Infobulletin, Jaargang 33, nummer 116, mei van Huiseigenaren Slotervaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobulletin, Jaargang 33, nummer 116, mei 2010. van Huiseigenaren Slotervaart"

Transcriptie

1 Infobulletin, Jaargang 33, nummer 116, mei 2010 VHS Vereniging E. van Meterenstraat 21, 1065AN Amsterdam, Bankrek Van de bestuurstafel De lente is gekomen! Het groen komt langzaam tevoorschijn na zo n lange en koude winter. De bloembollen verschijnen feestelijk in onze tuinen, in de perken en het park. Terwijl wij dit schrijven is het heel rustig in de buurt want de zilvergrijze vogels staan aan de grond vanwege de overwaaiende aswolk uit IJsland. De enige geluiden komen van fluitende vogels en spelende kinderen. En er is (nog) geen lawaai van renovaties en herprofileringen, er zijn geen dreigende plannen. Dus voorlopig is het genieten van onze heerlijke woonplek in Slotervaart! Waar wel van alles gebeurt is op het naburige watersporteiland waar men bezig is met de uitvoering van de opwaardering van het Watersportcentrum en de parkeerplaats. Aanleiding voor ons om Femke Timmer van het Watersportcentrum uit te nodigen om ons het een en ander hierover te vertellen. Wij zien haar en ook uw komst op onze jaarvergadering van harte tegemoet. Tineke Rombout Hanny Boncz Harm Miedema Don Zandbergen Contributie 2010 In de 1e week van februari jl. zijn de facturen voor de contributie 2010 en de nieuwe lidmaatschapskaartjes verspreid. Mocht u deze niet ontvangen hebben dan horen wij dit graag van u. Niet-leden Ook ú, als niet-lid, krijgt dit Informatiebulletin en wij hopen dat ook ú lid wilt worden van onze vereniging. Samen staan we sterk! U kunt zich aanmelden door een bedrag van 5,- over te maken op onze ING bankrekening U ontvangt dan tevens het boekje Beeld van een buurt dat ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan is uitgegeven. VHS Uitnodiging Jaarvergadering (niet-leden zijn ook van harte welkom) Presentatie opwaardering Watersportcentrum en omgeving door Femke Timmer, leidinggevende Watersportcentrum Donderdag 20 mei 2010, uur In basisschool Pro Rege Hemsterhuisstraat 87 1

2 A g e n d a uur Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 12 november Financieel jaarverslag 2009 (zie pagina 5 in dit IB) 6. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie 7. Rooster benoeming nieuwe bestuursleden 8. Terugblik op het gevoerde beleid 9. Stand van zaken en ontwikkelingen in ons ledengebied 10. Meldpunt Overlast van de VHS 11. Rondvraag P a u z e 12. Presentatie opwaardering Watersportcentrum en omgeving 13. Sluiting Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje. Ad 7. Roulatieschema VHS-bestuur: De Statuten zeggen hierover het volgende: Art.9.2 : Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is maximaal tweemaal herkiesbaar. Art. 9.3 : Afwijkingen van het bepaalde in lid 2 zijn slechts toegestaan bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. Bestuurslid Benoemd 1e herbenoeming 2e herbenoeming Tineke Rombout 2/10/ /10/ /11/2007 Harm Miedema 2/10/ /10/ /11/2007 Don Zandbergen Nov /5/ /6/2007 Hanny Boncz 27/5/ /6/2007 Voorstel is om akkoord te gaan met de tweede herbenoeming van Hanny Boncz. Vervolgens akkoord te gaan met de derde herbenoeming van Don Zandbergen waarbij art van de Statuten in werking treedt. De derde herbenoemingen van Tineke Rombout en Harm Miedema zullen in de volgende ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd worden. (art. 9.3.) Uiteraard kunnen zich altijd nieuwe kandidaten voor het bestuur melden! Concept Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 november 2009 Aanwezig: Bestuur: T. Rombout (voorzitter), H. Boncz (secretaris), H. Miedema (penningmeester) en D. Zandbergen (algemeen bestuurslid). Leden: Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de vele aanwezigen van harte welkom. 2. Mededelingen Er zijn geen mededelingen 3a. Ingekomen stukken - Een brief van stadsdeel Slotervaart d.d waarin vastgehouden wordt aan een gefaseerde invoering van het betaald parkeren in onze wijk. - Een brief van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van Amsterdam d.d inzake het genomen besluit betreffende de reconstructie van de J. Huizingalaan ter hoogte van de Lelylaan: de inrichting van 2

3 tweerichtingsverkeer-fietspaden wordt daarin afgewezen, maar wel zal gestreefd worden naar een betere opstelruimte voor fietsers op de kruising J. Huizingalaan/P. Calandlaan - Een brief van stadsdeel Slotervaart d.d als antwoord op onze brief van Inzake de toekenning van parkeervergunningen aan bewoners die hun garagebox als berging gebruiken (zie verder onder punt 6.) - Een uitnodiging van stadsdeel Slotervaart d.d voor een ideeënavond op 16 november inzake de komende herprofilering van de P. Borstraat, H. van Wijnstraat, E. v. Meterenstraat en de Burgersdijkstraat alsmede de 6 hofjes tussen deze straten. - Een uitnodiging van stadsdeel Slotervaart d.d voor een informatiemiddag op 17 november over de verkeerssituatie in de Comeniusstraat/Hemsterhuisstraat. b. Verzonden stukken - Een brief aan stadsdeel Slotervaart d.d met het verzoek het betaald parkeren niet gefaseerd in te voeren. - Een brief aan stadsdeel Slotervaart d.d met het verzoek om een garagebox ook als opslagruimte aan te mogen merken, zodat men niet verstoken blijft van een parkeervergunning op straat. 4. Goedkeuring verslag van de jaarvergadering van 28 mei 2009 Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 5. Begroting en contributievoorstel 2010 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en het voorstel de contributie ook voor 2010 te handhaven op 5.- per jaar. De vergadering geeft hieraan zijn goedkeuring. De nieuwe kascommissie, bestaande uit dhr. G. Willemse en mevr. M. Lammen met als reserve dhr. A. Plantema is reeds op de vergadering van 28 mei 2009 benoemd. 6. Huidige stand van zaken en ontwikkelingen in ons ledengebied - De plannen voor renovatie van De Schutse zijn voorlopig van de baan, gezien de precaire financiële situatie van de opdrachtgever, de SGBB. Het stadsdeel gaat beginnen met denken over invulling van het gebied tussen De Schutse en de Pro Rege school, en over gebruik van het leegstaande oude schoolgebouw. - De VHS zal erop aandringen dat er na inventarisatie van de ideeën in de buurt over de herprofilering van de 6 hofjes en omringende straten er eerst nog een inspraakavond komt alvorens het stadsdeel besluiten neemt. - Bewoners hebben bij het stadsdeel aangedrongen op snelheidsbeperkende maatregelen in de Comeniusstraat/ Hemsterhuisstraat, waar het gaat om sluipverkeer en te hard rijden. Omdat er daar een bus rijdt zijn (meer) drempels of versmallingen uit den boze, en de busroute mag niet verplaatst worden i.v.m. het feit, dat de bewoners van De Schutse grotendeels op openbaar vervoer zijn aangewezen. Als oplossingen resteren dan alleen een bussluis of een verzinkbare drempel. Beiden betekenen een enorme ingreep in het verkeer in de buurt: men zal moeten omrijden om de oprit van de Lelylaan te bereiken en het gevaar bestaat dat ouders van kinderen op de Pro Rege school juist via de Comeniusstraat gaan rijden. Op de inloopmiddag op 17 november worden de meningen in de buurt gepeild. - Wat betreft de parkeervergunningen voor eigenaars/huurders van garageboxen die deze als bergruimte gebruiken gaat het stadsdeel niet in op onze argumenten, dat er in onze buurt geen sprake is van schaarste aan parkeerruimte, dat 90% van de garageboxhouders deze als bergruimte gebruikt en dat het bestemmingsplan wel degelijk spreekt van garageboxen en/of bergingen. Het bestuur zal zoveel mogelijk informatie inwinnen en er allereerst naar streven om in overleg met het stadsdeel tot een oplossing te komen. Zo nodig moeten er juridische stappen genomen worden, maar niet zonder voorafgaande consultatie van de leden. - Door de gefaseerde invoering van het betaald parkeren (ten oosten van de Johan Huizingalaan al wel, ten Westen ervan nog niet) is er in onze buurt opeens ongekend grote parkeerdruk ontstaan. Het stadsdeel reageert hier uitermate laconiek op. 7. Meldpunt Overlast van de VHS Dhr. Wiggers maakt melding van de volgende incidenten: - Opnieuw was er in juni jl. veel geluidsoverlast van het Sloterplas-festival; op klachten daarover van m.n. bewoners van de Bakhuizen van den Brinkhof werd door de stadsdelen Slotervaart en Osdorp niet gereageerd. - Zeer recentelijk werd er om ca uur een poging tot beroving van een meisje gedaan bij de ingang van de Everard van Reijdhof. - Er is in de Pieter Borstraat ingebroken door het glas van de voordeur in te slaan (o.a. sieraden werden gestolen) Het verdient aanbeveling om de voordeur te beveiligen met ijzeren staven o.i.d. en om geen sleutels zichtbaar in de gang op te hangen! 8. Rondvraag Dhr. R. Bunnik vraagt wat er terecht gaat komen van de belofte van het stadsdeel, dat de punt bij de Pro Rege school een groengebied(je) zou worden? het probleem lijkt te zijn, dat de school dit wel wil realiseren, maar dat het 3

4 stadsdeel opziet tegen de onderhoudskosten ervan. 9. Rondleiding door de Pro Rege school Monique Fonck en Saskia van Kreveld, beiden behorend tot het onderwijzend personeel van de Pro Rege school, vertelden dat de school nu ruim 400 leerlingen telt, van 15 verschillende nationaliteiten. De Pro Rege school geeft serieuze aandacht aan kennisverwerving, taal en rekenen, maar heeft daarnaast gekozen voor de profilering kunst en cultuur. Binnen schooltijd zijn er lessen in drama en muziek, waarvoor een speciaal lokaal en een theaterzaal ter beschikking staan. In de hal kan het kunstwerk bewonderd worden, dat ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw op 26 maart jl. gemaakt is door leerlingen samen met kunstenaars van buiten de school: in draaibare cilinders, nu dichtgesoldeerd, hebben de leerlingen briefjes met wensen gedeponeerd. Na 50 jaar zullen de cilinders geopend worden en kunnen de huidige leerlingen dan tijdens een reünie vaststellen, in hoeverre hun hoop en verwachtingen zijn uitgekomen! Beide onderwijzeressen leidden de aanwezigen vervolgens rond door de hele school. Vele klaslokalen voor de groepen 1 t/m 8 bleken een digitaal schoolbord (!) te hebben. Wij bekeken het gymlokaal, de bibliotheek, het computerlokaal, de leraarskamer en het dakterras voor het onderwijzend personeel. De school heeft ook een inpandige ruimte voor de tussenschoolse opvang, die verzorgd wordt door Impuls. Tenslotte bedankte de voorzitter Monique Fonck en Saskia van Kreveld hartelijk voor de interessante rondleiding en overhandigde hen als dank een boeket bloemen voor in de leraarskamer. 10. Sluiting De vergadering werd rond uur besloten, waarna de voorzitter de aanwezigen uitnodigde voor een afsluitend gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. A C T U E E L N I E U W S Herinrichting hofjes en straten tussen Cornelis van Alkemadestraat en Hemsterhuisstraat. Hierover heeft op 16 november jl. een informatieen ideeënavond plaatsgevonden. Met behulp van het bestuur zijn per hof afspraken gemaakt om op locatie nog nadere voorstellen met de projectleider te bespreken voor herinrichting. Eveneens zijn voorstellen gedaan door een groepje omwonenden voor de openbare ruimte ten noorden van de ProRege school. Met de diverse geopperde suggesties zal het stadsdeel een herinrichtingsplan opstellen, waarover dan nog inspraak volgt. Omdat onze buitenruimten er zeer kaal uitzagen is ter inspiratie aan de projectleider het VHS-boekje Beeld van een buurt aangeboden! Verkeersveiligheid Comeniusstraat Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer in de Comeniusstraat en de Hemsterhuisstraat is er op 17 november jl. een informatiebijeenkomst geweest over de verkeerssituatie inzake mogelijke snelheidsremmende maatregelen. In de bewonersbrief van het stadsdeel van 7 april jl. werd gemeld dat uit bovenstaande bewonersraadpleging bleek dat er nauwelijks draagvlak bij de bewoners is voor de voorgestelde oplossingen om het verkeer af te remmen nl. een bussluis of een beweegbare drempel. Er is besloten om op dit moment geen verkeersmaatregelen te nemen. De situatie zal weer besproken worden met de omwonenden bij de toekomstige herinrichting van de Comeniusstraat in Inmiddels zijn er wel snelheidsmetende waarschuwingsborden (werkend op zonneenergie) geplaatst in de Comeniusstraat en na het viaduct in de Louis Bouwmeesterstraat. Invoering betaald parkeren In de bewonersbrief van 12 maart jl. van het stadsdeel zijn wij geïnformeerd over het uitstel van de invoering tot uiterlijk juli De nieuwe parkeerautomaten worden gelukkig uitgerust met een gebruiksvriendelijk aanraakscherm (touchscreen) in plaats van de irritante draaiknopautomaten en er kan niet meer met munten betaald worden. In mei ontvangen we informatie over het aanvragen van een parkeervergunning. Hoofdstoppen electra Gesignaleerd werd dat in twee blokjes van de Bakhuizen van den Brinkhof alle huizen een eigen hoofdstop gaan krijgen, zonder kosten voor de bewoners. Bij navraag bij Liander hebben we vernomen, dat de Dienst Toezicht Electra van Amsterdam heeft besloten om in de hele stad de woningen te voorzien van een eigen hoofdstoppenkast, zonder kosten voor de bewoners. In ons ledengebied is allereerst de Bakhuizen van den Brinkhof aan de beurt, en daarna de straten en hofjes, waar binnenkort een herprofilering gaat plaatsvinden. 4

5 Financieel jaarverslag 2009 Alle bedragen zijn in Euro s. Balans per 31 december Activa ING Bankrekening 194,37 231,29 Plusrekening 1.019,83 561,34 Roparcorekening 3.639, ,97 Totaal 4.853, ,60 Passiva Nog te betalen 63,24 67,35 Vooruitbetaalde contributie 76,00 71,00 Reserves 4.714, ,25 Totaal 4.853, ,60 Staat van baten en lasten Lasten Kosten 1.170,81 913,71 Batig saldo 527,13 819,95 Totaal 1.697, ,66 Baten Contributie 1.583, ,00 Vooruitbetaalde contributie 10,00 0,00 Rente 104,94 157,66 Totaal 1.697, ,66 Specificatie van de uitgaven Rekening Begroting Rekening Begroting Infobulletin 364,60 500,00 378,28 500,00 Vergaderingen 263,96 250,00 207,79 300,00 Kantoorkosten 136,12 250,00 428,31 250,00 Web-site 36,68 40,00 40,55 45,00 KvK 27,00 50,00 26,14 45,00 Diversen 85,35 200,00 89,74 200,00 Batig saldo 819,95 410,00 527,13 320,00 Totaal 1.733, , , ,00 Inkomsten. Contributie 1.550, , ,00 Rente 150,00 104,94 110,00 Totaal 1.700, , ,00 Verslag van de penningmeester Zoals gebruikelijk bied ik u hierboven de balans per 31 december 2009 aan met de baten en lasten over dat jaar Ter vergelijking is ook het voorgaande jaar opgenomen evenals de begroting 2010 zoals die door u werd vastgesteld. Het verslagjaar is afgesloten met een positief saldo dat wat hoger is dan begroot. Er is iets meer contributie ontvangen terwijl de meeste kostenposten uiteindelijk lager bleken dan verwacht. Alleen de kantoorkosten vielen hoger uit door een incidentele post namelijk het laten drukken van enveloppen. Harmen Miedema, penningmeester. 5

6 vervolg Actueel Nieuws Johan Huizingalaan 140 In de Westerpost werd door het stadsdeel gepubliceerd dat er een ontheffing van het bestemmingsplan aangevraagd was voor Johan Huizingalaan 140 met de omschrijving ontheffing t.b.v. de realisering van een lounge. Telefonische navraag leverde op, dat het om een relaxende caféruimte zou gaan, maar dat de precieze bedoeling nog nagevraagd zou worden. Gezien de overlast in het verleden van een café aan de Johan Huizingalaan leek ons een dergelijk café geen goed idee en lag een VHS-bezwaarschrift voor een horecavergunning al voorhanden. Vervolgens informeerde het stadsdeel ons dat de terminologie van deze aanvraag in termen van het bestemmingsplan niet klopte en dat de aanvraag inmiddels al was afgewezen, zodat een schrijven door de VHS overbodig was. Inbraakwerende maatregelen Inmiddels zijn in ons ledengebied tussen Johan Huizingalaan en het Sloterpark door de politie huis aan huis setjes SELECTA-DNA uitgedeeld. Dit is een onzichtbare vloeistof waarmee bewoners hun eigendommen kunnen merken; de politie kan via een code in deze vloeistof bij gestolen artikelen traceren van welk adres deze afkomstig zijn. Er zijn ook raamstickers bij om potentiële dieven af te schrikken. Op straat is de buurt gemarkeerd als tegen inbraak beveiligd gebied. Dit moet de recente toename van het aantal inbraken in woningen in onze buurt een halt toeroepen. Aanmeldingsformulier Ondergetekende geeft zich op als lid van de Vereniging Naam : Adres : Postcode : Telefoon : 020- en/of 06- adres : Datum : Handtekening : U kunt het ingevulde formulier sturen naar het Secretariaat VHS, E. van Meterenstraat 21, 1065AN Amsterdam. Een met bovenstaande gegevens naar is natuurlijk ook goed. U kunt de contributie van 5,- overmaken op ons bankrekeningnummer U ontvangt dan naast een ledenpas, waarmee u bij diverse buurtwinkels 10% korting kunt krijgen, ook het boekje Beeld van een buurt. 6

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 2 Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 april 2009. Plaats: Tijd: restaurant

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Nummer 2012/1, April 2012 Bestuur VVD afdeling Leiderdorp Voorzitter: De heer ir. J. (Jos) Gerrese

Nadere informatie

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond

etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond Kwartaalblad voor fietsend Zuidoost-Brabant januari 2014 Ventiel 152 - Kwartaalblad 2 voor

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie