Notulen vergadering BEL-bestuur 19 oktober 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen vergadering BEL-bestuur 19 oktober 2005"

Transcriptie

1 Notulen vergadering BEL-bestuur 19 oktober 2005 Aanwezig: alle be stuursleden plus Han Sloots en Ed Zijlemaker van de WEI (Werkgroep Energie en Installaties) bij punt G4. A. Welkom en vaststellen agenda Ed en Han worden welkom geheten. Punt G4. wordt als eerste behandeld. Agenda blijft verder ongewijzigd. B. Mededelingen (uit de hoven) geen mededelingen Let op nieuw adres van Mena (al een tijdje): Ze heeft de indruk dat ze post soms niet krijgt. C. Ingekomen stukken, s en telefoontjes van Rob Vleeming over het elzenbosje (opmaat-woningen): we vinden dat de bewoners zelf mogen bepalen wat daarmee moet gebeuren, want het is mandelig gebied. De was gericht aan Hyco Verhagen en Hein Struben, c.c. naar de BEL. Rudi verwoordt dit nog naar Rob. Een bewoner vraag naar de stand van zaken m.b.t. ondergrondse containers in de wijk: onderwerp wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. Zie ook rondvraag. Terra Bella heeft per e -mail gevraagd om een overleg met de BEL over het jaarplan 2006 en nog wat andere zaken. Er zijn data voor de ALV in november gereserveerd., Rudi, Mena en Kees gaan in overleg met Terra Bella op 25 oktober as. Rudi heeft een verzoek om informatie gekregen van iemand die schrijft voor een personeelsblad van mensen die werken voor Waterschappen. Hij gaat hem uitnodigen voor de rondleiding voor de toekomstige opmaat-bewoners op 5 november as. Verzoek om zitting te nemen in het buurtpanel. Beslist over jaarlijkse besteding van , beoordeelt ideeën. Lanxmeer zit samen met Terweijde en Voorkoop in wijk ZuidOost. Liliane Schreurer uit de Nesciohof zou al in dit panel zitten. Rudi vraagt dit na, en scant de uitnodiging in en stuurt hem rond binnen het bestuur. D. Uitgaande stukken Rudi heeft een brief gestuurd naar de directeur van tuincentrum Van den Hurk: een uitnodiging voor kennismaking met zijn toekomstige buurt/buren. E. Actiepunten vorige vergadering(en) En bij een nieuwe notulist hoort een nieuwe werkwijze. Actiepunten van de vorige vergadering worden in een tabel genoteerd. Wanneer het actiepunt nog actueel is, dan vindt de notatie in gewone letters plaats. Schuingedrukte actiepunten zijn gedaan of niet meer actueel. Actiepunt en Martien gaan uitzoeken waar de 1000 voor staat die we nog terug moeten ontvangen van Terra Bella Rudi stelt een brief op waarin tuincentrum Van den Hurk wordt verwelkomd als nieuwe buurman. Actie Het is startkapitaal voor de opstart van Terra Bella. We besluiten het te boeken als schenking. sluit dit kort met Lambik Zie D, is gebeurd _notulen_BEL169.doc Pagina 1 5

2 Martien verstuurt een herinneringsbrief aan diegenen die hun contributie nog niet hebben betaald. Martien heeft bewoners van het pioniersveld nog niet uitgenodigd om zitting te nemen in de jury van de fotowedstrijd. Of die wedstrijd doorgaat is nog de vraag Jaap heeft het Werfhuis nog niet gevraagd om een informatieavond te organiseren over hun plannen in de vierde fase. Wellicht kan de gemeente die avond beter organiseren. Zie punt G3. Jaap heeft het Werfhuis nog niet gevraagd om als tentoonstellingsruimte te dienen voor de fotowedstrijd. Nog niet gebeurd, zou wel wenslijk zijn. Rudi biedt on dersteuning aan voor opstellen van een brief Zie G7 Zie G2/G3/G6 Zie G7 F. Werkgroepen zie G4, toelichting WEI G1. Mandelig gebied opmaat-woningen De voorlichtingsavond hierover op 4 oktober jl. was geslaagd, want het was voor vele bewoners was het de eerste kennismaking met (de concepten van) de wijk. Uitvloeisel van deze avond is een rondleiding door de wijk voor de toekomstige bewoners op 5 november as. Rudi trekt nog na bij Rob Vleeming wat van de BEL wordt verwacht. heeft zicht reeds aangeboden als rondleider. G2. Mandelig gebied pioniersveld plus appartementen (avond 2) Voorlichtingsavond hiervoor op 24 oktober as. Martien, Jaap en Rudi gaan erheen namens het bestuur. Locatie: BCW-gebouw, uur. G3. Bouwplannen pioniersveld (avond 3) Deze avond is nog niet gepland. Wat wel is gepland is overleg met wethouder Lily Jacobs. Een jaarlijks gesprek over de grote lijnen, communicatie, voortkomend uit behoeft aan overleg op hoog niveau (afspraak is voortgekomen uit overleg tussen BEL bestuur met wethouders afgelopen zomer). In principe gaat iedereen behalve Rudi mee. De agenda is: toekomstgericht beheer welke overlegvormen zijn er wat ons betreft is ook van belang hoe de besluitvorming plaatsvindt Martien geeft als voorbeeld de gemeente Wijk bij Duurstede, waar in beleidsvoorstellen in de nota s specifiek het advies van bepaalde organen wordt vermeld. Op zo n manier zou ook het advies van de BEL onder de aandacht gebracht kunnen worden, zonder dat de BEL ineens als beslisser wordt opgevoerd. Het gesprek is om uur op het stadskantoor, we verzamele n daar om uur. G4. Warmtenet en wijkeconomie Ed geeft aan dat nog steeds het vermoeden bestaat dat het niet meer dan anders principe niet geldt, en dat te veel wordt betaald voor het warmtenet. Uit zijn berekeningen blijkt dat de 2 e fase significant meer betaalt dan de 1 e fase. Probleem is echter dat het niet meer dan anders principe niet goed gedefinieerd is, en door deskundigen verschillend wordt uitgelegd. Over de installaties en het warmtenet is overigens regelmatig contact met zowel Vitens als Dijkoraad. Zaken die ter sprake komen maar die niet helemaal tot een afronding zijn o.a.: _notulen_BEL169.doc Pagina 2 5

3 de verhouding tussen vastrecht en variabele kosten, in hoeverre is die correct; hoe werkt het warmtenet nu eigenlijk ; wordt nu wel of niet nog met gas bijgestookt om warmte te leveren, of is het echt die ene graad verschil tussen opgepompt grondwater en kraanwater dat uiteindelijk wordt geleverd, die alle warmte levert. Na overleg komen we tot de volgende afspraken: op grond van de overeenkomst sturen we aan op een overleg tussen BEL, Vitens (Han Meijer) en de gemeente (Martin Bonouvrie), het liefst dit jaar nog. Agenda zou dan moeten zijn het niet meer dan anders principe, de verhouding vastrecht/variabele kosten en hoe kijkt men aan tegen nieuwe prijsontwikkelingen en nieuwe aansluitingen? Volgende keer komt dit punt weer op de agenda. koppelt verder nog terug met Ed. Han ligt toe dat wijkbewoners een schakelaar hebben ontwikkeld die de pomp in de woningen die op het warmtenet zitten uitschakelt als er geen warmtevraag is. Nu draait deze pomp continu. Hier is een flinke energiebesparing mee te verkrijgen. De winst uit de verkoop van deze schakelaar wil de werkgroep in de wijkeconomie brengen. De wijkeconomie is een zwaar begrip. We noemen het in eerste instantie liever een fonds waar dingen voor de wijk uit ontwikkeld kunnen worden. De WEI gaat dit plan, zowel het maken en verkopen van de schakelaar als het inzetten in de wijkeconomie, uitwerken en komt met nadere voorstellen. G5. Houtgestookte CV-ketel Terughoudendheid vanuit het coördinatorenoverleg. De gemeente kan niets afdwingen is het geluid wat wordt afgegeven. Bij het Ministerie van Onderwijs wordt nog uitgezocht of de Werfklas daadwerkelijk een school is. Zo ja, dan is het tegelijkertijd een bedrijf, en dan geldt er milieuwetgeving die dan ook waarschijnlijk beter handhaafbaar is. Want monitoring van emissies zal wel plaatsvinden. G6. Lijst van de BEL voor het coördinatorenoverleg Erica koppelt punten terug die zij heeft besproken in het coördinatorenoverleg van 6 oktober jl. Bij de hoekkavels in de LD en TH hof heeft ze ingebracht dat de doorgang smal wordt zoals nu getekend staat. Als reactie wordt gegeven dat wat getekend is een bouwvenster is, en nog aanpassingen mogelijk zijn. In het 1-laagse bouwdeel kan bijvoorbeeld nog een uitsparing worden aangebracht. De achterkant staat wel vast. Het is de grens van de 25- jaarszone van het waterwingebied. Op individuele bezwaren van bezwaarmakers is gereageerd door de gemeente. Erica kaart het punt weer aan op de volgende vergadering. Alle straatverlichting in de eerste fase wordt aangesloten op het openbaar net. Nu zitten de lampen nog op de meterkasten van individuele bewoners. Er komt ook nieuwe verlichting; blauwe kapjes à 500,- die van alles kunnen. Het coördinatorenoverleg vindt dat Marien Faasse zelf voor draagvlak van zijn bouwplannen in het pioniersveld moet zorgen. Daartoe is (alweer) een informatieavond een goed medium. Iedereen bij het coördinatorenoverleg is het erover eens dat de Guido Gezelleweg een 30 km weg moet worden en dat dit altijd uitgangspunt is geweest. De bus die er overheen zou moeten is waarschijnlijk de schoolbus die tweemaal per dag leerlingen van of naar scholengemeenschap Lek en Linge brengt. Dit wordt nog door het coördinatorenoverleg geverifieerd _notulen_BEL169.doc Pagina 3 5

4 Volgens de projectleiding gaat de BEL niet meer over voormalige kantorenlocatie Caetshage. Klopt ook wel volgens de kaart. Maar als daar nu toch bewoning komt? Dat zou de zaak kunnen vernaderen. We kaarten het aan bij de wethouder. We hebben verschuiving van plan Oei zodat het appartementencomplex ook wat op kan schuiven ter sprake gebracht. Werd niet onwelwillend op gereageerd. G7. Fotowedstrijd Er zijn nu vijftien foto s binnen, waarvan een flink deel van bestuursleden. We lasten de tentoonstelling af en spreken het volgende af: we hangen de foto s op op de nieuwjaarsborrel, inzenders krijgen de vergroting de dochter van Jaap is de jury en beslist welke de beste foto is. Volgend jaar kiezen we een duidelijker onderwerp, maken we meer publiciteit en stellen we een prijs in het vooruitzicht. G8. Bestuur Rudi stopt in het voorjaar, Martien wil in geval er geen opvolger voor hemzelf is nog wel even door. We moeten allereerst met een wervend verhaal de hele wijk benaderen (wat houdt het in, wat wordt van je verwacht?), voordat we individueel mensen gaan benaderen. Rondvraag ALV: wordt woensdagavond 23 of 30 november (in overleg met Terra Bella). Belangrijkste onderwerp is goedkeuring plannen Terra Bella. Verspreiding van de stukken binnen de hoven. Nieuwjaarsreceptie: datum wordt zondag 8 januari. Half december sturen we mooie uitnodigingen (ontwerp denken we nog over na. Locatie - checkt of de watertoren geschikt is, alternatief is Panta Rhei, vragen we na bij Terra Bella op Ondergrondse afvalinzameling: Erica brengt stand van zaken en wensen van bewoners ter sprake op het komende coördinatorenoverleg. Kees wil het dossier wel oppakken. Monique de Man wordt waarschijnlijk nieuw redactielid van de Nieuwsbrief. heeft meegedaan aan een klankbordgroep over zwerfvuil. Ook nuttig geweest voor opbouwen van het netwerk. ========================================= Besluiten ALV op 23 of 30 november Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 8 januari Fotowedstrijd aflasten, volgend jaar duidelijker onderwerp, en een prijs uitloven Terra Bella hoeft de 1000 die wij tegoed hebben niet meer te betalen. Het wordt bij wijze van bruidsschat geschonken Activiteiten/bijeenkomsten 24 oktober: voorlichting gemeente over Pioniersveld 25 oktober: overleg met Terra Bella 1 november: overleg met wethouder 5 november: rondleiding opmaat-bewoners door wijk _notulen_BEL169.doc Pagina 4 5

5 Actiepunten Datum Onderwerp Wie Status Werkgroep ideologie Voortgang inventarisatie vandalisme aan auto s Verkoopprocedure Kwarteel-woningen en BEL -woningen Afrekening stroom in eerste fase Aansprakelijkheidsverzekering speelvoorzieningen Standpunt over elzenbosje mailen naar Rob Vleeming Rudi Buurtpanel: navraag bij Liliane Scheurer Rudi Buurtpanel: rondsturen info blijft bij Terra Bella: kortsluiten met Lambik Herinneringsbrief contributie Martien/ Warmtenet: Overleg Vitens/Gemeente/Bel organiseren Terugkoppelen met Ed Zijlemaker Rudi? Plan pompschakelaar en wijkeconomie WEI Lopend/slepend/slapend Lopend/slepend/slapend Hoeklocaties TH en LD hof Erica Bespr. in CO Inspraak BEL kantoorlocatie Caetshage Allen Bespr. met Wethouder Werving nieuwe bestuursleden, opstellen profiel/advertentie? Nieuwjaarsreceptie: Is locatie Watertoren geschikt? Is locatie Panta Rhei geschikt Muziek regelen Ondergrondse afvalinzameling Bespreken op CO Dossier oppakken Allen? Kees Erica Kees Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Allen Navraag bij Terra Bella _notulen_BEL169.doc Pagina 5 5

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg.

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. CSG-COMENIUS Leeuwarden Profiel Natuur en Gezondheid VAK BIOLOGIE De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. Narmin Marroufi en Nilofar Karimi Schooljaar 2012-2013 Begeleider F.Sibers 1 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie