RTC Employabilityscan; eindrapportage voor fase 1 (analyse, haalbaarheidsstudie en conceptontwikkeling) van het project

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RTC Employabilityscan; eindrapportage voor fase 1 (analyse, haalbaarheidsstudie en conceptontwikkeling) van het project"

Transcriptie

1 RTC Employabilityscan; eindrapportage voor fase 1 (analyse, haalbaarheidsstudie en conceptontwikkeling) van het project 1. Inleiding A+O Fonds Rijk heeft aan EC O&P opdracht gegeven voor de 1 e fase voor (het inkopen of ontwikkelen van) een zelfbediening employabilityscan op het Rijkstalentencentrum (RTC). De opdracht was als volgt omschreven: De opdracht behelst het definiëren en ontwikkelen van een concept voor een digitaal zelfbedieningsinstrument voor ambtenaren voor het meten van hun eigen employability. Ten behoeve hiervan zal worden geïnventariseerd wat er binnen en buiten het Rijk beschikbaar is aan relevante concepten en instrumenten en wat er op de markt te koop is tegen welke kosten en voorwaarden. De bevindingen uit deze inventarisatie zullen dienen als input bij het te ontwikkelen concept. Het eindresultaat is een voorstel voor de definitie van een digitale employabilityscan en voor diverse scenario s voor de ontwikkeling daarvan, zoals: zelf ontwikkelen, haalbaarheid van het aansluiten bij de Arbeidsmarktpositiemeter en extern inkopen. In deze 1 e fase (analyse, haalbaarheidsstudie en conceptontwikkeling) zijn de volgende stappen nu afgerond: a. inventarisatie van dergelijke instrumenten binnen het Rijk (zie paragraaf 3.) b. inventarisatie van dergelijke instrumenten buiten het Rijk (zie paragfaaf 4.) c. voorstel voor het vervolg (zie paragraaf 5.) 2. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvattend kan op basis van de inventarisatie binnen en buiten het Rijk worden gesteld dat: er bij SSO s wel enkele instrumenten worden gebruikt maar die niet (volledig) aan de definitie uit onze opdracht voldoen; er buiten het Rijk partijen zijn die ruime kennis en ervaring hebben met dergelijke instrumenten, zowel voor de eigen organisatie als vanuit een marktpartij die kan (door)ontwikkelen voor opdrachtgevers met mogelijkheden voor maatwerk. 1/16

2 De conclusie die uit de reacties van de SSO s kan worden getrokken is dat: er geen behoefte is aan een extra instrument; er vraagtekens worden gezet bij de prioritering, mede in relatie tot andere projecten, en een mogelijke koppeling wordt gelegd met het project Digitaal Transparante Arbeidsmarkt (DTA); er een voorkeur is voor niet zelf bouwen, omdat er al veel op de markt is; er bij SSO s de wens is om aan te sluiten bij de Arbeidsmarktpositiemeter (AMPM). Opdrachtnemer geeft naar aanleiding van de verkregen informatie en inzichten de volgende aanbevelingen: geef prioriteit aan het (n.a.v. de gehouden evaluatie) doorontwikkelen en het bij de SSO s digitaal beschikbaar maken van de Arbeidsmarktpositiemeter t.b.v. het VanWerkNaarWerk onderzoek voor de vrijwillige en verplichte VWNW kandidaten; laat in dat project meenemen dat er de voorkeur naar uitgaat dat er een effectieve combinatie wordt gemaakt van een eerstelijns employabilityscan op het Rijkstalentencentrum ( harde factoren, voor alle rijksambtenaren toegankelijk) met de tweedelijns Arbeidsmarktpositiemeter (de zachte factoren, voor alle VWNW kandidaten als onderdeel van het VWNW onderzoek bij SSO professionals). 3. Inventarisatie binnen het Rijk naar instrumenten, en oproep experts SSO s Belastingdienst, DJI, Rijkswaterstaat en EC O&P (de 4 SSO s) en de mobiliteitsafdelingen van SZW en I&M zijn in het kader van deze opdracht benaderd en bevraagd. EC O&P (die de opdracht heeft aangenomen en de projectleiding heeft geleverd) heeft geen instrumenten die passen binnen deze opdracht, en is geïnteresseerd in een dergelijk instrument voor haar dienstverlening. Het antwoord van de SSO s op de vraag naar welke instrumenten, passende bij onze opdracht, er intern werden gebruikt, was als volgt: DJI: We maken bij DJI gebruik van de oriëntatiekit, via een aanbesteding van Meurs waarmee we goeie resultaten hebben (zie bijlage 1); We onderzoeken momenteel een kosteloos instrument van de Belastingdienst waar de medewerker ook zelf zijn acties op kan uitzetten met een goed resultaat (zie bijlage 2). Belastingdienst: Wij hebben bij de BD een employability portaal bij onze ICT organisatie (zie bijlage 3); Wij hebben een eigen BD project om een CV base op te zetten (zie bijlage 4) In de bijlagen 1 tot en met 4 is een toelichting opgenomen van deze door de SSO s genoemde instrumenten. 2/16

3 4. Inventarisatie buiten het Rijk naar instrumenten, en verkregen adviezen In het kader van de externe inventarisatie is gesproken met UWV die aan de opdracht verwante instrumenten heeft ontwikkeld en veel kennis hierover heeft, en Focus, een marktpartij die voor veel grote organisaties dergelijke instrumenten heeft onwikkeld. In de bijlage 5 en 6 is een toelichting opgenomen van de concepten van deze twee organisaties, de ontvangen adviezen en verwijzingen naar openbare sites voor instrumenten en gegevens. 5. Voorstel voor het vervolg Op basis van de verkregen informatie en inzichten heeft de projectleiding als resultaat van deze fase niet verder geïnvesteerd in een uitgebreide conceptontwikkeling. Hieronder doet de projectleiding een voorstel voor een mogelijk vervolg; een concept voor de eerstelijns employabilityscan op het Rijkstalentencentrum in combinatie met de tweedelijns Arbeidsmarktpositiemeter bij de VWNW-professionals van de SSO s. Definitie; conform opdrachtbeschrijving Employability is het vermogen van medewerkers om werk te verkrijgen en werk te behouden in een werkomgeving die voortdurend andere eisen stelt aan de competenties van een medewerker. Het idee achter deze opdracht is dat een employabilityscan een goede en zinvolle aanvulling is op de zelf-assessments die op het Rijkstalentencentrum, onderdeel van de het platform carrièresite overheid (CSO-platform) staan. De medewerker zal met behulp van dit instrument worden uitgenodigd zijn/haar employability te onderzoeken. Het resultaat van de scan motiveert en stimuleert de medewerker om op regelmatige basis aan zijn/haar loopbaanontwikkeling te werken. Dit heeft een positief effect op de bewustwording van een medewerker dat hij/zij een eigen verantwoordelijkheid heeft om het werkvermogen op peil te houden. Concept; een voorstel Eerstelijns: Ambtenaren die niet de herplaatsbaar status hebben kunnen zelfstandig, plaats- en tijdonafhankelijk en zonder medeweten van anderen, hun arbeidsmarktpositie bepalen. Dit doen zij door op het RTC een aantal ( harde ) vragen te beantwoorden, zoals over leeftijd, opleiding, functiegroep, duur in huidige functie, salaris en regio. Deze factoren/parameters en de weging daarvan kunnen worden bepaald op basis van ervaringen van experts, en/of bewijs uit te verrichten onderzoek, en/of door inkoop van een dergelijke test en/of de database die daarachter hangt. Vervolgens geeft de meest eenvoudige variant dan een beeld/score over de persoonlijke kansen op de arbeidsmarkt. Deze scan/dit beeld kan worden uitgebreid met een link naar relevante vacatures (of formatie) binnen het Rijk met de Mobiliteitsbank en (via database) externe vacatures. De meest complete variant van de scan is geïntegreerd met de diverse en passende loopbaaninstrumenten op het RTC, en geeft ook een beeld van het (LinkedIn) netwerk. Het is aan te bevelen dat de (tweedelijns) Arbeidsmarktpositiemeter (AMPM) aansluit op de eerstelijns scan, dat de basis van beide instrumenten gelijk is en dezelfde uitkomst heeft. Daarom volgt hieronder een voorstel voor het aansluitende tweedelijns concept. 3/16

4 Tweedelijns: Ambtenaren die in aanmerking komen voor een traject VanWerkNaarWerk, worden verplicht gesteld om op het RTC de hierboven beschreven zelfbedieningscan in te vullen met de harde factoren. De uitslag van deze scan komt ook terecht bij de behandelende VWNW-professional. Deze adviseur leest deze gegevens in vóór het eerste gesprek met de medewerker. In het traject gaat de adviseur vervolgens de afstand tot de arbeidsmarkt verder onderzoeken met behulp van zachte factoren, zoals; zelfbeeld, flexibiliteit, energie en sollicitatievaardigheid. Daarvoor kunnen de resultaten van project AMPM worden benut en eventuele testen bij de SSO of op het RTC worden gebruikt. Met de uitkomst van dit onderzoek kan de adviseur een realistisch VWNW-plan opstellen. Met dit gecombineerde concept wordt tegemoet gekomen aan één van de uitkomsten uit de evaluatie van de AMPM, namelijk dat het voor de op te bouwen relatie tussen professional en medewerker en vanwege kostenefficiency niet optimaal is om in het gesprek tijd te moeten besteden aan het invullen van de benodigde ( harde ) gegevens. 4/16

5 Bijlagen De volgende bijlagen die hierna en in twee separate documenten zijn gevat, maken onderdeel uit van deze notitie: Bijlage 1 Oriëntatiekit e-portfolio- (MEURS HRM) Bijlage 2 IKHONO (Belastingdienst) Bijlage 3 Employability portaal bij ICT organisatie (Belastingdienst) Bijlage 4 Project om een CV base op te zetten (Belastingdienst) Bijlage 5 UWV Kenniscentrum; de Persoonsverkenner met separaat een gepubliceerd artikel - Bijlage 6 Focus/Sollicity; de KansenCheck met separaat een notitie van Focus - EC O&P/IDU Alice van t Veer Tonny van den Broek (juni 2013) 5/16

6 Bijlage 1 Oriëntatiekit -e-portfolio- (MEURS HRM) Wat is het en wat kan het? De testen - Persoonlijkheidstest: de bekende big 5 Kandidaten kunnen anderen uitnodigen om feedback te vragen, zij maken ook de test. - Drijfverentest: 4 basismotieven vertaald in 12 drijfveren. Per basismotief zijn er een paar drijfveren. De drijfveren worden steeds tegen elkaar afgezet. Het gaat om de 2 sterkste motieven en de 2 zwakste (bij die omgeving moet de medewerker niet willen werken). Ook hier kan feedback aan anderen gevraagd worden. - Teamrollen: De teamrollen van Belbin. Deze test kan de kandidaat ook door anderen laten invullen. Het verslag Bedoeld om de kandidaat een reflectieverslag te laten schrijven. Er wordt een bepaald format gegeven met vragen. Antwoorden daarop dwingt de kandidaat tot zelfreflectie en hij/zij kan putten uit de testgegevens. 1 e coachgesprek Na het verslag gemaakt te hebben gaat de kandidaat hierover in gesprek met de loopbaanadviseur. Psychologisch profiel Na het gesprek met de loopbaanadviseur maakt de kandidaat het psychologisch profiel. Hij/zij kan op basis van de testgegevens en de aanvullende informatie gaan schuiven op de factoren/testuitslagen, waardoor tot een realistischer profiel wordt gekomen. Vervolgens gaat de kandidaat verder richting de arbeidsmarkt. Beroepsinteresse TOP Er zijn 19 verschillende werkgebieden, per gebied een aantal vragen. Als de kandidaat aangeeft dat hij in een bepaald gebied absoluut niet wil werken dan kan hij die vragen overslaan. Aandachtspunt is dat de kandidaat niet te eng gaat kijken, hij/zij moet verleid worden om breder te kijken dan bijvoorbeeld alleen overheid. Er komt een beschrijving van de werkgebieden en een aantal titels van voorbeeldfuncties. Markeeropdracht/vacatureopdracht De kandidaat markeert 4 vacatures in wat daarin aanspreekt en wat belemmert. Kandidaat kan kiezen voor zelf zoeken naar vacatures via de zoekmachine of op internet of via at random aangereikt krijgen. Na het markeren volgen steeds opdrachten om te verfijnen of te focussen naar wat de kandidaat nog wil of moet doen of wat voor hem/haar van belang is. Vacaturezoekmachine Alle online vacatures die beschikbaar zijn worden gescand en binnengehaald. Dit is een database en deze wordt dus dagelijks ververst. De kandidaat kan daarin een zoekprofiel aanmaken; er worden keuzemogelijkheden aangegeven. Daarin worden ook de resultaten van de gedane opdrachten meegenomen. 6/16

7 Actieplan Algemeen, terugblik, verbinding en actie zijn de tabjes. Weer een geleide activiteit met vragen op basis waarvan de kandidaat een reflectief verslag en actieplan schrijft. Het traject wordt dan afgesloten met een 2 e loopbaangesprek. Sommige kandidaten hebben tussendoor één of twee extra gesprekken nodig. Hoe werkt het en waar staat het? Op internet. Het instrument wordt door MEURS Q1000 genoemd en de e-portfolio is op maat gemaakt voor DJI. Aparte beheersomgeving voor adviseur en gebruikersomgeving voor kandidaat. De adviseur maakt een kandidaat aan in de beheersomgeving, vervolgens wordt de kandidaat per uitgenodigd en daarna kan deze zelf aan de slag. Wat zijn de ervaringen? Wanneer inzetten van de OK? - Wordt m.n. ingezet bij loopbaanoriëntatie en als middel om passende vacatures binnen te halen en vanuit de inhoud van de vacatures interesses aan te boren. - Bruikbaar voor zelfstandige en gemotiveerde kandidaten. Die echt bezig zijn met wat de volgende stap moet zijn en daarvoor zelf het initiatief nemen. - Soms is het nodig om te toetsen of de kandidaat vaardig genoeg is en of deze wijze van werken past. Dit geeft echter geen garantie tot succes. - De OK wordt niet snel ingezet bij laag geschoolden (lager dan MBO, hoewel zij niet per definitie niet goed kunnen afronden). Wat komen de adviseurs tegen? - De meeste kandidaten beginnen enthousiast met de vragenlijsten, dit loopt ook meestal goed en is goed te doen. Maar zetten vervolgens niet door met verslagen en vervolgacties. - De rapportages van blok 1 (persoonlijkheid, rollen en drijfveren) bieden inhoudelijk voldoende aanknopingspunten om in gesprek te gaan met de kandidaat en tot een profiel te komen. - De OK nodigt onvoldoende uit om door te gaan, ook al wordt dit wel geadviseerd door LBA. Het schrijven van reflectieverslagen wordt door kandidaten als lastig/moeilijk ervaren en men blijft daar dus hangen. - Kandidaten haken veelal af na het maken van de vragenlijsten en komen dan niet tot de vervolgstap (profiel schrijven en koppeling tussen profiel vacatures). - Mits de kandidaat zo ver komt, wordt de koppeling aan vacatures als goed ervaren - De oriëntatie op functies/vacatures wordt wel als zeer bewerkelijk ervaren. Men begrijpt het principe van filteren en selecteren, maar het is te omslachtig, te uitgebreid en er is geen zicht tijdens het invullen op een eindresultaat. Het gevolg is vaak dat de kandidaat (alsnog) afhaakt. - Als beroepenoriëntatie is de OK minder geschikt en te omslachtig. Gebruikersvriendelijkheid - De navigatie binnen de verschillende modules is niet voor iedereen duidelijk, Hbo ers kunnen er aardig mee uit de voeten, Mbo ers en lager haken af. - De weg vinden wanneer je eenmaal ingelogd bent is voor velen niet duidelijk. De eerste testen (vragenlijsten) gaan goed, daarna moet er een verslag gemaakt worden en dat is lastig te vinden zonder duidelijke uitleg. 7/16

8 - Kandidaten geven aan dat het lastig zoeken is in de applicatie wat ze waar kunnen vinden. Het is niet erg intuïtief. Terwijl het toch mensen zijn met een MBO+ nivo. - Het vraagt aandacht en tijd om OK in samenhang te overzien en de acties uit te zetten. - De testen vinden de kandidaten prettig, de uitleg hierover die erbij zit ook. 360 graden feedback is eenvoudig te organiseren en geeft veel inzicht. - Kandidaten ervaren het soms als lastig om een juiste keuze te maken aan welke personen een vragenlijst voor te leggen (voor feedback). Hier wordt dan regelmatig geen gebruik van gemaakt (ook omdat men bang is dat de nuance in de vragen ontbreekt en de kandidaat geconfronteerd wordt met een negatief oordeel.) - Kandidaten gaan er niet mee door, maken het niet af, vinden het teveel werk. Het ontbreekt ze vaak aan motivatie als ze écht aan de slag moeten. Zelfs wanneer er vooraf goed uitleg wordt gegeven, gebeurd het toch. - N.a.v. de vragenlijsten kunnen rapporten worden geprint. Er zijn echter 2 rapporten (2 versies) die veel overlap vertonen (met en zonder feedback verwerkt). Dit leidt tot onduidelijkheid (kandidaat weet niet welk rapport hij moet hebben, moet dus alles openen, nakijken, is erg arbeidsintensief), veel papier, dubbelingen in rapportages. - Technisch: nauwelijks problemen met verbinding, applicatie werkt eigenlijk altijd. - Helpdesk Meurs: prima ondersteuning. Conclusie De meeste adviseurs zijn van mening dat de OK te weinig ingezet kan worden voor het type kandidaat bij DJI. Het wordt als te omslachtig en gebruikersonvriendelijk ervaren. Een groot deel van de kandidaten (70%?) komt niet tot afronding. Dat ligt vaak aan de motivatie (afhaken, te omslachtig, gebrek aan inzicht/geen samenhang zien), maar soms ook omstandigheden (ziek, andere baan, berusting). Opleidingsniveau speelt hierbij een rol (begrijpen van de kit, problemen bij niveau MBO en lager, regelmatig ook bij HBO). Verslagen worden zelden gemaakt. Tijdens het gesprek komt er e.e.a. op papier. De meeste adviseurs geven aan liever andere middelen te gebruiken om tot gesprek en resultaten te komen. De vragenlijsten uit het eerste deel van de OK worden als bruikbaar ervaren om tot een persoonsprofiel te komen. 8/16

9 Bijlage 2 IKHONO (Belastingdienst) Wat is het en wat kan het? IKHONO is ontwikkeld door medewerkers van de Belastingdienst met instemming van de Belastingdienst. De ontwikkelaars van IKHONO & IKHOACH - Jeroen Meliëzer, Johan de Veer, Martin Knibbe en Nathalie Ladan - zijn al jaren werkzaam als adviseur op het terrein van HRM en organisatieadvies. Hun drijfveer is om aantrekkelijke, laagdrempelige, goed onderbouwde leer- en ontwikkelinstrumenten te ontwerpen voor een brede groep mensen. IKHONO is ontwikkeld voor gebruik binnen overheid en andere organisaties en is 1 van de instrumenten die medewerkers vanuit de Belastingdienst zelf kunnen benaderen om inzicht te krijgen in zichzelf.*) IKHONO geeft inzicht in krachten en talenten en is vormgegeven vanuit beelden. IKHOACH is een zelfbedacht woord dat uitdrukt dat je prima je eigen coach kunt zijn. De IKHOACH is een 'doe het zelf' coach. De IKHOACH modules bieden korte praktische online leermodules aan waarin zelfwerkzaamheid het succes bepaalt. IKHONO en IKHOACH zijn gebaseerd op aantoonbaar werkende principes uit de psychologie van werken en leren. IKHONO betekent kracht. IKHONO helpt om eigen krachten te ontdekken en om uit zichzelf te halen wat een persoon in zich heeft. IKHONO is er om te inspireren en zekerheid te geven over wat een persoon wil of kan. Concrete mogelijkheden: Zelf met de werkkrachten van IKHONO ONLINE je kracht en inspiratie ontdekken en in beeld brengen. Met IKHOACH jezelf coachen bij het ontwikkelen van belangrijke loopbaanvaardigheden. Op TEST JEZELF tests maken om je talenten, vaardigheden en motieven te verkennen. Via MEER WETEN veel te weten komen over inspiratie, gedrag en gesprekken. Via MEER DOEN in contact komen met mensen die je kunnen helpen en adviseren. *) Omdat het product is ontwikkeld met gemeenschapsgeld is IKHONO ook beschikbaar voor medewerkers binnen andere overheidsorganisaties. Dit is afgestemd met Susan Lammers, directeur Belastingdienst voor Kennis en Communicatie. Als de wens bestaat om IKONO structureel in te zetten binnen andere overheidsorganisaties is het uitdrukkelijke verzoek van Susan Lammers om hierover rechtstreeks contact met haar op te nemen. 9/16

10 Bijlage 3 Employability portaal bij Belastingdienst Wat is het en wat kan het? Vanuit de dienstverlening Employability trajecten was vanuit begeleiding door de Employability adviseur (E adviseur) behoefte aan instrumenten (online vragenlijsten) die op verschillende manieren helpen om de loopbaanmogelijkheden en zelfredzaamheid hierin te verkennen en te vergroten. De medewerker heeft een eigen digitale werkruimte, in het e-portfolio kan hij/zij alle rapportages en documenten omtrent zijn/ haar employability vraag opslaan. Algemene uitgangspunten Adequate dienstverlening zodat de medewerker na de interventie stappen kan zetten in het traject en in zijn loopbaan. Het instrument dient mobiliteit te bevorderen. De kennis en expertise van de aanbieder dient van toegevoegde waarde te zijn aan de reeds bestaande instrumenten/producten en diensten van het Employability Center, leverancier dient een bewezen status van dienst te hebben op dit terrein. Specifieke eisen Medewerker en EC adviseur hebben een inlog. Het instrument is gebruiksvriendelijk en laagdrempelig. Testuitslagen kunnen eenvoudig geïnterpreteerd worden door een ervaren EC adviseur. De resultaten van de testen kunnen worden opgeslagen in het e-portfolio van de medewerker en rapport kan gegenereerd door de EC adviseur. Mogelijkheid tot het uploaden van documenten, zoals CV en assessmentrapport. Medewerker heeft een eigen digitale werkruimte, een e-coaching module voor het optimaal begeleiden van de medewerker. Met het instrument is positieve ervaring opgedaan binnen het Rijk. Hosting en back-upfaciliteiten dienen optimale garantie voor de bescherming van persoonsgegevens De database is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Samenstelling en specifieke eisen aan het instrument Het instrument geeft een compleet beeld van waar iemand staat en wat nodig is om het loopbaan doel te bereikenv Resultaten kunnen worden gebruikt bij opleidings- of beroepskeuzetraject en advies bij loopbaanontwikkeling. Het vertrekpunt is Waar sta jij? (employabilitycheck) In kaart wordt gebracht, dmv een vragenlijst naar Persoonlijke Flexibiliteit, hoe de medewerker omgaat met veranderingen. Wie ben jij? Dmv een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst worden belangrijkste persoonseigenschappen en werkkwaliteiten in kaart gebracht. En de belangrijkste carrierewaarden worden geinventariseerd. 10/16

11 Wat kan jij? Dmv feedback op werkkwaliteiten toets de medewerker of het beeld klopt met het beeld dat anderen hebben. Daarnaast verzamelt de medewerker zijn persoonlijke levenssuccessen. Wat wil jij? Dmv een interessevragenlijst voor Taken en Sectoren krijgt de medewerker inzicht in werksectoren en taken die kunnen helpen bij het maken van keuzes op studie en/of loopbaangebied. Via de module Jobspin kan gezocht worden naar vacatures, bedrijvensites, intermediairs en arbeidsmarktinformatie. Wat doe jij? Dmv JOBXS kan de medewerker zich oriënteren op een nieuwe baan. Zoekopdrachten kunnen worden bewaard en vacatures kunnen gecombineerd met het eigen LinkedIn netwerk. De resultaten van de vragenlijsten kunnen een rol spelen (of een signaalfunctie hebben voor verder onderzoek) bij de afweging die kandidaten moeten maken bij studie-loopbaankeuzen en inzetbaarheid voor bepaalde functies en werkzaamheden. Het instrument draagt bij aan heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Objectieve persoonlijke analyse met betrekking tot de uitslag. Het instrument is bruikbaar voor verschillende doelgroepen, van niveau laag tot hoog opgeleiden. Medewerker kan thuis of op het werk zelfstandig werken met het instrument, via e-coaching kan contact worden gelegd met de employabilityadviseur Er is een directe koppeling met beroepen en opleidingen database ( informatie over beroepen en opleidingen). Er is een koppeling met vacatures (Vacaturebank). 11/16

12 Bijlage 4 Project om een CV base op te zetten (Belastingdienst) Wat is het en wat kan het? Het strategisch personeelsplan Belastingdienst 2015 is de basis voor project CV-base (dit is het project werk+ geworden). De Belastingdienst wil de doorstroom van medewerkers naar andere functies binnen haar organisatie vergroten. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het streven van de Belastingdienst om de inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren en te flexibiliseren. Ook wil de Belastingdienst hiermee haar medewerkers kansen bieden om zich verder te ontwikkelen en andere ervaringen op te doen. Een flexibeler personeelsbestand maakt het bovendien makkelijker in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Doorstroom is ook nodig met het oog op het opvangen van de taakstelling van de Belastingdienst. De komende jaren stromen geleidelijk steeds meer medewerkers uit omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Op de kortere termijn leidt de taakstelling ertoe dat de Belastingdienst de daardoor openvallende plekken nog niet met externe instroom kan invullen. Daardoor dreigen onevenwichtigheden te ontstaan in de verdeling van medewerkers over beschikbare functies. De belastingdienst zet dan ook stevig in op doorstroom van medewerkers van functies met overbezetting naar vrijkomende functies. Op de wat langere termijn wil de Belastingdienst bij het vervullen van vacatures weer op de externe arbeidsmarkt werven. Wat gaat de Belastingdienst doen? 1. De Belastingdienst maakt beter inzichtelijk over welke kennis, ervaring en competenties haar medewerkers beschikken; 2. De Belastingdienst vervangt uitzendkrachten door eigen personeel; 3. De Belastingdienst maakt medewerkers mobiel in het kader van de concentratie van haar huisvesting; 4. De Belastingdienst heft blokkades voor verticale doorstroming van medewerkers op; 5. De Belastingdienst leidt medewerkers gericht op voor doorstroom naar opengevallen vacatures; 6. De Belastingdienst organiseert regionale arbeidsmarkten binnen de Belastingdienst; 7. De Belastingdienst zet art. 57 en 58 ARAR in om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Uitwerking van punt 1; Belastingdienst maakt beter inzichtelijk over welke kennis, ervaring en competenties haar medewerkers beschikken De krimp van de formatie van de Belastingdienst maakt het op de korte termijn noodzakelijk de doorstroom van medewerkers binnen de Belastingdienst te vergroten. Doet de Belastingdienst dat niet, dan blijven ze aan de ene kant zitten met onvervulbare vacatures, terwijl ze aan de andere kant overbezetting in stand houden. Dat is slecht voor de continuïteit van het werk van de Belastingdienst. Vanaf 2015/16 wordt het weer makkelijker voor de vervulling van vacatures extern werven. Om doorstroom binnen de Belastingdienst te vergemakkelijken, maakt de Belastingdienst beter inzichtelijk over welke kennis, ervaring en competenties haar medewerkers beschikken, en wat hun loopbaanwensen zijn. Al deze informatie brengen ze 12/16

13 gestructureerd in kaart, gekoppeld aan een mobiliteitsbank. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het vullen en actualiseren van hun gegevens. Waar staat het project Werk+ op dit moment? Op basis van prototyping heeft de Belastingdienst ten aanzien van: 1. Het beter inzichtelijk maken over welke kennis, ervaring en competenties haar medewerkers beschikken, en wat hun loopbaanwensen zijn; 2. Deze informatie gestructureerd in kaart gebracht en gekoppeld aan een mobiliteitsbank; 3. Dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor het vullen en actualiseren van hun gegevens; de wensen van medewerkers, managers en adviseurs in beeld gebracht. De Belastingdienst heeft de wens uitgesproken om daar waar mogelijk zoveel mogelijk te willen aansluiten bij ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid. In aansluiting op deze wens is door de Belastingdienst contact gezocht met DGOBR-WM-ECO&P-IDU om op basis van de uitkomst van het traject van prototyping te onderzoeken in hoeverre het CSOplatform past of pasbaar te maken is als oplossing. De eerste resultaten worden in het vierde kwartaal van 2013 verwacht. Relatie tussen het project Werk+ en de employabilityscan Op basis van de op dit moment beschikbare informatie is er geen directe relatie tussen het product employabilityscan en het project Werk+. Dit omdat er binnen het project Werk+ op dit moment nog niet op productniveau wordt geacteerd. Er is wel een duidelijke relatie tussen het VWNW-beleid en het project Werk+. De oplossingen in het kader van Werk+ kunnen/moeten de uitgangspunten van VWNW-beleid ondersteunen. 13/16

14 Bijlage 5 UWV Kenniscentrum; de Persoonsverkenner Het concept Op basis van de beschikbare financiële middelen kan UWV nog naar schatting ongeveer 10 procent van de klanten die tussen de drie en twaalf maanden werkloos zijn met intensieve dienstverlening (face-to-face) ondersteunen. Het uitgangspunt is dat de WWklanten met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt hiervoor worden geselecteerd. Om te bepalen wie voor deze intensieve dienstverlening in aanmerking komt, gaat UWV gebruikmaken van het nieuw ontwikkelde digitale instrument UWV Persoonsverkenner. De rest van de WW-klanten zal dan aangewezen zijn op digitale dienstverlening. Het doel van de Persoonsverkenner is selectie en snelle diagnose van WW-klanten voor dienstverlening. Het instrument voorspelt de kans op werkhervatting binnen één jaar op basis van elf harde en zachte factoren en geeft inzicht in de belemmerende factoren van een WW-klant bij het vinden van werk. De Persoonsverkenner bestaat uit een korte lijst van twintig vragen die de klant invult vlak voor hij drie maanden werkloos is. De Persoonsverkenner geeft geen volledig persoonlijk profiel van de klant met diepgaand inzicht in diens competenties en capaciteiten om weer werk te vinden. Daarvoor beschikt UWV over de uitgebreide tests van de competentietestcentra. Het onderzoeksproject Voorspellers van werkhervatting uitgevoerd bij de WW-instroom in Noord-Holland, ging vooraf aan de totstandkoming van de Persoonsverkenner. Deze Persoonsverkenner (versie 1.0) is op basis van dit onderzoek voldoende onderbouwd om door UWV te kunnen worden geïmplementeerd in de loop van Adviezen Kies bij de bepaling van de juiste parameters en de weging daarvan, voor experience based (experts die input geven op basis van ervaring), of het meer wetenschappelijke evidence based (objectief onderzoek met als uitkomst wat de voorspellende parameters in een periode van bijvoorbeeld 2 jaar bij een grote groep als gevolg/waarde hebben gehad voor de kans op werk). Eventueel starten met experts en vervolgens onderzoek. Een onderzoeksopdracht kan worden gegeven aan universiteiten, of een marktplaats voor opdrachten aan onderzoeksbureaus waarbij deze gevraagd worden binnen het kader een creatieve oplossing te vinden voor het onderzoek. Indicatie van de benodigde middelen voor een dergelijk onderzoek: 2 jaar, 2 fte, 2 ton. Afweging maken tussen zelf ontwikkelen of inkopen. Elke 3 jaar opnieuw onderzoeken. Er zijn enkele openbare meetinstrumenten als test of met informatie te vinden op internet, zoals de UWV Werkverkenner (niet te verwarren met UWV Persoonsverkenner) en een instrument uit Australië. Niet alle parameters en/of waarden zullen (in gelijke mate) van toepassing zijn op een employabilityscan zoals in onze opdracht, i.v.m. status werk(eloosheid) en geografie, maar er is toch veel gemeenschappelijk wat inzicht geeft. Externe, openbare gegevens en instrumenten: Voorspellers van werkhervatting onderzoek: De werkverkenner op werk.nl: 14/16

15 Het andere voorspelmodel voor werkhervatting: En het onderzoeksrapport van dit model: 15/16

16 Bijlage 6 Focus/Sollicity; de KansenCheck Organisatie Sollicity (onderdeel van Focus) ontwikkelt Human Software ; kwalitatieve applicaties gericht op in-, door- en uitstroom van medewerkers. Werkgebieden: ehrm consultancy, vacaturediensten en matching, loopbaanportalen, ontwikkeling tests en tools. Opdrachtgevers o.a.: Achmea AMC Belastingdienst CNW Erasmus MC Philips Provincie Zuid-Holland Rabobank Universiteit Leiden Leids Universitair MC Het concept De KansenCheck van Focus/Sollicity kan worden toegepast indien het van belang is om: snel en adequaat inzicht te krijgen in de reële mogelijkheden voor medewerkers op de arbeidsmarkt (lokaal, regionaal, landelijk); vooraf een realistische én geobjectiveerde inschatting te maken van de meest passende begeleiding die iemand behoeft om een passende functie op de arbeidsmarkt te vinden; een indicatie te krijgen van passende begeleidingstrajecten (qua duur, inhoud, intensiteit) voor groepen boventalligen, het uitvoeren van arbeidsbemiddelingactiviteiten etc.; werkzoekenden te activeren om zélf de reële arbeidsmarkt te onderzoeken op basis van hun persoonlijke kwalificaties en arbeidswensen en -mogelijkheden. Vanuit de Kansencheck is het zelfbedieningsinstrument employabilityscan uit deze opdracht, op de volgende getrapte wijze te ontwikkelen en in te zetten: 1. Beeld Voor het verkrijgen van het beeld van de persoonlijke afstand tot de arbeidsmarkt. 2. Beeld en vacatures Zie 1., aangevuld met actuele vacatures (binnen/buiten Rijk) en arbeidsmarktinformatie. 3. Beeld, vacatures en integratie met loopbaaninstrumentarium Zie 2., geïntegreerd met het bestaande loopbaaninstrumentarium op het RTC De Kansencheck is modulair uitbreidbaar. Te denken valt aan integratie met het netwerk van medewerker, leidinggevende en/of mobiliteitsadviseur (via LinkedIn), en koppeling met andere instrumenten binnen het Rijk zoals FGR en het P-Direktportal. 16/16

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sta stil bij jezelf en kom in beweging

Ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sta stil bij jezelf en kom in beweging Ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Aanleiding Bij jongeren in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs is sprake van meervoudige problematiek: Vaak is er sprake

Nadere informatie

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden Project Ontsluiting Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden UWV WERKbedrijf Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ klanttevredenheid Uit onafhankelijk onderzoek (Cedeo, branchekeurmerk) blijkt dat maar liefst 96% van de medewerkers

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

We nemen jullie graag mee

We nemen jullie graag mee Maak de arbeidsmarkt transparant voor jongeren met een psychische arbeidsbeperking Ervaringen uit het veld en nieuwe innovaties. Leila Breden Productontwikkelaar CTC/ psycholoog UWV Werkbedrijf Quint Dozel

Nadere informatie

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment.

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment. Alles wat de HR professional wil weten over Online Assessments Wilt u een kandidaat uitnodigen om deel te nemen aan een Online Assessment? Wilt u weten hoe een Online Assessment is samengesteld of welke

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

WHITE PAPER. Top 6 meest zinvolle assessmomenten. talent assessment. 6. kans op contraproductief gedrag in de werkomgeving

WHITE PAPER. Top 6 meest zinvolle assessmomenten. talent assessment. 6. kans op contraproductief gedrag in de werkomgeving Top 6 meest zinvolle assessmomenten Het ene allesbepalende assessment wordt steeds vaker vervangen door talrijke assessmomentjes En op elk assessmomentje kun je iets meer te weten komen over iemands psychologische

Nadere informatie

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Jose Gravesteijn Jaap de Koning Kim Weistra Presentatie voor een bijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar en Recht, 14 april 2016 Inhoud Hoofdpunten

Nadere informatie

Transvorm Loopbaan Portal instructie uitgebreid programma: Maak werk van jezelf!

Transvorm Loopbaan Portal instructie uitgebreid programma: Maak werk van jezelf! Transvorm Loopbaan Portal instructie uitgebreid programma: Maak werk van jezelf! Het programma Maak werk van jezelf! binnen het Transvorm Loopbaan Portal is een uitgebreid programma om inzicht te krijgen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Welkom. De Loopbaanwijzer van FLOW WEP. Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Welkom. De Loopbaanwijzer van FLOW WEP. Fonds  Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties Welkom De Loopbaanwijzer van FLOW WEP Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties Je huidige functie Vorm met elkaar een rij op basis van functieduur (van kort naar lang) Je loopbaanplannen Ga staan als

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

Maak meer gebruik van je talenten!

Maak meer gebruik van je talenten! Maak meer gebruik van je talenten! MyTalent helpt je om meer te doen met je talenten. Dit online programma biedt je de mogelijkheid om je talenten te ontdekken en een eigen actieplan te maken om ze meer

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

Human Talent Matching

Human Talent Matching Human Talent Matching volgens de Divosa erkwijzer Methodiek voor duurzame participatie Arbeidsmarkt & Maatschappij Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. De diagnose in het werkproces... 2 2.1. at is een diagnose

Nadere informatie

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Beschrijving PCDi- match is een web- based applicatie van CRINNOS waarmee de testresultaten van een via het Internet afgenomen

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

MovingOnUp in vogelvlucht. Context van MovingOnUp. Algemene kenmerken begeleidingslijn

MovingOnUp in vogelvlucht. Context van MovingOnUp. Algemene kenmerken begeleidingslijn Context van MovingOnUp De afgelopen jaren heeft Pro Accretio gewerkt aan de ontwikkeling van de loopbaanbegeleidingslijn MovingOnUp. Deze lijn biedt diverse doelgroepen structuur en onderbouwing bij het

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT?

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT? BROCHURE OUTP LACEMENT Loopbaan Als je te maken krijgt met outplacement dan wil je op een goede en professionele manier begeleid worden. Bij IK overtref me kies je voor een individuele en persoonlijke

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Employabilityscan. Naam. Mw C. ABC. Datum assessment

Employabilityscan. Naam. Mw C. ABC. Datum assessment Employabilityscan Naam Datum assessment Mw C. ABC 10-2 - 2014 Gegevens kandidaat Naam E-mail Mw C. ABC c.abc@abc.nl Geboortedatum 18-3 - 1964 Organisatie ABC Groep Datum assessment 10-2 - 2014 Doel en

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Randstad HR Solutions in het kort:

Randstad HR Solutions in het kort: Wat kunnen wij voor u en uw medewerkers betekenen? Uw sector staat voor veranderingen, welke direct ingrijpen in de werkgelegenheid. Hoe groot de uiteindelijke aantallen ook zullen zijn, het treft telkens

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

samen werken aan werk

samen werken aan werk samen werken aan werk Wat is baanbrekend? Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is een bijzondere samenwerking tussen Randstad Nederland en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ons doel

Nadere informatie

Van baan naar werkzekerheid Oplossingen voor ambtelijke mobiliteit

Van baan naar werkzekerheid Oplossingen voor ambtelijke mobiliteit Van baan naar werkzekerheid Oplossingen voor ambtelijke mobiliteit Van baan naar werkzekerheid Oplossingen voor ambtelijke mobiliteit Arbeidsmobiliteit is een kwestie van doen Het Platform Ambtelijke Mobiliteit

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Hoe werkt de Week van de Mobiliteit

Hoe werkt de Week van de Mobiliteit Hoe werkt de Week van de Mobiliteit Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 De Week van de Mobiliteit wat houdt dit in? 4 Voor wie bedoeld? 4 Werkervaring 5 Hoe werkt het, de Week van

Nadere informatie

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Talentenpool: 2 Juni 2016 Nijmegen Nico Sekeris Talentenpool: Flexibilisering en werkzekerheid kan samen Airbnb concepten versterken werving & selectie

Nadere informatie

uw arbeidsmarktwaarde in beeld. Chris de Goede

uw arbeidsmarktwaarde in beeld. Chris de Goede uw arbeidsmarktwaarde in beeld. Chris de Goede 10-05-2017 introductie Het resultaat van deze scan is een indicatie van uw arbeidsmarktwaarde. Dit rapport geeft inzicht in uw mogelijkheden op de actuele

Nadere informatie

Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk

Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk Het programma Snel op weg naar ander werk binnen het Transvorm Loopbaan Portal is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Assessment & Ontwikkeling

Assessment & Ontwikkeling Mensen stimuleren om het beste uit hun talent te halen Assessment & Ontwikkeling Mensen maken het succes van organisaties. Zij zijn succesvol als hun kwaliteiten matchen met het werk. Zeelenberg helpt

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Rode Startkabels PROFIEL RODE STARTKABELS BLZ

Rode Startkabels PROFIEL RODE STARTKABELS BLZ De willen nieuwe energie geven aan iedereen die verder wil kijken dan de traditionele adviezen van overheden en andere instanties. De zijn een fysiek netwerk waarbij wij de kracht, kennis en ervaring van

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Mobiliteit: kans of moet-je?

Mobiliteit: kans of moet-je? Mobiliteit: kans of moet-je? Martine Kooreman/Jan Bos UBR EC O&P Workflow Programma Introductie Positie Expertisecentrum Organisatie & Personeel Mobiliteit bij het Rijk Kader VWNW-beleid Rijk Rolverdeling

Nadere informatie

Kunsteducatie. Marcel Brandsen Esther Smit. 13 mei 2013

Kunsteducatie. Marcel Brandsen Esther Smit. 13 mei 2013 Kunsteducatie Marcel Brandsen Esther Smit 13 mei 2013 Onderwerpen 1. C3werkt! 2 Organisatie begeleiding 3 Begeleidingstrajecten 4 Workshops en scholing C3 voor een gezonde mobiliteit in de creatieve industrie

Nadere informatie

Als expert aan de slag met loopbaanvelden

Als expert aan de slag met loopbaanvelden P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Als expert aan de slag met loopbaanvelden www.picompany.biz Als expert aan de slag met loopbaanvelden In de Career Scan wordt het onderdeel over loopbaanvelden

Nadere informatie

SPELEND NAAR MOBILITEIT

SPELEND NAAR MOBILITEIT Mobiliteitsspel SPELEND NAAR MOBILITEIT Dit Mobiliteitsspel laat je spelen met een scala aan instrumenten die mobiliteit bevorderen. Elk instrument is een verdere verkenning waard, maar in dit spel ben

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

WW begeleiding voor eigenrisicodragers

WW begeleiding voor eigenrisicodragers WW begeleiding voor eigenrisicodragers Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen WW begeleiding Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

DIENSTEN. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil.

DIENSTEN. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil. DIENSTEN Own-Advice Bedrijfspsychologisch advies 088-58 48 808

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving:

Toezicht en Handhaving: HR services Toezicht en Handhaving: People make Senze... Dat is waar Senze voor staat. Sinds de oprichting van Senze als trainings- en adviesbureau staan mensen en hun ontwikkeling centraal in onze dienstverlening.

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP!

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! TUTORIAL ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! Op het Entrepreneur Platform is alle kennis en hulp aanwezig om je ondernemerschap verder te kunnen ontwikkelen. Naast de digitale coach Hugo (die jou online kan

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang 8 oktober 2012 Start Oktober 2012 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

Voor wie is Q1000 Drijfveren interessant?

Voor wie is Q1000 Drijfveren interessant? Q1000 Drijfveren Q1000 Drijfveren Met Q1000 Drijfveren weet je snel of de motivatie en ambitie van een medewerker of kandidaat matcht met de functie, rol, team en/of organisatie. Q1000 Drijfveren is een

Nadere informatie

Afstand tot de arbeidsmarkt

Afstand tot de arbeidsmarkt Afstand tot de arbeidsmarkt 2 november 2006 Bas Hattink & Wendy van der Kragt Overzicht Kader Klantprofieltest Casuïstiek Stellingen Onderzoeksgegevens Conclusie Kader Kader - aantallen In de periode juli-september

Nadere informatie

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing Wij bieden de top in laboratorium personeel Boundless in laboratory staffing Ons profiel International specialist in laboratory staffing ScientiQ Staffing is een dynamisch en innoverend bedrijf, gespecialiseerd

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

(Her)oriëntatie op je loopbaan

(Her)oriëntatie op je loopbaan (Her)oriëntatie op je loopbaan Enkele handvatten om naar je loopbaan en competenties te kijken december 2015 Onderhoudscheck voor je loopbaan Je bent het meest succesvol als je werk doet dat aansluit op

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en

Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en direct aan de arbeidsmarkt gerelateerde informatie.

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt.

Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt. De loopbaanvragenlijst Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt. Hoe werkt het? Ga na in welke

Nadere informatie

In alle levensfasen sterk in je werk!

In alle levensfasen sterk in je werk! Verslag Slotbijeenkomst Vitaliteit en inzetbaarheid (senioren) In alle levensfasen sterk in je werk! Donderdagmiddag 6 juni 2013 presenteren de projectleiders van vier deelprojecten van Vitaliteit en inzetbaarheid

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 UWV Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 In de Staatscourant van 12 augustus 2008, nr. 154, is het Besluit Protocol Scholing 2008 geplaatst. Abusievelijk is bij dit besluit de verkeerde bijlage

Nadere informatie