Verslag en evaluatie van het wasstraat proces bij. Cao-Wasstraat Openbare Bibliotheken. Een initiatief van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag en evaluatie van het wasstraat proces bij. Cao-Wasstraat Openbare Bibliotheken. Een initiatief van:"

Transcriptie

1 Verslag en evaluatie van het wasstraat proces bij Cao-Wasstraat Openbare Bibliotheken Een initiatief van:

2 Cao-Wasstraat Openbare Bibliotheken In de maanden maart en april 2010 doorliepen de sociale partners in de sector Openbare Bibliotheken gedurende drie bijeenkomsten een Cao-Wasstraat traject van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). Het doel van de Cao-Wasstraat is om te komen tot innovatie van de cao met name als het gaat om het proces, de inhoud en de impact van cao afspraken. Om dit te bereiken wordt in de Cao-Wasstraat vooral gezocht naar wat partijen bindt in plaats van uit te gaan van wat hen verdeelt. In de sector Openbare Bibliotheken is dit als volgt aangepakt: 1 ste bijeenkomst: kennismaking, keuze onderwerpen en belemmeringen Tijdens de eerste bijeenkomst maakten de deelnemers op informele wijze kennis met elkaar. Een belangrijk doel was om los te komen van de traditionele onderhandelingsituatie om zo in een veilige omgeving met elkaar aan het werk te gaan. Het tweede deel van de bijeenkomst is besteed aan het vaststellen van de onderwerpen waarop sociale partners hun ambities willen formuleren en uitwerken. We hebben daarbij ook gekeken naar het type cao dat men nastreeft. Vragen als: Wil men veel regelruimte geven aan individuele werkgevers en werknemers of juist niet? Op welke onderwerpen zou de cao zich moeten concentreren?, zijn daarbij aan de orde gekomen. Als afsluiting van de eerste bijeenkomst hebben we geïnventariseerd wat mogelijke belemmeringen zijn om de ambities te realiseren. Daarbij is in dit geval vooral gekeken naar de respectievelijke achterbannen. 2 de bijeenkomst: gluren bij de buren Met de onderwerpen en ambities als basis hebben deelnemers en begeleiders gezocht naar voorbeelden binnen en buiten de sector die als inspiratie kunnen dienen voor de uitwerking. We zijn op zoek gegaan naar de ideale afspraak. Dit is een afspraak die in de ogen van de deelnemers recht doet aan de ambitie en binnen 1 à 2 cao-periodes haalbaar zou moeten zijn. De ideale afspraak vormde de basis om op zoek te gaan naar belemmeringen die in de weg staan om deze ideale afspraak ook concreet te maken. 3 de bijeenkomst: op weg naar een afspraak? Op basis van de resultaten van de eerste tweebijeenkomsten hebben de begeleiders van de Cao- Wasstraat een schets gemaakt van mogelijk haalbare afspraken. Op basis van deze schets hebben sociale partners gezocht naar elementen waar men het over eens is en waarover niet. Hiermee heeft men een deel van de agenda van het cao overleg vast kunnen stellen. 2

3 Tot slot is stilgestaan bij de manier waarop de gedeelde ambities met de verschillende achterbannen kunnen worden gecommuniceerd. Betrokkenheid en participatie waren hierbij belangrijke aspecten. In dit rapport treft u op hoofdlijnen de resultaten aan van de drie bijeenkomsten. Wij hebben de Cao-Wasstraat met heel veel plezier met de deelnemers doorlopen en hebben bewondering voor de open wijze waarop sociale partners met elkaar hebben gecommuniceerd en ideeën hebben gedeeld. Naar onze mening is de basis gelegd voor een innovatieve cao in de sector Openbare Bibliotheken. De Cao-Wasstraat Openbare Bibliotheken werd begeleid door: Henk Strating Wilco Brinkman Willemijn Brouwer Willemien van Helden 3

4 Sessie 1 9 maart 2010 Poelgeest, Oegstgeest Programma sessie 1 Deel 1: introductie keuze onderwerp Deel 2: visie cao van de toekomst Deel 3: visie op uitdiepen onderwerpen Deel 1 Onderwerpkeuze - Sociaal plan - Werktijdenregeling Deel 2 Hoe ziet de ideale cao eruit? Inhoud - functiegebouw eruit - salaris voor X-aantal medewerkers ongeacht werktijd 24-uur-scan - goed uitlegbaar richting werkgevers en werknemers - scholing is normaal ook buiten werktijd - rol achterban beter regelen - doorstromen bevorderen - cao die snelle veranderingen mogelijk maakt - directie functies weer in cao - geen landelijke cao - meer keuze uitbreiden - minimale cao - sociaal fonds - meerjarig - meer zeggenschap en regie - betaalbaar - rechten en plichten Document - minder ambtelijke taal - herhaalde wettelijke regels eruit - strakker geformuleerd - kort en bondig - imago - niks - heldere en duidelijk cao - meer zorgen dat... i.p.v. zorgen voor 4

5 - uitvoerbaar - kruimelzaken eruit, - minimum en standaard Toekomst - toekomstgericht - cao waarin scholing centraal staat - uitgangspunt is het beste met elkaar voor hebben Visie - initiatiefrijk - flexibel - creatief - ruimte voor eigen invulling met respect voor elkaar Doelgroep - PSO is niet alle bibliotheken - belang kleine spelers - cao met meer draagvlak - schaalbaar passend voor omvang onderneming Imago - voorbeeld cao - zorg voor jezelf - cao dunner, meer decentrale afspraken - cao waar werkgever en werknemer trots op zijn - cao alle bibliotheken niet te veel input van de grote bibliotheken - je bent het waard - initiatiefrijk - betere rechtspositie - gaan voor kwaliteit en kennis - doen wat je afspreekt Hoe overleggen - geen vecht overleg - niet over ons maar met ons - niet alleen rechten en plichten maar ook ruimte voor de geest Samenvattend: - groepen werknemers roosteren - cao 2.0 per persoon en budget - leg de verantwoordelijkheid bij individuele werknemer en werkgever - raamwerk vaststellen waarbinnen de arbeidsverhoudingen vrij zijn 5

6 Daarbij is de conclusie voor het document: - kort en bondig - helder en duidelijk - strak geformuleerd - niet alles volledig dichtgeregeld Inhoud - salaris - scholing - mogelijkheden - rol van de achterban - dus verantwoordelijkheid en ruimte voor maatwerk Deel 3 Doelgroep van de werknemers: waar zit volgens de werkgevers het probleem? - Werknemers zijn behoudend voor vernieuwing à niet allemaal maar degene die het zijn hebben het voor het zeggen - Werknemers hebben moeite met veranderingen à heeft deels te maken met de eigenschappen van de werknemers - Werknemers hebben een gebrek aan lef - Werknemers houden vast aan verworven rechten - Werknemers kijken naar eigen belang - Werknemers hebben vaak kleine baantjes (parttime) à weinig betrokkenheid à weinig interesse voor medezeggenschap - Werknemers zijn afgeleerd verantwoordelijkheid te nemen op de werkvloer - Werknemers hebben een gedateerd beeld van een bibliotheek à bibliotheek is tegenwoordig een dienst - Werknemers hebben een eenzijdig competentieprofiel (zelfde soort mensen uit de belbin test) - Te weinig diversiteit in de achterban Reactie van de werknemers: - Werkgevers hebben niet voldoende gesproken met werknemers over veranderingen/moderniseringen - Een groep werknemers kan/wil niet mee met vernieuwingen - In de bonden zitten te veel oude werknemers - Wat doet de werkgever aan scholing? Er zijn maar weinig groei mogelijkheden en ontslag is not done bij disfunctioneren Doelgroep van de werkgevers: waar zitten volgens de werknemers het probleem? - Groot verschil in de professionaliteit van de werkgevers waardoor aan andere voorwaarden moet worden voldaan: - Grote en kleine werkgevers - Omstandigheden van de werkgevers: - Politieke aansturing en beperkte speelruimte - Te maken met subsidieverstrekkers - Financieel draagvlak - Niet houden aan de afspraken 6

7 - Kosten stijgingen - Krabbelen aan positie van de werkgever à verlies zeggenschap - Slechte communicatie met de werknemers - Geen mensgerichte leiderschapstijl - De werkgever denkt serieus dat hij/zij goed bezig is Reactie van de werkgevers: - Politiek legt bezuinigingen op die direct worden naar personeel i.p.v. collectief meer gekoppeld aan ander biebs. - Werkgever heeft ook competenties nodig, niet alleen budget - De werkgever is onbekend met doel van de afspraak à v.b. een functioneringsgesprek moet professioneler worden 7

8 Sessie 2 22 maart 2010 Karel V, Utrecht Programma sessie 2 Deel 1: introductie en terugblik sessie 1 Deel 2: visie op sociaal plan Deel 3: visie op werktijden Deel 4: lunch en discussie (verwerkt in deel 2 en 3) Deel 2 SOCIAAL PLAN Ideaal - Flexibel voor beide partijen: keuzemogelijkheden - Professioneel: herplaatsingen - Lokaal: zo individueel mogelijk Belemmeringen - Diversiteit in professionaliteit van werkgevers. - Kleine contracten en daarbij weerstand. Oplossingen - Herplaatsingen niet alleen doen bij reorganisaties - Goede werknemers zijn leidend - Communiceren goede voorbeelden Deel 3 WERKTIJDEN Ideaal - Randvoorwaarden door werkgever - Medezeggenschap voor werknemer - Flexibiliteit van beide partijen Belemmeringen - Bij werktijden gaat het om de verantwoordelijkheid van het roosteren. Er kunnen vanuit werkgevers- of werknemerskant aanleiding zijn om een stap te zetten richting zelfroosteren. - Het kan zijn dat werknemers meer invloed willen hebben op het rooster, werkgevers kunnen dan angstig worden want dat zou misschien betekenen dat ze meer mensen aan het werk moeten hebben terwijl er geen werk is. 8

9 - Het kan zijn dat de werkgevers bij de klant een eis zien en daarom over willen gaan tot zelfroosteren, werknemers kunnen dan angstig worden want dat zou misschien betekenen dat ze op zondag moeten werken. - De baan is parttime en vaak de tweede baan van een huishouden, daarmee is de baan volgend en niet leidend in het huishouden: mensen zien de baan ook echt als tweede baan. Het gebeurt bijvoorbeeld in de kappersbranche dat werknemers hun baan opzeggen als er een verandering plaats vindt die niet past bij de eerste baan van het huishouden. Dat kan bij de bibliotheken ook gebeuren. Oplossingen - Er kunnen geen diensten open blijven bij een goed afsprakenstelsel: - Onpopulaire diensten ondervangen: - Tijd nemen om verandering tot stand te laten komen: 9

10 Sessie 3 14 april 2010 La Vie, Utrecht Programma sessie 3 1. Korte terugblik naar sessie 1 én 2 en verwachtingen van deze sessie 2. Werktijden en Sociaal plan. Bespreken van punten uit voorstellen waar men wel en niet mee eens is 3. Communicatie met achterban 4. Korte evaluatie wasstraat Deel 2 Werktijden en Sociaal plan In twee gemengde groepen zijn de voorstellen van de Werktijden en het Sociaal plan besproken. Er is een onderscheid gemaakt tussen punten waar de partijen het wel met elkaar eens over zijn, en de punten waar zij het niet met elkaar eens zijn, of nog niet met elkaar eens zijn. 10

11 Deel 3 Communicatie met achterban In dit deel werd de communicatie met de achterban besproken. Communicatie met de achterban behelst voor een groot gedeelte participatie van de achterband. In twee groepen werd door middel van een collage getracht een boodschap over te brengen. De andere groep werd uitgenodigd hierop te reageren. Een belangrijke constatering bleek dat als er ruimte over bleef in de collage, het publiek meer geneigd was mee te denken en zich er eigenaar van te voelen ( Ik kan er nog wat aan toevoegen ). Hieronder zijn de twee collages te zien. 11

12 Foto 1: Sociaal plan 12

13 Foto 2: Werktijden 13

14 Deel 4 Evaluatie De wasstraat werd afgesloten met een korte evaluatie. Enkele opmerkingen op de vragen: - Wat vonden jullie van de wasstraat? - Heeft het geholpen? 14

15 Evaluatie Cao-Wasstraat Openbare Bibliotheken 1. Beginsituatie De Werkgeversorganisatie Openbare Bibliotheken (WOB) onderhandelen samen met Abvakabo FNV (waarin ook vertegenwoordigers van het LAC-OB), CNV Dienstenbond en vertegenwoordigers van het LAK over de cao van de openbare bibliotheken. Onder deze cao vallen grote bibliotheken, kleine bibliotheken en pso s (advies). 2. Wat was je doel? Wat waren je verwachtingen? Relatie met eigen achterban versterken. Als onderhandelingspartners durfden we wel te vernieuwen maar dan kregen we de achterban tegen ons. Standaard was dat we ideeen ophaalden bij de leden, onze visie formuleerden en bediscussieerden met het bestuur en dan afgebrand werden door onze leden. We wilden naar een nieuw proces en betere communicatie. Inhoudelijk waren we met de cao-onderhandelingen in een impasse geraakt rond thema s als sociaal plan, werktijden en hoe om te gaan met vrijwilligers. De neiging was alles dichttimmeren maar we beseften ons dat we daar niet verder in zouden komen als partijen. Toen ik (Paul Buskers, WOB) van de wasstraat hoorde heb ik meteen Hanan (Yagoubi, Abvakabo) benaderd en wij waren er snel uit dat we mee wilden doen. 3. Wat heeft het opgeleverd? Wat ga je anders doen? We hebben geleerd gesprekken over arbeidsvoorwaarden als een proces te zien waarin je vooral de regie moet leggen bij de mensen die er mee moeten werken. Niet alles dicht willen timmeren maar ruimte geven aan elkaar. Onze relatie als cao-onderhandelaars is versterkt. We begonnen aan de wasstraat met een nieuw team omdat het bestuur van de WOB net vernieuwd was en we kenden elkaar nog niet goed. De Wasstraat heeft meteen de goede toon gezet en ervoor gezorgd dat we niet meteen aan het onderhandelen slaan maar zoeken naar wat ons verbindt. Dat merkten we meteen in de caoonderhandelingen die we na de wasstraat weer hebben opgepakt en die inmiddels een akkoord hebben opgeleverd. Deels gingen we daar wel weer ouderwets onderhandelen maar juist bij lastige thema s hadden we er veel aan om juist vanuit samenwerking tot de beste oplossing te komen. Het blijft natuurlijk spannend of dat niet teveel afhangt van personen, eigenlijk zou je iedere nieuwe groep hier weer in mee moeten nemen. Concreet heeft de wasstraat overeenstemming opgeleverd voor een sociaal plan en een werktijdenregeling die ruimte laten voor maatwerkafspraken op decentraal niveau. Daarbij moesten de werkgevers wat water bij de wijn doen v.w.b. het maken van afspraken over werktijden en werknemers v.w.b. een niet geheel dichtgetimmerd sociaal plan maar dat is dankzij de wasstraat wel gelukt. Ook hebben we de achterban nu beter meegenomen. Nog tijdens de onderhandelingen hebben we gezamenlijk als partijen een communique uitgedaan naar onze achterbannen over de voortgang, dat was behoorlijk revolutionair. Verder hebben nu zowel WOB als vakbonden een andere rol opgepakt in het vervolg. We laten de bibliotheken meer zelf het initiatief nemen en kruipen daarmee meer in de rol van adviseurs van onze achterban. 15

16 4. Wat was nieuw/ anders dan in normaal overleg tussen sociale partners? Vooral de nadruk op ruimte geven i.p.v. alles dichtregelen. Verder het gegeven dat wij echt niet mochten onderhandelen tijdens de sessies. Dat verplichtte ons op een andere manier te communiceren. En het feit dat we nu intensief de achterban hebben meegenomen, voorheen communiceerden we slecht. 5. Wat vond je goed aan de vorm van de wasstraat? - De opbouw van de sessies was goed, vooral omdat we elkaar nog niet zo goed kenden. Je bouwde eerst een relatie en een gezamenlijke visie op en dook daarna pas in de inhoud. - De nadruk op communicatie met de achterban, in de eerste sessie moesten we elkaars achterban typeren. De andere partij mocht pas na afloop van de analyse reageren en dan bleek dat ze het eigenlijk best eens waren en alleen nog wat aanvullingen hadden - Het verbod op onderhandelen. Je leerde ja, en.. zeggen i.p.v. nee. mits met als gevolg dat je samen iets opbouwde i.p.v. elkaar afbrak - Gluren bij de buren: sterke input van de adviseurs over hoe je óók tegen een sociaal plan of tegen werktijden kunt aankijken. 6. Wat vond je minder goed? - Niet alle werkvormen spraken aan, het moet wel functioneel blijven. - De vraag is of de opbouw van de sessies ook zo werkt bij partijen die elkaar al goed kennen en vastgeroest zijn in een oude vorm van onderhandelen. Er moet wel een wil zijn om dit met elkaar aan te gaan, dus moet er al een open houding zijn 7. Wat zijn je tips voor anderen die met een wasstraat aan de slag gaan? We kunnen iedereen aanraden om ermee aan de slag te gaan, het helpt je als cao-onderhandelaars echt vooruit. Tips zijn: - Zorg voor een sterke gedeelde basis en een duidelijk akkoord van beide partijen om met de wasstraat in zee te gaan - Het kan goed werken om na de wasstraat meteen je cao-onderhandelingen voort te zetten. Dan zit je er nog goed in en gaat het proces een stuk soepel. Bovendien kun je dan meteen concrete stappen zetten om je ideeën uit de wasstraat te borgen - Doordat de OR-en ook aangesloten waren, draag je eraan bij dat zij vanuit werknemersperspectief ook mede invulling kunnen geven aan vervolgstappen - Het werkt goed om niet vooraf al de thema s te benoemen maar dit ook vanuit de partijen zelf te laten komen in de eerste sessie. Paul Busker (WOB), Henk Strating, Wilco Brinkman, Willemien van Helden (adviseurs wasstraat) 16

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Projectbeheersingssystemen 1 2 Projectbeheersingssystemen 3 Colofon Eindredactie Enrico Kraijo

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Mensen met mogelijkheden

Mensen met mogelijkheden Mensen met mogelijkheden Inspiratieboek voor professionals: dromen, durven en doen Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid Leeswijzer Wij hebben niet zomaar een boek willen maken,

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie