Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april Adviesraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad"

Transcriptie

1 Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad

2 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015 in kaart brengt en stroomlijnt. Uiteraard weet de AR dat de raad in 2015 gaat veranderen en waarschijnlijk zal worden omgevormd tot een brede adviesraad. Maar ook in die omstandigheden is een werkagenda een goed overzicht van hetgeen de aandacht en prioriteit verdient. De agenda is niet statisch maar kan, zeker in roerige tijden van transitie en transformatie, worden aangepast. Het van de AR waakt over de werkagenda en zal deze aanpassen indien nodig. De werkagenda geeft een overzicht van al hetgeen we in 2015 op willen pakken als AR. In de agenda wordt bijeengebracht wat de AR heeft besproken tijdens de heidag van november 2014, al hetgeen naar voren is gebracht tijdens reguliere AR-vergaderingen, en signalen vanuit de samenleving. Zo komen we samen vanuit goede voornemens en intenties ook tot uitvoering. 2. Wat vinden we belangrijk? Met name op de hei-dag van de AR, gehouden op 1 november 2014, zijn de volgende punten benoemd: A. ten aanzien van onze adviespraktijk - we gaan sterker en beter zelf onze agenda voeren en bepalen ten aanzien van onze advisering. Dat betekent dat we bv. niet wachten op de gemeente maar proactief hen benaderen; betekent ook dat we niet alle zorgaanbieders hoeven te horen maar alleen diegenen die interessant zijn voor onze advisering; wij bepalen; - we gaan werken met een goed toetsingskader; - we hanteren een strakkere planning ten aanzien van de adviezen; - het schrijven van het advies vindt plaats in de werkgroepen en niet plenair; daar wordt het alleen vastgesteld. Plenair is er nooit meer dan ongeveer 50% van de vergadertijd beschikbaar voor de adviezen; de rest is voor andere zaken, met name het contact met onze achterban; - die werkgroepen zullen meer dan nu externen consulteren bij hun advisering. Dat zijn formele organisaties zoals Per Saldo, lokale organisaties zoals bv. het Meldpunt Vrijwilligers, mensen uit de directe omgeving van de AR-leden, cliënten en mensen die het betreft en die bekend zijn bij de AR en leden van de in te stellen achterbanoverleg. B. ten aanzien van de relatie met de achterban - naast onze eigen informele contacten zullen we als AR ook meer formele contacten gaan organiseren; - we hebben besloten contact te houden met zorgaanbieders via onze deelname aan de domeinoverleggen; wel stellen we plaatsvervangers aan en organiseren een korte terugkoppeling; - we zullen een aantal werkbezoeken afleggen aan zorgaanbieders, dan wel cliëntenraden WLZ, om te horen wat er speelt ten aanzien van de uitvoering van het beleid; ook kunnen we ze uitnodigen ter vergadering; - we willen meer zicht krijgen op de uitvoering en effecten van beleid; we zullen daartoe een achterbanoverleg instellen die we 2 keer per jaar consulteren, en waarvan leden gevraagd kunnen worden voor consultatie bij een adviesvraag; ook zal een eigen website wordt geactiveerd met een mogelijkheid tot melden van klachten en het afgeven van signalen. 2

3 C. ten aanzien van de relatie met de gemeente - het speerpunt voor de AR in 2015 is dat er nu voortgang wordt geboekt bij het vroegtijdige betrekken van de AR bij beleidsontwikkeling, los van de formele advisering; de AR zal daartoe een pilot opzetten met de gemeente; - we gaan na of en hoe we beter kunnen samenwerken met de gemeenteraad. D. ten aanzien van de relatie tussen de gemeente en haar burgers - we volgen de gemeente in haar communicatie met de burgers; - idem wat betreft burgerparticipatie en wijkgericht werken; - we zullen nagaan hoe we zelf het effect van gehele nieuwe zorgsysteem voor de Wageningse burgers in 2015 kunnen monitoren. In ieder geval door betreffende ambtenaren uit te nodigen, en door de meldingsmogelijkheid op de website. 3. Uitwerking in onderwerpen 2015 A. onze adviespraktijk 1. toetsingskader vaststellen (zie bijlage 1); 2. uitgewerkte schema van het verloop van een adviesaanvraag vaststellen (bijlage 2); 3. jaarlijkse hei-dag organiseren; 4. planning van de vergaderingen en -overleg vaststellen (bijlage 3); 5. jaarlijkse evaluatie van de AR intern en met gemeente (standaard-evaluatie); 6. contact met collega s uit de regio, Zorgbelang, etc. onderhouden. B. prioriteit 1: de relatie met de achterban, PR en communicatie: burgers, zorgaanbieders. Daartoe is een communicatieplan opgesteld (zie bijlage 4), met daarin de volgende elementen: 1. sociale kaart opvragen, zorgaanbieders in kaart brengen en werkbezoeken houden (bijlage 5); 2. de website inrichten; 3. de website onderhouden; 4. meldingen en signalen van de website bespreken; 5. bijwonen domeinoverleggen, planning (bijlage 6); 6. terugkoppeling domeinoverleggen; 7. instellen achterbanoverleg (bijlage 7); 8. contact met experimenten en projecten zoals regelarme zorg, etc. ; 9. contact met wijkgericht werken. C. de samenwerking met de gemeente 1. inventarisatie van alle gremia; ook vergaderingen college en commissies (bijlage 8) en afspraken hierover maken, plannen; 2. regulier kwartaaloverleg en gemeente; 3. prioriteit 2: inzetten op vroegtijdig meedenken met gemeente voorafgaand aan advisering: pilot starten; 4. samen een fundamentele discussie voeren over het sociale grondrecht van burgers op zorg en bestaanszekerheid. Wat is adequate en goede zorg? Koppelen aan verkiezingen gemeenteraad uitnodigen (fractiespecialisten en fractievoorzitters); formeel in vergadering of informeel rondom in de lucht gaan van de website D. de gemeente en haar burgers 1. communicatie gemeente en burgers volgen; 2. burgerparticipatie-project gemeente volgen; 3

4 3. effectmetingen, tevredenheidsonderzoeken, etc, zoeken naar innovatieve manieren om de ervaren kwaliteit van de dienstverlening van zorgaanbieders te toetsen. 4. Uitwerking van de onderwerpen 2015: de werkagenda 2015 Doorlopende activiteiten Waken over vergaderagenda en vergaderdiscipline en ruimte houden voor externe contacten Waken over schema van advisering Wie Voorzitter Allen, Gemeenteraad informeren Contacten in de regio onderhouden Voorzitter Terugkoppeling uit domeinoverleggen, website en achterbanoverleg bewaken Grondrechtdiscussie inzetten lange termijn AR mailen over commissievergaderingen en 3D-uur Onderhoud Website Terugkoppeling ontvangen mails Terugkoppeling domeinoverleggen, werkbezoeken, commissievergaderingen, Wmo-netwerk, regio Voorzitter Geja, Arie vast agenderen door Maand Activiteit Wie? maart april mei website gereed oppakken achterbanoverleg volgens planning werkbezoeken: sociale kaart bekend, korte toelichting geformuleerd pilot loopt? borrel gemeenteraad, college, ambtenaren werkbezoek markt 17 op 28 april kwartaaloverleg gemeente rubriek in de krant nav website besluitvorming telefonisch spreekuur (oid) pilot loopt? folder maken onderhoud website uitnodigen kernteam voorzitter voorzitter allen allen delegatie voorzitter allen allen?? 4

5 juni juli augustus september oktober november december uitnodigen consulenten startpunt eerste bijeenkomst achterbanoverleg regelarme zorg uitnodigen wijkgericht werken uitnodigen rubriek in de krant onderhoud website interne discussie innovatieve manieren om de ervaren kwaliteit van de dienstverlening van zorgaanbieders te toetsen onderhoud website rubriek in de krant werkbezoek nader in te vullen kwartaaloverleg ambtenaar burgerparticipatie uitnodigen ouderenadviseur uitnodigen onderhoud website hei-dag van de AR rubriek in de krant bijeenkomst achterbanoverleg communicatiemedewerker gemeente uitnodigen uitnodigen Wmo-consulenten/manager (ovb) wethouder uitnodigen uitnodigen huisarts(en) kwartaaloverleg, evaluatie met gemeente interne evaluatie, opstellen werkagenda komend jaar rubriek in de krant, Arie, Hans voorzitter?? voorzitter allen voorzitter, Arie, Hans allen voorzitter 5

6 Bijlage 1. Toetsingskader AR-Wageningen 1. Algemeen Een toetsingskader is een hulpmiddel bij advisering van de AR. Het geeft inspiratie en richtlijnen voor een advies. Een dergelijk hulpmiddel is makkelijk als er bijvoorbeeld in subgroepen wordt gewerkt; het geeft een zekere stroomlijning aan het advies. Toch is het geen knellend kader, er is altijd ruimte voor eigen invulling en dat moet ook. Anders zou het advieswerk van de AR standaardwerk worden en dat is nooit de bedoeling. Onderstaand toetsingskader is afgeleid van bestaande toetsingskader van Wmo-raden in het land, zoals in Oisterwijk, Leidschendam. 2. Positionering van de AR Uit het reglement van de AR: Artikel 2 - Doelstelling Het doel van de adviesraad is om aan burgers en hun belangenorganisaties een platform te bieden waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling en uitvoering van lokaal beleid op het terrein van Wmo en WI. Artikel 3 Taak 1. De taak van de Adviesraad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college over zaken die de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid betreffen op het gebied van: - Wonen, welzijn, zorg (Wmo-insteek) - Integratie (WI-insteek) - Participatie (Wmo- en WI-insteek). Daarnaast fungeert de adviesraad als denktank over onderwerpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en integratie. Deze onderwerpen kunnen zowel door de adviesraad als door het college worden ingebracht. 2. De adviesraad wordt betrokken bij en adviseert over collectieve zaken, dus niet over individuele belangen van burgers. Individuele belangen kunnen wel worden vertaald naar algemene belangen. 3. De adviesraad adviseert niet inzake het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente. 3. Waar letten we voorafgaand aan de advisering Strategisch - is het zinvol hierover te adviseren en is het verstandig om hierover te adviseren - is het voorgelegd aan andere adviesraden in de gemeente en hoe gaat hun advies luiden Logica en correctheid - interne logica van het beleidsstuk - begrijpelijkheid en taalgebruik: kunnen burgers dit volgen - gebruik van termen: praten we over hetzelfde? - juridische correctheid (door toetsing bij Stimulansz) Inhoudelijk - wat is de reactie van andere landelijke partijen die we consulteren 6

7 - wie kunnen we lokaal/regionaal betrekken bij onze adviesvraag - welke organisaties kunnen we lokaal/regionaal vragen om toelichting - hoe hebben andere Wmo-raden hierop geadviseerd - hoe staat één en ander in de onderliggende wetteksten 4. Waar moet voor ons het beleid aan voldoen? a. Is dit goed voor de burgers? b. Is het te volgen en logisch voor burgers? c. Versterkt het eigen regie en eigen kracht? d. Draagt het bij aan de versterking van het informele netwerk van burgers? e. Draagt het bij aan participatie van burgers, ongeacht inkomen, ziekte, handicap of achtergrond? f. Draagt het bij aan een betere toegankelijkheid van de samenleving? g. Komt het de leefbaarheid ten goede? h. Worden kwetsbare mensen voldoende bereikt en ondersteund? i. Houden burgers voldoende keuzevrijheid? j. Is dit een minimum aan wettelijke verplichtingen of is het ruimhartiger? k. Voorkomt het stapelingseffecten? l. Is er ruimte voor het verhaal van de burger en zijn beleving? m. Is er voldoende recht gedaan aan de eigen positie en problematiek van mantelzorgers? n. Is het voorstel integraal van opzet? o. Is de aanpak toekomstbestendig, in de buurt, flexibel en cliëntgericht? p. Is er gekeken naar preventie en vroegsignalering? q. Zijn de resultaten meetbaar en toetsbaar? r. Is er sprake van efficiënte en effectieve besteding van middelen? s. Zijn de effecten en resultaten geformuleerd? t. Is de communicatie met de burger en de samenleving hierover geregeld? u. Hoe kunnen burgers reageren/klagen? v. Is er voldoende recht gedaan aan de eigen positie en problematiek van migranten? w. Is er voldoende rekening gehouden met zorgmijders? z. Is er voldoende rekening gehouden met de privacy van de betrokkenen? 5. Wat adviseren we? a. In de werkgroep die het advies opstelt worden de detailvragen geformuleerd en met de gemeente besproken. Het eindadvies zal daardoor meer gericht zijn op thema s en daarbinnen geldende aandachtspunten, zonder al te gedetailleerde invulling en toch concreet. b. In feite gebeurt dat ook al doordat de AR zelf een aantal hoofdthema s heeft geformuleerd die bij ieder advies terugkomen, zoals: - keuzevrijheid - privacy - continuïteit van zorg - onafhankelijke cliëntondersteuning - kwaliteit van zorg - goede meting van de effecten van beleid c. De AR adviseert over het beleid en over de invulling van beleid d. We letten op onze zuurgraad en benoemen ook positieve zaken. 7

8 6. Adviesprocedure a. Bij voorkeur natuurlijk wordt de AR vroegtijdig meegevraagd in het denkproces en als sparringpartner betrokken bij de eerste beleidsontwikkeling; b. In het formele adviestraject is er in principe altijd een uitleg en toelichting van betreffende ambtenaren; liefst zowel in de werkgroep als in de plenaire vergadering c. Bij voorkeur een consultatieronde bij de achterban en externen: Stimulansz, Koepel, Per Saldo, etc. d. Altijd nagaan of andere gemeentelijke raden hierover adviseren en dit afstemmen e. Advies met beschrijving van het proces van adviseren, om zo de positie van de AR duidelijk te houden f. Advies altijd samen met een aanbiedingsbrief g. Altijd een schriftelijke ambtelijke reactie van de gemeente en een reactie van de AR hierop indien nodig 7. Wat doen we als ons advies niet wordt opgevolgd? We bespreken dit in de vergadering en ondernemen actie indien gewenst: a. richting de wethouder door een brief of gesprek b. we consulteren expertleden van de gemeenteraad c. door het uitbrengen van een ongevraagd advies d. door nader overleg met de betreffende ambtenaren 8

9 Bijlage 2. Doorloop adviesvraag bij gevraagd advies 00 de AR denkt vroegtijdig mee met ambtenaren, als sparringpartner van die ambtenaren. 0 aanvraag komt binnen per mail direct mensen vragen zich te melden voor de werkgroep of werkgroepen; direct samenstellen; trekker en schrijver aanstellen adviesformat en inleiding opstellen door voorzitter week 1 lezen en vragen voorbereiden: vragen verzamelen bij kartrekker en mailen naar betreffende ambtenaar 2 lezen, werkgroep-overleg met ambtenaar pre-advies schrijven, externe consultatie 3 Eventuele reactie ambtenaar terugontvangen; verder met pre-advies schrijven, externe consultatie 4 Pre-advies schrijven, externe consultatie 5 In vergadering AR advies bespreken en definitief vaststellen; ambtenaar aanwezig voor laatste vragen. Daarna redigeren door ; eventuele laatste consultatie AR-leden en externen week 6 laatste aanpassingen, begeleidende brief opstellen Verzenden per mail door volgende vergadering bespreken reactie gemeente korte evaluatie bespreken niet-overgenomen punten De doorloop van een ongevraagd advies staat hier los van en wordt gepland aan de hand van beschikbaarheid en urgentie. 9

10 Bijlage 3. Jaarplanning Uiterlijke verzenddatum adviesaanvraag = 4 weken voor de vergadering van de adviesraad Vergadering adviesraad Retour advies van de AR, uiterlijk: = 2 weken na de vergadering van de adviesraad. Collegevoorstel in route = na ontvangst willen we ambtelijk graag 1 week de tijd om het advies te verwerken. Daarna kost het nog 6 dagen om het onderwerp op de agenda van college te zetten. Behandeling in college = de laatste vergadering van het college voor de gemeenteraadsvergadering. Gemeenteraad 17 december 14 januari 28 januari 4 februari 10 februari 23 maart 21 januari 18 februari 4 maart 11 maart 17 maart (dinsdag) 28 april 18 februari 25 maart 1 april 8 april 14 april 1 juni 1 april 29 april 13 mei 20 mei 26 mei 6 juli 13 mei 27 mei 10 juni VAKANTIE RAAD 27 mei 24 juni 9 juli VAKANTIE RAAD 24 juni 22 juli 5 augustus 12 augustus 18 augustus 28 september 22 juli 19 augustus 2 september 9 september 15 september 26 oktober 25 augustus 23 september 7 oktober 14 oktober 20 oktober 30 november 23 september 21 oktober 4 november 11 november 17 november 11 januari oktober 18 november 2 december n.t.b. n.t.b.? februari 18 november 16 december 6 januari n.t.b. n.t.b.? maart Commissievergaderingen Bij weinig agendapunten wordt alleen op maandag vergaderd. Voorafgaand aan de vergadering vindt het 3D-uur plaats. Hoe laat precies en met welke onderwerpen, staan 14 dagen van tevoren in de krant. Eén of meerdere leden van de AR wonen in principe de commissievergaderingen bij. Het bewaakt de planning van de commissievergaderingen en het 3D-uur en stuurt de AR-leden per mail een reminder voor een aankomende commissievergadering. Terugkoppeling uit de commissievergadering wordt een vast agendapunt van de AR-vergadering. Maandag Dinsdag 2 februari 3 februari 9 maart 10 maart 13 april 14 april 18 mei 19 mei 9 juni vragenmarkt en hoorzitting kadernota 16 juni kadernota 22 juni 23 juni 14 september 15 september 12 oktober 13 oktober 19 oktober vragenmarkt begroting 27 oktober begroting 16 november 17 november 14 december 15 december 10

11 Bijlage 4. Communicatieplan achterban AR 2015 Visie Uitgangspunt voor de AR is dat zij een onderdeel is en wil zijn van de Wageningse samenleving. Enerzijds omdat de AR ten behoeve van haar adviestaak wil weten wat er speelt en signalen wil opvangen uit de Wageningse samenleving; anderzijds omdat de AR in wederkerigheid ook de Wageningse burgers wil informeren over haar werkzaamheden. Doelen en doelgroepen 1. burgers van Wageningen informeren over de werkzaamheden en adviezen van de AR 2. betere bekendheid van de AR bij de burgers van Wageningen 3. verantwoording afleggen aan de gemeente, gemeenteraad en burgers van Wageningen over de werkzaamheden van de AR 4. knelpunten boven water krijgen, signalen krijgen van burgers van Wageningen over Wmo-beleid, horen wat er speelt 5. burgers die het betreft of betrokken burgers betrekken bij adviesvragen (als externen) 6. maatschappelijke instellingen en cliëntenraden (bedoeld wordt ook anderszins georganiseerde verbanden zoals huurdersverenigingen) horen over hun ervaringen binnen het gemeentelijk sociaal domein 7. andere Wmo-raden in de regio horen Methoden 1. burgers van Wageningen informeren over de werkzaamheden en adviezen van de AR 1. via de website 2. via het jaarverslag 3. via rubriek in de krant: ook inhoudelijk! 2. betere bekendheid van de AR bij de burgers van Wageningen 1. via website 2. via rubriek in de krant 3. folder 3. verantwoording afleggen aan de gemeente, gemeenteraad en burgers van Wageningen over de werkzaamheden van de AR 1. via jaarverslag 4. knelpunten boven water krijgen, signalen krijgen van burgers van Wageningen over Wmo-beleid en de uitvoering ervan, horen wat er speelt 1. via de website: hier krijgen burgers de mogelijkheid om knelpunten te melden 2. via een in te stellen achterbanoverleg (zie verderop) 3. actie bedenken om zicht te krijgen op de effecten van beleid; bv. telefonisch spreekuur? 5. burgers die het betreft of betrokken burgers betrekken bij adviesvragen (als externen) 1. door het betrekken van (ervarings-)deskundige burgers bij een werkgroepje; bij voorkeur leden van het achterbanoverleg 6. maatschappelijke instellingen horen over hun ervaringen binnen het gemeentelijk sociaal domein 1. blijven bijwonen van domeinoverleggen van de gemeente Wageningen. De AR is hierin toehoorder 2. in kaart brengen van voor de AR relevante maatschappelijke organisaties en cliëntenraden 3. werkbezoeken kort uitwerken in AR met doel, verwachtingen, etc 11

12 4. jaarlijks met een delegatie 2-3 werkbezoeken brengen aan relevante organisaties en/of cliëntenraden, dan wel nodigen ter vergadering 5. uitnodigen wijkpanels/wijkmanager Bijlage 5. Planning werkbezoeken Maart sociale kaart in bezit April eerste werkbezoek aan Markt 17 afvaardiging September tweede werkbezoek aan Solidez idem Uitgangspunt De AR brengt 2 werkbezoeken per jaar aan relevante maatschappelijke organisaties in Wageningen of in de regio. Als er ruimte is in de agenda is het ook mogelijk om organisaties ter vergadering uit te nodigen. Wie bezoeken we? Dat bepalen we steeds ter vergadering. Kan zijn dat we gevolg geven aan een uitnodiging, of dat we zelf bepalen welke organisatie we bezoeken, afhankelijk van relevantie. In principe kan het werkbezoek worden gebracht aan diverse soorten organisaties: - welzijnsorganisaties - zorgaanbieders - gemeentelijke organisaties zoals startpunt - woonvormen - ambulante zorgverleners - maatschappelijke organisaties Daarbij bepalen we in de vergadering ook of we de organisatie zelf bezoeken of de cliëntenraad van de betreffende organisatie, als dat van toepassing is. De werkbezoeken richten zich op de werkvloer en minder op het directieniveau. Als het mogelijk is spreekt de AR altijd ook met de doelgroep zelf, zonder inbreuk te willen maken op veiligheid of privacy. Doelstelling Het doel van het werkbezoek is het horen hoe de organisaties werkt, wat zij doen, welke positie zij hebben in Wageningen, welke knelpunten zij ervaren in de transities, hoe zij samenwerken met de gemeente. Welke hiaten zijn er? Maar daarnaast gaat het vooral over welke doelgroep zij hebben, welke knelpunten deze doelgroep ervaart, welke mensen er buiten de boot dreigen te vallen. Als laatste het brede perspectief: hoe zij de toekomst zien voor zichzelf en voor hun doelgroep. Werkwijze Een ter vergadering samengestelde delegatie van ongeveer 5 personen brengt het werkbezoek; één van de bezoekers regelt de afspraak. De vragen die gesteld kunnen worden hebben op het bovenstaande betrekking. Terugkoppeling In de volgende AR-vergadering koppelt de delegatie het werkbezoek kort terug aan de vergadering. Het agendeert dit. 12

13 Bijlage 6. Vertegenwoordiging van de AR in de domeinen Domein Toehoorder vanuit de AR Leefbaarheid Arie Jetske, Joke Ouderen Freek Hans Jeugd/opgroeien en opvoeden Ine Jetske, Hans Minima Joke Freek, Arie Vrijwilligerswerk Marga Marisabel Mantelzorg Yvonne Freek Gehandicapten Geja Marga Gezondheid Eveline Jetske Vluchtelingen Marisabel Yvonne, Arie Cultuur en Sport Frank nvt Vervanger Triaaloverleg januari, dd Triaaloverleg , mei, dd Triaaloverleg 3 september 2015, dd Bijlage 7. Planning achterbanoverleg De AR hecht er grote waarde aan zelf contact te hebben met inwoners van Wageningen die op enigerlei wijze te maken hebben met het Wmo-beleid en de daarbij aansluiteinde beleidsterreinen in het sociale domein van de gemeente Wageningen. Dat kunnen cliënten zijn van de gemeente, of betrokken en geïnteresseerde burgers. In de achterban van de AR zitten geen zorgaanbieders en zorgprofessionals. De AR wil graag weten hoe het beleid uitpakt voor diegenen die het betreft, welke belemmeringen en problemen zij ervaren en welke verbeteringen gewenst zijn. De AR heeft daartoe een actieve achterban in het leven geroepen, waarvan de leden : - 2 keer per jaar worden uitgenodigd voor een achterbanoverleg; - op persoonlijke titel door leden van de AR worden gevraagd om mee te denken bij een adviesvraag van de AR. De achterbanleden kunnen daarbij kort deel uitmaken van een werkgroep die zich bezighoudt met het schrijven van het betreffende advies. De AR zelf is en blijft ten alle tijde eindverantwoordelijk voor het advies; - gevraagd worden om een vergadering van de AR bij te wonen en mij te denken rondom een bepaald thema. Maart Mei Oktober namenlijst van deelnemers opstellen mensen aanschrijven, agenda achterbanoverleg start, eerste bijeenkomst op vrijdag 22 mei om uur, terugkoppeling in AR-vergadering tweede bijeenkomst, terugkoppeling in ARvergadering, Arie, Hans vz 13

14 Bijlage 8. Gemeentelijke gremia A. in personen: wie willen we spreken? Gremium Doel Actie Planning Gemeenteraad wederzijds informeren nodigen in vergadering schriftelijk informeren medio 2015 door vz College overleg wethouders in vergadering bij vragen 1x per jaar vz Beleidsmedewerkers rondom adviesvragen nodigen in vergadering naar behoefte WMO voortgang algemeen vroegtijdig betrekken AR Manager startpunt voortgang startpunt nodigen in vergadering 1 keer per jaar Beleidsmedewerkers jeugd Beleidsmedewerkers Pwet rondom adviesvragen voortgang algemeen cocreatie rondom adviesvragen voortgang algemeen cocreatie nodigen in vergadering nodigen in vergadering naar behoefte naar behoefte Kernteam voortgang kernteam werkbezoek werkbezoek medio 2015 Consulenten startpunt ervaringen uit de praktijk nodigen in vergadering werkbezoek 1 keer per jaar Beleidsmedewerker proces volgen nodigen in vergadering 1 keer per jaar burgerparticipatie Beleidsmedewerker processen volgen nodigen in vergadering 1 keer per jaar communicatie Wijkpanels, processen volgen nodigen in vergadering 1 keer per jaar beleidsmedewerker Domeinen zie elders - - Wmo-netwerk volgen volgen wie?? Fina. specialist Wmo informatie krijgen nodigen in 1 keer per jaar vergadering? Privacy specialist idem? 1 keer per jaar Ouderenadviseur effecten van beleid inzichtelijk krijgen nodigen in vergadering 1 keer per jaar B. in beleidsstukken: wat willen we volgen? Wat wie wanneer raadsinformatiebrieven 14

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd,

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, gelezen de voorstellen van burgemeesters en wethouders van.. (datum); gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart - 2012 1. Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2012 van de Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum. Dit jaarplan geeft duidelijkheid over onze identiteit,

Nadere informatie

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 1 maart 2013 Betreft: Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) (aanvulling op pre-advies Jeugdzorg d.d. 15-12-2012)

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. De Wmo raad is benoemd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 11 juni 2009. ij de instelling van deze adviesraad is besloten na twee jaar te evalueren

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Inleiding De Wmo, Participatiewet en Wsw hebben allen als doel meedoen aan de samenleving. Deze wetten geven aan dat cliëntgroepen dan wel hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad.

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad. PARTICIPATIERAAD Kort verslag P-raad aan : Leden participatieraad van : Elly Werkman datum : 1 juni 2015 aanwezig : Han van Oosterbos, Lidia Verstege, Elly Geurts, Carla Stapelbroek, Theo Beeftink, Fred

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden wil uitvoeren. Art.

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Seniorenraad Amersfoort (SRA)

Seniorenraad Amersfoort (SRA) Seniorenraad Amersfoort (SRA) ORGANISATIE EN WERKWIJZE SRA Secretariaat: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 22 februari 2012 SENIORENRAAD AMERSFOORT Met verwijzing naar het Reglement voor de

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Jaarplan 2014. ParticipatieRaadHaarlem

Jaarplan 2014. ParticipatieRaadHaarlem ParticipatieRaadHaarlem Jaarplan 2014 ParticipatieRaadHaarlem ParticipatieRaadHaarlem Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarplan van de Participatieraad Haarlem. In dit jaarplan vindt u de activiteiten

Nadere informatie

Wmo-participatie Oud-Beijerland 2016

Wmo-participatie Oud-Beijerland 2016 Bijlage 1 bij het collegevoorstel nummer 6147 Wmo-participatie Oud-Beijerland 2016 1. Actualisatie Wmo-participatie Oud-Beijerland vindt het belangrijk dat haar inwoners meedenken over de ontwikkeling

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012

Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012 Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 1 juli 2015

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 1 juli 2015 Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 1 juli 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. A. Korporaal, mw. Y. Knegt, mw. M. Pardo-Dixhoorn, mw. J. Klift, mw. I. Verbeek, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 De raad van de gemeente Helmond Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 47 Participatiewet,

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur

Titel van het document. Datum / Auteur k Titel van het document. Datum / Auteur Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v. Status: versie besluitvorming Datum: 15 maart 2017 Overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening cliºntenparticipatie Participatiewet Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, derde lid. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014 Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Datum 22 oktober 2014 Doel Waarvoor doen we het? In december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota minimabeleid

Nadere informatie

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg en ondersteuning van een grotere

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016 Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre 24 mei 2016 Inhoudsopgave Positionering van de Participatieraad Doelstelling en orientatierichtingen van het Communicatieplan Doelgroepen voor

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Wmo-raad Oostzaan 2015 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Wmo-raad Oostzaan sinds lange tijd. Als voorzitter vind ik het belangrijk

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Bezoek congressen e.d. en contact met burgers / professionals / beleidsmedewerkers

Bezoek congressen e.d. en contact met burgers / professionals / beleidsmedewerkers Jaarverslag 2015 Inhoud Inleiding Samenstelling Wmo-adviesraad Doelstellingen, werkwijze Vergaderingen en overzicht besproken onderwerpen Bezoek congressen e.d. en contact met burgers / professionals /

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Missie, visie en werkwijze Participatieraad

Missie, visie en werkwijze Participatieraad Missie, visie en werkwijze Participatieraad Doel: Bepalen van missie en visie met het oog op het vaststellen van de werkwijze in een werkgroepenstructuur. Inleiding: In mei 2008 nam de Gemeenteraad van

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. Y. Knegt,, mw. J. van de Klift, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg, mw. E. van der Vinne, dhr. H. Bosman, mw. J. Pomper,

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16 Oktober 2014 Inhoudsopgave A. Melding... 3 B. Onderzoek... 3 C.

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Vaststelling De Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Putten, mei 2013 1 VOORWOORD Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Wmo-raad Putten over het jaar 2012. Het verslagjaar wordt ter kennisneming

Nadere informatie

Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies

Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies 1. Uitgangspunt coalitieakkoord In het coalitieakkoord 2014-2018 Utrecht maken we samen staat dat we voor de adviescommissies en cliëntenraden dezelfde

Nadere informatie

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage.

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij Rapportage voor bepaling koers WSD en een zienswijze op de betreffende rapportage. Raadsvoorstel Datum: 14 maart 2017 Onderwerp Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage. Status Besluitvormend

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden De Kempen, 7 januari 2014 Inhoudsopgave 3D Raadsplanning Planning 3 decentralisaties voor de Raden Aanlevermomenten

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2015 1 De wet Wmo Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle hulp en

Nadere informatie

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87*

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87* Maatschappelijk Beleid Nummer Zaaknummer Onderwerp IO-16-29172 Z-16-65664 Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Datum 27 juni 2016 Steller document Wilfried Mol *ZA953C44F87* Huishoudelijk

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen

Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen Inleiding Zoals bekend hebben per januari 2015 ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in wet- en regelgeving in het sociale domein; afslanking AWBZ door

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Reactie van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) op het voorstel van B&W- gemeente Zaanstad

Reactie van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) op het voorstel van B&W- gemeente Zaanstad Vernieuwing cliëntenparticipatie Zaanstad, Reactie van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) op het voorstel van B&W- gemeente Zaanstad Aandachtspunten bij de reactie van de LCR 1 Burgerparticipatie en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Het speelveld van de ASD en de vertegenwoordiging is opgenomen in bijlage 1.

Het speelveld van de ASD en de vertegenwoordiging is opgenomen in bijlage 1. Jaarplan 2015 van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld 1. Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Als gevolg van de verbreding van haar taken is de Wmo-raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe maart 2017 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden

Nadere informatie