Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging Jaarvergadering 2013"

Transcriptie

1 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert

2 Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang Ankum. Hierin is opgenomen het jaarverslag, het jaarprogramma en de uitnodiging voor de jaarvergadering. PBA zet zich, samen met de leden, in voor de leefbaarheid van Ankum e.o.. Actuele punten zijn de N340, de veiligheid en de glasvezel, waar de gang nog maar niet in wil komen. De wonderlijke gang van zaken rondom de besluitvorming van de N340 komt op de jaarvergadering aan de orde. De Provinciale Staten zullen de schade die ze hebben aangericht weer volledig moeten repareren. Op onze ledenvergadering nemen we afscheid van bestuurslid Richard Roddenhof, na 8 jaar trouwe dienst. Wat verder voor 2014 op de rol staat kunt u lezen in dit bulletin of op onze website: Ook kunt u ons liken op facebook: plaatselijkbelangankum Graag ontmoeten wij u op onze jaarvergadering (8 april) of bij de andere activiteiten. Namens het bestuur van PBA, Henk Oegema, voorzitter

3 Uitnodiging voor de ledenvergadering 2014 Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum e.o. nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de 35 e algemene ledenvergadering op dinsdag 8 april 2014 om uur in Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert in Ankum. Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen 3. Notulen van de 34 ste algemene ledenvergadering 4. Jaarverslag Financieel jaarverslag Verslag kascommissie 7. Vaststelling contributie 2014 (voorstel: 5,-) 8. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar is Richard Roddenhof. Een nieuwe kandidaat/bestuurslid is nog niet gevonden. Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid. 9. Activiteitenprogramma Mogelijkheid om vanuit de zaal voorstellen te doen in het algemeen belang van Ankum 11. Pauze 12. Gelegenheid voor de gemeente om hun beleid t.a.v. Ankum nader toe te lichten. Aan de orde zal onder meer komen: - N340 - Glasvezel - Diefstal / veiligheid buitengebied en whatsapp - WMO beleid 13. Rondvraag 14. Sluiting

4 Notulen van de jaarvergadering van PB Ankum e.o., gehouden op woensdagavond 3 april 2013, in Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert te Ankum 1. Opening De voorzitter, de heer Henk Oegema opent deze 34 e algemene ledenvergadering met een welkom aan alle aanwezigen, leden en donateurs. Een bijzonder woord van welkom richt hij tot de vertegenwoordigers van het college van B & W, de heer Goldsteen, de heer Von Martels en de heer Agricola. De burgemeester heeft zich afgemeld. Tevens een welkom voor Theo Habers, wijkagent, de heer Wim Valk van Waterschap Groot Salland en Bertus Meijer van het wijkteam buitengebied. Ook de vertegenwoordigers van politieke partijen, plaatselijke belangen en de pers worden van harte welkom geheten. Er wordt bedankt voor de koffie die wordt geschonken op kosten van de gemeente. Men krijgt een eerste consumptie van Plaatselijk belang. Plaatselijk Belang dorp Dalfsen heeft zich afgemeld, evenals mevrouw Laarman (CDA). Wij zijn hier bijeen gekomen om het wel en wee van Ankum te bespreken. Als eerste te beginnen met het Paasvuur. Wegens de droogte hebben we het paasvuur helaas niet mogen ontsteken op 2 e paasdag. We hopen de paasbult binnenkort nog wel aan te kunnen steken. Wanneer het zover is laten we het u wel weten via onze website en via de krant. Het Verenigingsgebouw is toe aan een nieuw dak. Met B&W zijn we vorig jaar op bezoek geweest bij het Verenigingsgebouw. Het Verenigingsgebouw heeft in de tussentijd geld gespaard. Er zijn stichtingen aangeschreven. Maar nu is er vanuit de Tourclub Dalfsen ook interesse. De Tourclub zit nu in een unit bij de Trefkoele, maar moet daar weg wegens verbouwing van de Trefkoele. Zij zijn op zoek naar een nieuwe lokatie. Er zijn gesprekken gaande met het Verenigingsgebouw. We hopen als Plaatselijk Belang Ankum dat ze er samen uit komen en er iets moois van maken. Binnen 1 maand is hier meer over bekend. Verder zijn er zorgen in Nederland over de kleine basisscholen. Wij hopen dat basisschool de Sjaloom en ook de Carroussel kunnen blijven bestaan. De school is toch het sociaal middelpunt in Ankum. Veel mensen kennen elkaar via school, en treffen elkaar daar dagelijks. Verder zijn er ontwikkelingen in de glasvezel. Roy Feijen is hiervoor aanwezig en gaat hierover nog wat zeggen. Over diefstal en veiligheid gaat Theo Habers wat vertellen. Tevens is Waterschap Groot Salland bezig grote sloten te graven in Ankum, om de waterafvoer uit dit gebied te verbeteren en naar de Vecht af te koppelen. Wim Valk kan hierover aangesproken worden. Tot slot verzoekt de voorzitter alle aanwezigen om een minuut stilte in acht te nemen ter herinnering aan de in het afgelopen jaar overleden leden en donateurs. 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. Afgelopen jaar is er een AED aangeschaft. Deze hangt bij Loonbedrijf Lindeboom in de schuur. Hiervoor is geld ontvangen: 1500 van het Unifonds van Univé en 250 van de Rabobank. Ook zijn er 4 cursussen BLS-AED gegeven. 34 personen hebben hieraan deelgenomen. 3. Notulen van de 32 e algemene ledenvergadering De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Linda Holsappel wordt bedankt voor het maken van de notulen. 4. Jaarverslag 2012 Het betreffende verslag is opgenomen in het jaarboekje en wordt goedgekeurd. 5. Financieel jaarverslag 2012 Het verslag wordt goedgekeurd. 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid De kascommissie, bestaande uit Roelien Borger en John v/d Vegt, heeft de boeken van de penningmeester in orde bevonden. Aan het bestuur wordt decharge verleend. Aftredend uit de kascommissie is mevrouw Borger. Zij wordt bedankt voor haar inzet. Als nieuw kascommissielid wordt de Bernhard Kootstra benoemd. Hij zal volgend jaar samen met meneer v/d Vegt de kascontrole voor zijn rekening nemen.

5 7. Vaststelling contributie 2013 Voorstel is om de contributie voor 2012 te handhaven op 5,=, hetgeen door de aanwezigen wordt goedgekeurd. 8. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar zijn Hendrik Bekedam en Miriam Jansen. De voorzitter bedankt hun hartelijk voor hun inzet die zij de afgelopen 8 jaar geleverd hebben voor onze vereniging. Hendrik en Miriam ontvangen een bon en een bos bloemen. Het bestuur stelt voor in hun plaats Wouter Nijentap en Esther van der Vegt te benoemen. Zij worden voorgesteld aan de leden. De voorzitter wenst hun veel succes. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld worden zij gekozen. Jeanet Klei neemt de taak van het penningmeesterschap over van Hendrik Bekedam. 9. Activiteitenprogramma 2013 Het activiteitenprogramma voor dit jaar staat vermeld in het jaarboekje. Er is 1 wijziging: Het bedrijvenbezoek is op dinsdag (en niet donderdag) 11 juni bij Landjuweel de Hoeven. 10. Glasvezel De ambitie van de gemeente Dalfsen is om de kern en het buitengebied te voorzien glasvezel. Dit willen ze om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat te verbeteren. Het stimuleren van innovatie en diensverlening, thuiszorg, het langer thuis blijven wonen, videobellen is ook toekomstgericht, en het daardoor bevorderen van sociale samenhang in de maatschappij. Reggefiber gaat de kern Dalfsen en de kern Ankum aansluiten. De buitengebieden worden niet meegenomen door marktpartijen. Dit omdat het voor de marktpartijen niet (financieel) interessant is. De provincie Overijssel heeft 68 mln beschikbaar gesteld voor glasvezel in witte gebieden. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt in een investeringsbesluit. Dit wordt in mei 2013 in de provinciale staten besproken. Er zullen burgerinitiatieven moeten plaatsvinden. Hiervoor moeten coöperaties worden opgericht. Er is een stuurgroep opgericht om glasvezel in het buitengebied te onderzoeken. In deze stuurgroep zitten alle plaatselijk belangen uit Dalfsen, de Industrie Club Dalfsen, Ondernemersvereniging Lemelerveld, LTO Dalfsen, Duurzaam Hoonhorst en Roy Feijen namens de gemeente Dalfsen. In totaal gaat het om ongeveer 3000 aansluitingen in het buitengebied. Er wordt door de heer Jansen gevraagd wanneer met de aanleg in de kern begonnen wordt. In juni beginnen ze in Dalfsen aan te leggen. Er wordt gevraagd of er geen vergunningen nodig zijn om glasvezel aan te leggen. Dit is niet zo. Voordelen glasvezel: de snelheid van het internet. Er komen steeds meer mogelijkheden waarbij glasvezel nodig is, bijvoorbeeld tv kijken, thuis zorg. Ook voor agrarische bedrijven. Op de site van Reggefiber kan gekeken worden welke woningen wel en welke woningen niet worden aangesloten. Er wordt gevraagd of glasvezel ook tegelijk met riolering in het buitengebied kan worden aangelegd? Deze vraag kan beter aan het college gesteld worden. 11. Mogelijkheid om vanuit de zaal voorstellen te doen in het belang van Ankum Vanuit de zaal worden geen voorstellen gedaan of opmerkingen gemaakt. 12. Gelegenheid voor de gemeente om hun beleid toe te lichten Namens het college van B & W neemt loco burgemeester Von Martels het woord. Hij geeft aan dat het gemeentebestuur blij is op een avond als deze te mogen komen. Het is een moment waar ze veel informatie ophalen en waarmee ze in de praktijk mee aan de slag gaan. Mede door Plaatselijk belang is er bij het gemeentebestuur bekend wat er binnen de gemeenschap speelt. Vervolgens worden Miriam Jansen en Hendrik Bekedam bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Zij krijgt een attentie en een bos bloemen namens de gemeente. Hij hoopt dat de opvolgers de taak met veel plezier oppakken. Klaas Agricola neemt daarna het woord. Hij vertelt over het afvalbeleid. Ankum is de kleinste kern in de gemeente Dalfsen, maar hier gebeurt toch heel veel. Er is een restaurant, garage, mechanisatiebedrijf, bouwbedrijven, 2 scholen, loonbedrijf, compostbedrijf, hovenier, groenten- en bloemenkwekers. Ankum is hier uniek in, je kunt stellen dat Ankum de poort van Dalfsen is. Het afval verwerken wordt steeds duurder. In afval zitten veel hergebruikbare grondstoffen. Plastic wordt al apart ingezameld. De rova heeft een installatie gebouwd waarvan groen afval groen gas wordt gemaakt, en het restafval is compost. De groene container wordt vanaf april in het buitengebied weer uitgezet. Het ophalen hiervan is gratis. De grijze container zal één keer per maand

6 op worden gehaald. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld mensen met kleine kinderen, zij hebben meer afval. Deze mensen kunnen kosteloos een grijze container ophalen. In Hoonhorst is proef gedraaid. De mensen hebben daar drie containers: één voor papier, één voor plastic en één voor drinkkartons, melkpakken, textiel en kleine huishoudelijke apparaten. Het restafval van de kern wordt verzameld in ondergrondse containers. Het buitengebied kreeg een 2 e grijze container. De resultaten zijn verbluffend. Het restafval is met 60 % verminderd, er is 66% meer gft opgehaald, 9% meer papier en 240% meer plastic. Per gezin betekend dit een besparing van 85 per jaar. Dit alles wordt gedaan om producten te hergebruiken en ook de jaarlijkse kosten voor burgers te verlagen. Er wordt gevraagd: Is 2x per maand gft afval ophalen in het buitengebied niet heel erg veel? De heer Agricola antwoordt: In andere plaatsen, zoals Staphorst, blijkt dat dit nodig is. Daar maakt 80% van de mensen gebruik van de groene container, en vaak is daar meer groen afval. Vraag: blijft het gratis, omdat in iedere container een chip zit. Doelstelling is: zaken die hergebruikt kunnen worden zullen gratis worden opgehaald. Iedereen moet wel een vastrecht betalen, en voor het restafval moet betaald worden. Dan komt Evert Goldsteen aan het woord. Het Verenigingsgebouw is toe aan groot onderhoud. De Tourclub moet weg bij de Trefkoele i.v.m. verbouwing van de Trefkoele. Er zit daar een recht van opstal en omdat deze wordt opgezegd krijgt de Tourclub geld van de Gemeente om een nieuwe plek te zoeken. De Tourclub heeft 2 opties om naar toe te gaan: Het Verenigingsgebouw en een nieuw gebouw te bouwen op Gerner. Dit wordt in de komende ledenvergadering van de Tourclub besproken met de leden, en zij zullen daar over gaan stemmen. Rond de N340 is het wat rustiger geworden. Er is een besluit genomen. Het PIP N340/N348 is aangenomen door provinciale staten. De provincie is bezig de noodzakelijke gronden en woningen aan te kopen. Voor de zomervakantie 2013 wordt er een uitspraak van de Raad v Staten verwacht over 17 beroepen tegen de N340. De zitting is op 17 april, om de 17 beroepen te behandelen. In verband met de verlegging van het tracé vanaf de Rosengaarde tot aan de Hessenpoort, is er een mogelijkheid tot kavelruil. Hiervoor is al een informatieavond geweest bij het Roode Hert. Hierdoor komen ook een aantal agrarische bedrijven in de knel. Kavels worden doorsneden. Door de provincie wordt gezocht naar mogelijkheden om agrariërs uit te plaatsen, 1 of meer. Het oude weggedeelte, vanaf de Rosengaarde tot aan Zwolle, wordt heringericht en wordt in beheer gegeven bij de Gemeenten (Dalfsen en Zwolle). De parallelweg bij de school in Ankum gaat ook naar de Gemeente, ook de aanloop en uitloop van de fietstunnel. Als al het werk is uitgevoerd, krijgt de Gemeente het beheer daarover. De provincie is bezig iets aan de landschapsinrichting te doen. Er wordt een stuurgroep opgericht genaamd: N340 meedenken landschap en leefomgeving. Per gebied worden 2 vertegenwoordigers gezocht voor inrichten van de weg, bosjes etc. De hele reconstructie van de N340 is een provinciale aangelegenheid. Achter de schermen is de gemeente Dalfsen hier ook druk mee. De gemeente probeert het proces kritisch te volgen. Als er vragen, opmerkingen over aanpak door de provincie, of andere zaken die de Gemeente moet weten, laat het dit dan weten aan Leonie van Dam, ambtenaar Ruimtelijke Ordening Buitengebied. Gemeente heeft ook wel contact met de provincie over niet wijkers, of over andere probleemgevallen. De gemeente probeert hierin de inwoners te steunen. Vragen: Houdt de gemeente het wijkersbeleid in stand tot dat de laatste wijker weg is? Het wijkersbeleid geldt voor alle wijkers tot er een oplossing is. Niet tot dat onteigening ingaat. Het wijkersbeleid is aangenomen door de gemeenteraad en ook door College van Gedeputeerde Staten. De provincie en gemeente moeten hier zich beide aan houden. Theo Habers houdt een presentatie over de veiligheid in Ankum. Hij geeft tips hoe de mensen hun woningen en schuren kunnen beveiligen. Hij geeft aan hoe belangrijk het politie keurmerk veilig wonen is. Hij laat cijfers zien, hoeveel er de laatste tijd is ingebroken. De politie zit nu bij Regio Oost. Dit betreft heel Overijssel en heel Gelderland. De meldkamer zit in Apeldoorn. Er komen hier dus heel wat meldingen binnen. Zie je wat verdachts? Bel de politie! Zie je echt wat verdachts, bel dan 112. Meldingen via de vaste telefoon worden net iets sneller verwerkt, als meldingen via de mobiele telefoon. Na moord en doodslag hebben woninginbraken eerste prioriteit bij de politie. De politie gaat de komende tijd voorlichtingsavonden organiseren in Dalfsen, Nieuwleusen en Oudleusen. Er wordt gevraagd: Wat moet ik doen als ik mijn gestolen artikel op marktplaats zie staan? Neem contact met de politie op en hun gaan kijken of ze er wat mee kunnen doen. Als er een serienummer op staat sta je sterk! Gezien de tijd, kan het filmpje van de heer Habers helaas niet meer worden gekeken. In de pauze kan men Theo Habers en Wim Valk of de heren van de gemeente nog vragen stellen.

7 13. Rondvraag Er zijn geen vragen. In de pauze kan men Theo Habers en Wim Valk of de heren van de gemeente nog vragen stellen. 14. Pauze Na de pauze heeft Marian Visser van de Brandwondenstichting een presentatie gehouden over wat ze allemaal doen, en wat te doen bij brandwonden. Het was een heel interessante presentatie. 15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt daarbij de vertegenwoordigers van het college van B & W voor hun inbreng en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage. Voorzitter: Secretaris:

8 Verslag van het secretariaat Algemeen De 34 e ledenvergadering werd gehouden in het café-restaurant Het Roode Hert te Ankum op 3 april Een verslag van deze vergadering treft u verderop in dit boekje aan. In 2013 hadden we 6 keer een bestuursvergadering. We zijn naar recepties van jubilea van onze leden geweest en ook naar verjaardagen van 80/85/enz. jarige leden. Dit is een gewoonte die over het algemeen zeer op prijs wordt gesteld. We hebben er al een heleboel, maar helaas beschikken wij nog steeds niet over alle geboortedata van onze leden/donateurs en partners. Wellicht kunt u ons hierbij helpen. Tevens gingen we op condoleance bezoek. Hierbij wensten wij de nabestaanden veel sterkte toe. Wij werden uitgenodigd door het waterschap om aanwezig te zijn bij de start van het afkoppelingsproject Streukelerzijl op 4 april Ook werden we uitgenodigd bij het 25 jarig bestaan van de Historische Kring Dalfsen. We bezochten jaarvergaderingen van de andere plaatselijke belangen. In november 2013 vergaderden we samen met de andere plaatselijke belangen in de gemeente Dalfsen. Dit jaar was deze vergadering bij ons in Ankum. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in vergaderingen betreffende de Contactgroep Huisartsen, verkeersaangelegenheden van de Gemeente Dalfsen en sinds eind 2012 in de Stuurgroep glasvezel buitengebied gemeente Dalfsen. AED Zoals bij u bekend heeft PB Ankum e.o. er in 2012 voor gezorgd dat er een AED is komen te hangen bij Loonbedrijf Lindeboom, Vossersteeg 14 (achter een raam in de werkplaats aan de weg) In januari 2013 hebben de laatste 6 mensen van de in totaal 34 mensen hun ALS-AED certificaat behaald. Tevens hebben er ook herhalingscursussen plaats gevonden. De gemeente Dalfsen onderkent al enkele jaren het belang van AED s/defibrillatoren op zoveel mogelijk locaties in de gemeente. Deze zijn te raadplegen op de gemeentelijke websites en in de gemeentegids. In de gemeente Dalfsen is een gemeentebrede initiatiefgroep gestart die met RAV IJsselland zorg wil dragen voor het invoeren van een SMS-alert. U kunt zich aanmelden voor deelname aan AED-locator/SMSalert. Het is de bedoeling dat alleen vrijwilligers met een AED en reanimatiecertificaat zich melden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Op vindt u meer informatie. Buurtbus De buurtbus rijdt sinds 10 december 2012 van Nieuwleusen, via Oudleusen, Gerner, Ankummer Es, Dalfsen naar station, en terug. Elk uur wordt deze route afgelegd. Helaas rijdt de buurtbus, wegens gebrek aan tijd, niet meer door Ankum, maar is de bushalte op de hoek van de Leemculeweg/Vossersteeg. Tot en met november waren er al ruim instappers geregistreerd. Tot verbazing van reizigers en chauffeurs is het reizen met de buurtbus tot op heden nog steeds gratis. Glasvezel Reggefiber is in de zomer 2013 begonnen met de aanleg van glasvezel in de kernen Dalfsen en Ankum. Uit die bijeenkomsten is voortgevloeid dat er een Stuurgroep Glasvezel Buitengebied is opgericht. Hierin zitten PB Ankum, PB Oudleusen, PB Hoonhorst, PB Hessem Vennenberg Rechteren, PB Lemelerveld, Industrie Club Dalfsen, OVL Lemelerveld en LTO. Deze stuurgroep richt zich op het buitengebied en de kleine kernen. De stuurgroep gaat nu kijken wat financieel en technisch haalbaar is, en een plan opstellen. Overig Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur zich ingezet voor verschillende lopende zaken binnen ons gebied. Er zijn verschillende brieven verzonden. Een afdruk dat van belang is, vindt u terug in dit jaarverslag. Verder

9 heeft de N340 nog steeds onze aandacht Ledenbestand Aantal leden per 31 december 2013: 262 Aantal donateurs per 31 december 2013: 43 Sponsoren uit Ankum steunen ouderenactiviteiten Landstede Welzijn ouderen Dalfsen heeft de laatste jaren in alle wijken van Dalfsen activiteiten, in combinatie met maaltijden, opgezet. In Ankum heeft dit geleid tot spelletjesochtenden (rummikub, sjoelen en kaarten) en een koersbalgroep op de dinsdagochtenden van 9.30 uur tot uur in de wintermaanden. Elke dinsdagochtend komen gemiddeld vijftien ouderen in het Verenigingsgebouw Ankum samen en starten zij eerst gezellig met een kopje koffie. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bestaat de mogelijkheid voor senioren om gezamnelijk een warme maaltijd te gebruiken in Het Roode Hert. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor deze activiteit. Mede door sponsoring van een aantal bedrijven uit Ankum kunnen de ouderenochtenden doorgang vinden. We laten hun logo s zien, omdat we dankbaar zijn dat zij het belang zien van deze samenbindende activiteiten.

10 Activiteiten De volgende activiteiten werden in 2013 georganiseerd: * In samenwerking met EHBO vereniging Hoonhorst Dalfsen werden de volgende cursussen Reanimatie en AED georganiseerd: 14 en 21 januari de 4 e (en laatste) cursus voor 6 personen Elk jaar worden er herhalingscursussen georganiseerd. De cursisten krijgen hiervoor bericht van het secretariaat van PB Ankum. 9 april herhalingscursus groep 3 3 december herhalingscursus groep 1 en 4 * Op 1 maart organiseerden we samen met café-restaurant Het Roode Hert de toneelavond. Toneelvereniging Plankenkoorts uit Lemelerveld speelde voor ons het blijspel Een verhuizing en andere ongemakken.. * Op 13 maart organiseerden we in het Verenigingsgebouw wederom een kinder-film-middag. Ongeveer 50 kinderen keken naar de film Ice Age 4. * Op Tweede Paasdag, 1 april, kon het paasvuur vanwege de droogte (code oranje) niet doorgaan. De paasbult was al wel opgebouwd op het land van de fam. Lindeboom. Op zaterdagavond 12 mei is de bult alsnog ontstoken. Het was heel mooi weer en er was ook een goede opkomst. Het was weer gezellig. Bij het brengen van snoeihout kon men een donatie doen voor een goed doel. We hebben 300 kunnen schenken aan Het Verenigingsgebouw Ankum voor de renovatie van het dak. * De fietstocht was gepland voor 24 mei. Helaas is deze afgelast, vanwege het slechte weer. * op 11 juni zijn we op bedrijvenbezoek geweest bij Landjuweel De Hoeven. De opkomst was goed. Ongeveer 30 personen hebben daar een rondleiding gehad over het hele bedrijf. * Op 28 juni organiseerden we het beachvolleybaltoernooi. Zowel de jeugd als de volwassenen lieten zich op sportief gebied weer van hun beste kant zien. Bij de volwassenen hebben alle ballen op die kale voor de derde keer op rij gewonnen. Zij mogen de beker dan nu ook houden. Bij de jeugd hebben de bazen gewonnen. Wederom was het een geslaagde en gezellige avond, mede dankzij de inzet van de familie Marsman van Manege Gerner. * Dit jaar hebben we op verzoek van leden een Informatieavond Veilig Ankum georganiseerd, in samenwerking met de Gemeente Dalfsen. De burgemeester en Theo Habers van de politie hebben een presentatie gehouden. Tevens hebben we Gerard Bijvang en ALB Systems uit Lemelerveld uitgenodigd om wat te vertellen over beveiligingssystemen. * De gezellige schiet- en sjoelavond organiseerden we op 15 november in het Verenigingsgebouw. Verschillende leden zijn met mooie prijzen naar huis gegaan. Social Media Sinds oktober 2013 zijn wij ook op Facebook te vinden. Om de laatste nieuwtjes te volgen, foto s te zien, etc kunt u ons vinden op Vindt ons leuk! OPROEP: GEEF UW ADRES DOOR Ook wij vinden dat we met onze tijd mee moeten gaan, en meer via de digitale weg moeten gaan doen. Daarom roepen wij u op om uw -adres aan ons door te geven via In de nodige gevallen kunnen wij u met ons nieuws dan snel bereiken, denk bijvoorbeeld aan ons uitgestelde paasvuur van afgelopen jaar. En in de toekomst zijn we van plan onze nieuwsbrieven per mail te versturen aan degenen die hebben. Mensen zonder zullen de nieuwsbrief natuurlijk nog op papier ontvangen. Het is elk jaar weer een uitdaging een programma te bedenken met voor elk wat wils. Indien u leuke ideeën heeft, laat het ons weten! Een mailtje naar is al voldoende. Aan alle bezorgers is wederom een bedankje op zijn plaats, want zij zijn het die ervoor zorgen dat u steeds op tijd de uitnodigingen en dit jaarboekje ontvangen. Hartelijk dank voor uw inzet.

11 De inzet van leden blijft altijd gewenst! Mochten er bij u in de buurt problemen zijn (aangaande wegen, verlichtingen, verkeersveiligheid, sloten of van andere aard) dan kunt u dit te allen tijde melden bij het bestuur. Wij zullen dan kijken wat we voor u kunnen doen. Wij hopen ook voor het komende jaar op een prettige samenwerking, dit komt Ankum e.o. alleen maar ten goede. Monique Hollak Secretaris Bestuursamenstelling Voorzitter: Secretaris: Henk Oegema Monique Hollak-Wijnberg Klaverkampsweg 8 Hoevendwarsweg PS Dalfsen 7722 PP Dalfsen Penningmeester: Bestuurslid: Jeanet Klei-Warmelink Richard Roddenhof De Brandt 12 Rosengaardeweg PE Dalfsen 7722 PT Dalfsen Bestuurslid: Bestuurslid: Wouter Nijentap Esther van der Vegt-Hendriks Hoevendwarsweg 2a Engellandweg PP Dalfsen 7722 RA Dalfsen Bestuurslid: John Kamphuis Koesteeg RM Dalfsen

12

13 Financieel verslag boekjaar 2013 PB Ankum e.o. INKOMSTEN UITGAVEN Contributie leden en donateurs 1.555,00 Gemeentelijke bijdrage 122,23 Rente 84,28 Sponsoring paasvuur 291,10 Toneelavond 195,00 Schiet- en sjoelavond 225,51 kindermiddag 167,00 Jaarboekjes 174,02 Jaarvergadering 433,90 Paasvuur 82,85 bedrijvenbezoek 134,00 Beachvolleybal 160,79 Informatieavond veilig Ankum 198,37 Jaarvergadering gez PB s 113,10 Gift dak Verenigingsgebouw 300,00 Unive verzekering 127,11 Kosten AED 58,08 Landstede ouderenochtenden 180,00 BLS/AED cursus 130,90 Bankkosten 108,70 Nieuw programma PC Leden 197,30 Kosten website 21,77 Attenties 314,10 Diverste kosten 287,60 (Negatief) resultaat , , ,59 Saldo spaarrekening ,99 Saldo rek courant ,13 Saldo kas ,35 Nog te ontvangen van Verenigingsgebouw 360,00 Totaal 6.352,47 Saldo spaarrekening ,71 Saldo rek courant ,64 saldo kas , ,94 (Negatief) resultaat ,47

14 Bestemmingsplan Buitengebied Postbus AA DALFSEN Van: Plaatselijk Belang Ankum p/a Klaverkampsweg PS DALFSEN Dalfsen, 8 januari 2013 Betreft: zienswijze Geachte mevrouw, mijnheer, Hierbij doen wij u onze zienswijze toekomen betreffende het Bestemmingsplan Buitengebied. Bouwblok: Plaatselijk Belang Ankum is van mening dat het toegewezen bouwblok in gebied 4 (essenlandschap), genoemd op blz. 29 van de nota, uitgebreid moet worden naar 1,5 ha, zoals in gebied 2 (heide ontginningsgebied Noord). Wij vinden het vreemd dat tussen deze gebieden een onderscheid wordt gemaakt. De consequentie van deze toewijzing is dat bedrijfsontwikkeling in gebied 4 wordt belemmerd ten opzichte van gebied 2. Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijze zult behandelen. Hoogachtend, H. Oegema voorzitter Plaatselijk Belang Ankum

15 ACTIVITEITENPROGRAMMA 2014 Vrijdag 7 maart Toneelavond Woensdag 2 april Dinsdag 8 april Maandag 21 april Zomer 2014 Vrijdag 27 juni November Kindermiddag Jaarvergadering Paasvuur Fietstocht in combinatie met bedrijvenbezoek Beachvolleybaltoernooi Schiet- en sjoelavond Van alle activiteiten volgt nader bericht per circulaire. Informatie over de activiteiten kunt u terugvinden op onze website: en op facebook:

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen December 2013 Snel internet wint terrein Kerspel Goor, Boerderij Doeschot Informatiebijeenkomsten Breedband Infrastructuur Presentatie: Johan Meijerhof,

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse.

MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse. Van de bestuurstafel. Het is jammer dat er dit jaar met Oud en Nieuw toch weer vernielingen plaats hebben gevonden. Veel brievenbussen (waaronder de grote) werden vernield. Ook werd de kerstboom met lichtjes

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie