Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april Adviesraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad"

Transcriptie

1 Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad

2 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015 in kaart brengt en stroomlijnt. Uiteraard weet de AR dat de raad in 2015 gaat veranderen en waarschijnlijk zal worden omgevormd tot een brede adviesraad. Maar ook in die omstandigheden is een werkagenda een goed overzicht van hetgeen de aandacht en prioriteit verdient. De agenda is niet statisch maar kan, zeker in roerige tijden van transitie en transformatie, worden aangepast. Het van de AR waakt over de werkagenda en zal deze aanpassen indien nodig. De werkagenda geeft een overzicht van al hetgeen we in 2015 op willen pakken als AR. In de agenda wordt bijeengebracht wat de AR heeft besproken tijdens de heidag van november 2014, al hetgeen naar voren is gebracht tijdens reguliere AR-vergaderingen, en signalen vanuit de samenleving. Zo komen we samen vanuit goede voornemens en intenties ook tot uitvoering. 2. Wat vinden we belangrijk? Met name op de hei-dag van de AR, gehouden op 1 november 2014, zijn de volgende punten benoemd: A. ten aanzien van onze adviespraktijk - we gaan sterker en beter zelf onze agenda voeren en bepalen ten aanzien van onze advisering. Dat betekent dat we bv. niet wachten op de gemeente maar proactief hen benaderen; betekent ook dat we niet alle zorgaanbieders hoeven te horen maar alleen diegenen die interessant zijn voor onze advisering; wij bepalen; - we gaan werken met een goed toetsingskader; - we hanteren een strakkere planning ten aanzien van de adviezen; - het schrijven van het advies vindt plaats in de werkgroepen en niet plenair; daar wordt het alleen vastgesteld. Plenair is er nooit meer dan ongeveer 50% van de vergadertijd beschikbaar voor de adviezen; de rest is voor andere zaken, met name het contact met onze achterban; - die werkgroepen zullen meer dan nu externen consulteren bij hun advisering. Dat zijn formele organisaties zoals Per Saldo, lokale organisaties zoals bv. het Meldpunt Vrijwilligers, mensen uit de directe omgeving van de AR-leden, cliënten en mensen die het betreft en die bekend zijn bij de AR en leden van de in te stellen achterbanoverleg. B. ten aanzien van de relatie met de achterban - naast onze eigen informele contacten zullen we als AR ook meer formele contacten gaan organiseren; - we hebben besloten contact te houden met zorgaanbieders via onze deelname aan de domeinoverleggen; wel stellen we plaatsvervangers aan en organiseren een korte terugkoppeling; - we zullen een aantal werkbezoeken afleggen aan zorgaanbieders, dan wel cliëntenraden WLZ, om te horen wat er speelt ten aanzien van de uitvoering van het beleid; ook kunnen we ze uitnodigen ter vergadering; - we willen meer zicht krijgen op de uitvoering en effecten van beleid; we zullen daartoe een achterbanoverleg instellen die we 2 keer per jaar consulteren, en waarvan leden gevraagd kunnen worden voor consultatie bij een adviesvraag; ook zal een eigen website wordt geactiveerd met een mogelijkheid tot melden van klachten en het afgeven van signalen. 2

3 C. ten aanzien van de relatie met de gemeente - het speerpunt voor de AR in 2015 is dat er nu voortgang wordt geboekt bij het vroegtijdige betrekken van de AR bij beleidsontwikkeling, los van de formele advisering; de AR zal daartoe een pilot opzetten met de gemeente; - we gaan na of en hoe we beter kunnen samenwerken met de gemeenteraad. D. ten aanzien van de relatie tussen de gemeente en haar burgers - we volgen de gemeente in haar communicatie met de burgers; - idem wat betreft burgerparticipatie en wijkgericht werken; - we zullen nagaan hoe we zelf het effect van gehele nieuwe zorgsysteem voor de Wageningse burgers in 2015 kunnen monitoren. In ieder geval door betreffende ambtenaren uit te nodigen, en door de meldingsmogelijkheid op de website. 3. Uitwerking in onderwerpen 2015 A. onze adviespraktijk 1. toetsingskader vaststellen (zie bijlage 1); 2. uitgewerkte schema van het verloop van een adviesaanvraag vaststellen (bijlage 2); 3. jaarlijkse hei-dag organiseren; 4. planning van de vergaderingen en -overleg vaststellen (bijlage 3); 5. jaarlijkse evaluatie van de AR intern en met gemeente (standaard-evaluatie); 6. contact met collega s uit de regio, Zorgbelang, etc. onderhouden. B. prioriteit 1: de relatie met de achterban, PR en communicatie: burgers, zorgaanbieders. Daartoe is een communicatieplan opgesteld (zie bijlage 4), met daarin de volgende elementen: 1. sociale kaart opvragen, zorgaanbieders in kaart brengen en werkbezoeken houden (bijlage 5); 2. de website inrichten; 3. de website onderhouden; 4. meldingen en signalen van de website bespreken; 5. bijwonen domeinoverleggen, planning (bijlage 6); 6. terugkoppeling domeinoverleggen; 7. instellen achterbanoverleg (bijlage 7); 8. contact met experimenten en projecten zoals regelarme zorg, etc. ; 9. contact met wijkgericht werken. C. de samenwerking met de gemeente 1. inventarisatie van alle gremia; ook vergaderingen college en commissies (bijlage 8) en afspraken hierover maken, plannen; 2. regulier kwartaaloverleg en gemeente; 3. prioriteit 2: inzetten op vroegtijdig meedenken met gemeente voorafgaand aan advisering: pilot starten; 4. samen een fundamentele discussie voeren over het sociale grondrecht van burgers op zorg en bestaanszekerheid. Wat is adequate en goede zorg? Koppelen aan verkiezingen gemeenteraad uitnodigen (fractiespecialisten en fractievoorzitters); formeel in vergadering of informeel rondom in de lucht gaan van de website D. de gemeente en haar burgers 1. communicatie gemeente en burgers volgen; 2. burgerparticipatie-project gemeente volgen; 3

4 3. effectmetingen, tevredenheidsonderzoeken, etc, zoeken naar innovatieve manieren om de ervaren kwaliteit van de dienstverlening van zorgaanbieders te toetsen. 4. Uitwerking van de onderwerpen 2015: de werkagenda 2015 Doorlopende activiteiten Waken over vergaderagenda en vergaderdiscipline en ruimte houden voor externe contacten Waken over schema van advisering Wie Voorzitter Allen, Gemeenteraad informeren Contacten in de regio onderhouden Voorzitter Terugkoppeling uit domeinoverleggen, website en achterbanoverleg bewaken Grondrechtdiscussie inzetten lange termijn AR mailen over commissievergaderingen en 3D-uur Onderhoud Website Terugkoppeling ontvangen mails Terugkoppeling domeinoverleggen, werkbezoeken, commissievergaderingen, Wmo-netwerk, regio Voorzitter Geja, Arie vast agenderen door Maand Activiteit Wie? maart april mei website gereed oppakken achterbanoverleg volgens planning werkbezoeken: sociale kaart bekend, korte toelichting geformuleerd pilot loopt? borrel gemeenteraad, college, ambtenaren werkbezoek markt 17 op 28 april kwartaaloverleg gemeente rubriek in de krant nav website besluitvorming telefonisch spreekuur (oid) pilot loopt? folder maken onderhoud website uitnodigen kernteam voorzitter voorzitter allen allen delegatie voorzitter allen allen?? 4

5 juni juli augustus september oktober november december uitnodigen consulenten startpunt eerste bijeenkomst achterbanoverleg regelarme zorg uitnodigen wijkgericht werken uitnodigen rubriek in de krant onderhoud website interne discussie innovatieve manieren om de ervaren kwaliteit van de dienstverlening van zorgaanbieders te toetsen onderhoud website rubriek in de krant werkbezoek nader in te vullen kwartaaloverleg ambtenaar burgerparticipatie uitnodigen ouderenadviseur uitnodigen onderhoud website hei-dag van de AR rubriek in de krant bijeenkomst achterbanoverleg communicatiemedewerker gemeente uitnodigen uitnodigen Wmo-consulenten/manager (ovb) wethouder uitnodigen uitnodigen huisarts(en) kwartaaloverleg, evaluatie met gemeente interne evaluatie, opstellen werkagenda komend jaar rubriek in de krant, Arie, Hans voorzitter?? voorzitter allen voorzitter, Arie, Hans allen voorzitter 5

6 Bijlage 1. Toetsingskader AR-Wageningen 1. Algemeen Een toetsingskader is een hulpmiddel bij advisering van de AR. Het geeft inspiratie en richtlijnen voor een advies. Een dergelijk hulpmiddel is makkelijk als er bijvoorbeeld in subgroepen wordt gewerkt; het geeft een zekere stroomlijning aan het advies. Toch is het geen knellend kader, er is altijd ruimte voor eigen invulling en dat moet ook. Anders zou het advieswerk van de AR standaardwerk worden en dat is nooit de bedoeling. Onderstaand toetsingskader is afgeleid van bestaande toetsingskader van Wmo-raden in het land, zoals in Oisterwijk, Leidschendam. 2. Positionering van de AR Uit het reglement van de AR: Artikel 2 - Doelstelling Het doel van de adviesraad is om aan burgers en hun belangenorganisaties een platform te bieden waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling en uitvoering van lokaal beleid op het terrein van Wmo en WI. Artikel 3 Taak 1. De taak van de Adviesraad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college over zaken die de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid betreffen op het gebied van: - Wonen, welzijn, zorg (Wmo-insteek) - Integratie (WI-insteek) - Participatie (Wmo- en WI-insteek). Daarnaast fungeert de adviesraad als denktank over onderwerpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en integratie. Deze onderwerpen kunnen zowel door de adviesraad als door het college worden ingebracht. 2. De adviesraad wordt betrokken bij en adviseert over collectieve zaken, dus niet over individuele belangen van burgers. Individuele belangen kunnen wel worden vertaald naar algemene belangen. 3. De adviesraad adviseert niet inzake het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente. 3. Waar letten we voorafgaand aan de advisering Strategisch - is het zinvol hierover te adviseren en is het verstandig om hierover te adviseren - is het voorgelegd aan andere adviesraden in de gemeente en hoe gaat hun advies luiden Logica en correctheid - interne logica van het beleidsstuk - begrijpelijkheid en taalgebruik: kunnen burgers dit volgen - gebruik van termen: praten we over hetzelfde? - juridische correctheid (door toetsing bij Stimulansz) Inhoudelijk - wat is de reactie van andere landelijke partijen die we consulteren 6

7 - wie kunnen we lokaal/regionaal betrekken bij onze adviesvraag - welke organisaties kunnen we lokaal/regionaal vragen om toelichting - hoe hebben andere Wmo-raden hierop geadviseerd - hoe staat één en ander in de onderliggende wetteksten 4. Waar moet voor ons het beleid aan voldoen? a. Is dit goed voor de burgers? b. Is het te volgen en logisch voor burgers? c. Versterkt het eigen regie en eigen kracht? d. Draagt het bij aan de versterking van het informele netwerk van burgers? e. Draagt het bij aan participatie van burgers, ongeacht inkomen, ziekte, handicap of achtergrond? f. Draagt het bij aan een betere toegankelijkheid van de samenleving? g. Komt het de leefbaarheid ten goede? h. Worden kwetsbare mensen voldoende bereikt en ondersteund? i. Houden burgers voldoende keuzevrijheid? j. Is dit een minimum aan wettelijke verplichtingen of is het ruimhartiger? k. Voorkomt het stapelingseffecten? l. Is er ruimte voor het verhaal van de burger en zijn beleving? m. Is er voldoende recht gedaan aan de eigen positie en problematiek van mantelzorgers? n. Is het voorstel integraal van opzet? o. Is de aanpak toekomstbestendig, in de buurt, flexibel en cliëntgericht? p. Is er gekeken naar preventie en vroegsignalering? q. Zijn de resultaten meetbaar en toetsbaar? r. Is er sprake van efficiënte en effectieve besteding van middelen? s. Zijn de effecten en resultaten geformuleerd? t. Is de communicatie met de burger en de samenleving hierover geregeld? u. Hoe kunnen burgers reageren/klagen? v. Is er voldoende recht gedaan aan de eigen positie en problematiek van migranten? w. Is er voldoende rekening gehouden met zorgmijders? z. Is er voldoende rekening gehouden met de privacy van de betrokkenen? 5. Wat adviseren we? a. In de werkgroep die het advies opstelt worden de detailvragen geformuleerd en met de gemeente besproken. Het eindadvies zal daardoor meer gericht zijn op thema s en daarbinnen geldende aandachtspunten, zonder al te gedetailleerde invulling en toch concreet. b. In feite gebeurt dat ook al doordat de AR zelf een aantal hoofdthema s heeft geformuleerd die bij ieder advies terugkomen, zoals: - keuzevrijheid - privacy - continuïteit van zorg - onafhankelijke cliëntondersteuning - kwaliteit van zorg - goede meting van de effecten van beleid c. De AR adviseert over het beleid en over de invulling van beleid d. We letten op onze zuurgraad en benoemen ook positieve zaken. 7

8 6. Adviesprocedure a. Bij voorkeur natuurlijk wordt de AR vroegtijdig meegevraagd in het denkproces en als sparringpartner betrokken bij de eerste beleidsontwikkeling; b. In het formele adviestraject is er in principe altijd een uitleg en toelichting van betreffende ambtenaren; liefst zowel in de werkgroep als in de plenaire vergadering c. Bij voorkeur een consultatieronde bij de achterban en externen: Stimulansz, Koepel, Per Saldo, etc. d. Altijd nagaan of andere gemeentelijke raden hierover adviseren en dit afstemmen e. Advies met beschrijving van het proces van adviseren, om zo de positie van de AR duidelijk te houden f. Advies altijd samen met een aanbiedingsbrief g. Altijd een schriftelijke ambtelijke reactie van de gemeente en een reactie van de AR hierop indien nodig 7. Wat doen we als ons advies niet wordt opgevolgd? We bespreken dit in de vergadering en ondernemen actie indien gewenst: a. richting de wethouder door een brief of gesprek b. we consulteren expertleden van de gemeenteraad c. door het uitbrengen van een ongevraagd advies d. door nader overleg met de betreffende ambtenaren 8

9 Bijlage 2. Doorloop adviesvraag bij gevraagd advies 00 de AR denkt vroegtijdig mee met ambtenaren, als sparringpartner van die ambtenaren. 0 aanvraag komt binnen per mail direct mensen vragen zich te melden voor de werkgroep of werkgroepen; direct samenstellen; trekker en schrijver aanstellen adviesformat en inleiding opstellen door voorzitter week 1 lezen en vragen voorbereiden: vragen verzamelen bij kartrekker en mailen naar betreffende ambtenaar 2 lezen, werkgroep-overleg met ambtenaar pre-advies schrijven, externe consultatie 3 Eventuele reactie ambtenaar terugontvangen; verder met pre-advies schrijven, externe consultatie 4 Pre-advies schrijven, externe consultatie 5 In vergadering AR advies bespreken en definitief vaststellen; ambtenaar aanwezig voor laatste vragen. Daarna redigeren door ; eventuele laatste consultatie AR-leden en externen week 6 laatste aanpassingen, begeleidende brief opstellen Verzenden per mail door volgende vergadering bespreken reactie gemeente korte evaluatie bespreken niet-overgenomen punten De doorloop van een ongevraagd advies staat hier los van en wordt gepland aan de hand van beschikbaarheid en urgentie. 9

10 Bijlage 3. Jaarplanning Uiterlijke verzenddatum adviesaanvraag = 4 weken voor de vergadering van de adviesraad Vergadering adviesraad Retour advies van de AR, uiterlijk: = 2 weken na de vergadering van de adviesraad. Collegevoorstel in route = na ontvangst willen we ambtelijk graag 1 week de tijd om het advies te verwerken. Daarna kost het nog 6 dagen om het onderwerp op de agenda van college te zetten. Behandeling in college = de laatste vergadering van het college voor de gemeenteraadsvergadering. Gemeenteraad 17 december 14 januari 28 januari 4 februari 10 februari 23 maart 21 januari 18 februari 4 maart 11 maart 17 maart (dinsdag) 28 april 18 februari 25 maart 1 april 8 april 14 april 1 juni 1 april 29 april 13 mei 20 mei 26 mei 6 juli 13 mei 27 mei 10 juni VAKANTIE RAAD 27 mei 24 juni 9 juli VAKANTIE RAAD 24 juni 22 juli 5 augustus 12 augustus 18 augustus 28 september 22 juli 19 augustus 2 september 9 september 15 september 26 oktober 25 augustus 23 september 7 oktober 14 oktober 20 oktober 30 november 23 september 21 oktober 4 november 11 november 17 november 11 januari oktober 18 november 2 december n.t.b. n.t.b.? februari 18 november 16 december 6 januari n.t.b. n.t.b.? maart Commissievergaderingen Bij weinig agendapunten wordt alleen op maandag vergaderd. Voorafgaand aan de vergadering vindt het 3D-uur plaats. Hoe laat precies en met welke onderwerpen, staan 14 dagen van tevoren in de krant. Eén of meerdere leden van de AR wonen in principe de commissievergaderingen bij. Het bewaakt de planning van de commissievergaderingen en het 3D-uur en stuurt de AR-leden per mail een reminder voor een aankomende commissievergadering. Terugkoppeling uit de commissievergadering wordt een vast agendapunt van de AR-vergadering. Maandag Dinsdag 2 februari 3 februari 9 maart 10 maart 13 april 14 april 18 mei 19 mei 9 juni vragenmarkt en hoorzitting kadernota 16 juni kadernota 22 juni 23 juni 14 september 15 september 12 oktober 13 oktober 19 oktober vragenmarkt begroting 27 oktober begroting 16 november 17 november 14 december 15 december 10

11 Bijlage 4. Communicatieplan achterban AR 2015 Visie Uitgangspunt voor de AR is dat zij een onderdeel is en wil zijn van de Wageningse samenleving. Enerzijds omdat de AR ten behoeve van haar adviestaak wil weten wat er speelt en signalen wil opvangen uit de Wageningse samenleving; anderzijds omdat de AR in wederkerigheid ook de Wageningse burgers wil informeren over haar werkzaamheden. Doelen en doelgroepen 1. burgers van Wageningen informeren over de werkzaamheden en adviezen van de AR 2. betere bekendheid van de AR bij de burgers van Wageningen 3. verantwoording afleggen aan de gemeente, gemeenteraad en burgers van Wageningen over de werkzaamheden van de AR 4. knelpunten boven water krijgen, signalen krijgen van burgers van Wageningen over Wmo-beleid, horen wat er speelt 5. burgers die het betreft of betrokken burgers betrekken bij adviesvragen (als externen) 6. maatschappelijke instellingen en cliëntenraden (bedoeld wordt ook anderszins georganiseerde verbanden zoals huurdersverenigingen) horen over hun ervaringen binnen het gemeentelijk sociaal domein 7. andere Wmo-raden in de regio horen Methoden 1. burgers van Wageningen informeren over de werkzaamheden en adviezen van de AR 1. via de website 2. via het jaarverslag 3. via rubriek in de krant: ook inhoudelijk! 2. betere bekendheid van de AR bij de burgers van Wageningen 1. via website 2. via rubriek in de krant 3. folder 3. verantwoording afleggen aan de gemeente, gemeenteraad en burgers van Wageningen over de werkzaamheden van de AR 1. via jaarverslag 4. knelpunten boven water krijgen, signalen krijgen van burgers van Wageningen over Wmo-beleid en de uitvoering ervan, horen wat er speelt 1. via de website: hier krijgen burgers de mogelijkheid om knelpunten te melden 2. via een in te stellen achterbanoverleg (zie verderop) 3. actie bedenken om zicht te krijgen op de effecten van beleid; bv. telefonisch spreekuur? 5. burgers die het betreft of betrokken burgers betrekken bij adviesvragen (als externen) 1. door het betrekken van (ervarings-)deskundige burgers bij een werkgroepje; bij voorkeur leden van het achterbanoverleg 6. maatschappelijke instellingen horen over hun ervaringen binnen het gemeentelijk sociaal domein 1. blijven bijwonen van domeinoverleggen van de gemeente Wageningen. De AR is hierin toehoorder 2. in kaart brengen van voor de AR relevante maatschappelijke organisaties en cliëntenraden 3. werkbezoeken kort uitwerken in AR met doel, verwachtingen, etc 11

12 4. jaarlijks met een delegatie 2-3 werkbezoeken brengen aan relevante organisaties en/of cliëntenraden, dan wel nodigen ter vergadering 5. uitnodigen wijkpanels/wijkmanager Bijlage 5. Planning werkbezoeken Maart sociale kaart in bezit April eerste werkbezoek aan Markt 17 afvaardiging September tweede werkbezoek aan Solidez idem Uitgangspunt De AR brengt 2 werkbezoeken per jaar aan relevante maatschappelijke organisaties in Wageningen of in de regio. Als er ruimte is in de agenda is het ook mogelijk om organisaties ter vergadering uit te nodigen. Wie bezoeken we? Dat bepalen we steeds ter vergadering. Kan zijn dat we gevolg geven aan een uitnodiging, of dat we zelf bepalen welke organisatie we bezoeken, afhankelijk van relevantie. In principe kan het werkbezoek worden gebracht aan diverse soorten organisaties: - welzijnsorganisaties - zorgaanbieders - gemeentelijke organisaties zoals startpunt - woonvormen - ambulante zorgverleners - maatschappelijke organisaties Daarbij bepalen we in de vergadering ook of we de organisatie zelf bezoeken of de cliëntenraad van de betreffende organisatie, als dat van toepassing is. De werkbezoeken richten zich op de werkvloer en minder op het directieniveau. Als het mogelijk is spreekt de AR altijd ook met de doelgroep zelf, zonder inbreuk te willen maken op veiligheid of privacy. Doelstelling Het doel van het werkbezoek is het horen hoe de organisaties werkt, wat zij doen, welke positie zij hebben in Wageningen, welke knelpunten zij ervaren in de transities, hoe zij samenwerken met de gemeente. Welke hiaten zijn er? Maar daarnaast gaat het vooral over welke doelgroep zij hebben, welke knelpunten deze doelgroep ervaart, welke mensen er buiten de boot dreigen te vallen. Als laatste het brede perspectief: hoe zij de toekomst zien voor zichzelf en voor hun doelgroep. Werkwijze Een ter vergadering samengestelde delegatie van ongeveer 5 personen brengt het werkbezoek; één van de bezoekers regelt de afspraak. De vragen die gesteld kunnen worden hebben op het bovenstaande betrekking. Terugkoppeling In de volgende AR-vergadering koppelt de delegatie het werkbezoek kort terug aan de vergadering. Het agendeert dit. 12

13 Bijlage 6. Vertegenwoordiging van de AR in de domeinen Domein Toehoorder vanuit de AR Leefbaarheid Arie Jetske, Joke Ouderen Freek Hans Jeugd/opgroeien en opvoeden Ine Jetske, Hans Minima Joke Freek, Arie Vrijwilligerswerk Marga Marisabel Mantelzorg Yvonne Freek Gehandicapten Geja Marga Gezondheid Eveline Jetske Vluchtelingen Marisabel Yvonne, Arie Cultuur en Sport Frank nvt Vervanger Triaaloverleg januari, dd Triaaloverleg , mei, dd Triaaloverleg 3 september 2015, dd Bijlage 7. Planning achterbanoverleg De AR hecht er grote waarde aan zelf contact te hebben met inwoners van Wageningen die op enigerlei wijze te maken hebben met het Wmo-beleid en de daarbij aansluiteinde beleidsterreinen in het sociale domein van de gemeente Wageningen. Dat kunnen cliënten zijn van de gemeente, of betrokken en geïnteresseerde burgers. In de achterban van de AR zitten geen zorgaanbieders en zorgprofessionals. De AR wil graag weten hoe het beleid uitpakt voor diegenen die het betreft, welke belemmeringen en problemen zij ervaren en welke verbeteringen gewenst zijn. De AR heeft daartoe een actieve achterban in het leven geroepen, waarvan de leden : - 2 keer per jaar worden uitgenodigd voor een achterbanoverleg; - op persoonlijke titel door leden van de AR worden gevraagd om mee te denken bij een adviesvraag van de AR. De achterbanleden kunnen daarbij kort deel uitmaken van een werkgroep die zich bezighoudt met het schrijven van het betreffende advies. De AR zelf is en blijft ten alle tijde eindverantwoordelijk voor het advies; - gevraagd worden om een vergadering van de AR bij te wonen en mij te denken rondom een bepaald thema. Maart Mei Oktober namenlijst van deelnemers opstellen mensen aanschrijven, agenda achterbanoverleg start, eerste bijeenkomst op vrijdag 22 mei om uur, terugkoppeling in AR-vergadering tweede bijeenkomst, terugkoppeling in ARvergadering, Arie, Hans vz 13

14 Bijlage 8. Gemeentelijke gremia A. in personen: wie willen we spreken? Gremium Doel Actie Planning Gemeenteraad wederzijds informeren nodigen in vergadering schriftelijk informeren medio 2015 door vz College overleg wethouders in vergadering bij vragen 1x per jaar vz Beleidsmedewerkers rondom adviesvragen nodigen in vergadering naar behoefte WMO voortgang algemeen vroegtijdig betrekken AR Manager startpunt voortgang startpunt nodigen in vergadering 1 keer per jaar Beleidsmedewerkers jeugd Beleidsmedewerkers Pwet rondom adviesvragen voortgang algemeen cocreatie rondom adviesvragen voortgang algemeen cocreatie nodigen in vergadering nodigen in vergadering naar behoefte naar behoefte Kernteam voortgang kernteam werkbezoek werkbezoek medio 2015 Consulenten startpunt ervaringen uit de praktijk nodigen in vergadering werkbezoek 1 keer per jaar Beleidsmedewerker proces volgen nodigen in vergadering 1 keer per jaar burgerparticipatie Beleidsmedewerker processen volgen nodigen in vergadering 1 keer per jaar communicatie Wijkpanels, processen volgen nodigen in vergadering 1 keer per jaar beleidsmedewerker Domeinen zie elders - - Wmo-netwerk volgen volgen wie?? Fina. specialist Wmo informatie krijgen nodigen in 1 keer per jaar vergadering? Privacy specialist idem? 1 keer per jaar Ouderenadviseur effecten van beleid inzichtelijk krijgen nodigen in vergadering 1 keer per jaar B. in beleidsstukken: wat willen we volgen? Wat wie wanneer raadsinformatiebrieven 14

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Adviezen WMO-raad en Seniorenraad op het WMO Beleidsplan gemeente Emmen 2015-2016

Adviezen WMO-raad en Seniorenraad op het WMO Beleidsplan gemeente Emmen 2015-2016 Adviezen WMO-raad en Seniorenraad op het WMO Beleidsplan gemeente Emmen 2015-2016 Adviezen en vragen 1. Door het krappe tijdpad en de door het College gevolgde procedure is de feitelijke ruimte voor wijziging

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie