De Noordelijke lobby richting Den Haag en Brussel Een praktische handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Noordelijke lobby richting Den Haag en Brussel Een praktische handleiding"

Transcriptie

1 Postbus BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein HJ Leeuwarden Aan: de leden Ter attentie van: Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de 27 Friese gemeenten Uitgenodigd zijn tevens het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân, statenleden en de pers Griffiers wordt verzocht deze publicatie te verspreiden onder raadsleden en statenleden Onderwerp Uitnodiging ALV VFG 17 april 2013 Kenmerk jh Contact J. Holwerda, , Bijlagen Agenda met bijlagen Datum 26 maart 2013 Geachte heer / mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) bij te wonen. De ALV van dit voorjaar vindt plaats op woensdagavond 17 april 2013 vanaf uur in het Van der Valk Hotel in Sneek (adres en routebeschrijving zie ommezijde). Naast een aantal huishoudelijke zaken staat er voor deze ALV ook weer een actueel thema centraal om met elkaar over van gedachten te wisselen. Het centrale thema is deze keer: De Noordelijke lobby richting Den Haag en Brussel Een praktische handleiding De centrale vraag van de avond is: hoe kunnen de Friese en / of Noordelijke belangen beter voor het voetlicht worden gebracht op de politieke agenda in Den Haag en Brussel? Moet dit bij voorkeur een Friese of een Noordelijke lobby zijn? Wat is daarvoor nodig en / of hoe zou dat verder vorm moeten worden gegeven? De hoofdspreker van de avond is Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, voormalig Tweede Kamerlid en nog regelmatig in politiek Den Haag te vinden. De discussie zal worden geleid door VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan. Bijgevoegd zijn de agenda en de stukken voor de VFG ledenvergadering inclusief een machtigingsformulier voor het geval dat er een stemming plaats moet vinden. Omdat wij in verband met de organisatie graag willen weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, verzoeken wij u om zich voor 12 april 2013 aan te melden door een te sturen naar Met vriendelijke groet, het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten, namens het bestuur, Jorrit Holwerda, ambtelijk secretaris

2 Routebeschrijving Van der Valk Hotel in Sneek Van der Valk Hotel Sneek Burgemeester Rasterhofflaan KZ Sneek Vanuit de Amsterdam/ Almere en Lelystad Vanaf de A6 neemt u op de rotonde bij Joure de 3e afslag. Nu rijdt u op de A7 richting Sneek. U ziet aan uw linkerhand Hotel Sneek en u neemt afrit 22. A7 - Via de Afsluitdijk Vanaf de afsluitdijk rijdt u op de A7 richting Bolsward / Sneek. U rijdt op de A7 en u neemt afrit 22. Openbaar vervoer - Vanaf het treinstation Sneek - Vertrekt u met de bus "99" / Connexxion richting Heerenveen - U stapt uit bij de halte "Pieter Zeemanstraat" - U loopt de overige 14 minuten naar de Burgemeester Rasterhofflaan 1 Vervoer op afroep / taxi Treintaxi, ritprijs 4.70 station Sneek Tel.: taxiservice ( p/m)

3 AGENDA van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Friese Gemeenten Datum: 17 april 2013 Tijd: Plaats: uur Hotel Van der Valk Sneek * = bijlage 1. Opening door VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan 2. *Vaststellen verslag van de VFG ledenvergadering van 30 oktober *Huishoudelijke onderwerpen A. Verslag kascommissie. B. Verslag secretaris / penningmeester. C. Jaarrekening 2012 en balans per 31 december D. Jaarverslag E. Begroting 2014 en vaststelling contributie F. Benoeming nieuw lid kascommissie ter vervanging van Eric Ter Keurs. G. Decentralisaties Sociaal Domein. H. Volgende ALV op dinsdag 29 oktober 2013 met het college van Gedeputeerde Staten. I. Rondvraag en sluiting huishoudelijke gedeelte. 4. Thema: De Noordelijke lobby richting Den Haag en Brussel: een praktische handleiding De centrale vraag van de avond is: hoe kunnen de Friese en / of Noordelijke belangen beter voor het voetlicht worden gebracht op de politieke agenda in Den Haag en Brussel? Moet dit bij voorkeur een Friese of een Noordelijke lobby zijn? Wat is daarvoor nodig en / of hoe zou dat verder vorm moeten worden gegeven? Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en voormalig Tweede Kamerlid, is gevraagd om de avond af te trappen met een betoog over zijn ervaringen en gedachten met betrekking tot de Friese en / of Noordelijke lobby richting Den Haag en Brussel. 5. Discussie Onder leiding van VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan is er de gelegenheid om met elkaar over het centrale thema en van gedachten te wisselen. Hans Konst (gedeputeerde provincie Fryslân), Eise van der Sluis (nieuwe directeur Samenwerkingsverband Noord Nederland) en de Noordelijke lobbyisten Henk Postma (Den Haag) en Tytsy Willemsma (Brussel) zijn onder meer aanwezig om hun visie over en ervaringen met betrekking tot de Friese en / of Noordelijke lobby met u te delen. 6. Sluiting Na afloop van de vergadering is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar na te praten.

4 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN Datum: 30 oktober 2012 Tijd: Locatie: Aanwezig: Notulist: uur Van der Valk Hotel in Sneek ± 75 personen waaronder burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en statenleden. Marit Wagenmakers (VFG) 1. Opening door VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan VFG voorzitter Van der Zwan opent de bijeenkomst om uur en heet iedereen van harte welkom in Hotel Van der Valk te Sneek. 2. Vaststellen verslag van de VFG ledenvergadering van 18 april 2012 Het verslag van 18 april 2012 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 3. Vaststellen voorstel VFG bestuur m.b.t. vergoeding reiskosten Voorzitter Van der Zwan geeft een korte toelichting op het memo en brengt het in stemming. Het memo wordt aangenomen. 4. Felicitatie aan gedeputeerde Schokker ter gelegenheid van nieuwe provinciehuis Voorzitter Van der Zwan vraagt gedeputeerde Schokker naar voren te komen en feliciteert de provincie namens de VFG met de ingebruikname van het nieuwe provinciehuis en biedt haar een speciaal voor de gelegenheid ontworpen vaas van Koninklijke Tichelaar Makkum aan. Gedeputeerde Schokker dankt de VFG voor de felicitaties en het cadeau. 5. Toelichting voortgang kabinetsformatie en inzet van de VNG door VNG directievoorzitter Ralph Pans De heer Pans geeft aan positief te zijn dat er zo snel resultaat is geboekt door de partijen. De VNG heeft veel input geleverd tijdens het formatieproces. Met name op de woningmarkt, het sociale stelsel en de zorg laat dit regeerakkoord veel durf zien. De vraag is echter wel of het voldoende doordacht is. Het akkoord heeft immense gevolgen, ook voor de lokale overheid. Er spreekt een sterk geloof uit voor de decentralisaties, echter is het de vraag of dit werkt onder de voorwaarden die nu gesteld worden. De heer Pans geeft aan dat er twee belangrijke aandachtspunten zijn. Ten eerste de beweging rond opschaling naar grotere gemeenten en provincies. Ten tweede de vraag of er voldoende geld en beleidsruimte wordt gegeven bij de decentralisaties. De VNG komt nog met een reactie op het regeerakkoord aan de Tweede Kamer. De heer Pans geeft aan dat de VNG zo snel mogelijk in gesprek zal gaan met het nieuwe kabinet en dat een gesprek met BZK zeker van belang is. Aansluitend geeft de heer Van der Zwan het woord aan gedeputeerde Schokker om in te gaan op de gevolgen van het regeerakkoord op de provincies. De gedeputeerde geeft aan dat net als de gemeenten ook de provincies middels het IPO input hebben geleverd tijdens het formatieproces. Naast dat het akkoord veel gemeenten raakt, raakt het ook de provincie zowel positief als negatief. Ze geeft aan dat het akkoord positief is voor de terreinen natuur,

5 Blad 2 de verbindingszones (EHS), het vergroenen van de economie en het stimuleren van de economie. Het akkoord is negatief wat betreft het schatkistbankieren, de budgetten voor de regionale omroepen en het verminderen van het aantal ambtsdragers binnen de provincie met 25%. Voorzitter Van der Zwan bedankt beide sprekers voor hun toelichting en aanwezigheid. 6. Rondvraag Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 7. Afsluiting Voorzitter Van der Zwan sluit af met het bedanken van alle aanwezigen en introduceert de heer Pruim, griffier van Almere voor de aftrap naar het thematische deel van de avond.

6

7 AAN DE LEDENVERGADERING VAN 17 april 2013 Agendapunt: Huishoudelijke onderwerpen Onderwerp: Jaarstukken 2012 en begroting 2014 Bijgaand treft u aan de Jaarrekening 2012, de toelichting op de jaarrekening, de balans per 31 december 2012, het Jaarverslag 2012 en de begroting Verslag kascommissie De kascommissie bestaande uit de heren E.J. ter Keurs, burgemeester van Tytsjerksteradiel en de heer F. de Wit, raadslid van Heerenveen, zal ter vergadering verslag doen van haar bevindingen inzake de jaarrekening De jaarrekening 2012 en de balans per 31 december 2012 Zoals uit de bijgevoegde ondertekende verklaring blijkt heeft het VFG bestuur in haar vergadering van 20 maart jl. de jaarrekening 2012 vastgesteld. Ten aanzien van de jaarrekening zij het volgende opgemerkt. De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van De volgende posten hebben de jaarrekening positief en negatief beïnvloed: Meer bestuurs- en vergaderkosten 4.471,-- Meer secretariaatskosten , ,-- Minder bureaukosten 788,-- Minder overige uitgaven 1.261,-- Meer contributie inkomsten 412,-- Meer renteopbrengsten 6.430,-- Meer overige baten + 287, , Totaal 7.530,-- Het eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt De VFG is evenals gemeenten eigen risicodrager voor o.a. kosten in verband met eventuele ontslaguitkeringen aan medewerkers. Vorig jaar heeft u daarom ingestemd met het voorstel om het eigen vermogen te laten dalen naar een percentage dat eenmaal de jaarlijkse loonsom benaderd. Het gaat hierbij om circa 75% van de exploitatie. De (verantwoorde) afname van het eigen vermogen is conform afspraak voortgezet door specifieke (eenmalige) activiteiten ten laste van het eigen vermogen te brengen. Voor de jaarrekening van 2012 betreft dit de volgende (eenmalige) activiteiten: - Een keramieken vaas als geschenk van de VFG voor het college van GS ter gelegenheid van de opening van het nieuwe provinciehuis. - Opstellen en uitwerken van professioneel communicatieplan VFG. - Verdere digitalisering en optimalisering van de dienstverlening van het VFG secretariaat. - Extra bijeenkomsten speciaal voor raadsleden. 1

8 Door bovenstaande (eenmalige) activiteiten ten laste van het eigen vermogen te laten brengen en de eenmalige restitutie van ,-- aan de leden is in 2012 voldaan aan de doelstelling om het eigen vermogen naar het gewenste niveau te laten dalen. De hogere renteopbrengst ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door de vrijval en rente uitkering van twee klimspaardeposito s in mei Tot slot is er tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2012 de vraag gesteld in hoeverre de VFG BTW plichtig is in relatie tot de diensten die van de gemeente Leeuwarden worden afgenomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er, omdat er gezien de rechtspositie van de VFGmedewerkers (fiscaal) sprake is van het uitlenen van personeel aan derden, er BTW moet worden betaald over de afgenomen diensten. Overigens schuift de VFG de BTW door naar de leden, die op hun beurt het bedrag weer kunnen terugvorderend via het BTW compensatiefonds. 3. Jaarverslag 2012 Wij bieden u het Jaarverslag 2012 ter vaststelling aan. 4. Begroting 2014 en vaststelling contributie Wij stellen voor de contributie voor de leden voor het jaar 2014 te handhaven op 0,33 per inwoner. Procentueel gezien is met de contributieverlagingen voor 2011 (naar 0,37 per inwoner) en 2012 (naar 0,33 per inwoner) een verlaging van in totaal 40% gerealiseerd ten opzicht van 2010 (was 0,58 per inwoner). Wij stellen u voor om de begroting 2014 en de contributie 2014 vast te stellen. Resumerende stellen wij u t.a.v. de bovenvermelde onderdelen voor: 1. De jaarrekening 2012 goed te keuren. 2. Het jaarverslag 2012 vast te stellen. 3. De begroting 2014 vast te stellen en de contributie voor 2014 te bepalen op 0,33 per inwoner. 4. Een nieuw lid van de kascommissie te benoemen. Leeuwarden, 20 maart T.J. van der Zwan, voorzitter R. Goeman, secretaris/penningmeester 2

9 Vereniging van Friese Gemeenten exploitatierekening 2012 Lasten Baten Omschrijving rekening 2010 rekening 2011 begroting 2012 rekening 2012 Omschrijving rekening 2010 rekening 2011 begroting 2012 rekening 2012 Bestuur 9.335, , , ,17 Contributie , , , ,40 Secretariaat , , , ,27 Bijdrage VNG 9.045, , , ,00 Bureaukosten 6.114, , , ,24 Rente , , , ,30 Overige uitgaven , , ,00 364,35 Overige baten 410,09 286,11 287,06 Voordelig saldo ,93 Nadelig saldo , ,27 Totaal , , , ,03 Totaal , , , ,03

10 nadere toelichting 2012 nadere toelichting rekening begroting 2012 LASTEN Bestuur Vergaderkosten 7.189,44 Bestuurskosten 7.281,73 totaal , , Secretariaat Loonkosten , Reiskosten 2.795, Huisvestingskosten+ automatis.kosten werkplekken , Website 518, Ondersteuning P&O 2.095, Opleidingskosten 1.271, Overige secr. Kosten 1.030,53 Communicatieplan 2.879,80 Kosten digitalisering 4.959,62 totaal , , Bureaukosten Portokosten 4.033,00 Drukwerk/kopieen 1.387,72 Abonnementen 24,08 Kantoorartikelen 767,44 totaal 6.212, , Overige kosten Bankkosten 364,35 364,35 364, BATEN =========== ========= , Contributie inwoners * 0, , Ontvangen rente ,48 spaarrekening , , Bijdrage VNG 9.045, Overige baten terugontvangen 287, , , ============ Saldo ,27

11 Vereniging Van Friese Gemeenten balans per 31 december 2012 Activa Passiva rekening courant 862,15 nog te betalen ,35 spaarrekening ,28 kapitaal VFG ,08 nog te ontvangen totaal ,43 totaal ,43 Specificaties Nog te ontvangen ================= Totaal 0,00 Nog te betalen Secretariaat Loonkosten ,14 P&O kosten 1.210,83 Automatiseringskosten 4.959,62 Overige secr. Kosten 127,65 Bestuur vergaderkosten 206,50 Bureaukosten porto 49,61 ================= Totaal ,35 Kapitaal VFG saldo per ,09 eenmalige restitutie ,00 resultaat ,27 ================= saldo per ,82 verschil 0,26 Kapitaal VFG ,08 Overzicht spaarrekeningen Frieslandbank VFG saldo per spaarrekening , ,28

12 JAARVERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN Maart 2013

13 INHOUD pagina Leden 3 Samenstelling van het bestuur 3 Secretariaat 3 VFG Ledenvergaderingen 3 VFG Bestuursvergaderingen 3 Communicatie 4 Overleg met Gedeputeerde Staten 4 VFG portefeuillehoudersoverleggen 4 Bestuur en Veiligheid 4 Ruimte en Wonen 5 Financiën en Middelen 5 Gezondheid en Welzijn 6 Onderwijs, Jeugd en Sport 7 Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7 Cultuur 8 Werk en Inkomen 8 Bovenprovinciale bestuurlijke bijeenkomst over Werkgeversdienstverlening 9 Personeel en Organisatie 9 Raadsledenbijeenkomsten 10 Masterclass Onderwijs in Fryslân 10 Minisymposia Fryslân geeft energie! 10 Overzicht portefeuillehouders VFG bestuur 11 Overzicht Friese vertegenwoordigers in VNG bestuur en beleidscommissies 12 VFG vertegenwoordigingen in besturen, commissies, stuur- en werkgroepen 13

14 LEDEN In het verslagjaar is het aantal leden van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) gelijk gebleven. Alle 27 Friese gemeenten zijn lid van de vereniging. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR Per 31 december 2012 was het bestuur van de VFG als volgt samengesteld: voorzitter T. J. van der Zwan burgemeester van Heerenveen vicevoorzitter H. Rijpstra wethouder van Tytsjerksteradiel secretaris / penningmeester R. Goeman gemeentesecretaris van het Bildt leden E. Berenst wethouder van Smallingerland B. Bonnema wethouder van Gaasterlân-Sleat H.A. van Dijk-Beekman griffier van Lemsterland L.I. Diks wethouder van Leeuwarden S. Tolsma wethouder van Sύdwest-Fryslân Y. Haan burgemeester van Vlieland W. Kooistra wethouder van Opsterland G. Van Klaveren burgemeester van Weststellingwerf A. Aalberts burgemeester van Dantumadiel SECRETARIAAT Het secretariaat van de vereniging werd in het verslagjaar verzorgd door de heer Holwerda (ambtelijk secretaris), mevrouw Wagenmakers (beleidsondersteuner) en mevrouw Huxdorff (administratief medewerker). Het secretariaat omvatte in het verslagjaar 2,8 fte. Het secretariaat van de Vereniging van Friese Gemeenten is gehuisvest in het Stadhuis (kamer H0.07) van de gemeente Leeuwarden, Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden. In het verslagjaar is ambtelijk de laatste hand gelegd aan het formaliseren van een definitieve dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Leeuwarden en de VFG. In deze dienstverleningsovereenkomst zijn onder andere de formele en feitelijke werkgeversrol ten opzichte van het personeel op het secretariaat geregeld. VFG LEDENVERGADERINGEN De VFG organiseert doorgaans twee maal per jaar een ledenvergadering. Eén in het voorjaar en één in het najaar. In het verslagjaar vond de voorjaarsledenvergadering plaats op 18 april 2012 in het Van der Valk Hotel in Wolvega. De ledenvergadering stond in het teken van het thema Bestuurskracht. De heren Abma (promovendus) Heijnen (Kamerlid PvdA) waren te gast om hun licht over de bestuurskracht en de toekomst van het lokale bestuur in Fryslân te laten schijnen. De najaarsledenvergadering van 30 oktober vond plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek. Ditmaal was het thema Strijd of Samenspel. Na een plenair gedeelte met Jan Dirk Pruim (griffier van Almere), vonden er verschillende workshops plaats. De ALV werd georganiseerd in nauwe samenwerking met het Actieprogramma Lokaal Bestuur. VFG BESTUURSVERGADERINGEN Het bestuur van de VFG vergaderde in het verslagjaar vijf maal. De vergaderingen werden zoals gebruikelijk gehouden op de derde woensdag van de maand. In het verslagjaar werd onder andere vergaderd in het gemeentehuis van Vlieland. Aansluitend aan deze vergadering vond een lunch ontmoeting met het plaatselijke college plaats. De andere vier bestuursvergaderingen vonden buiten een gemeentehuis plaats, namelijk in het vernieuwde provinciehuis, in het WTC Expo tijdens de Bedrijvencontactdagen, bij de VNG in Den Haag

15 in het kader van VNG 100 jaar, en in het Karmel Klooster in Drachten. Aansluitend aan deze laatste vergadering vond ook een ontmoeting plaats met het plaatselijke college. COMMUNICATIE In het verslagjaar is het VFG communicatieplan, opgesteld door communicatiebureau Groot, Haar + Orth, door het VFG bestuur vastgesteld. Het VFG secretariaat is vervolgens aan de slag gegaan met de uitwerking van dit plan. De website werd verder gemoderniseerd en up-to-date gebracht. Daarnaast werd iedere maand een digitale nieuwsbrief uitgebracht. Sinds eind 2012 is de VFG bovendien ook actief op twitter Tot slot is een proces in gang gezet om in verenigingsverband papierloos te vergaderen. Naar verwachting zal dit vanaf begin 2013 daadwerkelijk het geval zijn. OVERLEG MET GEDEPUTEERDE STATEN Het is in de loop der jaren een goede gewoonte geworden dat het college van GS en het bestuur van de VFG tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen. Het GS / VFG overleg vond in het verslagjaar plaats op 14 februari in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Onderwerpen van gesprek waren onder meer bestuurskracht, sociale agenda en decentralisatie natuurbeleid. Nieuw in het verslagjaar is de agendacommissie GS / VFG. Deze commissie bestaande uit gedeputeerde Schokker, VFG voorzitter Van der Zwan en VFG secretaris Goeman kwamen in het verslagjaar driemaal bijeen. Doel van de agendacommissie was om lopende zaken met elkaar uit te wisselen en waar mogelijk af te stemmen. Tevens werd het overleg gebruikt als opmaat richting een volgende Algemene Ledenvergadering van de VFG of een GS / VFG overleg. VFG PORTEFEUILLEHOUDEROVERLEGGEN De VFG organiseerde in het verslagjaar op een achttal (beleids)terreinen (portefeuillehouders)overleggen. Daarnaast werd samen met de provincie Fryslân twee maal het minisymposium Fryslân geeft energie! georganiseerd. Bij de portefeuillehoudersoverleggen werd de verantwoordelijk gedeputeerde ook uitgenodigd. Voorzitters van de verschillende overleggen zijn de VFG bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende portefeuille binnen het bestuur. Een vast agendapunt bij alle portefeuillehoudersoverleggen is de terugkoppeling van de Friese afgevaardigde in de gelijknamige VNG commissie. BESTUUR EN VEILIGHEID In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid vond plaats op 28 maart in de Oranjezaal van het Stadhuis van Leeuwarden. Mevrouw Van Zonneveld, Regiomanager Reclassering Noord Nederland was voor dit overleg uitgenodigd om de portefeuillehouders te informeren over het werk van de Reclassering en met name over de momenten waarop en/of wijze waarop bestuurders nu en straks met elkaar te maken hebben. Daarnaast vertelde mevrouw Bruijn, regio coördinator Aanpak Jeugdgroepen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wat zij concreet voor de portefeuillehouders Openbare Orde en Veiligheid kan betekenen. Het tweede portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid vond plaats op 17 oktober in de raadszaal van het Stadhuis van Leeuwarden. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Platform31. Onderwerp van gesprek was een verkenning omtrent regionale samenwerking op een aantal thema s. Begin 2013 zal verder over dit onderwerp in deze commissie worden gesproken.

16 RUIMTE EN WONEN In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats. Het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen vond op 22 maart plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Heerenveen. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de VNG. Tijdens deze bijeenkomst werden de portefeuillehouders geïnformeerd over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de nieuwe Omgevingswet. Het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen vond plaats op 24 mei in de raadszaal van het Stadhuis van de gemeente Harlingen. Tijdens het thematische gedeelte informeerde mevrouw Van der Kamp, beleidsmedewerker wonen van de Provincie Fryslân, de portefeuillehouders over de evaluatie van de woningbouwafspraken. Daarnaast lichtte gedeputeerde Konst, naar aanleiding van het onderhandelingsakkoord natuurbeleid tussen het Rijk en de provincie, het nieuwe provinciale beleid natuurlijk en landelijk gebied toe. Het derde VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen vond op 27 september plaats in de raadszaal van het Stadhuis van Gaasterlân Sleat. Tijdens deze bijeenkomst informeerde de VFG werkgroep Archeologie de portefeuillehouders over hun bevindingen tot nu toe, en welke verplichtingen gemeenten hebben met betrekking tot archeologiebeleid. Daarnaast vond er een presentatie van de provincie Fryslân over de recent door GS uitgebrachte visie Grutsk op e Romt plaats. In Grutsk op e Romte worden landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd. Het doel hiervan is behoud en verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit door middel van informeren, inspireren en adviseren. Op deze wijze verwacht de provincie Fryslân de doorwerking van de provinciale belangen in ruimtelijke plannen van gemeenten, rijk en provincie binnen Fryslân te borgen. In plaats van een VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen vond op 29 november een Masterclass Wonen in Holwerd plaats. Deze Masterclass werd mede georganiseerd door de Provincie Fryslân, Partoer en Doarpswurk. De volgende sprekers gaven hun visie op de woningmarkt in Fryslân: Elles Dost, directeur-bestuurder van woningcorporatie Actium. Hugo Priemus, betrokken bij SER advies 'Bevolkingskrimp benoemen en benutten'. Pieter Winsemius, betrokken bij wonen & leven op het Friese platteland. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht en naast bestuurders en ambtenaren, waren ook maatschappelijke organisaties, Bouwend Nederland en Makelaars vertegenwoordigd. FINANCIEN EN MIDDELEN In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats. Het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg vond op 9 februari plaats in het gemeentehuis van Littenseradiel te Wommels. De heer Van der Lei, senior beleidsmedewerker bij het Expertisecentrum Gemeentefinanciën van de VNG, informeerde de portefeuillehouders over het wetsontwerp Houdbare Overheidsfinanciën (HOF). Het Rijk wil gemeenten beboeten die een te groot EMU-tekort of een te klein EMU-overschot hebben. Het kabinet wil afspraken daarover vastleggen in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF).

17 Het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg Financiën vond op 26 april plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Kollumerland c.a. Onderwerp van gesprek was het afbreken van de onderhandelingen in het Catshuis en de (financiële) gevolgen hiervan voor gemeenten. De heer Van der Lei, senior beleidsmedewerker bij het Expertise Centrum Gemeentefinanciën van de VNG gaf de portefeuillehouders een inkijkje in hoe een eventueel akkoord er uit had gezien. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst uitgebreid stilgestaan bij de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) en de (on)mogelijkheden van gemeenten met betrekking tot het werken met een EMU saldo. Tot slot gaf VFG portefeuillehouder Berenst, een inkijkje in hoe het college van Smallingerland de bezuinigingen binnen de eigen gemeente op een slimme wijze heeft aangepakt. Het derde VFG portefeuillehoudersoverleg Financiën vond op 1 november plaats in de vernieuwde raadszaal van de gemeente Opsterland De heer Van der Lei, senior beleidsmedewerker bij het Expertise Centrum Gemeentefinanciën van de VNG, informeerde de portefeuillehouders over de laatste stand van met betrekking tot het schatkistbankieren. Uiteraard werd er ook uitgebreid stilgestaan bij de financiële gevolgen van het Regeerakkoord voor gemeenten. Kim van Berlo, beleidsmedewerker Europese zaken van de VNG, gaf een inkijkje in het Europese subsidielandschap en een overzicht van wat de directie Europa aan dienstverlening biedt op het gebied van Europese subsidies en kennisnetwerken. GEZONDHEID EN WELZIJN In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats. Het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 8 maart in de raadszaal van het stadhuis van Leeuwarden. Mevrouw Garnier, programmamanager van Kind in Fryslân, gaf een presentatie over dit project waarin de provincie Fryslân, de Friese gemeenten en de organisaties uit de 1 e en 2 de lijn zorg samenwerken om deze zorg beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast was mevrouw Van der Stouwe van het Districts Verloskundig Platform aanwezig om een toelichting te geven op de ontwikkelingen in de geboortezorg en de manier waarop de gemeenten hier mee te maken krijgen. Op 13 juni vond in het Veiligheidshuis Fryslân in Leeuwarden het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg plaats. Mevrouw Bronsvoort, hoofdofficier van Justitie, mevrouw De Jong van de gemeente Leeuwarden en mevrouw Houkes, zorgcoördinator van Veiligheidshuis Fryslân gingen onder meer in op het ontstaan van het Veiligheidshuis in januari 2008 en de ontwikkelingen die het heeft doorgemaakt. Daarnaast is een toelichting gegeven op het transitieproces van de Veiligheidshuizen van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten en is een inkijkje gegeven op de manier waarop binnen het Veiligheidshuis lokaal met partijen wordt samengewerkt om problematische situaties op te lossen. Op 26 september vond op het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel het derde VFG portefeuillehoudersoverleg plaats. Centraal stond het thema Eigen Kracht. Strategisch adviseur Vos van BMC ging in op de definiëring van eigen kracht en het belang hiervan vanuit de Kanteling-gedachte van de Wmo en de drie decentralisaties in brede zin. Aansluitend gaf mevrouw De Vries van Partoer een toelichting op de inventarisatie van de eigen kracht activiteiten die op dit moment al ingezet worden in Friesland. Tot slot is dieper ingegaan op twee van de activiteiten uit de interventiematrix. De heer Hartmann van de gemeente Leeuwarden heeft een presentatie gegeven over de Eigen Kracht Wijzer voor wonen, welzijn en zorg waarmee Leeuwarden werkt. Tot slot heeft mevrouw Tuimaka een presentatie gegeven over Eigen Kracht Centrale en de inzet van de Eigen

18 Kracht Conferenties. Op 29 november vond op het gemeentehuis van Kollumerland ca. het vierde VFG portefeuillehoudersoverleg plaats. Voor dit overleg waren mevrouw Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van de Friesland Zorgverzekeraar en mevrouw De Graaf, directeur van Zorgbelang uitgenodigd om in te gaan op het project Friesland Voorop. Binnen dit project wordt door medisch specialisten, Friese ziekenhuizen, UMCG Groningen, huisartsen, vertegenwoordigers van patiënten en de Friesland Zorgverzekeraar samengewerkt om de mogelijkheden naar kwalitatieve en toekomstbestendige zorg te onderzoeken. ONDERWIJS, JEUGD en SPORT In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Op 23 februari vond het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg plaats op het stadhuis van de gemeente Leeuwarden. Mevrouw Van Ruijven, wetenschappelijk functionaris bij Partoer gaf een toelichting op haar onderzoek naar de bevolkingsontwikkeling in Fryslân en de invloed hiervan op de leefbaarheid in de dorpen. De heer Helder, krimpambassadeur onderwijs/directeur Onderwijsgroep Fier, sloot hierop aan door een doorkijkje te geven naar de Samenwerkingsschool. Mevrouw Veneklaas, projectleider van Oktobermaand Kindermaand, een project waarbij kinderen tussen de 4 en 12 jaar in hun vrije tijd kennis kunnen maken met musea, muziekscholen, theaters, galerieën, molens en natuurorganisaties in hun omgeving, gaf een toelichting op het project en de mogelijkheden voor gemeenten om hierbij aan te sluiten. De heer Jagersma, projectcoördinator bij Afûk, sloot af met een presentatie over meertaligheid in het onderwijs waarbij onder meer aandacht werd besteedt aan de problemen waar de gemeenten bij dit thema tegenaan lopen. Een ambtelijke werkgroep onder leiding van de heer Jagersma heeft het thema verder uitgewerkt. Op 18 oktober vond het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg plaats in de nieuwe raadszaal van de gemeente Opsterland. De heer Jagersma van Afûk gaf een terugkoppeling uit de werkgroep Meertaligheid waarbij hij inging op het belang van meertalige opvoeding binnen het beleid van de JGZ GGD Fryslân. De heren Bezoen van Maatschappelijk Werk Fryslân en Hartman van de Veiligheidsregio hebben een toelichting gegeven op de pilot Eigen Kracht in het CJG. De uitkomsten van de pilot worden meegenomen in de toekomstvisie. De heer Tekstra en mevrouw Reezigt van de Onderwijsinspectie zijn onder meer ingegaan op de taken van de inspectie, de manier waarop zij toezicht houdt en het onderzoek van de inspectie over de kwaliteit van de basisscholen en besturen in Fryslân. ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats. Op 16 februari vond het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg plaats op het gemeentehuis van Weststellingwerf. De heer Van der Weide, directeur bestuurder VVV Fryslân, gaf een toelichting op de stand van zaken bij VVV Fryslân waarbij hij onder meer is ingegaan op de lancering en het belang van de database voor ondernemers, de begroting voor met hieraan gekoppeld een financieringsverzoek voor Mevrouw Mulder, voorzitter RvT Stichting World Games Fryslân en de heer De Vries, voorzitter/directeur Stichting World Games Fryslân gaven een toelichting op de stand van zaken rond de World Games Fryslân en kwamen met een voorstel voor een financiële bijdrage van de Friese gemeenten aan de organisatie First European Sport For all Games 2014.

19 Op 31 mei vond het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg EZ, Recreatie en Toerisme plaats op het gemeentehuis van Terschelling. Gedeputeerde Konst gaf een toelichting op de nieuwe Economie Nota van de Provincie Fryslân en de samenwerking tussen de F4 en de Provincie. Het belang van een provinciebrede samenwerking werd onderstreept. Wethouder Deinum gaf namens de F4 een toelichting op de verkenning van de economische samenwerking tussen de F4 gemeenten waarbij hij aangaf dat het doel van de samenwerking gericht is op het verhogen van het economisch rendement. Het belang van een sterke Europese positie van Fryslân werd benoemd, de Brusselse agenda wordt steeds belangrijker om voldoende geld te genereren voor Fryslân. Hiervoor is het noodzakelijk dat de Friese gemeenten goed samenwerken. De heren Witmond van Syntens en Wind van de Kamer van Koophandel zijn ingegaan op zowel de landelijke als provinciale ontwikkelingen van het Ondernemersplein Fan Fryslân en de strategische samenwerking tussen het Ondernemersplein en de Friese gemeenten. Aansluitend was een programma opgesteld met de gemeente Terschelling om kennis te maken met de recreatieve en toeristische activiteiten op het eiland. Op 15 november vond het derde VFG portefeuillehoudersoverleg plaats op het gemeentehuis van Dongeradeel. Gedeputeerde De Vries gaf een toelichting op de recente ontwikkelingen in de toeristische kolom en het nieuwe provinciale beleidsprogramma Gastfrij Fryslân wat in januari 2014 van start zal gaan. Hierbij wordt breed gekeken naar diverse beleidsterreinen als cultuur, zorg, sport en economie. De heer De Vries en mevrouw Sijbesma van de provincie zijn ingegaan op de onderzoeken die de provincie uitvoert om te komen tot het nieuwe beleidsprogramma. De heer Van der Weide van Tourist Info Fryslân (TIF) is ingegaan op de recente ontwikkelingen binnen TIF. CULTUUR In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Op 14 september vond in het Informatiecentrum van Staatsbosbeheer in Appelscha het eerste portefeuillehoudersoverleg plaats. De dames Zijlstra en Schotanus van de provincie Fryslân en Waale van Keunstwurk hebben de deelnemers geïnformeerd over de nieuwe rijkssubsidieregeling voor cultuureducatie. Het doel van deze stimuleringsregeling voor cultuureducatie in het primair onderwijs is de kwaliteit van de cultuureducatie op lokaal niveau te verankeren. Aansluitend was een programma opgesteld met de gemeente Ooststellingwerf om kennis te maken met de kunstexpositie De Mythe van de Natuur en gaf Stichting Kunstwerf, de stichting voor kunst- en cultuurbelang in Ooststellingwerf e.o. een presentatie over de organisatie. Op 1 november vond het tweede portefeuillehoudersoverleg plaats in de raadszaal van de gemeente Boarnsterhim. De heer Eijssen, directeur Kulturele Haadstêd 2018, heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken en is onder meer ingegaan op het projectprogramma, de planning en de samenwerking met de Friese gemeenten. Gedeputeerde De Vries heeft een toelichting gegeven op de nieuwe provinciale integrale nota Cultuur, Taal en Onderwijs waarbij ingezet wordt op het faciliteren van het zelfvertrouwen van de instellingen en de Friese mienskip en dwarsverbanden naar andere werkvelden als cultuurtoerisme en de creatieve industrie worden gelegd. WERK EN INKOMEN In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats. Op 14 maart vond het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg plaats in de raadszaal van

20 de gemeente Smallingerland. De heren Van Anken van de Taskforce Armoedebestrijding en Mulder van SUN gaven een presentatie over de plannen om de fondsen SUN, Leergeld, Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds bij elkaar in 1 loket onder te brengen. Mevrouw Van der Ven van de VNG gaf een toelichting op de voortgang van het dossier WWnV. Mevrouw Westdijk, coördinator van de Regionale Werkgeversbenadering gaf een toelichting op de voortgang van het project. De heer Hempenius, teamleider Sociale Recherche Friesland gaf een toelichting op het uitbreiden van de taken van SRF met een toezichthoudende taak en de invulling hiervan. Op 29 juni vond het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg plaats in de raadszaal van de gemeente Leeuwarden. De heer Schipaanboord van de VNG gaf een toelichting op de voortgang van het dossier WWnV en ging onder meer in op de inzet van de VNG bij de verkiezingen. Mevrouw Westdijk van de Regionale Werkgeversbenadering heeft een stand van zaken gegeven. Mevrouw Wiersma, projectleider Fryslân werkt, heeft een toelichting gegeven op het provincie brede project wat tot doel heeft het bestand aan de onderkant van de arbeidsmarkt in beweging te krijgen en te houden. Tot slot is een voorstel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SW Fryslân om te komen tot een gezamenlijke onderlinge vergoedingsregeling binnen de Sociale Werkvoorziening besproken. Op 4 oktober vond het derde VFG portefeuillehoudersoverleg plaats in de raadszaal van de gemeente Menaldumadeel. De heer Schipaanboord van de VNG ging onder meer in op de stand van zaken rond de lobby en begroting, de inzet die de VNG pleegt bij de formatie voor het brede sociale domein en de stand van zaken rond de cao WSW. Daarnaast zijn mevrouw Altena en mevrouw Westdijk ingegaan op de stand van zaken rond de Regionale Werkgeversbenadering en hebben zij een inkijkje gegeven op de focus voor Alle gemeenten nemen nu deel aan de werkgeversbenadering. Op 12 december vond het vierde VFG portefeuillehoudersoverleg plaats in de raadszaal van de gemeente Littenseradiel. De heer Bok van het UWV heeft een stand van zaken gegeven over de ontwikkelingen binnen de Werkpleinen. De heer Maas, directeur GOA Publiek heeft een toelichting gegeven op hun werkwijze lerende medewerkers (m.n. BBLers) binnen de (semi)publieke sector te detacheren. Mevrouw Altena van de Regionale Werkgeversbenadering onderzoekt hoe deze werkwijze geïmplementeerd kan worden in Friesland waarbij aangesloten wordt bij de bestaande platformen / initiatieven. De heer Jaarsma van Kredietbank Nederland heeft een toelichting gegeven op de recente ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening. BOVEN PROVINCIALE BESTUURLIJKE BIJEENKOMST OVER WERKGEVERSDIENSTVERLENING In het verslagjaar vond in samenwerking met de Vereniging Groninger Gemeenten, Vereniging Drentse Gemeenten en de VNG op 5 juli op het gemeentehuis van Smallingerland een boven provinciale bestuurlijke bijeenkomst over werkgeversdienstverlening plaats. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden is een discussie gevoerd over hoe werkgeversdienstverlening het beste kan worden ingericht en wat de rol van de bestuurders is. Wethouders Sociale Zaken uit de drie noordelijke provincies zijn hierover met elkaar in gesprek geweest en hebben ervaringen uitgewisseld. PERSONEEL EN ORGANISATIE In het verslagjaar vond op 5 april een speciaal VFG portefeuillehoudersoverleg plaats rondom Personeel en Organisatie. Het College van Arbeidszaken gaf een presentatie over hun werkzaamheden en wat zij kunnen betekenen voor de gemeentelijke bestuurders. Daarnaast zijn zij onder meer ingegaan op de huidige cao-

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG)

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) Maart 2015 1 INHOUD pagina Leden 3 Samenstelling van het VFG bestuur 3 VFG Bestuursbureau 3 Ledenvergaderingen VFG 3 VFG Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG)

JAARVERSLAG 2015 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) JAARVERSLAG 2015 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) Maart 2016 1 INHOUD pagina Leden 3 Samenstelling van het VFG bestuur 3 VFG Bestuursbureau 3 Ledenvergaderingen VFG 3 VFG Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Wat is de rol van gemeenten in 2020?

Wat is de rol van gemeenten in 2020? Postbus 935 8901 BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein 38 8911 HJ Leeuwarden www.friesegemeenten.nl Aan: de leden Ter attentie van: Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

14028 Uitnodiging VFG Ledenvergadering 040614.pdf

14028 Uitnodiging VFG Ledenvergadering 040614.pdf Roo, Marijke de Van: VFG Fryslan Verzonden: dinsdag 20 mei 2014 13:40 Aan: Achtkarspelen; Metz, Jacqueline; Bildt het; Dantumadiel; De Friese Meren; Dongeradeel; Ferwerderadiel; Franekeradeel;

Nadere informatie

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Datum: 25 september 2013 Aanwezig: S. Tolsma SWF (voorzitter), H. Rijpstra Tytsjerksteradiel, W. Kooistra Opsterland, B. Tol Het Bildt, F. Veltman

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris Conceptverslag van de vergadering de constitutionele oprichtingsvergadering GR FUMO 20 december 2012 van 15.00 16.00 uur in hotel Post-Plaza, Tweebaksmarkt 25 te Leeuwarden 2 Aanwezig: De heer J.G. Kramer

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2013 1-1-2013 T/M 31-12-2013 LASTEN EN BATEN 2013 Baten Omschrijving Begroting 2013 Rekening 2013 Contributie 88.800,00 89.321,00

Nadere informatie

Conceptverslag van de AB vergadering 11 februari 2013 van in de raadszaal in het stadhuis van de gemeente Leeuwarden aan het Hofplein 38.

Conceptverslag van de AB vergadering 11 februari 2013 van in de raadszaal in het stadhuis van de gemeente Leeuwarden aan het Hofplein 38. Conceptverslag van de AB vergadering 11 februari 2013 van 10.00 11.30 in de raadszaal in het stadhuis van de gemeente Leeuwarden aan het Hofplein 38. 2 Aanwezig: De heer J.G. Kramer De heer N.J. Oud Mevrouw

Nadere informatie

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015.

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015. Agenda Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 50 Datum en tijd: Plaats: Aanwezig: dinsdag 19 mei 2015, 09.00 uur Gemeentehuis Damwâld, Benw-kamer vergadering van burgemeester en wethouders burgemeester

Nadere informatie

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 december 2013 (ter goedkeuring)

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 december 2013 (ter goedkeuring) Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de FUMO Datum: 13 maart 2014 Tijd: 15.00 17.00 uur Plaats: FUMO, J.W. de Visserwei 10 in Grou 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Verslag

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten - T.a.v. de portefeuillehouder Werk en Inkomen

Aan het college van burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten - T.a.v. de portefeuillehouder Werk en Inkomen Postbus 935 8901 BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein 38 8911 HJ Leeuwarden www.friesegemeenten.nl Aan het college van burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten - T.a.v. de portefeuillehouder Werk

Nadere informatie

Vereniging van Brabantse Gemeenten Jaarverslag 2011

Vereniging van Brabantse Gemeenten Jaarverslag 2011 Vereniging van Brabantse Gemeenten Jaarverslag 2011 1 Inleiding De Vereniging van Brabantse gemeenten (VBG) is er op gericht om kwaliteit, creativiteit en bestuurskracht van de Brabantse gemeenten te bevorderen

Nadere informatie

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de FUMO op maandag 28 januari 2013 van 10.00 tot 11.30 uur in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. Aanwezig: De heer A. van der Ploeg

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2014 1-1-2014 T/M 31-12-2014 LASTEN EN BATEN 2014 Baten Omschrijving Begroting 2014 Rekening 2014 Contributie 89.100,00 89.331,00

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND Plaats: Gemeentehuis Apeldoorn. Marktplein1, 7311 LG Tijdstip: 10.00 tot 12.30 uur, vrijdag 20-01-2017 Agenda voor de Bestuursvergadering van 20-01-2017 1. Opening

Nadere informatie

1 o MEI 2016. provinsje fryslân provincie fryslân b CM. Provinciale Staten van Fryslân. Leeuwarden, 10 mei 2016 Verzonden,

1 o MEI 2016. provinsje fryslân provincie fryslân b CM. Provinciale Staten van Fryslân. Leeuwarden, 10 mei 2016 Verzonden, provincie fryslân b CM postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 te 1 1 Provinciale Staten van Fryslân WWW.frYslan.frl provincie@fryslan.fn www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

BB/U Lbr. 11/025

BB/U Lbr. 11/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201100722 Lbr. 11/025 bijlage(n)

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

NEVENFUNCTIES COLLEGELEDEN IN DIVERSE STICHTINGEN E.D (bijgewerkt t/m juni 2017)

NEVENFUNCTIES COLLEGELEDEN IN DIVERSE STICHTINGEN E.D (bijgewerkt t/m juni 2017) NEVENFUNCTIES COLLEGELEDEN IN DIVERSE STICHTINGEN E.D. 2014-2018 (bijgewerkt t/m juni 2017) Deelneming Nevenfunctie Collegelid Benoemd/ Opmerkingen Stuurgroep Veiligheidshuis Fryslân Voorzitter Ferd. J.M.

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 17 september 2010, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Nieuwegein (adres: Martinbaan 2 3439NN Nieuwegein) 1. Opening en mededelingen.

Nadere informatie

VFG. Looienga, Martina. Beste. mevrouw/meneer, Bijgaand u de le Nieuwsbrief De Nieuwsbrief is vinden op. van de VFG. aan. onze

VFG. Looienga, Martina. Beste. mevrouw/meneer, Bijgaand u de le Nieuwsbrief De Nieuwsbrief is vinden op. van de VFG. aan. onze Looienga, Martina Van: VFG Fryslan Verzonden: maandag 01 februari 2016 12:52 Onderwerp: VFG Nieuwsbrief 1 2016 Bijlagen: Nieuwsbrief 1 2016.pdf Beste mevrouw/meneer, Bijgaand u de

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 17 juni 2011, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Bunschoten (adres: Stadsspui 1-3752 CL - Bunschoten-Spakenburg; tel.(033)

Nadere informatie

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 23 maart 2009 Registratienummer: GF Agendapunt: 5

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 23 maart 2009 Registratienummer: GF Agendapunt: 5 Gemeenteraad Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 23 maart 2009 Registratienummer: GF09.20015 Agendapunt: 5 De raad der gemeente Heerenveen; Overwegende dat op grond van artikel 22 van

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO Agendapunt 2 Bijlage 01 Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO Aanwezig Afwezig : De heer S. Siebenga, gemeente Heerenveen De heer J. Hijma, gemeente Ferwerderadiel De heer B.

Nadere informatie

NIEUWS. vereniging van friese gemeenten. Kooistra, Josina. Algemene Ledenvergadering. april: kloof als kwestie. Van: Verzonden: Nieuwsbrief

NIEUWS. vereniging van friese gemeenten. Kooistra, Josina. Algemene Ledenvergadering. april: kloof als kwestie. Van: Verzonden: Nieuwsbrief Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: sender@mq4u.nl namens Vereniging van Friese Gemeenten donderdag 20 april 2017 11:23 Statengriffie provinsje Fryslân VFG Nieuwsbrief

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 16 december 2011, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Montfoort, Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort (zie routebeschrijving

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

provinsje frys1n provincie fryslân b

provinsje frys1n provincie fryslân b provinsje frys1n provincie fryslân b 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 15/20 november 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 13 Behandelend ambtenaar : A.J. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Jaarrekening 2011 Onderwijsgroep

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! De provincie Friesland vormt de geografische afbakening van Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

BB/U200900749 Lbr. 09/059

BB/U200900749 Lbr. 09/059 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U200900749 Lbr. 09/059 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

6. Bijlagen. Verantwoording

6. Bijlagen. Verantwoording 6. Bijlagen Verantwoording 2010 93 6.1. Samenstelling bestuur en organisatie 1. Samenstelling gemeenteraad (per 31 december 2010) Zetelverdeling (totaal 23 zetels): Opsterlands Belang 7 raadsleden PvdA

Nadere informatie

Agenda. Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 33

Agenda. Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 33 Agenda Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 33 Datum en tijd: Plaats: Aanwezig: dinsdag 13 januari 2015, 09.00 uur Gemeentehuis Damwâld, Benw-kamer vergadering van burgemeester en wethouders burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD Aanwezig: ) E. Deutekom-Muntjewerff (voorzitter), H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Afwezig: G.J.A.M. Nijpels Volgnr: 001 Poststuk: 16.0005823 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie.

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie. ^1 SAMENWERKENDE GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM Raadsinformatiebrief Aan de raad van de Gemeente Werkendam onderwerp Gezamenlijke collegebijeenkomst en gesprek gedeputeerde juli 2014 samenvatting

Nadere informatie

2. Verslag laatstgehouden bestuursvergadering (20 december 2007)

2. Verslag laatstgehouden bestuursvergadering (20 december 2007) VERSLAG van de vergadering van het bestuur van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) van donderdag 24 januari 2008, om 9.30 uur in het gemeentehuis van Winschoten te Winschoten. Aanwezig: - de heer

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Onderwerp : Benoeming leden welstandscommisie

Onderwerp : Benoeming leden welstandscommisie Aan de Gemeenteraad Raad Status 8 maart 2007 Besluitvormend Onderwerp Benoeming leden welstandscommisie Hûs en Hiem Punt no. 8 Korte toelichting In artikel 9.3 van de Bouwverordening is opgenomen dat de

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Social media populair bij gemeenten

Social media populair bij gemeenten Stand van zaken Bestuursakkoord en Wet werken Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie. Nieuwsbrief voor raadsleden Juni 2011, nummer 7 Social media populair bij gemeenten

Nadere informatie

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 9.00 UUR. Nr.

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 9.00 UUR. Nr. Periode april 2006 april 2010 AGENDA van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 1. Opening. 9.00 UUR Nr. 92 2. Vaststelling besluitenlijst 20 mei 2008, lijst te

Nadere informatie

Workshop 3 Regionale samenwerking. Kaders (10 minuten) Casus (15 minuten) Discussie (25 minuten) Afronding (10 minuten)

Workshop 3 Regionale samenwerking. Kaders (10 minuten) Casus (15 minuten) Discussie (25 minuten) Afronding (10 minuten) Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Esmeralda Popkema, projectleider Awbz Klaas Abma, Súdwest- Fryslân/ Littenseradiel Jaap Glas, De Friese Meren (via BMC) Programmamanagers Sociaal Domein Workshop

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015 Aanwezig: - R. Munniksma burgemeester Afwezig: - L. Veenstra - J. Borg - T. van der Veen wethouders - F. Wiertz secretaris Uitnodigingen:

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de. Notulen van de B&W vergadering van 17 mei 2016 Besluitenlijst van week 20. Gemeente Harlingen

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de. Notulen van de B&W vergadering van 17 mei 2016 Besluitenlijst van week 20. Gemeente Harlingen Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen van de B&W vergadering van 17 mei 2016 Besluitenlijst van week 20 Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 10 februari 2012, aanvang 10.15 uur (inclusief lunch) in het gebouw van de landelijke VNG, De Willemshof, Nassaulaan 12, 2514 JS

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Datum: 5 juni 2014 Aanwezig: S. Tolsma SWF (voorzitter), H. Rijpstra Tytsjerksteradiel, W. Kooistra Opsterland, B. Tol Het Bildt, E. van Esch Ooststellingwerf,

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Raadsleden en collegeleden kunnen zich dus ook opgeven voor de Raadsconferentie op het mailadres:

Raadsleden en collegeleden kunnen zich dus ook opgeven voor de Raadsconferentie op het mailadres: Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Laan, J. van der donderdag 20 juli 2017 11:23 Statengriffie provinsje Fryslän 'Marjan Postma Heerenveen' RE: uitnodiging raadsconferentie

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden Concept-verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de FUMO op 17 juni 2013 van 12.00 13.00 uurs in de raadzaal van het FUMO-huis, J.W. de Visserwei 10, te Grou Aanwezig: De heer G. Gerbrandy

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 1 februari 2010 Registratienummer: GF Agendapunt: 5

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 1 februari 2010 Registratienummer: GF Agendapunt: 5 Gemeenteraad Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 1 februari 2010 Registratienummer: GF10.20003 Agendapunt: 5 De raad der gemeente Heerenveen; Overwegende dat op grond van artikel 22 van

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Jaarrekening 2011 en verantwoording bruidsschat 2011 Onderwijsgroep Fier VOORSTEL Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2011 van Onderwijsgroep Fier, en; in te stemmen

Nadere informatie

Met het Bildt naar Noordwest

Met het Bildt naar Noordwest Eindrapportage dorpenronde 2013 Met het Bildt naar Noordwest eindrapportage dorpenronde 2013 1 Wat staat er in deze rapportage? Waarom deze rapportage? 5 vragen over de fusie Een rondje langs de dorpen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Stuknummer: AI13.01539. Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2

Stuknummer: AI13.01539. Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Info Den Helder - Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG Van: VNG Aan: "'info{5jdenhelder.nl'" Datum: 19-2-2013

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

VNG afdeling Utrecht - Begroting 2009 met toelichting - 1

VNG afdeling Utrecht - Begroting 2009 met toelichting - 1 INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2009... 2 1. ALGEMEEN... 2 2. DE VOORNEMENS 2009... 2 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?... 2 WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?... 4 WAT GAAT DAT KOSTEN?... 6 3. DE BEGROTING 2009 EN

Nadere informatie

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR. Nr.

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR. Nr. Periode april 2006 april 2010 AGENDA van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR 1. Opening. Nr. 124 2. Vaststelling besluitenlijst van 27 januari 2009, de lijst

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201300227 Lbr. 13/013

ons kenmerk BB/U201300227 Lbr. 13/013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300227 Lbr. 13/013 bijlage(n)

Nadere informatie