Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Inhoud... 8 Ordening van het archief... 8 Verwant materiaal...9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 I. Door de projectgroep geregistreerde stukken...11 II. Buiten registratie gehouden stukken...12 Bijlagen...13 Specificatie bij de inventarisnummers

4

5 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Projectgroep Beleid Informatietoepassingen Periode: merendeel Archiefbloknummer: O27552 Omvang: 0,30 meter; 14 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat onder meer vergaderstukken met concept-rapporten en correspondentie, publicaties van het Directoraat-Generaal voor Wetenschapsbeleid, houdende het eindrapport van de projectgroep, en fotokopieën van verzamelde documentatie.

6 6 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Projectgroep Beleid Informatietoepassingen, , nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Projectgroep Beleid Informatietoepassingen, , inv.nr....

7 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Op 31 december 1982 werden twee hoogleraren in de telecommunicatie, prof. dr. ir. J.L. Bordewijk (Technische Hogeschool in Delft) en prof. dr. J.C. Arnbak (Technische Hogeschool in Eindhoven), door het Directoraat-Generaal voor Wetenschapsbeleid belast met een onderzoek naar de ontwikkeling van informatiediensten en voorzieningen 1. Men wilde de functies verkennen van de omroep, de (beeld-)telefoon, databanken en combinaties daarvan en de inpassing in de bestaande bestellen zoals viditel. De hoogleraren werd gevraagd "Een objectief beeld te vormen van mogelijkheden voor en behoeften aan nieuwe diensten voor de professionele gebruiker en de individuele consument, en van beleidsrelevante consequenties daarvan.". Als doelstellingen werden aangegeven: 1. Het opstellen van een wetenschappelijke systematiek die inzicht verschaft in de samenhang tussen informatiediensten en -voorzieningen; 2. Het opstellen van een overzicht van diensten en voorzieningen die in het buitenland (...) zijn gerealiseerd.(...); 3. Indicaties geven voor realistische mogelijkheden voor nieuwe informatiediensten in Nederland en de daarvoor gewenste voorzieningen. De beide hoogleraren vormden een projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), waarin nog minstens vier andere personen betrokken waren. Op 13 juni 1983 bracht de projectgroep een "voortgangsrapport" uit, op basis waarvan aan verschillende organisaties en personen om advies en suggesties werd gevraagd. Aan de hand hiervan werd in december 1983 het eindrapport Basis voor een tele-informatiebeleid opgesteld, dat op de 13e aan de directeur-generaal voor Wetenschapsbeleid werd aangeboden. De hoogleraren Bordewijk en Arnbak, die als rapporteurs optraden, verklaarden dat zij in hun rapportage ook de beleidsvoorstellen van het kabinet Lubbers, zoals de medianota 1983, hadden betrokken. In hun conclusies drongen zij aan op de instelling van twee gescheiden Raden, die op gescheiden niveaus de technische ontwikkeling en de toepassing van dé telecommunicatienetten coördineerden en controleerden. Na de publicatie van het rapport werden nog nadere gegevens over het telecommunicatiebeleid verzameld om het rapport toe te lichten. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief werd in het begin van 1985 door de rapporteurs aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief overgedragen 2. De rechtstitel is (nog) onbekend De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht. 1 Missive van 31 december 1982 DGWB Correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief 1985 D 9.37.

8 8 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Aan dit archief werden enkele bestanddelen toegevoegd, die mogelijk afkomstig zijn uit de bureaus van projectgroepleden of die als in verband staande met de werkzaamheden van de projectgroep, in het archief werden gedeponeerd 3. Bij dit archief hoort ook een pakje fotokopieën van ter documentatie verzamelde stukken en een literatuurlijst. Deze lijst moet echter niet als inhoudsopgave van de bewaarde documentatie worden gezien, maar als afzonderlijke bron. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Nadat de rapportage was voltooid, werd het archief, dat door de projectgroep werd gevormd, chronologisch geordend en van een inhoudsopgave voorzien. De stukken werden genummerd en voorzien van het kenmerk BIT. Het archief werd na de overdracht aan het Algemeen Rijksarchief geïnventariseerd door drs. J.A.A. Bervoets, chartermeester bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, die in de oorspronkelijke ordening geen wijzigingen heeft aangebracht. 3 Dit is met name het geval bij inventarisnummer 13.

9 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen 9 Verwant materiaal Verwant materiaal

10

11 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I. Door de projectgroep geregistreerde stukken I. DOOR DE PROJECTGROEP GEREGISTREERDE STUKKEN 1-6 Vergaderstukken met concept-rapporten, correspondentie en bijlagen pakken 1 Stukken nummers september maart Stukken nummers maart - 6 juni Stukken nummers juni - september Stukken nummers oktober-21 november Stukken nummers november-11 december Stukken nummers december 1983-januari Lijst van door de projectgroep geregistreerde stukken stuk

12 12 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen II. Buiten registratie gehouden stukken II. BUITEN REGISTRATIE GEHOUDEN STUKKEN 8 Ingekomen concept van een "voorlopig hoofdstuk III", over de maatschappelijke relevantie van informatiediensten. 19 mei 1983 en z.j. 1 omslag 9 Concepten van een Voortgangsrapport Basis voor een tele-informatiebeleid. juni omslag 10 Ingekomen nota's, houdende reacties op het Voortgangsrapport, met correspondentie. September omslag 11 Ingekomen brief van P.S. Reichgelt bij de projectleider, ter begeleiding van een rapport van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten aan de Federal Communications Commission over "The common carrier/user interconnections area" uit oktober omslag Een "Common carrier" is een (particulier) rechtspersoon die communicatie verzorgt. 12 Publicaties van het Directoraat-Generaal voor Wetenschapsbeleid houdende het eindrapport Basis voor een tele-informatiebeleid van de projectgroep en een Engelse samenvatting. december delen 13 Minuut van een missive van D. de Bruijn aan de directeur-generaal voor Wetenschapsbeleid, houdende verslag van het vierde Nationaal Kabel-T.V.-congres in Den Haag. 22 mei omslag 14 Ter documentatie verzamelde fotokopieën van artikelen, met literatuurlijst pak

13 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen 13 Bijlagen B I J L A G E N Specificatie bij de inventarisnummers 1-6. SPECIFICATIE BIJ DE INVENTARISNUMMERS 1-6. BIT-nummer Omschrijving, auteur e.d. Datum Opdrachtbrief met bijlage ' Verslag bespreking Arnbak, Bordewijk en Stikkelman, 5-10-' ' A Verslag van de eerste BIT-verg '83 2 2e concept van het Eindrapport NDGAG ' Voortgangsrapport NDGAG '81 5 Bestuurlijke en technische knelpunten in de toepassing van de nieuwe media (J. Arnbak) '83 6 Verslag van de 2e vergadering '83 7 Aantekeningen van de inleiding (A.B. Frielink) '83 8 Kabel en satelliet; een juridisch kader voor beleidsbeslissingen (In: Massacommunicatie '82 nr. 3, jrg. 10, 1982) (F. Klaver) '83 9 Uitnodiging voor de 3e vergadering '83 10 Verslag van de 3e vergadering '83 10' Herziene versie van de notulen, punt II (A.R. Bakker) '83 11 Literatuurlijst (versch. afleveringen) ' Plan en schema voor werkwijze van de proj. groep BIT '83 14 Gebiedsafbakening werkterrein van de BIT '83 14' 2e versie herzien '83 15 Notitie voor BIT (J.L. Bordewijk) '83 16 Samenhang diensten en Hunt-organisatie (J. de Bont) '83 17 Verslag van de 4e vergadering '83 18 Eerste versie Hoofdstuk 4 (later H. 5) (J.C. Arnbak) herzien herzien ' ' '83 19 Verslag van de 5e vergadering '83 20 Schema van de inhoud van het rapport 21 Uitnodiging voor de 6e vergadering '83

14 14 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen BIT-nummer Omschrijving, auteur e.d. Datum. 21(x) Termen en samenvatting H. 2 (J. de Bont) 22 Hoofdstuk 2 Mogelijke en realiseerbare '83 Tele-informatiediensten (J. de Bont) 23 Keuzevrijheid/info-verkeerspatronen (D. de B) '83 24 Conceptuele structuur BIT-rapport (D. de Bruijn) '83 25 Verslag van de 6e vergadering met twee bijlagen '83 26 Uitnodiging voor de 7e vergadering '83 27 Hoofdstuk 1 en 2 concept-versie ' met aantekeningen; diverse herzieningen ' ' ' ' '83 29 Verslag van de 7e vergadering '83 30 Uitnodiging voor de 8e vergadering en voor 'in house' opstelling DIVAC te Geldrop '83 31 Verslag van de 8e vergadering en van de excursie '83 32 Uitnodiging voor de 9e vergadering '83 33 Verslag van de vergadering met de Contactgroep van ambtenaren. Tevens verslag van bespreking met Schouwenburg (voorl. WB.) 33' Definitieve versie van het voornoemde verslag met een brief aan de leden van de Contactgroep 34 Verslag van het bezoek aan de Ned. Ond. Tentoonstelling (D. de Bruijn) ' '83 36 Verslag van de negende vergadering '83 37 Uitnodiging voor de 10e vergadering '83 38 Verslag van de 10e vergadering met twee conceptsamenvattingen ' '83 39 Uitnodiging voor de 11e vergadering '83 40 Voorlopig concept van het Voortgangsrapport met aantekeningen van Frielink 41 Verslag van de conferentie: "Elektronisch betalen, vloek of zegen" ' '83 42 Verslag van de 11e vergadering '83

15 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen 15 BIT-nummer Omschrijving, auteur e.d. Datum. 43 Uitnodiging voor de 12e vergadering '83 43' Concept Voortgangsrapport (herzien) met aantekeningen van F. Klaver 44 Verslag van de 12e vergadering '83 45 Uitnodiging voor de 13e vergadering '83.. Samenvatting (D. de Bruijn) '83.. Voortgangsrapport met een concept populaire samenvatting (T. Timman).. Brief aan de informanten van wie een reactie wordt gevraagd op het Voortgangsrapport (concept) 46 Verslag van de 2e vergadering met de ambtelijke Contactgroep ' ' '83 47 Verslag van de 13e vergadering '83 Aanschrijven van de BIT-kern door J. de Bont..-07-'83 48 Uitnodiging voor de 14e vergadering '83 Rondschrijven aan de informanten om commentaar te vragen 49 Bijdrage van Frielink aan de 14e vergadering met aantekeningen D. de Bruijn Conceptuele structuur H 3A en B ' '83 50 Verslag van de 14e vergadering '83 51 Uitnodiging voor de 15e vergadering '83 52 Bijdrage van F. Klaver 53 Bijdrage van J.C. Arnbak '83 54 Organigram J. de Bont 56 Verslag van de 15e vergadering '83 57 Uitnodiging voor de 16e vergadering met bijlagen: Medianota; verslag Omroepraad; kranteartikel 58 Plan de campagne; opzet H 3B en voorlopige opzet H '83 58A Ontwerp H.3 J. de Bont Verslag van de OSI-studiedag J. de Bont 59 Enkele aantekeningen omtrent de toepassing van nieuwe informatiediensten binnen organisaties Frielink ' '83 59A Addendum Frielink '83 Brief aan de heer A.F. van der Kooi '83

16 16 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen BIT-nummer Omschrijving, auteur e.d. Datum. Frielink (bibliotheekraad) 60 Verslag van de 16e vergadering '83 61 Uitnodiging voor de 17e vergadering '83 61A 61B Vertrouwelijk verslag van de vergadering van het CIB, alwaar Arnbak was uitgenodigd Herzien verslag voor de leden van BIT '83 62 Bijdrage van Bakker "Enkele opmerkingen over H '83 63 Verslag van de 17e vergadering '83 63' Mogelijke toepassingen voor professionele gebruikers door Frielink (bijlage bij 63) 64 Uitnodiging voor de 18e vergadering; bijlagen: Correcties bij het Voortgangsrapport; de speech van Baker (G-B) 65 Hoofdstuk 2.4: Bewerking en opslag van informatie door Arnbak en De Bont 65A Bijdrage aan H.2 (H.1.7) door De Bont 66 Correcties 2e versie pag ' ' '83 67 Verslag van de 18e vergadering '83 67A Bij verslag van de 18e vergadering herziene versie van de correcties '83 68 Uitnodiging voor de 19e vergadering '83 69 Eerste concept H.3 door D. de Bruijn 69A Andere versie (deel H.3) 69B Bijdrage aan H.3 J. de Bont juli/nov. '83 69C Bijdrage aan H.3 en concept H.3 J. Arnbak '83 70 Verslag van de 19e vergadering '83 70A Bijlage: Verslag van het STT-symposium Gebruikersvriendelijkheid door De Bont ' e concept H.3 met aantek. Frielink '83 72 Uitnodiging voor de 20e vergadering '83 72A Bijlagen: Concept Aanbiedingsbrief aan de minister; Concept eindversie H '83 73 Verslag van de 20e vergadering '83 73A Bijlage: opmerkingen en correcties Brief van het secretariaat die het concept Eindrapport begeleidde met reactie van Frielink '83

17 Projectgroep Beleid Informatietoepassingen 17 BIT-nummer Omschrijving, auteur e.d. Datum. Ontwikkeling van de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 handversies, klad, opmerkingen e.d. 74 Uitnodiging voor de 21e vergadering met bijlage: Register van trefwoorden en concept brief ' '83 75 Verslag van de 21e vergadering '84 76 Uitnodiging voor de 22e vergadering '84 76A Bijlagen: Eindrapport BIT Kenschets Kort gezegd 77 Begeleidende brief bij toezending van het rapport aan de personen die reageerden op het Voortgangsrapport 78 Uitnodiging voor de persbijeenkomst 1e en 2e versie (TH- Delft, Wetenschapsvoorlichting) 79 Verslag van het congres Kabelvisie (vertoning van de Audio/Video presentatie van het BIT-rapport) '84

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962

Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 Nummer archiefinventaris: 2.10.25 Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 Auteur: P. Nienhuis Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 113

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 113 85 (1970) Nr. 17 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 113 A. TITEL Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement; Washington, 19 juni 1970 B. TEKST De tekst van

Nadere informatie