Verslag openbare vergadering Stichting Dorpsraad Wehl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag openbare vergadering Stichting Dorpsraad Wehl"

Transcriptie

1 Verslagnummer Status verslag: definitief Datum vergadering: 11 juni 2014 Aanvang: Locatie: Aanwezig: Afwezig: Overige aanwezigen: 19:30 uur Dorpsaccommodatie De Horst Martin Kaal, Ilonka Lukassen, Hein Menting, Bennie Nibbeling, Annelies Reuling, Alex Roelvink, Maarten Veldhuis, Wim Wenting en Marijke Wissink. Jan Kolkman en Ruud Lukassen. De wethouders Loes v.d. Meijs en Ingrid Lambregts, de fractievertegenwoordigers Maureen Sluiter en Stan van Pul (VVD), Sevda Bali en Rob van Dillen (GroenLinks), Ellenus Venema (D66), Gert Jan Averesch (SGP/CU), Bennie Vonk (CDA), Marianne Kock en Karen Kamps (PvdA) en op persoonlijke titel Gert Roemaat, Wim Lueb, Jan van der Aart, Ton Wanders en William Gerritsen. AGENDA 1 Opening Vaststellen agenda Coalitieakkoord Agenda voor de Toekomst Inspreekronde Mededelingen Verslag en actiepuntenlijst Verslag Actiepunten Dorpswerkgroep/Dorpsplan Afscheid Bennie Nibbeling Rondvraag Sluiting Bijlage 1 Actiepuntenlijst... 5 Verslag Blad 1 van 5

2 VERSLAG 1 Opening De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder woord van welkom aan de beide wethouders en de raadsleden. Aansluitend krijgen de beide nieuw gekozen wethouders de gelegenheid om zich voor te stellen en aanvullend te vertellen hoe hun portefeuille voor de komende 4 jaren eruit ziet. Vervolgens volgt een voorstellingsrondje voor alle aanwezigen. 2 Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3 Coalitieakkoord Agenda voor de Toekomst Aan onze uitnodiging om in te gaan op onze vooraf ingediende vragen over de Agenda voor de Toekomst, gaven SGP/Christen Unie, PvdA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks gehoor. Martin geeft in een korte intro de werkwijze en de functie van de dorpsraad weer en blikt terug naar de, in februari jl., gehouden pitch voor de politieke partijen. Vervolgens geeft hij aan dat de dorpsraad benieuwd is om te weten hoe de verschillende politieke partijen naar de toekomst van Nieuw-Wehl en Wehl kijken in relatie tot de Agenda voor de Toekomst ; hoe zij het toekomstige functioneren van een dorpsraad zien en wat daarvan de te verwachten consequenties en effecten zijn. Ter informatie vooraf is een lijst met vragen van de dorpsraad aan de fracties verzonden. Vanavond kunnen de fracties reageren op deze vragen. Voordat Martin het woord geeft aan de aanwezige afgevaardigden van de verschillende fracties, merkt Jan van der Aart op dat hij het betreurt dat er zo n slechte opkomst is van de zijde van de inwoners. Normaal is er een grotere opkomst en hij vindt dat deze vergaderagenda meer response verdient. Marianne Kock (PvdA) PvdA heeft coalitieakkoord niet gesteund. Dorpsraden zijn in de huidige vorm belangrijk voor de kernen. Uitvoeringsverantwoording niet beleggen bij dorpsraden en wijkverenigingen. Plannen voor de leefbaarheid etc. moeten wel in de dorpen zelf ontstaan en niet achter de bureaus van ambtenaren. Zullen de ontwikkelingen m.b.t. het dorpsplan volgen. Maureen Sluiter (VVD) Ontwikkelen van het coalitieplan moet wel gebeuren in samenspraak met alle belanghebbende partijen. Regie moet bij gemeente liggen. Goed afwegen wat mogelijk is en wat wel kan. De uitwerking moet in overleg met de inwoners gebeuren. Uitvoeringsverantwoordelijkheid daar waar het kan ook naar de wijken. Ellenus Venema (D66) Sluit aan bij VVD. In overleg moeten overheid en inwoners samen zoeken naar mogelijkheden en verantwoordelijkheden daar neerleggen waar dat inderdaad kan. Uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en hiervoor samen op zoek naar de juiste vorm. Gert Jan Averesch (SGP/CU) Vindt de Agenda voor de Toekomst een uitdaging voor de dorpsraad om samen met de inwoners op zoek te gaan naar mogelijkheden om zelf ideeën te ontwikkelen en uit te werken. Ontwikkeling naar een beheersgemeente met interactie tussen gemeente en dorpsraad. Verslag Blad 2 van 5

3 Bennie Vonk (CDA) De Agenda voor de Toekomst is eigenlijk geen coalitieakkoord maar een leidraad om in samenwerking met inwoners, diezelfde inwoners te laten bepalen hoe hun leefomgeving er in de nabije toekomst uit moet zien. Daarbij moet centraal staan: Hoe richten wij samen het dorp in. Samen zoeken naar de rol die de dorpsraad daarbij kan spelen. Er gaat veel meer van de inwoners zelf verwacht worden. Rob van Dillen (GrLinks) Meer verantwoording naar de inwoners zelf. Eigen initiatieven spelen de belangrijkste rol. Differentiatie toepassen in wijken en dorpen en budgetneutrale oplossingen/initiatieven. Ter informatie wordt nu een overstap gemaakt naar agendapunt 7 om aan te geven dat er nu al raakvlakken gaan ontstaan tussen de speerpunten van het Dorpsplan Wehl/Nieuw-Wehl en de Agenda voor de Toekomst. (Zie uitwerking bij 7.) Daarna wordt verdergegaan met agendapunt 3. Op de vraag wat wij ons moeten voorstellen bij het afvalbeleid van de toekomst kon Bennie Vonk alleen vertellen dat dit onderwerp al 2x op de agenda van de beeldvormende raadsvergadering heeft gestaan en dat het even zoveel maal is teruggestuurd. Vast staat dat het scheidingspercentage in de toekomst op 65% moet uitkomen. Een verkeersveilige fietsroute tussen Nieuw-Wehl en Wehl wordt door de aanwezige fracties ondersteund. Het realiseren ervan kan een paar jaar duren omdat hiervoor eerst nog gronden moeten worden verworven. De dorpsraad moet ervoor zorgen dat deze fietsroute zo snel mogelijk in het mobiliteitsplan wordt opgenomen. Conclusies De Agenda voor de Toekomst is meer een leidraad die gaandeweg verder wordt uitgewerkt in overleg met betrokken partijen. Concrete plannen zullen in nauw overleg met en veelal op initiatief van de burgers gemaakt worden. Per dorp/wijk kan de Agenda voor de Toekomst verschillend worden ingevuld afhankelijk van mogelijkheden, onmogelijkheden en haalbaarheid. Wat al wel duidelijk is, is dat er veel meer van de inwoners zelf gaat worden verwacht en de gemeente daarbij een meer regisserende en faciliterende rol gaat krijgen. 4 Inspreekronde Jan van der Aart deelt zeer geëmotioneerd mede dat de provincie definitief geen subsidie verstrekt aan Ut Olde Ambacht voor de nieuwe locatie aan de Keppelseweg. Hierdoor kan de voorgenomen verbouwing op die locatie niet doorgaan en verliest Ut Olde Ambacht de rijkserkenning als museum. Het bestuur heeft daarop besloten om eind oktober de deuren voorgoed te sluiten. De gemeente treft geen schuld. Zij heeft alle medewerking en hulp verleend die zij tot haar beschikking had, maar ook dat heeft niet mogen baten. Het Comité van Aanbeveling doet helemaal niets en heeft 0,0% waarde gehad. Conclusies Het mooie Comité van Aanbeveling is volstrekt nutteloos geweest. De provincie speelt een zeer discutabele rol door tijdens de bezwarenprocedure Ut Olde Ambacht in het gelijk te stellen en door vervolgens om volstrekt onbegrijpelijke redenen te besluiten geen subsidie te verlenen. Ut Olde Ambacht is jarenlang door de provincie aan het lijntje gehouden. Ut Olde Ambacht op de agenda van de bestuursvergadering op 9 juli. Jan v.d. Aart zal de dorpsraad vooraf informeren over de stand van zaken. (actie 209) 5 Mededelingen Voor de mededelingen verwijst de voorzitter naar de site van de dorpsraad. Daar is informatie over alle belangrijke onderwerpen te vinden. Verslag Blad 3 van 5

4 6 Verslag en actiepuntenlijst 6.1 Verslag Verslag wordt ongewijzigd akkoord bevonden. 6.2 Actiepunten De actiepunten 202, 205, 206, 207 en 208 zijn afgehandeld en kunnen van de lijst worden afgevoerd. 7 Dorpswerkgroep/Dorpsplan Kernfoto s Regio Achterhoek M.b.t. kernenfoto s en kernenverhaal is de dorpswerkgroep verantwoordelijk voor het opstellen van het dorpsplan. Koopsomonderzoek Het koopstromenonderzoek is ontvangen en loopt 1:1 gelijk met de zelf bedachte speerpunten. Voor een goede afstemming met de WOV zal een afgevaardigde van de WOV aanhaken bij de dorpswerkgroep. Stand van zaken Dorpsplan Momenteel worden 20 à 25 speerpunten uitgewerkt. Het definitieve plan is eind 2014 klaar. De dorpswerkgroep heeft nog niet helder te krijgen welke regionale onderzoeken er allemaal lopen, welke nuttige/belangrijke gegevens er voor de DWG beschikbaar zijn en waar deze te verkrijgen zijn. Bij de gemeente weet men het ook niet. 8 Afscheid Bennie Nibbeling Martin spreekt Bennie toe en bedankt hem voor de 10 jaren die hij zich voor de dorpsraad heeft ingezet. Als dank daarvoor overhandigt hij hem een pennenset met inscriptie. 9 Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 10 Sluiting Martin bedankt alle deelnemers aan deze bijzondere vergadering voor hun deelname en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit de vergadering. Verslag Blad 4 van 5

5 11 Bijlage 1 Actiepuntenlijst Actienr. Datum Omschrijving Actie Afgehandel d Brief Grob/Buiting aan gemeente i.v.m. reconstructie Weemstraat. Reactie college naar schrijvers afwachten. Beantwoorden zodra plannen bekend zijn/wim Afvalbakken Wehl opnemen met gemeente Wachten op dorpsplan PM Hondenbeleid op agenda bestuursvergadering. Mails en met suggesties Ab Molewijk en Willem Berendsen. Wachten op dorpsplan Bewaken gelabelde donatie AMDG Wim Overzicht functies en taken op website Wim Pieter van Eerde (KPN) uitnodigen voor bestuursvergadering Wim Bijwonen algemene ledenvergadering VKK Allen Burgemeester Nico Joosten uitnodigen voor een Wim kennismakingsgesprek met de dorpsraad in Wehl Ut Olde Ambacht op agenda bestuursvergadering Wim 210 PM PM Verslag Blad 5 van 5

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Aanwezigen. Inleiding. Aftrap. Juni 23, 2015

Aanwezigen. Inleiding. Aftrap. Juni 23, 2015 1 Klankbordgroep Windpark Korendijk Juni 23, 2015 Definitief verslag Aanwezigen Onafhankelijk voorzitter, Fon ten Thij Filopopers/Nieuw-Beijerland, Mark Speldenbrink Gemeente Nissewaard, Heidi Rensen Dorpsbelang

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard

Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard Albertine van Vliet 3 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... pag. 3 Matrix vragen van Provinciale Staten... pag. 4 Conclusies... pag. 7 Bijlagen

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie