groepsprojecten worden de eindkwalificaties geleerd en gedemonstreerd. Er is afstemming tussen de semesters onderling door de projecten in moeilijkheidsgraad op elkaar aan te laten sluiten. In elk semester is er een project geprogrammeerd. De drie modulen staan thematisch in verband met het project. In het eerste jaar hebben de modulen een extern gericht vak, een intern gericht vak en een mensgericht vak. De semesters sluiten op elkaar aan (van de analyse van de huidige situatie, via verandervoorstellen en groeiscenario s naar implementatie). De modulen Research Methods, Personal Development Plan en Presentation Techniques lopen door de hele opleiding heen. Samenhang wordt ook gerealiseerd door het gebruik van de vier leerlijnen (zie facet 2.7). Cursisten ontwikkelen de eindkwalificaties a tot en met c in de integrale leerlijn, in de conceptuele leerlijn eindkwalificaties d tot en met k, l en m in de vaardigheden leerlijn en n in de reflectieve leerlijn. De eindkwalificaties zijn opgenomen in bijlage 5. De borging van de samenhang gebeurt door docenten, die een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de modulen en het project binnen elk semester. De MBA-coördinator is de verbindende schakel. Uit evaluaties blijkt dat cursisten vinden dat de MBA een samenhangend programma aanbiedt. Cursisten zijn tevreden over de samenhang tussen theorie en project (7,4 Semesterevaluaties). De cursisten waarderen de integratie van de vakken in een project met een 7,3. De opleiding geeft aan dat cursisten het eerste semester lastig vinden, vanwege onzekerheidsfactoren (die de opleiding er bewust heeft ingebouwd om Double Loop Learning te oefenen). Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de opleiding een samenhangend programma aanbiedt met een duidelijke lijn. De cursisten ontwikkelen zich in stappen, van een analyse van de huidige situatie tot en met de implementatie. De drie modulen in een semester sluiten aan bij het project dat de cursisten in groepen uitvoeren. Het gebruik van de vier leerlijnen draagt eveneens bij aan de samenhang binnen het programma. Afgezien van het eerste semester NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration 19/63

20 waarin de cursisten moeten wennen aan de manier van leren, zijn de cursisten positief over de samenhang in de opleiding. Conclusie Op basis van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Studielast (facet 2.4) Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Bevindingen De opleiding bestaat uit vier semesters (15 EC) van elk drie modulen en een project. Daarnaast lopen er drie modulen (research methods, presentation techniques en Personal Development Plan/coaching) door de hele opleiding. In een tabel in het zelfevaluatierapport toont de opleiding de studiepunten, de studiebelastinguren, de contacturen en de zelfstudie-uren per module of per project. Contacturen zijn de uren die cursisten besteden in de onderwijsmodules, in groepsprojecten die direct worden aangestuurd door docenten of aan bedrijfsbezoeken. Het aantal contacturen varieert van12 tot 29 uur per module en 53 uur voor een project (per semester). Per week heeft de student acht contacturen. De programmaplanning is afgestemd op cursisten die de opleiding naast hun baan volgen. De wekelijkse bijeenkomsten zorgen voor continuïteit. De afwisseling van colleges (drie disciplines per semester en twee disciplines per lesdag) en de afwisseling in werkvormen (colleges, gastcolleges, projectondersteuning, groepswerk en individueel werk aan de projecten) bevorderen de studeerbaarheid van het programma. De cursisten met wie het auditteam sprak, vinden het moeilijk om aan te geven hoeveel uur zij per week aan de studie besteden. Het hangt af van de periode en daarnaast zijn studie en werk vaak met elkaar verweven, zo melden de cursisten. Zij komen op een gemiddelde gerealiseerde studielast van vijftien à twintig uur per week en daarnaast zijn cursisten vaak tijdens hun werk bezig met de uitvoering van opdrachten. Door onderwijsevaluaties en tussentijdse evaluatiegesprekken vindt meting plaats van de gerealiseerde studielast. Waar nodig wordt dit aangepast. De opleiding zorgt voor een goede studievoortgang door begeleiding, een coachingstraject met een docent en voortgangsgesprekken met de MBA-coördinator. Daarnaast zorgen de projectopdrachten in groepsverband voor studievoortgang. De cursisten en de alumni menen dat de sterke groepsbinding ervoor zorgt dat de cursisten minder problemen ondervinden met de studievoortgang. Cursisten steunen elkaar tijdens het uitvoeren van projecten en bij eventuele moeilijke momenten. De cursisten geven ook aan dat iedereen bij alle bijeenkomsten aanwezig is. Dit samen zorgt ervoor dat er bijna geen afvallers zijn. De tentamens zijn na de groepsopdrachten geplaatst in een tentamenperiode. Jaarlijks kunnen tentamens twee maal afgelegd worden. Er zijn herkansingen voor tentamens, projecten, trainingen. Cursisten kunnen elk tentamen één keer herkansen. Het hoogste cijfer wat de cursist dan kan halen is een 6. De opleiding kiest hiervoor om te stimuleren 20/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

21 dat cursisten aan het eerste tentamen deelnemen en deze niet overslaan. Een studente met wie het auditteam sprak, vindt het terecht dat een herkansing niet hoger wordt beloond. Cursisten krijgen wel hun eigenlijke resultaat/cijfer te zien. De opleiding geeft aan dat er sinds 2007 geen enkele lesuitval is geweest. Cursisten zijn positief over de organisatie van de modulen (7,3 in semesterevaluaties). Overwegingen Het auditteam stelt op basis van de documentatie en de gesprekken vast dat de opleiding een studeerbaar programma aanbiedt dat is gericht op cursisten met een baan. Cursisten besteden gemiddeld vijftien tot twintig uur per week aan de studie, maar omdat de opleiding en het werk met elkaar verweven zijn, is het niet eenvoudig om het exacte aantal bestede uren te noemen. Het auditteam concludeert dat de cursisten door de sterke groepsband het zware programma kunnen uitvoeren. Niet alleen de opleiding bevordert de studievoortgang, maar ook de cursisten onderling. Conclusie Op basis van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Instroom (facet 2.5) Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten: bacheloropleiding en eventueel (inhoudelijke) selectie. Bevindingen Aspirant-cursisten zijn toelaatbaar tot de opleiding met een hbo-bachelor of WO-diploma of als zij door vervolgonderwijs en aantoonbare werkervaring in het werkveld dit niveau hebben bereikt. Daarnaast moeten aankomende cursisten minimaal vijf jaar werkervaring hebben, waarvan één jaar in een leidinggevende- of managementpositie. Cursisten kunnen instromen in de opleiding als zij beschikken over een relevante vooropleiding met Finance, Marketing en Management en Organisatie op bachelorniveau. Cursisten die geen economisch gerichte bachelor-vooropleiding hebben, zijn verplicht een pre-mba te volgen om te voldoen aan de voorkennis van Management en Organisatie, Finance en Marketing. Toetsing van bovenstaande eisen gebeurt op basis van een inschrijfformulier, kopieën van diploma s en het cv van de cursist. Daarnaast vindt er een toelatingsgesprek plaats met de kandidaat om motivatie, leerdoelen en de juiste keuze van de opleiding te achterhalen. Ook is er een gesprek met de direct leidinggevende uit het bedrijf om onder andere vast te stellen dat er begeleiding is voor de projectopdrachten. Het opleidingsmanagement geeft aan dat er ongeveer zeventig intake gesprekken worden gevoerd en dat er daarvan vijftien cursisten zijn toegelaten. Het management meldt daarnaast dat het over het algemeen geen probleem is om aan de eis van maximaal twee cursisten per branche te voldoen. NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration 21/63

22 Alle cv s van potentiële cursisten worden voorgelegd aan de examencommissie, die besluit over definitieve toelating tot de MBA-opleiding. Het auditteam heeft in de notulen van de examencommissie (zeer summier) gezien dat de examencommissie inderdaad besluit tot toelating tot de opleiding. Tijdens het eerste semester worden cursisten vertrouwd gemaakt met het principe van Double Loop Learning. Cursisten oordelen hierover positief in het gesprek met het auditteam. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat bachelors en masters met een opleiding in Finance, Marketing of Management en Organisatie worden toegelaten tot de MBA wanneer zij ten minste vijf jaar werkervaring hebben, waarvan minimaal één jaar in een leidinggevende of managementpositie. Dat is een iets zwaardere eis dan de AMBA-eis die aangeeft dat cursisten minimaal drie jaar werkervaring moeten hebben en de groep als geheel gemiddeld ongeveer vijf jaar. Aspirant cursisten die geen economisch gerichte bacheloropleiding hebben gevolgd moeten eerst een pre-mba volgen. Conclusie Op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Duur (facet 2.6) De opleiding voldoet aan formele eisen met betrekking tot de omvang van het curriculum: hbo- master: minimaal 60 studiepunten/european credit points. Bevindingen De opleiding heeft een totale studiebelasting van 67 EC en 1876 studie-uren. Hiermee voldoet de opleiding tevens aan de AMBA-eis van minimaal 1800 studie-uren. De opleiding is opgedeeld in vier semesters verdeeld over 24 maanden, van 1 oktober tot 1 oktober, twee jaar later. De dissertatie heeft een uitloop over de zomervakantie heen. 22/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business Administration

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

hbo-master Executive Master of Business Administration (67 ECTS) postinitieel 4 november 201 1 deeltijd, 2 jaar Zwolle

hbo-master Executive Master of Business Administration (67 ECTS) postinitieel 4 november 201 1 deeltijd, 2 jaar Zwolle s, nuao n ederl an ds - v I a am se a ccreditatí eo rgani sati e Christelijke Hogeschool Windesheim College van bestuur Postbus 10090 SOOO B Z/OLLE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie Alliantie Kunsten Fontys Zuyd Master Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-masteropleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

NTI Hogeschool. Toets Nieuwe Opleiding: Master of Business Administration

NTI Hogeschool. Toets Nieuwe Opleiding: Master of Business Administration NTI Hogeschool Toets Nieuwe Opleiding: Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) 8 maart 2010 2/62 NQA NTI audit TNO hbo-master of Business Administration Managementsamenvatting

Nadere informatie

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016 ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Professional Kind en Educatie van de

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bacheloropleiding Accountancy Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2011 2/60 NQA - Chr. Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Accountancy Managementsamenvatting

Nadere informatie

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen se a ccr e ditat eorga nisati e Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbomaster Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen datum 27 januari 2014 ondeniverp

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Kunsteducatie

Hogeschool Rotterdam. Kunsteducatie Hogeschool Rotterdam Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) februari 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-opleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

MBA op z n Rotterdams

MBA op z n Rotterdams Rotterdam Business School MBA op z n Rotterdams overtref jezelf 2 inhoud 3 Een praktijkgericht kennisinstituut 5 Een nuchtere aanpak 7 Aandacht en ontwikkeling 8 Het programma 11 Toelating en aanmelding

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

TiasNimbas Business School

TiasNimbas Business School TiasNimbas Business School Toets Nieuwe Opleiding: Executive Master of Public and Non-Profit Management Executive Master of Management in Education Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/55 NQA -

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

Besluit. - bijzonder Accountantscontrole en Hoogleraar-directeur Postdoctoral Accountants- en Controllorsopleiding, Universiteit Maastricht;

Besluit. - bijzonder Accountantscontrole en Hoogleraar-directeur Postdoctoral Accountants- en Controllorsopleiding, Universiteit Maastricht; se accr editat eorgan sat e Christelijke Hogeschool Windesheim College van bestuur Postbus 10090 sooo B ZWOLLE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Universiteit Utrecht Master Natuurwetenschappen en Bedrijf. Croho-registratienummer: 60710

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Universiteit Utrecht Master Natuurwetenschappen en Bedrijf. Croho-registratienummer: 60710 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Master Natuurwetenschappen en Bedrijf Croho-registratienummer: 60710 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 29 mei 2007, 6 juni 2007

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/67 NQA - HAN: audit bestaande hbo-bachelor geclusterde

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

27 november oktober januari april 2015

27 november oktober januari april 2015 sïwao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Onderwijskunde van de Hogeschool

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Executive Master of Business Administration Toets Nieuwe Opleiding Variant : Deeltijd

Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Executive Master of Business Administration Toets Nieuwe Opleiding Variant : Deeltijd Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Executive Master of Business Administration Toets Nieuwe Opleiding Variant : Deeltijd Visitatiedata: 14 en 15 september 2005 NQA (Netherlands Quality Agency)

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Studies in Real Estate. Amsterdam School of Real Estate

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Studies in Real Estate. Amsterdam School of Real Estate ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Amsterdam School of Real Estate aan het NVAO Toetsingskader voor nieuwe opleidingen De visitatie vond plaats op 4 april 2007 Inhoud van het

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Hogeschool NTI. TNO Integrale Veiligheid

Hogeschool NTI. TNO Integrale Veiligheid Hogeschool NTI TNO Integrale Veiligheid Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/55 NQA - NTI: audit TNO hbo-bacheloropleiding TNO Integrale Veiligheid Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Hogeschool West-Nederland HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA HWN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler Managementsamenvatting

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE

VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE EEN KIJK VAN ONDERUIT Prof.dr. Rita Godyns, decaan Faculteit Toegepaste Taalkunde Hogeschool Gent Universiteit Gent Overzicht: situering van de opleiding het visitatieproces

Nadere informatie