Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011."

Transcriptie

1 Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september Locatie: Dorpshuis, Thijsweg 19 te IJzerlo/Aalten. Aanvang: 18:30 uur. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Verslag van de vergadering van 4 juli 2011 bijlage 4. Actielijst bijlage 5. Ingekomen/uitgaande post bijlage -verslag overleg wethouder 4 juli 2011 bijlage 6. Terugkoppeling Wmo-discussie Vacature Wmo-raad 8. Verslag uit de werkgroepen (activiteiten komend seizoen) 9. Afscheid Wmo-raadsleden (de heren Exalto en Luimes). 10. Rondvraag en sluiting

2 Betreft : verslag vergadering Wmo-raad Datum : 4 juli 2011 Tijdstip : Plaats : Kulturhus Lintelo Aanwezig : dames: Bongers, Winkelhorst, Weerkamp (verslag) en de heren Sietsma( vz) Eijkelkamp, Exalto, Luimes, van Braak, Breuker, en Duenk Afwezig : heren Kooistra, Bennink en Neijssen Gast : J. Hofman (SSGR) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Names de SSGR aanwezig de heer Hofman, met name voor agendapunt 8 regiotaxi. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Verslagen 3 mei en 1 juni Het verslag van 3 mei wordt ongewijzigd vastgesteld. Ten aanzien van het verslag van 1 juni merkt de heer Exalto op, dat er niet expliciet staat vermeld dat de penningmeester is gedechargeerd. Bij deze wordt de penningmeester alsnog decharge verleend onder dankzegging. 4. Actielijst - Punt 3 communicatie LFB heeft betrekking op vereenvoudiging folders e.d. i.v.m. met leesbaarheid. Bij dhr. Bennink zal nog eens navraag worden gedaan of hier inmiddels iets mee is gebeurd. - Punt 4 vacatures: Er waren 3 kandidaten voor 2 vacatures. Eén persoon heeft zich inmiddels teruggetrokken om persoonlijke redenen. De door de SSGR voorgedragen kandidaat is volgens het reglement niet benoembaar, omdat deze niet in de Gemeente Aalten woonachtig is. Dit is met de wethouder kortgesloten. Blijft over 1 kandidaat die zal worden voorgedragen voor benoeming. Aan de SSGR wordt kenbaar gemaakt, dat ze eventueel een nieuwe kandidaat voor kunnen dragen. Op 6 september zal de nieuwe kandidaat worden verwelkomd en zal afscheid worden genomen van de heren Exalto en Luimes. - N.a.v. punt 6: deelname denktank sportraad in de steigers De heren Duenk en Breuker zijn beide een keer aanwezig geweest en zullen onderling afstemmen. 5. In- en uitgaande stukken -de heer Sietsma heeft de bijeenkomst over demografische effectrapportage bijgewoond. Inmiddels is het rapport beschikbaar en te vinden op de site. In de rapportage worden 10 prioriteiten aan de orde gesteld. M.b.t. de Wmo heeft de heer Sietsma opgemerkt dat er slechts een beperkt aantal prestatievelden in beeld zijn. In de visie 2014 zal dit worden meegenomen. In de visie gaat over het effect van de demografische ontwikkelingen. 6. Concept brief ISWI De leden van de Wmo raad stemmen in met de concept brief. Deze zal als ongevraagd advies worden verzonden naar het college van BenW. 7. Evaluatie beleidsplan en aandachtspunten nieuwe planperiode. De notitie is bedoeld als toetsingskader voor de evaluatie van het beleidsplan en input voor de nieuwe planperiode. Inhoudelijk worden nog enkele aanvullingen gedaan m.n. op de punten:zat s en verwijsindex. De heer Eijkelkamp vult aan, dat er inmiddels 2 keer per jaar overleg plaatsvindt met de vrijwillige ouderenadviseurs. Met betrekking tot het vervolg is door de wethouder meegedeeld, dat het proces in de loop van een vervolg krijgt. N.a.v. een evaluatie zal er een visie worden opgesteld, waaronder allerlei uitvoeringsnota s komen te hangen. Aangedrongen is op het opstellen van een beleidsplan. In de raadsvergadering van december moet het plan worden vastgesteld, voorafgaande op 6 september in het RTG en in november in BenW. Dat betekent dat de Wmo-raad in september en oktober ruimte maakt in de agenda voor dit onderwerp.

3 8. Advies regiotaxi Door de werkgroep is een advies opgesteld op basis van de aangeleverde format. Met betrekking tot punt B2 is onduidelijk wat er nu eigenlijk staat en hoe dit te interpreteren. Na ampele overwegingen wordt besloten het advies te veranderen in ja, mits er voldoende aandacht is voor mensen die vanwege cumulerende effecten (meerdere eigen bijdragen) in de problemen dreigen te geraken. Ook ten aanzien van punt D 1 is de vergadering van mening, dat het antwoord ja moet zijn, mits maar duidelijk is wanneer iemand vanwege medische of andere redenen begeleiding nodig heeft, dit zou uit de verstrekte indicatie duidelijk moeten worden. Het advies wordt door de werkgroep aangepast en door de secretaris verzonden naar het college. 9. Advies Figulus welzijn Is door Wilma en Alex opgesteld n.a.v. het bezoek van de heer Goosens. De voorzitter vraagt m.b.t. het punt PGB of dit wel hier thuis hoort, omdat het gaat om de AWBZ. Na toelichting wordt besloten dit punt de handhaven. Voor het overige wordt ingestemd met het advies en zal dit worden verzonden naar de heer Goossens van Figulus i.a.a. de wethouder. 10. Werkgroepen Vanuit de werkgroep wonen wordt gemeld, dat er informatiebijeenkomsten worden gehouden over het project Woongemak, op 10 september in Aalten (de Pol) en op 17 september in Dinxperlo(Ons Huis). Hier zal uitvoerig informatie worden verstrekt over het project en de mogelijkheden tot het opplussen van woningen. Alle (55)65 plussers krijgen hierover persoonlijk bericht en er zal ruim aandacht aan besteedt worden via de media. 11. Evaluatie locatie en tijdstippen Uit een korte informatieronde blijkt dat de leden over het algemeen tevreden zijn over tijdstip en locaties van de vergaderingen. 12. Rondvraag - De voorzitter meldt, dat in het gesprek met de wethouder van vanochtend is gesproken over het artikel dat enige tijd geleden in de Gelderlander heeft gestaan n.a.v. een interview. E.e.a heeft m.n binnen het ambtelijk apparaat geleid tot vagen. Na enige toelichting is besloten met name in uitingen naar de pers meer gezamenlijk op te trekken. - Wilma maakt melding van het feit dat zij samen met Rutger aanwezig is geweest bij een evaluatie van de Hartingbank. Ervaringen zijn overwegend positief. Cijfers 8.3 voor leveringen en 8.5 voor service. Op een aantal van 927 leveringen is er 1 klacht. Het contract wordt verlengd in eerste instantie tot 1 oktober Uit de SGBO benchmarkt zijn de cijfers voor Aalten 8 en 7.5 tegen landelijk resp. 7.8 en Rutger meldt dat er wordt gewerkt aan het updaten van de site. - Ineke meldt dat het secretariaatsadres voortaan is: - De heer Hofman geeft aan positief onder de indruk te zijn van het scala aan onderwerpen en de diepgang waarmee deze aan de orde worden gesteld. Volgende vergadering op dinsdag 6 september in Ons Huis.

4 Uitgaande post Wmo Raad vergadering september onderwerp aan datum via afwikkeling Advies regiotaxi B&W 5 juli 2011 post Reactie afwachten Voorstel vacature Wmo raad B&W 6 juli 2011 post afgewerkt Advies beleidsontwikkelingen Figulus Welzijn 6 juli 2011 post Melding vacature Wmo raad SSGR 6 juli 2011 mail Geen reactie Ingekomen post Wmo raad vergadering september 2011 onderwerp van datum via afwikkeling WMO magazine juli juli post t.k Nieuwsbrief VIT e.a juli post t.k. Benoeming mevrouw Prinzen B&W 11 post Verslag overleg wethouder Luuk 4 juli mail agenda Boessenkool 2011 Inventarisatie beleid Raimond 2 mail Wilma Alex mantelzorgers/vrijwilligers door Figulus Letterboer Uitnodiging bijeenkomst Vit 22 VIT post Wilma/Tony Deelname (O)GGZ spiegel Zorgbelang via mail Jilt Sietsma Raimand Letterboer Rekening Kulturhus Lintelo 4-07 post penningmeester Transitietips Zorgbelang 5 juli post t.k Uitleenloket André Fukkink 19 mail t.k. Uitnodiging en agenda themabijeenkomst Luuk Boessenkool 13 mail Wilma, Marten en Ineke Potje geld Zorgbelang 15 mail Voorstel Jilt Basisrapportage AWBZ Jilt 3 mail?? Raportage Wajong monitor Jilt 8 mail?? Presentatie Preventieve zorg ouderen. Luuk 20 juli mail t.k. Bijeenkomst 14 april Boessenkool Nieuw Wmo beleid in Rotterdam Zorgvisie 21 juli Discusiie 25-08? Uitnodiging regio bijeenkomst over Nicis institute 11 mail?? mensen met een licht verstandelijke beperking op 29 september Kennisgeving overlijden Hinke Zijda VCP 9-08 mail t.k.

5 Actielijst Wmo-raad Aug-Sep 2011 Onderwerp Ingebracht Contactpersoon Voortgang Inplannen 1 Senioren & Drugs & Werkgroep Verslavingszorg PM Alcohol 2 MEE awbz Boessenkool Werkgroep PM 3 Communicatie / LFB Agendacie. Betreft oa sep 2011 vereenvoudiging folders. 4 Vervanging vacatures Agendacie 1 kandidaat sep 2011 voorgedragen 5 Doelformulering Agendacie PM werkgroepen 6 Wmo-beleidsplan Dhr. Kooistra Sept % groep ISWI Werkgroep Juli 2011 speerpunten 8 Werkgroep Jeugd/ Jeugdzorg in de toekomst Dhr.Duenk PM

6 WMO raad/gemeente Aalten Besprekingsverslag Betreft : Tweemaandelijks overleg WMO Datum : 4 juli 2011 Tijdstip : 15:49 Plaats : Gemeentehuis; collegekamer Aanwezig : Mw. Winkelhorst, de heren Sietsma, Rijks en Boessenkool Afwezig : Mw. Weerkamp Opmerking: ook dhr. Kooistra was afwezig. 1. Dhr. Rijks heet eenieder welkom. 2. Mededelingen Dhr. Rijks refereert aan het jaarlijkse SGBO onderzoek. In het onderzoek over 2010 scoort Aalten t.o.v. de landelijke gemiddelde iets beter m.b.t. adm. proc. en de tevredenheid over de (WMO)voorzieningen. Mw. Winkelhorst vraagt zich af hoe het met de jaren ervoor zit. Dhr. Rijks geeft aan dat cijfers multi-interpretabel kunnen zijn; het hangt ook af van de 0-situatie. In dit verband wijst hij op het onderwerp Alcohol onder de jeugd. De daling kan spectaculair zijn, maar absoluut gezien hoger zijn dan in andere regio s. Mw. Winkelhorst wijst op het stoppen van dit project. Dhr. Rijks beaamt dit; de aanpak loopt via de GGD. Excessen worden wel aangepakt; in de APV is daarover een maatregel opgenomen. 3. Beleidsplan WMO Dhr. Sietsma vindt de samenhang in beleids-/prestatievelden voor de komende periode van groot belang. De WMO-raad wijst daar voortdurend op. Dhr. Boessenkool licht de aanpak toe. Er wordt een visiedocument opgesteld waarin de visie, strategie, uitgangspunten e.d. worden verwoord. Daaronder vallen de diverse beleidsplannen. Dhr. Sietsma en mw. Winkelhorst vinden dat een goede aanpak. Wel moet in het WMO-beleidsplan duidelijk zijn welke resultaten we per prestatieveld willen halen. De afspraak is dat de evaluatie van de afgelopen(en nog vigerende)wmo-periode op 1 aug bij de WMO-raad zal zijn. De WMO-raad heeft al een evaluatie opgesteld op grond van de informatie die zij zelf heeft. Zij hecht ook aan een goede planning. We gaan uit van de volgende data: RTG, College, 1 e week oktober concept beleidsplan en visiedocument. De WMO-raad heeft gereageerd op de Voorjaarsnota en het MEE-onderzoek. Daar is nog geen reactie van gemeentezijde op gekomen. Verder vraagt zij aandacht voor rol van de zorgverzekeraars. Dhr. Rijks geeft aan dat er m.b.t. de samenwerking met de zorgverzekeraars een opdracht bij de GGD ligt; welk voordeel kunnen we samen hieruit halen. Dhr. Sietsma noemt de vier zaken die essentieel zijn: samenhang, integraal werken, anders werken, infovoorziening aan burgers. Dhr. Goossen van de St. Figulus is bij de WMO-raad geweest en heeft daar een goede indruk gemaakt. De WMO-raad levert input voor het welzijnswerk, aldus mw. Winkelhorst. Deze informatie komt ook bij de gemeente. Daar moet zij haar voordeel mee doen. Dhr. Rijks geeft aan dat de Stichting Figulus een onderzoek naar het vrijwilligerswerk gaat doen. Dhr. Sietsma wijst ook op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de verenigingen en clubs zelf. ISWI De WMO-raad hecht eraan dat haar advies over het 70% harde bestand van de bijstandsgerechtigden wordt meegenomen in het beleidsplan.

7 Vacatures WMO-raad. Er waren 2 kandidaten; 1 heeft zich teruggetrokken, de ander wordt voorgedragen. Er is nog een vacature; de kandidaat hiervoor is nauw betrokken bij activiteiten in Dinxperlo, woont echter officieel in Duitsland. Het raadsbesluit hierover zegt dat kandidaten (bij voorkeur)in de gemeente Aalten moeten wonen. Dhr. Rijks maakt hierbij wel een kanttekening: we moeten ons door de verordening niet op het verkeerde been laten zetten, welke argumenten liggen hieronder, welke ruimte biedt de verordening. Maar, zoals het nu ligt, kan deze kandidaat geen lid van de WMO-raad worden. De WMOraad gaat niet verder met deze kandidaat. Provinciale bijeenkomst 14 april 2011 Dhr. Sietsma vindt de presentatie van de VNG op de provinciale bijeenkomst van 14 april over Preventieve Zorg voor ouderen heel goed. Enkele presentaties zullen opnieuw worden verstuurd omdat de eerste zending niet te openen was. Demografische Effect Rapportage Opvallend is dat het veel over de WMO gaat. De vraag is waarom vervoer geen topprioriteit is. Dhr. Sietsma noemt de Visie WMO 2014, hierin past de bevordering van samenwerking in het licht van de demografische veranderingen. Dhr. Rijks refereert aan de veranderingen in het onderwijs, het samengaan van scholen. Het zou goed zijn om een matrix te hebben over de mogelijkheden van regionale samenwerking. Artikel WMO-raad in de Gelderlander 17 mei 2011 Dhr. Rijks geeft aan dat hij hier helemaal niet blij mee was. Hij citeert een aantal passages. Vooral die over de checklist klopt niet volgens dhr. Rijks. En we zijn in gevecht geeft ook een verkeerd beeld. Over de bezuiniging van de Regio Taxi: dat is vooral een provinciale verantwoordelijkheid. Dhr. Sietsma geeft aan dat de inhoud uit zijn verband is getrokken; de WMO-raad is kritisch, de integraliteit kan nog beter, maar zoals het in het artikel wordt verwoord, klopt niet. Hij zal nog met mw. Weerkamp over het artikel spreken. Afgesproken wordt dat we samen met een journalist nog eens over dit onderwerp praten. Dhr. Sietsma neemt hiertoe het voortouw. 4. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde bedankt dhr. Rijks eenieder en sluit hiermee het overleg. Volgende vergadering 26 september van u.

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012 Februari 2012 Rekenkamercommissie Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem 023-511 30 38 jcaffe@haarlem.nl 2012/83057 Gemeente Haarlem Zorg om zorg Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig Linde Gasseling Commissiegriffier L. Gasseling M. van Oosterwijk De heren P. Jacobs (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), G. van der

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie