UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: uur met koffie en thee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee"

Transcriptie

1 UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: uur met koffie en thee 1. Opening om uur 2. Notulen zakelijke ouderavond schooljaar jaarverslag en plan van MR (Eveline de Bont) 4. jaarverslag en plan OR, (Pete Silverstein) 5. penningmeester/kascommissie (Otto van der Velden) 6. jaarverslag en plan PR (Peter van den Bunt) 7. plannen van directie/team 8. discussie/rondvraag 9. afsluiting om uiterlijk uur. Tijd voor een hapje en drankje met elkaar.

2 NOTULEN Zakelijke ouderavond obs De Meent Datum: maandag 13 oktober 2009 Aanvang: 20.00uur (inloop vanaf uur) Plaats: speellokaal obs De Meent 1. Opening Pete Silverstein (voorzitter ouderraad) opent ook als voorzitter van deze vergadering de zakelijke ouderavond en hij heet iedereen welkom. De vier andere ouderraadleden worden voorgesteld en de agenda wordt toegelicht. De agenda is vol en Pete geeft dan ook aan dat hij een strakke tijdsplannig zal handhaven. De aanwezige ouders, circa 21, hebben via hun kind eerder de agenda en de diverse benodigde stukken kunnen ontvangen. 2. Jaarverslag Ouderraad (or) Pete licht het jaarverslag toe op een leuke, want persoonlijke, positief en enthousiast, wijze hoe hij dit verslagjaar als voorzitter heeft ervaren. Financieel verslag or Otto van der Velden (penningmeester) heeft het financieel jaarverslag uitgewerkt en opgesteld. Hij geeft extra informatie bij de meest in het oogspringende zaken, zoals: - lage opbrengst van de maandelijkse oud papierinzameling; - dat het klikken op de google-links op de internetsite van de school extra inkomsten levert; Karel Verlinden valt op dat er in de begroting voor geen subsidies zijn opgenomen. Otto antwoord dat de subsidies vanaf dit jaar buiten de Ouderraad om gaan. Verslag kascommissie Rob Witwerts en Freek Nauta vormen de kascommissie die het werk van de penningmeester eens per jaar controleert. Deze controle is onlangs uitgevoerd. Rob dankt Otto voor zijn puike werk. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden gevonden en het financieel jaarverslag is dan ook goedgekeurd! Als zeer bruikbare tip geeft Rob nog mee om eerder de kas af te storten. Er zat volgens hem te veel cash in. Omdat Rob Witwerts de maximale twee jaar in de kascommissie zit moet hij stoppen. Richard Geelof biedt spontaan aan om het stokje in de kascommissie van Rob over te nemen. 3 Presentatie Medezeggenschapsraad (Evelien de Bont) Evelien de Bont (voorzitter mr) stelt haar mede mr-leden voor. Er zijn twee vacatures ontstaan door het aftreden van juf Annemiek en Margit Lawant. Hoewel er meerdere kandidaten bij de ouders waren die Margit wilden opvolgen hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden. Uiteindelijk zal Mattieu van Linde de vacature van de ouder-geleding gaan vervullen. Evelien laat een filmpje zien waar het fout gaat / kan gaan in communicatie. Evelien nodigt de aanwezigen van harte uit om de vergaderingen van de mr te bezoeken om de uitwisseling van meningen te vergroten en de discussie te verlevendigen. De vergaderdata staan op de website van de school. 4 Presentatie Directie (Gerda Bieleveld) Het jaar heeft vooral in het teken gestaan van de verbouwing en de heropening van de school en het afscheid van Janny en Victor. Dit schooljaar zijn er een groot aantal zaken die opgepakt zullen worden, te weten: - nieuwe taalmethode Taal in beeld (met start in januari) Ferdau Terpstra zal dit later op de avond toelichten; - de introductie van een nieuwe leesmethode: deze is nog niet aangeschaft, momenteel worden enkele methoden bestudeerd; - SOVA (sociale vaardigheden)-training voor minimaal 6 kinderen; - Horizon-project: voor meer- en/of hoogbegaafde kinderen uit groep 8 die lessen kunnen gaan volgen bij het voortgezet onderwijs. - Schoolgids p.1/3

3 - Kind in zicht: werken met groepsplannen; bv. kinderen met dezelfde leerproblemen bij elkaar zetten. - Lio (leraren in opleiding) -stagiaires van de Hanzehogeschool Groningen: nu zijn er in groep 7-8 stagiaires, vanaf januari zal Jos (nu stage bij gym-meester Eddie) gaan stage lopen bij groep 5-6. Over o.a. aantallen stageplekken per school zijn/worden op niveau van de stichting Baasis afspraken gemaakt. - Cito - Team krijgt een communicatietraining - Ouders belangrijk in het geheel 5 Presentatie public relations-commissie (Karel Verlinden) Karel stelt de leden van de pr commissie voor. Martha Smit is nieuw. Marieke Eises en Wilma zijn met kennisgeving afwezig. De pr is het instrument om activiteiten van en binnen de school bekend te maken in Glimmen e.o..de notulen van de vergaderingen staan op de website van school. Het schooljaar staat voor de pr in het teken van een schone lei. De PR organiseert: - Organiseert de kerstborrel - Zorgt maandelijks voor een feuilleton in de Glimmerlei (Peter vd Bunt) - Informeert omwonenden van de school: gaat er bijvoorbeeld voor zorgen dat de vrijdagbrief ook bij de buren van de school wordt bezorgt, dit i.v.m. vergroten en/of verbeteren van de betrokkenheid en i.v.m. het bespreken van eventuele overlast. Verder attendeert Karel (ver)kopers van de dienstenveiling op het afleveren van een dienst. 6 Presentatie team (Peter van de Bunt) - De pleinwachten willen meer observeren om onregelmatigheden op te sporen. - Peter van den Bunt informeert de ouders via de vrijdagbrief. Hij nodig de aanwezigen uit om mee te doen bij zijn lessen Sociaal competent gedrag. Er worden in de lessen 8 competenties geleerd. Peter licht deze een voor een toe. Het doel van deze lessen is dat alle kinderen sociaal competent worden zodat ze samenwerkingsproblemen met andere kinderen zelf op een prettige wijze kunnen oplossen. Juf Marian geeft tekst en uitleg over het scol-model. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatie Lijsten. Dit bevat vaste meet- of ijkmomenten waarbij de computer wordt gebruikt. De vragenlijsten worden (ook) door de kinderen ingevuld. Hoe sociale competenties op het niveau van het kind, de klas en de school worden gebruikt. De informatie komt eventueel terug in de 10minutengesprekken. PAUZE 7 Gastspreker Mevrouw Ferdau Terpstra is onderwijsadviseur bij het Cedin. Dit is een educatieve dienstverlener in Noord Nederland die scholen ondersteuning biedt om te komen tot verbeteringen. Ferdau houdt een interessante presentatie en heeft een duidelijk verhaal over het PAL (Preventieve Aanpak Leesproblemen) project dat op De Meent gaat draaien, om in een eerder stadium dan voorheen leesproblemen bij kinderen te kunnen waarnemen en daar vervolgens gericht iets mee te doen. Ferdau benadrukt het grote belang van leren lezen voor o.a. de verdere (school)loopbaan. Voor de aanwezigen heeft ze een hand-out meegenomen, waarin wordt uitgelegd hoe op de basisschool het leesonderwijs is opgebouwd. Ferdau vult aan dat beginnende geletterdheid (gr. 1 en 2) enorm beïnvloed kan worden door de thuissituatie: wordt er veel (voor)gelezen en gepraat met de kinderen. Het thema slaat erg aan in de zaal en er komen goede kritische vragen. Er komt een verzoek uit de zaal om op de website van school een lijst met goede en interessante boektitels te zetten voor de verschillende groepen, waaruit ouders en hun kind kunnen kiezen om thuis te lezen. Een tweede vraag uit de zaal gaat over de gebruikte lees cq leermethode en dat die natuurlijk niet voor elk kind passend is. Met andere woorden, dat niet elke kind het vereiste nivo (tijdig) haalt, en door de ondergrens zakt. Wat doet De Meent daar aan? p.2/3

4 Antwoord: als kinderen door de ondergrens zakken dan kunnen ze worden doorverwezen. De betreffende vraagsteller zou graag zien dat de school actief ingrijpt, zoals: tijdig communiceren naar ouders, overleg met ouders over wijze van aanpak en hoe verder". Ferdau Terpstra vult aan en verteld dat het pas sinds kort mogelijk is om al in groep 4 te testen op dyslexie. Vroeger kon dat pas in een later stadium waardoor kinderen een periode konden blijven aanmodderen. Vaak betekende dit een deels verloren schooljaar. En dat was en is natuurlijk niet goed. 8 Rondvraag Onderwerp: leesproblemen bij de kinderen Karel Verlinden: Wat wil obs De Meent nou met dit onderwerp (i.e.)? Is het een idee om een statement te fromuleren ivm dyslexie? Mogelijk kan de school zich hiermee dan onderscheiden van anderen door hier concreet iets mee te doen, cq een aanbod te hebben aan leerlingen. Antw: het team zal hierover gaan nadenken. Onderwerp: Communicatie met de omwonenden van de school / gebruik schoolplein buiten schooluren o.a. vanwege geluid(overlast). Karel Verlinden: Als mede-buur van de school wil ik graag weten of en zo ja welke afspraken er zijn tussen de school en de buren. Antwoord Gerda: Het schoolplein is openbare ruimte en dus mogen kinderen ook buiten schooltijden op het schoolplein spelen en voetballen. Als buren overlast ervaren kunnen ze de politie bellen. Er zijn enige tijd geleden zelfs verboden toegang bordjes geplaatst die het handhaven mogelijk maken. 9 Sluiting Iets na half elf sluit Pete de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om nog even te blijven om na te praten en wat te drinken. p.3/3

5 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de MEENT 1 JAARVERSLAG JAARPLAN Glimmen, 14 september 2010

6 Voorwoord. In het bijgaande document treft u het jaarverslag en jaarplan aan van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Meent te Glimmen. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van rust en daarmee tijd voor kwaliteit. Dit jaar zijn er grote vorderingen gemaakt met het transparant maken voor de ouders hoe het eigen kind bij de voortgangstoetsen/citotoetsen functioneert. Het resultaat wordt besproken in relatie tot het gemiddelde van de groep en het landelijk gemiddelde. Daarmee is het mogelijk als ouder de vorderingen van uw kind te volgen. Als MR waarderen wij die inspanningen van het team. Verder initiatieven voor uitwerking van kwaliteitsbeleid op de Meent zullen we waar mogelijk ondersteunen. Wat kan een MR wel en niet? Met het op 1 januari 2007 in werking treden van de nieuwe wet op de medezeggenschap scholen (WMS) is de taak van de MR goed vastgelegd. Deze wet geeft de MR de wettelijke basis op grond waarvan personeel en ouders kunnen meepraten over het beleid van de school. Zo zijn vastgelegd het recht op overleg, het nemen van initiatief en het recht op informatie. Afhankelijk van het type onderwerp binnen de school is beschreven in deze wet of er instemming of advies van de MR nodig is. De MR wordt geacht om openheid en mondeling overleg in de school te bevorderen. De MR moet informatie verstrekken over hun activiteiten. 2 Om te komen tot een gestructureerde aanpak van de vele onderwerpen waar de MR mee te maken krijgt, zijn deze vastgelegd in het jaarplan, bestaande uit structurele onderwerpen die jaarlijks terugkeren en onderwerpen die specifiek de Meent gelden. Bij dit laatste gaat het om onderwerpen die de MR dit schooljaar verder wil uitbouwen / uitdiepen. Daarnaast bieden de MR vergaderingen uiteraard ruimte om ad-hoc zaken te agenderen en te bespreken. Tenslotte is achterin het jaarplan opgenomen de functie- en taakverdeling van de MR leden zoals die binnen de MR met elkaar is afgesproken. Het geheel wordt afgesloten met het verslag van de activiteiten van de MR in schooljaar Ik hoop dat deze informatie de onderlinge openheid en discussie zal bevorderen waarmee dit bij mag dragen aan de kwaliteit van onze school; OBS de Meent. Eveline de Bont, Voorzitter (september 2010).

7 Structurele onderwerpen (jaarlijks terugkerend). Maand: September: Onderwerp: * Vergaderschema opstellen * Opstellen MR jaarplan * Opstellen activiteiten plan MR voor * Schoolgids * Opstellen jaarverslag MR * Jaarvergadering / Algemene ouderavond * Introductie nieuwe MR leden * Nascholingsplan Oktober: November: December: * Beoordelen schooljaarplan (opgesteld door directie) * Beoordelen jaarverslag school (opgesteld door directie) * uitvoering geven aan MR activiteiten * uitvoering geven aan MR activiteiten 3 Januari: * Jaarrekening school 2010 (opgesteld door directie) * Begroting school 2011 (opgesteld door directie) Februari: * Bestuursformatieplan Stichting de Baasis Maart: * Tussenrapportage schooljaarplan April: Mei: * Vakantie rooster gemeente Haren * School specifieke formatie plan (voorstel van directie) * Jaarplan Stichting de Baasis Juni: * Evaluatie werkzaamheden MR Data MR en GMR vergaderingen. MR vergaderingen: 14 september, 12 oktober (zakelijke ouderavond),.. GMR vergaderingen: 1x per 6 weken

8 Speciale activiteiten waar de MR in jaargang extra aandacht aan wil besteden: 1. Communicatie met de achterban dus u ouders van de kinderen op OBS de Meent. 2. Ondersteunen van de speerpunten van de directie weergegeven in schooljaarplan 3. Ondersteunen van het optimaliseren van de communicatie tussen directie, team enerzijds en ouders anderzijds. 4. Ondersteunen van initiatieven om kwaliteit inzichtelijk te maken op de Meent. 5. Inwerken nieuw ouderlid MR 4

9 Inrichting MR vergaderingen. De MR vergaderingen worden gebruikt voor overleg / meningsvorming / besluitvorming over beleidszaken die met het basisonderwijs in het algemeen en het onderwijs op de Meent in het bijzonder te maken hebben. De MR vergaderingen zijn openbaar. We nodigen iedereen uit om mee te vergaderen en mee te denken over hoe we elkaar kunnen bijpraten over zaken die goed lopen en verbeterpunten. De MR vergadering moet niet het moment zijn waarop allerlei kleine meer persoonlijke adhoc zaken die zich op school voordoen moeten worden behandeld en opgelost. De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders beslist. Dat laatste kan het geval zijn indien het noodzakelijk is om in de MR over personen te praten. De directeur maakt geen deel uit van de MR. De directeur zal de MR vergaderingen bijwonen als de MR daar specifiek om vraagt of als de directeur het zelf wenselijk vindt om de vergadering bij te wonen. 5 De MR werkt vanuit de bepalingen vastgelegd in het Zakboek medezeggenschap (WMS: Wet medezeggenschap op scholen.) Stemverhoudingen: als er stemmingen zijn, hebben de 2 ouderleden ieder een stem, de twee teamleden ieder een stem en onthoudt de voorzitter als derde ouderlid zich van stemmen. Als er een ouderlid ontbreekt kan de voorzitter in diens plaats stemmen opdat de stemverhouding altijd 2 stemmen voor de teamleden en 2 stemmen voor de ouderleden zijn. Functieverdeling en taken: Voorzitter: Eveline de Bont (ouder) Secretaris: Tjes de Boer (teamlid) Lid: Tsjitske Stoel (teamlid) Lid: Erik Brummans (ouder) tevens leidinggevend in de sponsoring aftredend per Vervanging door Klaas Jan de Hoop. Lid: Mathieu van Linde (ouder)

10 Jaarverslag van speciale activiteiten MR de Meent in Communicatie met de achterban Wat: Organiseren van structureel overleg, geven van informatie, uitwisselen van wensen, gedachten en ideeën binnen een duidelijke structuur. Conclusie: uitkomsten van vergaderingen in de vrijdagbrief, zakelijke ouderavond. 2. Ondersteunen van de campagne om de school een duidelijk gezicht te gaan geven in het dorp en de omgeving. Wat: de plannen van directie ondersteunen, mee helpen vormgeven en zorg dragen voor uitvoerbaarheid. Conclusie: er is meegedacht met Gerda Bieleveld om te onderzoeken wat activiteiten zijn die de school meerwaarde geven tijdens school, TSO en BSO. 3. Gezonde voeding op school. Wat: stimuleren van gezonde voeding op school. Conclusie: door de drukte niet vanuit de MR actief ondersteund maar wel door Gerda tot succes gemaakt middels het gruitenproject Aandacht voor beleid tav kwaliteitsborging en het overbrengen naar ouders. Conclusie: 3 maal per jaar individuele ouderavond met inzicht in voortgang/cito scores uitgezet tegen landelijke gemiddelde.

11 ZAKELIJKE OUDERAVOND 12 Oktober 2010 Pete Silverstein, voorzitter van de Ouderraad. Voordat ik het jaarverslag presenteer wil ik de huidige OR Voorstellen Otto van der Velden Edward Oukes Zwanet Spithost Hanneke Wellens Gerda de Hoop Marian de Jong penningmeester Lid Lid (aftredende) Lid Lid aanwezig namens het team Kort Jaarverslag: Natuurlijk met de noodzakelijke hulp van veel ouders en het team heeft de OR veel activiteiten met veel plezier voorbereid en uitgevoerd. Daarvoor hebben wij vorig jaar 10 keer vergaderd. Dit jaar zijn er ook 10 vergaderingen gepland, circa 1 keer per maand, om nog beter de activiteiten te kunnen voorbereiden 1. zoals gebruikelijk begon de ouderraad met het organiseren van de Herfstwandeling. Traditiegetrouw was het een fijne activiteit aan de vooravond van de herfstvakantie. Wel wat regen maar niet genoeg om de activiteit te hinderen 2. Vervolgens Sinterklaas, een feest dat altijd leuk is voor alle kinderen en ouders Knap van de kinderen in de bovenbouw dat ze met zoveel zorg erg leuke surprises bedenken en uitvoeren! Ook dat team en klassen ouders iedere keer een prachtige sfeer in ieder lokaal kunnen maken! 3. Kerstfeest met kerstdiner. Altijd heel feestelijk en sfeervol. Niet te vergeten de presentaties van de kinderen en het kerst café. De sfeer is iedere keer zo prachtig, vooral de kinderen in hun mooie kleren samen aan het dineren. 4. De Paas Brunch was de volgende activiteit voor de OR en was weer erg leuk om te organiseren. Natuurlijk eieren zoeken en eierentikken was weer erg traditiegetrouw. Hendrik in zijn Konijnenpak mag niet ontbreken!

12 5. In juni heeft de OR weer de avond 4 daagse geregeld voor 49 kinderen en hun ouders die mee gingen lopen. 6. Het slot van het ouderraadjaar is natuurlijk het bekende pleinfeest. Met speciale aandacht dit jaar voor het afscheid van groep 8, en bijzonder het WK voetbal kijken in de gymzaal. Wij hebben weer een fijn feest gehad met natuurlijk veel lekkere hapjes die gemaakt zijn door alle ouders. De OR is altijd op zoek naar nieuwe leden. Wie graag in de OR wil graag zich dan opgeven aan de voorzitter of bij één van de huidige leden. Vooral ouders van groep 1 t/m 3 omdat er geen vertegenwoordigende ouders voor die groepen zijn. Ik wil ook kort doornemen de punten genoemd tijdens de vorige zakelijk avond dat de OR zou komende jaar ( ) aandacht zou geven. 1. Meer communicatie tussen ouders, team en OR en directie Meer vergaderen, 10 per schooljaar 1 teamlid altijd erbij 2. Verfrissen van de traditie trouw activiteiten. Herfst wandeling 2009 als voorbeeld Pasen brunch Nieuwe leden werven Twee nieuwe leden sinds begin schooljaar Leuke Activiteiten voor alle leerlingen Hier zijn wij altijd bezig! Peter R. Silverstein Voorzitter Ouderraad

13 Financieel verslag Stichting Ouderraad OBS De Meent Glimmen INKOMSTEN Begroting '09-'10 Reëel '09-'10 Begroting '10-'11 Avond4daagse 250,00 228,00 250,00 Donaties ,00 - Extra inkomsten (o.a. Google) 125,00 3,00 - Kerstborrel 100,00 192,75 150,00 Musical Kaartverkoop 100, Oud papier 1.000, , ,00 Ouderbijdrage 3.500, , ,00 Ouderbijdrage extra donatie 250,00 465,00 250,00 Pleinfeest 750,00 851,05 750,00 Rente 100,00 20,83 75,00 Subsidie ,31 - SUBTOTAAL INKOMSTEN 6.175, , ,00 UITGAVEN Avondvierdaagse 350,00 355,59 350,00 Eindfeest 350,00 993,31 350,00 Herfstwandeling 100,00 150,72 100,00 Kerst 300,00 260,72 300,00 Musical 200,00 207,07 200,00 Pasen 150,00 157,27 150,00 Sinterklaas 500,00 266,99 350,00 Sint Maarten 50,00 29,61 50,00 SUBTOTAAL VASTE ACTIVITEITEN 2.000, , ,00 Computer 100, Donaties 250,00-250,00 Eenmalige aankopen 750, ,56 750,00 Excursies 750,00 112,50 750,00 Handenarbeid 300,00-300,00 Leuker op school 750,00 360,25 750,00 Ouderavond 100,00 43,43 100,00 Pleininrichting 250,00-250,00 Projecten 100, ,49 100,00 Sport/Evenementen 400,00 253,50 400,00 SUBTOTAAL VRIJE ACTIVITEITEN 3.750, , ,00 Abonnementen 45,00 42,10 45,00 Administratie/bankkosten 150,00 158,18 150,00 Cadeaus 150,00 212,40 150,00 Koffie 150,00 150,00 150,00 Kosten MR 50,00-50,00 Kosten OR 50,00-50,00 Schoolkrant 250,00 250,00 250,00 SUBTOTAAL ORGANISATIE 845,00 812,68 845,00 SUBTOTAAL UITGAVEN 6.595, , ,00 Inkomsten Schoolreizen 1.500, ,00 Saldo per datum Schoolreis groep 0/1/2-170,00 - Banksaldo RABO 681,25 Schoolreis groep 3-157,00 - Spaarrekening 4.250,00 Schoolreis groep 4-175,00 - Kassaldo 1.240,20 Schoolreis groep 5-175,00 - Totaal 6.171,45 Schoolreis groep 6-105,00 - Schoolreis groep 7-935,00 - Saldo per datum Schoolreis groep 8-385,00 - Banksaldo RABO 1.766,67 TOTAAL 1.500, , ,00 Spaarrekening 7.270,83 Uitgaven schoolreizen 1.500, ,00 Kassaldo 131,00 Schoolreis groep 0/1/2-207,00 - Totaal 9.168,50 Schoolreis groep 3/4/5/6-660,00 - Schoolreis groep 7/ ,80 - ONVERKLAARD: 24,00 TOTAAL 1.500, , ,00 over! Saldo schoolreizen - 127,20 - Schoolreizen Saldo ,99- TOTAAL INKOMSTEN 7.675, , ,00 Saldo ,79- TOTAAL UITGAVEN 8.095, , ,00 Exploitatieoverschot/tekort 420, ,05 270,00-

14 Toelichting bij de jaarrekening van OBS De Meent in Glimmen. ALGEMEEN: De Jaarrekening sluit met een exploitatieoverschot van 2973,05. In de begroting voor was een exploitatietekort voorzien van 420,-, maar aangezien er veel meer inkomsten zijn binnengekomen dan begroot, is er een groot exploitatieoverschot. SPECIFICATIE INKOMSTEN: Avondvierdaagse: Het inschrijfgeld voor de avondvierdaagse was dit jaar iets lager, om met een gemakkelijk en rond bedrag te werken. Donaties: De heer en mevrouw Horst uit Veendam hebben de school 1000,- euro gedoneerd, die gebruikt is om een nieuwe muziekinstallatie aan te schaffen! Extra inkomsten (Google) Klikken op de advertenties leek te lonen, maar kort na de vorige vergadering kreeg Google in de gaten dat er vooral op de advertenties geklikt werd om inkomsten te genereren, en niet omdat de klikkers echt geïnteresseerd waren in de advertenties. Deze inkomstenbron is door Google dan ook afgesloten! Wel is er nog door de leerlingen 3,- gevonden op het schoolplein, die is geboekt onder deze post. Kerstborrel Dit jaar werd er gul gegeven bij de kerstborrel. De snert met roggebrood en spek was dan ook weer geweldig! Musical Kaartverkoop De opbrengst bij de musical is gebruikt om een drankje voor de kinderen te betalen bij De Groenenberg. Deze post is dan ook niet opgenomen. Oud papier De opbrengsten van het oud papier zijn dit jaar meegevallen: ondanks de lagere papierprijzen zijn waren er hogere opbrengsten dan begroot, onder andere door de slimme planning: vorig jaar was er veel papier in de container van de kerk in Glimmen gestort, dit jaar lagen de ophaaldagen gunstiger. De inkomsten van dit jaar waren als volgt: , , , , , , , , ,16 11/ , ,69 In de begroting is dan ook weer uitgegaan van een optimistisch bedrag, in de hoop dat de huidige gunstige ontwikkelingen aanhouden. Ouderbijdrage Aan het einde van het schooljaar waren er 81 leerlingen. Groep 0/1/ Totaal Score 2009/ % 90% 110% 90% 63% 94% 63% 87% Score 2008/ % 100% 100% 94% 100% 75% 91% 92%

15 Het komend schooljaar zijn er 74 leerlingen ingeschreven op de Meent. Bij een score van 90% zou de begroting dan op 3108,- uitkomen. Ouderbijdrage extra donatie 13 ouders hebben dit jaar nog een extra ouderbijdrage overgemaakt. Ook volgend jaar hopen we weer op enkele gulle ouders. Pleinfeest Iets meer dan begroot, doordat het een zeer gezellig feest was met voetbal en mooi weer! Rente Op 1 januari 2010 is er een rentebijschrijving geweest van 20,83. Op het moment van schrijven (1 oktober 2010) is er een renteopbrengst op deze rekening van 73,12, en is het rentepercentage slechts een treurigmakende 1,6%. Subsidie Er is 1601,- subsidie van de provincie Groningen verleend voor het Afrika-project, en 3866,31 door de Rabobank voor De Techniektorens. SPECIFICATIE UITGAVEN: Avondvierdaagse De catering heeft iets meer gekost dan begroot, maar dit jaar hebben we tot groot genoegen van de deelnemers getrakteerd op ijs van Italini, omdat de intocht door de Kerkstraat langs de ijssalon ging. Eindfeest Het was dit jaar een bijzonder eindfeest, met een voetbalwedstrijd van Oranje, er is veel georganiseerd voor de kinderen (springkussen, suikerspinnen, etc etc.). Dat maakte de uitgaven voor het pleinfeest fors hoger dan gebruikelijk. Herfstwandeling, kerst, Pasen, musical Ongeveer zoals begroot. Sinterklaas Veel goedkoper dan vorig jaar (cadeautjes scherp ingekocht). Sint Maarten Mandarijnen waren in de aanbieding. Computer Geen uitgaven gedaan, valt tegenwoordig binnen het reguliere onderwijsbudget. Donaties Er is dit jaar geen project geweest met een goed doel zoals vorig jaar (het Mtwapa school-project). Excursies Het budget voor excursies was fors verhoogd, maar er is geen gebruik van gemaakt. Het programma zat blijkbaar vol genoeg voor de leerlingen. Handenarbeid De subsidie voor het Afrikaproject is uitgegeven aan de extra handenarbeidlessen.

16 Eenmalige aankopen, leuker op school, ouderavond, pleininrichting Muziekinstallatie (van de donatie van de familie Horst), Techniektorens (van de subsidie van de Rabobank) Projecten De enorme overschrijding van het budget voor Projecten werd dit jaar veroorzaakt door het Afrikaproject, maar is bijna geheel in de vorm van een subsidie door de provincie Groningen terugbetaald. Sport/Evenementen Goedkoop uit, schaatsen was voordeliger. Abonnementen Tijdschrift van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs met informatie over/voor ouders in het Openbaar Onderwijs. Administratie/bankkosten Nog steeds structureel te hoge bankkosten. Cadeaus Afscheid van OR leden, MR leden, teamleden en, nieuw dit jaar, leerlingen van groep 8. Koffie Vergoeding voor koffie tijdens vergaderingen, ouderavonden, klassengesprekken e.d. Volgens afspraak wordt daar een vaste vergoeding voor gegeven, die is vastgesteld op 150,- Kosten MR Geen kosten voor rekening van de OR. Kosten OR Postzegels en enveloppen waren nog over van vorig jaar. Schoolkrant De OR draagt bij in de kosten van de schoolkrant en overige drukwerken ten behoeve van de school.

17 TOELICHTING SCHOOLREIZEN De organisatie van de schoolreizen (inclusief het benaderen van de ouders over betaling) is de verantwoordelijkheid van het team van OBS De Meent. De ouderraad stelt slechts de rekening open voor het doen van betalingen, en waarschuwt het team als voor leerlingen niet betaald is. De afhandeling hiervan is aan het team. Schoolreis 0/1/2 Er is betaald voor 17 leerlingen (in totaal 170,-.) Er is een tekort van 37,-. Schoolreis 3/4/5/6 In groep 3 is er betaald voor 9 leerlingen, in groep 4 en 5 elk voor 10 leerlingen en in groep 6 voor 6 leerlingen (in totaal 612,-). Er is een tekort van 48,- Schoolreis 7/8 Voor groep 7 is er betaald voor 17 leerlingen, in groep 8 is er betaald voor 7 leerlingen (in totaal 1320,-) Er is een overschot van 212,20. In 2009 is echter een aanbetaling gedaan van 436,-, zodat er eigenlijk een tekort op deze schoolreis is van 223,80. Overschot/tekort op de schoolreizen: Dit jaar is er een overschot op de schoolreizen van 127,20. De ouderraad voegt dit bedrag toe aan de reserves en vertrouwt erop dat het team toe zal zien op een juiste begroting voor de schoolreizen, en beter zal controleren of alle leerlingen betaald hebben. TOTAAL SALDO OP DE SCHOOLREIZEN Vorig jaar was er een tekort op de schoolreizen van 297,99, dat voorgeschoten is door de ouderraad uit de algemene reserves. Het saldo van de schoolreizen staat dan ook op een tekort van 170,79.

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com Schoolgids 2015-2016 OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015 word een ster op onze school 0 Deze schoolgids is bedoeld voor: ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool De Ruimte, voor mogelijk nieuwe kinderen, sollicitanten, studenten, andere instellingen

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie