Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam"

Transcriptie

1 Peter den Hartog Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Januari 2006

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Het onderzoek 5 2. Probleemstelling 2.1 De onderzoeksvraag De hypothese De aanpak van het onderzoek en leeswijzer Algemeen 9 3. Ontwikkelingsproces 3.1 Inleiding De fasen in het ontwikkelingsproces De initiatieffase De ontwikkelingsfase De realisatiefase De verhuur- en/of verkoopfase De exploitatie en beheersfase Conclusie Persoon 4.1 Inleiding Kennis en vaardigheden Competenties Waarden Persoonlijkheid Conclusie Persoonlijkheid 5.1 Inleiding De verdeling in kwalificaties Persoonlijkheidskenmerk Bedrijfsman Brononderzoeker Groepswerker Monitor Plant Voorzitter Vormer Zorgdrager Bepalen van de persoonlijkheid 34 1

3 5.4 Samenwerking tussen de verschillende persoonlijkheidskenmerken Bedrijfsman Brononderzoeker Groepswerker Monitor Plant Voorzitter Vormer Zorgdrager Samenvatting Rollen Conclusie Fasen en personen 6.1 Inleiding De fase indeling in de praktijk De koppeling tussen de fasen van het ontwikkelingsproces en de persoonskenmerken De initiatieffase De ontwikkelingsfase De realisatiefase De verhuur- en/of verkoopfase De exploitatie en beheerfase Samenvatting en conclusie Conclusie 7.1 Inleiding Algemene conclusie Stellingen 58 Literatuurlijst 63 Bijlagen 1. Interviews over de conceptuele benadering voor het functioneren van de mens in het ontwikkelingsproces Competenties van Rabo Vastgoed Vergelijking indeling Belbin en Enneagrammen Bepaling persoonlijkheidsrol volgens Belbin Tabel overzicht samenwerking tussen verschillende teamrollen Interviews voor de fase indeling in de praktijk van het ontwikkelings- 87 proces in de praktijk en de afstemming met de persoonlijkheden 2

4 Voorwoord In Als ich ein kleiner Junge war stelt Erich Kästner zich de vraag of het wel zin heeft een voorwoord bij een boek te schrijven. Zijn argument om het wel te doen, formuleert hij als volgt: Ein Vorwort ist für ein Buch so wichtig und so hübsch wie der Vorgarten für ein Haus. Natürlich gibt es auch Häuser ohne Vorgärten und Bücher ohne Vorwort. Aber mit einem Vorgarten, nein, mit einem Vorwort sind mir die Bücher lieber. Ook ik hou er niet van dat de bezoekers met de deur in huis vallen, oftewel dat de lezer met zijn neus in een masterthesis valt. Vandaar een voorwoord. Voor het afstuderen aan de Amsterdam School of Real Estate heb ik voor de MSRE opleiding de nu voor u liggende masterthesis uitgewerkt. Bij het door mij gekozen profiel Development heb ik een drietal studierichtingen gevolgd: marktanalyse, investeringsanalyse en ontwikkelingsproces. Het ontwikkelingsproces heeft mij sterk geboeid omdat dit een directe relatie heeft met mijn dagelijkse werkzaamheden als projectmanager bij Rabo Vastgoed te Utrecht, een ontwikkelaar en financier van vastgoedprojecten. Bij Rabo Vastgoed wordt het gehele ontwikkelingsproces begeleidt door de projectmanager. Alle facetten worden door hem doorlopen en hij is hiervoor het aanspreekpunt en de eindverantwoordelijke. Vanaf het begin van de opleiding maar ook in mijn werk heeft mij de vraag geboeid of de ene persoon anders in het ontwikkelingsproces staat dan de ander binnen eenzelfde taakomschrijving. Deze masterthesis is een onderzoek naar de verschillen tussen personen en of dit gevolgen kan hebben voor het ontwikkelingsproces. Om deze reden is de titel van het onderzoek: De mens in het ontwikkelingsproces Ik heb geprobeerd om als schrijver van de masterthesis een toegankelijk stuk tot stand te brengen waarin de essentie van het onderzoek gemakkelijk leesbaar en toegankelijk zou zijn. In de tekst van deze masterthesis wordt zoveel mogelijk de mannelijke persoonsvorm gehanteerd. De omschreven functies kunnen zowel door een man als een vrouw worden uitgevoerd hetgeen voor de persoonlijkheidskenmerken geen verschil maakt. Het gaat voor dit onderzoek te ver om nader onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Om deze reden kunt u waar hij, hem en zijn staat geschreven evengoed zij en haar lezen. Langs deze weg wil ik alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit onderzoek hartelijk bedanken. In het bijzonder noem ik Bert van Eekelen en Nicole Quadvlieg die, als begeleider en meelezer, mij meerdere keren de weg hebben gewezen om door te gaan en tot een voleinding te komen en Jolanda die steeds weer een weg in ons privé leven heeft gegeven om deze studie af te ronden. Peter den Hartog maart

5 4

6 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Voor het realiseren van woningen of zakelijk vastgoed wordt een proces, een ontwikkelingsproces doorlopen. Dit proces omvat de periode vanaf het idee voor realisering tot en met de oplevering van het gebouw. Het ontwikkelingsproces van deze producten omvat een periode van gemiddeld 7 jaar. Gedurende dit proces is het van belang dat er door mensen kunde en kennis wordt geleverd om het product te realiseren. In deze periode is het noodzakelijk dat de plannen technisch worden uitgewerkt om tot de realisatie te komen, is het nodig dat de kosten bewaakt worden, is het nodig dat de tijd bewaakt wordt en zo kunnen nog diverse onderdelen worden aangehaald. Voor deze bewaking en uitwerking zijn handvatten en procedures ontwikkeld waarmee het proces wordt uitgevoerd. Aan deze technieken is veel aandacht besteed in de opleiding. Naast deze kennis van het proces is er ook een kunde noodzakelijk om het geheel te realiseren. Alle onderdelen van het ontwikkelingsproces worden begeleid, uitgewerkt of aangedragen door mensen die ondersteund kunnen worden door hulpmiddelen. Het gehele proces wordt in feite gevormd door personen. Eigenlijk bestaat het ontwikkelingsproces uit personen die met elkaar samenwerken om het eindproduct te realiseren. Onderdelen van het ontwikkelingsproces worden deels uitgevoerd door individuen en deels door teams maar het ontwikkelingsproces is per definitie een samenwerkingsproces. Het succes van het ontwikkelingsproces staat en valt dan ook bij de capaciteiten en de kwaliteiten van deze perso(o)n(en) en de wijze waarop zij samen werken. De rol van personen in het ontwikkelingsproces en welke eisen de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces stelt aan de perso(n)(en) die het proces begeleiden, is dan ook de aanleiding geweest voor het onderzoek van deze masterthesis. 1.2 Het onderzoek In een krantenartikel van 24 augustus 2005 staat te lezen dat een chinees bedrijf kandidaten heeft geselecteerd voor een functie bij dit bedrijf. De sollicitatie gesprekken werden gehouden op de top van een berg van 3700 m omdat men er bij de selectie van uitging dat mensen naar de top willen groeien. Elf van de vijfentwintig kandidaten haalden de top. Dit ludieke idee is een leuke manier om je als bedrijf te onderscheiden maar stel dat de persoon die zeer intelligent is, zeer capabel voor de functie en ook hogerop wil komen conditioneel niet sterk genoeg is? Of hij zou astma hebben? Met de genoemde selectiemethode zal deze persoon nooit de baan verkrijgen. In het gehele ontwikkelingsproces zijn veel en verschillende personen werkzaam. Personen die werken als individu of die als individu onderdeel uitmaken van een team. Ieder individu verricht zijn activiteiten vanuit zijn kennis, capaciteiten en competenties binnen de kaders van zijn opdracht. Heeft een individu voldoende 5

7 kennis en competenties om de verschillende fasen van een proces uit te werken of is het genoodzaakt om met meerdere personen en partijen samen te werken? Niet ieder persoon is hetzelfde. Er zijn aan individuen verschillende eigenschappen, capaciteiten en competenties toe te kennen die hen kenmerken. Onder competenties wordt verstaan: een gedragskenmerk dat onderscheidend bijdraagt aan effectief functioneren en daarmee aan het realiseren van gestelde doelen. Hierbij gaat het dan om gedrag. Enkele voorbeelden van competenties zijn: samenwerken, sturing geven, delegeren, luisteren en dergelijke. Naast de competenties van personen gaat het om kennis en vaardigheden, om waarden en om persoonskenmerken. Welk gedrag is er nodig voor een persoon om het ontwikkelingsproces aan te kunnen sturen? Zijn er in de verschillende procesfases verschillende competenties nodig? Het ontwikkelingsproces wordt gekenmerkt door een keten van activiteiten. Het geheel van de stappen van de verschillende activiteiten is kenmerkend voor de keten. De verschillende stappen worden door verschillende mensen, de deskundigen voor een betreffende fase, uitgevoerd en zullen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Door deze koppeling ontstaan momenten van overdracht, die samenwerking noodzakelijk maken al dan niet binnen een organisatie of tussen organisaties onderling. Het is voor een aantal van die stappen raadzaam om over deze samenwerking afspraken te maken en ervoor te zorgen dat er binnen de projecten als team wordt samengewerkt. Zo n team, met duidelijke afspraken over de taakverdeling en verantwoording, voorkomt dat een ieder zelf de opdracht en zijn aandeel daarin interpreteert. Worden alle activiteiten door een team uitgevoerd en welke activiteiten moeten er in een ontwikkelingsproces worden uitgevoerd? Waar vinden in het ontwikkelingsproces overdrachtsmomenten plaats? In het ontwikkelingsproces komen veel keuzemomenten voor, momenten waarop bepaald wordt of het proces linksaf of rechtsaf gaat. In deze keuzemomenten worden door mensen beslissingen genomen. Uiteraard zijn er verschillende soorten keuzemomenten te onderscheiden, een keuze voor de aansturing van het proces, een beslissing om je vak uit te oefenen en dergelijk. Vast staat dat er door mensen keuzes worden gemaakt waardoor het ontwikkelingsproces tot uitvoering komt. Wat is de drijfveer van personen waardoor zij bepaalde keuzes maken zoals ze deze maken? Worden zij hiertoe aangezet? Is het een eigen keus? Waarop baseren zij de keus om beslissingen te nemen? Zullen verschillende personen in een gelijke omstandigheid dezelfde beslissing hebben genomen? Alle bovengenoemde vragen kunnen worden gesteld als er wordt nageacht over de relatie tussen het ontwikkelingsproces enerzijds en de mens anderzijds en de interactie van deze twee. Dit is voor mij de aanleiding geweest om een onderzoek te doen naar enerzijds het ontwikkelingsproces en anderzijds het functioneren van de mens in dit ontwikkelingsproces. In het volgende hoofdstuk zal omschreven worden wat de probleemstelling is voor het doen van dit onderzoek en hoe het onderzoek is opgezet. 6

8 2. Probleemstelling 2.1 De onderzoeksvraag Om een goede definitie te krijgen voor het doen van een onderzoek wordt allereerst een probleemstelling geformuleerd en aangegeven voor wie of wat het gekozen onderwerp een probleem is en wie de houder van het probleem is. Voor dit onderzoek over het functioneren van mensen in het ontwikkelingsproces, zijn een tweetal onderdelen van belang voor de probleemstelling: - Het proces; wat zijn de verschillende fasen en wat zijn de kenmerken van die fasen. - De persoon of het individu; wat zijn kennis en vaardigheden, wat zijn competenties, wat zijn waarden en wat zijn de persoonseigenschappen. Het onderzoek kan dus vanuit deze twee onderdelen worden onderzocht: vanuit de persoon of vanuit het proces. Gedurende het onderzoek is gebleken dat beide onderwerpen erg breed zijn. Het proces kent vele fasen vanaf initiatief tot en met exploitatie en de persoon kent meerdere facetten zoals kennis en vaardigheid, competenties, waarden en persoonlijkheid. Mede gezien de breedte en omvang van het proces is gekozen om de benadering voor het onderzoek te kiezen vanuit de persoon. De kaders van deze verschillende facetten en invalshoeken zullen in het onderzoek worden uitgewerkt en op het aspect van de persoonseigenschappen zal in het onderzoek dieper worden ingegaan. De centrale probleemstelling die overkoepelend is voor het gehele onderzoek luidt: - Is een mens met diens specifieke persoonskenmerken in staat om een ontwikkelingsproces in haar volledige breedte aan te sturen? Voor personen is het van belang dat zij in het proces functioneren waarvoor ze bij het proces worden betrokken zodat het gehele proces tot een positief einde wordt gebracht. Nog belangrijker hierbij: functioneert deze persoon zelf goed om het proces te sturen en / of uit te voeren en de daarbij betrokken personen aan te sturen? Door de specifieke persoonskenmerken en competenties kan het zijn dat vooraf bepaald kan worden dat deze persoon met deze specifieke kenmerken een proces niet tot een goed eind kan brengen of alleen bepaalde fasen van het proces uit kan voeren. Kan ieder persoon met of juist door zijn specifieke persoonkenmerken elke fase van een ontwikkelingsproces uitvoeren? Zijn er persoonskenmerken die een goed functioneren van de persoon in een betreffende fase bij voorbaat tot mislukking doen leiden? Zijn er persoonskenmerken / competenties die een persoon absoluut moet bezitten om (een bepaalde fase van) het ontwikkelingsproces te kunnen uitvoeren? Wat zijn de eisen die de verschillende 7

9 fasen van het ontwikkelingsproces aan de mensen stellen die er bij betrokken zijn? Wordt er van de persoon in het ontwikkelingsproces de juiste werkzaamheden verwacht en wat zullen hiervan de consequenties zijn? Is het mogelijk dat één persoon verantwoordelijk is voor het gehele proces of zou dit voor een bepaalde fase moeten gelden? Kan men zomaar alles van iedereen verwachten of moet er door het management geanalyseerd worden wat er vanuit het proces van de personen gevraagd kan worden? Zijn de ontwikkelingsprocessen verschillend en verschillende de te onderscheiden fasen? Stellen de verschillende fasen in het ontwikkelingsproces verschillende eisen / capaciteiten aan de betreffende persoon, de verantwoordelijke voor het proces? Kan deze persoon met zijn competenties en eigenschappen die verantwoordelijkheid voor het totale proces aan? Zoals vanuit het hierboven geformuleerde blijkt, zijn er vele vragen die vanuit de probleemstelling kunnen worden gesteld. Met het onderzoek wil ik duidelijk maken dat personen in het algemeen, maar dus ook personen die bij een ontwikkelingsproces betrokken zijn, verschillend zijn. Dit is wellicht een open deur maar in een ontwikkelingsproces komen zoveel verschillende facetten voor waarbij het de vraag is of één persoon verantwoordelijk kan zijn voor dit gehele proces. Het ontwikkelingsproces is langdurig in tijd en breed in alle facetten. Toch ben ik voor dit onderzoek uitgegaan voor een totaal overzicht ondanks de mogelijkheid dat dit ten koste gaat aan de diepte van de onderdelen. 2.2 De hypothese In de inleiding is opgemerkt dat het ontwikkelingsproces gekenmerkt wordt door een keten van activiteiten die gedurende een lange periode wordt uitgevoerd. Door deze breedte van het ontwikkelingsproces is het waarschijnlijk dat er vele eisen of competenties worden gesteld aan de individuen die sturing geven aan dit proces. De competenties van verschillende personen die bij het proces betrokken zijn en dit proces aansturen zullen wellicht dan ook verschillend (moeten) zijn. Vanuit deze hypothese zijn de volgende stellingen ontstaan die hieronder worden omschreven en bij de eindconclusie worden geëvalueerd: - Ieder onderdeel van het ontwikkelingsproces stelt specifieke competenties aan de individuen die in het proces werkzaam zijn. - Het ontwikkelingsproces verloopt niet effectief indien dit aangestuurd wordt door personen die niet over de juiste competenties beschikken. - Individuen zijn niet in staat ieder onderdeel van het ontwikkelingsproces succesvol aan te sturen door de verschillende kenmerken van de processen. - Als individu is het niet mogelijk om het ontwikkelingsproces in de volledige breedte aan te sturen en zal altijd aangewezen zijn op teamwork. 8

10 - Ondanks de verschillende fasen is het noodzakelijk een persoon te hebben die alle verschillende fasen overziet. - Het is (on)verantwoord om zomaar alles van iedereen te verwachten en door het management van een bedrijf zal geanalyseerd moeten worden wat er vanuit het proces aan de personen gevraagd wordt en hoe daar organisatorisch, met de inzet van mensen en middelen, op moet worden ingespeeld. 2.3 De aanpak van het onderzoek en leeswijzer Voor het onderzoek naar de de mens in het ontwikkelingsproces zijn twee onderdelen van evident belang: enerzijds is dit de mens en anderzijds is dat het ontwikkelingsproces. Voor de uitwerking van het onderzoek zal daarvoor eerst in hoofdstuk 3 het ontwikkelingsproces worden omschreven. Daarna zal een analyse worden gemaakt van het algemeen functioneren van de mens dat in hoofdstuk 4 wordt uitgewerkt. Hierna wordt in hoofdstuk 5 ingezoomd op de persoonlijkheid van de mens. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een koppeling gelegd tussen de eisen die vanuit het ontwikkelingsproces aan de mens worden gesteld en de persoonskenmerken die een persoon moet hebben om aan deze eisen te kunnen voldoen. Voor een onderbouwing van deze analyse zijn er interviews gehouden om de veronderstelde koppeling te toetsen aan de praktijk. 2.4 Algemeen In het ontwikkelingsproces zijn naast de verschillende fasen voor de realisatie van het eindproduct ook verschillende partijen voor de realisatie van dit product betrokken. Hierbij valt te denken aan ontwikkelaars, aannemers, gemeenten, adviseurs, makelaars, beleggers en andere. Deze verschillende partijen hebben ieder hun eigen belangen bij de realisatie van het product en zullen specifieke en eigen kenmerken stellen aan de competenties van personen. In dit onderzoek wil ik mij, mede gezien mijn eigen werkzaamheden en functie, richten op de personen die het proces aansturen vanuit de rol van ontwikkelaar. Voor het onderzoek is een literatuurstudie verricht en zijn met diverse organisaties en personen interviews gehouden die in totaliteit de onderbouwing geven van de stellingen en denkrichtingen die in het onderzoek worden gedaan. Het uitgangspunt voor het onderzoek is geweest om de gehele breedte van enerzijds het ontwikkelingsproces en anderzijds de mens te beschouwen. Bij de uitwerking van het onderzoek is gebleken dat door deze breedte van beide onderwerpen van het thema zoveel informatie verwerkt moest worden dat dit onderzoek gezien moet worden als een denkrichting en aanwijzing voor verder onderzoek. Om deze reden nodig ik graag anderen uit om of de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces of de facetten van de mens verder uit te werken en te onderwerpen aan een mogelijk case onderzoek. 9

11 10

12 3. Ontwikkelingsproces 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het ontwikkelingsproces, de kenmerken die het ontwikkelingsproces heeft en de fasen die hierin voorkomen, beschreven. Zoals het woord ontwikkelingsproces zelf al aangeeft is het een proces van een ontwikkeling. De ontwikkeling heeft in dit geval betrekking op een ontwikkeling van gebouwen, zoals woningen en zakelijk vastgoed, en/of locaties. Een proces houdt in dat er een periode nodig is waarin verschillende fasen worden doorlopen. In de literatuur worden verschillende definities van het ontwikkelingsproces gegeven. - Een ontwikkelingsproces is het complex van activiteiten dat zich afspeelt voor, tijdens en na het produceren van bouwwerken. Kenmerkend voor projectontwikkeling is dat binnen een geïntegreerde organisatie een veelvoud van problemen wordt opgelost. De oplossing van de problemen vindt vaak separaat plaats en worden veelal na elkaar opgelost. 1 - Het door een organisatie opsporen van een behoefte aan bouwproducten en het vervolgens voor eigen rekening en risico nemen en handhaven van initiatieven tot een bouwproces. 2 - Het risicodragend initiëren, uitvoeren en coördineren van alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of opwaarderen van onroerende zaken, inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en/of grond. 3 - Een ontwikkeling is een idee dat tot verwezenlijking komt als de gebruikers, huurders of eigenaren, de stenen en mortel - welke door een team is samengesteld - als ruimte gaan gebruiken. 4 Een ontwikkelingsproces is niet volgordelijk. In het verleden verliepen de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces opeenvolgend. De ene fase werd afgerond met een fasedocument, de beslissing om door te gaan werd genomen en de volgende fase brak aan. Het huidige ontwikkelingsproces kenmerkt zich door een interactief en iteratief proces. De complexiteit van het ontwikkelingsproces is groter geworden. Het opeenvolgen van de verschillende stappen wordt meer en meer vervangen door deelprojecten en tussen deze deelprojecten ontstaan er afhankelijkheden die worden doorlopen in de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces. De ene 1 Bouwen aan wederzijds begrip - Nepron 2 Taak en plaats van de projectontwikkelaar in het bouwproces Economisch Instituut Bouwnijverheid 3 Praktijkaspecten Vastgoed F.J.M. Kousemaeker 4 Real Estate Development, principles en process M.E. Miles 11

13 fase kan volbracht worden met gegevens uit een parallel lopende fase en door de afstemming tussen de verschillende fasen zal besloten moeten worden of het proces doorgaat. Het ontwikkelingsproces is altijd uniek en wel om drie redenen: - de locatie is steeds een andere; - de opgave is steeds verschillend; - de combinatie van partijen is steeds wisselend. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de verschillende fasen en de kenmerken hiervan worden beschreven. 3.2 De fasen in het ontwikkelingsproces Onder faseren wordt verstaan: het in logische consequente stappen verdelen van alle projectactiviteiten, die noodzakelijk zijn om het gewenste projectresultaat te bereiken. In de literatuur waar in de vorige paragraaf naar wordt verwezen, zijn er verschillende faseringen in het ontwikkelingsproces aangebracht die op onderdelen van elkaar verschillen. Ondanks deze verschillen is er sprake van een aantal fasen die zich steeds voordoen. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de volgende onderverdeling: 1. De initiatieffase 2. De ontwikkelingsfase 3. De realisatiefase 4. De verhuur- en/of verkoopfase 5. De exploitatie en beheersfase In de hierna volgende paragraven worden de verschillende fasen omschreven met daarin de kenmerken van deze fasen De initiatieffase Voor elk project is er iets of iemand die het initiatief neemt. Het initiatief om een project te gaan ontwikkelen kan komen van een projectontwikkelaar, bouwondernemer, of belegger maar ook van een gemeente of een onderneming die ruimte zoekt, de gebruiker. Wat ook de aanleiding is voor het initiatief, in deze fase worden de eerste globale ideeën over locatie, product, prijs en doelgroep geformuleerd. In de meeste gevallen wordt een marktverkenning verricht en een ruwe financiële doorrekening gemaakt. Als deze er positief uitzien, wordt het initiatief verder uitgewerkt. Zekerheid over een beschikbare en geschikte locatie en over de kosten en de tijd die gemoeid zijn met de verwerving van de locatie is noodzakelijk voor verdere planontwikkeling. De beschikbaarheid wordt in een relatief vroeg planstadium vaak geregeld in de vorm van een al dan niet betaalde optie op de grond. De feitelijke verwerving vindt dan in een later stadium plaats. Overigens is in 12

14 toenemende mate weer sprake van grondverweving in een vroeg stadium door de projectontwikkelaar, bouwondernemers en beleggers. Deze grondverwerving gebeurt meestal met het doel om een positie tot ontwikkeling veilig te stellen of de toekomstige bouwproductie te regelen. Het feitelijke initiatief tot de ontwikkeling van een project kan bij de ontwikkelaar liggen maar ook bij de gemeente. De acquisitie van een vastgoedproject gebeurt op vele verschillende manieren. Acquisitie vereist kennis van de markt en het vermogen die kennis te vertalen in een haalbaar plan. Gemeente werken nogal eens met selectieprocedures of prijsvragen, waarin de verschillende ontwikkelaars zich met elkaar mogen meten. Planvisie, marktkennis, ervaring met gelijksoortige projecten, de bereidheid risicodragend te investeren en de financiële draagkracht zijn daarbij meestal de beoordelingscriteria. De deelname aan selectie- en prijsvraagprocedures vereist forse investering in de planontwikkeling. De ontwikkelaar is bereid dergelijk kosten te maken indien hij een reële kans heeft daadwerkelijk het project te verwerven. Het aantal deelnemers moet beperkt zijn, de beoordelingscriteria inzichtelijk en de uiteindelijke keuze goed beargumenteerd. Gemeenten bepalen in Nederland in belangrijke mate de gronduitgifte, de planologische bestemming en de randvoorwaarden voor vastgoedontwikkeling, De ruimte die projectontwikkelaars vervolgens krijgen bij de planontwikkeling verschilt sterk. Voor gemeenten tellen politieke doelstellingen, stedenbouwkundige argumenten en grondopbrengsten zwaar. Deze zijn niet altijd verenigbaar met de uitgangspunten voor marktconforme planontwikkeling. In de initiatieffase zal moeten blijken of de benodigde investeringen (kosten) opwegen tegen de meerwaarde (opbrengsten) die deze genereren. Dat betekent dat ook een verantwoord beeld moet bestaan over de benodigde financiering (beschikbaar of nog te verwerven). Het gaat in deze fase om de aard van het achterliggende probleem te verkennen, teneinde te kunnen beslissen of er sprake is van een haalbaar project. Vaak is het zinvol een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Hierbij kan worden bepaald wat de orde van grootte van de mogelijkheden zijn en de hieraan verbonden consequenties in tijd en geld. Dit kan dan worden getoetst aan de ambities en mogelijkheden van de organisatie. Het principebesluit dat er sprake is van een project, betekent dat het project getoetst is aan en past binnen het lange termijnbeleid van de organisatie. De partijen die in deze fasen opereren zijn: ontwikkelaars en ontwikkeld bouwers, gemeenten, grondhandelaren en grondeigenaren De ontwikkelingsfase De ontwikkelingsfase is een iteratief proces, waarin de hoofdonderdelen in verschillende stappen verder worden uitgewerkt en op elkaar worden afgestemd. In deze fase wordt het plan nader gedefinieerd, wordt het ontwerp uitgewerkt en 13

15 het bestek tot uitvoering vorm gegeven. De subfases die in de ontwikkelingsfase naar voren komen zijn: a. de definitie fase (het voorlopig ontwerp); b. de ontwerpfase (het definitief ontwerp); c. de besteksfase (het bestek en de aanbesteding). In het begin van de ontwikkelingsfase dient zo concreet en eenduidig als mogelijk het geëiste en gewenste projectresultaat te worden geformuleerd. Dit wordt in het algemeen het programma van eisen genoemd. Bij het opstellen van het programma van eisen dient men zich dan ook voortdurend ervan bewust te zijn, dat het doel van deze fase de probleemdefinitie is en niet het kiezen van oplossingen. Het gaat om het scherp krijgen van de vraag. Het genereren van het antwoord geschiedt in de volgende fase aan de hand van ontwerpvoorstellen die zijn gebaseerd op het programma van eisen. Een viertal onderdelen is in deze fase van belang: de markttechnische ontwikkeling, de juridische ontwikkeling, de bouwkundige ontwikkeling en de financiële ontwikkeling. De markttechnische planontwikkeling bestaat uit de verkenning van de markt, het realiseren van het daarop gebaseerde vastgoedconcept en het samenstellen van een programma van eisen. Het verrichten van marktverkenningen is een van de belangrijkste activiteiten in deze fase. Uit onderzoek moet blijken wat de doelgroep, de vereiste locatiekwaliteit, de gevraagde prijs-productcombinatie en de meest efficiënte marktbenadering is. Marktverkenningen vormen de basis van het vastgoedproces. Algemene marktanalyses kunnen dienen als ondersteuning van de acquisitie. Verkenningen ten behoeve van een specifiek project bepalen in sterke mate welke initiatieven kans van slagen hebben en op welke wijze ze moeten worden uitgewerkt. Als het initiatief kansrijk lijkt worden de resultaten vertaald in een programma van eisen. Op grond daarvan wordt de planontwikkeling gestart. De juridische ontwikkeling betreft onder meer de begeleiding van een bestemmingsplan wijzigingsprocedure, de aanvraag van de noodzakelijk vergunningen en de voorbereiding van overeenkomsten die worden gesloten tussen de verschillende partijen. In een ontwikkelingsproces worden veel overeenkomsten gemaakt, tussen partijen onderling, tussen private en publieke partijen en dergelijk. Een goede basis tot ontwikkeling is voor iedere partij een noodzaak tot een succesvol ontwikkelingsproces. De bouwkundige planontwikkeling betreft het feitelijke ontwerpproces en de bouwvoorbereiding. Centraal in deze fase staat de taak om oplossingen te zoeken en te vinden. Het management van het ontwikkelingsproces is de hoofdtaak van de ontwikkelaar. Hij schakelt de benodigde partijen in en zorgt ervoor dat hun werkzaamheden qua inhoud en planning op elkaar worden afgestemd. In de meeste gevallen is de ontwikkelaar de opdrachtgever voor de architect, de bouwer, de makelaar en de diverse adviseurs. Om goed met elkaar te 14

16 communiceren en de werkzaamheden op elkaar af te stemmen zal er een organisatie worden opgebouwd. De complexiteit van deze projectorganisatie zal afhankelijk zijn van de complexiteit van het project. Een goede organisatie opzet kenmerkt zich door duidelijke verhoudingen en doelmatigheid. Een veel voorkomende verdeling is de opbouw van een stuurgroep met verschillende werkgroepen, zoals ontwerpteam, juridisch team, procedureel team en dergelijke. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de organisatie en zal er voor moeten zorgen dat de verschillende partijen regelmatig bij elkaar komen voor afstemmingsoverleg en besluitvorming. Daarnaast is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen en goedkeuringen, het overleg met belanghebbenden en bewoners, met de brandweer, gemeentelijke nutsbedrijven en dergelijk. Tevens zal de ontwikkelaar moeten onderhandelen met de eigenaar van de grond en met de potentiële afnemers. De financiële ontwikkeling betreft de raming van kosten, de raming van de opbrengsten, het in beeld brengen van de financiële risico s en het berekenen van het projectrendement. Daarnaast worden verschillende constructies ter financiering van het project geanalyseerd. Deze ontwikkeling resulteert in een investeringsvoorstel en financieringsplan. Bij alle stappen die in het ontwikkelingsproces gezet worden moet de ontwikkelaar de financiële consequenties in de gaten houden. De verschillende fasen die in het ontwikkelingsproces worden doorlopen geven het project een steeds concreter en definitievere vorm. Terwijl de investeringen in het project toenemen, komen steeds meer besluiten en verplichtingen vast te liggen. De flexibiliteit neemt af en de planaanpassingen in verband met wijzigende marktomstandigheden kunnen slechts tegen toenemende kosten worden doorgevoerd. Tot het moment waarop de bouw start kan echter elke fase worden beëindigd met een go/no go beslissing. De financiering van het ontwikkelingsproces kan op verschillende manieren plaatsvinden. Aan de basis ervan dient altijd een zorgvuldig opgesteld financieringsplan te liggen. Projecten worden meestal gefinancierd met een combinatie van eigen en vreemd vermogen. Het aantrekken van vreemd vermogen kan geschieden in de vorm van gewone leningen en kredieten of hypothecaire leningen, met vastgoed als hypothecaire zekerheid. Een andere mogelijkheid is te zoeken naar risicodragende participanten in het project. Dat kunnen andere ontwikkelaars, beleggers of particulieren zijn. Voor elke ondernemer geldt, dat risicodragend investeren alleen verantwoord is als hij de risico s kan overzien en ook kan dragen. De continuïteit van de onderneming mag immers niet in gevaar komen. Risicoanalyse is dan ook een essentieel onderdeel van het ontwikkelingsproces. Het afzetrisico kan worden verminderd door de marktontwikkelingen goed in de gaten te houden, door risicodragende projectpartners te zoeken of het project gefaseerd uit te voeren. De markt blijft echter grillig en onvoorspelbaar en het afzetrisico bestaat tot het moment dat het project volledig is verkocht. 15

17 De partijen die in deze fasen opereren zijn: ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, gemeenten, architecten, fiscalisten, juristen en overige adviseurs. Uit de hierboven gegeven omschrijving blijkt dat deze fase van het proces heel breed is. Er worden veel specialisten bij betrokken om het project voor te bereiden die door de ontwikkelaar aangestuurd en gecontroleerd moeten worden De realisatiefase Zodra het planontwikkelingsproces is afgerond en een positief besluit genomen is voor het vervolgtraject, kan met de daadwerkelijke realisatie van het project worden gestart. Een aannemer kan op verschillende manieren voor de uitvoering van het project worden ingeschakeld. De opdrachtgever kan in een vroeg stadium hebben gekozen voor een bepaald bouwbedrijf en de bouwer hebben opgenomen in het projectteam. Dat heeft als theoretisch voordeel dat de bouwer al in de voorbereidingsfase heeft kunnen meedenken over de bouwtechnische zaken. Als de opdrachtgever er de voorkeur aan geeft te kiezen uit meerdere bouwers, dan wordt het project aanbesteed. Bij een aanbesteding maken meerder aannemers een prijsopgave en wordt de inschrijver met de laagste prijs, die tevens in staat is het project uit te voeren, geselecteerd. Er worden drie soorten procedures onderkend voor aankondiging en gunning te weten de openbare aanbesteding, de niet-openbare aanbesteding en de onderhandelingsprocedure. De partijen die in deze fasen opereren zijn: ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, aannemers en gemeenten De verhuur- en/of verkoopfase De verkoop of verhuur van het project start vaak al voor de daadwerkelijke bouw van het project omdat er niet eerder gestart wordt met de realisatie voordat een vooraf bepaald percentage verhuurd of verkocht is. Hiervoor zal in de periode voorafgaand aan de realisatie en parallel met de bouwkundige ontwikkeling de marketing worden opgezet waarbij aandacht gegeven wordt hoe een product in de markt moet worden gepositioneerd en welke doelgroep voor het product van belang is. Er wordt een uitgebreide beschrijving in brochures gemaakt wat het project betreft en wat er geleverd gaat worden. Bij levering aan de eindgebruikers zullen ook de notariële akten en koopaanneemovereenkomsten gereed moeten zijn die in samenspraak met de notaris worden opgemaakt. De partijen die in deze fasen opereren zijn: ontwikkelaars, aannemers, makelaars, notarissen, communicatie adviseurs en gemeenten De exploitatie en beheerfase De exploitatie van vastgoed resulteert voor de belegger in de jaarlijkse kasstroom van netto-inkomsten uit verhuur. Daarnaast maakt het vastgoed een waarde ontwikkeling door in de periode dat de belegger het in eigendom heeft. Bij 16

18 tussentijds verkoop blijkt de waarde ontwikkeling uit de verkoopwaarde. Als het vastgoed niet tussentijds wordt verkocht, dan is aan het einde van de levensduur sprake van een restwaarde. Veelal is deze gelijk aan de waarde van de grond. De jaarlijkse kasstromen plus de verkoopwaarde of restwaarde van het vastgoed bepalen samen het rendement dat de belegger op zijn investering haalt. Beleggers kopen en exploiteren vastgoed vanuit de beleggingsoptiek. Er zijn particulieren beleggers, vastgoedfondsen en institutionele beleggers. De laatste categorie, waartoe verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen behoren, is verreweg de belangrijkste. Het beheer van vastgoed kan door de belegger volledig in eigen huis worden gedaan of (gedeeltelijk) worden uitbesteed. Het beheer omvat het technisch beheer (onderhoud, klachten verhelpen, in stand houden van het vastgoed), het commercieel beheer (verhuren en verhuurd houden van het vastgoed) en het administratief beheer (huuradministratie). Gedurende de lange levensduur van het vastgoed zijn periodiek renovaties noodzakelijk. Het gaat daarbij om het vernieuwen of vervangen van onderdelen van het gebouw vanwege slijtage of vanwege nieuwe gebruikerseisen. De eigenaar kan ook besluiten tot herontwikkeling van zijn bezit, indien de bouwtechnische of markttechnische veroudering zover is gevorderd dat de verhuur stagneert. In feite wordt het vastgoedproces dan grotendeels opnieuw doorlopen. De partijen die in deze fasen opereren zijn: beleggers, beheerders, aannemers en makelaars. Deze fase wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door een belegger omdat de hoofdtaak van een ontwikkelaar is het ontwikkelen van een gebouw en bij realisatie dit gebouw verkopen aan een belegger of eindgebruiker. Aangezien het onderzoek geschreven is vanuit het gezichtspunt van een ontwikkelaar is dit onderdeel voor de volledigheid wel opgenomen maar zal niet verder worden uitgewerkt. 3.3 Conclusie Het ontwikkelingsproces van bouwprojecten wordt in opeenvolgende projectfasen opgedeeld, zodat per fase besloten kan worden of een project doorgaat of niet, een zogenaamde go/no go beslissing. Het is als een zich stap voor stap ontwikkelende foto, aanvankelijk grofkorrelig, maar naarmate de tijd vordert, en er meer informatie beschikbaar komt, wordt de foto scherper. Van belang is dat er met zekere regelmaat wordt beoordeeld of hetgeen zich aftekent op de foto in overeenstemming is met de bedoelingen en of de te onderscheiden onderdelen goed passen in het totaal. De beoordeling van de scherpte van de foto en de ontwikkeling hiervan kan worden vergeleken met het ontwikkelingsproces. Elke volgende foto is een volgende fase in het ontwikkelingsproces. Doordat in de voorafgaande fase meer bekend is geworden voor de realisatie van het project kan en zal besloten moeten worden of de volgende fase wordt uitgewerkt. 17

19 De opeenvolging van de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces is in veel gevallen de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar. Hij zal er voor moeten zorgen dat gedurende het proces, het product zijn eindbestemming krijgt. Hij moet er in feite voor zorgen dat de foto steeds scherper wordt en dat deze niet mislukt. In dit hoofdstuk zijn de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces omschreven met daarbij de kenmerken van deze verschillende fasen. 18

20 4. Persoon 4.1 Inleiding In het voorgaande hoofdstuk is het ontwikkelingsproces omschreven en in dit hoofdstuk zullen de verschillende aspecten van de mens worden toegelicht en uitgewerkt. Hiertoe wordt in dit hoofdstuk 4 eerst een algemene conceptuele benadering gegeven over het functioneren van de mens in een ontwikkelingsproces en vervolgens zal in hoofdstuk 5 verder worden ingegaan op de persoonlijkheid van de mens. Voor dit onderzoek is literatuurstudie verricht maar zijn ook een tweetal interviews gehouden. De samenvatting van deze interviews zijn weergegeven in bijlage 1. In de tekst van het onderzoek worden de woorden mens en persoon door elkaar gebruikt. Gezien de definities van beide woorden in het Van Dale woordenboek is dit niet bezwaarlijk en in de tekst wordt hiermee dan ook hetzelfde bedoeld. De vraag voor het onderzoek zoals in de probleemstelling van hoofdstuk 2 is geformuleerd kan samengevat worden in: kan een mens in het gehele ontwikkelingsproces functioneren. Het functioneren van personen in een organisatie of proces kan vanuit een tweetal perspectieven worden beschouwd: - Vanuit het organisatie perspectief; Kan een persoon de aan hem meegegeven opdracht uitvoeren binnen de door de organisatie gestelde kader met het hierbij vastgestelde eindresultaat. Heeft de persoon hiervoor de kennis, de vaardigheden en de competenties. Een organisatie ziet de persoon als een (dure) investering die het gewenste resultaat moet (kunnen) bereiken. - Vanuit het persoonlijk perspectief; Wat vindt de persoon leuk, waaruit haalt deze zijn voldoening, is er voldoende uitdaging en is de persoon intelligent genoeg. Al deze aspecten zijn van belang voor het functioneren van de personen binnen het ontwikkelingsproces. Voor het uitvoeren van een ontwikkelingsproces worden, vanuit het organisatie perspectief, een aantal basale eisen gesteld aan de persoon die het proces aanstuurt. Deze kunnen, met de vertaling naar competenties, als volgt worden samengevat: - het ontwikkelingsproces of een fase hiervan moet binnen een vastgestelde tijd worden opgeleverd (effectiviteit); - de activiteiten voor de realisatie van het ontwikkelingsproces moeten op elkaar worden afgestemd (planning en organisatie); - tijdens het ontwikkelingsproces moet er op een juiste wijze met elkaar gecommuniceerd worden (communicatieve vaardigheden); - wendt de financiële middelen aan en bewaak deze zodat het project een positief resultaat oplevert (voortgangscontrole); 19

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking.

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. , voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. Auteur Begeleider ASRE Ir B.M. Jonker Prof. dr. E.F. Nozeman Amsterdam School of Real Estate MRE scriptie jaargang 2008-2010 31 maart 2011

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING.

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. Mei 2013 Het denken in reële opties is waardevol! EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. AUTEUR: L.L.C.C.

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

'Eilternctrrrog~:lijI~t~ed~:~~ voor dc on iwiklcclaur vali ni euwk~oerw\vo~nia~~en

'Eilternctrrrog~:lijI~t~ed~:~~ voor dc on iwiklcclaur vali ni euwk~oerw\vo~nia~~en 'Eilternctrrrog~:lijI~t~ed~:~~ voor dc on iwiklcclaur vali ni euwk~oerw\vo~nia~~en INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 4 1. PROJECTONTWIKKELIRTG: BEDREJFSPROCES EN TINGME... 5 2. EBUSINESS: EEN THEORETISCH

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Scriptie jaargang 3. Sturen op Stromen. Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling

Scriptie jaargang 3. Sturen op Stromen. Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling Scriptie jaargang 3 Sturen op Stromen Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling Auteur: drs. M.C.J. Schapendonk, MCD Datum: augustus 2007 Niets uit deze

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De Openbare Ruimte in Rotterdam. Samen werken aan planvorming

De Openbare Ruimte in Rotterdam. Samen werken aan planvorming De Openbare Ruimte in Rotterdam Samen werken aan planvorming 1 Voorwoord Het maken van een scriptie vormt het sluitstuk van de opleiding Master City Developer. Deze studie staat voor het opleiden van integralisten

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen

Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1: Kennismaken met de BOM en de BHB pag. 3 Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Deel

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie