Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk Meetnet provincie Zuid-Holland; meetperiode november september 2007 (ronde 1) Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Grontmij Nederland bv Alkmaar, 28 november 2007

2 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk Subtitel : Meetnet provincie Zuid-Holland; meetperiode november 2006 september 2007 Projectnummer : Referentienummer : Revisie : c2 Datum : 28 november 2007 Auteur(s) : Jolanda Custers adres : Gecontroleerd door : Steven Westerman Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : André de Wit Paraaf goedgekeurd : Contact : Robijnstraat RB Alkmaar Postbus AE Alkmaar T F Pagina 2 van 9

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Doel Gebiedsbeschrijving Metingen en interpretatie Meetinstrumenten (divers) Resultaten meetronde kleine meetnet Globale interpretatie van geohydrologische systeem op basis van meetreeksen Werking van het systeem Interpretatie van eerste metingen... 9 Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Overzichtskaart van meetpunten Overzichtstabel van meetpunten Grafieken van tijdreeksen Pagina 3 van 9

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen In het gebied rondom De Zilk worden diverse maatregelen uitgevoerd die invloed hebben op het watersysteem (herinrichting duinen, inrichting peilvakken). Door de afgepaste drooglegging en ontwateringsdiepte op de percelen is de bollenteelt in dit gebied gevoelig voor veranderingen in grond- en oppervlaktewaterstanden. Mede daarom is door de betrokken partijen, Provincie Zuid- en Noord-Holland, Waternet en het Hoogheemraadschap van Rijnland, een monitoringsprogramma opgesteld voor het vaststellen van eventuele effecten en evaluatie van de diverse maatregelen. Deze voortgangsrapportage geeft invulling aan de gemaakte afspraken aangaande de Monitoring De Zilk. In het Meetplan De Zilk wordt concreet aangegeven op welke wijze de monitoring plaats vindt en de voortgangsrapportages worden opgesteld (lit.1). 1.2 Doel Deze voortgangsrapportage (1 e meetronde) is het vervolg op de voortgangsrapportage van de meetperiode oktober 2006 tot en met november 2006 (de zogenaamde testuitlezing ) van het kleine meetnet van de Provincie Zuid-Holland. Het kleine meetnet bestaat uit circa 15 meetlocaties verspreid in de Bollenstreek (zie figuur 1.1). In deze voortgangsrapportage worden de tussentijdse resultaten weergegeven van de periode november 2006 tot en met augustus Tevens is een globale interpretatie opgenomen van het grondwater op basis van de meetreeksen. In figuur 1.1 zijn alle meetlocaties in en naast het duin weergegeven van Waternet, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid Holland en de Provincie Noord Holland. Figuur 1.1: overzichtskaart van Bollenstreek De Zilk Pagina 4 van 9

5 Inleiding Pagina 5 van 9

6 Inleiding 1.3 Gebiedsbeschrijving Het projectgebied Duin- en Bollenstreek De Zilk ligt ruwweg tussen Leiden en Haarlem. Het wordt aan de westkant begrensd door de Noordzee en aan de oostkant door de Haarlemmermeer. De gemeentes Noordwijkerhout en Bennebroek vormen respectievelijk de zuid- en noordgrens van het gebied (zie figuur 1.1). Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 zones: 1 duingebied: de duinen van Gemeentewaterleidingen Amsterdam (thans Waternet); 2 boezemland: de zone tussen de duinen en de Haarlemmermeer. In deze zone liggen de bollenpercelen met peilvakken die periodiek een lager waterpeil hebben dan de Boezem. In deze voortgangsrapportage is de monitoring van het kleine meetnet van de Provincie Zuid Holland opgenomen. Deze bestaat uit 16 meetlocaties in de Bollenstreek. Pagina 6 van 9

7 Metingen en interpretatie 2 Metingen en interpretatie Hieronder volgt de beschrijving van de wijze waarop de grondwaterstanden en stijghoogtes worden gemeten en geregistreerd. Ook wordt een globale interpretatie gegeven van de geconstateerde fluctuaties in de grondwaterstanden en stijghoogtes na de tweede uitleesronde van het kleine meetnet. Tenslotte worden onregelmatigheden, bijzonderheden genoemd met betrekking tot het in stand houden van het kleine meetnet. De locatie van de meetpunten en de meetpuntspecificaties zijn opgenomen in bijlage 1 en Meetinstrumenten (divers) In de ondiepe peilbuizen, aangegeven met alleen een nummer (filter tot circa 5 m-mv) en de middeldiepe peilbuis, aangegeven met nummer-a1 (filter tot circa 15 m-mv, onder de eerste slechtdoorlatende laag) zijn automatische drukopnemers geplaatst (divers), die elk uur een meting verrichten. In de diepe peilbuizen, aangegeven met nummer-a2 (filters tot circa 25 m-mv) zijn geen divers geplaatst. Peilbuis 24H076.6 (zie bijlage 1) is uitgerust met een barometer. Deze hangt boven de grondwaterstand en meet de atmosferische druk. Een diver meet feitelijk alleen de totale of absolute druk. Wanneer de diver in een peilbuis onder de grondwaterstand wordt gehangen, meet deze de som van de waterdruk en de heersende atmosferische druk (= absolute druk). De atmosferische druk wordt boven de grondwaterstand gemeten met een aparte barometer. De gemeten druk in de diver wordt vervolgens gereduceerd met de atmosferische druk. Dit resulteert in de gemeten waterdruk (= relatieve druk ten opzichte van de atmosferische druk ter hoogte van de druksensor in de diver). Wanneer de diepte van de diver ten opzichte van NAP bekend is, dan kan de waterdruk worden omgezet naar de grondwaterstijghoogte (figuur 2.1). Deze diepte kan worden bepaald uit de NAP-hoogte van de bovenkant van de peilbuis en de koordlengte van de diver. Ook kan de handmatige inpeiling van de grondwaterstand in de peilbuis worden gerelateerd aan de meting van de diver op het moment van de handmatige inpeiling. Het is in ieder geval altijd van belang dat de hoogte van de bovenkant van de peilbuis bekend is en niet kan wijzigen. bovenkant peilbuis maaiveldhoogte grondwaterstand diepte van de diver in de peilbuis Figuur 2.1: schematisatie inrichting grondwatermeetpunt met automatische drukopnemers (diver) Pagina 7 van 9

8 Metingen en interpretatie 2.2 Resultaten meetronde kleine meetnet In september 2007 zijn de divers uitgelezen. Tijdens deze 2 e uitleesronde zijn de divers ook handmatig gepeild. Deze peiling is gebruikt om de tijdreeksen te bewerken tot grondwaterstanden en stijghoogtes in meters ten opzichte van NAP. De handpeilingen zijn ook een controle op het functioneren van de divers. In de tabel in bijlage 2 is aangegeven met welke handmeting de tijdreeksen zijn gecorrigeerd tot grondwaterstanden en wat de vastgestelde diverdiepte is. In bijlage 3 zijn de tijdreeksen van de freatische grondwaterstanden en stijghoogtes opgenomen als grafieken. Daarin is tevens de hoogte van het maaiveld opgenomen (groene lijn) en de neerslaggegevens in mm op dagbasis van de regenmeter Leiduin van Waternet (blauwe lijn). Bij de resultaten van de eerste uitleesronde worden de volgende aandachtspunten genoteerd: Voor peilbuis 4 zijn de RTC gegevens vanaf half maart gebruikt voor de grafieken. In deze reeks zitten veel leemtes in de metingen, omdat de RTC unit niet altijd goed heeft gewerkt. Bij peilbuis 2A in het 1 e watervoerende pakket heeft de diver in het diepe filter A-2 (ca 25 m-mv) gezeten in plaats van in het middeldiepe filter A-1 (circa 15m-mv). Waarschijnlijk heeft deze al vanaf de installatie ook in het diepe filter A-2 gehangen. Bij de meetronde is de diver in het middeldiepe filter A-1 gehangen; Alle drie de filters op locatie 6 zijn later aangepast op verzoek van de perceeleigenaar. Peilbuis 6A-1 in het eerste watervoerende pakket is half maart 2007 voorzien van een diver. Peilbuis 6-1 (freatische peilbuis met knikconstructie) zat tijdens de eerste proefuitlezing vol met zand en is daarna schoongemaakt. Bij de 1 e meetronde bleek het filter opnieuw te zijn verzand. Het meetpunt is deels uitgegraven en is het opzetstuk vervangen. Er is geen meetreeks beschikbaar tot september 2007; De diver in peilbuis 7-1 (freatische peilbuis met knikconstructie) staat vaak droog. De weergegeven grondwaterstand heeft daarom een onderwaarde van NAP -0,7 meter. In werkelijkheid zakt de grondwaterstand verder uit. Bij het uitlezen stond de peilbuis van de knikconstructie ook droog. Voor peilbuis 9-1 (freatisch pakket) is bij het corrigeren van de grondwaterstand met behulp van de handmeting tijdens de 1 e meetronde en het corrigeren van de grondwaterstand met behulp van de handmeting tijdens de testuitlezing een verschil van 8 cm geconstateerd. Tijdens het begin en eind van de eerste meetronde is ook een verschil van 5 cm geconstateerd. Op 4 april stijgt de grondwaterstand in een halve dag 8 cm. Misschien is er op dat moment iets gebeurd waardoor de diver is gezakt en verklaart dit het verschil van 8 cm. Wanneer een langere meetreeks met meerdere handmetingen beschikbaar is, kan geconcludeerd worden of een correctie van de grondwaterstand nodig is; Peilbuis 11-1 (freatisch pakket) was tijdens de testuitlezing verstopt met zand. Dit is aan het begin van de 1 e meetronde verholpen. De peilbuis geeft een zeer vlakke reeks en zit waarschijnlijk opnieuw verstopt met zand. Deze peilbuis staat niet op een bollenperceel maar tussen de paarden en is wellicht erg gevoelig voor verstopping; In peilbuis P6D met het filter in het 1 e watervoerende pakket is ook een diver aanwezig. Tijdens de uitleesronde is deze peilbuis niet meer gevonden. Pagina 8 van 9

9 Metingen en interpretatie In tabel 2.1 volgt een samenvatting van de peilbuizen waar eventueel iets mee gedaan moet worden om weer een goede meetreeks te krijgen. Tabel 2.2: Peilbuizen met een probleem en de te nemen acties Peilbuis Probleem Actie 4-1 en 4-2 RTC unit geeft geen metingen meer door Controle van de RTC units en eventueel contact opnemen met Eijkelkamp 9-1 Verschil in correctie grondwaterstanden met begin en eind handmeting van 8 cm en sprong in meetreeks 11-1 Geen goede meetreeks, waarschijnlijk P6D verstopt Tijdens meetronde niet gevonden, Peilbuis is verloren gegaan 7-1 Diver staat vaak droog Bij volgende meetronde bekijken of de peilbuis verdiept kan worden Bij beschikbaarheid van een langere meetreeks en meer handmetingen, concluderen of correctie nodig is Bij volgende meetreeks beschouwen wat er precies aan de hand is en beslissen of de buis hersteld wordt of vervalt Deze peilbuis was een extra aanvulling op het oorspronkelijke meetnet, is nu vervallen 2.3 Globale interpretatie van geohydrologische systeem op basis van meetreeksen Werking van het systeem Grondwaterstromingen in en onder de duinen worden in stand gehouden door voeding uit zee, uit neerslag, door kunstmatige infiltratie, door waterwinning en door de bemaling van de diepe polders zoals de Haarlemmermeer. De freatische grondwaterstand onder de duinen bolt op tussen de Noordzee en de polders in het achterland. De vorm van de opbolling wordt enerzijds bepaald door de winkanalen in het duin en anderzijds door de weerstand tussen het freatische grondwater en het diepe grondwater (lit.2) Interpretatie van eerste metingen In tabel 2.2 zijn per peilbuis de statistieken van de metingen uit de eerste uitleesronde weergegeven. Omdat de diver-registraties soms uitschieters heeft die niet kunnen kloppen, geven de minimum en maximum waarden soms een vertekend beeld. Daarom is ook het 0.05 en 0.95 percentiel gegeven. Per geohydrologische zone kan een relatie gelegd worden tussen de resultaten van de metingen en het heersende geohydrologische systeem: Voor de oostkant van het Boezemland valt op dat de stijghoogtes in het eerste watervoerende pakket (zie filter A-1 van elk meetpunt) structureel lager liggen dan de freatische grondwaterstand (peilbuizen 9 tot en met 13). De metingen duiden in de 2 e meetperiode net als in de 1 e meetperiode op een wegzijgingssituatie (zie figuur 2.2). neerslag Afstroming ondiep grondwater naar watergangen freatisch pakket Afstroming ondiep grondwater naar de diepte eerste slechtdoorlatende laag eerste watervoerende pakket Figuur 2.2: stromingssituatie in wegzijgingsgebied Pagina 9 van 9

10 Metingen en interpretatie De locaties 1, 2, 3, 7 en 8 bevinden zich op bollenpercelen langs de binnenduinrand (westzijde Boezemland). Opvallend is dat de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket van de locaties 2, 3 en 7 structureel hoger is dan de freatische grondwaterstand in de meetperiode tot september Bij peilbuis 2 komt de stijghoogte tot eind maart zelfs regelmatig boven maaiveld uit. Er is sprake van een (potentiële) opwaartse stroming in het diepe grondwater (diepe kwel). Het freatische grondwater kan niet afstromen naar de diepte en zal geheel naar de watergangen afstromen (zie figuur 2.3). Op de locaties 1 en 8 is de stijghoogte soms hoger dan de freatische grondwaterstand en vindt afwisselend lichte kwel of infiltratie plaats. In de vorige meetperiode was dit ook het geval. In de woonkern de Zilk, gelegen langs de binnenduinrand, vindt infiltratie plaats (Peilbuis 4 en 5). Het stedelijk gebied ligt hoger (circa 0,70 m) dan de omliggende polder. Er vinden geen ontwateringsmiddelen plaats waardoor de grondwaterstand hoger is dan de stijghoogte en daardoor uitsluitend infiltratie plaats vindt. neerslag Afstroming ondiep grondwater naar watergangen freatisch pakket eerste slechtdoorlatende laag eerste watervoerende pakket Figuur 2.3: stromingssituatie in kwelgebied In de tijdreeksen van de freatische peilbuizen is duidelijk te zien dat de freatische grondwaterstand op de bollenpercelen sterk reageert op de neerslag. Er treden fluctuaties op tot 40 cm. Dit is met name in de tijdreeksen van de peilbuizen 1-1, 2-1, 7-1 en 8-1 te zien. Over het algemeen fluctueert de freatische grondwaterstand tussen de 40 en 80 cm beneden het maaiveld. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de freatische grondwaterstand sterk fluctueert als gevolg van de geringe bergingscapaciteit in de onverzadigde zone (minder dan 10%). In bebouwd gebied is de reactie op de neerslag minder sterk als in de bollenpercelen. Er vindt in bebouwd gebied minder infiltratie van neerslag plaats doordat een groot deel via verhard oppervlak afstroomt naar de riolering en naar oppervlaktewater. In het bebouwd gebied is de ontwatering groter. De stijghoogtes in het eerste watervoerende pakket op de verschillende locaties fluctueren betrekkelijk weinig. Het verschil in stijghoogte tussen het 0,05 percentiel en 0,95 percentiel is overal minder dan 25 cm. In de droge periode van 23 maart 2007 tot 5 mei 2007 is de grondwaterstand overal verder uitgezakt. Het verschil tussen de minimale en maximale grondwaterstand is daardoor groter. Van juni tot half juli (de rooiperiode van de bollen) vindt in het 1 e watervoerend pakket bij locatie 1 (zuidkant binnenduinrand) vermoedelijk een bronbemaling plaats. De freatische grondwaterstand wordt hier waarschijnlijk niet door beïnvloed, omdat de grondwaterstand in deze periode ondanks de bemaling nog behoorlijk hoog is. Op 3 september is Waternet met een pomp/stopproef begonnen van 2 weken in het 1 e watervoerende pakket. Dit is 100 meter ten zuidwesten van locatie 10 (ten noordwesten van Hillegom) gedaan. Halverwege de pompproef stoppen de metingen in verband met de uitlezing, maar de verlaging is in peilbuis 10A_2 goed terug te zien. Ook de verlaging in peilbuis 9A-2 zou door de pompproef kunnen komen. Peilbuis P3M en P3D (ten noorden van Hillegom) zijn half februari van een diver voorzien. De filters zitten allebei in het eerste watervoerende pakket. Het filter P3M zit in de Pagina 10 van 9

11 Metingen en interpretatie top van het 1 e watervoerende pakket van NAP -7,5 tot NAP -9,5 m en het filter van P3D zit midden in het 1 e watervoerend pakket van 23 tot 25 m-mv. De fluctuatie van beide peilbuizen is ongeveer het zelfde, maar de stijghoogte van de diepe peilbuis is circa 10 cm hoger. Waarschijnlijk zit de middeldiepe peilbuis op de grens van de deklaag en het 1 e watervoerende pakket en zijn er nog scheidende laagjes aanwezig onder de peilbuis, waardoor er een verschil in stijghoogte is tussen de middeldiepe en diepe peilbuis. Op deze locatie is ook een ondiepe peilbuis aanwezig met het filter van 2 tot 3 m-mv. Hier zit geen diver in, maar de freatische grondwaterstand is tijdens de uitleesronde handmatig uitgelezen. De grondwaterstand was ca 0.9 m lager dan de stijghoogte in de middeldiepe peilbuis. Tabel 2.1: statistieken van de resultaten uit de uitleesronde Peilbuis Pakket Maaiveldhoogte [m Gemeten grondwaterstand of stijghoogte tov NAP] max 0.95 percentiel gem 0.05 percentiel 1-1 freatisch pakket A-1 1e watervoerend pakket freatisch pakket A-1 1e watervoerend pakket freatisch pakket A-1 1e watervoerend pakket freatisch pakket e watervoerend pakket freatisch pakket e watervoerend pakket freatisch pakket A-1 1e watervoerend pakket freatisch pakket A-1 1e watervoerend pakket freatisch pakket A-1 1e watervoerend pakket freatisch pakket A-1 1e watervoerend pakket freatisch pakket A-1 1e watervoerend pakket freatisch pakket e watervoerend pakket freatisch pakket e watervoerend pakket P3-M 1e watervoerend pakket P3-D 1e watervoerend pakket min Literatuur Lit.1.: Grontmij, 2007, Meetplan de Zilk, pn Lit.2: KIWA, Oranjewoud en Artesia, 20 juni 2006, Monitoring vernatting in de Amsterdamse Waterleidingduinen; Pagina 11 van 9

12 Bijlage 1 Overzichtskaart van meetpunten

13 Bijlage 2 Overzichtstabel van meetpunten

14 Bijlage 3 Grafieken van tijdreeksen

Voortgangsrapportage Monitoring de Zilk

Voortgangsrapportage Monitoring de Zilk Voortgangsrapportage Monitoring de Zilk Meetnet provincie Zuid-Holland; Meetperiode maart 2010 - oktober 2010 (meetronde 7) Definitief Provincie Zuid-Holand Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 december

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

Natuurbegraafplaats Fryslan-west

Natuurbegraafplaats Fryslan-west Natuurbegraafplaats Fryslan-west advies (geo-)hydrologie Definitief Vollmer & Partners Arnhemseweg 6 3817 CH AMERSFOORT Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 3 maart 2016 Verantwoording Titel : Natuurbegraafplaats

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0132952 13 mei 2014 307856 Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS 1 Algemeen De ontwikkeling van Oosterdalfsen heeft

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Nieuwe Driemanspolder

Geohydrologisch onderzoek Nieuwe Driemanspolder Geohydrologisch onderzoek Nieuwe Driemanspolder Definitief Projectorganisatie Nieuwe Driemanspolder Grontmij Nederland B.V. Houten, 12 november 2009 Verantwoording Titel : Geohydrologisch onderzoek Nieuwe

Nadere informatie

Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht. Definitief

Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht. Definitief Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht Definitief Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht Periode december 2009 t/m november 2013 Definitief Uitgebracht aan: Gemeente Zwijndrecht

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen

Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen Sinds eind december worden de grondwaterpeilen geregistreerd in 22 peilputten in de Zwinomgeving. Door het continu opvolgen van de schommelingen

Nadere informatie

GRONDWATERMEETNET. Schinveld, gemeente Onderbanken. Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde. Periode maart 2015 april 2016

GRONDWATERMEETNET. Schinveld, gemeente Onderbanken. Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde. Periode maart 2015 april 2016 GRONDWATERMEETNET Schinveld, gemeente Onderbanken Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde Periode maart 2015 april 2016 Kenmerk rapport: 20141176/RapM08 Status rapport: Versie 1 Datum rapport:

Nadere informatie

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond.

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Veel bewoners in de gemeenten van Zuid-Kennemerland hebben de afgelopen winter grondwateroverlast gemeld. In opdracht van de samenwerkende

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Pascal Bos, IB, , Grondwatertoets bestemmingsplan Strawinsky Zuidzijde

Pascal Bos, IB, , Grondwatertoets bestemmingsplan Strawinsky Zuidzijde Bezoekadres Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam Postbus 12693 1100 AR Amsterdam Telefoon 251 1111 ingenieursbureau.amsterdam.nl Notitie Aan Jet de Graaf, Sandra Thesing Van Pascal Bos, IB, 06-30541621,

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand,

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand, Memo memonummer 1 datum 4 mei 2016 aan K. Willemsen Bureau Verkuylen van A. Schuphof Antea Group kopie M. Booijink Antea Group project Infiltratieonderzoek te Dorst projectnr. 409915 betreft Resultaten

Nadere informatie

Effectberekeningen. Aanleg kolk plangebied De Kolk in Wapenveld. Definitief. Gemeente Heerde Postbus AD Heerde

Effectberekeningen. Aanleg kolk plangebied De Kolk in Wapenveld. Definitief. Gemeente Heerde Postbus AD Heerde Effectberekeningen Aanleg kolk plangebied De Kolk in Wapenveld Definitief Gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 12 juni 2009 Verantwoording Titel : Effectberekeningen

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV

Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Watertoets Definitief De Peyler Projektontwikkeling bv Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 4 maart 2009 Verantwoording Titel : Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Subtitel

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal Rapport Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Projecttitel : Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater April 2015

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater April 2015 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater April 2015 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden

Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 13/991685\AsR 11 november 21 296813 Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden 1 Inleiding 2 Bodemopbouw en grondwaterstroming

Nadere informatie

Geacht College van Burgermeester en Wethouders, geachte en leden van de Gemeenteraad Alkmaar

Geacht College van Burgermeester en Wethouders, geachte en leden van de Gemeenteraad Alkmaar College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad Gemeente Alkmaar Postbus 53 1800 BC Alkmaar Alkmaar, 18 augustus 2017 Geacht College van Burgermeester en Wethouders, geachte en leden van de Gemeenteraad

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt Notitie Aan: Waternet Van: Ben van der Wal, Geert Kerkvliet Datum: 28 mei 2015 Kopie: Gemeente Amsterdam Ons kenmerk: INFRABD3912N004F02 Classificatie: Project gerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen)

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen) Memo Ter attentie van Wolfswinkel Reiniging Datum 2 oktober 2015 Distributie Prinsen Advies, VKZ Projectnummer 142215 Onderwerp Watertoets Ambachtsweg Maarsbergen 1 AANLEIDING De gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

AMSTERDAM. Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot. Michelangelostraat BW AMSTERDAM

AMSTERDAM. Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot. Michelangelostraat BW AMSTERDAM Betreft : Beschouwing barrièrewerking nieuwbouw woningbouw project Kavel G in de Kop Zuidas te AMSTERDAM Opdrachtgever : Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot Michelangelostraat 67 1077 BW AMSTERDAM

Nadere informatie

Figuur 1: Hoogteligging plangebied ( AHN, Rijkswaterstaat)

Figuur 1: Hoogteligging plangebied ( AHN, Rijkswaterstaat) 2.6 Geohydrologie 2.6.1 Algemeen Ten behoeve van het ontwerp van de locatie dient inzicht te worden verkregen in de opbouw van de bodem, de heersende grondwaterregimes en de terreingesteldheid. In deze

Nadere informatie

Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland

Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland ADCIM Geotechniek b.v. Rembrandtlaan 650 3362 AW Sliedrecht

Nadere informatie

Een kleilaag met gaten?

Een kleilaag met gaten? Een kleilaag met gaten? Naar aanleiding van vernattingsschade aan 47 percelen in de Duin- en Bollenstreek in 1997 Theo N.Olsthoorn Na het winterseizoen 1996197 bleek op een flink aantal percelen in de

Nadere informatie

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN leeswijzer In deze onderbouwing wordt achtereen volgens ingegaan op: - een beknopt overzicht van uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken en de wijze waarop rekening is gehouden met de natuurgebieden;

Nadere informatie

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Auteur Toine Vergroesen (Wim de Lange) Datum Onderwerp Analyse en vergelijking NHI v1.2 met regionaal model tbv update naar NHI v2.0 1 Doel van de test Vergelijking invoer

Nadere informatie

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan:

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan: MEMO Onderwerp: IO 08-Me-70 Bepalen waterbezwaar voor bemaling Piet Kranenbergpad Opgesteld door: L.F.M. van Beek Van: IBZ Aan: Gemeente Amsterdam Ons Kenmerk: IBZ7339 Versie Definitief Datum: 1 mei 2017

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2014

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2014 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2014 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

Marijke Thoonen

Marijke Thoonen Advies betreffende de vergelijking van de meetprestaties van twee verschillende types automatische hydrostatische druk dataloggers door een praktijkexperiment Nummer: INBO.A.2010.269 Datum: 24 november

Nadere informatie

Nadere onderbouwing waterhuishoudkundige consequenties Uitwerkingsplan Brandevoort II Liverdonk Oost

Nadere onderbouwing waterhuishoudkundige consequenties Uitwerkingsplan Brandevoort II Liverdonk Oost Nadere onderbouwing waterhuishoudkundige consequenties Uitwerkingsplan Brandevoort II Liverdonk Oost Opsteller: Gemeente Helmond (N. ter Linde en A. van Empel) Datum: 19 juni 2014 In het kader van het

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Havikerwaard. Monitoringsplan. Definitief. Opdrachtgever: K3Delta. Sweco Nederland B.V. Arnhem, 9 september 2016 SWNL

Havikerwaard. Monitoringsplan. Definitief. Opdrachtgever: K3Delta. Sweco Nederland B.V. Arnhem, 9 september 2016 SWNL Havikerwaard Monitoringsplan Definitief Opdrachtgever: K3Delta Sweco Nederland BV Arnhem, 9 september 2016 Verantwoording Titel : Havikerwaard Subtitel : Monitoringsplan Projectnummer : 351838 Referentienummer

Nadere informatie

Watertoets. Watertoets Kamelenspoor te Maarssen. Project Kamelenspoor te Maarssen R-LBN/3. Gemeente Maarssen. 3600 AA Maarssen. Mevrouw S.

Watertoets. Watertoets Kamelenspoor te Maarssen. Project Kamelenspoor te Maarssen R-LBN/3. Gemeente Maarssen. 3600 AA Maarssen. Mevrouw S. Watertoets Watertoets Kamelenspoor te Maarssen Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek. Kotkampweg- Floraparkstraat te Enschede

Geohydrologisch onderzoek. Kotkampweg- Floraparkstraat te Enschede Geohydrologisch onderzoek Kotkampweg- Floraparkstraat te Enschede Geohydrologisch onderzoek Kotkampweg - Floraparkstraat te Enschede Opdrachtgever Trebbe Wonen B.V. de heer P.V. Lutjenhuis Postbus 4 7500

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Beïnvloedt een diepwand op de Noord-boulevard de drinkwaterproductie?

Beïnvloedt een diepwand op de Noord-boulevard de drinkwaterproductie? ONDERWERP Grondwaterbeïnvloeding bij locatieontwikkeling Noordboulevard DATUM 20-12-2016 PROJECTNUMMER C03011.000535.014 ONZE REFERENTIE 079183464 0.2 VAN Kees de Vries AAN Jan Greeve (Brink) KOPIE AAN

Nadere informatie

1 Kwel en geohydrologie

1 Kwel en geohydrologie 1 Kwel en geohydrologie 1.1 Inleiding Grondwater in de omgeving van de grote rivieren in Nederland wordt door verschillen in het peil sterk beïnvloed. Over het algemeen zal het rivierpeil onder het grondwatervlak

Nadere informatie

Visseninventarisatie terrein Simon Loos

Visseninventarisatie terrein Simon Loos Visseninventarisatie terrein Simon Loos resultaten visseninventarisatie Definitief Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 26 oktober 2011 Verantwoording Titel : Visseninventarisatie terrein Simon Loos Subtitel

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is.

Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is. Herhalingstijden Kennisvraag: wat waren de herhalingstijden van de neerslag-, afvoer- en grondwatersituatie? In beeld brengen situatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: de herhalingstijden die berekend

Nadere informatie

Controle van kalibratiegegevens

Controle van kalibratiegegevens Controle van kalibratiegegevens Jaco van der Gaast 1 Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI 3.0) wordt onderdeel van het Deltamodel. Op donderdagmiddag 25 april organiseerde de Nederlandse Hydrologische

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM

AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM Datum: 11 april 2008 Kenmerk: Ka71w.001aoo.brf Betreft: Effecten ondergrondse constructies op de Waterhuishouding Parkzicht,

Nadere informatie

Memo. Algemeen. drs. D.H. Edelman. Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex. Van

Memo. Algemeen. drs. D.H. Edelman. Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex. Van Memo Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex Van drs. D.H. Edelman Telefoon +31 (0)73 658 22 72 Fax +31 (0)73 658 22 99 E-mail dedelman@breijn.nl Bijlage(n) 1 Aan Dhr. M. van Vemden, Waternet

Nadere informatie

Fugro GeoServices B.V. Hydrologie. BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER : 1112-0132-000.

Fugro GeoServices B.V. Hydrologie. BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER : 1112-0132-000. Fugro GeoServices B.V. Hydrologie Veurse Achterweg 10 Postbus 63 2260 AB Leidschendam tel.: 070-3111333 BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER Onze ref : 1112-0132-000.B01/VL/HGW

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van eep. Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder

Onderzoek naar de oorzaak van eep. Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder CENTRUM VOOR ONDERZOEK WATERKERINGEN Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke

Nadere informatie

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt.

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt. Kwel te Zuilichem Van waterschap Rivierland zijn kwelkaarten verkregen waarvan in deze bijlage enkele uitsneden zijn opgenomen. Figuur 10: Kwel bij T=1 hoogwatergolf Op basis van bovenstaande figuur zou

Nadere informatie

Watertoets Duin en Bosch te Castricum

Watertoets Duin en Bosch te Castricum Watertoets Duin en Bosch te Castricum Herinrichting Definitief Gemeente Castricum Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 30 januari 2012 Verantwoording Titel : Watertoets Duin en Bosch te Castricum Subtitel

Nadere informatie

Toetsing effecten Theemswegtracé op grondwaterverontreinigingen

Toetsing effecten Theemswegtracé op grondwaterverontreinigingen Toetsing effecten Theemswegtracé op grondwaterverontreinigingen Toetsing effecten Theemswegtracé op grondwaterverontreinigingen Johan Valstar Annemieke Marsman 1230118-004 Deltares, 2017, B Deltares Titel

Nadere informatie

REVIEW FUGRO EN WARECO

REVIEW FUGRO EN WARECO REVIEW FUGRO EN WARECO GRAVEN- EN BLOEMENBUURT OORZAKEN DROOGSTAND FUNDERINGSHOUT Inleiding In juni 2016 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg op verzoek van bewoners een verkenning uitgebracht

Nadere informatie

Kwaliteitsborging grondwaterstandsen stijghoogte gegevens

Kwaliteitsborging grondwaterstandsen stijghoogte gegevens KWR 2014.059 Juli 2014 Kwaliteitsborging grondwaterstandsen stijghoogte gegevens Validatiepilot; analyse van bestaande data KWR 2014.059 Juli 2014 Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogte gegevens.

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Januari 2012

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Januari 2012 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Januari 2012 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

Grondwateronderzoek Werkhoven

Grondwateronderzoek Werkhoven Grondwateronderzoek Werkhoven Monitoring en analyse Definitief Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 6 februari 2014 GM-0124327 Verantwoording Titel : Grondwateronderzoek

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen

Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen GEOMET POWERED BY ABO-GROUP Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen Opdracht nummer Datum rapport 7 oktober 216 blz. 1 Veldrapport betreffende grondonderzoek

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2013

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2013 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2013 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN.

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN. INDELING Grondwaterbeheer in de stad: een kans Peter den Nijs Inleiding Grondwaterbeheer in de stad: een kans Beleid grondwater stedelijk gebied Het wordt alleen maar slechter Afsluiting en vragen Grondwaterbeheer

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Onderzoek grondwateroverlast regio Zuid-Kennemerland. Definitief

Onderzoek grondwateroverlast regio Zuid-Kennemerland. Definitief Onderzoek grondwateroverlast regio Zuid-Kennemerland Definitief Onderzoek grondwateroverlast regio Zuid-Kennemerland Definitief Uitgebracht aan: Samenwerkende gemeenten p/a Gemeente Bloemendaal T.a.v.

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

Inventarisatie grondwateroverlast

Inventarisatie grondwateroverlast postadres Postbus 270 2600 AG DELFT t 015-7512700 f 015-2625365 www.syncera-water.nl bezoekadres Delftechpark 9 2628 XJ DELFT Inventarisatie grondwateroverlast In opdracht van Opgesteld door Projectnummer

Nadere informatie

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0152812 3 december 2015 336542 Betreft Watertoets De Ontbrekende Schakel (D02) 1 Inleiding De gemeente Schagen is van plan om een verbindingsweg aan te leggen

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Watergebiedsplan Tjalk Langedijk

Watergebiedsplan Tjalk Langedijk Watergebiedsplan Tjalk Langedijk Toelichting bij de partiële herziening van het peilbesluit Geestmerambacht 2 3 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 2 Gebiedsbeschrijving 6 2.1 Ligging

Nadere informatie

NIEUWBOUW INSULINDEWEG TE AMSTERDAM

NIEUWBOUW INSULINDEWEG TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende NIEUWBOUW INSULINDEWEG TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 4011-0286-001 Opgesteld door Gecontroleerd door : W. Kooijman (MSc) Adviseur Hydrologie : Ir. H.W.P.M. Gielen Adviseur Hydrologie

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding...3 Uitgangspunten...5 Modelparameters...6 IJking... 20

Inhoudsopgave Inleiding...3 Uitgangspunten...5 Modelparameters...6 IJking... 20 Inhoudsopgave...1 Auteur...1 Opdrachtgever...1 Projectnummer...1 1 Inleiding...3 2 Uitgangspunten...5 2.1. Uitgangspunten...5 3 Modelparameters...6 3.1.1. Gebiedsgrenzen en knooppuntdichtheid...6 3.1.2.

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied De Buurtstede

Nadere informatie

Module B2300. Inhoud. 1 Inleiding Verantwoording Wat is veranderd? Opstellers en begeleidingscommissie 4 1.

Module B2300. Inhoud. 1 Inleiding Verantwoording Wat is veranderd? Opstellers en begeleidingscommissie 4 1. Module B2300 Functioneel ontwerp: grondwater(overlast) maatregelen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 4 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 4 1.4 Leeswijzer 4 2 Functioneren

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

Grondwater in stedelijk gebied

Grondwater in stedelijk gebied Grondwater in stedelijk gebied Kruisbestuiving met de afdeling riolering 29 mei 2013 Jacqueline Flink Waterbalans Grondwateraanvulling uit neerslag??? Grondwateraanvulling GBKA (~ BGT) goede info over

Nadere informatie

Grondwateronderzoek Zwartemeer

Grondwateronderzoek Zwartemeer Grondwateronderzoek Zwartemeer concept Uitgebracht aan: Gemeente Emmen Raadhuisplein 1 7811 AP EMMEN concept KL33, RAP21211 1-6-212 concept Projecttitel : Grondwateronderzoek Zwartemeer Projectcode : KL33

Nadere informatie

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y =

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied Boulevard Oost van Vinex

Nadere informatie