Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nummer 26 VCI cursus beoordeling van bijenvolken voor de teelt 15 en 16 mei 2010 De VCI organiseert dit jaar een cursus met de heer Dirk Ahrens-Lagast van de universiteit Würzburg in Duitsland. Het thema van deze cursus is de selectie van bijenvolken voor de teelt. Waarop moeten we letten? Volgens welke criteria selecteren we een volk. Hoe selecteren we op varroa tolerantie? De cursus duurt één dag. In het ochtenddeel wordt de theorie van het selecteren van teeltvolken behandeld. In de middag wordt de theorie toegepast op bijenvolken. We hebben het geluk dat we dit jaar de cursus mogen organiseren bij de Henk Scholten uit Markelo. Hij heeft een prachtige bijenstand waar we zowel de theorie als de praktijk goed kunnen leren. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Net als vorig jaar willen we per cursusdag niet meer dan 16 deelnemers hebben. Op die manier is voor iedereen wat te zien in de volken. De kosten voor deelname bedragen voor leden 25 euro. (leden hebben voorrang) Voor niet leden bedragen de kosten 35 euro. Aanmelden geschiedt via de mail Henk Brouwer of op Algemene leden vergadering op 13 maart 2010 in het Bijenhuis. Bij aanmelding moet ook meteen betaald worden. Alleen betaalde aanmeldingen zijn geldig. Wie kan helpen? Vanuit de NBV Deventer is er vraag naar een tiental carnica volkjes met raszuivere moer. De bedoeling is deze volkjes op de verenigingsstal neer te zetten en er voor cursisten een aflegger van te maken. Vorig jaar hebben ze bij Imkerschule Graz volkjes gekocht, en deze zijn allemaal verdwenen. Nu willen ze dus graag opnieuw met goed materiaal beginnen. Aanbiedingen graag richten aan de heer Sigis Sparenberg. adres is Geen kosten meer voor gezondheidsverklaring Het goede bericht is gekomen via de NBV dat. M.i.v het certificaat voor export van bijen (hobby) gratis is. Voor vervoer van bijen naar het buitenland is nog wel een gezondheidsverklaring NODIG. Men dient deze dan ook nog steeds aan te vragen. Motie Jacobi Kammerstukken II,2009/10, XIV, nr 37 Met dank voor de inspanningen van de NBV en Jacobi VIII

2 Nieuwsbrief nummer 26 Resumé Samenvattend kan worden gesteld dat de VCI zich op vier zaken heeft gericht A; de jaarvergadering van de leden B; een praktijk en leerdag op 23 en 24 mei; het lezen van bijenvolken door G Eich C; een overlarf dag op 13 juni D; een congres op 10 oktober met het thema bevruchtingskastjes Getekend d.d. 14 maart 2010 Tieme Wanders, voorzitter, Henk Brouwer, secretaris, Ruud Termeulen, penningmeester, Jan Kruit, bestuurslid, Nieuws van de penningmeester Betaling contributie Mocht u de contributie voor 2010 nog niet hebben voldaan dan kunt u 20. over maken op PCG nr t.n.v., Drontrijp U krijgt dan zo spoedig mogelijk een lidmaatschapskaart thuis gestuurd. Deze in tevens uw toegang bewijs voor de Algemene Vergadering op maart IBAN:NL 07 PSTB BIC: PSTBNL21 De penningmeester Ruud Termeulen Internet: Veel informatie is terug te vinden op de website van de VCI VII

3 Nieuwsbrief nummer 26 Enige ervaren telers deden uit de doeken welke methode zij gebruiken om koninginnen te telen. Sprekers waren o.a. Jan Kruit met de EWK die gebruikt worden op de Duitse eilanden, Henk Brouwer met drieramers Ad Staals met Kieler en Kirchainer kastjes, Henk Scholten met het gebruik van potjes een Oost-Duits mini kastje van kunststof. Na de lunch werd het discussie stuk van H.Tőben besproken. De dag werd beëindigd met een presentatie door Jos v.d.heuvel over kunstmatige inseminatie van door hem geteelde koninginnen. Ledenbestand: Per 1 januari 2009 heeft onze vereniging 106 leden. Per 31 december is het jaar afgesloten met. leden. Internet: Onze internet site: wordt regelmatig bezocht en voorziet duidelijk in de communicatie behoefte. De Nieuwsbrief: De nieuwsbrief is dit jaar vier keer uitgegeven. Nummer 22 verscheen op 22 februari 2009, waarin een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Nummer 23 van de nieuwsbrief kwam uit op 2 juli en ging over de lezing en demo van de heer Eich over het lezen van bijenvolken. Op 21 september verscheen de 24 ste editie van de nieuwsbrief. Daarin de uitnodiging voor het congres en een bijlage het discussiestuk over de koninginnentelers. In de 25 ste nieuwsbrief van 10 december 2009 wordt iedereen prettig feestdagen gewenst. In deze nieuwsbrief stelt Kees de Vries zich voor als nieuw bestuurslid. Mentoren overleg Voorafgaande aan de ALV op 14 maart zij de mentoren bijeengekomen. Op deze vergadering is het rapport project Ki en oprichting van de teeltgroep alsmede de overlarfdag van 13 juni besproken. Overlarfdagen Dit jaar is op zaterdag 13 juni de overlarfdag gehouden. Demo Guido Eich Op zaterdag 23 en zondag 24 mei 2009 is een tweedevoorlichting bijeenkomst gehouden met betrekking tot het beoordelen van eventuele ziekte verschijnselen in bijenvolken. Guido Eich toont in bijenvolken aan de beginnende ziekte verschijnselen om deze te herkennen en om de dan nog mogelijke ingrepen te kunnen uitvoeren. Hiervoor is de heer Guido Eich van het bijeninstituut Celle bereid gevonden dit te verzorgen. Op het bijenpark van de NBV afdeling Ter Apel zijn een aantal bijenvolken ter beschikking gesteld voor de demonstratie. Promotie Op zaterdag 1 augustus was in Zuidlaren de markt Melk en Honing. De VCI was daar aanwezig met stand en promotie materiaal. VI

4 Nieuwsbrief nummer 26 Middag programma Voor het middagprogramma op de dag van de algemene vergadering hebben we weer een drietal sprekers bereid gevonden om over onderwerpen aangaande onze bijen te vertellen. Hieronder een korte toelichting van de sprekers over hun onderwerpen. We hopen weer op een boeiende, leerzame middag. Harry Töben: Bevruchtingsstation Lemmer Harry Töben zal vertellen hoe het bevruchtingsstation in Lemmer werkt, wat er voor darren rondvliegen en hoe de zuiverheid van de paring wordt geregeld. Gerrit Freije: Teeltstation Schiermonnikoog Gerrit Freije zal vertellen hoe het teeltstation op Schiermonnikoog in zijn werk gaat. Hoe wordt er elk jaar weer gezorgd voor de koninginnen die in heel Nederland door imkers worden ingevoerd in de volken. Op Schiermonnikoog wordt een specifiek teeltsysteem gehanteerd. De volken die er staan dienen zowel voor de teelt van koninginnen als ook als darrenvolk. XXXX: Bevruchtingsstation de Zijp in België (onder voorbehoud) XXXX zal vertellen hoe het landbevruchtingsstation de Zijp is georganiseerd, welke darrenlijnen staan er en welke imkers maken gebruik van dit station. Jaarverslag 2009 VCI De samenstelling van het bestuur: Tieme Wanders, voorzitter, aftredend in 2011, herkiesbaar Henk Brouwer, secretaris, aftredend in 2011, herkiesbaar Ruud Termeulen, penningmeester, aftredend in 2009, niet herkiesbaar Vacature lid, aftredend in 2013, herkiesbaar Jan Kruit, lid, aftredend in 2010, niet herkiesbaar Vergaderingen: Het bestuur vergaderde op 19 januari en 13 augustus in Staphorst als centraal punt tussen de verschillende bestuursleden. Op 14 maart 2009 is de ALV gehouden in het Bijenhuis. De vergadering is bezocht door 31 leden. Het jaarlijkse congres is op 10 oktober 2009 gehouden in het Bijenhuis van de NBV. Deze locatie geeft een aanmerkelijke besparing in de kosten. Er waren 52 aanwezigen!!. Tevens kon de vereniging 8 nieuwe leden inschrijven. V

5 Nieuwsbrief nummer 26 6./ Jaarverslag penningmeester Via een PowerPoint presentatie geeft de penningmeester uitleg over de financiën van de vereniging. Er is een batig saldo van 1100,00 per / Verslag kascommissie Louis Jansen doet verslag. Een prettig contact gehad met de penningmeester. De financiële stukken zijn onderzocht en in orde bevonden door de commissie. De commissie stelt de vergadering voor om het bestuur te dechargeren. De vergadering neemt dit voorstel over. 8./ Verkiezing nieuwe kascommissie Aftredend is Louis Jansen. Er meldt zich geen nieuwe kandidaat. Louis is bereid nog een jaar zitting te nemen in de commissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. Dus Louis en Henk Scholten vormen de kascommissie. 9./ Uitslag van de gehouden enquête Ruud Termeulen heeft een samenvatting gemaakt van de enquête die afgelopen jaar is gehouden. Via een PowerPoint presentatie geeft hij de toelichting. Een van de wensen is om de ledenlijst van de VCI openbaar te maken. Reden: een beter en makkelijker contact als carnica imkers met elkaar. Het bestuur neemt dit mee en bespreekt de procedure om dit te realiseren. Er zitten namelijk privacy gevoelige kanten aan vast. Een tweede punt is om de samenwerking met de Carnicavereniging Oost Nederland weer op te pakken. Naast andere punten neemt het bestuur dit punt ook mee. Een plan van aanpak voor de diverse punten worden verwerkt in het beleidsplan en diverse punten komen met een actieplan terug op de jaarvergadering van / Rapport project KI en oprichting van de teeltgroep Afgelopen jaar is het plan geweest om Christa Winkler uit te nodigen om hier in Wageningen koninginnen te insemineren. Op basis van de te hoge kosten is dit door het bestuur afgeblazen. Bij voldoende deelname zou de kosten per geïnsemineerde koningin op 30,- komen. Deze prijs is gebaseerd op minimaal 100 koninginnen, reis en overnachtingkosten en honorarium voor het insemineren en de kosten van het sperma. We zou het goedkoper kunnen doen met sperma vanuit Nederland. Maar waar haal je geselecteerd sperma vandaan. Daarom wordt er door het bestuur gewerkt aan het opzetten van een teeltgroep en het KI in eigen beheer te gaan doen. Voor het opzetten van een teeltgroep kunt u de uitgebreide handleiding op de website van de VCI downloaden. De VCI heeft een KI apparaat aangeschaft. Met dit apparaat gaat eerst Wander Veldman ervaring opdoen. 11./ Activiteiten en 24 mei Guido Eich, het lezen van bijenvolken. 13 juni overlarf dag 10 oktober congres. Thema: Verschillende manieren om koninginnen te kweken. 12./ Rondvraag De genoemde teeltgroep is dat voor alle lijnen? ja. De nieuwsbrief kan die ook in één kolom worden gemaakt. Die leest prettiger op de computer. Het bestuur zal kijken om de nieuwsbrief een andere vorm te geven. 13./ Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering. ********************************************************************* IV

6 Nieuwsbrief nummer 26 Even voorstellen vervolg Na vele jaren in de installatiebranche werkzaam te zijn geweest ben ik in 2005 met vroegpensioen gegaan. Sinds die tijd heb ik me geen moment verveeld. Drie dochters en aanhang, zes kleinkinderen, een grote tuin, mijn hobby sportvliegen en.. de bijen houden me meer dan genoeg bezig. De vertrekkende penningmeester Ruud Termeulen heeft me inmiddels laten zien dat hij een goed werkend software-systeem heeft ontwikkeld om de financiën en de ledenadministratie bij te houden. Als de Algemene Ledenvergadering het wil en ik het systeem onder de knie kan krijgen gaat het wel lukken. Tull en t Waal, 22 februari 2010, Dennis van der Waals Verslag van de Algemene ledenvergadering 2009 van de (VCI). Verslag van de Algemene ledenvergadering van de (VCI). gehouden op zaterdag 14 maart 2009 in Het Bijenhuis. Aanwezig: 31 leden Afwezig m.k: Johan Dirks 1./ Opening door de voorzitter Voorzitter Tieme Wanders heet iedereen welkom. 2./ Mededelingen van het bestuur en van de leden. Voor de vacature bestuurslid hebben zich geen kandidaten gemeld. Henk Brouwer heeft de functie van secretaris overgenomen van Rob Nijman. 3./ Verslag ALV van 08 maart De notulen worden goedgekeurd door de vergadering. De voorzitter dankt de secretaris voor het opstellen van de notulen. Inhoudelijk zijn er geen vragen over de notulen. 4./ Verkiezing Aftredend is Rob Nijman en stelt zich niet meer herkiesbaar. Het bestuur heeft geen kandidaat voor de functie lid van het bestuur kunnen vinden. Uit de vergadering komt geen kandidaat naar voren. Er blijft dus een vacature in het bestuur bestaan. 5./ Jaarverslag secretaris. Opgemerkt wordt dat de promotie van de VCI te wensen over laat. Op de studiedag van NBV in Beilen was een sobere presentatie. Op de twee andere studiedagen schitterde de VCI door afwezigheid. Vanuit het bestuur wordt wel veel werk verzet met het opbouwen van een stand, maar het resultaat is minimaal. Er is weinig aandacht voor de presentatie. Wel tracht het bestuur de VCI zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij evenementen. Vanuit de vergadering komt de vraag om een beleidsvisie ontwikkelen t.a.v. promotie. 3 april a.s. houdt Harry Töben een presentatie over Bijenhouden met het bijenras Carnica in Drachten. Verder gaan opmerkingen. Hiermee is het jaarverslag goedgekeurd. III

7 Nieuwsbrief nummer 26 Programma uur ontvangst uur Welkom AGENDA 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen van het bestuur en van de leden. 3. Verslag ALV van 14 maart 2009, zie deze Nieuwsbrief. 4. Verkiezing bestuur, a. aftredend is Ruud Termeulen stelt zich niet meer herkiesbaar. b. aftredend is Jan Kruit stelt zich in principe niet meer beschikbaar (note; Jan Kruit heeft er 2 termijnen van 3 jaar gefunctioneerd) Het bestuur stelt voor de kandidaten: Dennis van der Waals (zie even voorstellen in deze nieuwsbrief) en Kees de Vries (zie nieuwsbrief nr. 25) Namen van tegen kandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. 5. jaarverslag secretaris, zie deze Nieuwsbrief 6. jaarverslag penningmeester. 7. verslag kascommissie 8. verkiezing nieuwe kascommissie 9. rapport project KI 10. activiteiten rondvraag 12. sluiting om uur tot uur het middagprogramma (zie verderop in deze nieuwsbrief) Henk Brouwer, Secretaris VCI Ripkampenweg PH Zwigglte Even voorstellen, kandidaat bestuurslid Dennis van der Waals Met het bijenhouden werd ik besmet door mijn vrouw Dessy, die sinds 2002 imkert met carnica s. (Zij had een goed voorbeeld aan haar opa die in de vijftiger jaren met een paar bijenvolken imkerde.) Nadat ik Dessy een aantal jaren had geholpen en het ook nog leuk begon te vinden heb ik in 2007 een basiscursus gevolgd in Utrecht waarna we vaak samen in de bijenstal achter ons huis bezig zijn. De 14 volken die we nu houden zijn wel het maximum aantal dat we wensen. We zijn lid van de Bijenhoudersvereniging Bunnik-Houten waarvan Dessy penningmeester is en de website verzorgt.( ) Deze afdeling heeft veel actieve leden en dat heeft me aangestoken om actiever te worden en nadat de voorzitter van de VCI op het najaarscongres en later in Nieuwsbrief 25 meldde dat er nog steeds geen kandidaat penningmeester was heb ik eind januari maar eens voorzichtig geïnformeerd of er al in was voorzien. Vandaar nu. II

8 Nieuwsbrief nummer 26 De voorzitter schrijft 24 februari hebben de bijen weer gevlogen. Na al die sneeuw een van de tekenen dat het nieuwe seizoen er aan komt. Hoewel het inwinteren nog maar kort geleden lijkt, kijk ik ongeduldig uit naar het nieuwe seizoen. Ook voor de VCI beginnen de activiteiten weer. We beginnen met de jaarvergadering op de 13 e maart in Wageningen. Het middagprogramma van de jaarvergadering zal gaan over bevruchtings- en teeltstations voor de Carnica. Tijdens deze vergadering mogen we een tweetal nieuwe bestuursleden verwelkomen. We zijn zeer verheugd met de komst van Dennis van der Waals en Kees de Vries en we hopen dat ze veel plezier in het bestuur van onze vereniging zullen beleven. (natuurlijk nadat u uw goedkeuring hieraan hebt gegeven.) De vereniging kan nog steeds extra bestuursleden gebruiken. Het zou dus erg fijn zijn als er zich nog mensen melden. Na de jaarvergadering is de eerstvolgende activiteit een cursus over het beoordelen van volken voor de teelt met de heer Dirk Ahrens-Lagast van de universiteit van Würzburg. Deze cursus zal plaats vinden op de imkerij van Henk Scholten in Markelo. Net als vorig jaar is het aantal plaatsen beperkt. Daarover meer elders in de nieuwsbrief. Tijdens de najaarsvergadering is er gesproken over de erkenning van koninginnentelers binnen de VCI. Dit is een onderwerp dat veel mensen interesseert. De reacties uit de zaal op de conceptrichtlijnen waren divers en uiteenlopend. Het blijkt hieruit dat het niet mee zal vallen richtlijnen op te stellen die iedereen tevreden stellen. Op de komende vergadering zullen we niet op dit punt terugkomen. Er is meer tijd voor nodig om dit verhaal verder uit te werken. Eerst zullen we bezig gaan met de koninginnenteelt. Het heugelijk nieuws is dat we niet meer hoeven te betalen voor de export vergunning (gezondheidsverklaring echter wel aanvragen) als we met de bijen naar de Duitse eilanden willen. Bedankt iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. Groeten en wij hopen u te begroeten op de algemene vergadering, Tieme Wanders ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING van CARNICA IMKERS Het bestuur van de VCI nodigt u uit voor de ALV op zaterdag 13 maart Zaterdag 13 maart 2010 in het Bijenhuis van de NBV, Grintweg 273, 6704 AP. De toegang is vrij. Voor leden is de lidmaatschapskaart tevens stemkaart. Dus neem je lidmaatschapskaart mee naar de vergadering! I

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie