Infobulletin, Jaargang 33, nummer 116, mei van Huiseigenaren Slotervaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobulletin, Jaargang 33, nummer 116, mei 2010. van Huiseigenaren Slotervaart"

Transcriptie

1 Infobulletin, Jaargang 33, nummer 116, mei 2010 VHS Vereniging E. van Meterenstraat 21, 1065AN Amsterdam, Bankrek Van de bestuurstafel De lente is gekomen! Het groen komt langzaam tevoorschijn na zo n lange en koude winter. De bloembollen verschijnen feestelijk in onze tuinen, in de perken en het park. Terwijl wij dit schrijven is het heel rustig in de buurt want de zilvergrijze vogels staan aan de grond vanwege de overwaaiende aswolk uit IJsland. De enige geluiden komen van fluitende vogels en spelende kinderen. En er is (nog) geen lawaai van renovaties en herprofileringen, er zijn geen dreigende plannen. Dus voorlopig is het genieten van onze heerlijke woonplek in Slotervaart! Waar wel van alles gebeurt is op het naburige watersporteiland waar men bezig is met de uitvoering van de opwaardering van het Watersportcentrum en de parkeerplaats. Aanleiding voor ons om Femke Timmer van het Watersportcentrum uit te nodigen om ons het een en ander hierover te vertellen. Wij zien haar en ook uw komst op onze jaarvergadering van harte tegemoet. Tineke Rombout Hanny Boncz Harm Miedema Don Zandbergen Contributie 2010 In de 1e week van februari jl. zijn de facturen voor de contributie 2010 en de nieuwe lidmaatschapskaartjes verspreid. Mocht u deze niet ontvangen hebben dan horen wij dit graag van u. Niet-leden Ook ú, als niet-lid, krijgt dit Informatiebulletin en wij hopen dat ook ú lid wilt worden van onze vereniging. Samen staan we sterk! U kunt zich aanmelden door een bedrag van 5,- over te maken op onze ING bankrekening U ontvangt dan tevens het boekje Beeld van een buurt dat ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan is uitgegeven. VHS Uitnodiging Jaarvergadering (niet-leden zijn ook van harte welkom) Presentatie opwaardering Watersportcentrum en omgeving door Femke Timmer, leidinggevende Watersportcentrum Donderdag 20 mei 2010, uur In basisschool Pro Rege Hemsterhuisstraat 87 1

2 A g e n d a uur Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 12 november Financieel jaarverslag 2009 (zie pagina 5 in dit IB) 6. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie 7. Rooster benoeming nieuwe bestuursleden 8. Terugblik op het gevoerde beleid 9. Stand van zaken en ontwikkelingen in ons ledengebied 10. Meldpunt Overlast van de VHS 11. Rondvraag P a u z e 12. Presentatie opwaardering Watersportcentrum en omgeving 13. Sluiting Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje. Ad 7. Roulatieschema VHS-bestuur: De Statuten zeggen hierover het volgende: Art.9.2 : Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is maximaal tweemaal herkiesbaar. Art. 9.3 : Afwijkingen van het bepaalde in lid 2 zijn slechts toegestaan bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. Bestuurslid Benoemd 1e herbenoeming 2e herbenoeming Tineke Rombout 2/10/ /10/ /11/2007 Harm Miedema 2/10/ /10/ /11/2007 Don Zandbergen Nov /5/ /6/2007 Hanny Boncz 27/5/ /6/2007 Voorstel is om akkoord te gaan met de tweede herbenoeming van Hanny Boncz. Vervolgens akkoord te gaan met de derde herbenoeming van Don Zandbergen waarbij art van de Statuten in werking treedt. De derde herbenoemingen van Tineke Rombout en Harm Miedema zullen in de volgende ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd worden. (art. 9.3.) Uiteraard kunnen zich altijd nieuwe kandidaten voor het bestuur melden! Concept Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 november 2009 Aanwezig: Bestuur: T. Rombout (voorzitter), H. Boncz (secretaris), H. Miedema (penningmeester) en D. Zandbergen (algemeen bestuurslid). Leden: Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de vele aanwezigen van harte welkom. 2. Mededelingen Er zijn geen mededelingen 3a. Ingekomen stukken - Een brief van stadsdeel Slotervaart d.d waarin vastgehouden wordt aan een gefaseerde invoering van het betaald parkeren in onze wijk. - Een brief van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van Amsterdam d.d inzake het genomen besluit betreffende de reconstructie van de J. Huizingalaan ter hoogte van de Lelylaan: de inrichting van 2

3 tweerichtingsverkeer-fietspaden wordt daarin afgewezen, maar wel zal gestreefd worden naar een betere opstelruimte voor fietsers op de kruising J. Huizingalaan/P. Calandlaan - Een brief van stadsdeel Slotervaart d.d als antwoord op onze brief van Inzake de toekenning van parkeervergunningen aan bewoners die hun garagebox als berging gebruiken (zie verder onder punt 6.) - Een uitnodiging van stadsdeel Slotervaart d.d voor een ideeënavond op 16 november inzake de komende herprofilering van de P. Borstraat, H. van Wijnstraat, E. v. Meterenstraat en de Burgersdijkstraat alsmede de 6 hofjes tussen deze straten. - Een uitnodiging van stadsdeel Slotervaart d.d voor een informatiemiddag op 17 november over de verkeerssituatie in de Comeniusstraat/Hemsterhuisstraat. b. Verzonden stukken - Een brief aan stadsdeel Slotervaart d.d met het verzoek het betaald parkeren niet gefaseerd in te voeren. - Een brief aan stadsdeel Slotervaart d.d met het verzoek om een garagebox ook als opslagruimte aan te mogen merken, zodat men niet verstoken blijft van een parkeervergunning op straat. 4. Goedkeuring verslag van de jaarvergadering van 28 mei 2009 Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 5. Begroting en contributievoorstel 2010 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en het voorstel de contributie ook voor 2010 te handhaven op 5.- per jaar. De vergadering geeft hieraan zijn goedkeuring. De nieuwe kascommissie, bestaande uit dhr. G. Willemse en mevr. M. Lammen met als reserve dhr. A. Plantema is reeds op de vergadering van 28 mei 2009 benoemd. 6. Huidige stand van zaken en ontwikkelingen in ons ledengebied - De plannen voor renovatie van De Schutse zijn voorlopig van de baan, gezien de precaire financiële situatie van de opdrachtgever, de SGBB. Het stadsdeel gaat beginnen met denken over invulling van het gebied tussen De Schutse en de Pro Rege school, en over gebruik van het leegstaande oude schoolgebouw. - De VHS zal erop aandringen dat er na inventarisatie van de ideeën in de buurt over de herprofilering van de 6 hofjes en omringende straten er eerst nog een inspraakavond komt alvorens het stadsdeel besluiten neemt. - Bewoners hebben bij het stadsdeel aangedrongen op snelheidsbeperkende maatregelen in de Comeniusstraat/ Hemsterhuisstraat, waar het gaat om sluipverkeer en te hard rijden. Omdat er daar een bus rijdt zijn (meer) drempels of versmallingen uit den boze, en de busroute mag niet verplaatst worden i.v.m. het feit, dat de bewoners van De Schutse grotendeels op openbaar vervoer zijn aangewezen. Als oplossingen resteren dan alleen een bussluis of een verzinkbare drempel. Beiden betekenen een enorme ingreep in het verkeer in de buurt: men zal moeten omrijden om de oprit van de Lelylaan te bereiken en het gevaar bestaat dat ouders van kinderen op de Pro Rege school juist via de Comeniusstraat gaan rijden. Op de inloopmiddag op 17 november worden de meningen in de buurt gepeild. - Wat betreft de parkeervergunningen voor eigenaars/huurders van garageboxen die deze als bergruimte gebruiken gaat het stadsdeel niet in op onze argumenten, dat er in onze buurt geen sprake is van schaarste aan parkeerruimte, dat 90% van de garageboxhouders deze als bergruimte gebruikt en dat het bestemmingsplan wel degelijk spreekt van garageboxen en/of bergingen. Het bestuur zal zoveel mogelijk informatie inwinnen en er allereerst naar streven om in overleg met het stadsdeel tot een oplossing te komen. Zo nodig moeten er juridische stappen genomen worden, maar niet zonder voorafgaande consultatie van de leden. - Door de gefaseerde invoering van het betaald parkeren (ten oosten van de Johan Huizingalaan al wel, ten Westen ervan nog niet) is er in onze buurt opeens ongekend grote parkeerdruk ontstaan. Het stadsdeel reageert hier uitermate laconiek op. 7. Meldpunt Overlast van de VHS Dhr. Wiggers maakt melding van de volgende incidenten: - Opnieuw was er in juni jl. veel geluidsoverlast van het Sloterplas-festival; op klachten daarover van m.n. bewoners van de Bakhuizen van den Brinkhof werd door de stadsdelen Slotervaart en Osdorp niet gereageerd. - Zeer recentelijk werd er om ca uur een poging tot beroving van een meisje gedaan bij de ingang van de Everard van Reijdhof. - Er is in de Pieter Borstraat ingebroken door het glas van de voordeur in te slaan (o.a. sieraden werden gestolen) Het verdient aanbeveling om de voordeur te beveiligen met ijzeren staven o.i.d. en om geen sleutels zichtbaar in de gang op te hangen! 8. Rondvraag Dhr. R. Bunnik vraagt wat er terecht gaat komen van de belofte van het stadsdeel, dat de punt bij de Pro Rege school een groengebied(je) zou worden? het probleem lijkt te zijn, dat de school dit wel wil realiseren, maar dat het 3

4 stadsdeel opziet tegen de onderhoudskosten ervan. 9. Rondleiding door de Pro Rege school Monique Fonck en Saskia van Kreveld, beiden behorend tot het onderwijzend personeel van de Pro Rege school, vertelden dat de school nu ruim 400 leerlingen telt, van 15 verschillende nationaliteiten. De Pro Rege school geeft serieuze aandacht aan kennisverwerving, taal en rekenen, maar heeft daarnaast gekozen voor de profilering kunst en cultuur. Binnen schooltijd zijn er lessen in drama en muziek, waarvoor een speciaal lokaal en een theaterzaal ter beschikking staan. In de hal kan het kunstwerk bewonderd worden, dat ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw op 26 maart jl. gemaakt is door leerlingen samen met kunstenaars van buiten de school: in draaibare cilinders, nu dichtgesoldeerd, hebben de leerlingen briefjes met wensen gedeponeerd. Na 50 jaar zullen de cilinders geopend worden en kunnen de huidige leerlingen dan tijdens een reünie vaststellen, in hoeverre hun hoop en verwachtingen zijn uitgekomen! Beide onderwijzeressen leidden de aanwezigen vervolgens rond door de hele school. Vele klaslokalen voor de groepen 1 t/m 8 bleken een digitaal schoolbord (!) te hebben. Wij bekeken het gymlokaal, de bibliotheek, het computerlokaal, de leraarskamer en het dakterras voor het onderwijzend personeel. De school heeft ook een inpandige ruimte voor de tussenschoolse opvang, die verzorgd wordt door Impuls. Tenslotte bedankte de voorzitter Monique Fonck en Saskia van Kreveld hartelijk voor de interessante rondleiding en overhandigde hen als dank een boeket bloemen voor in de leraarskamer. 10. Sluiting De vergadering werd rond uur besloten, waarna de voorzitter de aanwezigen uitnodigde voor een afsluitend gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. A C T U E E L N I E U W S Herinrichting hofjes en straten tussen Cornelis van Alkemadestraat en Hemsterhuisstraat. Hierover heeft op 16 november jl. een informatieen ideeënavond plaatsgevonden. Met behulp van het bestuur zijn per hof afspraken gemaakt om op locatie nog nadere voorstellen met de projectleider te bespreken voor herinrichting. Eveneens zijn voorstellen gedaan door een groepje omwonenden voor de openbare ruimte ten noorden van de ProRege school. Met de diverse geopperde suggesties zal het stadsdeel een herinrichtingsplan opstellen, waarover dan nog inspraak volgt. Omdat onze buitenruimten er zeer kaal uitzagen is ter inspiratie aan de projectleider het VHS-boekje Beeld van een buurt aangeboden! Verkeersveiligheid Comeniusstraat Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer in de Comeniusstraat en de Hemsterhuisstraat is er op 17 november jl. een informatiebijeenkomst geweest over de verkeerssituatie inzake mogelijke snelheidsremmende maatregelen. In de bewonersbrief van het stadsdeel van 7 april jl. werd gemeld dat uit bovenstaande bewonersraadpleging bleek dat er nauwelijks draagvlak bij de bewoners is voor de voorgestelde oplossingen om het verkeer af te remmen nl. een bussluis of een beweegbare drempel. Er is besloten om op dit moment geen verkeersmaatregelen te nemen. De situatie zal weer besproken worden met de omwonenden bij de toekomstige herinrichting van de Comeniusstraat in Inmiddels zijn er wel snelheidsmetende waarschuwingsborden (werkend op zonneenergie) geplaatst in de Comeniusstraat en na het viaduct in de Louis Bouwmeesterstraat. Invoering betaald parkeren In de bewonersbrief van 12 maart jl. van het stadsdeel zijn wij geïnformeerd over het uitstel van de invoering tot uiterlijk juli De nieuwe parkeerautomaten worden gelukkig uitgerust met een gebruiksvriendelijk aanraakscherm (touchscreen) in plaats van de irritante draaiknopautomaten en er kan niet meer met munten betaald worden. In mei ontvangen we informatie over het aanvragen van een parkeervergunning. Hoofdstoppen electra Gesignaleerd werd dat in twee blokjes van de Bakhuizen van den Brinkhof alle huizen een eigen hoofdstop gaan krijgen, zonder kosten voor de bewoners. Bij navraag bij Liander hebben we vernomen, dat de Dienst Toezicht Electra van Amsterdam heeft besloten om in de hele stad de woningen te voorzien van een eigen hoofdstoppenkast, zonder kosten voor de bewoners. In ons ledengebied is allereerst de Bakhuizen van den Brinkhof aan de beurt, en daarna de straten en hofjes, waar binnenkort een herprofilering gaat plaatsvinden. 4

5 Financieel jaarverslag 2009 Alle bedragen zijn in Euro s. Balans per 31 december Activa ING Bankrekening 194,37 231,29 Plusrekening 1.019,83 561,34 Roparcorekening 3.639, ,97 Totaal 4.853, ,60 Passiva Nog te betalen 63,24 67,35 Vooruitbetaalde contributie 76,00 71,00 Reserves 4.714, ,25 Totaal 4.853, ,60 Staat van baten en lasten Lasten Kosten 1.170,81 913,71 Batig saldo 527,13 819,95 Totaal 1.697, ,66 Baten Contributie 1.583, ,00 Vooruitbetaalde contributie 10,00 0,00 Rente 104,94 157,66 Totaal 1.697, ,66 Specificatie van de uitgaven Rekening Begroting Rekening Begroting Infobulletin 364,60 500,00 378,28 500,00 Vergaderingen 263,96 250,00 207,79 300,00 Kantoorkosten 136,12 250,00 428,31 250,00 Web-site 36,68 40,00 40,55 45,00 KvK 27,00 50,00 26,14 45,00 Diversen 85,35 200,00 89,74 200,00 Batig saldo 819,95 410,00 527,13 320,00 Totaal 1.733, , , ,00 Inkomsten. Contributie 1.550, , ,00 Rente 150,00 104,94 110,00 Totaal 1.700, , ,00 Verslag van de penningmeester Zoals gebruikelijk bied ik u hierboven de balans per 31 december 2009 aan met de baten en lasten over dat jaar Ter vergelijking is ook het voorgaande jaar opgenomen evenals de begroting 2010 zoals die door u werd vastgesteld. Het verslagjaar is afgesloten met een positief saldo dat wat hoger is dan begroot. Er is iets meer contributie ontvangen terwijl de meeste kostenposten uiteindelijk lager bleken dan verwacht. Alleen de kantoorkosten vielen hoger uit door een incidentele post namelijk het laten drukken van enveloppen. Harmen Miedema, penningmeester. 5

6 vervolg Actueel Nieuws Johan Huizingalaan 140 In de Westerpost werd door het stadsdeel gepubliceerd dat er een ontheffing van het bestemmingsplan aangevraagd was voor Johan Huizingalaan 140 met de omschrijving ontheffing t.b.v. de realisering van een lounge. Telefonische navraag leverde op, dat het om een relaxende caféruimte zou gaan, maar dat de precieze bedoeling nog nagevraagd zou worden. Gezien de overlast in het verleden van een café aan de Johan Huizingalaan leek ons een dergelijk café geen goed idee en lag een VHS-bezwaarschrift voor een horecavergunning al voorhanden. Vervolgens informeerde het stadsdeel ons dat de terminologie van deze aanvraag in termen van het bestemmingsplan niet klopte en dat de aanvraag inmiddels al was afgewezen, zodat een schrijven door de VHS overbodig was. Inbraakwerende maatregelen Inmiddels zijn in ons ledengebied tussen Johan Huizingalaan en het Sloterpark door de politie huis aan huis setjes SELECTA-DNA uitgedeeld. Dit is een onzichtbare vloeistof waarmee bewoners hun eigendommen kunnen merken; de politie kan via een code in deze vloeistof bij gestolen artikelen traceren van welk adres deze afkomstig zijn. Er zijn ook raamstickers bij om potentiële dieven af te schrikken. Op straat is de buurt gemarkeerd als tegen inbraak beveiligd gebied. Dit moet de recente toename van het aantal inbraken in woningen in onze buurt een halt toeroepen. Aanmeldingsformulier Ondergetekende geeft zich op als lid van de Vereniging Naam : Adres : Postcode : Telefoon : 020- en/of 06- adres : Datum : Handtekening : U kunt het ingevulde formulier sturen naar het Secretariaat VHS, E. van Meterenstraat 21, 1065AN Amsterdam. Een met bovenstaande gegevens naar is natuurlijk ook goed. U kunt de contributie van 5,- overmaken op ons bankrekeningnummer U ontvangt dan naast een ledenpas, waarmee u bij diverse buurtwinkels 10% korting kunt krijgen, ook het boekje Beeld van een buurt. 6

Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl Van het bestuur VHS

Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl Van het bestuur VHS Jaargang 28, nummer 106. oktober 2005 Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl Van het bestuur Sinds de koop van uw huis betaalt u twee maal per jaar een vergoeding

Nadere informatie

Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl VHS

Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl VHS Jaargang 29, nummer 108. mei 2006 Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl Van de bestuurstafel Eindelijk is de lente aangebroken. In onze tuinen en hoven vindt

Nadere informatie

Infobulletin, Jaargang 34, nummer 119, november van Huiseigenaren Slotervaart

Infobulletin, Jaargang 34, nummer 119, november van Huiseigenaren Slotervaart Infobulletin, Jaargang 34, nummer 119, november 2011 VHS Vereniging E. van Meterenstraat 21, 1065AN Amsterdam, VHS@vhslotervaart.nl, www.vhslotervaart.nl, Bankrek. 4545043 Van de bestuurstafel In onze

Nadere informatie

Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl VHS

Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl VHS Jaargang 28, nummer 105. mei 2005 Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl Van het bestuur De zomer is in aantocht. Onze tuinen groeien en bloeien.vele malen per

Nadere informatie

Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl Van het bestuur

Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl Van het bestuur Jaargang 28, nummer 104. februari 2005 Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl Van het bestuur heeft gehonoreerd en dat dhr. Michiel Voor onze eerste ledenvergadering

Nadere informatie

Infobulletin, Jaargang 31, nummer 113, november 2008. van Huiseigenaren Slotervaart. (niet-leden zijn ook van harte welkom)

Infobulletin, Jaargang 31, nummer 113, november 2008. van Huiseigenaren Slotervaart. (niet-leden zijn ook van harte welkom) Infobulletin, Jaargang 31, nummer 113, november 2008 VHS Vereniging E. van Meterenstraat 21, 1065AN Amsterdam, Tel. 020-3882633, VHS@vhslotervaart.nl, www.vhslotervaart.nl, Postgiro 4545043 V an de bestuurstafel

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart

Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart 25e jaargang nummer 96, Mei 2002 Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart Secretariaat: J. van Meurshof 1 1065 AM Beste leden, In onze laatste ledenvergadering hebben wij onze beleidsnotitie vastgesteld

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (niet-leden zijn ook van harte welkom)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (niet-leden zijn ook van harte welkom) Infobulletin, Jaargang 37, nummer 126, november 2014 Van het bestuur De laatste tijd leeft het idee bij velen in de buurt dat het grondwaterpeil nogal schommelt, waardoor in sommige huizen waarschijnlijk

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

VHS. Uitnodiging jaarvergadering (waarvoor ook niet-leden nadrukkelijk worden uitgenodigd) Gastspreker: buurtregisseur/wijkagent de heer Philip Hammel

VHS. Uitnodiging jaarvergadering (waarvoor ook niet-leden nadrukkelijk worden uitgenodigd) Gastspreker: buurtregisseur/wijkagent de heer Philip Hammel Jaargang 27, nummer 102. mei 2004 Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart Secretariaat E. van Meterenstraat 21, 1065AN VHS@wanadoo.nl www.vhslotervaart.nl Van het bestuur Met de verspreiding in februari

Nadere informatie

VHS. Van de bestuurstafel. Uitnodiging Jaarvergadering. Vrijdag 9 mei, uur In de serre van Zorgcentrum De Schutse, Comeniusstraat 20

VHS. Van de bestuurstafel. Uitnodiging Jaarvergadering. Vrijdag 9 mei, uur In de serre van Zorgcentrum De Schutse, Comeniusstraat 20 Infobulletin, Jaargang 31, nummer 112, mei 2008 VHS Vereniging E. van Meterenstraat 21, 1065AN Amsterdam, Tel. 020-3882633, VHS@vhslotervaart.nl, www.vhslotervaart.nl, Postgiro 4545043 Van de bestuurstafel

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur UITNODIGING ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV nodigt u daarom van harte uit voor

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009 Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009 1. Opening en mededelingen De secretaris opent om 20.05 uur de vergadering en heet de 12 aanwezige leden van harte welkom.

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 211 Beurtvaartadres Hofweg 33 - Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 13.4.21 3. Terugkoppeling VBBO 4. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 26 november 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Afwezig Tinka Nas (penningmeester) Afwezig Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken

Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken 3 februari 2015 1. Opening De voorzitter heet iedereen om 20.00 uur van harte welkom in zaal Irene bij de Grote Kerk en opent de vergadering. Aanwezig van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie.

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 24 april 2008 Betreft: Toelichting financiële stukken (aanpassing n.a.v. vaststelling jaarvergadering 24 april) In bijlage ontvangt

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Ondernemersvereniging Leidsche Rijn gehouden in Wasserij van der Kleij te Utrecht

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Ondernemersvereniging Leidsche Rijn gehouden in Wasserij van der Kleij te Utrecht Agenda: 1. Opening 2. Voorstellen nieuwe leden 3. Verslag algemene ledenvergadering 24-11-2015 4. Terugblik 2015/ambities 2016 -OVLR&BKO Ondernemersmarkt 5. Afscheid, benoemen en herbenoemen bestuursleden

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Het Algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Spinozalaan 33 2273 XC Voorburg Voorburg, 4 maart 2014 Geacht

Nadere informatie

JAARVERSLAG vanaf 6 oktober 2016 STICHTING DORPSKERK SPANKEREN

JAARVERSLAG vanaf 6 oktober 2016 STICHTING DORPSKERK SPANKEREN STICHTING DORPSKERK SPANKEREN Postadres: Overweg 5, 6956 AE Spankeren www.stichtingdorpskerkspankeren.nl info@stichtingdorpskerkspankeren.nl JAARVERSLAG 2016 vanaf 6 oktober 2016 Bankrekeningnummer: NL

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Het Oude Buurtje Nr. : 1 Datum : 11 juni 2015 Aanwezig bestuur : Leo Spruit (voorzitter), Larissa Dortland (penningmeester), Harm van Nieuwenhuijzen (algemeen

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum ANBI-gegevens Algemene gegevens: Naam ANBI: Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum KvK 40004327 RSIN/Fiscaal nr. 8025.43.339 Adres Noard

Nadere informatie

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten.

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in 2017 DATUM: Zaterdag, 29 april 2017 om 10.30 uur Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Agenda: 1. Opening

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoudsopgave

Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening Inhoudsopgave Ondertekening 3 Verslag kascontrole 5 Lasten en baten 7 Toelichting algemeen en lasten en baten 8 BALANS per 31 december 13 Toelichting op de BALANS per 31 december

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde. Huurdersvereniging De Stroken!

Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde. Huurdersvereniging De Stroken! Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde Huurdersvereniging De Stroken! Welkom! Mededelingen Verslag ALV 10 april 2014 Bestuursverkiezing door de leden Proost! Begroting 2015 Contributie

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Activiteitenreglement KBO Afdeling Veghel De KBO Afdeling Veghel kent een grote verscheidenheid aan activiteiten en daarmee ook een grote diversiteit van organisatie

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie