Verslag bestuursvergadering 12 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag bestuursvergadering 12 april 2010"

Transcriptie

1 Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Aanwezigen: Peter Kempeneers, voorzitter (PK), Ted Verbeek, secretaris (TV), Henk Feunekes, penningmeester (HF), Ronald Baaijens (RB), John Verbeek (JV), Willem van der Poel accountmanager gemeente Leiden (WvP ), Pauline Hol, notulist (PH). Afwezig: Marnix Zwart, adviseur (MZ) 1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen PK opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Start vergadering met vaststelling agenda en mededelingen 2.1 Aanmelding bestuurslid Judith Hoogdijk van Halt meldt zich aan. Zij wordt uitgenodigd voor de volgende bestuursvergadering met daarop aansluitend een diner. 2.2 Vaststellen agenda Het Convenant Ventweg wordt opnemen als ingekomen stuk, evenals de reactie van de OV BSP naar aanleiding van de mail van Esmeralda ten aanzien van samenwerking. 3. Ingekomen stukken Ingekomen stukken zijn ter kennisname. Zie vastgestelde agenda. Toelichting en discussie n.a.v. de ingekomen stukken: 3.11 Publikatie Ondernemers Grote Polder voor takszone BIZ is een experimentenwet. WP licht toe dat bedrijven in bijvoorbeeld Zoeterwoude een private organisatie oprichten waarin leefbaarheid, veiligheid enzovoort gezamenlijk kunnen worden aangepakt en worden beheerst. Voor de oprichting van BIZ gelden wel de volgende voorwaarden: Minimaal 50% moet respons geven bij een draagvlakmeting; 2/3 van de respondenten moet voorstander zijn en de voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZwaarde dan de tegenstemmers. Wanneer een BIZ wordt opgericht kan dit pas op 1 jan 2011 van start gaan. WP geeft aan dat er in Leiden weinig interesse is in BIZ, omdat het Ondernemersfonds ook geschikt is voor dit doel. Discussie: Wat wordt betaald vanuit OF en waarin draagt gemeente bij? Neem als voorbeeld de ventweg. Bijvoorbeeld, als het gaat om groenvoorziening eigen terrein. Onderhoud openbaar gebied is de taak van de gemeente. De onderhoudsfrequentie kan bijvoorbeeld wel met geld vanuit OF uitgebreid worden, denk bijvoorbeeld aan vegen. HF heeft wel een beeld bij dit aspect. Hij zou het liefst zien dat de gelden die de gemeente uitgeeft voor het onderhoud aan de openbare ruimte van het gebied dat toebehoort aan onze ondernemersvereniging beheert wordt door het bestuur van de ondernemersvereniging. De ondernemersvereniging kan dan keuzes maken op welke gebieden zij uit haar eigen fonds wil bijdragen om de kwaliteit te verhogen. WP raad aan om de besteding vanuit OF goed te overdenken en dit in de vorm van een experiment te gaan doen in overleg met de gemeente. Voor meer informatie over BIZ zie 4. Gespreksverslagen ter vaststelling Verslag bestuursvergadering 12 april /5

2 4.1 Gespreksverslag 8 maart 2010 (ter vaststelling) n.a.v. het vergaderschema: WP en HF zijn er beiden niet op 11 mei. In verband met Ledenbijeenkomst wordt de volgende bestuursvergadering verschoven naar 18 mei n.a.v: op 13 april is er een afspraak met de stedenbouwkundige en Chantal Sevink. Op 15 april zou deze zijn met de Wethouder, maar deze is afgezegd. De afspraak met de wethouder staat nu gepland voor 20 mei.. Op de ledenbijeenkomst wordt melding gemaakt van de website waarbij AED s landelijk kunnen worden aangemeld. 5. Financiën 5.1 zie ingekomen brief aan ondernemersfonds Toelichting PK. Vanuit de Adviesraad van 8 maart is er een uitnodiging geweest van Danny Douwes voor overleg in een klein comité. Er komen geluiden dat er enorm bezuinigd moet worden. De vraag is of binnen het nieuwe College de garantie voor het OF blijft bestaan. WP licht toe dat het OF valt binnen de Uitvoeringsovereenkomst (UVOK). Hierin staat dat het OF voor onbepaalde tijd is aangegaan. Op 23 april zit het bestuur van het OF met de nieuwe raadsleden aan tafel. Op dit moment krijgt het OF nog bedragen (naheffingen) van eerdere jaren. De OZB is verhoogd met 5.3%. Er is geen aanleiding om het af te schaffen op dit moment. 6. Samenwerking tussen ondernemersverenigingen PK geeft aan dat ieder bestuurslid zou nadenken over welke punten interessant zouden zijn om gezamenlijk met andere OV s aan te pakken. Hier is door onze bestuursleden nog niet op gereageerd. 6.1 Verslag van 8 maart Adviesraad Het bestuur vindt dat er onderwerpen moeten worden besproken die iedere OV aangaan. Er zal een brief worden verstuurd als reactie op de Adviesraad met zoals bijvoorbeeld de relatie BV Leiden en OF. Naar aanleiding van het klein comité overleg met Danny Douwes en bestuursleden van andere OV s kwam eruit dat er een lobbyist zou moeten worden aangesteld. Deze kan betaald worden uit de gelden van het OF. Het OF is beheerder van de financiën. De vraag is wat de taak is van BV Leiden. Stap 1 is nagaan welke taken bij wie zijn belegd. Daarna kan iets worden bepaald over samenwerking en kan ook worden beoordeeld of een lobbyist zinvol is. Er zal een brief, met neutrale opstelling, worden verstuurd als reactie op de Adviesraad met onderwerpen die voor OV LS wel interessant zijn, zoals: - Relatie BV Leiden en OF; - KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen); - Formele stukken zoals jaarverslag; Er zouden ook actiepunten vanuit de Adviesraad geformuleerd moeten worden en die worden toebedeeld aan een verantwoordelijke zodat die dan concreet opgepakt kunnen worden. Een mogelijke lobbyist zou als rol moeten hebben: signaleren wat er leeft bij de OV s en vervolgens daar aankloppen waar nodig, zoals gemeente en provincie.kortom, posities moeten duidelijk zijn. Er zal in de brief (gericht aan Aart van Bochove, met cc aan Esmeralda Verslag bestuursvergadering 12 april /5

3 Vergeer) navraag gedaan worden ten aanzien van verheldering van de structuur, een mogelijke lobbyist en de taakverdeling. En er wordt hierin mede gereageerd op de mail van Esmeralda. Tevens wordt de functie van een bijeenkomst van de Adviesraad nagegaan. PH zal een concept brief opstellen en rondsturen ter goedkeuring aan het bestuur. 6.2 Mail 16 maart van Esmeralda PK vraagt na welke punten OV Lammenschansweg & Kanaalpark wil meedoen. Punten Vervoer moet zijn: Bereikbaarheid (breder trekken). Het bestuur zal per punt de prioriteiten aangeven en doorgeven aan PH, zodat hiervan een inventarisatie gemaakt kan worden met overzicht van de prioriteiten. 6.3 Reactie andere OV s PH geeft aan dat dit al gedaan wordt in brede zin en heeft de reactie van de OV BSP met de stukken meegestuurd (zie ook ingekomen stukken 3.13). 7. Ontwikkelingen Lammenschansgebied 7.1 ontwikkeling studentenwoningen definitieve tekening met grens- en overgangsgebieden Op dinsdag 13 april 2010 hebben HF en JV een afspraak met Leon de Laat van Grondzaken (is geen stedenbouwkundige, maar heeft wel deze achtergrond) en Chantal Sevink over de laatste stand van zaken. Hoofditems: - ontsluiting scholenpark als dit ontwikkeld wordt tot woonlocatie - de overgang tussen het te ontwikkelen scholenpark enerzijds en het Kanaalpark, plein voor nieuwbouw ROC en de oostzijde van de Lammenschansweg anderzijds; - rol eigenaren van de panden aan de oostzijde van de Lammenschansweg; Nagegaan wordt hoever Chantal Sevink is met het opstellen van de randvoorwaarden en de stukken voor de EU aanbesteding. 7.2 Ontwerp structuurvisie Ter kennisname genoemd. 8. Ledenbijeenkomst donderdag 27 mei stand van zaken: sprekers, vooraankondiging, uitnodigingen, locatie Tijdens de ALV zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 1) Ontwikkelingen Lammenschansgebied Er zijn twee sprekers uitgenodigd: Chantal Sevink van de gemeente Leiden en Huibert Kralt van De Raad. Chantal Sevink zal eea toelichten over de ontwikkeling van het scholenpark en Huibert Kralt zal eea toelichten over de plannen van De Raad aan de westzijde van de Lammenschansweg. 2) Ventweg Dit jaar alleen de reconstructie van de stoep. De ventweg wordt herbestraat zodra het gebouw tussen Avery Dennisson en de Plantijnstraat is voltooid. Naar verwachting begin volgend jaar.wp is op vakantie tijdens de ALV maar zal zorgen voor informatie over de grondstukken en eigen onderhoud als input voor de ALV. 3) ROC laatste stand van zaken ontwikkelingen Verslag bestuursvergadering 12 april /5

4 HF meldt dat de huurcontracten met de Plus en met de Rabo zijn ondertekend..tevens vermeld hij kort hoe de stand van zaken is mbt de bouwplanning 8.2 Uitnodiging OV Veilingterrein PK geeft aan dat de voorzitter, dhr. M. Hopman mondeling heeft toegezegd. PH zal de voorzitter nogmaals via mail uitnodigen. 9. Voortgang Website Lammenschansweg & Kanaalpark (door Henk Feunekes) 9.1 stand van zaken Bestuursleden staan alleen vermeld met foto op website. De bestuursleden wordt gevraagd om na te denken over het idee om aanvullend informatie per bestuurslid te vermelden op de website: Waarom zit je in het bestuur? Wat zijn je ambities binnen het bestuur? Wat wil je bereiken voor dit bedrijventerrein? Bestuursleden vinden dit een goed idee en komen met een voorstel. Worden de notulen van de bestuursvergadering geplaatst op de website? Besloten wordt dat de concept notulen binnen een week worden g d aan het bestuur en dat het bestuur dan binnen een week reageert voor akkoord van de notulen. Indien niet wordt gereageerd, wordt aangenomen dat de notulen voor akkoord zijn aangenomen. Zodra ze op de website geplaatst zijn zal er een mail aan de leden gestuurd worden. Pieter van de Zanden van AKB Longs wordt geïnterviewd door Jacowies en ze vraagt hem dan vervolgens wie de volgende mag zijn. 9.2 Publicatie voorstel projecten Kansen en Bedreigingen HF reikt een format uit en vraagt of dit wordt uitgereikt tijdens de ledenbijeenkomst. HF vult alvast e.e.a. in en mailt dit rond. Op de ledenbijeenkomst zal een vertaling komen vanuit het overzicht: Waarom is het bedrijventerrein Lammenschansweg en Kanaalpark een aantrekkelijk bedrijventerrein? 9.3 Uitnodiging voor ledenvergadering 27 mei 16:00 18:00 uur Zodra deze gereed is wordt deze verstuurd en op de website geplaatst. Verslag bestuursvergadering 12 april /5

5 10. Wat verder ter tafel komt 10.1 collectieve aansprakelijkheidsverzekering Er wordt besloten gebruik te maken van de offerte voor beide verzekeringen. RB regelt dit en stemt af met PH Voortgang collectieve beveiliging Hoe om te gaan met surveillance bij een stroomstoring op het gehele bedrijventerrein. Het bestuur besluit dat dit per bedrijf geregeld moeten worden collectieve klussendienst Er kan een Protocol gemaakt worden ter goedkeuring collectieve sportabonnementen Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en indien er een aantrekkelijk aanbod is, kan er een protocol worden opgesteld voor de leden. 11. Rondvraag HF: Moeten we als OV een brief sturen over RGL. HF pakt brief die ROC heeft verstuurd als voorbeeld en zal dit herschrijven voor OV Lammenschanweg & Kanaalpark. HF regelt een locatie voor het diner aansluitend aan de bestuursvergadering van 18 mei. Geplande vergaderingen Dinsdag 18 mei 2010 om 15:30 uur, locatie Van Reijzen en Verbeek (Let op!), aansluitend diner. Donderdag 27 mei Ledenbijeenkomst van 16:00 tot 18:00 uur, locatie? Maandag 14 juni 2010 om 15:30 uur, locatie Van Reijzen en Verbeek Maandag 12 juli 2010 om 15:30 uur, locatie Van Reijzen en Verbeek Maandag 13 september 2010 om 15:30 uur, locatie Van Reijzen en Verbeek Maandag 11 oktober 2010 om 15:30 uur, locatie Van Reijzen en Verbeek Maandag 8 november 2010 om 15:30 uur, locatie Van Reijzen en Verbeek Maandag 13 december 2010 om 15:30 uur, locatie Van Reijzen en Verbeek Verslag bestuursvergadering 12 april /5

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Datum: Locatie: Aanwezig: 19 mei 2014 van 11.15-12.45 uur Nationaal Archief (NA) te Den Haag Bestuur Janrense Boonstra, Rik van Koetsveld, Astrid Hertog, Arnoud

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Onderwerp 1 Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanweziq: de heer P.M. Terpstra (W@l) de heer

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. oktober 2014 ML

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. oktober 2014 ML VERSLAG van de vergadering van het bestuur van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op woensdag 1 om 11.00 uur in het TMG-gebouw, Basisweg 30 te Amsterdam. Aanwezig:

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK datum: 20 april 2009 plaats: St. Michielschool in Schalkwijk verslaglegger: M. Kranenburg tijd: 20.00-22.30 uur Aanwezig: ca. 80 personen

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

BOF / OV Hessenweg & Looydijk / OV Bilthoven Centrum p.a. Evert P. ten Kate Chalonhof 2 3762CS Soest evert@denkaatbv.nl

BOF / OV Hessenweg & Looydijk / OV Bilthoven Centrum p.a. Evert P. ten Kate Chalonhof 2 3762CS Soest evert@denkaatbv.nl BOF / OV Hessenweg & Looydijk / OV Bilthoven Centrum p.a. Evert P. ten Kate Chalonhof 2 3762CS Soest evert@denkaatbv.nl Aan het College van B&W van De Bilt Afschrift aan de Gemeenteraad 18 juli 2014 Geacht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND KVO Basis Samenwerken

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie