Verslag van de vergadering van de Ouderenraad De Bilt d.d. 5 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de Ouderenraad De Bilt d.d. 5 februari 2014"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de Ouderenraad De Bilt d.d. 5 februari 2014 Aanwezigen van de Ouderenraad: mw Carla Roosen, Marius van den Bosch (vz), Evert Bouws, Piet Buijs,, Frank Klok (secr), Jur Rijksen, Bob van der Wilt Afwezigen van de Ouderenraad: Joep van der Linden (mk) Overige aanwezigen: Bert Kamminga (wethouder, tbv agendapunt 3), Nico Jansen (raadslid CU), Koo Koningsbergen (i.v.m toelichting Nieuwe Oude Dag) Agenda 1. Opening en vaststellen van de agenda 2. Mededelingen 3. Gesprek met de Wethouder Sociale Zaken en Sport - onder meer over stand van zaken transities 4. Inkomende/uitgaande post (zie bijlage) 5. Verslag OR-vergadering van 8 januari Inventarisatie/evaluatie programma s politieke partijen 7. Contact met andere organisaties 8. Stand van zaken subcie s - Zorg en Welzijn - Wonen en leefomgeving - Verkeer en vervoer - Sport Recreatie en Cultuur - PR en Communicatie 9. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 10. Sluiting. 1. Opening en vaststellen agenda - De voorzitter opent de vergadering om uur. - De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen - Joep van der Linden heeft zich afgemeld i.v.m. dubbele afspraak. - Koo Koningsbergen wil graag het oudereninitiatief Nieuwe Oude Dag dat nu ook in Bilthoven-Noord wordt opgestart onder de aandacht brengen. Hij krijgt onder punt 9 (WvttK) gelegenheid e.e.a. toe te lichten. 3. Gesprek met de Wethouder Sociale Zaken en Sport - Bert Kamminga is opvolger van wethouder Herman Mittendorff, die 30 januari onverwacht opstapte wegens onenigheid over het nieuwe zwembad. Ondanks de zeer korte inwerktermijn neemt hij toch de staande afspraak met de OR over, wat door de OR zeer op prijs wordt gesteld. - Transities: men verwacht deze maand een nota over de jeugdzorg. Die komt volgende week in de raadscommissie B&B. Dit is de meest complexe van de drie transities. Ook hierin moet Stichting MENS een belangrijke rol spelen. Er is nog steeds geen zekerheid over het beschikbare budget. Pas in mei wordt de definitieve brochure van de landelijke overheid verwacht. Dan ligt het budget met een maximale marge van 4% vast. Daarom is er nog geen begrotingsbrief naar de raad gestuurd. Dat zou toch maar een slag in de lucht zijn. 1

2 Overigens is al besloten dat voorlopig 80% van het budget naar de al bestaande zorg- en behandelinfrastructuur zal gaan. - Participatiewet: Er klinken geruchten dat de kostendelers norm ook zou gaan geleden voor de AOW! Dat zou een enorme uitbreiding van de werkingssfeer betekenen! Voor wat de tegenprestaties betreft heeft de gemeente nu beleidsvrijheid! De gemeente gaat uit van een individuele beoordeling, maatwerk. Men voert dit uit in een samenwerkingsverband RDWI met o.m. Zeist en Bunnik, Utrechtse Heuvelrug. - Het budget voor het sociale domein is geoormerkt (accountantscontrole) dus de gemeente kan geen sociaal geld in lantaarnpalen stoppen. Wat wethouder Kamminga betreft zal een tekort in het sociale domein trouwens ook niet worden bij geplust uit andere gemeentefondsen. - Zoals de zaken er nu voorstaan moet op 1 januari 2015 ook een groot deel van de AWBZ bij de gemeentes worden ondergebracht als onderdeel van de WMO. De splitsing van Huishoudelijke hulp en zorg is een lelijke streep door de financiële rekening van de gemeenten, een majeur probleem. Door die twee domeinen efficiënt met elkaar te combineren meenden de gemeenten de opgelegde bezuinigingen zonder kwaliteitsverlies op te kunnen vangen. Er is nog overleg over de exacte plaats waar en hoe de knip zal komen, dus er is nog hoop op een betere uitkomst. - Dijckstate: Er is veel onrust in Maartensdijk over Dijckstate (en over de Vierstee). De wethouder spreekt geruchten tegen als zou er een wachtlijst zijn voor Dijckstate. Dankzij de seniorenwoningen in het bouwplan achter het oude gemeentehuis is dat niet aan de orde! In Dijckstate heeft de gemeente formeel niets in de melk te brokken. Cordaan (Zorg) en SSW (appartementen) zijn zelfstandig, geen contractvoorwaarden die Cordaan dwingen de gemeenschappelijke faciliteiten te blijven aanbieden. Cordaan wil/moet door de nieuwe financieringsregels naar nieuwe kostendragers zoeken voor de gemeenschappelijke ruimten. Daarvoor heeft men nu overeenkomsten voor de vestiging van een huisartsenpost en een apotheek. Verder is er een overeenkomst met de Stichting MENS voor een zorgloket in Dijckstate. Tenslotte zoekt de wethouder naar mogelijkheden toch een afgeslankte bibliotheekvoorziening (60 m2?) in Dijckstate te vestigen in plaats van de bibliotheek die nu in de oude Vierstee gevestigd is (200 m2). Universiteit Groningen doet daar nu landelijk onderzoek naar. - Dijckstate horecafaciliteit: De horecakeuken is versleten en zal niet vervangen worden. Men zoekt naar een cateringformule vergelijkbaar met Bij de Tijd in Weltevreden (gerund door ROC-studenten als scholingsproject) en een samenwerking met Landwaart (die kan en wil overigens geen afwas verwerken). 4. Inkomende/uitgaande post (zie bijlage) Afspraken/opmerkingen n.a.v. ingekomen/uitgaande post: - Uitnodiging WMO-overleg raden op 11 februari: Joep en Carla zorgen dat er een vertegenwoordiging van de OR aanwezig is. - Feestelijke start U-Regiotaxi op 31 januari: Bob van der Wilt is daar geweest met Dik Meijer. Hij heeft twijfels over de organisatie. Connexxion coördineert het werk van drie verschillende uitvoerders. - Nieuwe Vierstee: volgende week donderdag 13 februari komt de garantstelling in de cie B&B aan de orde (nieuwe Vierstee blijkt inmiddels voorlopig van de baan). - Gehandicaptenplatform (GHP) opgeheven, opgegaan in de WAR: de verwondering blijft: een adviesorgaan is toch heel wat anders dan een belangenbehartiger? Enkele actieve leden van het voormalige GHP menen toch dankzij nadere afspraken met de WAR als werkgroep haar belangenbehartigingstaken uit te kunnen blijven voeren. Ontwikkeling goed volgen! 2

3 - Cosbo politiek debat 26 februari: de OR zal er met een ruime vertegenwoordiging aan deel nemen. - Sportwethouder stapt op vanwege zwembad: Piet Buijs meent dat hier sprake is van een self fulfilling prophecy: als je jarenlang geen onderhoud pleegt dan zakt het vanzelf door zijn hoeven. 5. Verslag OR-vergadering van 8 januari Tekstueel: Rijkse, moet natuurlijk Rijksen zijn. Verder wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. - Inhoudelijk: Sport voor ouderen is vanwege gebrek aan animo niet doorgegaan. Men heeft met een kleinere groep een bijeenkomst bij SV-Irene gehouden. 6. Inventarisatie/evaluatie programma s politieke partijen - Er is vanzelfsprekend veel overlap tussen de programma s. - GL: is vooral gericht op jongeren, weinig specifieks voor ouderen. - PvdA: lijkt op het eerste gezicht behoorlijk wat aandacht te besteden aan ouderen. - BdB: Erg summier, er zou nog meer komen. - BB: (Nog) geen verkiezingsprogramma beschikbaar (inmiddels wel). - VVD: geen ouderenwoningen, geen rechten maar wat nodig is, accent op veiligheid (programma Waaks). Geen vermelding zwembad. - SGP en CU: weinig verschil met anderen(?). Oudereneducatie wordt maar weinig genoemd. - De secretaris zal de inventarisaties samenvoegen en concluderen (secr). Die conclusies in een mailronde discussiëren en vaststellen vóór het politiek debat bij de COSBO (secr). 7. Contact met andere organisaties De voorzitter is een kennismakingsrondje begonnen met KBO,PCOB, ANBO(nu ondergebracht bij Houten, heeft dat nog zin?), WAR, MENS. COSBO, John van Ardenne. Daarbij bespreekt hij ook de mogelijkheden van intensievere samenwerking met de Ouderenraad. 8. Stand van zaken subcie's Zorg en Welzijn - Geen nieuwe ontwikkelingen. Wonen en Leefomgeving - De Kwinkelier heeft een nieuwe eigenaar. Er is nu ook een als goed bekend staand architectenbureau ingeschakeld. Dat geeft de burger moed. Verkeer en Vervoer - Kruising Jan Steenlaan levert voor fietsers gevaarlijke situaties op, met name voor scholieren komende van scholen, die naar de Soestdijkseweg fietsen.. Sport Recreatie en Cultuur - Geen nieuwe ontwikkelingen. PR en Communicatie - Geen nieuwe ontwikkelingen 9. Rondvraag/ WvttK WvttK - Dhr. Koo Koningsbergen (woont 30 jaar in De Bilt, nu gepensioneerd, vroeger o.m directeur verpleeghuizen, interim manager en adviseur) houdt een pleidooi voor een nieuwe aanpak van de oude dag. Hij wil met zijn beweging de bureaucratie terugsnoeien, de burger moet de regie terugnemen. Zorg en Welzijn wordt nu teveel top down aangepakt, heeft een waterhoofd ontwikkeld. 3

4 Hij wil ouderen verbinden en de aanpak vernieuwen. Dialoog op gang brengen tussen arts, verpleging en patiënt. De transities sluiten nauw bij zijn aanpak aan. In 2011 heeft hij met PGGM het initiatief genomen. Zorg van onderop verbeteren. Macht bij de mensen/ouderen/ het individu. Niet aan de leiband van de gemeente lopen. Ondernemers moeten het voor het zeggen krijgen, overheid moet terugtreden. Staatssecretaris Van Rijn stond aan de wieg van deze nieuwe aanpak. Voor een geslaagde aanpak langs deze lijnen zie Zorgcoöperatie Austerlitz. Hij is inmiddels een zelfde beweging gestart in Bilthoven- Noord. Hij heeft inmiddels gesproken met Evelien Ribbens (Stichting MENS De Bilt), verantwoordelijk voor het zorgloket in de Schutsmantel. We moeten het samen doen. Sociale innovatie: vrijwilligers, burgers zelf. Burgerkracht inschakelen, niet altijd meteen professionals. Koo Koningsbergen zou het op prijs stellen als hij over een half jaar de eerste resultaten van zijn aanpak in Bilthoven-Noord aan de OR zou mogen presenteren. De secretaris zal de voorinformatie die hij ontving en de link naar de Zorgcoöperatie Austerlitz doorzetten naar de overige OR-leden (secr). Rondvraag - De huidige voorzitter van de WAR is interim. In juni krijgt de WAR inderdaad een nieuwe vaste voorzitter. - Iedereen graag zijn vakantieplannen doorgeven aan de secretaris (allen). - De secretaris zal een geactualiseerd rooster van aftreden opstellen en in de volgende vergadering agenderen (secr). 10. Sluiting en volgende vergadering De volgende OR-vergadering staat gepland voor woensdag 5 maart 2014 in de Coesfeldzaal van het gemeentehuis van uur. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om uur. 4

5 Bijlage bij het OR-verslag van 5 februari 2014 Ad. 4. Inkomende/uitgaande post ter kennisname Woningnood ouderen op komst nrc Groot deel gemeenten verwerpt akkoord over langdurige zorg nrc Ontvangstbevestiging van Raad Nieuwe voorzitter Ouderenraad De Bilt Samenwerken met gemeente is verplicht nrc ter bespreking Uitnodiging WMO-overleg raden op Uitnodiging feestelijke start U-regiotaxi Regiotaxi Utrecht in nieuw jasje Biltbuis De nieuwe Vierstee is er nog lang niet 4k Cordaan ziet kansen 4k Oproep aan Cordaan Communiceer 4k Geen leegstand in Dijckstate en Totenburg 4k Ook in 2014 koesteren bewaken en versterken, effe kwijt 4k Stichting gehandicaptenplatform De Bilt opgeheven 4k Uitnodiging politiek debat gemeenteraad 2014 Cosbo Bijlage Aandachtspunten pol debat COSBO De Bilt Bulletin Speerpunten landelijke ouderenbonden Sportwethouder De Bilt stapt op vanwege zwembad _ RTV Utrecht uitgaande post Ouderenraad De Bilt heeft nieuwe voorzitter periodieken Zorgvisie februari 2014 Zorgvisie periodieke e-nieuwsbrieven, weekoverzichten Senior & Innovatie periodieke e-nieuwsbrieven diverse perspublicaties Beheerder serviceflats zou bejaarden duperen nrc Ouderenraad De Bilt heeft nieuwe voorzitter 4k

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK datum: 20 april 2009 plaats: St. Michielschool in Schalkwijk verslaglegger: M. Kranenburg tijd: 20.00-22.30 uur Aanwezig: ca. 80 personen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig Linde Gasseling Commissiegriffier L. Gasseling M. van Oosterwijk De heren P. Jacobs (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), G. van der

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond Jaargang 3 2006 nummer 2 PrivaZorg magazine Samenwerken met Bureau NAH Zorg Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond "Huidige schaalvergroting in zorg heeft louter van doen met machtspolitiek"

Nadere informatie

Werken aan drie decentralisaties

Werken aan drie decentralisaties Werken aan drie decentralisaties Nummer 4, maart 2014 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele sociale domein. Het gaat om de volledige jeugdzorg, uitbreiding van de Wmo met onderdelen

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken Oktober 2014 jaargang 21 nummer 141 Beschouwing vanuit de oppositie Verder in dit nummer Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie