Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan EHBO-Oisterwijk 2014-2019 3"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN EHBO-OISTERWIJK

2 BELEIDSPLAN EHBO-OISTERWIJK INHOUD 1. Inleiding 2. Doel van EHBO in het algemeen 3. EHBO-Oisterwijk 4. Bijzondere aandacht voor EHBO-Oisterwijk 5. Organisatie en structuur 6. Cursus administratie 7. Materialen beheer 8. Evenementen coördinator 9. Lotus coördinator 10. Barcommissie 11. Financiën 12. Communicatie 13. Opleidingen 14. Verbandposten 15. EHBO Verbandposten in Oisterwijk 16. Locatie 17. Deskundigheidsbevordering 18. Samenwerking 19. Tot Slot 20. Bijlagen: - Draaiboek Algemene Ledenvergadering - Draaiboek Jeugd- ehbo Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

3 BELEIDSPLAN EHBO- OISTERWIJK Inleiding Dit beleidsplan geeft duidelijkheid en structuur aan de werkzaamheden van EHBO- Oisterwijk voor nu en de komende jaren. In het beleidsplan maakt EHBO-Oisterwijk keuzes en bepaalt doelen voor de komende vijf jaren. Het beleidsplan maakt het mogelijk om met vooruitziende blik de doelen van EHBO- Oisterwijk te bereiken, rekening houdend met de mogelijkheden en wat er leeft in onze vereniging. Doel van EHBO in het algemeen. EHBO is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van meer gespecialiseerde medische hulp. EHBO kan worden verleend in elke situatie die onmiddellijk medisch ingrijpen vereist, maar ook kleiner letsel kan door EHBO ers worden behandeld. EHBO-Oisterwijk Historie. EHBO-Oisterwijk is een vereniging, die opgericht is op 14 januari 1926 door dokter B. Schräder. Als lid van het landelijk bestuur van de Nationale Katholieke Bond voor EHBO richtte hij de EHBO in Brabant op. Daardoor werd Oisterwijk de eerste Brabantse gemeente met een vereniging voor EHBO. Op dit moment is EHBO-Oisterwijk een stabiele vereniging met bijna tweehonderd leden. De vereniging ressorteert onder de koepelorganisatie EHBO-Noord-Brabant. Twee keer per jaar organiseert EHBO-Noord Brabant een ledenvergadering in Berkel-Enschot. Alle verenigingen die lid zijn van EHBO-Noord Brabant zijn verdeeld in rayons. Oisterwijk behoort tot rayon 3, die twee keer per jaar een vergadering houdt in Sint-Michielsgestel. Tijdens deze rayonvergaderingen kunnen verenigingen onderwerpen aandragen voor behandeling in de Algemene Leden Vergadering van EHBO-Noord-Brabant. De EHBO-Oisterwijk vereniging stelt zich met haar aangesloten leden ten doel het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke Eerste Hulp Bij Ongelukken en plotselinge onwelwordingen. Al ruim 85 jaar worden er cursussen gegeven in allerlei vormen van hulpverlening en komt ook de preventie en de psychologische kant aan bod. Bijzondere aandacht van EHBO-Oisterwijk is er voor: Deskundigheidsbevordering door het geven van volledige opleidingen of in modules, zowel aan volwassenen als aan schooljeugd. Het geven van steun, advies en voorlichting, vooral op gebied van preventie. Het onderhouden van goede betrekkingen met zusterverenigingen en koepelorganisaties en andere disciplines. Het openen en handhaven van contacten met bedrijven, scholen en instellingen. Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

4 Om deze doelen te bereiken heeft EHBO-Oisterwijk zich georganiseerd in een Vereniging die geleid wordt door een bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier tot vijf leden. Hieronder staat een schema waarin de functies en taken van het bestuur van de vereniging EHBO-Oisterwijk zijn weergegeven. Organisatie en structuur. Het bestuur Functie Voorzitter Vice voorzitter Taken Voorzitter bestuursvergaderingen Voorzitter ALV Woordvoerder Najaarsbijeenkomst Beheer website Woordvoerder officiële zaken Vervanging voorzitter bij afwezigheid Opstellen cursusschema PR instrueren en kopij Regelen gastsprekers ALV/Najaarsvergadering Coördinatie bargebeuren Coördinatie lotussen en kaderinstructeurs Jeugd EHBO-project Instructie en begeleiding cursusadministratie Geven opleidingscursussen Afnemen competentietoets Zorgdragen voor aanschaf instructie- en onderwijsondersteunend materiaal Vergadering RK Node, Pe-online, CMS Doorgeven informatie uit tijdschriften Ondersteuning evenementencoördinator Uitdraaien certificaten Bij vacatures vervanging regelen Werving van leden voor functies Website PR: instructies voor verrichten van Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

5 nieuwsbrief. Contact lokale (huis)artsen. Secretaris postadres Secretaris ledenadministratie Secretaris notulant Penningmeester Bestuurslid Postadres voor vereniging Ontvangen en doorsturen van ingekomen post en s Aanvragen onderscheidingen Uitschrijven en regelen ALV (hiervan is een draaiboekje) Wijzingen KvK verwerken Bijwonen Rayonvergaderingen Bijwonen ALV EHBO-N.Br. Regelen Najaarsbijeenkomst Collecte organiseren Bijhouden donateurlijst Bijwonen vergaderingen 7-dorpenoefening Bijhouden ledenadministratie In- en uitschrijving leden bij EHBO-N.Br. en Oranje Kruis Registratie herhalingslessen Aanschrijven leden voor competentietoets Verzorgen verlengingen Facturen versturen voor contributie Verstrekken op verzoek overzichten herhalingslessen en de opkomst daarvan Maken van agenda voor bestuursvergaderingen Notuleren van bestuursvergaderingen Notuleren ALV Maken jaarverslag voor ALV Sleuteladministratie Voeren van boekhouding Doen van betalingen Maken van facturen Controleren en betalen declaraties Aanvragen subsidie Financieel verslag voor ALV Opstellen van begroting Versturen aanmaningen Aanschafmaterialen in overleg met overige bestuursleden Bijwonen vergadering Heartsafe Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

6 Fondsenwerving Sponsoring Jubileumcommissie Beheer van Positoos. Bijwonen vergaderingen VHVO Doorsturen informatie VHVO Bestuurslid Alle voorkomende ondersteunende taken Jeugd EHBO-project De functie van secretaris is verdeeld in deelsecretariaten, daar anders de functie te zwaar is. De functie van vice-voorzitter, zoals deze is ingevuld in het schema, is ook een functie die aandacht heeft gezien de zwaarte en hoeveelheid van taken. Te allen tijde moet de vereniging ervoor waken dat taken en functies overgenomen kunnen worden door medebestuursleden of leden van de vereniging. Naast het bestuur zijn een aantal taken en werkzaamheden die door leden van de Vereniging uitgevoerd worden. Het gaat om een vijftal taken die hieronder beschreven zijn. Cursus administratie. Dat vereist de nodige administratieve rompslomp. Alle werkzaamheden worden in overleg met bestuur uitgevoerd en zonodig begeleid. Materialen beheer. Een van de leden heeft het materiaal in zijn beheer en waakt over de kwaliteit en houdt de voorraden bij. Dit alles in overleg met het bestuur. Evenementen coördinator: Aanmelding en organisatie en het voorleggen van nota s voor de afnemers. Het overzicht van de evenementen wordt regelmatig aangepast en wordt weergegeven op de website. De Evenementencoördinator laat zich bijstaan door het bestuur. LOTUS- coördinator. Deze persoon heeft regelmatig overleg met een van de bestuursleden. Barcommissie. Een lid van de vereniging neemt de coördinatie op zich en heeft nauw overleg met de penningmeester van het bestuur. Het bestuur van EHBO-Oisterwijk heeft daarnaast nog een aantal aandachtsgebieden, zoals de financiën, de communicatie, contacten met Het Rode Kruis, Brandweer, gemeente en Oisterwijk-Heartsafe. Financiën Alle leden betalen contributie die vastgesteld is op 20,-- per jaar. Daarnaast vindt er een jaarlijkse collecte plaats (pleisteractie) die de vereniging in staat stelt om extra ondersteuning te bieden, nieuwe activiteiten te ontplooien en de EHBOverbandposten te onderhouden, daar de contributie daartoe niet toereikend is. Tot 2009 ontving de verenging van de gemeente een subsidie van 500,00. Door de gemeentelijke bezuinigingen is deze contributie komen te vervallen. Voor het volgen van een cursus ontvangt de vereniging van de deelnemers een vergoeding die voldoende is om de onkosten te dekken. Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

7 Voor de meeste cursussen ontvangt de vereniging een vergoeding. De cursus EHBO kost voor een deelnemer 120,--. In het jubileumjaar 2011 (85 jaar bestaan) was deze bijdrage 60,-- en in 2011 is het bedrag gesteld op 85,--. In 2012 is het bedrag vastgesteld op 95,--. In 2013 eveneens 95,- Bij voldoende deelnemers is dat kostendekkend. Op dit moment heeft de vereniging voldoende reserves om te voorzien bij calamiteiten, zoals verlies van materialen bij brand of door stuk gaan bij gebruik. De vereniging heeft een traditie om in een lustrumjaar bijzondere activiteiten te organiseren voor haar leden. Ook daar zijn reserveringen voor, omdat deze activiteiten financieel niet gedekt worden uit de normale contributiegelden. Het laatste lustrumjaar was Communicatie Via de website zorgt de Vereniging ervoor dat alle leden en niet- leden op de hoogte zijn van de activiteiten en informatie over EHBO-Oisterwijk. Voorts worden aan de leden periodiek digitale Nieuwsbrieven gestuurd, die tevens op de website komen. Zie Oisterwijk.nl. Opleidingen De volgende opleidingen worden door EHBO-Oisterwijk aangeboden: a. De opleiding eerste helper b. De opleiding jeugd A c. BLS/AED: vanaf 2014 verzorgd door Oisterwijk- Heartsafe. d. Wandelletsels e. Bijscholingsprogramma Herhalingslessen f. Sportletsels g. PBLS Steeds weer probeert de vereniging het aanbod aan te laten sluiten bij de vraag en de actualiteit. Het cursusaanbod geldt zowel voor leden als voor niet leden. Voor de opleidingen zijn kaderdocenten nodig. Zij zijn speciaal daarvoor opgeleid. In 2012 waren zes kaderdocenten verbonden aan onze vereniging. In samenwerking met de Luciastichting verzorgt EHBO-Oisterwijk EHBO-lessen voor basisschoolkinderen. Het examen is jaarlijks in juni, waardoor tussen de 200 en 300 kinderen een jeugddiploma EHBO ontvangen. Verbandposten EHBO-Oisterwijk heeft zestien EHBO-Verbandposten verspreid over Oisterwijk die zijn aangeduid met een bord aan de gevel met daarop de tekst: Eerste hulp verbandpost en het EHBO logo. Wat behelst een verbandpost: Op het aangegeven adres woont een gediplomeerd lid van de EHBO-vereniging die, wanneer nodig, ter plekke eerste hulp verleent of doorverwijst naar een arts of ziekenhuis. Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

8 Deze hulp is er voor iedereen en is geheel gratis ongeacht het verband of de hulpmiddelen die verbruikt worden. Deze hulpverlening wordt reeds tientallen jaren bekostigd uit de opbrengst van de pleisteractie, de jaarlijkse EHBO-collecte. EHBO-Oisterwijk kan ook een beroep doen op een viertal huisartsen die bereid zijn om ondersteuning te bieden bij een aantal cursussen. Hun namen zijn te vinden op de website. EHBO Verbandposten in Oisterwijk: Mw. T. Barten Burg. Vogelslaan Mw. A. Botermans Langvennen Oost Hr. J. van Gulik Wildemanstraat Hr. S. Evers Prunusstraat Mw. R. Rietman Baksevenweg Hr. A. v.d. Sande Heusdensebaan Hr. N. v.d. Sande Baksevenweg C.C. Tiliander Lindeplein Mw. J. Verhoeven Gemullehoekenweg Hr. D. Schepens Tweewielers Kerkstraat Zwembad De Leije Baerdijk Hr. P. van Esch, Terburghtweg Hr. P. van Eyndhoven, Kerkstraat Mw. M. van Mierlo, Burgem. Canterslaan Naast deze vaste adressen zijn er ook nog acht mobiele tassen die worden ingezet bij evenementen om eerste hulp op locatie te bieden. Locatie EHBO-Oisterwijk maakt gebruik van een ruimte naast de Brandweerkazerne aan de Blokshekken te Oisterwijk. Deze ruimte huurt de vereniging samen met het Rode Kruis van de gemeente. Enige jaren terug was er sprake van nieuwbouw. Zoals het er nu naar uitziet, blijft EHBO-Oisterwijk en het Rode Kruis de komende jaren in hetzelfde gebouw. Deskundigheidsbevordering Het blijft voor het bestuur een zorg dat er voldoende docenten en vrijwilligers zijn die goed voorbereid zijn op hun taak. Zo is er ook aandacht voor het opleiden van leden voor lotus. Samenwerking Reeds jaren is er een goede samenwerking met het Rode Kruis. Minimaal twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg, waarbij zo mogelijk de Brandweercommandant een deel van het overleg bijwoont. Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

9 De samenwerking met Oisterwijk-Heartsafe is goed en zal in de toekomst intensiever worden, mede door het heartsafe houden van Oisterwijk. Een van de bestuursleden van EHBO-Vereniging is tevens lid van het bestuur van Heartsafe. Tot slot Het beleidsplan zal regelmatig herzien worden, daar de beleidsmakers niet de pretentie hebben volledig geweest te zijn. Bovendien kunnen door omstandigheden of ontwikkelingen veranderingen ontstaan die horen bij een organisatie die midden in de samenleving staat. Het bestuur EHBO-Oisterwijk Oisterwijk, april 2014 Bijlage 1: Draaiboek Algemene Ledenvergadering (voorjaar) De ALV op agenda plaatsen van bestuursvergadering, minimaal 4 maanden voor de ALV i.v.m. aanvragen onderscheidingen. Uitnodiging moet minimaal 3 weken voor de vergaderdatum bij de leden zijn. Agenda opstellen met de volgende vaste onderwerpen: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering vorig jaar. 4. Jaarverslag penningmeester 5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie 6. Jaarverslag secretaris 7. Jaarverslag evenementencoördinator 8. Uitreiken van diploma s aan geslaagden. 9. Bestuursverkiezing volgens rooster van aftreden. Acties t.b.v. de ALV: A. Agenda opstellen. B. Onderscheidingen aanvragen C. Ruimte vastleggen D. Insignes bestellen E. Uitnodigen: Leden, Ereleden (Herman van Bladel), Kaderinstructeurs, Artsen, Geslaagden EHBO- examen, leden met Jaarinsignes, Jubilarissen, Burgemeester. F. Catering bellen, Ad de Vos (bar) G. Inkopen: 2 x cake paaseitjes Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

10 1 kilo nootjes 1 kilo kaas 3 salades 3 doosjes melba toast 1 worst Franse kaas 2 x Druiven voor op kaas Cherrie tomaatjes 2 komkommers H. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering kopiëren en op tafels leggen I. Penningmeester vragen de balansen financieel verslag te kopiëren en op tafels leggen J. Bestellen bloemen voor: Jubilarissen en hen die Jaarinsigne ontvangen. Bloemen / fles wijn en geld of bon voor de gastspreker. Bijlage 2: Draaiboek jeugd ehbo September/oktober: scholen cursus aanbieden met inschrijfformulier Leerlingenlijsten kopiëren voorin de map bij het examen en daarna doorsturen naar Angela Tobé om ze klaar te zetten voor af te drukken op het diploma. De invullijsten verzamelen en in schema zetten. Begroting maken in november Invulschema docenten versturen en datum bijeenkomst prikken Docenten uitnodigen en werkschema voor de cursus opstellen a.d.h.v. verhinderingen op scholen. Scholenschema invullen, mutaties ed. Materialenlijst maken. Lesboeken ophalen op de scholen om een herverdeling te kunnen maken eventueel bijbestellen. Materialen aanschaffen en bij scholen bezorgen. Bijeenkomst docenten instructies School afspreken voor opstartbezoek met C Kortmann school en docent Opstarten cursus Examen: Tiliander reserveren. Zaal regelen met Herman Donders, ook voor inhaalexamen en klaarzetten avond, 2 uren. Uitnodiging 30 medewerkers minimaal 14 kaderinstructeurs, 1 dokter per mail telefoon en post. Inhaalexamen Namen examinatoren groot Collectanten vragen, bussen klaarmaken Namen scholen aanpassen Adressenlijst bijwerken Bericht naar media vooraf Klaarzetten zaal met materialen regelen. Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

11 Scholen werkschema, brief uitnodiging ouders,bericht over de gang van zaken bij het examen en verkoop lesboeken. Examinatorenbrief- werkschema- stationnetjes- plattegrond zaal. Diploma s bestellen en afdrukken en daarna ondertekenen, reserve diploma s meenemen naar het examen. Ook naar Tiliander voor nieuwe kinderen en foutief afgedrukte diploma s. Diploma s en examenkaarten met leerlingenlijst per school in map plaatsen in volgorde van de examenbeurt. Afturven welke kinderen slagen en welke nog komen op inhaalexamen Burgemeester uitnodigen via secretaresse. Bericht Nieuwsklok na examen,(sponsoren navragen bij Carla), eventueel ook lovo berichten,tevens (consumptiebonnen vragen bij Carla) Consumptiebonnen tijdens examen uitdelen. Bericht en foto s website. Inhaalexamen bekendmaken. Schema maken Inhaal examenlijst aan Carla doorgeven Fototoestel geheugenruimte en batterijen Speech voorzitter Bakker Gillis: 30 witte broodjes,puntjes: Telefoon: bruine broodjes bollen 30 krentenbollen 20 mini worstenbroodjes laten bezorgen. Rekening naar Francis van Haaren Prinses Beatrixstraat 50, 5061 TR Oisterwijk. AH: 30 plakken kaas, 30 plakken vlees en boter. Stukje fruit. Koekjes Bloemenzaak: een boeket voor C. Kortmann laten bezorgen Tiliander: boeketjes docenten 13,00 Agapanthe Stationstraat 11, tel Bericht Nieuwsklok na examen. Foto s uitzoeken en bijbestellen. Declaraties van docenten, waarschuwen dat men zelf de berekeningen maakt en indient: 1 school spec onderwijs, 4 scholen 936,00. Scholen bedanken,berichten over het kopen van de lesboeken Dankbrief en foto s naar alle vrijwilligers. Beleidsplan EHBO-Oisterwijk

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid Maximus 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 2 Beschrijving vereniging pag. 4 2.1 Historie pag. 4 2.2 De vereniging op dit moment pag. 4 2.3 Visie van de vereniging

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

75 jaar EHBO vereniging Liempde

75 jaar EHBO vereniging Liempde 75 jaar EHBO vereniging Liempde Geschreven door: Shirley Schoenmakers-Rüb. 1 Colofon Uitgave: EHBO vereniging Liempde Auteur: Shirley Schoenmakers-Rüb Foto s: Afkomstig van EHBO vereniging Liempde, familie

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie