UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: uur met koffie en thee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee"

Transcriptie

1 UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: uur met koffie en thee 1. Opening om uur 2. Notulen zakelijke ouderavond schooljaar jaarverslag en plan van MR (Eveline de Bont) 4. jaarverslag en plan OR, (Pete Silverstein) 5. penningmeester/kascommissie (Otto van der Velden) 6. jaarverslag en plan PR (Peter van den Bunt) 7. plannen van directie/team 8. discussie/rondvraag 9. afsluiting om uiterlijk uur. Tijd voor een hapje en drankje met elkaar.

2 NOTULEN Zakelijke ouderavond obs De Meent Datum: maandag 13 oktober 2009 Aanvang: 20.00uur (inloop vanaf uur) Plaats: speellokaal obs De Meent 1. Opening Pete Silverstein (voorzitter ouderraad) opent ook als voorzitter van deze vergadering de zakelijke ouderavond en hij heet iedereen welkom. De vier andere ouderraadleden worden voorgesteld en de agenda wordt toegelicht. De agenda is vol en Pete geeft dan ook aan dat hij een strakke tijdsplannig zal handhaven. De aanwezige ouders, circa 21, hebben via hun kind eerder de agenda en de diverse benodigde stukken kunnen ontvangen. 2. Jaarverslag Ouderraad (or) Pete licht het jaarverslag toe op een leuke, want persoonlijke, positief en enthousiast, wijze hoe hij dit verslagjaar als voorzitter heeft ervaren. Financieel verslag or Otto van der Velden (penningmeester) heeft het financieel jaarverslag uitgewerkt en opgesteld. Hij geeft extra informatie bij de meest in het oogspringende zaken, zoals: - lage opbrengst van de maandelijkse oud papierinzameling; - dat het klikken op de google-links op de internetsite van de school extra inkomsten levert; Karel Verlinden valt op dat er in de begroting voor geen subsidies zijn opgenomen. Otto antwoord dat de subsidies vanaf dit jaar buiten de Ouderraad om gaan. Verslag kascommissie Rob Witwerts en Freek Nauta vormen de kascommissie die het werk van de penningmeester eens per jaar controleert. Deze controle is onlangs uitgevoerd. Rob dankt Otto voor zijn puike werk. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden gevonden en het financieel jaarverslag is dan ook goedgekeurd! Als zeer bruikbare tip geeft Rob nog mee om eerder de kas af te storten. Er zat volgens hem te veel cash in. Omdat Rob Witwerts de maximale twee jaar in de kascommissie zit moet hij stoppen. Richard Geelof biedt spontaan aan om het stokje in de kascommissie van Rob over te nemen. 3 Presentatie Medezeggenschapsraad (Evelien de Bont) Evelien de Bont (voorzitter mr) stelt haar mede mr-leden voor. Er zijn twee vacatures ontstaan door het aftreden van juf Annemiek en Margit Lawant. Hoewel er meerdere kandidaten bij de ouders waren die Margit wilden opvolgen hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden. Uiteindelijk zal Mattieu van Linde de vacature van de ouder-geleding gaan vervullen. Evelien laat een filmpje zien waar het fout gaat / kan gaan in communicatie. Evelien nodigt de aanwezigen van harte uit om de vergaderingen van de mr te bezoeken om de uitwisseling van meningen te vergroten en de discussie te verlevendigen. De vergaderdata staan op de website van de school. 4 Presentatie Directie (Gerda Bieleveld) Het jaar heeft vooral in het teken gestaan van de verbouwing en de heropening van de school en het afscheid van Janny en Victor. Dit schooljaar zijn er een groot aantal zaken die opgepakt zullen worden, te weten: - nieuwe taalmethode Taal in beeld (met start in januari) Ferdau Terpstra zal dit later op de avond toelichten; - de introductie van een nieuwe leesmethode: deze is nog niet aangeschaft, momenteel worden enkele methoden bestudeerd; - SOVA (sociale vaardigheden)-training voor minimaal 6 kinderen; - Horizon-project: voor meer- en/of hoogbegaafde kinderen uit groep 8 die lessen kunnen gaan volgen bij het voortgezet onderwijs. - Schoolgids p.1/3

3 - Kind in zicht: werken met groepsplannen; bv. kinderen met dezelfde leerproblemen bij elkaar zetten. - Lio (leraren in opleiding) -stagiaires van de Hanzehogeschool Groningen: nu zijn er in groep 7-8 stagiaires, vanaf januari zal Jos (nu stage bij gym-meester Eddie) gaan stage lopen bij groep 5-6. Over o.a. aantallen stageplekken per school zijn/worden op niveau van de stichting Baasis afspraken gemaakt. - Cito - Team krijgt een communicatietraining - Ouders belangrijk in het geheel 5 Presentatie public relations-commissie (Karel Verlinden) Karel stelt de leden van de pr commissie voor. Martha Smit is nieuw. Marieke Eises en Wilma zijn met kennisgeving afwezig. De pr is het instrument om activiteiten van en binnen de school bekend te maken in Glimmen e.o..de notulen van de vergaderingen staan op de website van school. Het schooljaar staat voor de pr in het teken van een schone lei. De PR organiseert: - Organiseert de kerstborrel - Zorgt maandelijks voor een feuilleton in de Glimmerlei (Peter vd Bunt) - Informeert omwonenden van de school: gaat er bijvoorbeeld voor zorgen dat de vrijdagbrief ook bij de buren van de school wordt bezorgt, dit i.v.m. vergroten en/of verbeteren van de betrokkenheid en i.v.m. het bespreken van eventuele overlast. Verder attendeert Karel (ver)kopers van de dienstenveiling op het afleveren van een dienst. 6 Presentatie team (Peter van de Bunt) - De pleinwachten willen meer observeren om onregelmatigheden op te sporen. - Peter van den Bunt informeert de ouders via de vrijdagbrief. Hij nodig de aanwezigen uit om mee te doen bij zijn lessen Sociaal competent gedrag. Er worden in de lessen 8 competenties geleerd. Peter licht deze een voor een toe. Het doel van deze lessen is dat alle kinderen sociaal competent worden zodat ze samenwerkingsproblemen met andere kinderen zelf op een prettige wijze kunnen oplossen. Juf Marian geeft tekst en uitleg over het scol-model. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatie Lijsten. Dit bevat vaste meet- of ijkmomenten waarbij de computer wordt gebruikt. De vragenlijsten worden (ook) door de kinderen ingevuld. Hoe sociale competenties op het niveau van het kind, de klas en de school worden gebruikt. De informatie komt eventueel terug in de 10minutengesprekken. PAUZE 7 Gastspreker Mevrouw Ferdau Terpstra is onderwijsadviseur bij het Cedin. Dit is een educatieve dienstverlener in Noord Nederland die scholen ondersteuning biedt om te komen tot verbeteringen. Ferdau houdt een interessante presentatie en heeft een duidelijk verhaal over het PAL (Preventieve Aanpak Leesproblemen) project dat op De Meent gaat draaien, om in een eerder stadium dan voorheen leesproblemen bij kinderen te kunnen waarnemen en daar vervolgens gericht iets mee te doen. Ferdau benadrukt het grote belang van leren lezen voor o.a. de verdere (school)loopbaan. Voor de aanwezigen heeft ze een hand-out meegenomen, waarin wordt uitgelegd hoe op de basisschool het leesonderwijs is opgebouwd. Ferdau vult aan dat beginnende geletterdheid (gr. 1 en 2) enorm beïnvloed kan worden door de thuissituatie: wordt er veel (voor)gelezen en gepraat met de kinderen. Het thema slaat erg aan in de zaal en er komen goede kritische vragen. Er komt een verzoek uit de zaal om op de website van school een lijst met goede en interessante boektitels te zetten voor de verschillende groepen, waaruit ouders en hun kind kunnen kiezen om thuis te lezen. Een tweede vraag uit de zaal gaat over de gebruikte lees cq leermethode en dat die natuurlijk niet voor elk kind passend is. Met andere woorden, dat niet elke kind het vereiste nivo (tijdig) haalt, en door de ondergrens zakt. Wat doet De Meent daar aan? p.2/3

4 Antwoord: als kinderen door de ondergrens zakken dan kunnen ze worden doorverwezen. De betreffende vraagsteller zou graag zien dat de school actief ingrijpt, zoals: tijdig communiceren naar ouders, overleg met ouders over wijze van aanpak en hoe verder". Ferdau Terpstra vult aan en verteld dat het pas sinds kort mogelijk is om al in groep 4 te testen op dyslexie. Vroeger kon dat pas in een later stadium waardoor kinderen een periode konden blijven aanmodderen. Vaak betekende dit een deels verloren schooljaar. En dat was en is natuurlijk niet goed. 8 Rondvraag Onderwerp: leesproblemen bij de kinderen Karel Verlinden: Wat wil obs De Meent nou met dit onderwerp (i.e.)? Is het een idee om een statement te fromuleren ivm dyslexie? Mogelijk kan de school zich hiermee dan onderscheiden van anderen door hier concreet iets mee te doen, cq een aanbod te hebben aan leerlingen. Antw: het team zal hierover gaan nadenken. Onderwerp: Communicatie met de omwonenden van de school / gebruik schoolplein buiten schooluren o.a. vanwege geluid(overlast). Karel Verlinden: Als mede-buur van de school wil ik graag weten of en zo ja welke afspraken er zijn tussen de school en de buren. Antwoord Gerda: Het schoolplein is openbare ruimte en dus mogen kinderen ook buiten schooltijden op het schoolplein spelen en voetballen. Als buren overlast ervaren kunnen ze de politie bellen. Er zijn enige tijd geleden zelfs verboden toegang bordjes geplaatst die het handhaven mogelijk maken. 9 Sluiting Iets na half elf sluit Pete de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om nog even te blijven om na te praten en wat te drinken. p.3/3

5 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de MEENT 1 JAARVERSLAG JAARPLAN Glimmen, 14 september 2010

6 Voorwoord. In het bijgaande document treft u het jaarverslag en jaarplan aan van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Meent te Glimmen. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van rust en daarmee tijd voor kwaliteit. Dit jaar zijn er grote vorderingen gemaakt met het transparant maken voor de ouders hoe het eigen kind bij de voortgangstoetsen/citotoetsen functioneert. Het resultaat wordt besproken in relatie tot het gemiddelde van de groep en het landelijk gemiddelde. Daarmee is het mogelijk als ouder de vorderingen van uw kind te volgen. Als MR waarderen wij die inspanningen van het team. Verder initiatieven voor uitwerking van kwaliteitsbeleid op de Meent zullen we waar mogelijk ondersteunen. Wat kan een MR wel en niet? Met het op 1 januari 2007 in werking treden van de nieuwe wet op de medezeggenschap scholen (WMS) is de taak van de MR goed vastgelegd. Deze wet geeft de MR de wettelijke basis op grond waarvan personeel en ouders kunnen meepraten over het beleid van de school. Zo zijn vastgelegd het recht op overleg, het nemen van initiatief en het recht op informatie. Afhankelijk van het type onderwerp binnen de school is beschreven in deze wet of er instemming of advies van de MR nodig is. De MR wordt geacht om openheid en mondeling overleg in de school te bevorderen. De MR moet informatie verstrekken over hun activiteiten. 2 Om te komen tot een gestructureerde aanpak van de vele onderwerpen waar de MR mee te maken krijgt, zijn deze vastgelegd in het jaarplan, bestaande uit structurele onderwerpen die jaarlijks terugkeren en onderwerpen die specifiek de Meent gelden. Bij dit laatste gaat het om onderwerpen die de MR dit schooljaar verder wil uitbouwen / uitdiepen. Daarnaast bieden de MR vergaderingen uiteraard ruimte om ad-hoc zaken te agenderen en te bespreken. Tenslotte is achterin het jaarplan opgenomen de functie- en taakverdeling van de MR leden zoals die binnen de MR met elkaar is afgesproken. Het geheel wordt afgesloten met het verslag van de activiteiten van de MR in schooljaar Ik hoop dat deze informatie de onderlinge openheid en discussie zal bevorderen waarmee dit bij mag dragen aan de kwaliteit van onze school; OBS de Meent. Eveline de Bont, Voorzitter (september 2010).

7 Structurele onderwerpen (jaarlijks terugkerend). Maand: September: Onderwerp: * Vergaderschema opstellen * Opstellen MR jaarplan * Opstellen activiteiten plan MR voor * Schoolgids * Opstellen jaarverslag MR * Jaarvergadering / Algemene ouderavond * Introductie nieuwe MR leden * Nascholingsplan Oktober: November: December: * Beoordelen schooljaarplan (opgesteld door directie) * Beoordelen jaarverslag school (opgesteld door directie) * uitvoering geven aan MR activiteiten * uitvoering geven aan MR activiteiten 3 Januari: * Jaarrekening school 2010 (opgesteld door directie) * Begroting school 2011 (opgesteld door directie) Februari: * Bestuursformatieplan Stichting de Baasis Maart: * Tussenrapportage schooljaarplan April: Mei: * Vakantie rooster gemeente Haren * School specifieke formatie plan (voorstel van directie) * Jaarplan Stichting de Baasis Juni: * Evaluatie werkzaamheden MR Data MR en GMR vergaderingen. MR vergaderingen: 14 september, 12 oktober (zakelijke ouderavond),.. GMR vergaderingen: 1x per 6 weken

8 Speciale activiteiten waar de MR in jaargang extra aandacht aan wil besteden: 1. Communicatie met de achterban dus u ouders van de kinderen op OBS de Meent. 2. Ondersteunen van de speerpunten van de directie weergegeven in schooljaarplan 3. Ondersteunen van het optimaliseren van de communicatie tussen directie, team enerzijds en ouders anderzijds. 4. Ondersteunen van initiatieven om kwaliteit inzichtelijk te maken op de Meent. 5. Inwerken nieuw ouderlid MR 4

9 Inrichting MR vergaderingen. De MR vergaderingen worden gebruikt voor overleg / meningsvorming / besluitvorming over beleidszaken die met het basisonderwijs in het algemeen en het onderwijs op de Meent in het bijzonder te maken hebben. De MR vergaderingen zijn openbaar. We nodigen iedereen uit om mee te vergaderen en mee te denken over hoe we elkaar kunnen bijpraten over zaken die goed lopen en verbeterpunten. De MR vergadering moet niet het moment zijn waarop allerlei kleine meer persoonlijke adhoc zaken die zich op school voordoen moeten worden behandeld en opgelost. De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders beslist. Dat laatste kan het geval zijn indien het noodzakelijk is om in de MR over personen te praten. De directeur maakt geen deel uit van de MR. De directeur zal de MR vergaderingen bijwonen als de MR daar specifiek om vraagt of als de directeur het zelf wenselijk vindt om de vergadering bij te wonen. 5 De MR werkt vanuit de bepalingen vastgelegd in het Zakboek medezeggenschap (WMS: Wet medezeggenschap op scholen.) Stemverhoudingen: als er stemmingen zijn, hebben de 2 ouderleden ieder een stem, de twee teamleden ieder een stem en onthoudt de voorzitter als derde ouderlid zich van stemmen. Als er een ouderlid ontbreekt kan de voorzitter in diens plaats stemmen opdat de stemverhouding altijd 2 stemmen voor de teamleden en 2 stemmen voor de ouderleden zijn. Functieverdeling en taken: Voorzitter: Eveline de Bont (ouder) Secretaris: Tjes de Boer (teamlid) Lid: Tsjitske Stoel (teamlid) Lid: Erik Brummans (ouder) tevens leidinggevend in de sponsoring aftredend per Vervanging door Klaas Jan de Hoop. Lid: Mathieu van Linde (ouder)

10 Jaarverslag van speciale activiteiten MR de Meent in Communicatie met de achterban Wat: Organiseren van structureel overleg, geven van informatie, uitwisselen van wensen, gedachten en ideeën binnen een duidelijke structuur. Conclusie: uitkomsten van vergaderingen in de vrijdagbrief, zakelijke ouderavond. 2. Ondersteunen van de campagne om de school een duidelijk gezicht te gaan geven in het dorp en de omgeving. Wat: de plannen van directie ondersteunen, mee helpen vormgeven en zorg dragen voor uitvoerbaarheid. Conclusie: er is meegedacht met Gerda Bieleveld om te onderzoeken wat activiteiten zijn die de school meerwaarde geven tijdens school, TSO en BSO. 3. Gezonde voeding op school. Wat: stimuleren van gezonde voeding op school. Conclusie: door de drukte niet vanuit de MR actief ondersteund maar wel door Gerda tot succes gemaakt middels het gruitenproject Aandacht voor beleid tav kwaliteitsborging en het overbrengen naar ouders. Conclusie: 3 maal per jaar individuele ouderavond met inzicht in voortgang/cito scores uitgezet tegen landelijke gemiddelde.

11 ZAKELIJKE OUDERAVOND 12 Oktober 2010 Pete Silverstein, voorzitter van de Ouderraad. Voordat ik het jaarverslag presenteer wil ik de huidige OR Voorstellen Otto van der Velden Edward Oukes Zwanet Spithost Hanneke Wellens Gerda de Hoop Marian de Jong penningmeester Lid Lid (aftredende) Lid Lid aanwezig namens het team Kort Jaarverslag: Natuurlijk met de noodzakelijke hulp van veel ouders en het team heeft de OR veel activiteiten met veel plezier voorbereid en uitgevoerd. Daarvoor hebben wij vorig jaar 10 keer vergaderd. Dit jaar zijn er ook 10 vergaderingen gepland, circa 1 keer per maand, om nog beter de activiteiten te kunnen voorbereiden 1. zoals gebruikelijk begon de ouderraad met het organiseren van de Herfstwandeling. Traditiegetrouw was het een fijne activiteit aan de vooravond van de herfstvakantie. Wel wat regen maar niet genoeg om de activiteit te hinderen 2. Vervolgens Sinterklaas, een feest dat altijd leuk is voor alle kinderen en ouders Knap van de kinderen in de bovenbouw dat ze met zoveel zorg erg leuke surprises bedenken en uitvoeren! Ook dat team en klassen ouders iedere keer een prachtige sfeer in ieder lokaal kunnen maken! 3. Kerstfeest met kerstdiner. Altijd heel feestelijk en sfeervol. Niet te vergeten de presentaties van de kinderen en het kerst café. De sfeer is iedere keer zo prachtig, vooral de kinderen in hun mooie kleren samen aan het dineren. 4. De Paas Brunch was de volgende activiteit voor de OR en was weer erg leuk om te organiseren. Natuurlijk eieren zoeken en eierentikken was weer erg traditiegetrouw. Hendrik in zijn Konijnenpak mag niet ontbreken!

12 5. In juni heeft de OR weer de avond 4 daagse geregeld voor 49 kinderen en hun ouders die mee gingen lopen. 6. Het slot van het ouderraadjaar is natuurlijk het bekende pleinfeest. Met speciale aandacht dit jaar voor het afscheid van groep 8, en bijzonder het WK voetbal kijken in de gymzaal. Wij hebben weer een fijn feest gehad met natuurlijk veel lekkere hapjes die gemaakt zijn door alle ouders. De OR is altijd op zoek naar nieuwe leden. Wie graag in de OR wil graag zich dan opgeven aan de voorzitter of bij één van de huidige leden. Vooral ouders van groep 1 t/m 3 omdat er geen vertegenwoordigende ouders voor die groepen zijn. Ik wil ook kort doornemen de punten genoemd tijdens de vorige zakelijk avond dat de OR zou komende jaar ( ) aandacht zou geven. 1. Meer communicatie tussen ouders, team en OR en directie Meer vergaderen, 10 per schooljaar 1 teamlid altijd erbij 2. Verfrissen van de traditie trouw activiteiten. Herfst wandeling 2009 als voorbeeld Pasen brunch Nieuwe leden werven Twee nieuwe leden sinds begin schooljaar Leuke Activiteiten voor alle leerlingen Hier zijn wij altijd bezig! Peter R. Silverstein Voorzitter Ouderraad

13 Financieel verslag Stichting Ouderraad OBS De Meent Glimmen INKOMSTEN Begroting '09-'10 Reëel '09-'10 Begroting '10-'11 Avond4daagse 250,00 228,00 250,00 Donaties ,00 - Extra inkomsten (o.a. Google) 125,00 3,00 - Kerstborrel 100,00 192,75 150,00 Musical Kaartverkoop 100, Oud papier 1.000, , ,00 Ouderbijdrage 3.500, , ,00 Ouderbijdrage extra donatie 250,00 465,00 250,00 Pleinfeest 750,00 851,05 750,00 Rente 100,00 20,83 75,00 Subsidie ,31 - SUBTOTAAL INKOMSTEN 6.175, , ,00 UITGAVEN Avondvierdaagse 350,00 355,59 350,00 Eindfeest 350,00 993,31 350,00 Herfstwandeling 100,00 150,72 100,00 Kerst 300,00 260,72 300,00 Musical 200,00 207,07 200,00 Pasen 150,00 157,27 150,00 Sinterklaas 500,00 266,99 350,00 Sint Maarten 50,00 29,61 50,00 SUBTOTAAL VASTE ACTIVITEITEN 2.000, , ,00 Computer 100, Donaties 250,00-250,00 Eenmalige aankopen 750, ,56 750,00 Excursies 750,00 112,50 750,00 Handenarbeid 300,00-300,00 Leuker op school 750,00 360,25 750,00 Ouderavond 100,00 43,43 100,00 Pleininrichting 250,00-250,00 Projecten 100, ,49 100,00 Sport/Evenementen 400,00 253,50 400,00 SUBTOTAAL VRIJE ACTIVITEITEN 3.750, , ,00 Abonnementen 45,00 42,10 45,00 Administratie/bankkosten 150,00 158,18 150,00 Cadeaus 150,00 212,40 150,00 Koffie 150,00 150,00 150,00 Kosten MR 50,00-50,00 Kosten OR 50,00-50,00 Schoolkrant 250,00 250,00 250,00 SUBTOTAAL ORGANISATIE 845,00 812,68 845,00 SUBTOTAAL UITGAVEN 6.595, , ,00 Inkomsten Schoolreizen 1.500, ,00 Saldo per datum Schoolreis groep 0/1/2-170,00 - Banksaldo RABO 681,25 Schoolreis groep 3-157,00 - Spaarrekening 4.250,00 Schoolreis groep 4-175,00 - Kassaldo 1.240,20 Schoolreis groep 5-175,00 - Totaal 6.171,45 Schoolreis groep 6-105,00 - Schoolreis groep 7-935,00 - Saldo per datum Schoolreis groep 8-385,00 - Banksaldo RABO 1.766,67 TOTAAL 1.500, , ,00 Spaarrekening 7.270,83 Uitgaven schoolreizen 1.500, ,00 Kassaldo 131,00 Schoolreis groep 0/1/2-207,00 - Totaal 9.168,50 Schoolreis groep 3/4/5/6-660,00 - Schoolreis groep 7/ ,80 - ONVERKLAARD: 24,00 TOTAAL 1.500, , ,00 over! Saldo schoolreizen - 127,20 - Schoolreizen Saldo ,99- TOTAAL INKOMSTEN 7.675, , ,00 Saldo ,79- TOTAAL UITGAVEN 8.095, , ,00 Exploitatieoverschot/tekort 420, ,05 270,00-

14 Toelichting bij de jaarrekening van OBS De Meent in Glimmen. ALGEMEEN: De Jaarrekening sluit met een exploitatieoverschot van 2973,05. In de begroting voor was een exploitatietekort voorzien van 420,-, maar aangezien er veel meer inkomsten zijn binnengekomen dan begroot, is er een groot exploitatieoverschot. SPECIFICATIE INKOMSTEN: Avondvierdaagse: Het inschrijfgeld voor de avondvierdaagse was dit jaar iets lager, om met een gemakkelijk en rond bedrag te werken. Donaties: De heer en mevrouw Horst uit Veendam hebben de school 1000,- euro gedoneerd, die gebruikt is om een nieuwe muziekinstallatie aan te schaffen! Extra inkomsten (Google) Klikken op de advertenties leek te lonen, maar kort na de vorige vergadering kreeg Google in de gaten dat er vooral op de advertenties geklikt werd om inkomsten te genereren, en niet omdat de klikkers echt geïnteresseerd waren in de advertenties. Deze inkomstenbron is door Google dan ook afgesloten! Wel is er nog door de leerlingen 3,- gevonden op het schoolplein, die is geboekt onder deze post. Kerstborrel Dit jaar werd er gul gegeven bij de kerstborrel. De snert met roggebrood en spek was dan ook weer geweldig! Musical Kaartverkoop De opbrengst bij de musical is gebruikt om een drankje voor de kinderen te betalen bij De Groenenberg. Deze post is dan ook niet opgenomen. Oud papier De opbrengsten van het oud papier zijn dit jaar meegevallen: ondanks de lagere papierprijzen zijn waren er hogere opbrengsten dan begroot, onder andere door de slimme planning: vorig jaar was er veel papier in de container van de kerk in Glimmen gestort, dit jaar lagen de ophaaldagen gunstiger. De inkomsten van dit jaar waren als volgt: , , , , , , , , ,16 11/ , ,69 In de begroting is dan ook weer uitgegaan van een optimistisch bedrag, in de hoop dat de huidige gunstige ontwikkelingen aanhouden. Ouderbijdrage Aan het einde van het schooljaar waren er 81 leerlingen. Groep 0/1/ Totaal Score 2009/ % 90% 110% 90% 63% 94% 63% 87% Score 2008/ % 100% 100% 94% 100% 75% 91% 92%

15 Het komend schooljaar zijn er 74 leerlingen ingeschreven op de Meent. Bij een score van 90% zou de begroting dan op 3108,- uitkomen. Ouderbijdrage extra donatie 13 ouders hebben dit jaar nog een extra ouderbijdrage overgemaakt. Ook volgend jaar hopen we weer op enkele gulle ouders. Pleinfeest Iets meer dan begroot, doordat het een zeer gezellig feest was met voetbal en mooi weer! Rente Op 1 januari 2010 is er een rentebijschrijving geweest van 20,83. Op het moment van schrijven (1 oktober 2010) is er een renteopbrengst op deze rekening van 73,12, en is het rentepercentage slechts een treurigmakende 1,6%. Subsidie Er is 1601,- subsidie van de provincie Groningen verleend voor het Afrika-project, en 3866,31 door de Rabobank voor De Techniektorens. SPECIFICATIE UITGAVEN: Avondvierdaagse De catering heeft iets meer gekost dan begroot, maar dit jaar hebben we tot groot genoegen van de deelnemers getrakteerd op ijs van Italini, omdat de intocht door de Kerkstraat langs de ijssalon ging. Eindfeest Het was dit jaar een bijzonder eindfeest, met een voetbalwedstrijd van Oranje, er is veel georganiseerd voor de kinderen (springkussen, suikerspinnen, etc etc.). Dat maakte de uitgaven voor het pleinfeest fors hoger dan gebruikelijk. Herfstwandeling, kerst, Pasen, musical Ongeveer zoals begroot. Sinterklaas Veel goedkoper dan vorig jaar (cadeautjes scherp ingekocht). Sint Maarten Mandarijnen waren in de aanbieding. Computer Geen uitgaven gedaan, valt tegenwoordig binnen het reguliere onderwijsbudget. Donaties Er is dit jaar geen project geweest met een goed doel zoals vorig jaar (het Mtwapa school-project). Excursies Het budget voor excursies was fors verhoogd, maar er is geen gebruik van gemaakt. Het programma zat blijkbaar vol genoeg voor de leerlingen. Handenarbeid De subsidie voor het Afrikaproject is uitgegeven aan de extra handenarbeidlessen.

16 Eenmalige aankopen, leuker op school, ouderavond, pleininrichting Muziekinstallatie (van de donatie van de familie Horst), Techniektorens (van de subsidie van de Rabobank) Projecten De enorme overschrijding van het budget voor Projecten werd dit jaar veroorzaakt door het Afrikaproject, maar is bijna geheel in de vorm van een subsidie door de provincie Groningen terugbetaald. Sport/Evenementen Goedkoop uit, schaatsen was voordeliger. Abonnementen Tijdschrift van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs met informatie over/voor ouders in het Openbaar Onderwijs. Administratie/bankkosten Nog steeds structureel te hoge bankkosten. Cadeaus Afscheid van OR leden, MR leden, teamleden en, nieuw dit jaar, leerlingen van groep 8. Koffie Vergoeding voor koffie tijdens vergaderingen, ouderavonden, klassengesprekken e.d. Volgens afspraak wordt daar een vaste vergoeding voor gegeven, die is vastgesteld op 150,- Kosten MR Geen kosten voor rekening van de OR. Kosten OR Postzegels en enveloppen waren nog over van vorig jaar. Schoolkrant De OR draagt bij in de kosten van de schoolkrant en overige drukwerken ten behoeve van de school.

17 TOELICHTING SCHOOLREIZEN De organisatie van de schoolreizen (inclusief het benaderen van de ouders over betaling) is de verantwoordelijkheid van het team van OBS De Meent. De ouderraad stelt slechts de rekening open voor het doen van betalingen, en waarschuwt het team als voor leerlingen niet betaald is. De afhandeling hiervan is aan het team. Schoolreis 0/1/2 Er is betaald voor 17 leerlingen (in totaal 170,-.) Er is een tekort van 37,-. Schoolreis 3/4/5/6 In groep 3 is er betaald voor 9 leerlingen, in groep 4 en 5 elk voor 10 leerlingen en in groep 6 voor 6 leerlingen (in totaal 612,-). Er is een tekort van 48,- Schoolreis 7/8 Voor groep 7 is er betaald voor 17 leerlingen, in groep 8 is er betaald voor 7 leerlingen (in totaal 1320,-) Er is een overschot van 212,20. In 2009 is echter een aanbetaling gedaan van 436,-, zodat er eigenlijk een tekort op deze schoolreis is van 223,80. Overschot/tekort op de schoolreizen: Dit jaar is er een overschot op de schoolreizen van 127,20. De ouderraad voegt dit bedrag toe aan de reserves en vertrouwt erop dat het team toe zal zien op een juiste begroting voor de schoolreizen, en beter zal controleren of alle leerlingen betaald hebben. TOTAAL SALDO OP DE SCHOOLREIZEN Vorig jaar was er een tekort op de schoolreizen van 297,99, dat voorgeschoten is door de ouderraad uit de algemene reserves. Het saldo van de schoolreizen staat dan ook op een tekort van 170,79.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de MEENT JAARPLAN 2007-2008 Glimmen, januari 2008 Voorwoord. In de wereld van vandaag moet alles wat gedaan wordt vastgelegd worden. Het werk van de MR is in de afgelopen jaren

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015

Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015 Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015 Lisette van der Eerden-Mooij Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Realisatie schooljaar 2014-2015 4 2.1 Inkomsten 4 2.1.1 Ouderbijdrage 4 2.1.2 Overige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarplan MR 2015-2016 Christelijke Basisschool 'De Kraanvogel' Medezeggenschapsraad mr@dekraanvogel.nl Inleiding Jaarplan MR 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) CB 'De Kraanvogel'. Het jaarplan

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Agenda. Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop

Agenda. Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop Agenda Opening & Voorstelronde MR Jaarverslag 2014-2015 Verkiezingen MR Jaarplan 2015-2016 Ouderraad Vragen & suggesties Sluiting 1 Oudergeleding Opening

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

2. Stichting Oudergelden De begroting is gebaseerd op 295 leerlingen, vorig jaar nog 325.

2. Stichting Oudergelden De begroting is gebaseerd op 295 leerlingen, vorig jaar nog 325. Medezeggenschapsraad Oeboentoe Agenda jaarvergadering MR Dinsdag: 13-10-2015 Aanwezig Oudergeleding: Rachel Akkers, Evelien Dirks, Faiza BensiAli Personeelsgeleding: Dorien Schipper, Kim Riepen, Eveline

Nadere informatie

Sabine opent eerste vergadering van schooljaar 2014-2015 om 19:37 uur. De financiële verantwoording wordt in de volgende vergadering besproken.

Sabine opent eerste vergadering van schooljaar 2014-2015 om 19:37 uur. De financiële verantwoording wordt in de volgende vergadering besproken. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD p/a Kerkstraat 112, 5126 GD Gilze Notulen MR 15-09-2014 Aanwezigen: Sabine Swaans (voorzitter), Cor Diepstraten, Michelle e-mail: mr@debolstergilze.nl Willemse, Jacco Graumans, Daniëlle

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Balans TOTAAL 10.901,26 9.302,72 TOTAAL 10.901,26 9.302,72

Balans TOTAAL 10.901,26 9.302,72 TOTAAL 10.901,26 9.302,72 Balans 1-8-2014 1-8-2013 1-8-2014 1-8-2013 Spaarrekening 9.500,00 7.500,00 Extra ouderbijdrage 2.148,00 1.973,50 Vorderingen 432,50 695,25 Vrije reserve 8.616,66 6.874,72 Betaalrekening 721,39 720,43 Crediteuren

Nadere informatie

Willibrord Ouderraad Stichting. Jaarverslag. Ouderbijdrage Willibrord. Schooljaar 2012-2013

Willibrord Ouderraad Stichting. Jaarverslag. Ouderbijdrage Willibrord. Schooljaar 2012-2013 Willibrord Ouderraad Stichting Jaarverslag Ouderbijdrage Willibrord Schooljaar 2012-2013 Geschreven door: Penningmeester Willibrord Ouderraad Financieel verslag gecontroleerd door de Kascommissie 2012-2013:

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR MR werkplan o.b.s. de Wezeboom 2016-2017 WERKPLAN MR 2016-2017 1 Inhoud Inleiding 3 Taakstelling en positie MR 4 Taakverdeling MR 4 Communicatie naar de achterban 5 Onderwerpen en prioriteiten 2016-2017

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2009 2010 Oudervereniging Ashram College November 2010 Inhoud Voorwoord... 2 Bestuur... 3 Bestuurswijzigingen 2009-2010... 3 Agenda vergader data en overige activiteiten... 3 Welkomstborrel... 3 Bulletin...

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad OBS Kolmenscate 2013-2014

Jaarverslag Ouderraad OBS Kolmenscate 2013-2014 Jaarverslag Ouderraad OBS Kolmenscate 2013-2014 De OuderRaad De ouderraad houdt zich bezig met die werkzaamheden, die ertoe bijdragen dat het onderwijs op de school optimaal kan functioneren. Dit doet

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING juni 2015 DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad (hierna

Nadere informatie

Uitnodiging ouderavond

Uitnodiging ouderavond Uitnodiging ouderavond Lezen en kinderboeken De ouderraad en de medezeggenschapsraad van basisschool De Klepper willen u graag van harte uitnodigen voor de algemene ouderavond in combinatie met de informatieavond

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas Jaarverslag Medezeggenschapsraad katholieke basisschool de Contrabas Schooljaar 2010 t/m juli 2011 Inhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.30 uur NOTULEN MR -VERGADERING Aanwezig: 9-7-2015 Evelien de Klerk, Melanie van Benthem, Liesbeth

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. Medezeggenschapsraad Het Kompas

Jaarverslag 2013-2014. Medezeggenschapsraad Het Kompas Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Het Kompas Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van het Kompas over het schooljaar 2013-2014. Hierin laten wij u weten wat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

info Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander! Kalender: Woordje vooraf Juni 2017

info Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander! Kalender: Woordje vooraf Juni 2017 Schoolkrant OBS De Springplank Jaargang 3 Editie 6 Juni 2017 info Kalender: Maandag 3 juli Nieuwe kinderen uit groep 1 komen kennismaken. Dinsdag 4 juli 15.30 uur In het lokaal van groep 5-6 kunnen ouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1: Huishoudelijk Reglement 1.1 Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Statuten van de Oudervereniging van De Toermalijn. 1.2 In het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS Da Vinci Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal

reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal Dit is een eerste opzet van het reglement van de Dorendal. Op 7 februari 2013 zal de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar komen en dit reglement bespreken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderraad

Huishoudelijk reglement ouderraad Huishoudelijk reglement ouderraad OBS De Watermolen Molenwerf 3 1541WR Koog aan de Zaan 075-6352239 info@obsdewatermolen.nl www.obsdewatermolen.nl @DeWatermolen Definitie Artikel 1 Ouders Ouderraad Wet

Nadere informatie

De ouderraad. Wat doen wij?

De ouderraad. Wat doen wij? OR De ouderraad Wat doen wij? De ouderraad (OR) In deze folder willen wij iets vertellen over wat de Ouderraad is, wat zij doet en bij wie je terecht kunt met je vragen, suggesties of het aanbieden van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad. van PCBS Maranatha. Te Nieuwkoop

Huishoudelijk Reglement Ouderraad. van PCBS Maranatha. Te Nieuwkoop Huishoudelijk Reglement Ouderraad van PCBS Maranatha Te Nieuwkoop PCBS Maranatha Ladderhaak 7 2421NK Nieuwkoop Tel: 0172-520055 E-mail: info@maranathaschool.nl A. Algemeen Huishoudelijk Reglement Ouderraad

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Jaarverslag / 2013

Medezeggenschapsraad. Jaarverslag / 2013 Medezeggenschapsraad Jaarverslag 20 12 / 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Medezeggenschap Houwingaham... 3 Samenstelling MR... 3 Vergadering MR... 3 Scholing... 3 MR vergaderingen...

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

"Wegwijzer voor OR leden"

Wegwijzer voor OR leden "Wegwijzer voor OR leden" Uitgave: januari 2013 O.B.S. "De Duizendpoot" Willem Dreeslaan 1 4908 CA Oosterhout Tel. 0162-428817 E-mail:1000poot@westbrabant.net 1 Inhoudsopgave. 1. Doelstelling van de ouderraad

Nadere informatie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Hennie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Hennie Notulen OR vergadering 22 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Hennie niemand 01. Opening Monique opent de vergadering om 20:40.

Nadere informatie

Activiteitenplan

Activiteitenplan Secretaris: Patrick Bekkers mr@obsmolenakker.nl Voorzitter: Louis van Hoof Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kernissues MR 3. Planning MR- activiteiten 4. Inzet middelen 1. 1.Visie

Nadere informatie

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: MR: De Wet: School: Schoolbestuur: Schoolleiding: Personeel: Ouders, voogden en

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina Jaarverslag Medezeggenschapsraad Islamitische basisschool Ibn-i Sina Schooljaar 2013/2014 I nhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015 Boekjaar Dit verslag gaat over een boekjaar van 1 augustus 2014 t/m 31 augustus 2015. Er is een maand

Nadere informatie

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool te Amsterdam 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van onze school

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad (OR)

Huishoudelijk Reglement Ouderraad (OR) Huishoudelijk Reglement Ouderraad (OR) Onderdeel van: Openbare Basisschool voor Daltononderwijs Groenehoek, Stampioendreef 7 / Groeneweg 129 te Bergschenhoek Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Ouderraad van de openbare basisschool Het Startblok nr. 11/12-1. 2. Goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden vergadering d.d.

Ouderraad van de openbare basisschool Het Startblok nr. 11/12-1. 2. Goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden vergadering d.d. Titel Datum Lokatie Notulen ouderraad vergadering Maandag 5 september, 19.45 uur Het Startblok Aanwezig Dorina van Putten Voorzitter Henk van Noord Janine de Keijzer Bianca Hameete Corrie v/d Winden Mirelle

Nadere informatie

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Geachte ouder(s), verzorger(s), 1 Datum : 1 september 2016 Betreft : Verantwoording kosten Oudercommissie schooljaar 2015-2016 Begroting schooljaar 2016-2017 Ouder & Kampbijdrage schooljaar 2016-2017 Geachte ouder(s), verzorger(s), Op

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren

Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren Ouderraad, OBS De Vuurtoren Groningen Versie 2.0 d.d. 22-10-2014 Huishoudelijk reglement ouderraad OBS De Vuurtoren 1 Inhoudsopgave 1. Gebruik van dit

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Vrijdagbrief. Musical groep 8 Pleinfeest Geen vrijdagbrief Laatste schooldag 12. 00 uur vrij Zomervakantie Oud papier

Vrijdagbrief. Musical groep 8 Pleinfeest Geen vrijdagbrief Laatste schooldag 12. 00 uur vrij Zomervakantie Oud papier et Vrijdagbrief Openbare basisschool De Meent Tel. 050 4061897 e-mail: directie@obsdemeentglimmen.nl e Website: www.obsdemeentglimmen.nl rekeningnummer ouderraad : 1274.62.678 agenda: Jaargang 27 nummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2. Doel en uitgangspunten. 3. Regelingen en bevoegdheid. 4. Bezetting en verkiesbaarheid mr-leden

Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2. Doel en uitgangspunten. 3. Regelingen en bevoegdheid. 4. Bezetting en verkiesbaarheid mr-leden 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Doel en uitgangspunten 3. Regelingen en bevoegdheid 4. Bezetting en verkiesbaarheid mr-leden 5. Vergaderdata en onderwerpen mr 6. Taakverdeling en aandachtsgebieden mr Bijlage:

Nadere informatie

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Oec. Basisschool t Prisma Mercuriusweg - Purmerend Geachte ouders / verzorgers van de leerlingen van t Prisma, de teamleden en de medezeggenschapsraad. Op 2 september

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering ouderraad 15 oktober 2013

Verslag jaarvergadering ouderraad 15 oktober 2013 Verslag jaarvergadering ouderraad 15 oktober 2013 Aanwezig Afwezig : Joyce Brussee, Sabine Burggraaf, Nel Mesman, Christel van de Reijden, Dicky Vrugte : Afwezig met kennisgeving zijn; Francesca Boot,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN Stichting ouderraad Basisschool de Dobbelsteen heeft als doel om samen met het team leerkrachten gedurende het hele jaar diverse activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERRAAD

JAARVERSLAG OUDERRAAD JAARVERSLAG OUDERRAAD 2009/2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag.2 2. Structuur Ouderraad pag.2 2.1 Samenstelling Ouderraad pag.2 3. Activiteitenverslag pag.2 3.1 Sinterklaas pag.2 3.2 Kerst pag.3 3.3 Pasen

Nadere informatie

OPENING: Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom. NOTULEN: De notulen van de vergadering van 7 juni 2016 worden goedgekeurd.

OPENING: Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom. NOTULEN: De notulen van de vergadering van 7 juni 2016 worden goedgekeurd. NOTULEN VERGADERING 6 SEPTEMBER 2016 MEDENZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE BASCULE AANWEZIG: Chantal Wilting, Lucinda Klasen, Joko Potze, Henri Hooge, Karin Sobel (PG) Peter Koops, Bart Pronker, Michiel Smit, Jerney

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014-2015 ouderraad

Financieel overzicht 2014-2015 ouderraad Financieel overzicht 2014-2015 ouderraad Inkomsten Uitgaven te kort/over ouderbijdrage 23.775,00 rente 195,35 andere inkomsten storting A4d 1.312,50 Joppedag 966,00 Joppedag 966,00 871,87 94,13 schoolreisje

Nadere informatie

Jaarverslag 2009/2010. Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg

Jaarverslag 2009/2010. Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg Jaarverslag 2009/2010 Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg Inhoudsopgave Voorwoord pag. 1 Samenstelling van de medezeggenschapsraad pag. 2 Interne activiteiten pag. 3 Instemmings- en adviesaanvragen pag.

Nadere informatie

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD RKBS DE BRAS Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 Aanwezig: Inge Overing, Sandra Kuster, Daniela Smeman, Giovanni Vierling Aanwezig nieuwe MR leden:

Nadere informatie

MR Jaarplan Samen staan we sterk

MR Jaarplan Samen staan we sterk MR Jaarplan 2016-2017 Samen staan we sterk Medezeggenschapsraad De Wiekslag 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Introductie pagina 3 2. Algemene zaken pagina 4 Contacten medezeggenschapsraad (MR) pagina 4 Vergaderactiviteiten

Nadere informatie

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën 1 Organisatie: De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is er een medezeggenschapsraad (MR), op

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 2.1 Wat doet de MR? 2.2 Samenstelling 2.3 Werkwijze 3. Scholing Pagina 4 4. Behandelde

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark 2015-2016 Basisschool De Ark De Dintel 2 5463 NR Veghel tel. 0413-319680 e-mail: ark@skipov.nl e-mail mr: mrar@skipov.nl www.arkskipov.nl

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar 2014/2015 Jaarplan schooljaar 2015/2016

Jaarverslag schooljaar 2014/2015 Jaarplan schooljaar 2015/2016 Jaarverslag schooljaar 2014/2015 Jaarplan schooljaar 2015/2016 Stichting Ouderraad Protestant-Christelijke basisschool De Regenboog Page 1 of 11 Inhoudsopgave Jaarverslag: Inleiding 4 Activiteiten 5 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 / 2015 Oudervereniging Openbare Basisschool De Burght Amsterdam

Jaarverslag 2014 / 2015 Oudervereniging Openbare Basisschool De Burght Amsterdam Jaarverslag 2014 / 2015 Oudervereniging Openbare Basisschool De Burght Amsterdam 1 Inhoud Bestuursverslag 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Overige gegevens Verslag kascommissie 12 Rooster

Nadere informatie

Stichting Ouderactiviteiten De Driekleur JAARPLAN

Stichting Ouderactiviteiten De Driekleur JAARPLAN Stichting Ouderactiviteiten De Driekleur JAARPLAN 2015-2016 Ouderraad obs De Driekleur (Locatie Wilhelmina) Van der Kest Wittensstraat 3 2691 XD 's-gravenzande Postbus 8 2690 AA 's-gravenzande info@obsdedriekleur.nl

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

MR Jaarplan

MR Jaarplan MR Jaarplan 2016-2017 versie 1.0 1Algemeen...3 2Doelstelling, werkwijze en uitgangspunten...4 2.1Doelstelling...4 2.2Werkwijze...4 2.3Uitgangspunten...4 3Regelingen en beleidsplannen...5 4Structurele onderwerpen...6

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

Een terugblik en een kijkje in de toekomst Medezeggenschapsraad o.b.s. De Koempoelan

Een terugblik en een kijkje in de toekomst Medezeggenschapsraad o.b.s. De Koempoelan Een terugblik en een kijkje in de toekomst Medezeggenschapsraad o.b.s. De Koempoelan Jaarverslag 2013-2014 Jaarplan 2014-2015 Financieel verslag 2013-2014 Begroting 2014-2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Activiteitenplan MR basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven

Activiteitenplan MR basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven 2015-2016 1 Beste lezer, Voor u ligt het activiteitenplan van de MR van basisschool de Hoeven. Dit activiteitenplan heeft betrekking op het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie