Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart"

Transcriptie

1 Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopstart. De toelichting is afgestemd op de Erfpacht- en Koopstartbepalingen 1 april A. Algemeen: Taxatie bij Koopstart... 2 A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Koopstart... 2 Doel en uitgangspunten taxatie bij Koopstart... 2 De taxateur... 3 Vereisten taxatie algemeen... 4 Waarderingsgrondslag bij taxatie nieuwbouw... 5 B. De taxatie in diverse situaties... 7 B.1. B.2. B.3. Taxatie bestaande woningen... 7 Nieuwbouwtaxatie... 7 Taxatie t.b.v. financiering... 9 Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april

2 A. Algemeen: Taxatie bij Koopstart A.1. Koopstart Bij Koopstart verkoopt een woningcorporatie of projectontwikkelaar een woning met een korting op de marktwaarde. Ten behoeve van Koopstart wordt een eeuwigdurend erfpachtrecht gevestigd waarbij de canon eeuwigdurend wordt afgekocht. Hierbij worden de Erfpacht- en Koopstartbepalingen van toepassing verklaard. De bewoner kan er op twee momenten voor kiezen om de bloot eigendom geleverd te krijgen, waarna hij, door vermenging, de volle eigendom heeft: 1. tijdens bewoning, zonder dat hij vervolgens verkoopt; 2. direct voorafgaand aan levering van de woning aan een derde; In beide situaties betaalt de eigenaar-bewoner aan de corporatie/ontwikkelaar een vergoedingsbedrag dat bestaat uit: de oorspronkelijke koperskorting een aandeel van de corporatie/ontwikkelaar in de waardeontwikkeling. In beide situaties speelt taxatie van de marktwaarde een rol bij de vaststelling van het vergoedingbedrag: 1. Afrekening tijdens bewoning: a. De actuele marktwaarde wordt via taxatie vastgesteld. Deze marktwaarde wordt gebruikt om de waardeontwikkeling vast te stellen. b. Beide partijen kunnen een beroep doen op de geschillenregeling. Hierbij wordt de marktwaarde bindend vastgesteld door drie taxateurs: één aangewezen door de corporatie/ontwikkelaar, één door de eigenaar/bewoner en een derde, die wordt aangewezen door de twee andere taxateurs. 2. Afrekening direct voorafgaand aan levering van de woning aan een derde: a. De actuele marktwaarde wordt via taxatie vastgesteld. Deze marktwaarde wordt gebruikt voor de vaststelling van een indicatief vergoedingsbedrag, dat wordt vermeld in de tussen de corporatie of ontwikkelaar en de eigenaar/bewoner te sluiten omzettingsovereenkomst. b. Zodra de woning is verkocht wordt de waardeontwikkeling in beginsel vastgesteld aan de hand van de verkoopopbrengst die de eigenaar/bewoner ontvangt. c. Indien de verkoopopbrengst afwijkt van de indicatieve marktwaarde (2.a) en voor de afwijking geen redelijke verklaring kan worden gegeven, kan één van de partijen er voor kiezen de marktwaarde via een hertaxatie te laten vaststellen. De uitkomst van deze hertaxatie is dan bindend voor de berekening van de waardeontwikkeling en het vergoedingsbedrag. De procedure bij een dergelijke hertaxatie is gelijk aan die bij een geschillentaxatie (zie par. 3.1 in de Taxatie-instructie). A.2. Doel en uitgangspunten taxatie bij Koopstart Eén van de belangrijkste pijlers van Koopstart is een correcte taxatie. Alle partijen hebben hier baat bij. Voor zowel de corporatie/ontwikkelaar als voor de koper is het van essentieel belang dat de taxatie bij verkoop een zo nauwkeurig mogelijk beeld geeft van de waarde, omdat immers de prijs daarop is gebaseerd. Hetzelfde geldt uiteraard bij de afrekening. Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april

3 Wanneer en waarvoor wordt getaxeerd? Er zijn meerdere momenten en situaties waarbij taxatie aan de orde is: a. verkoop van een bestaande woning, b. verkoop van een nieuwbouwwoning; c. vaststelling van het vergoedingsbedrag bij levering van de bloot eigendom; d. financiering van de door de koper gekochte Koopstartwoning. De taxaties onder a, b en c houden rechtstreeks verband met Koopstart. Deze toelichting behandelt hoofdzakelijk de taxaties ten behoeve van deze drie situaties. De taxatie ten behoeve van financiering (d) straat strikt genomen los van de Koopstart-transacties. Aangezien de financieringstaxatie wel enkele specifieke aandachtspunten kent wanneer het om een Koopstartwoning gaat, behandelen we dit onderwerp nader in par. B.3. Taxatiemodellen en STenV Met ingang van 1 april 2013 zijn er twee modellen voor taxatierapporten die gebruikt kunnen worden voor een gevalideerde taxatie van een woning die met Koopstart wordt verkocht of teruggekocht: A. Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) B. Taxatierapport transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) De twee modellen zijn uitgebracht onder auspiciën van Stichting Taxaties en Validaties (STenV, Indien het taxatierapport wordt gevalideerd door een door STenV erkend validatie-instituut, geldt het volgende: Er is voldaan aan de voorwaarden in de Erfpacht- en Koopstartbepalingen. Het rapport kan worden gebruikt bij de verantwoording door corporaties van de verkoop van huurwoningen, zoals bedoeld in de Circulaire verkoop corporatiewoningen (MG ) van het ministerie van BZK. Daarnaast is het model Taxatierapport financiering woonruimte beschikbaar. Het model Taxatie financiering woonruimte mag sinds 1 april 2013 niet meer worden gebruikt bij een taxatie voor een corporatie of ontwikkelaar ten behoeve van verkoop of terugkoop. A.3. De taxateur De taxateur dient op grond van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen en in aanvulling op de door de STenV vastgestelde eisen voor de validatie van taxatierapporten, te voldoen aan de voorwaarde dat hij niet betrokken is bij de totstandkoming van de betreffende koopovereenkomst, bij de financiering van de woning, bij de omzettingsovereenkomst of overeenkomst waarbij de woning wordt doorverkocht; bij taxatie t.b.v. de omzettingsovereenkomst mag hij ook niet betrokken zijn geweest bij de transactie indien de woning minder dan een jaar geleden is verkocht; ook mag hij niet werken bij hetzelfde bedrijf als de verkopend makelaar (art 3.1. lid 3). De Erfpacht- en Koopstartbepalingen stellen geen nadere voorwaarden aan de vestigingsplaats van de taxateur. Deze voorwaarden zijn wel vastgelegd in de Gebruiksvoorwaarden Koopstart die als Annex 1 een onderdeel vormen van de licentieovereenkomst Koopstart tussen Stichting OpMaat en de woningcorporatie of de ontwikkelaar. Hierin is het volgende bepaald: In aanvulling op Hoofdstuk 3 (Taxatieregels) van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen kiest de Licentiehouder een taxateur die voldoet aan de Werkgebied Regeling Taxateur, zoals vastge- Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april

4 steld door de STenV ( Hierbij geldt als hoofdregel dat de afstand hemelsbreed tussen het taxeren object en de vestigingslocatie van de taxateur maximaal 20 kilometer bedraagt. Hierop zijn twee uitzonderingen: - Ligt het object in de gemeenten Utrecht, Den Haag, Amsterdam of Rotterdam, dan bedraagt de afstand maximaal 10 kilometer; - Ligt het object in de provincies Groningen, Friesland en Zeeland en/of op de Waddeneilanden bedraagt de afstand maximaal 30 kilometer. A.4. Vereisten taxatie algemeen Bij de taxatie ten behoeve van verkoop en van de vaststelling van het vergoedingsbedrag in de omzettingsovereenkomst (a, b en c in par. A.2) is de corporatie/ontwikkelaar de opdrachtgever. In de Erfpacht- en Koopstartbepalingen zijn normen opgenomen voor deze taxaties. In deze paragraaf behandelen we de algemene normen. In Hoofdstuk B gaan we in op de nadere regels voor diverse situaties. In artikel 3.1 lid 4 is, in aanvulling op de normbladen en validatie-eisen voor de taxatierapporten het volgende opgenomen: 1. In de validatie-eisen voor het taxatierapport is bepaald dat de referentieobjecten niet mogen zijn verkocht door een niet-natuurlijk persoon (de kadastrale gegevens bevatten een kenmerk waaruit dit valt te constateren). Hiermee zijn onder meer alle door corporaties en ontwikkelaars verkochte woningen uitgesloten als referentieobject. Aanvullend hierop is in de Erfpachten Koopstartbepalingen bepaald dat bij de te gebruiken referentieobjecten een vrije prijsvorming dient te hebben plaatsgevonden. Bij deze referentieobjecten mag de prijs dus niet uitsluitend op basis van taxatie tot stand zijn gekomen. Eerder verkochte Koopstart- en Koopgarantwoningen komen daardoor niet in aanmerking als referentieobject. Alleen het uitsluiten van verkopen door niet-natuurlijke personen is hiervoor niet voldoende. Bij terugverkopen van bijvoorbeeld Koopgarantwoningen is immers de verkopende partij een natuurlijk persoon. De taxateur dient daarom aan de hand van de eigen lokale marktkennis en/of informatie van de opdrachtgever deze referentieobjecten te vervangen door referentieobjecten waarbij sprake was van vrije prijsvorming. 2. De aanwezigheid van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen wordt bij de taxatie buiten beschouwing gelaten. Er wordt bij de taxatie dus geen rekening gehouden met een eventueel positief of negatief effect van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen op de marktwaarde. In het taxatierapport maakt de taxateur hier melding van onder N. (nadere mededelingen). 3. Bij taxatie ten behoeve van een omzettingsovereenkomst hanteert de taxateur dezelfde waarderingsgrondslagen als bij verkoop waren gebruikt (dit houdt in dat bij de taxatie de aanwezigheid van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen buiten beschouwing is gelaten, zie in de taxatieinstructie de in Hoofdstuk N te vermelden tekstblokken). 4. De waardepeildatum van de taxatie ligt niet meer dan zes maanden voor het moment van het sluiten van de koop- of de omzettingsovereenkomst. Oftewel: op het moment van sluiten van de overeenkomst is het rapport niet ouder dan zes maanden. Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april

5 A.5. Waarderingsgrondslag bij taxatie nieuwbouw Het enige relevante waardebegrip is de marktwaarde, waarbij als uitgangspunt geldt dat deze kosten koper is. Dit geldt zowel bij bestaande woningen als bij nieuwbouwwoningen. Het is hierbij niet van belang is of het een gewone verkoop betreft of een Koopstartwoning. De waarde die een woning namelijk heeft voor de koper, wordt bepaald door de prijs die hij kan krijgen wanneer hij de woning weer doorverkoopt. In vrijwel alle omstandigheden koopt een volgende koper in de k.k.- sfeer: hij betaalt de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de eigendomsoverdracht. Omdat voor de volgende koper de waarde k.k. relevant is, is dit ook het geval voor de huidige koper. Uit het gegeven dat onder alle omstandigheden marktwaarde kosten koper moet worden vastgesteld, volgt dat taxatie van bijvoorbeeld een marktwaarde v.o.n. niet aan de orde is. Dit uitgangspunt kan wel de vraag oproepen: Wat is het verband tussen de aldus vastgestelde marktwaarde en de te betalen prijs voor een nieuwbouwwoning? De koper van een nieuwbouwwoning betaalt immers geen k.k.. Dit verband verloopt via de verwervingskosten: de kosten die de koper moet maken tot het moment dat de woning voor hem beschikbaar komt: Bij een bestaande woning bestaan de verwervingskosten uit de koopsom, de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de eigendomsoverdracht. Bij een nieuwbouwwoning bestaan de verwervingskosten uit de koop- en aanneemsom 1 en het renteverlies voor de koper tot aan de oplevering. Dit renteverlies bestaat, afhankelijk van het moment waarop de koopovereenkomst en de juridische levering heeft plaatsgevonden, uit vergoeding en rente aan de ondernemer en hypotheekrente 2. De kosten voor de financiering van de woning wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat dit persoonlijke kosten zijn, afhankelijk van de wijze waarop de woning wordt gefinancierd. Uit analyses blijkt dat, bij een regulier bouwproces waarbij tussen start bouw en oplevering anderhalf tot twee jaar ligt, de totale hoeveelheid netto-renteverlies doorgaans ongeveer 4,5 tot 6% van de koop-/aanneemsom bedraagt. Wanneer de koop-/aanneemsom gelijk is aan de marktwaarde, zijn de verwervingskosten daarmee ongeveer gelijk aan die van een bestaande woning met dezelfde marktwaarde. Het is in principe mogelijk om bij Koopstart het verband tussen marktwaarde en koop- /aanneemsom tamelijk gedetailleerd te berekenen, onder meer aan de hand van de (geschatte) bouwtijd. Bij opstelling van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen is daarvoor niet gekozen. De reden hiervoor is dat de taxatiewaarde doorgaans zeer dicht in de buurt ligt van de koop- /aanneemsom (zonder korting), waarbij de geringe afwijkingen vrijwel altijd in het voordeel van de koper uitvallen. Terzijde: het is bovendien duidelijk dat de koop-/aanneemsom op deze wijze uitsluitend gerelateerd is aan de marktwaarde. Er is geen direct verband met de stichtings-/voortbrengingskosten van de corporatie of ontwikkelaar. 1 Het eventuele meerwerk waartoe na sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst opdracht wordt gegeven, valt hier buiten. 2 Renteverlies is deels fiscaal aftrekbaar, vanaf het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april

6 Op grond van het bovenstaande gelden dus bij nieuwbouwwoningen de volgende uitgangspunten: 1. De taxatie betreft de marktwaarde, die geacht wordt altijd kosten koper te zijn. 2. De marktwaarde wordt zonder nadere correctie gebruikt om, door aftrek van de korting, de uitgifteprijs vast te stellen. Deze uitgifteprijs is daarmee gelijk aan de koop-/aanneemsom (Art. 4.2 lid 2). Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april

7 B. De taxatie in diverse situaties B.1. Taxatie bestaande woningen bij aankoop door huurder Het uitgangspunt is dat bij de taxatie van bestaande woningen de eventuele verbeteringen die de bewoner als huurder heeft aangebracht niet afzonderlijk worden getaxeerd. Dit geldt zowel bij verkoop van de woning aan de zittende huurder als bij de bepaling van de waardeontwikkeling ten behoeve van de omzettingsovereenkomst. De achtergrond van dit uitgangspunt, voor wat betreft de taxatie bij aankoop door de huurder, is dat artikel 3.3 lid 2 van de Erfpacht en Koopstartbepalingen (versie Woningcorporaties) luidt: Bij Uitgifte van de Erfpacht aan de huurder gaat de Taxateur uit van de staat van het Registergoed ten tijde van de opnamedatum. De waarde van de verbeteringen die de huurder heeft aangebracht wordt geacht bij het einde van de huur te zijn vergoed door de Woningcorporatie volgens de regels die daarvoor zijn opgenomen in de huurovereenkomst of in nadere regels die op de huurovereenkomst van toepassing zijn. In dit geval wordt dus uitsluitend de marktwaarde van de woning in de huidige staat getaxeerd. Er zijn twee situaties waarin van het bovenstaande wordt afgeweken: A. De waarde van de verbeteringen die aan de huurder wordt vergoed is het verschil tussen de marktwaarde inclusief de verbeteringen en de marktwaarde zonder deze verbeteringen. In dit geval wordt, naast de marktwaarde van de woning, als tweede waarde in het taxatierapport vermeld de marktwaarde exclusief de door de huurder aangebrachte verbeteringen. B. De huurder ontvangt bij aankoop van zijn huurwoning met Koopstart geen vergoeding over de zelf aangebrachte verbeteringen (zav s) bij einde huur. De uitgifteprijs wordt dan gebaseerd op de marktwaarde van de woning zónder de in de huurperiode aangebrachte zav s. Bij de latere omzetting van erfpacht naar vol eigendom wordt de vergoeding berekend over de waarde inclusief alle verbeteringen, zowel die uit de huur- als uit de koopperiode. Ook in dit geval wordt, naast de marktwaarde van de woning, als tweede waarde in het taxatierapport vermeld de marktwaarde exclusief de door de huurder aangebrachte verbeteringen. De tweede waarde ligt dan ten grondslag aan de berekening van de uitgifteprijs. De eerste waarde is voor de uitgifteprijs niet relevant. In beide situaties wordt gebruikt gemaakt van de aanvullingen op het taxatierapport die zijn beschreven in par. 2.3 van de Taxatie-instructie Koopstart. B.2. Nieuwbouwtaxatie Nieuwbouwwoningen zijn, conform art. 3.2 van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen, woningen die: nog gebouwd gaan worden; in aanbouw zijn; of: die zijn opgeleverd maar nog niet in gebruik zijn genomen 3. Voor de taxatie zijn er twee mogelijkheden: 3 Voor de NHG-financieringstaxatie worden woningen die zijn opgeleverd maar nog niet in gebruik zijn genomen beschouwd als bestaande woningen. Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april

8 A. een individueel rapport per woning: Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) B. een complexgewijs rapport voor (een deel van) een nieuwbouwcomplex: Taxatierapport transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) In beide gevallen wordt voldaan aan de vereisten die genoemd zijn in art. 3.2 van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen. Bovendien voldoet voor woningcorporaties het taxatierapport dan aan de voorwaarde in de Circulaire verkoop corporatiewoningen (MG ) dat de verkoop moet worden verantwoord met een gevalideerd taxatierapport. Bij een complex nieuwbouwwoningen gaat het om een bundeling van woningen die: een eenheid vormen wat betreft bouwwijze, architectuur en locatie; in dezelfde periode te koop worden aangeboden (d.w.z. binnen de zes maanden geldigheidsduur van het taxatierapport); verkocht worden door dezelfde ondernemer (of in geval van een afzonderlijke koop en aannemingsovereenkomst: door een combinatie van een ondernemer die de grond c.q. de erfpacht levert en een ondernemer die de opstal bouwt) Bij appartementen wordt per gebouw (zoals gedefinieerd in de splitsingsakte) in beginsel één rapport gemaakt. Het is wel mogelijk voor delen van het appartementengebouw afzonderlijke rapporten op te stellen. Bij appartementen kan het voorkomen dat er appartementsindexen zijn die bestaan uit bijvoorbeeld stallingsplaatsen of bergingen, en die onderdeel uitmaken van een andere appartementensplitsing dan die waarin de woningappartementen. Wanneer deze appartementsindexen alleen tegelijk met de woningappartementen gekocht kunnen worden, worden deze appartementenindexen in de taxatie betrokken als onlosmakelijk onderdeel van de betreffende woningappartementen. Bij grondgebonden woningen kan het voorkomen dat bijvoorbeeld stallingsplaatsen of bergingen onderdeel uitmaken van een appartementengebouw. Wanneer deze appartementsindexen alleen tegelijk met de woningen gekocht kunnen worden, worden deze appartementsindexen in de taxatie betrokken als onlosmakelijk onderdeel van de betreffende woningen. Een complextaxatie kan meerdere woningtypen bevatten. Zie hierover verder het model taxatierapport en de validatie-eisen. In alle gevallen geldt voor de taxatie bij nieuwbouw het volgende: De taxateur stelt de waarde vast als ware de woning reeds opgeleverd (Art 3.1 lid 4). De taxateur gaat uit van de afgebouwde woning, ook al is deze nog in aanbouw. Indien de woning nog in aanbouw is, ligt de waardepeildatum dus vóór de opleverdatum. De waardeontwikkeling tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de oplevering is daarmee (in positieve en negatieve zin) voor risico van de koper. Zoals in par. A.4 al is beschreven: De taxatie mag op het moment van sluiten van de koopovereenkomst niet ouder zijn dan zes maanden. Bij nieuwbouw is deze maximale geldigheidsduur van zes maanden een bijzonder aandachtspunt. Bij de aanbieding zal vooraf goed duidelijk moeten worden gemaakt tot wanneer de marktwaarden geldig zijn, en dus de prijzen. Voorafgaand aan de einddatum van de geldigheid moet een nieuw taxatie plaatsvinden (of een eenmalige verlenging, zoals beschreven in (Art 3.1 lid 4). Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april

9 B.3. Taxatie t.b.v. financiering Bij een bestaande woning is het een voorwaarde voor financiering dat een taxatierapport aanwezig is. Vrijwel altijd gaat het hierbij om een taxatie die voldoet aan de normen die voor de NHG zijn gesteld, dus een gevalideerde taxatie waarbij het model Taxatierapport financiering woonruimte wordt gebruikt. Bij een nieuwbouwwoning die nog niet is opgeleverd, is volgens de NHG-normen geen taxatierapport nodig. Het is wel mogelijk dat de bank desondanks voor een nieuwbouwwoning een taxatie als voorwaarde stelt. Een nieuwbouwwoning die is opgeleverd wordt voor de NHG als bestaande woning beschouwd. Hiervoor is wel een taxatierapport vereist. De koper is opdrachtgever voor de financieringstaxatie. Indien de koper extra financieringsruimte nodig heeft voor verbeteringen, is het zinvol wanneer hij ook de waarde na verbeteringen laat vaststellen. Het is mogelijk dat de marktwaarde in de financieringstaxatie lager uitvalt dan in de taxatie die ten grondslag heeft gelegen aan de bepaling van de verkoopprijs. Dit kan tot gevolg hebben dat de financieringsruimte wordt ingeperkt. Voor de taxateur die ten behoeve van de financiering taxeert, is het soms de vraag of hij rekening moet houden met het effect van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen op de marktwaarde. Dit is niet het geval. De marktwaarde die de taxateur vaststelt is immers niet rechtstreeks van belang voor de hoogte van het te financieren onderpand. Voor de financiering is niet de marktwaarde zelf rechtsreeks relevant, maar ook de hoogte van vergoedingsbedrag dat de erfpachter te zijner tijd aan de woningcorporatie/projectontwikkelaar dient te betalen bij afname van de bloot eigendom. Deze prijs wordt berekend aan de hand van de regels die hiervoor gelden in de Erfpacht- en Koopstartbepalingen, volgens welke de marktwaarde wordt vastgesteld zónder dat rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen. Op het moment van verkoop is het vergoedingsbedrag gelijk aan de korting en is de waarde van het hypothecaire onderpand dus gelijk aan de uitgifteprijs (d.w.z. de marktwaarde min de koperskorting). Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort 11 juni 2014 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties bij de Taxatie-instructie Koopcomfort. Van deze

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant 1 juli 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties/ontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopgarant.

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant 7 april 2016 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties/ontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopgarant.

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond 1 juli 2015 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl Over Koopgarant Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

103.500,- k.k. Maandlasten: ± 373,- p.m. Hart van Brabantlaan 395 5038LE, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg

103.500,- k.k. Maandlasten: ± 373,- p.m. Hart van Brabantlaan 395 5038LE, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg Hart van Brabantlaan 395 5038LE, Tilburg Oppervlakte: 83 m 2 Aantal kamers: 4 Appartement 103.500,- k.k. Maandlasten: ± 373,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014

Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014 Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopstartbepalingen 1 april

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen 1

Nadere informatie

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6 Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje 16 Bovenwoningen Koopgarant Kopen zonder zorgen Het Vlinderhofje Koopgarant; kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis, maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

Koopcomfort en hypotheek informatie voor financiers

Koopcomfort en hypotheek informatie voor financiers Koopcomfort en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopcomfortbepalingen

Nadere informatie

Toelichting/voorwaarden bij Koopstart regeling Mooi Bellinck 2 juli 2015

Toelichting/voorwaarden bij Koopstart regeling Mooi Bellinck 2 juli 2015 Toelichting/voorwaarden bij Koopstart regeling Mooi Bellinck 2 juli 2015 Toelichting/voorwaarden bij Koopstart Mooi Bellinck De Koopstartregeling wordt in het project Mooi Bellinck uitsluitend aangeboden

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Feiten & Spelregels Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2013 Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. De korting bedraagt

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Introductie Vanaf 1 januari 2011 is het verplicht voor NHG zaken om ook taxaties in het kader van Bijzonder Beheer te laten valideren. Het is dan ook

Nadere informatie

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar feiten & spelregels Slimmer Kopen is een woonproduct van Standvast Wonen. Woningen met het Slimmer Kopen label kennen een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan oplopen tot 35 procent. Als koper van een

Nadere informatie

92.250,- k.k. Maandlasten: ± 332,- p.m. Brusselstraat 670 4826NR, Breda. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg

92.250,- k.k. Maandlasten: ± 332,- p.m. Brusselstraat 670 4826NR, Breda. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg Brusselstraat 670 4826NR, Breda Oppervlakte: 90 m 2 Aantal kamers: 4 Appartement 92.250,- k.k. Maandlasten: ± 332,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl Brochure

Nadere informatie

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken 1 Inleiding Slimmer Kopen is een woonproduct dat is ontwikkeld en beproefd door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en waarvan door Vallei Wonen de licentie is verworven. Woningen met het Slimmer Kopen

Nadere informatie

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar Koopgarant maakt een woning betaalbaar Koopgarant voor onze klanten Vier woningcorporaties ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring Koopgarant en inmiddels bieden ruim 100 corporaties het aan. Duizenden

Nadere informatie

Feiten & spelregels Slimmer Kopen

Feiten & spelregels Slimmer Kopen Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Accolade. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen zijn - worden met een bepaalde korting

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k.

7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k. Gerrit Peuscherstraat 405 Koopcomfortprijs: 132.500,-- k.k. 7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k. Omschrijving: In de groene wijk Hasseler Es gelegen tussenwoning met parkeergelegenheid

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

f e i t e n & s p e l r e g e l s

f e i t e n & s p e l r e g e l s f e i t e n & s p e l r e g e l s Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Wovesto. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen

Nadere informatie

Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw

Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw Maatregel Houdt in Financiële gevolgen Juridische gevolgen Organisatorische Erfpacht Uitgestelde betaling /betaling in termijnen Rentekorting/kwijtschelding

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

FEITEN & SPELREGELS VOOR KOPERS SLIMMER KOPEN

FEITEN & SPELREGELS VOOR KOPERS SLIMMER KOPEN FEITEN & SPELREGELS VOOR KOPERS SLIMMER KOPEN FEITEN & SPELREGELS SLIMMER KOPEN 5 1. ALGEMEEN 7 2. AFSPRAKEN 11 3. BEEINDIGING OVEREENKOMST 13 4. BIJKOMENDE KOSTEN 15 5. VERGELIJKING SLIMMER KOPEN 19 6.

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

FEITEN EN SPELREGELS

FEITEN EN SPELREGELS FEITEN EN SPELREGELS Feiten & Spelregels Slimmer Kopen Pag 2 1 Slimmer Kopen algemeen Pag 3 Afspraken Pag 4 Beëindiging overeenkomst Pag 8 Bijkomende kosten Pag 9 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal)

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

PRIJSLIJST MIJN ITHAKA - appartementen Westvleugel en Hoofdgebouw - tuinhuizen

PRIJSLIJST MIJN ITHAKA - appartementen Westvleugel en Hoofdgebouw - tuinhuizen Alle plattegronden staan op www.mijnithaka.nl. De niet genoemde bouwnummers zijn verkocht. Beschikbaarheid per 15 juli 2011. Voor een aantal woningen geldt een extra aanbieding wanneer op korte termijn

Nadere informatie

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8 De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is Slimmer Kopen misschien een slim idee.

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Koopgarant

Over het hoe en wat. Koopgarant Over het hoe en wat Koopgarant Casade verhuurt niet alleen woningen. Wij hebben ook koopwoningen. Dit kunnen bestaande woningen zijn maar ook nieuwbouwwoningen. Soms gaan ook huurwoningen in de verkoop.

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Slimmer. Spelregels. Kopen. Feiten & voor

Slimmer. Spelregels. Kopen. Feiten & voor Slimmer Kopen Feiten & Spelregels voor U wilt graag een huis kopen, maar u ziet op tegen het financiële risico. Of de prijzen zijn voor u aan de hoge kant. Dan is Slimmer Kopen wellicht een mogelijkheid

Nadere informatie

Verkoop corporatiewoningen

Verkoop corporatiewoningen > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 220 www.rijksoverheid.nl 1. Doel en aanleiding Verkoop corporatiewoningen Deze circulaire heeft

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

Voorwaarden en Tarieven AWHoreca Makelaars

Voorwaarden en Tarieven AWHoreca Makelaars Van toepassing op (opdrachten tot-) dienstverlening, adviezen en taxaties (per 1 februari 2011) De teksten van de Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers (februari 2011 vastgesteld) zijn van

Nadere informatie

Koopgarant. Werking en toepassing. Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011

Koopgarant. Werking en toepassing. Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011 Koopgarant Werking en toepassing Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011 Stichting OpMaat Start Stichting Koopgarant in 2004: Netwerk: Woonbron, Woondrecht, Parteon, de Alliantie 2008

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording)

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording) Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de MG 2011-04 en in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). Zijn deze verkoopregels

Nadere informatie

Koopstart. een eerste woning kopen

Koopstart. een eerste woning kopen Koopstart een eerste woning kopen start Een eigen woning via Koopstart Hulp bij de aankoop van een eerste woning Voor starters is het nog steeds erg moeilijk op de Nederlandse koopmarkt. Het is voor velen

Nadere informatie

WONING GEKOCHT MET KOOPGARANT? TERUGKOOP KOOPGARANTWONING

WONING GEKOCHT MET KOOPGARANT? TERUGKOOP KOOPGARANTWONING WONING GEKOCHT MET KOOPGARANT? TERUGKOOP KOOPGARANTWONING OVER DE TERUGKOOP VAN UW KOOPGARANTWONING AAN DE ALLIANTIE U heeft een woning van de Alliantie gekocht met Koopgarant. Wilt u de woning verkopen?

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden. Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning

Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden. Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning In een overvolle Welkomkerk te Rockanje heeft het Woonbedrijf van de gemeente

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Koopgarant een woning kopen met korting

Koopgarant een woning kopen met korting Koopgarant een woning kopen met korting Inhoud Koopgarant: een woning kopen met korting 3 Wat is Koopgarant? 4 Voordelen Koopgarant 5 Voorwaarden Koopgarant 6 Nationale Hypotheek Garantie 7 Financieren

Nadere informatie

Concept CIRCULAIRE. Pagina 1 van 14

Concept CIRCULAIRE. Pagina 1 van 14 Concept CIRCULAIRE Pagina 1 van 14 1.Doel en aanleiding 2013-07-10 Deze circulaire heeft als doel de verkoopregels zoals neergelegd in de MG 2011-04 te actualiseren, alsmede de procedures en de voorwaarden

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012 Inleiders: - Frederik de Bruijne - Mascha van den Brule-van Zijl Waarom deze bijeenkomst? Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad de Nota grondexploitatie 2012

Nadere informatie

van 500.000,- tot 3.000.000,- : 10.000,- + 1,75% over het meerdere boven 500.000,-

van 500.000,- tot 3.000.000,- : 10.000,- + 1,75% over het meerdere boven 500.000,- Tarieven Voorzover niet schriftelijk (o.a. e-mail) anders is overeengekomen zijn onderstaande standaard tarieven voor de dienstverlening van Valkering & Co. van toepassing. VII. Tarieven voor dienstverlening

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen

Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1oktober 2013 in de MG 2013-02, in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in

Nadere informatie

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording)

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording) Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de MG 2011-04 en in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie