Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging Jaarvergadering 2013"

Transcriptie

1 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert

2 Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang Ankum. Hierin is opgenomen het jaarverslag, het jaarprogramma en de uitnodiging voor de jaarvergadering. PBA zet zich, samen met de leden, in voor de leefbaarheid van Ankum e.o.. Actuele punten zijn de N340, de veiligheid en de glasvezel, waar de gang nog maar niet in wil komen. De wonderlijke gang van zaken rondom de besluitvorming van de N340 komt op de jaarvergadering aan de orde. De Provinciale Staten zullen de schade die ze hebben aangericht weer volledig moeten repareren. Op onze ledenvergadering nemen we afscheid van bestuurslid Richard Roddenhof, na 8 jaar trouwe dienst. Wat verder voor 2014 op de rol staat kunt u lezen in dit bulletin of op onze website: Ook kunt u ons liken op facebook: plaatselijkbelangankum Graag ontmoeten wij u op onze jaarvergadering (8 april) of bij de andere activiteiten. Namens het bestuur van PBA, Henk Oegema, voorzitter

3 Uitnodiging voor de ledenvergadering 2014 Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum e.o. nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de 35 e algemene ledenvergadering op dinsdag 8 april 2014 om uur in Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert in Ankum. Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen 3. Notulen van de 34 ste algemene ledenvergadering 4. Jaarverslag Financieel jaarverslag Verslag kascommissie 7. Vaststelling contributie 2014 (voorstel: 5,-) 8. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar is Richard Roddenhof. Een nieuwe kandidaat/bestuurslid is nog niet gevonden. Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid. 9. Activiteitenprogramma Mogelijkheid om vanuit de zaal voorstellen te doen in het algemeen belang van Ankum 11. Pauze 12. Gelegenheid voor de gemeente om hun beleid t.a.v. Ankum nader toe te lichten. Aan de orde zal onder meer komen: - N340 - Glasvezel - Diefstal / veiligheid buitengebied en whatsapp - WMO beleid 13. Rondvraag 14. Sluiting

4 Notulen van de jaarvergadering van PB Ankum e.o., gehouden op woensdagavond 3 april 2013, in Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert te Ankum 1. Opening De voorzitter, de heer Henk Oegema opent deze 34 e algemene ledenvergadering met een welkom aan alle aanwezigen, leden en donateurs. Een bijzonder woord van welkom richt hij tot de vertegenwoordigers van het college van B & W, de heer Goldsteen, de heer Von Martels en de heer Agricola. De burgemeester heeft zich afgemeld. Tevens een welkom voor Theo Habers, wijkagent, de heer Wim Valk van Waterschap Groot Salland en Bertus Meijer van het wijkteam buitengebied. Ook de vertegenwoordigers van politieke partijen, plaatselijke belangen en de pers worden van harte welkom geheten. Er wordt bedankt voor de koffie die wordt geschonken op kosten van de gemeente. Men krijgt een eerste consumptie van Plaatselijk belang. Plaatselijk Belang dorp Dalfsen heeft zich afgemeld, evenals mevrouw Laarman (CDA). Wij zijn hier bijeen gekomen om het wel en wee van Ankum te bespreken. Als eerste te beginnen met het Paasvuur. Wegens de droogte hebben we het paasvuur helaas niet mogen ontsteken op 2 e paasdag. We hopen de paasbult binnenkort nog wel aan te kunnen steken. Wanneer het zover is laten we het u wel weten via onze website en via de krant. Het Verenigingsgebouw is toe aan een nieuw dak. Met B&W zijn we vorig jaar op bezoek geweest bij het Verenigingsgebouw. Het Verenigingsgebouw heeft in de tussentijd geld gespaard. Er zijn stichtingen aangeschreven. Maar nu is er vanuit de Tourclub Dalfsen ook interesse. De Tourclub zit nu in een unit bij de Trefkoele, maar moet daar weg wegens verbouwing van de Trefkoele. Zij zijn op zoek naar een nieuwe lokatie. Er zijn gesprekken gaande met het Verenigingsgebouw. We hopen als Plaatselijk Belang Ankum dat ze er samen uit komen en er iets moois van maken. Binnen 1 maand is hier meer over bekend. Verder zijn er zorgen in Nederland over de kleine basisscholen. Wij hopen dat basisschool de Sjaloom en ook de Carroussel kunnen blijven bestaan. De school is toch het sociaal middelpunt in Ankum. Veel mensen kennen elkaar via school, en treffen elkaar daar dagelijks. Verder zijn er ontwikkelingen in de glasvezel. Roy Feijen is hiervoor aanwezig en gaat hierover nog wat zeggen. Over diefstal en veiligheid gaat Theo Habers wat vertellen. Tevens is Waterschap Groot Salland bezig grote sloten te graven in Ankum, om de waterafvoer uit dit gebied te verbeteren en naar de Vecht af te koppelen. Wim Valk kan hierover aangesproken worden. Tot slot verzoekt de voorzitter alle aanwezigen om een minuut stilte in acht te nemen ter herinnering aan de in het afgelopen jaar overleden leden en donateurs. 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. Afgelopen jaar is er een AED aangeschaft. Deze hangt bij Loonbedrijf Lindeboom in de schuur. Hiervoor is geld ontvangen: 1500 van het Unifonds van Univé en 250 van de Rabobank. Ook zijn er 4 cursussen BLS-AED gegeven. 34 personen hebben hieraan deelgenomen. 3. Notulen van de 32 e algemene ledenvergadering De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Linda Holsappel wordt bedankt voor het maken van de notulen. 4. Jaarverslag 2012 Het betreffende verslag is opgenomen in het jaarboekje en wordt goedgekeurd. 5. Financieel jaarverslag 2012 Het verslag wordt goedgekeurd. 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid De kascommissie, bestaande uit Roelien Borger en John v/d Vegt, heeft de boeken van de penningmeester in orde bevonden. Aan het bestuur wordt decharge verleend. Aftredend uit de kascommissie is mevrouw Borger. Zij wordt bedankt voor haar inzet. Als nieuw kascommissielid wordt de Bernhard Kootstra benoemd. Hij zal volgend jaar samen met meneer v/d Vegt de kascontrole voor zijn rekening nemen.

5 7. Vaststelling contributie 2013 Voorstel is om de contributie voor 2012 te handhaven op 5,=, hetgeen door de aanwezigen wordt goedgekeurd. 8. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar zijn Hendrik Bekedam en Miriam Jansen. De voorzitter bedankt hun hartelijk voor hun inzet die zij de afgelopen 8 jaar geleverd hebben voor onze vereniging. Hendrik en Miriam ontvangen een bon en een bos bloemen. Het bestuur stelt voor in hun plaats Wouter Nijentap en Esther van der Vegt te benoemen. Zij worden voorgesteld aan de leden. De voorzitter wenst hun veel succes. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld worden zij gekozen. Jeanet Klei neemt de taak van het penningmeesterschap over van Hendrik Bekedam. 9. Activiteitenprogramma 2013 Het activiteitenprogramma voor dit jaar staat vermeld in het jaarboekje. Er is 1 wijziging: Het bedrijvenbezoek is op dinsdag (en niet donderdag) 11 juni bij Landjuweel de Hoeven. 10. Glasvezel De ambitie van de gemeente Dalfsen is om de kern en het buitengebied te voorzien glasvezel. Dit willen ze om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat te verbeteren. Het stimuleren van innovatie en diensverlening, thuiszorg, het langer thuis blijven wonen, videobellen is ook toekomstgericht, en het daardoor bevorderen van sociale samenhang in de maatschappij. Reggefiber gaat de kern Dalfsen en de kern Ankum aansluiten. De buitengebieden worden niet meegenomen door marktpartijen. Dit omdat het voor de marktpartijen niet (financieel) interessant is. De provincie Overijssel heeft 68 mln beschikbaar gesteld voor glasvezel in witte gebieden. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt in een investeringsbesluit. Dit wordt in mei 2013 in de provinciale staten besproken. Er zullen burgerinitiatieven moeten plaatsvinden. Hiervoor moeten coöperaties worden opgericht. Er is een stuurgroep opgericht om glasvezel in het buitengebied te onderzoeken. In deze stuurgroep zitten alle plaatselijk belangen uit Dalfsen, de Industrie Club Dalfsen, Ondernemersvereniging Lemelerveld, LTO Dalfsen, Duurzaam Hoonhorst en Roy Feijen namens de gemeente Dalfsen. In totaal gaat het om ongeveer 3000 aansluitingen in het buitengebied. Er wordt door de heer Jansen gevraagd wanneer met de aanleg in de kern begonnen wordt. In juni beginnen ze in Dalfsen aan te leggen. Er wordt gevraagd of er geen vergunningen nodig zijn om glasvezel aan te leggen. Dit is niet zo. Voordelen glasvezel: de snelheid van het internet. Er komen steeds meer mogelijkheden waarbij glasvezel nodig is, bijvoorbeeld tv kijken, thuis zorg. Ook voor agrarische bedrijven. Op de site van Reggefiber kan gekeken worden welke woningen wel en welke woningen niet worden aangesloten. Er wordt gevraagd of glasvezel ook tegelijk met riolering in het buitengebied kan worden aangelegd? Deze vraag kan beter aan het college gesteld worden. 11. Mogelijkheid om vanuit de zaal voorstellen te doen in het belang van Ankum Vanuit de zaal worden geen voorstellen gedaan of opmerkingen gemaakt. 12. Gelegenheid voor de gemeente om hun beleid toe te lichten Namens het college van B & W neemt loco burgemeester Von Martels het woord. Hij geeft aan dat het gemeentebestuur blij is op een avond als deze te mogen komen. Het is een moment waar ze veel informatie ophalen en waarmee ze in de praktijk mee aan de slag gaan. Mede door Plaatselijk belang is er bij het gemeentebestuur bekend wat er binnen de gemeenschap speelt. Vervolgens worden Miriam Jansen en Hendrik Bekedam bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Zij krijgt een attentie en een bos bloemen namens de gemeente. Hij hoopt dat de opvolgers de taak met veel plezier oppakken. Klaas Agricola neemt daarna het woord. Hij vertelt over het afvalbeleid. Ankum is de kleinste kern in de gemeente Dalfsen, maar hier gebeurt toch heel veel. Er is een restaurant, garage, mechanisatiebedrijf, bouwbedrijven, 2 scholen, loonbedrijf, compostbedrijf, hovenier, groenten- en bloemenkwekers. Ankum is hier uniek in, je kunt stellen dat Ankum de poort van Dalfsen is. Het afval verwerken wordt steeds duurder. In afval zitten veel hergebruikbare grondstoffen. Plastic wordt al apart ingezameld. De rova heeft een installatie gebouwd waarvan groen afval groen gas wordt gemaakt, en het restafval is compost. De groene container wordt vanaf april in het buitengebied weer uitgezet. Het ophalen hiervan is gratis. De grijze container zal één keer per maand

6 op worden gehaald. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld mensen met kleine kinderen, zij hebben meer afval. Deze mensen kunnen kosteloos een grijze container ophalen. In Hoonhorst is proef gedraaid. De mensen hebben daar drie containers: één voor papier, één voor plastic en één voor drinkkartons, melkpakken, textiel en kleine huishoudelijke apparaten. Het restafval van de kern wordt verzameld in ondergrondse containers. Het buitengebied kreeg een 2 e grijze container. De resultaten zijn verbluffend. Het restafval is met 60 % verminderd, er is 66% meer gft opgehaald, 9% meer papier en 240% meer plastic. Per gezin betekend dit een besparing van 85 per jaar. Dit alles wordt gedaan om producten te hergebruiken en ook de jaarlijkse kosten voor burgers te verlagen. Er wordt gevraagd: Is 2x per maand gft afval ophalen in het buitengebied niet heel erg veel? De heer Agricola antwoordt: In andere plaatsen, zoals Staphorst, blijkt dat dit nodig is. Daar maakt 80% van de mensen gebruik van de groene container, en vaak is daar meer groen afval. Vraag: blijft het gratis, omdat in iedere container een chip zit. Doelstelling is: zaken die hergebruikt kunnen worden zullen gratis worden opgehaald. Iedereen moet wel een vastrecht betalen, en voor het restafval moet betaald worden. Dan komt Evert Goldsteen aan het woord. Het Verenigingsgebouw is toe aan groot onderhoud. De Tourclub moet weg bij de Trefkoele i.v.m. verbouwing van de Trefkoele. Er zit daar een recht van opstal en omdat deze wordt opgezegd krijgt de Tourclub geld van de Gemeente om een nieuwe plek te zoeken. De Tourclub heeft 2 opties om naar toe te gaan: Het Verenigingsgebouw en een nieuw gebouw te bouwen op Gerner. Dit wordt in de komende ledenvergadering van de Tourclub besproken met de leden, en zij zullen daar over gaan stemmen. Rond de N340 is het wat rustiger geworden. Er is een besluit genomen. Het PIP N340/N348 is aangenomen door provinciale staten. De provincie is bezig de noodzakelijke gronden en woningen aan te kopen. Voor de zomervakantie 2013 wordt er een uitspraak van de Raad v Staten verwacht over 17 beroepen tegen de N340. De zitting is op 17 april, om de 17 beroepen te behandelen. In verband met de verlegging van het tracé vanaf de Rosengaarde tot aan de Hessenpoort, is er een mogelijkheid tot kavelruil. Hiervoor is al een informatieavond geweest bij het Roode Hert. Hierdoor komen ook een aantal agrarische bedrijven in de knel. Kavels worden doorsneden. Door de provincie wordt gezocht naar mogelijkheden om agrariërs uit te plaatsen, 1 of meer. Het oude weggedeelte, vanaf de Rosengaarde tot aan Zwolle, wordt heringericht en wordt in beheer gegeven bij de Gemeenten (Dalfsen en Zwolle). De parallelweg bij de school in Ankum gaat ook naar de Gemeente, ook de aanloop en uitloop van de fietstunnel. Als al het werk is uitgevoerd, krijgt de Gemeente het beheer daarover. De provincie is bezig iets aan de landschapsinrichting te doen. Er wordt een stuurgroep opgericht genaamd: N340 meedenken landschap en leefomgeving. Per gebied worden 2 vertegenwoordigers gezocht voor inrichten van de weg, bosjes etc. De hele reconstructie van de N340 is een provinciale aangelegenheid. Achter de schermen is de gemeente Dalfsen hier ook druk mee. De gemeente probeert het proces kritisch te volgen. Als er vragen, opmerkingen over aanpak door de provincie, of andere zaken die de Gemeente moet weten, laat het dit dan weten aan Leonie van Dam, ambtenaar Ruimtelijke Ordening Buitengebied. Gemeente heeft ook wel contact met de provincie over niet wijkers, of over andere probleemgevallen. De gemeente probeert hierin de inwoners te steunen. Vragen: Houdt de gemeente het wijkersbeleid in stand tot dat de laatste wijker weg is? Het wijkersbeleid geldt voor alle wijkers tot er een oplossing is. Niet tot dat onteigening ingaat. Het wijkersbeleid is aangenomen door de gemeenteraad en ook door College van Gedeputeerde Staten. De provincie en gemeente moeten hier zich beide aan houden. Theo Habers houdt een presentatie over de veiligheid in Ankum. Hij geeft tips hoe de mensen hun woningen en schuren kunnen beveiligen. Hij geeft aan hoe belangrijk het politie keurmerk veilig wonen is. Hij laat cijfers zien, hoeveel er de laatste tijd is ingebroken. De politie zit nu bij Regio Oost. Dit betreft heel Overijssel en heel Gelderland. De meldkamer zit in Apeldoorn. Er komen hier dus heel wat meldingen binnen. Zie je wat verdachts? Bel de politie! Zie je echt wat verdachts, bel dan 112. Meldingen via de vaste telefoon worden net iets sneller verwerkt, als meldingen via de mobiele telefoon. Na moord en doodslag hebben woninginbraken eerste prioriteit bij de politie. De politie gaat de komende tijd voorlichtingsavonden organiseren in Dalfsen, Nieuwleusen en Oudleusen. Er wordt gevraagd: Wat moet ik doen als ik mijn gestolen artikel op marktplaats zie staan? Neem contact met de politie op en hun gaan kijken of ze er wat mee kunnen doen. Als er een serienummer op staat sta je sterk! Gezien de tijd, kan het filmpje van de heer Habers helaas niet meer worden gekeken. In de pauze kan men Theo Habers en Wim Valk of de heren van de gemeente nog vragen stellen.

7 13. Rondvraag Er zijn geen vragen. In de pauze kan men Theo Habers en Wim Valk of de heren van de gemeente nog vragen stellen. 14. Pauze Na de pauze heeft Marian Visser van de Brandwondenstichting een presentatie gehouden over wat ze allemaal doen, en wat te doen bij brandwonden. Het was een heel interessante presentatie. 15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt daarbij de vertegenwoordigers van het college van B & W voor hun inbreng en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage. Voorzitter: Secretaris:

8 Verslag van het secretariaat Algemeen De 34 e ledenvergadering werd gehouden in het café-restaurant Het Roode Hert te Ankum op 3 april Een verslag van deze vergadering treft u verderop in dit boekje aan. In 2013 hadden we 6 keer een bestuursvergadering. We zijn naar recepties van jubilea van onze leden geweest en ook naar verjaardagen van 80/85/enz. jarige leden. Dit is een gewoonte die over het algemeen zeer op prijs wordt gesteld. We hebben er al een heleboel, maar helaas beschikken wij nog steeds niet over alle geboortedata van onze leden/donateurs en partners. Wellicht kunt u ons hierbij helpen. Tevens gingen we op condoleance bezoek. Hierbij wensten wij de nabestaanden veel sterkte toe. Wij werden uitgenodigd door het waterschap om aanwezig te zijn bij de start van het afkoppelingsproject Streukelerzijl op 4 april Ook werden we uitgenodigd bij het 25 jarig bestaan van de Historische Kring Dalfsen. We bezochten jaarvergaderingen van de andere plaatselijke belangen. In november 2013 vergaderden we samen met de andere plaatselijke belangen in de gemeente Dalfsen. Dit jaar was deze vergadering bij ons in Ankum. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in vergaderingen betreffende de Contactgroep Huisartsen, verkeersaangelegenheden van de Gemeente Dalfsen en sinds eind 2012 in de Stuurgroep glasvezel buitengebied gemeente Dalfsen. AED Zoals bij u bekend heeft PB Ankum e.o. er in 2012 voor gezorgd dat er een AED is komen te hangen bij Loonbedrijf Lindeboom, Vossersteeg 14 (achter een raam in de werkplaats aan de weg) In januari 2013 hebben de laatste 6 mensen van de in totaal 34 mensen hun ALS-AED certificaat behaald. Tevens hebben er ook herhalingscursussen plaats gevonden. De gemeente Dalfsen onderkent al enkele jaren het belang van AED s/defibrillatoren op zoveel mogelijk locaties in de gemeente. Deze zijn te raadplegen op de gemeentelijke websites en in de gemeentegids. In de gemeente Dalfsen is een gemeentebrede initiatiefgroep gestart die met RAV IJsselland zorg wil dragen voor het invoeren van een SMS-alert. U kunt zich aanmelden voor deelname aan AED-locator/SMSalert. Het is de bedoeling dat alleen vrijwilligers met een AED en reanimatiecertificaat zich melden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Op vindt u meer informatie. Buurtbus De buurtbus rijdt sinds 10 december 2012 van Nieuwleusen, via Oudleusen, Gerner, Ankummer Es, Dalfsen naar station, en terug. Elk uur wordt deze route afgelegd. Helaas rijdt de buurtbus, wegens gebrek aan tijd, niet meer door Ankum, maar is de bushalte op de hoek van de Leemculeweg/Vossersteeg. Tot en met november waren er al ruim instappers geregistreerd. Tot verbazing van reizigers en chauffeurs is het reizen met de buurtbus tot op heden nog steeds gratis. Glasvezel Reggefiber is in de zomer 2013 begonnen met de aanleg van glasvezel in de kernen Dalfsen en Ankum. Uit die bijeenkomsten is voortgevloeid dat er een Stuurgroep Glasvezel Buitengebied is opgericht. Hierin zitten PB Ankum, PB Oudleusen, PB Hoonhorst, PB Hessem Vennenberg Rechteren, PB Lemelerveld, Industrie Club Dalfsen, OVL Lemelerveld en LTO. Deze stuurgroep richt zich op het buitengebied en de kleine kernen. De stuurgroep gaat nu kijken wat financieel en technisch haalbaar is, en een plan opstellen. Overig Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur zich ingezet voor verschillende lopende zaken binnen ons gebied. Er zijn verschillende brieven verzonden. Een afdruk dat van belang is, vindt u terug in dit jaarverslag. Verder

9 heeft de N340 nog steeds onze aandacht Ledenbestand Aantal leden per 31 december 2013: 262 Aantal donateurs per 31 december 2013: 43 Sponsoren uit Ankum steunen ouderenactiviteiten Landstede Welzijn ouderen Dalfsen heeft de laatste jaren in alle wijken van Dalfsen activiteiten, in combinatie met maaltijden, opgezet. In Ankum heeft dit geleid tot spelletjesochtenden (rummikub, sjoelen en kaarten) en een koersbalgroep op de dinsdagochtenden van 9.30 uur tot uur in de wintermaanden. Elke dinsdagochtend komen gemiddeld vijftien ouderen in het Verenigingsgebouw Ankum samen en starten zij eerst gezellig met een kopje koffie. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bestaat de mogelijkheid voor senioren om gezamnelijk een warme maaltijd te gebruiken in Het Roode Hert. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor deze activiteit. Mede door sponsoring van een aantal bedrijven uit Ankum kunnen de ouderenochtenden doorgang vinden. We laten hun logo s zien, omdat we dankbaar zijn dat zij het belang zien van deze samenbindende activiteiten.

10 Activiteiten De volgende activiteiten werden in 2013 georganiseerd: * In samenwerking met EHBO vereniging Hoonhorst Dalfsen werden de volgende cursussen Reanimatie en AED georganiseerd: 14 en 21 januari de 4 e (en laatste) cursus voor 6 personen Elk jaar worden er herhalingscursussen georganiseerd. De cursisten krijgen hiervoor bericht van het secretariaat van PB Ankum. 9 april herhalingscursus groep 3 3 december herhalingscursus groep 1 en 4 * Op 1 maart organiseerden we samen met café-restaurant Het Roode Hert de toneelavond. Toneelvereniging Plankenkoorts uit Lemelerveld speelde voor ons het blijspel Een verhuizing en andere ongemakken.. * Op 13 maart organiseerden we in het Verenigingsgebouw wederom een kinder-film-middag. Ongeveer 50 kinderen keken naar de film Ice Age 4. * Op Tweede Paasdag, 1 april, kon het paasvuur vanwege de droogte (code oranje) niet doorgaan. De paasbult was al wel opgebouwd op het land van de fam. Lindeboom. Op zaterdagavond 12 mei is de bult alsnog ontstoken. Het was heel mooi weer en er was ook een goede opkomst. Het was weer gezellig. Bij het brengen van snoeihout kon men een donatie doen voor een goed doel. We hebben 300 kunnen schenken aan Het Verenigingsgebouw Ankum voor de renovatie van het dak. * De fietstocht was gepland voor 24 mei. Helaas is deze afgelast, vanwege het slechte weer. * op 11 juni zijn we op bedrijvenbezoek geweest bij Landjuweel De Hoeven. De opkomst was goed. Ongeveer 30 personen hebben daar een rondleiding gehad over het hele bedrijf. * Op 28 juni organiseerden we het beachvolleybaltoernooi. Zowel de jeugd als de volwassenen lieten zich op sportief gebied weer van hun beste kant zien. Bij de volwassenen hebben alle ballen op die kale voor de derde keer op rij gewonnen. Zij mogen de beker dan nu ook houden. Bij de jeugd hebben de bazen gewonnen. Wederom was het een geslaagde en gezellige avond, mede dankzij de inzet van de familie Marsman van Manege Gerner. * Dit jaar hebben we op verzoek van leden een Informatieavond Veilig Ankum georganiseerd, in samenwerking met de Gemeente Dalfsen. De burgemeester en Theo Habers van de politie hebben een presentatie gehouden. Tevens hebben we Gerard Bijvang en ALB Systems uit Lemelerveld uitgenodigd om wat te vertellen over beveiligingssystemen. * De gezellige schiet- en sjoelavond organiseerden we op 15 november in het Verenigingsgebouw. Verschillende leden zijn met mooie prijzen naar huis gegaan. Social Media Sinds oktober 2013 zijn wij ook op Facebook te vinden. Om de laatste nieuwtjes te volgen, foto s te zien, etc kunt u ons vinden op Vindt ons leuk! OPROEP: GEEF UW ADRES DOOR Ook wij vinden dat we met onze tijd mee moeten gaan, en meer via de digitale weg moeten gaan doen. Daarom roepen wij u op om uw -adres aan ons door te geven via In de nodige gevallen kunnen wij u met ons nieuws dan snel bereiken, denk bijvoorbeeld aan ons uitgestelde paasvuur van afgelopen jaar. En in de toekomst zijn we van plan onze nieuwsbrieven per mail te versturen aan degenen die hebben. Mensen zonder zullen de nieuwsbrief natuurlijk nog op papier ontvangen. Het is elk jaar weer een uitdaging een programma te bedenken met voor elk wat wils. Indien u leuke ideeën heeft, laat het ons weten! Een mailtje naar is al voldoende. Aan alle bezorgers is wederom een bedankje op zijn plaats, want zij zijn het die ervoor zorgen dat u steeds op tijd de uitnodigingen en dit jaarboekje ontvangen. Hartelijk dank voor uw inzet.

11 De inzet van leden blijft altijd gewenst! Mochten er bij u in de buurt problemen zijn (aangaande wegen, verlichtingen, verkeersveiligheid, sloten of van andere aard) dan kunt u dit te allen tijde melden bij het bestuur. Wij zullen dan kijken wat we voor u kunnen doen. Wij hopen ook voor het komende jaar op een prettige samenwerking, dit komt Ankum e.o. alleen maar ten goede. Monique Hollak Secretaris Bestuursamenstelling Voorzitter: Secretaris: Henk Oegema Monique Hollak-Wijnberg Klaverkampsweg 8 Hoevendwarsweg PS Dalfsen 7722 PP Dalfsen Penningmeester: Bestuurslid: Jeanet Klei-Warmelink Richard Roddenhof De Brandt 12 Rosengaardeweg PE Dalfsen 7722 PT Dalfsen Bestuurslid: Bestuurslid: Wouter Nijentap Esther van der Vegt-Hendriks Hoevendwarsweg 2a Engellandweg PP Dalfsen 7722 RA Dalfsen Bestuurslid: John Kamphuis Koesteeg RM Dalfsen

12

13 Financieel verslag boekjaar 2013 PB Ankum e.o. INKOMSTEN UITGAVEN Contributie leden en donateurs 1.555,00 Gemeentelijke bijdrage 122,23 Rente 84,28 Sponsoring paasvuur 291,10 Toneelavond 195,00 Schiet- en sjoelavond 225,51 kindermiddag 167,00 Jaarboekjes 174,02 Jaarvergadering 433,90 Paasvuur 82,85 bedrijvenbezoek 134,00 Beachvolleybal 160,79 Informatieavond veilig Ankum 198,37 Jaarvergadering gez PB s 113,10 Gift dak Verenigingsgebouw 300,00 Unive verzekering 127,11 Kosten AED 58,08 Landstede ouderenochtenden 180,00 BLS/AED cursus 130,90 Bankkosten 108,70 Nieuw programma PC Leden 197,30 Kosten website 21,77 Attenties 314,10 Diverste kosten 287,60 (Negatief) resultaat , , ,59 Saldo spaarrekening ,99 Saldo rek courant ,13 Saldo kas ,35 Nog te ontvangen van Verenigingsgebouw 360,00 Totaal 6.352,47 Saldo spaarrekening ,71 Saldo rek courant ,64 saldo kas , ,94 (Negatief) resultaat ,47

14 Bestemmingsplan Buitengebied Postbus AA DALFSEN Van: Plaatselijk Belang Ankum p/a Klaverkampsweg PS DALFSEN Dalfsen, 8 januari 2013 Betreft: zienswijze Geachte mevrouw, mijnheer, Hierbij doen wij u onze zienswijze toekomen betreffende het Bestemmingsplan Buitengebied. Bouwblok: Plaatselijk Belang Ankum is van mening dat het toegewezen bouwblok in gebied 4 (essenlandschap), genoemd op blz. 29 van de nota, uitgebreid moet worden naar 1,5 ha, zoals in gebied 2 (heide ontginningsgebied Noord). Wij vinden het vreemd dat tussen deze gebieden een onderscheid wordt gemaakt. De consequentie van deze toewijzing is dat bedrijfsontwikkeling in gebied 4 wordt belemmerd ten opzichte van gebied 2. Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijze zult behandelen. Hoogachtend, H. Oegema voorzitter Plaatselijk Belang Ankum

15 ACTIVITEITENPROGRAMMA 2014 Vrijdag 7 maart Toneelavond Woensdag 2 april Dinsdag 8 april Maandag 21 april Zomer 2014 Vrijdag 27 juni November Kindermiddag Jaarvergadering Paasvuur Fietstocht in combinatie met bedrijvenbezoek Beachvolleybaltoernooi Schiet- en sjoelavond Van alle activiteiten volgt nader bericht per circulaire. Informatie over de activiteiten kunt u terugvinden op onze website: en op facebook:

Uitnodiging Jaarvergadering 2014

Uitnodiging Jaarvergadering 2014 Uitnod diging Jaarvergadering 2014 Dinsdag 7 april 20155 Aanvang 19.45 uurr Hotel Restaurant Zalen Hett Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk

Nadere informatie

Het bestuur bestond uit de volgende personen:

Het bestuur bestond uit de volgende personen: Secretaris Hierbij treft u het verslag over de werkzaamheden/activiteiten in 2011 van het bestuur en de wijkvertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang dorp Dalfsen. De vereniging telde 268 leden. Het

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Aftredend en niet herkiesbaar: Jan ter Horst Bert van der Vegte, secretaris Nieuw bestuurslid: Klarissa Ulderink wonende aan de t Weegel 7 Vacant

Aftredend en niet herkiesbaar: Jan ter Horst Bert van der Vegte, secretaris Nieuw bestuurslid: Klarissa Ulderink wonende aan de t Weegel 7 Vacant Algemene Jaarvergadering 2016 Plaatselijk Belang Laag-Zuthem Graag nodigen wij U uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Laag-Zuthem op 14 Juni 2016 om 19.00 uur in het

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering PB 17-10-2013:

Uitnodiging Jaarvergadering PB 17-10-2013: Uitnodiging Jaarvergadering PB 17-10-2013: Het bestuur van Plaatselijk Belang Boerhaar nodigt U uit voor de jaarvergadering, welke gehouden wordt op donderdag 17 oktober 2013, om 20.00 uur in zaal Logtenberg

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept)

Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 28-1-2013 Aanwezig 63 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. J. Oost, Dhr. J. Veldhuis, Dhr. G. van de Kolk, Dhr. H. Haverkamp 1. Opening

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012 Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012 www.dorpsraadkelpen-oler.nl 1 Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling van de agenda. 3. Buurtpreventie Maurice Henk 4. Verslag jaarvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

5. Verkiezing nieuw kascommissielid Sander Lenten is aftredend. Herman Kruythof en Marjan Dijkstra volgend jaar kascommissie. Reserve: Harry Koenen.

5. Verkiezing nieuw kascommissielid Sander Lenten is aftredend. Herman Kruythof en Marjan Dijkstra volgend jaar kascommissie. Reserve: Harry Koenen. Notulen jaarvergadering PLAATSELIJK BELANG KATLIJK 28-1-2014 1. Opening door voorzitter Wilko Jan Aardema: Wilko Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan de

Nadere informatie

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013 Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III Dordrecht, 08 mei 2013 Onderwerp : uitnodiging algemene ledenvergadering Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014 ALV Geesterens Belang WELKOM 27 november 2014 Agenda Deel 1. Huishoudelijk 20:00 20:45 uur PAUZE 20:45 21:00 uur Deel 2. Thematisch deel 21:00 ca 22:15 uur Napraten 4-1-2015 2 Huishoudelijk deel 1. Ingekomen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Dinsdag 24 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. En deze vind plaats bij camping de Zandstuve om 20:00 uur

Dinsdag 24 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. En deze vind plaats bij camping de Zandstuve om 20:00 uur Dinsdag 24 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. En deze vind plaats bij camping de Zandstuve om 20:00 uur Staat uw tuintrekker nog in de schuur? Zoals iedereen weet zijn er vorig jaar

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Beste buurtbewoners. Voor u ligt onze nieuwsbrief met daarin een aantal nieuwe onderwerpen waarmee wij het komend jaar gaan starten of al van start zijn gegaan. Als voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen

Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen Datum: 25 maart 2014 Tijd: 20:00 22:00 uur Plaats: Dorpshuis t Bynt in Boornbergum Aanwezig bestuur: Wim van Loon Anne

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.21 december 2016

Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Inhoud: - Rabobank clubkas campagne - Agendatips - Speelotheek gesloten op.. - Jaarvergadering - Donateurs bedankt - Website - Adreswijzigingen/mailadressen - Oproep vrijwilligers

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. EHBO Vereniging St Camillus Vogelenzang - De Zilk Datum: 3 februari 2014 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom in de vernieuwde Duinpan Buiten de aanwezigheid

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Nieuwsbrief december 2015 Openingswoord van de voorzitter Geachte lezer, Hierbij onze 2e nieuwsbrief van de EHBO vereniging Westerbork. In deze nieuwsbrief staan de activiteiten die geweest zijn en die

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

LTO Noord, Afdeling Veluwerand

LTO Noord, Afdeling Veluwerand LTO Noord, Afdeling Veluwerand Agenda Jaarvergadering 1. Opening en mededelingen 2. Notulen 3. Jaarverslag 4. Jaarrekening 2015 5. Verkiezingen 6. Pauze 7. Fusie voorstel 8. Rondvraag 9. Sluiting Agenda

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website: (binnenkort op het web)

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website:  (binnenkort op het web) Jaarplan 2016. Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: info@wijkplatformstadsdennen.nl Website: www.wijkplatformstadsdennen.nl (binnenkort op het web) Theoretische budget wijk Stadsdennen: Peildatum is 15

Nadere informatie

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 U heb alweer onze nieuwe activiteitenkalender ontvangen voor ons nieuwe verenigingsjaar. Naar aanleiding van de jaarvergadering hebben we daar wat aanpassingen

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 14 februari 2011 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 24 personen aanwezig bij

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk.

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk. Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief Datum vergadering: 4 september 2007 Aanvang: 20:00 uur Locatie: KBC, kamer 1 Aanwezig: Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman,

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

KONSEPT Besprekingsverslag ALV 2010

KONSEPT Besprekingsverslag ALV 2010 KONSEPT Besprekingsverslag ALV 2010 Van : Gerard Roest Document Nummer Locatie Bijlagen : ALV20-05-2010_verslag : De Kroon te Huijbergen : : Presentatie Fons Vleghels + Aktielijst Bestuur en contactpersonen

Nadere informatie

Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen

Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen NOTULEN 5 OKTOBER, 2015 20:00 UUR DORPSHUIS OUS HOES,GIETERVEEN TYPE VERGADERING AANWEZIG GENODIGDEN AFWEZIG Bestuursvergadering Roel Kleijn; Janny Bakker Bastiaans;

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013 Agenda 5. KNHS Kring Midden Limburg financiële zaken 6. Jaarverslag 2013 7. Bestuursverkiezing 8. Evaluatie

Nadere informatie

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer:

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer: Pagina 1 Verder in dit nummer: HeartVilla 2 HeartDays - Team Hartrijden.nl 2 HeartSafe Tiel 3 HeartEvent 3 Steun Medel 4 Kerstkaart Cruit 4 Doneer per telefoon 4 Dam tot dam Loop en Fietstocht 5 Heartbeat

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

Jaarverslag Dorpsraad 2015

Jaarverslag Dorpsraad 2015 Jaarverslag Dorpsraad 2015 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 2 Organisatie dorpsraad Sint Tunnis blz. 4 Activiteiten in 2015 blz. 6 Aandachtsvelden blz. 8 Financieel verslag blz. 9 1 Voorwoord Beste Dorpsgenoten,

Nadere informatie

Uitnodiging kernenbezoek & jaarvergadering Plaatselijk Belang Boerhaar

Uitnodiging kernenbezoek & jaarvergadering Plaatselijk Belang Boerhaar Uitnodiging kernenbezoek & jaarvergadering Plaatselijk Belang Boerhaar Woensdag 15 februari om 20:00 uur Zaal Logtenberg Boerhaar PB Boerhaar gelooft in: We handelen in het Belang van de Boerhaar, dit

Nadere informatie

Activiteitenkalender Het Anker. November

Activiteitenkalender Het Anker. November Activiteitenkalender Het Anker November Activiteitenkalender Het Anker In deze kalender vindt u terug welke activiteiten er wanneer, waar en hoe laat plaatsvinden. Deze activiteiten zijn in een weekoverzicht

Nadere informatie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke Notulen OR vergadering 7 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke niemand 01. Opening Monique opent de vergadering om 20:30.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VDGO d.d. 14 maart 2011

Verslag Algemene Ledenvergadering VDGO d.d. 14 maart 2011 Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken KvK nr. 40048381 Rabobank Rek Nr. 3560.37.983 secretariaat: Amerweg 30 9444 PD GROLLOO tel.: 0592508085 e-mail: secr.vdgo@grolloo.org Verslag Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie