Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:"

Transcriptie

1 Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: Kenmerk: Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20 juni 2012 Geachte heer, mevrouw, Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Datum: woensdag 20 juni 2012 Aanvang: uur Plaats: gemeente IJsselstein, Overtoom 1, IJsselstein Bijgaand treft u de agenda en bijbehorende stukken aan. Met vriendelijke groet, de voorzitter, mr. A. Wolfsen Postbus SE Utrecht Bank Bezoekadres: Maliebaan CR Utrecht T (030) F (030) In Bestuur Regio Utrecht werken negen gemeenten samen aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio Utrecht. Het gaat om: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen en Zeist.

2 Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 20 juni Opening 2. Notulen vergadering d.d. 18 april (notanr , openbaar en besloten deel) en 16 mei (notanr ) Voorstel: Notulen vaststellen. N.B.: De notulen van het besloten deel van de vergadering van 18 april worden ter vergadering uitgedeeld. 3. Ingekomen stukken/verslagen (notanr ) Voorstel: Verslagen voor kennisgeving aannemen. 4. Benoeming van de heer A.J. Adriani (notanr ) Voorstel: De heer Adriani aanwijzen als nieuw lid van het dagelijks bestuur. 5. Herprioriteren VERDER-pakket en invullen besparingsmaatregelen A7 en A8 (notanr ) Voorstel: Instemmen met het inbrengen van de volgende wijzigingsvoorstellen in het VERDER pakket in het overleg over herprioritering van VERDER met de VERDER partners: - Prioritaire HOV-projecten benoemen (zie 2) naast fiets- en P+R-projecten (zie 4); - 5 projecten toevoegen (zie 3); - 12 projecten op de reservelijst plaatsen (zie 4); - Besparingen behalen uit 3 HOV-projecten (zie 5); - Taakstellende besparing van 2 miljoen euro uit toekomstige projectbegrotingen (zie 6). 6. Aanpassing regionale huisvestingsverordening per 1 juli 2012 (notanr ) Voorstel: Instemmen met de aanpassingen: 1. Onderbouwing compensatiebedragen, artikelsgewijze toelichting artikel Koopprijsgrens bij wijzigingsvergunning, artikelsgewijze toelichting artikel Betalingsverplichting bij wijziging, artikel en artikelsgewijze toelichting artikel en Vergunningeisen, artikelsgewijze toelichting Ingangsdatum van de aanpassingen 1 juli Jaarstukken 2011 (notanr ) Voorstel: De jaarstukken 2011 vaststellen en instemmen met de resultaatbestemming. 8. Programmabegroting 2013 (notanr ) Voorstel: Vaststellen van de programmabegroting Rondvraag 10. Sluiting Ter kennisneming: - Controversieel verklaring visienota Bestuur en Bestuurlijke inrichting (notanr ) - Uitgangspuntennotitie OV-uitvoeringsplan 2013 (notanr ) - Programmamonitor Wegen en Verkeer 1 januari 2011 tot en met 1 maart 2012 (notanr ) - Evaluatie 90% norm (notanr ) - Wonen met Welzijn en Zorg (notanr )

3 Nr Notulen van de openbare AB-vergadering op woensdag 18 april 2012, tot uur, Gemeentehuis Stichtse Vecht voorzitter: secretaris: leden: Afwezig met bericht: A. Wolfsen mw. J.W. van Geuns mw. H.J. Mourits, Bunnik A.A. de Boer, De Bilt A.J. Gerritsen, De Bilt (DB) J.L.H. de Jong Schouwenburg C.H.J. Lamers, Houten A.R. van Dijk H.J. Schat, Nieuwegein H. Verdouw, Nieuwegein W.G.J. Wijntjes, Nieuwegein R. Roos, Stichtse Vecht M.L. Veldhuijzen, Stichtse Vecht B.F.M. Beerlage, Utrecht W.W. Buunk, Utrecht P.H. van Corler, Utrecht B. Fokke, Utrecht D. Gillissen, Utrecht D. Hoek, Utrecht F.C.W.C. Lintmeijer, Utrecht (DB) G.W. Nalis, Utrecht V. Oldenborg, Utrecht J.A.E. Landwehr, Vianen (DB) J.R. Scheringa, Vianen J. Huizinga, IJsselstein R.J. Leutscher, IJsselstein (vervangt M.G.M. de Jong) P.J. Ligtelijn, IJsselstein mw. J.W. Bottema, Zeist (vervangt H.R. Camstra) J.J.L.M. Janssen, Zeist (DB, vice-voorzitter) C.A. van Liempde, Zeist D.A.C.A. Gudde, Zeist H.M. Ostendorp, Bunnik (DB) C. van Dalen, Houten (DB) M.G.M. de Jong, IJsselstein (DB) (wordt vervangen door R.J. Leutscher) B.J. Lubbinge, Nieuwegein (DB) mw. C.M.J. van Rooijen, Nieuwegein G.P. Isabella, Utrecht (DB) mw. M.M. van t Veld, Stichtse Vecht (DB) K. Wiersema, Stichtse Vecht S. de Vries, Utrecht (wordt vervangen door V. Oldenborg) H.R. Camstra, Zeist (wordt vervangen door mw. J.W. Bottema) Verslag: Vergaderdata 2012: M. Kassing-Veenbrink (Kassing Notuleerservice, Odijk) 16 mei, 20 juni, 3 oktober, 12 december 1/21

4 1. Opening De voorzitter, de heer Wolfsen, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Van t Veld en de heren Lubbinge, De Jong, Ostendorp, Van Dalen, Isabella, Camstra en De Vries. De heren Buunk, Lintmeijer en Lamers zijn verlaat. Uitgereikt is een gewijzigd besluit uitvoeringsbesluit Uithoflijn. De heer Gerritsen zal later in de vergadering hierover een toelichting geven. 2. Notulen vergadering d.d. 29 februari 2012 De heer De Boer (De Bilt) merkt op naar aanleiding van pagina 8, dat de heer Gerritsen heeft gezegd dat de bediening van lijn 138 niet zou wijzigen. In de notulen staat niet zou stoppen. De heer Gerritsen (DB) licht toe dat het tracé van lijn 138 binnen de stadsgrenzen van Utrecht mogelijk wordt gewijzigd namelijk dat de route gaat lopen langs station Overvecht. Voor zover het tracé ligt buiten de grenzen van de stad Utrecht (richting Maartensdijk) is nog niet bekend met welke frequentie de route wordt uitgevoerd (vier keer of twee keer per uur). Dat wordt in het uitvoeringsplan uitgewerkt. De notulen worden met bovengenoemde wijziging vastgesteld. 3. Ingekomen stukken/verslagen De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De heer Lintmeijer arriveert. 4. Gevolgen kabinetsbesluit opheffen WGRplus Eerste termijn De heer Gillissen (Utrecht) merkt op dat de Utrechtse delegatie zich kan vinden in het voorstel van het DB om de twee trajecten te splitsen namelijk de overdracht van de taken naar de provincie en het opheffen van de WGRplus regio BRU en de discussie tussen gemeenten over de toekomst van de regionale samenwerking. Daarnaast legt het DB een aantal uitgangspunten voor die betrekking hebben op de te maken afspraken met de provincie over het transitieproces en besluitvorming rondom de opheffing van het BRU. De Utrechtse delegatie zal kritisch kijken naar het takenpakket van een nieuw op te richten gemeenschappelijke regeling, denk dan bijvoorbeeld aan afspraken over de huisvestingsverdeling en de vraag of afspraken over de woningtoewijzing bij deze gemeenschappelijke regeling, de provincie of de verschillende gemeenten thuishoort. Naar aanleiding van het stuk dat vanavond wordt besproken heeft de delegatie nog een aantal vragen/opmerkingen. In de Utrechtse gemeenteraad is een motie ingediend die met de vergaderstukken van deze vergadering ook aan de andere leden van het AB is verstuurd. In deze motie roept de Utrechtse gemeenteraad het college op zich in te spannen de zeggenschap te behouden over de middelen voor het openbaar vervoer in stad en regio, te streven naar aansluiting van de stad bij de Vervoersregio Noordvleugel en de samenwerking met de regio Amsterdam en de provincie Utrecht te zoeken. In dit licht vraagt de Utrechtse delegatie zich af wat de consequenties zijn voor de aansluiting van de BRU-gemeenten bij de infrastructuurautoriteit in de Noordvleugel als de BDU-gelden naar de provincie gaan. Heeft het DB hierover met de provincie gesproken en wil het DB hierover een standpunt innemen? De Vaste Kamercommissie BZK heeft een oproep geplaatst om schriftelijk te reageren op het voortgangsbericht van het kabinet. Heeft het BRU gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, of is er 2/21

5 in gezamenlijkheid met andere stedelijke regio s gereageerd op deze oproep om zich uit te spreken over (bijvoorbeeld) de mogelijke frictiekosten die met een liquidatie zijn gemoeid? Graag een reactie van het DB, maar ook van de andere delegaties over hoe zij tegen deze motie aankijken De Utrechtse delegatie vraagt zich af wat de consequenties zijn voor grote projecten bij de overgang naar de provincie. Hoe borg je de risico's enerzijds, maar ook dat ze worden gerealiseerd? Hoe borgt het DB de overdracht van omvangrijke projecten zoals de Uithoflijn? Het BRU regeert niet over zijn graf, aan de andere kant is het wenselijk dat de rechtsopvolger bestaande afspraken en gemaakt beleid respecteert. Wordt dit uitgangspunt snel geconcretiseerd en op bestuurlijk niveau vastgelegd? Welke rol spelen Provinciale Staten en het AB BRU hierbij? Het overleg met de provincie is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over het gezamenlijk te bewandelen traject, waarbij er in eerste instantie afspraken worden gemaakt over de inzet en procesafspraken over de uitgangspunten van de overdracht. Worden deze procesafspraken ook aan het AB en Provinciale Staten voorgelegd, of vindt deze afstemming plaats tussen DB en Gedeputeerde Staten. Wanneer vindt besluitvorming hierover plaats? De heer Wijntjes (Nieuwegein) merkt op dat de delegatie met enige weemoed de voorbereiding heeft gedaan. In deze nota wordt afscheid genomen van een belangrijk taakveld van het BRU. De taken gaan over naar de provincie. De delegatie geeft de voorkeur aan overdracht van taken aan de provincie in plaats van aan de Noordvleugel omdat de provincie is gevestigd dichtbij een aantal gemeenten. De delegatie vindt dat de provincie in beginsel alle taken die aan de concessie zijn verbonden moet overnemen (materieel, exploitatie, remise tram). De delegatie is het eens met het voorstel voor een gescheiden traject om te kijken waar partijen elkaar kunnen vinden in de regionale samenwerking. Punten zouden kunnen zijn volkshuisvesting en woningtoewijzing. De heer Wijntjes wil nadenken of de gemeenten geen belangenclub kunnen oprichten om de belangen ten aanzien van het OV te waarborgen. De heer Wijntjes vraagt om punt zeven steviger te formuleren. De inzet is dat de beleidspunten van het BRU als uitgangspunten worden overgenomen door de provincie. De heer Wijntjes pleit voor een alerte, adequate uitvoering van de begroting. Hij verzoekt het AB zoveel als mogelijk te beschikken in 2012 om een niet gevulde portemonnee over te dragen aan de provincie. De heer Huizinga (IJsselstein) uit zijn complimenten aan het DB voor de zorgvuldige wijze waarop het DB dit proces leidt. De delegatie is het eens met de twee sporen die worden voorgesteld. Hij merkt op dat het Kabinet de regio Utrecht beschouwt als onderdeel van de Noordvleugel. Hij verzoekt het AB te kijken of aangesloten kan worden bij de Noordvleugel. Wanneer op een andere wijze met elkaar wordt samengewerkt dan hoopt hij dat de tien gemeenten een samenwerkingsverband vormen, onder leiding van de gemeente Utrecht. De heer Huizinga wil onderzoeken of de gemeenten kunnen aansluiten bij de Noordvleugel of de gemeente Amsterdam. Betreffende uitgangspunt nummer zeven merkt de heer Huizinga op dat in de tekst wordt gesproken over meenemen. Spreker verzoekt dit stelliger te formuleren in (onverkort) overnemen. Ten aanzien van uitgangspunt elf, frictiekosten, merkt de heer Huizinga op dat het niet realistisch is te stellen dat er geen frictiekosten zijn. Hij verzoekt aansluiting te zoeken bij initiatieven van andere stadsregio s om een brief te schrijven om alsnog de frictiekosten te verhalen. De delegatie van IJsselstein stemt in met een extra AB op 16 mei Dat geeft de delegatie de gelegenheid om in overleg te treden met de gemeenteraad omdat de periode voorafgaande aan deze vergadering kort was. De heer Gudde (Zeist) betreurt het dat het zo gaat lopen, zoals het gaat lopen. Iemand die niet weet hoe de verhoudingen zijn in Den Haag, kan denken dat het BRU snel de handdoek in de ring gooit. Gezien de politieke verhoudingen mag men verwachten dat het voornemen tot opheffen van het BRU niet gewijzigd zal worden. Gezien die achtergrond juicht de heer Gudde het toe dat het DB een open en transparante houding heeft om de overgang van taken van BRU naar provincie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Spreker vraagt of het DB bij de provincie in de afgelopen periode ook een zelfde openheid en soepelheid heeft ontdekt en of er in de komende weken al afspraken zijn te maken met de provincie over de regionale invloed op de besteding van de BDU-gelden en openbaar vervoersgelden. 3/21

6 De heer Van Liempde (Zeist) merkt op dat het logisch lijkt dat Utrecht bij het tweede spoor de kar gaat trekken. De heer Van Liempde adviseert de stad Utrecht transparant te communiceren met de regiogemeenten en open te staan voor opvattingen vanuit de regiogemeenten. De heer Gilissen (Utrecht) merkt op dat het BRU bij het tweede spoor geen rol speelt. Hij vraagt of de delegatie van Zeist bepleit of het BRU een rol speelt inhoudelijk in het tweede spoor. De heer Van Liempde (Zeist) antwoordt dat een nieuw rekenverband wordt opgezet van het BRU en de gemeenten eromheen (eventueel met de gemeente Woerden). De heer Gilissen (Utrecht) merkt op dat er een dialoog op wordt gestart tussen de tien gemeenten. Het BRU speelt daar geen rol in. De tien gemeenten gaan bespreken of er mogelijkheden zijn. De heer Van Liempde (Zeist) spreekt de stad aan bij monde van de burgemeester, die de kar moet gaan trekken. De heer Scheringa (Vianen) uit zijn complimenten voor de voortvarende wijze waarop het dossier is opgepakt door het DB. Hij complimenteert ook de medewerkers van het BRU, die ongetwijfeld geschrokken zijn van de mededeling. De gemeenteraad van Vianen gaat akkoord met de voorgestelde besluiten. De gemeenteraad staat positief tegen over het voorgestelde twee sporenplan en de uitgangspunten. De heer Scheringa spreekt zijn zorgen uit over de verwachting van Den Haag dat er geen sprake is van frictiekosten. Hij onderschrijft de opmerking van de delegatie IJsselstein hieromtrent. De heer Van Dijk (Houten) vertelt dat ook de delegatie Houten zich kan vinden in het twee sporenbeleid en de uitgangspunten. De delegatie heeft zorgen betreffende de uitgangspunten vijf, zeven en elf. Voor wat betreft uitgangspunt zeven omdat daar wordt gezegd dat de provincie niet verplicht is het beleid van het BRU over te nemen. De heer Van Dijk stelt, dat de insteek van het BRU is, dat de provincie de regionale agenda uit moet voeren. De delegatie stelt dat de frictiekosten een punt van aandacht is. De heer Van Dijk gaat akkoord met een extra vergadering van het AB op 16 mei a.s. De heer Roos (Stichtse Vecht) merkt op dat de delegatie van Stichtse Vecht zich kan vinden in het voorliggende voorstel van het DB. Ook deze delegatie verzoekt om uitgangspunt zeven steviger te formuleren. De heer De Jong Schouwenburg (De Bilt) merkt op dat de opheffing van het BRU vooralsnog een wetsvoorstel is dat ter advisering wordt voorgelegd aan de Raad van State en ook nog moet worden voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Spreker vraagt hoe het proces loopt, wanneer er niet binnen de gestelde termijnen besluiten worden genomen. Spreker uit zijn complimenten voor de overzichtelijke, efficiënte organisatie die het BRU is. De gezamenlijke gemeenten hebben hier profijt van (gehad). Spreker vraagt of er een sociaal plan is voor het personeel dat werkzaam is bij het BRU. Een leegloop van personeel is niet wenselijk en heeft een uitwerking in het maatschappelijk verkeer. Het DB moet hier aandacht voor hebben. De heer De Jong Schouwenburg vraagt of de provincie in staat is om in een relatief korte termijn de werkzaamheden over te nemen. Voorts vraagt spreker zich af hoe het zit met juridische aansprakelijkheden, claims, etc. van het BRU, over projecten en andere mogelijke zaken die nog niet afgehecht zijn. Alle onderlinge afspraken komen te vervallen. Hij vraagt hoe hiermee om te gaan. Zijn er nog financiële claims voor het BRU bijvoorbeeld ten aanzien van woningcontingent, woningtoewijzing, regionale woonruimteverordeningen, bouwquota, economische plannen, etc. De gemeenteraad van De Bilt heeft nog niet met elkaar over dit onderwerp kunnen spreken. De delegatie spreekt uit dat zij een nuance willen aanbrengen in de aankondiging over de geschetste positie voor Utrecht. De delegatie ziet de positie van Utrecht maar geeft de voorkeur aan het wijzigen van onder leiding van de stad Utrecht in het voortouw nemen. 4/21

7 Mevrouw Mourits (Bunnik) vertelt dat de delegatie van Bunnik in grote lijnen kan instemmen met het voorstel. Op dit moment is nog onduidelijk wat in het wetsvoorstel komt te staan. Van belang zijn met name de financiële gevolgen. Het is ongewenst dat deze op de achtergrond komen. De frictiekosten moeten ten laste van het Rijk komen. Het overleg met de provincie is een must en is van belang voor het zorgvuldig overdragen van de taken. Er moet verkennend overleg worden gevoerd, daarna volgt de uitwerking en uiteindelijk de onderhandelingen. De overdracht moet zorgvuldig gebeuren ook gelet op de personele gevolgen. Spreekster vindt het goed dat de gemeente Utrecht een leidende positie heeft. De stad is zeer bepalend voor wat aan samenwerking mogelijk is in de regio. Spreekster kan zich vinden in het twee sporenbeleid. Zij vindt het nog onduidelijk via welk kanaal spoor twee zal gaan lopen. Voor wat betreft de uitgangspunten maakt de delegatie van Bunnik een voorbehoud voor punt twee. Spreekster heeft nog niet de mogelijkheid gehad, gezien het korte tijdsbestek, om hierover met de gehele raad te overleggen. In de nota staat dat de provincie en regiogemeenten samen de groot stedelijke belangen behartigen voor de regio Utrecht. Bunnik heeft de intentie dorps, landelijk en groen te blijven. De gemeente richt zich bij voorkeur op een samenwerking met de oostelijke gemeenten (onder voorbehoud). Op hoofdlijnen is Bunnik het eens met de punten zes en zeven maar dit is afhankelijk van de uitwerking op lijnniveau. Voor Bunnik is met name de OV-lijn tussen Odijk en station Driebergen Zeist belangrijk. De gemeente speelt actief in op het behoud van deze lijn in de uitvoeringsplannen. De heer Gilissen (Utrecht) vraagt verheldering aan mevrouw Mourits over haar uitspraak dat Bunnik zich oriënteert op een samenwerking met de oostelijke gemeenten. De gemeente Bunnik maakt onderdeel uit van het BRU. Mevrouw Mourits (Bunnik) antwoordt dat zij niet klakkeloos wil overnemen dat de gemeente Bunnik wordt ingelijfd door de stad Utrecht. De heer Janssen (DB) vertelt dat bij de voorbereiding van deze nota het AB last heeft gehad van een gevoel van weemoed omdat het DB de huidige samenwerking als zeer krachtig, goed en plezierig ervaart. Het heeft het DB er niet van weerhouden met realisme en werklust aan het werk te gaan. Spreker waardeert het zeer dat een aantal delegaties memoreert aan de formatie van 55 personen. De medewerkers hebben in de afgelopen jaren grote klussen geklaard. Het DB wil, in overleg met de vakbonden, een sociaal plan opstellen. Het DB wil, gesteund door een aantal delegaties, goede afspraken maken mede om de waardering niet alleen in woorden gestalte te doen. De overdacht/transitie is een omvangrijke klus. Met een formatie van 55 mensen en een begroting van 135 miljoen, wordt zeer belangrijk werk voor de regio verricht. Tot 16 april konden de fracties van de Tweede Kamer schriftelijk hun inbreng aanleveren. 19 april vindt een ronde tafelbijeenkomst plaats. Op 22 mei bespreekt de Eerste Kamer de brief van de Minister. Tegelijkertijd loopt de voorbereiding van het wetgevingstraject (Raad van State en behandeling in de Eerste en Tweede Kamer). Gelet op de vastigheid van de brief is het DB aan het werk gegaan. Het DB zal het AB proberen tijdig te informeren. Na de zomervakantie is de vergadering van 3 oktober 2012 van belang. Dan zullen de documenten ter liquidering van het BRU ter instemming voorliggen. De deelnemende gemeenteraden zullen in oktober/november hierover geconsulteerd worden. De heer Jong Schouwenburg (De Bilt) interrumpeert. Hij vraagt of de gemeenteraden nog voldoende tijd krijgen om een besluit te nemen op basis van uitgewerkte stukken. Vervolgens vraagt hij wat er gebeurt als de datum van 1 januari 2013 niet wordt gehaald. De heer Janssen (DB) antwoordt dat het DB zich zal inspannen om zowel het AB als de gemeenteraden goed te informeren. Daarom zijn de stukken begin april zowel naar de gemeenteraden als de colleges gezonden. Het AB heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de eigen gemeenteraden meedenken en mee-ontwikkelen met de voorstellen die er voorliggen. In elk komend AB zullen er stukken aan de orde komen. Als de overgangsdatum 1 januari 2013 wordt, 5/21

8 dan is 3 oktober een belangrijke AB-vergadering. Alle gemeenten worden bezocht om hen te faciliteren om beter thuis te raken in het dossier. Mocht 1 januari 2013 niet haalbaar zijn, dan zal met de overgang niet gewacht worden tot 1 januari De overgang kan op ieder moment ingaan. De werkwijze is wel gericht op een effectuering van de overdracht per 1 januari Mocht er onverhoopt een andere planning komen, dan zal het DB daarop anticiperen en het AB daarover consulteren. Vanuit het BRU is er geen aparte schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer gezonden. De temperatuur is gemeten in Den Haag en de gemeenten. Het DB is verrast en betreurt het voornemen, maar is niet de barricade op gegaan. Wat de inhoudelijke inbreng betreft zal VNG op 19 april a.s. een inbreng doen tijdens de ronde tafel gesprekken. De provincie Utrecht zal zich scharen achter de IPOlijn. Er vindt geen separaat optreden van het BRU plaats. De stad Utrecht levert, naar aanleiding van de aangenomen motie, een zelfstandige autonome inbreng om dat te bereiken wat in de motie van de stad Utrecht is uitgesproken. De heer Gilissen (Utrecht) vraagt uit welke hoofde de voorzitter van het BRU zal deelnemen aan de hoorzitting. De voorzitter antwoordt dat hij is uitgenodigd als burgemeester van de stad Utrecht. De heer Janssen (DB) merkt op dat geprobeerd wordt frictiekosten te voorkomen. Mochten er zich frictiekosten voordoen dan wordt geprobeerd deze terug te halen. Het DB hoopt dat de termijn van 1 januari 2013 wordt gehaald, zoals in de brief van minister Spies staat beschreven. De heer Janssen merkt op dat de stukken aan het AB van het BRU worden voorgelegd op 3 oktober a.s. Hoe het besluitvormingstraject van de provincie eruit ziet kan de heer Janssen niet zeggen. Op 7 mei 2012 staat een volgend gesprek met de delegatie van de provincie gepland. In overleg zal gekeken worden hoe de verschillende trajecten lopen en wie wanneer aan bod is. Spreker gaat ervan uit dat Gedeputeerde Staten ook een stem heeft in het besluitvormingstraject en hij hoopt dat beide trajecten met elkaar in de pas lopen. De heer Gilissen (Utrecht) maakt hieruit op dat de inzet van het BRU zal zijn om de afspraken die er liggen te formaliseren in een overdrachtsdocument aan de provincie, zodat dat wat er ligt onderdeel wordt van de nieuwe rechtsvorm. De heer Janssen (DB) antwoordt dat ten aanzien van punt zeven de inzet van het DB is om dit strakker te formuleren namelijk dat de provincie dit als uitgangspunt neemt. Het DB vindt het van belang dat de uitgangspunten een weerslag vinden in het overdrachtsdocument. De inzet zal zijn om de respectievelijke punten zo goed als mogelijk waar te maken. Dit betekent ook dat de regionale agenda qua betekenis niet stopt op 1 januari De heer Janssen gaat ervan uit dat ook de remise valt onder de overdracht van activa. Hoe de precieze structuur eruit komt te staan is nog niet bekend. Er heeft een uitvoerig eerste gesprek plaatsgevonden met de provincie. De provincie voelt zich verplicht om te komen tot een goede overdracht en zal niet cafetarisch winkelen. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt er vanuit een goede benaderingswijze gewerkt. Het is een ingewikkeld dossier. Zowel provincie als BRU zitten niet in het schuttersputje. De stukken die vanavond voorliggen zijn in concept met de provincie besproken. De BRU moet nagaan wat van de BDU-gelden al is beschikt en bijna beschikt. Het DB moet nagaan wat de invloed van de negen gemeenten in BRU-verband wordt na de datum van 1 januari Het DB probeert hierover afspraken te maken. De wetgever maakt het niet gemakkelijk omdat in juridische zin de invloed en macht wordt overgedragen aan een andere partij. De heer Janssen merkt op dat het niet alleen gaat om beleidsstukken en beschikkingen maar ook om het borgen van de projecten die nog een langere looptijd hebben waar de provincie een verantwoordelijkheid voor krijgt. Per onderdeel zal een startpunt worden gemarkeerd en aan de provincie zal de verwachting per onderdeel worden aangegeven. Er zullen feiten memo s van het gehele BRU-takenpakket worden opgesteld. Deze memo s worden door het DB en AB en ook door de provincie vastgesteld. In deze memo s zal per onderdeel een 6/21

9 röntgenfoto worden gemaakt en deze worden vergezeld van verwachtingen ten aanzien van het beleid. Spreker merkt op dat de gemeente Bunnik een voorbehoud maakt maar hij gaat ervan uit, Bunnik kennende, dat dit voorbehoud versmelt. De voorzitter beantwoordt formeel als burgemeester van Utrecht de vraag over de samenwerking met de Noordvleugel. De BUS-regeling mag worden opgeheven, helaas. Dat betekent niet dat de stadsregio als zodanig wordt opgeheven. De verplichting blijft om samen op te trekken. Utrecht heeft het initiatief/het voortouw genomen om de voorzitters van de colleges uit te nodigen. Woerden heeft gevraagd om ook te mogen aanhaken bij de verkennende gesprekken voor een nieuw te vormen samenwerkingsverband. Dit traject loopt naast de afbouw van het BRU. Het initiatief is genomen mede naar aanleiding van de brief van minister Verhagen over zijn visie op de Noordvleugel waarin hij het economisch samenwerking binnen de driehoek Utrecht, Amsterdam en Schiphol benadrukt. Het eerste verkennende gesprek met de voorzitters van de colleges was vruchtbaar en nuttig. De diverse colleges van Burgemeester en Wethouders zijn bijeen geweest. Geconcludeerd is dat het de moeite waard is om onderwerpen voor samenwerking te verkennen zoals wonen, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economie, maar ook sociale innovatie. De stad Utrecht vindt het belangrijk om op inhoud samen te werken. Het initiatief moet gedragen worden door de gemeenteraden van de gemeenten. Er zal een bijeenkomst worden georganiseerd voor de colleges en gemeenteraden. Spreker dankt voor de aanmoedigingen die door verschillende sprekers zijn gedaan. De samenwerking is gericht op belangenbehartiging, lobby, etc. Of er een juridische constructie gevormd moet worden is van secundair belang. Het moet gaan over de inhoud. Het huidige college van Utrecht draagt de titel groen, open en sociaal. In die geest, een open en transparante houding, wil de voorzitter optrekken met de buurgemeenten. De heer Buunk arriveert. Tweede termijn De heer De Jong Schouwenburg (De Bilt) vraagt of het BRU blijft bestaan wanneer de wet niet tot stand komt. Spreker verzoekt in de notulen op te nemen dat de regionale samenwerking op initiatief van de stad Utrecht zal plaatsvinden. In het kader van de opmerkingen van de voorzitter zal hier ABbreed geen bezwaar tegen bestaan. Naar aanleiding van de voorliggende stukken moeten de delegaties terug naar de gemeenteraden om hierover te besluiten. Het besluit zal daarna aan het AB worden toegelicht. De heer Huizinga (IJsselstein) vraagt of de burgemeester van Utrecht tijdens het overleg met de Tweede Kamer commissie ook de belangen van het BRU zal benadrukken als voorzitter van het BRU. De heer Wijntes (Nieuwegein) bedankt voor de adequate beantwoording. Hij uit zijn complimenten aan de BRU-organisatie. De overdracht moet gepaard gaan met een goede zorg voor de medewerkers. De heer Janssen (DB) bedankt nogmaals voor de waardering die is geuit naar de organisatie. In de afgelopen vier weken is veel werk verzet. Het DB wilde helderheid kunnen bieden aan het AB. Het DB gaat ervan uit dat de wet wordt aangenomen. Er wordt geen rekening gehouden met een mogelijke vertraging of dat er mogelijk een ander besluit in Den Haag wordt genomen. Mocht dat zich onverhoopt voordoen, dan verwacht spreker terug te kunnen vallen op het improvisatietalent zoals in het verleden vaker is getoond. Het AB neemt een besluit en daarna worden de gemeenteraden gehoord. Aan het AB zal een spoorboekje worden verstrekt waarin het besluitvormingstraject in staat uitgewerkt zodat de AB-leden voorbereidend werk met de gemeenteraden kunnen verrichten. De voorzitter (DB) antwoordt dat Utrecht het initiatief zal nemen voor de regionale samenwerking. De burgemeester van Utrecht zal de gemeenschappelijke belangen benadrukken aan de Tweede Kamer 7/21

10 commissie. Hij zal accentueren dat het een historische vergissing is om het BRU op te heffen. Hij zal stellen dat de gemeenten op een goede manier moeten kunnen blijven samenwerken en dat zij aangesloten moeten blijven bij de Noordvleugel. De heer Gilissen (Utrecht) vraagt in hoeverre de uitspraak van de voorzitter een historische vergissing past bij de opmerking van de heer Janssen dat met gelatenheid kennis is genomen van het voornemen van het kabinet. De voorzitter antwoordt dat met weemoed kennis is genomen van het besluit. Als gemeenschappelijke gemeenten was het wat waard geweest wanneer het wetsvoorstel niet was ingediend. De regionale samenwerkingsagenda is vastgesteld en de gemeenten willen deze uitvoeren. De voorzitter had liever gezien dat de agenda kan worden uitgevoerd in de huidige samenstelling. 5. Uitvoeringsbesluit Uithoflijn De heer Lamers arriveert. De heer Gerritsen (DB) licht het gewijzigde voorstel dat voorafgaande aan de vergadering is uitgereikt toe. Vanaf november 2011 is de einsprint ingezet voor het afronden van de besluitvorming voor het tot stand komen van de Uithoflijn. Het traject is doorkruist door de Kabinetsbrief over de overdacht van taken van BRU naar Provincie. Het is van belang dat de provincie zich in dit dossier kan vinden. Aanvankelijk heeft het DB op 26 maart 2012 gezegd, dat de provincie actief moet worden geïnformeerd. Het DB is van mening, gezien de omvang van het project, dat met de provincie moet worden overlegd over de risicobeheersing van het project. Dit is verwoord in punt vier van de nota. In het volgende AB zullen de resultaten van dit overleg worden toegelicht. Eerste termijn De heer Schat (Nieuwegein) merkt op dat de delegatie van Nieuwegein blij is dat een besluit genomen wordt over het uitvoeringsbesluit Uithoflijn. Ook voor Nieuwegein is het van belang dat de lijn er komt met name omdat de SUNIJ-lijn in de toekomst gekoppeld wordt aan de Uithoflijn. De delegatie Nieuwegein stemt in met het uitvoeringsbesluit. Punt vier raakt ook de risico s en die zijn terug te vinden in de raakvlakprojecten zoals genoemd in punt vier van het besluit. De besluitvorming over de koppeling van de lijnen in het stationsgebied is niet in het uitvoeringsbesluit opgenomen. Besluitvorming moet plaatsvinden door de provincie. De koppeling is van belang voor de exploitatie van de Uithoflijn. De trams die rijden op de Uithoflijn moeten naar de remise. In het raakvlakproject ontbreekt de ombouw van de SUNIJ naar gelijkvloerstram. De heer Schat verzoekt genoemde punten in het uitvoeringsbesluit op te nemen. Mevrouw Bottema (Zeist) stelt dat het BRU zo n grote, complexe investering nog nooit eerder heeft gedaan. Een investering die van groot belang is voor het OV in de stad, en daarmee ook van invloed is op de randgemeenten. Opmerkelijk is dat deze investering, die een bedrag van 425 miljoen euro omvat genomen wordt op het moment dat het voortbestaan van het BRU bedreigd wordt. Dit zal hoogstwaarschijnlijk inhouden dat het project afgemaakt zal moeten worden door een andere partij: de provincie. Hoe staat de provincie hierin? Is de expertise daar aanwezig, hoe gaat men dit project verder afwikkelen? Dit is immers van groot belang voor de verdere uitvoering en de continuïteit van dit project. Voor een zo n groot project is het van belang om eerst en vooral goed naar de financiële consequenties te kijken. Op dit moment zit er nog een risico van ongeveer 39 miljoen euro in de exploitatie. Daarvan is 18 miljoen euro afgedekt. Daarbij speelt ook de investering in de remise. Dit omvat een bedrag van 52 miljoen euro waarvan de helft voor rekening van het Rijk komt. Voor de andere helft is binnen het BRU nog geen dekking gevonden. Spreekster wil graag van de portefeuillehouder horen hoe hij dit wil gaan oplossen. De delegatie Zeist ziet op dit moment geen potje waaruit dit gefinancierd kan worden. Spreekster is bang dat er straks een voorstel ligt om de 8/21

11 dekking te zoeken in de BDU-gelden. Spreekster acht dit niet wenselijk, omdat dit directe gevolgen zal hebben voor nog op stapel staande projecten in de diverse gemeenten. De delegatie Zeist wil het DB meegeven dat in een project van deze omvang dat zo n grote organisatie vraagt, een groot draagvlak gewenst is. Een dergelijk ingrijpende beslissing kan wat de delegatie Zeist betreft niet anders dan met een grote meerderheid van stemmen worden aangenomen. In Zeist is het de gewoonte om bij grote projecten altijd een second opinion toe te voegen. Mevrouw Bottema vraagt of dit ook voor dit project is gebeurd, dus ook voor wat betreft juridische consequenties en vormgeving. De heer Fokke (Utrecht) merkt op dat in juni een projectbesluit is genomen over de Uithoflijn. Destijds heeft de Utrechtse delegatie met veel enthousiasme ingestemd. De Utrechtse delegatie kan niet wachten. Sterker nog, om een bekende Utrechter te citeren: We moeten rennen, vliegen, duiken, springen, vallen, opstaan en weer doorgaan. En vooral: liever niet vallen, en als dat dan toch gebeurt: zo snel mogelijk weer opstaan. De Utrechtse delegatie gelooft in de Uithoflijn en ziet deze het liefst zo snel mogelijk rijden. In juli is uitgebreid over het onderwerp gesproken. De bijdrage van de Utrechtse delegatie zal zich beperken tot de beren die de delegatie op de weg ziet voor een spoedige realisatie. In juni was het voornemen om in december een uitvoeringsbesluit te nemen. Inmiddels zijn vijf maanden verstreken. Vanwaar deze vertraging? Valt deze nog binnen de oorspronkelijke planning of zorgt de latere besluitvorming voor uitloop? Tijdens de behandeling van het projectbesluit heeft de portefeuillehouder aangegeven dat er eventueel nog mogelijkheden waren om de uitvoering te versnellen. Is dit nog gelukt? Zo ja: Hoe zien we dit terug in de planning? Een grote zorg van de Utrechtse delegatie is de relatie tussen de realisatie van de Uithoflijn en hervorming van de WGR. Als beoogd vervoersautoriteit zal de provincie dit uiterst complexe project moeten overnemen. Met dit besluit worden een aantal beslissingen met financiële gevolgen voor de beoogd uitvoerder van dit besluit genomen. Is de aanpassing die is gedaan in punt vier voldoende om een soepele overdracht te garanderen? De Utrechtse delegatie heeft begrepen dat de Houtense delegatie met een amendement komt op dit vlak en we zijn benieuwd naar de precieze uitwerking hiervan. De heer Roos (Stichtse Vecht) uit zijn waardering voor de zorgvuldige wijze waarop dit voorstel tot stand is gekomen. Het DB heeft op 21 maart 2012 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Hier zijn veel vragen behandeld. De delegatie van Stichtse Vecht is blij dat beslispunt vier is aangepast. De delegatie vraagt waar in de begroting de kosten voor de verwerving van het trammaterieel zijn terug te vinden. De heer Huizinga (IJsselstein) vertelt dat de delegatie IJsselstein kan instemmen met de voorliggende nota. De heer Huizinga vindt het verstandig dat de BRU een actieve houding neemt naar de provincie zoals is verwoord in punt vier. In eerdere presentaties is een toelichting gegeven over de (financiële) risico s. De risico s en de beheersmaatregelen zijn in beeld gebracht. Dat biedt voor spreker vertrouwen om hierop te sturen en deze in te perken. Voor wat betreft de verbinding met de SUNIJ-lijn sluit de heer Huizinga zich aan bij de opmerkingen die zijn gemaakt door de delegatie van Nieuwegein. De heer Van Dijk (Houten) merkt op dat een aantal vragen is weggenomen door de aanpassing van beslispunt vier. De heer Van Dijk merkt op dat de delegatie zich kan vinden in de gewijzigde formulering in overleg gaan met in plaats van actief informeren. De heer Van Dijk vraagt hoe de provincie aankijkt tegen het voorstel. Wat vindt de provincie van de aanpassing van de remise waarbij de kosten negatief op de begroting komen? Welke rol heeft de gemeente Utrecht in dit project en op welke wijze wordt de gemeente Utrecht betrokken? De vragen worden gesteld omdat met de realisatie en de uitvoering van dit project een lange tijd is gemoeid. Partners moeten nog lang samenwerken. De heer Gerritsen (DB) merkt op dat lang over de aanleg van de tramlijn is gesproken en nagedacht. In Utrecht had men liever dat het besluit over aanleg van de tramlijn (eer)gisteren genomen zou worden. Het AB wordt gevraagd een besluit te nemen over het uitvoeringsbesluit. 9/21

12 De vragen die zijn gesteld zijn positief gestemd. De vragen die er liggen en de zorgen die zijn geuit zijn serieuze zaken waar tijdens de voorlichtingsbijeenkomst al antwoorden op zijn gegeven. Bij het vaststellen van de visie op het tramnetwerk 2025 is gesteld dat er een geïntegreerd tramnetwerk zou moeten komen in de stadsregio. Dat is van belang omdat daarmee wordt bijgedragen aan een geüniformeerde openbaar vervoer die goed is in te regelen. Het voornemen is de Uithoflijn met de SUNIJ-lijn te koppelen. Vooralsnog betreft het een technische koppeling om de tram vanaf de OV-terminal te kunnen laten rijden naar de remise in Nieuwegein. Vanavond wordt geen besluit genomen over de aanpassing van het materieel en de haltes om de nieuwe trams (lage vloers trams) ook te kunnen laten halteren op de SUNIJ-lijn. Omdat het uitvoeringsbesluit gaat over de Uithoflijn is deze aanpassing niet opgenomen in dit besluit. De aanleg van de Uithoflijn omvat een enorme investering. Dat het besluit op hetzelfde moment komt dat het BRU op maanden is gesteld, is bijzonder. Dat benadrukt dat het van belang is samen met de gemeente Utrecht het project goed vorm te geven en de overdracht aan de provincie op een zorgvuldige en integere manier te doen. De (geplande) vertraging wordt veroorzaakt doordat er zorgvuldig werk wordt geleverd dat van regionaal belang is. De heer Gerritsen voelt zich niet gemachtigd om aan te geven wat het standpunt is van de provincie. Over de noodzaak tot vertramming van de Uithoflijn bestaat geen discussie tussen de provincie, gemeente Utrecht en BRU. De vervoersbelasting is zo groot dat de vraag niet op te lossen is met bussen. Ten tijde van het principe besluit is gezegd dat moderne bus concepten nog in een experimentele fase zitten en dat daarom gekozen is voor vertramming van de lijn. Het BRU bereidt al enige jaren het raamwerk voor vertramming voor zowel technisch, financieel, als bestuurskundig. De provincie komt daar door het kabinetsbesluit, ineens mee in aanraking. Dat is geen benijdenswaardige positie. De provincie moet aanhaken. Het BRU moet begrip hebben voor de relatieve onbekendheid bij de provincie over dit project. Dat schept voor het BRU de verplichting om de provincie op vlieghoogte te brengen. Daarom heeft het AB besloten voorstel vier te wijzigen. Uit gesprekken die zijn gevoerd met de provincie blijkt dat de provincie gelooft in dit project. De provincie vraagt wel tijd om zich te verinnerlijken met de ins en outs van dit project. De provincie heeft niet de expertise om dit project te runnen. Vanaf 2007 heeft het BRU als beheerder van het trambedrijf expertise opgebouwd. Bij het BRU zijn gekwalificeerde mensen in dienst of zijn ingehuurd. Bij de overgang naar de provincie gaan deze mensen mee over naar de provincie. De provincie heeft er alle belang bij om de opgebouwde expertise over het beheer en eigenaar zijn van het tramnetwerk mee over te nemen. Hoe het trambedrijf wordt gepositioneerd is aan de provincie (in eigen huis of in een bijzondere positie). Dat traject moet in de komende jaren vorm worden gegeven. Het is van belang dat de gemeente Utrecht, IJsselstein en Nieuwegein daar een bepaalde stem in hebben. De heer Gerritsen merkt op dat de interpretatie van mevrouw Bottema onjuist is. De investering die nodig is voor de realisatie van de Uithoflijn is gedekt. De aanleg is geraamd op 304 miljoen euro en er is 321 miljoen euro beschikbaar. Gezien de omvang van het project en de tijd waarin het gerealiseerd moet worden, de twee kapiteins op het schip (BRU en gemeente Utrecht), het aanbesteden, de markten renteontwikkelingen is een risicoreservering opgenomen. De risico s zijn in beeld gebracht en zijn door een externe organisatie getoetst. Uit hun analyse blijkt dat de risico s 49 miljoen euro bedragen. Daarvoor is een dekking opgenomen van 36 miljoen euro. De investering is volledig gedekt. Ten aanzien van de risico s wordt geaccepteerd dat 13 miljoen euro niet is gedekt. De inschatting van het DB is dat het niet nodig is om de risico s volledig af te dekken. Men verwacht dat het risicobedrag door een verder doorrekenen van het voorlopig ontwerp zal verminderen. Voorts verwacht de portefeuillehouder dat in de afspraken met het Rijk over het kasritme waarin de beschikking van 100 miljoen wordt uitgekeerd, ook kan leiden tot mitigatie. Het project heeft geen tekort. De remise, die van Connexxion is overgenomen toen het trambedrijf is ingericht door het BRU, moet gerenoveerd worden los van het feit of de Uithoflijn wordt aangelegd. Met het realiseren van de Uithoflijn moet de remise worden uitgebreid. De kosten voor uitbreiding en renovatie van de remise zijn geraamd op 52 miljoen euro. In de berekeningen is uitgegaan dat de helft van de 52 miljoen euro wordt veroorzaakt door de uitbreiding en de andere helft nodig is voor de renovatie van de remise. De dekking van 26 miljoen euro voor uitbreiding van de remise is opgenomen in het bedrag van /21

13 miljoen euro. De andere 26 miljoen euro moet ten laste komen van de BRU-begroting. De gemeente Utrecht en ook het project mogen hier niet mee belast worden. Deze 26 miljoen euro moet gevonden worden binnen de OV-begroting van het BRU. Op korte termijn zullen hiervoor voorstellen aan het AB worden voorgelegd. De heer Gerritsen meent uit de vraagstellingen te kunnen opmaken dat er draagvlak is voor het besluit. Externen hebben bijna op alle terreinen meegekeken. De risico s zijn in kaart gebracht en door externen zijn deze getoetst. Er is een second opinion gevraagd over de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en het BRU en over de financiering en fiscale aspecten. Het projectbesluit is door de gemeente Utrecht genomen en het principebesluit door het BRU. De heer Gerritsen probeert in het verwerven van materieel en de aanbesteding een versnelling te realiseren maar hij houdt bij voorkeur vast aan de huidige planning. Dat houdt in dat eind 2016 de lijn klaar is gebruikt wordt voor het inrijden van de rails en het inregelen van de dienstregeling en in 2018 de trams kunnen gaan rijden. Hij bedankt de heer Roos voor de waardering die is uitgesproken voor de zorgvuldigheid van informatieverstrekking. Het is van belang dat het AB aangehaakt blijft bij het project. Het verschil in de bedragen (321 en 425 miljoen euro) wordt veroorzaakt door de aanschaf van het materieel. De kosten van het materieel worden gedekt uit de OV-exploitatie. Dat betekent dat de investering wordt doorgerekend aan degene die de trams gaat rijden. De last komt te liggen bij de vervoerder en maakt onderdeel uit van het exploitatiebudget. Spreker merkt op dat de risico s naar beste vermogen in beeld zijn gebracht. Hij blijft benadrukken dat er vraagstukken zullen komen die over het hoofd zijn gezien. Er zijn nog onduidelijkheden over de BTW. De gemeente Utrecht en BRU hebben intensief met elkaar gesproken over de bestuursovereenkomst. In deze overeenkomst wordt vastgelegd hoe het project wordt aangestuurd, hoe de expertise van BRU en gemeente wordt ingezet om toezicht te houden op het project. In de projectdirectie moet voldoende deskundigheid, gewicht, kritische vermogen, etc. zijn vertegenwoordigd om het project te kunnen draaien in de komende jaren. Er is gekozen uit twee modellen namelijk BRU aan het roer, een model waar BRU verantwoordelijk is als OV-autoriteit voor het project en de gemeente Utrecht op afroep een bijdrage moet leveren voor het indienen van vergunningen, etc. En het model samen sturen, waar beide partijen een verantwoordelijkheid dragen voor de realisatie van de tramlijn. Voor het tweede model is gekozen mede omdat diverse buurten in de stad Utrecht getroffen worden door de aanleg en de gemeente Utrecht een positie heeft om draagvlak te realiseren. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de realisatie van de onderbouw. Een partij die verantwoordelijkheden draagt moet ook bevoegdheden dragen. In die verhouding is gekozen voor het model samen sturen. Tweede termijn De heer Fokke (Utrecht) dankt de portefeuillehouder voor de heldere beantwoording. Hij complimenteert de portefeuillehouder en de mensen die aan deze nota hebben gewerkt. De Utrechtse delegatie stemt in met het voorstel. De heer Schat (Nieuwegein) merkt op dat de technische koppeling in de planning niet is weergegeven. Er moeten bestemmingsplannen worden vastgesteld. Hij vraagt of de technische koppeling voor het in gebruik nemen van de Uithoflijn gereed is. De heer Van Dijk (Houten) bedankt de portefeuillehouder voor de heldere beantwoording. De Houtense delegatie stemt in met het gewijzigde voorstel. De heer Veldhuijzen (Stichtse Vecht) begrijpt uit de woorden van de heer Gerritsen dat de financiering voor het trammaterieel komt te liggen bij de concessiehouder. De concessiehouder zal in de aanbesteding hier rekening mee houden. Dat betekent dat de rekening alsnog bij het BRU komt te liggen. De heer Veldhuijzen vraagt of de voordelen van het vervallen van de buslijn wegvallen tegen de inzet van trams. 11/21

14 Mevrouw Bottema (Zeist) dankt namens de delegatie Zeist voor de uitgebreide en heldere beantwoording van de vragen. De delegatie Zeist stemt in met het voorstel. Mevrouw Bottema betreurt het dat het trammetje dat 70 jaar geleden reed is opgeheven. De heer Gerritsen (DB) antwoordt dat hij mooie prenten heeft gezien van de tram die 70 jaar gereden reed. Onderdeel van de planning is dat de koppeling in 2018 gerealiseerd moet zijn. Het aanbrengen van de koppeling maakt deel uit van de planning. De tram gaat reizigersopbrengsten genereren. Daaruit wordt de verwerving van het materieel betaald. Aanvankelijk wordt uitgegaan van een verlies op de Uithoflijn. Vanaf 2023 is de verwachting dat de lijn rendabel is. De bekostiging van het materieel is hierin meegenomen. In de afgelopen jaren is intensief gewerkt aan dit project door mensen binnen de BRU-organisatie, in het bijzonder de medewerkers van OVI. De belangen van Utrecht en het BRU waren niet altijd gelijk. Er is voortvarend en in een plezierige sfeer gewerkt. De heer Gerritsen dankt de medewerkers en spreekt zijn waardering uit aan de medewerkers die (vandaag nog) aan dit project hebben gewerkt. De voorzitter constateert dat er een brede, unanieme steun is voor het voorstel. Er is geen stemming nodig. Het besluit wordt met unanieme steun door het AB vastgesteld. 6. Concept programma van eisen aanbesteding openbaar vervoer regio Utrecht Eerste termijn De heer Van Liempde (Zeist) merkt op dat de Zeister delegatie zich kan vinden in het concept voorstel programma van eisen. De heer Van Liempde stelt dat er in het voorstel niets is opgenomen over maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return. Dit onderwerp is besproken in de adviesgroep, waar de heer Van Liempde deel van uitmaakt. De adviesgroep heeft geadviseerd dit onderwerp als wens op te nemen in het programma van eisen. De Zeister delegatie wil het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return opnemen als eis in het programma van eisen. De delegatie heeft een motie uitgewerkt waarin wordt verzocht een duidelijke eis met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en in het bijzonder social return op te nemen. De motie wordt uitgereikt. MOTIE social return bij agendapunt 6: concept programma van eisen aanbesteding openbaar vervoer regio Utrecht Het Algemeen Bestuur Regio Utrecht, op woensdag 18 april 2012 in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel van het Dagelijks Bestuur over het concept programma van eisen aanbesteding openbaar vervoer regio Utrecht. Constaterende dat in het voorstel een eis ontbreekt over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, in het bijzonder over Social Return. Constaterende dat MVO/Social Return door de overheid steeds vaker wordt ingezet als eis bij aanbestedingen. Constaterende dat bij de voorbereiding van dit voorstel het argument is gebruikt dat een dergelijke eis aan kandidaat vervoersbedrijven niet gesteld kan worden omdat die eis de interne bedrijfsvoering van bedrijven betreft. Overwegende dat verwijzing naar de interne bedrijfsvoering van vervoersbedrijven onvoldoende reden is de bedoelde eis niet te stellen, zeker gezien de constatering dat dit elders met grote regelmaat gebeurt. Verzoekt het DB van het BRU in het pakket van eisen toch een duidelijke eis met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en het bijzonder tot Social Return, op te nemen. En gaat over tot de verdere vergaderorde. Namens de AB-delegatie Zeist, Cor van Liempde. 12/21

15 De heer Schat (Nieuwegein) merkt op dat de delegatie van Nieuwegein kan instemmen met het concept programma van eisen. De delegatie heeft nog een vraag over artikel 29 dat gaat over de mogelijkheid tot het bieden van een vergoeding aan reizigers op het moment dat een vervoerder in gebreke blijft. Spreker verwacht dat de kosten daarvoor door de concessiehouder zullen worden verdisconteert in de aanbieding. Het wordt een sigaar uit eigen doos en het gaat ten koste van de vervoerscapaciteit. De heer Roos (Stichtse Vecht) vindt het voorliggende stuk goed onderbouwd. De delegatie van Stichtse Vecht vraagt waarom het niet is toegestaan om reclame te voeren op de bussen zoals in artikel 36 staat beschreven. De heer Huizinga (IJsselstein) complimenteert de portefeuillehouder voor de inhoud van de nota en de wijze waarop het programma tot stand is gekomen. De delegatie IJsselstein hecht aan de verbetering van de bereikbaarheid, de klanttevredenheid van reizigers, de integratie qua duurzaamheid en leefbaarheidsaspecten in de concessie. De IJsselsteinse delegatie kan zich vereenzelvigen met de brief die de AB-commissie op 12 april 2012 heeft verstuurd. De heer Buunk merkt op dat de Utrechtse delegatie met een positief gevoel kijkt naar de manier waarop het DB te werk is gegaan met het opstellen van een nieuwe programma van eisen voor een nieuwe aanbesteding van het regionale OV. Er is intensief contact onderhouden met het AB, in het bijzonder met de speciaal daarvoor ingestelde AB adviescommissie. Een kleine Utrechtse fractie, namelijk de SP, deelt niet mee in dit positieve gevoel. Deze fractie vertolkt een minderheidsstandpunt. Zij stelt dat het BRU de concessieverlening moet overlaten aan de provincie. De Utrechtse delegatie gaat hierin niet mee, omdat zij het belangrijk vindt dat de Utrechtse reizigers meer gebaat is bij een nieuwe concessieverlening op zo kort mogelijke termijn. De Utrechtse delegatie is blij dat artikel 62 over open data, is opgenomen in het programma van eisen. Het advies van de AB adviescommissie laat zich interpreteren als een positief advies. In het advies wordt een aantal aandachtspunten benoemd waar de behandeling door het AB zich op moet richten. Naast deze punten heeft de Utrechtse delegatie een aantal aanvullende aandachtspunten geformuleerd waarop de delegatie de reactie van het DB graag wil horen alvorens kan worden ingestemd met het programma van eisen. Het programma van eisen is beter dan het vorige. Toch blijft er enige twijfel bij de lange looptijd van de concessie en de mate van flexibiliteit in de uitvoering. De Utrechtse delegatie vraagt het DB in de leidraad voor de aanbesteding de biedingen te beoordelen op de mate waarin binnen de periode van 10 jaar wijzigingen in het lijnennet kunnen worden aangebracht. Spreker vraagt verduidelijking over het vervoersplan Het vervoersplan moet de basis zijn voor de gehele bieding. Het vervoersplan is nog niet vastgesteld. In het vervoersplan zitten nog vreemde zaken. Het vervoersplan 2013 is gebaseerd op de oude concessievoorwaarden. De wijzigingen weerspiegelen niet de koers die het AB heeft vastgesteld in de OV-visie. Kan het DB aangeven op welke manier een basis kan worden gelegd onder de biedingen die anders is dan het vervoersplan 2013? Cruciaal is een goede mogelijkheid voor reizigers en belangenbehartigers om te participeren in het opstellen van de jaarlijkse vervoersplannen. De Utrechtse delegatie heeft niet het gevoel dat het goed wordt geregeld in de nieuwe concessie gelet op de artikelen zeven en tien van het programma van eisen. De verantwoordelijkheden voor de concessiehouder, de concessieverlener en de gemeenten in de participatie rond de jaarplannen voor het OV is niet duidelijk. Een ambtelijke consultatie van gemeenten volstaat niet. Zeker als er substantiële wijzigingen in het lijnennet worden uitgevoerd. Er is een andere manier van participatie en inspraak nodig. Welke partij moet hierover de regie voeren, de vervoerder, de concessieverlener of de gemeente? Wat is de keuze van het DB en hoe wordt het vastgelegd in het programma van eisen? In artikel 8 van het programma van eisen wordt gesproken over de merknaam U-OV. De Utrechtse delegatie twijfelt aan de zinvolheid van het voorgeschreven marketing concept U-OV. De toegevoegde waarde van het marketingconcept is de Utrechtse delegatie niet duidelijk. Voor de reiziger maakt het niet uit of het OV wordt aangeboden onder de merknaam Arriva, Connexxion of U-OV. De reiziger 13/21

16 staat centraal is in de OV visie vastgesteld. Wat is het kosteneffect van deze eis? De eisen die aan het materieel worden gesteld, is een van de aandachtspunten van de AB adviescommissie en leidde ook tot debat in de Utrechtse gemeenteraad. Spreker geeft het DB mee dat er zorg is over de eisen die worden gesteld aan de werkplek van de chauffeurs en het overleg met de OR daarover. De Utrechtse delegatie heeft een aantal specifieke vragen die in het bijzonder voor de stad Utrecht van belang zijn omdat er een aantal knelpunten zijn voor wat betreft de luchtkwaliteitsnormen. De uitstoot van bussen moet op die plekken zo veel mogelijk beperkt worden. Alleen het opnemen van de Euro6 als emissie eis voor het materieel is onvoldoende. De Utrechtse delegatie wil de keuze voor een programma van eisen op hoofdlijnen en flexibiliteit in de uitvoering door een concessiehouder, geen geweld aandoen, maar een aantal opties betreffende flexibiliteit lijkt spreker denkbaar. Er is een aantal knoppen waaraan gedraaid kan worden: de Euro6 norm is geen norm maar een bandbreedte. De vervoerder kan kiezen uit het meest milieuvriendelijke materieel en kan er ook voor kiezen hoe dit materieel in te zetten op de lijnen die de knelpunten aandoen. Daarnaast zijn oplossingen mogelijk in de aanpassing van de dienstregeling. De wegbeheerder moet er wel voor zorgen dat er niet ondertussen meer vrachtwagens op die plek rijden. Kan het DB aangeven op welke manier een gedeelde verantwoordelijkheid kan ontstaan tussen de gemeente als wegbeheerder enerzijds en de vervoersaanbieder anderzijds voor het behalen van die normen van luchtkwaliteit? Wat is daarvoor nodig van de concessieverlener en hoe voorziet het programma van eisen daarin? Welke rol kunnen sancties spelen, bonus/malus regelingen of andere prikkels om de uitstoot te verminderen op de knelpunten? Kan het aanschafregime van het wagenpark worden verdeeld over een aantal momenten? Kan op een later moment een andere eis aan de emissie worden gesteld, bijvoorbeeld als er een Euro7 norm is? Kan het DB helderheid geven over de eindverantwoordelijkheid van de meting van klantwaardering, die bij de concessieverlener moet liggen? Hoe verwerkt het DB dat in de concessievoorwaarden of in de afspraken met de nieuwe concessiehouder? De heer De Boer (De Bilt) uit zijn complimenten. De delegatie De Bilt heeft kennis genomen van de brief van de adviescommissie. Spreker bedankt de leden van de adviescommissie voor het verrichtte werk. In de brief van de adviescommissie wordt ingegaan op het punt van social return. De delegatie De Bilt hecht aan social return. De delegatie is van mening dat het punt social return niet in het programma van eisen hoeft te worden opgenomen. De heer De Boer vraagt hoe de burgerij, gemeenten, belangenorganisaties betrokken worden bij de uitvoeringsplannen. Spreker denkt dat deze instanties kunnen bijdragen bij het maken van moeilijke keuzes in tijden van bezuinigingen. Schorsing De voorzitter heropent de vergadering. De heer Gerritsen (DB) dankt voor de geboden gelegenheid om ruggenspraak te kunnen voeren met de medewerkers. Social return is een algemeen maatschappelijk bekend en aanvaard fenomeen om toe te passen in de bedrijfsvoering en investeringen. Het DB onderkent het belang om social return een plek te geven in het OV. Het begrip social return is diffuus. Er wordt bijvoorbeeld onder verstaan de mogelijkheid die de vervoerder aan het personeel biedt om vrijwilligerswerk te verrichten, het aangaan van contracten met onderaannemers gericht op het re-integreren van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, etc. Met elkaar is afgesproken dat de concessie gericht is op een aantal speerpunten namelijk prijs (volledige exploitatiebijdrage), realiseren van reizigersgroei (gebruik OV jaarlijks met 2,5% te laten toenemen), vraagstukken die te maken hebben met duurzaamheid, leefbaarheid en verantwoord ondernemen en de rol die wij van de vervoerder als partner verwachten (het gemak van het contact, de mate waarin de vervoerder wil nadenken over innovaties, plezierig zakenpartner). Wanneer het begrip social return wordt opgenomen in het plan van eisen krijgt het een stevig podium maar de uitwerking is diffuus. De heer Gerritsen stelt voor om in de aanbestedingsleidraad, het punt van social return/maatschappelijk verantwoord ondernemen een plek te geven. Daarmee blijft wel de leand and mean aanbestedingspakket in stand. 14/21

17 Spreker stelt dat de kwaliteit van de inschrijvers tekort wordt gedaan wanneer gesproken wordt over een sigaar uit eigen doos betreffende de toepassing van artikel 29. Hij verwacht dat de inschrijver gelooft in de kwaliteit van de dienstverlening en daarom de compensatieregeling voor eigen rekening neemt. De heer Gerritsen stelt dat het OV-materieel er netjes, gelikt en uniform uit moet zien zodat het zichtbaar is dat het gaat om Openbaar Vervoer. Daarom is gekozen om geen reclame op te plaatsen. Daarnaast wil het BRU de UOV-formule uniform uitdragen. Reclame doet afbreuk aan het beeldmerk van het UOV (schoon openbaar vervoer). Daarnaast is de verwachting, gelet op het huidige economische klimaat, dat er weinig belangstelling is om reclame te maken op het OV-materieel. In de concessie is de mogelijkheid ingebouwd voor een ontheffing voor de reclamebepalingen. Dat betekent dat, mocht een ontheffing worden verleend gedurende de concessieperiode er een vergoeding voor wordt afgesproken. De heer Gerritsen dankt de adviescommissie voor de advisering in de afgelopen maanden. In de afgelopen maanden is gesproken over het beschikbaar stellen van data. Jaarlijks wordt een OV-uitvoeringsplan vastgesteld. Daarin zit de flexibiliteit tussen concessiehouder en verlener. De inschrijvers moet een calculatiebasis/referentie worden gegeven over de omvang van de concessie waarop men inschrijft. Het volume van de komende concessieperiode zal door de bezuiniging van 7 miljoen euro op de OV-exploitatie, aanzienlijk kleiner zijn dan het volume van de lopende concessie. De basis is gelegen in het eerste jaar dat de bezuiniging is te verhapstukken. Dat bedrag wordt omgerekend naar het calculatiemodel en op basis van dat model komt een inschrijver met een inschrijving. BRU investeert in de relatie met het ROCOV. Anderhalf jaar geleden is gezegd dat het onwerkbaar is om als centrale BRU-organisatie de betrokkenheid bij de diverse reizigersorganisaties in het stads-/ regionale gebied te onderhouden. Anderhalf jaar geleden is afgesproken dat de AB-delegaties hiervoor modi zouden inrichten. Gisterenavond heeft de delegatie Utrecht een raadsinformatieavond over het OV gehouden. De concessie is zowel voor de trams en bussen. De trams zijn eigendom van het BRU. Spreker wil de bussen en trams er uniform uit laten zien. Het kiezen voor UOV heeft geen invloed op de bieding. De zorg over de werkplek van de chauffeurs en de positie van de OR is een interne aangelegenheid voor de vervoerder. De heer Gerritsen neemt nota van de opmerkingen. In de aanbestedingsleidraad wordt vastgelegd dat een inschrijver zich kan onderscheiden op het moment dat de aanbieder een visie en een praktische uitwerking formuleert ten aanzien van de knelpunten qua luchtkwaliteitsnormen. Wanneer gedurende de looptijd van de concessie niet aan deze toezegging wordt voldaan door de vervoerder kan een boete worden opgelegd. Het is onverstandig om het wagenpark gefaseerd aan te schaffen. Het kost de vervoerder veel geld en dit zal worden teruggelegd bij het BRU. Voortdurend is de vloot verouderd. In 2019 verloopt het leasecontract van 142 bussen. Daarna worden deze bussen vervangen. Met het aantreden van de nieuwe vervoerder moeten ongeveer 200 bussen worden aangeschaft. Het is niet mogelijk om aanvullende milieueisen te stellen. Er worden onzekerheden in het bestek ingebouwd en dat zal teruggelegd worden in de prijs aan het BRU door de vervoerder. Daarnaast is de verwachting dat de Euro6 norm tot 2016 algemeen gangbaar zal zijn. In 2019, wanneer de 142 bussen vervangen moeten worden, kan gesproken worden over de normering voor de te vervangen bussen met de concessiehouder. De meting ten aanzien van de eindverantwoordelijkheid voor de klantwaardering ligt bij de concessieverlener. De keuze voor de meetmethode is aan de vervoerder. De heer Buunk (Utrecht) vraagt of de eindverantwoordelijkheid ligt bij de concessieverlener. De heer Gerritsen (DB) antwoordt dat de concessieverlener verantwoordelijk is voor de controle en handhaving. Er vindt periodiek overleg plaats met de vervoerder. Tekortkomingen kunnen leiden tot een boete, bovenmatig presteren kan recht geven op een bonus. Over het vaststellen van de meetmethode moet consensus zijn met de vervoerder. De vervoerder is verantwoordelijk voor het personeel, communicatie, flexibiliteit informatieverstrekking aan klanten, regelen compensaties als er niet gereden kan worden, etc. Het BRU heeft de lead bij het meten van de klanttevredenheid. BRU 15/21

18 handhaaft en meet de klantwaardering maar de methode hoe wordt gemeten wordt bepaald in overleg met de bestuurder. De heer Buunk (Utrecht) vraagt wie bepaalt voor welke methode wordt gekozen als er geen consensus is. De heer Gerritsen (DB) antwoordt dat de concessiehouder dan de knoop doorhakt. De heer Van Liempde (Zeist) verzoekt de delegaties tijdens de schorsing, na te denken over de motie. Schorsing De voorzitter heropent de vergadering. Tweede termijn De heer Buunk (Utrecht) bedankt de voorzitter dat hij de mogelijkheid heeft gegeven om te overleggen. De delegatie Utrecht werkt graag mee aan het organiseren van een jaarlijkse informatieavond over het vervoersplan om de participatie vorm te geven. Spreker waarschuwt dat het onvoldoende zal zijn wanneer er substantiële wijzigingen worden doorgevoerd in het lijnennet. De delegatie adviseert er andere arrangementen voor te bedenken. Hij verzoekt in het programma van eisen uiteen te zetten hoe de participatie wordt vormgegeven met reizigers, bewoners, etc. De delegatie schat in dat de participatie van het ROCOV onvoldoende zal zijn. De Euro6 norm heeft een bandbreedte van een factor 40 qua uitstoot. Het maakt veel uit voor welk materieel de vervoerder kiest. Voor de stad Utrecht is dit van essentieel belang. De Utrechtse delegatie verzoekt de portefeuillehouder om in overleg met het bestuur van de stad Utrecht preciezer aan te geven wat onder Euro6 norm wordt verstaan (met de kanttekening dat het acceptabel moet zijn voor de markt/acceptabele bieding). Mocht dat onvoldoende blijken te zijn voor de knelpunten qua luchtkwaliteit dan verzoekt de delegatie in het programma van eisen op te nemen dat het waarschijnlijk nodig zal zijn om afspraken te maken tussen vervoerder en wegbeheerder over de hoe wordt omgegaan met de knelpunten qua luchtkwaliteitsnorm. De heer Huizinga (IJsselstein) kan zich vinden in het voorstel van de heer Gerritsen om in de aanbestedingsleidraad aandacht te besteden aan social return en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is de verantwoordelijkheid van de vervoerder om invulling te geven aan dit punt. De heer Buunk (Utrecht) sluit zich aan bij de koers die het DB aangeeft en ook door de adviescommissie AB is aangegeven betreffende de motie. De vervoerder heeft een element waarop hij zich kan onderscheiden in de aanbesteding. De heer Van Liempde (Zeist) vraagt of hij het goed heeft begrepen dat in het programma van eisen het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return niet wordt meegenomen maar dat het als een zwaarwegend nader onderscheidend criterium wordt meegenomen in de aanbestedingsleidraad. De heer Gerritsen (DB) antwoordt bevestigend. Het punt maatschappelijk verantwoord ondernemen zal in de aanbestedingsleidraad als onderscheidend punt worden opgenomen. Het wordt niet opgenomen in het plan van eisen omdat de term social return niet concreet genoeg is te maken. De heer Gerritsen is niet bereid zwaarwegend onderscheidend criterium op te nemen. Het punt is niet obligaat. De heer Van Liempde (Zeist) antwoordt dat de delegatie zich kan vinden in de uitleg van de heer Gerritsen. De delegatie trekt de motie in. 16/21

19 De heer De Boer (De Bilt) is blij dat het DB heeft toegezegd dat social return/maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt opgenomen in de aanbestedingsleidraad. De delegatie van Utrecht onderschrijft de opmerking van de heer Buunk om een verdere uitwerking te geven aan de participatie van de burgerij bij de uitvoeringsplannen. De heer Roos (Stichtse Vecht) dankt de heer Gerritsen voor de heldere uiteenzetting over de reclame. De delegatie Stichtse Vecht kan instemmen met het voorstel van de portefeuillehouder en de daaraan verbonden inkomsten. De heer Gerritsen (DB) stelt dat het goed was om de vergadering te schorsen om kort met de afvaardiging van de gemeente Utrecht te spreken over het punt die vooral voor de gemeente Utrecht van belang is namelijk de luchtkwaliteit. De zorg over de Euro6 norm laat de heer Gerritsen voor wat het is. Met de concessieverlening moet ook de verantwoordelijkheid van de markt worden geprikkeld over dit punt. Daarbij komt dat de gemeente Utrecht rekent aan het concept programma van eisen voor wat betreft de luchtkwaliteitseffecten voor Tijdens de schorsing kwamen de AB-leden van Utrecht en de heer Gerritsen tot het inzicht om ten aanzien van de knelpunten die zijn gesignaleerd in eerste termijn, in het convenant tussen concessieverlener, -houder en wegbeheerder afspraken te maken hoe de vervoerder denkt om te gaan met de knelpunten in het stedelijk gebied ten aanzien van de luchtkwaliteit. Dat betekent dat het een plek krijgt in het convenant dat voortvloeit uit het plan van eisen. Het is bijna onwerkbaar voor het BRU om de discussies met de burgerij gedetailleerd te doen voor de gehele stadsregio. De heer Gerritsen vindt het op de weg liggen van de individuele leden van het AB. De delegaties moeten zich voeden met informatie van de burgerij over plannen die voorgelegd worden door het DB. De koepelorganisaties hebben overleg met het BRU. Ook de vervoersorganisaties hebben overleg met de koepelorganisaties. Het is aan de AB-delegaties om input te halen bij de burgerij. De heer Buunk (Utrecht) stelt dat het primair de verantwoordelijkheid is van het DB om te zorgen voor communicatie en participatie met de burgerij van de gehele regio omdat het DB het vervoersplan vaststelt. De heer Buunk maakt zich zorgen over de georganiseerde inspraak, het ROCOV is geen sterk georganiseerde kolom. De concessieverlener/-beheerder hebben dringend input nodig van de burgerij om tot een goede uitvoering van de OV-visie te komen. De heer Gerritsen (DB) geeft aan dat er praktische begrenzingen zijn. Het DB leunt graag op de opvattingen van het AB. Hij zou het fijn vinden als het AB input ophaalt. Een participatietraject moet geloofwaardig zijn maar moet ook te hanteren zijn. Het ligt niet alleen op de weg van het DB maar bijvoorbeeld ook op het pad van de in ROCOV samenwerkende reizigersorganisaties en de volksvertegenwoordigers. De modus die anderhalf jaar geleden is afgesproken is het best werkbaar. De heer De Boer (De Bilt) merkt op dat een brede consultatie verplicht wordt gesteld. De wijze waarop moet behapbaar zijn. In de afgelopen periode is geleerd dat de participatie verbeterd moet worden. De uitvoeringsprogramma s worden vastgesteld en dan is het zittende college niet meer in functie. Dan krijgen de gemeenteraden te maken met boze burgers. De heer Gerritsen (DB) kan niet meer toevoegen dan hij al heeft gedaan. Het DB voelt zich verantwoordelijk voor het jaarlijks vaststellen van de uitvoeringsprogramma s samen met de vervoerder. De gekozen werkwijze in het afgelopen jaar gaat veel verder dan bijvoorbeeld die van de provinciale streekconcessie waar de vervoerder het uitvoeringsprogramma vaststelt. De heer Gerritsen ziet geen ruimte om het anders te organiseren. Het BRU kan dat niet accommoderen. De voorzitter concludeert dat alle delegaties input hebben kunnen leveren. Een aantal opmerkingen is terzijde geschoven, een aantal is overgenomen. 7. Consultatieversie van de Uitgangspuntennotitie OV-Uitvoeringsplan /21

20 Mevrouw Nalis (Utrecht) merkt op dat gisteravond is gebleken dat de bewoners van Utrecht zeer betrokken zijn bij het OV in de stad. Ook is gebleken dat er veel kennis zit bij bewoners in de wijken. De delegatie Utrecht mist in het uitvoeringsplan een goede verbinding met de hoofduitgangspunten van de OV-visie. Waarom worden de uitgangspunten uit de net vastgestelde OV-visie niet beter vertaald naar uitgangspunten voor dit vervoersplan zoals klanttevredenheid, dekkingsgraad, opbouw van het dragend netwerk en het servicenetwerk? De delegatie wil een toezegging van het DB dat de centrale doelen van de OV-visie meegenomen worden in de uitgangspunten voor de dienstregeling voor Er moet aangegeven worden hoe die uitgangpunten zijn gehanteerd bij de keuzes die worden gemaakt en in welke mate deze bijdragen aan het realiseren van de doelen van de OV-visie namelijk een jaarlijkse groei van 2,5%, de opbouw van een verbindend netwerk (met korte reistijden en hoge frequenties), en een klanttevredenheid naar een 7,5. Er is een weinig overtuigende argumentatie gevoerd over de verbetering van het OV-aanbod. De Utrechtse delegatie mist een echte creatieve aanpak met de reiziger als uitgangspunt. Zoals enkele insprekers gisteravond al hebben gezegd het is mogelijk om met minder geld een betere OV-lijnvoering te hebben, die beter aansluit bij de wensen van de reiziger. Het is belangrijk om de onderbouwing voor de keuzes die worden gemaakt erg goed uit te werken omdat het OV-uitvoeringsplan 2013 ook de basis moet zijn voor de aanbesteding van de nieuwe concessie. De Utrechtse delegatie heeft de vorige keer al aangegeven dat zij meer informatie willen over de consequenties van de maatregel voor het invoeren van een halfuurs-frequentie in de avonduren. De wijzigingen moeten zo worden uitgewerkt dat door de wijzigingen het OV niet moeilijker bereikbaar wordt voor gehandicapten en 65-plussers. Hoe wordt er aangesloten bij de doelstelling uit de OVvisie dat de lijnvoering van het servicenetwerk moet aansluiten bij de behoeften van deze doelgroepen? Er moet goed worden gekeken naar bereikbaarheid van belangrijke zorg- en ouderenvoorzieningen zoals het Diakonessenhuis en de verschillende woonvoorzieningen voor ouderen. Waarom wordt er geen prioriteit gegeven aan haltes dichtbij woonvoorzieningen voor ouderen en zorgvoorzieningen? Waarom wordt er geen extra halte van een dragende lijn bij een belangrijke voorzieningen voor ouderen aangelegd? Ook een goede bereikbaarheid van voorzieningen in een wijk voor alle bewoners van die wijk, zoals bijvoorbeeld in Hoograven, en verbindingen tussen wijken is voor de Utrechtse delegatie een belangrijk uitgangspunt. Hoe is de relatie met de regiotaxi? Is er gekeken naar de gevolgen van de bezuinigingen op het OV in relatie met de bezuinigingen op de regiotaxi. Met andere woorden zal er niet meer gebruik worden gemaakt van de regiotaxi als de bus voor met name ouderen moeilijker bereikbaar wordt. Er komt een 5% tariefsverhoging, een spits/daluurtarief en daar bovenop wordt bezuinigd op de lijnvoering. Dat is een stapeling van negatieve impulsen voor de reiziger. Het OV wordt daarmee niet aantrekkelijker voor met name de huidige reiziger en voor vooral de spitsreiziger. Hoe is de relatie met de doelstellingen uit de OV-visie om reizigersomvang en klanttevredenheid jaarlijks te laten toenemen? De delegatie Utrecht sluit zich aan bij de opmerkingen hierover in de brief van het college. Wat is het extra autoverbruik? Wat levert het op als de prijzen worden verhoogd? Dit is van belang voor Utrecht vanwege de luchtkwaliteit. Een hoger tarief maakt dat er meer mensen de auto nemen en dit heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit. Waarom wordt in de stad Utrecht een afstand van 400 meter als uitgangspunt genomen voor de haltes en voor andere gebieden een loopafstand van 600 meter? Waarom wordt niet breder gedacht en slimmer gekeken naar het combineren van locaties die vragen om OV - te denken is hierbij aan locaties met grote bevolkingsdichtheid tegenover locaties met lage bevolkingsdichtheid. Waarom is niet uitgegaan van de totale reistijd van deur tot deur (een combinatie van looptijd tot de OV-halte in plaats van loopafstand in relatie tot frequentie van de lijnen en slimmer kijken naar de potentiële reizigers in het bedieningsgebied)? De Utrechtse delegatie mist de aansluiting van de treinstations van Randstadspoor op de buslijnen. Op sommige locaties, zoals bijvoorbeeld Leidsche Rijn is dit onvoldoende geregeld. 18/21

21 De heer Huizinga (IJsselstein) merkt op dat in de zomer 2013 er geen tramverkeer mogelijk is tussen IJsselstein en Nieuwegein. Het voornemen is om bussen in te zetten. Spreker merkt op dat een goede communicatie van essentieel belang is om misverstanden te voorkomen,. De heer Schat (Houten) merkt op dat de delegatie een aantal vragen schriftelijk heeft ingediend. Beantwoording ziet de delegatie graag schriftelijk tegemoet. De heer De Boer (De Bilt) merkt op dat in eerdere bespreking de zorgen kenbaar zijn gemaakt. De heer De Boer stelt voor om met ingang van de dienstregeling 2013, de lijn 77 weer door De Leijen te laten rijden. Lijn 138 is van belang voor de bereikbaarheid voor de kernen. Deze moet blijven rijden van Maartensdijk naar Utrecht. Hoe de routering is in de stad Utrecht is van minder belang voor de delegatie. De heer Gerritsen (DB) merkt op dat een deel van de input van de Utrechtse delegatie een beschouwing is op datgeen wat voorligt. Het uitvoeringsplan hangt niet in het luchtledige. Het moet geschreven worden tegen de achtergrond dat er 7 miljoen euro structureel moet worden bezuinigd op de OV-exploitatie. In 2012 is het verwekt in het uitvoeringsplan lijnvoering buiten het stedelijk gebied. In 2013 moet het een vertaling krijgen naar de lijnvoering in het stedelijk gebied en ook moet een tariefsverhoging worden doorgevoerd. De reizigers hebben klantwensen die niet altijd in stand kunnen worden gehouden. Sommige reizigers zullen erop achteruitgaan in het nieuwe uitvoeringsplan. De OV-visie wordt niet direct na vaststelling ingevoerd. Het heeft jaren geduurd voordat de visie is opgesteld en vastgesteld. Bij de invoering van het beleid wordt ook de concessienemer betrokken. De middelen zijn beperkt. De ruimte is mede bepalend of wensen ten aanzien van fysieke infrastructuur gerealiseerd kunnen worden. Er is geen doorrekening gemaakt van de effecten op het autogebruik. Het ligt buiten de scoop van het DB om dit te onderzoeken. Als gevolg van een grotere bevolkingsdichtheid en een groter OV-gebruik in de stad Utrecht (exclusief Leidsche Rijn) is het uitgangspunt dat de haltes op 400 meter loopafstand zijn gelegen. Op andere plekken, buiten de stadsgrenzen is gekozen voor 600 meter. In de middelen is ruimte om modificaties te laten plaatsvinden van haltes. De OV-visie gaat uit van een dragend- en een service netwerk. De grootste OV-stromen (werk, vertier) zullen via het dragend netwerk plaatsvinden. De heer Gerritsen ontkent niet dat sommige mensen teleurgesteld raken. Hij gaat ervan uit dat tegen de geschetste kaders een betaalbaar OV wordt neergezet in het stedelijk gebied. Alle voorgestelde wijzigingen brengen met zich mee dat bepaalde reizigers er op achteruit gaan. Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde verbindingen komen te vervallen, loopafstanden toenemen, etc. Het huidige niveau van dienstverlening van de regiotaxi en het OV in de volle breedte kan niet worden gehandhaafd voor het beschikbare budget. In zijn algemeenheid moet helder, klantvriendelijk worden gecommuniceerd aan de klanten. Veel reizigers ondervinden, schrik, zorg en weerzin tegen het OV-uitvoeringsplan. De vragen van de heer Schat worden schriftelijk beantwoord. Spreker kan niets toezeggen over de routering van lijn 77. Hij zal kijken of er mogelijkheden toe zijn maar vooralsnog zegt hij dat met ingang van september 2013 de route wordt aangepast. De heer Gerritsen meldt dat een integraal pakket voor het verzorgingsgebied is gemaakt en dat hij hier niet wil discussiëren over de lijnvoering. Op de vraag over lijn 138 heeft spreker bij de behandeling van de notulen al geantwoord. Mevrouw Nalis (Utrecht) merkt op dat de Utrechtse delegatie zich realiseert dat er bezuinigd moet worden. Tijdens de raadsinformatieavond is gezegd dat er creatiever omgegaan moet worden met de beschikbare budgeten (waar kan worden gesneden en wat kan wel of niet). De OV-visie wordt niet direct gerealiseerd maar dient wel als basis voor toekomstige zaken. Spreekster had daarom een relatie verwacht met het voorliggende OV-plan. Mevrouw Nalis merkt op dat voor bepaalde groepen een grotere loopafstand tot een halte erg vervelend is. Zij pleit er voor daar waar een woonvoorziening is gevestigd voor ouderen, comfort te bieden, anders ontstaat er meer druk op de regiotaxi. 19/21

22 De heer De Boer (De Bilt) merkt op dat het DB de uitvoeringsnota vaststelt en niet de vervoerder. Vandaar dat de heer De Boer zijn opmerkingen aan het DB wil onderstrepen. Voor de kern Maartensdijk is het van belang om deze te verbinden met Utrecht Centraal. Een overstap bij station Overvecht heeft niet de voorkeur van de delegatie. De heer Gerritsen (DB) antwoordt dat op basis van de OV-visie wordt gekeken of creatief omgegaan kan worden met de beschikbare middelen. Het is niet te voorkomen dat een aantal reizigers ontevreden raakt door de uitwerking van de OV-visie. Ook de onvrede bij kwetsbare groepen kan niet helemaal worden voorkomen. Bekend is dat een aantal haltes direct voor de bejaardentehuizen, bijvoorbeeld bij het Bartholomeusgasthuis, komt te vervallen. De vervangende haltes komen (op een na) allemaal op een acceptabele loopafstand. In Hoograven komt een halte op meer dan 400 meter van het tehuis af te liggen. De heer Gerritsen zegt toe te bezien of dit probleem is op te lossen, hetzij via het servicenet hetzij door een andere haltering. De voorzitter besluit de bespreking van dit agendapunt. 8. Eervol ontslag mevrouw J.W. van Geuns De vergadering wordt onderbroken voor een besloten vergadering. De voorzitter merkt op dat tijdens het besloten deel van de vergadering is besloten in te stemmen met het ontslag van mevrouw Van Geuns. De heer Gilissen (Utrecht) merkt op dat het tweede beslispunt geen onderdeel is van het AB-besluit. De voorzitter constateert formeel dat beslispunt twee uit het besluit wordt gehaald. Alleen de algemeen directeur secretaris wordt ontslagen of benoemd door het AB. De voorzitter meldt dat het AB heeft besloten om mevrouw Van Geuns eervol ontslag te verlenen conform het voorstel. Het DB overweegt om nog een aantal maanden gebruik te maken van de inzet van mevrouw Van Geuns. Formeel wordt mevrouw Van Geuns eervol ontslag verleent per 1 mei 2012 als algemeen directeur secretaris van het BRU. De voorzitter merkt op dat mevrouw Van Geuns sinds 1 februari 2007 in dienst is als secretaris directeur van het BRU. Mevrouw Van Geuns was daarvoor onder andere wethouder en was actief in diverse politieke functies. De functie van algemeen directeur secretaris heeft mevrouw Van Geuns met veel inzet uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn veel besluiten genomen, met vanavond als hoogtepunt het besluit over de aanleg van de Uithoflijn. Het debat in het AB kan niet gevoerd worden wanneer er geen inhoudsrijke agenda en onderbouwde stukken worden aangeleverd. Deze stukken zijn onder verantwoordelijkheid van mevrouw Van Geuns voorbereid. Mevrouw Van Geuns is veranderingsbereid. Onder haar leiding is de BRU-organisatie veranderd en door de komst van het trambedrijf is de organisatie vernieuwd. Mevrouw Van Geuns was hier de trekker en stimulator van. Er staat een apparaat dat staat voor de taken en het is jammer dat het voornemen is, om het BRU op te heffen. Mevrouw Van Geuns had regelmatig contact met de gemeenten. Mevrouw Van Geuns heeft op een persoonlijke wijze invulling gegeven aan haar uitspraak het BRU is van en voor de gemeenten. In de afgelopen jaren is er veel veranderd. De naaste medewerkers spreken in warme bewoordingen over de persoonlijke betrokkenheid van mevrouw Van Geuns bij haar medewerkers. Mevrouw Van Geuns werkte van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. In de BRU-organisatie werken veel jonge mensen (dat resulteerde in veel zwangerschappen). Mevrouw Van Geuns gaat meer tijd besteden aan haar privéleven. Haar echtgenoot heeft recht op haar aanwezigheid als gevolg van een operatie die hij heeft ondergaan. De voorzitter bedankt mevrouw Van Geuns voor haar inzet, betrokkenheid en vernieuwingsgezindheid binnen het BRU. Mevrouw Van Geuns heeft altijd aandacht gehad voor de buurgemeenten en de streek(producten). 20/21

23 Als afscheidscadeau overhandigt de voorzitter mevrouw Van Geuns een mand met daarin diverse streekproducten uit de stadsregio Utrecht. Mevrouw Van Geuns merkt op dat zij nooit mag spreken in een vergadering van het AB. Vanavond is daarop een uitzondering. Mevrouw Van Geuns merkt op dat zij moet lachten om het cadeau. Zij heeft zurige, zuinige discussies met de vicevoorzitter gevoerd over de organisatie die zich bezighoudt met Lekker Utrecht waarvoor de vicevoorzitter een pleitbezorger is. Mevrouw Van Geuns vond dat het BRU daar geen geld aan moest besteden. Alle aardige woorden die zijn geuit, zal mevrouw Van Geuns doorspelen aan de fantastische organisatie, aan de medewerkers die voor het BRU werken aan de Maliebaan en in de remise. De medewerkers zijn betrokken, deskundig, collegiaal en solidair. Met zo n club mensen is het alleen maar goed werken. Mevrouw Van Geuns heeft het een fantastische baan gevonden. Zij is in de afgelopen vijf jaar nimmer met tegenzin naar haar werk gegaan. Zij heeft in de afgelopen jaren geen AB- en DB- vergadering gemist. Zij bedankt het DB en het AB voor de plezierige collegiale samenwerking. Het was balanceren tussen weemoed en werklust. Zij bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen in haar tot op heden. 9. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur /21

24 Nr Notulen van de openbare AB-vergadering op woensdag 16 mei 2012, tot uur, kantoor BRU te Utrecht voorzitter: secretaris (plv.): leden: Afwezig: A. Wolfsen P. Smit mw. H.J. Mourits, Bunnik H.M. Ostendorp, Bunnik (DB) A.A. de Boer, De Bilt J.L.H. de Jong Schouwenburg C. van Dalen, Houten (DB) P.J.M.J. Moors, Houten (vervangt A.R. van Dijk) A.J. Adriani, Nieuwegein H.J. Schat, Nieuwegein H. Verdouw, Nieuwegein W.G.J. Wijntjes, Nieuwegein R.W. Rollingswier, Utrecht (vervangt B. Fokke) D. Gillissen, Utrecht D. Hoek, Utrecht S. Koopmans, Utrecht (vervangt mw. G.W. Nalis) S. de Vries, Utrecht J.A.E. Landwehr, Vianen (DB) J. Huizinga, IJsselstein M.G.M. de Jong, IJsselstein (DB) H.R. Camstra, Zeist J.J.L.M. Janssen, Zeist (DB, vice-voorzitter) C.A. van Liempde, Zeist D.A.C.A. Gudde, Zeist A.J. Gerritsen, De Bilt (DB) A.R. van Dijk (wordt vervangen door P.J.M.J. Moors) C.H.J. Lamers, Houten R. Roos, Stichtse Vecht mw. M.M. van t Veld, Stichtse Vecht (DB) M.L. Veldhuijzen, Stichtse Vecht K. Wiersema, Stichtse Vecht B.F.M. Beerlage, Utrecht W.W. Buunk, Utrecht P.H. van Corler, Utrecht B. Fokke, Utrecht Mw. G.W. Nalis, Utrecht G.P. Isabella, Utrecht (DB) F.C.W.C. Lintmeijer, Utrecht (DB) J.R. Scheringa, Vianen B.J. Lubbinge, Nieuwegein (DB) mw. C.M.J. van Rooijen, Nieuwegein P.J. Ligtelijn, IJsselstein Verslag: Vergaderdata 2012: M. Kassing-Veenbrink (Kassing Notuleerservice, Odijk) 20 juni, 3 oktober, 12 december 1/5

25 1. Opening De voorzitter, de heer Wolfsen, opent de vergadering. Het vereiste quorum is aanwezig. De voorzitter stelt voor na agendapunt 2 te spreken over de ontwikkelingen in Den Haag. 2. Benoeming secretaris-directeur De voorzitter stelt voor de heer Van Elteren te benoemen als secretaris-directeur ad interim van het Bestuur Regio Utrecht voor de periode 1 mei 2012 tot en met 1 september 2012 met een optie tot uitloopt tot uiterlijk 1 januari Afhankelijk van de ontwikkelingen in Den Haag, zal bezien worden of een fulltime directeur secretaris BRU moet worden benoemd. De heer Huizinga (IJsselstein) vraagt of het al of niet opheffen van de WGR-plus regio consequenties heeft voor deze benoeming. De heer Gilissen (Utrecht) sluit zich aan bij voorgaande spreker. De opheffing van de WGRplus is voorzien per 1 januari De kans is aanzienlijk dat de termijnen niet worden gehaald. BRU staat voor een aanzienlijke opgave zoals de tram, concessie en ook andere onderwerpen spelen. De heer Gilissen vraagt of de ad interim periode niet tot een minimum moet worden beperkt en dat voorzien moet worden in een vaste fulltime vervanger. De heer Janssen (DB) antwoordt dat het DB de periode zo kort en zo minimaal mogelijk wil laten duren. In de huidige omstandigheden denkt het AB aan een periode tot 1 september Eind mei geeft de Tweede Kamer duidelijkheid over het wetgevingstraject. Op 20 juni 2012 is de eerste AB-vergadering. De heer Janssen stelt voor dat het AB zich dan op de dan ontstane situatie beraadt. Gelet op het zomerreces, is de keuze tot 1 september 2012 verstandig. Het geeft het DB de mogelijkheid om tijdens de zomermaanden naar bewind van zaken te handelen. Het DB is van mening dat het nodig is om een ankerpunt in de organisatie te hebben. Er ligt een aantal grote dossiers zoals tram en OV-concessie. Het DB denkt dat de heer Van Elteren de juiste persoon is op dit moment om zaken goed te laten verlopen. In de komende periode zal een afweging worden gemaakt over de periode tussen 1 september en 31 december Het zoeken naar een definitieve invulling wordt mede ingegeven door het toekomstperspectief dat kan worden geboden. De heer Huizinga (IJsselstein) stelt voor meer flexibiliteit in het voorstel in te bouwen. De heer Janssen (DB) stelt dat het DB voor 1 september een afweging zal maken. Voor het eventueel verlengen tot 31 december 2012 wil het DB een besluit kunnen nemen en hiervoor niet het AB te hoeven horen. De heer Gilissen (Utrecht) merkt op dat tijdens de vorige AB-vergadering de Utrechtse delegatie heeft gevraagd of de persoon in kwestie voldoende tijd heeft voor het aansturen van BRU. Wanneer het DB toezegt dat de er gezocht wordt naar een fulltime functionaris dan kan de delegatie instemmen met het voorstel. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 2a. Haagse ontwikkelingen 2/5

26 De voorzitter vertelt dat de portefeuillehouder en spreker, de medewerkers van BRU hebben uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek is gesproken over de landelijke ontwikkelingen en zijn zij geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Op 29 mei debatteert de Kamer over welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Tot die tijd is het onduidelijk wat er gaat gebeuren. Om het bedrijf niet te schaden gaan de werkzaamheden in de tussentijd gewoon door. De medewerkers hebben begrip voor de ontstane situatie. In het komende DB zal het DB zich beraden over de ontstane situatie. De heer Janssen (DB) licht toe dat in het AB van 18 april 2012 een uitgangspuntennotitie ter tafel lag. Op 7 mei jl. is deze notitie met de provincie besproken. Tijdens het overleg is aangegeven dat het DB geen handtekening zet voordat duidelijkheid is over het Kamerbesluit. De provincie heeft geen druk uitgeoefend op BRU om handtekeningen te zetten. Mocht de afschaffing van de WGR-plus doorgang vinden, dan ligt er een goed fundament (de notitie die in het AB is besproken op 18 april 2012) voor de gesprekken met de provincie. In het overleg met de provincie in dit kader is afgesproken dat door de provincie en BRU in de komende periode nog een aantal oriënterende stappen zal worden gezet. Het huidige contract voor de huisvesting van BRU aan de Maliebaan loopt af op 1 oktober Onderzocht wordt of de locatie provinciehuis geschikt is voor BRU. Verder zijn de accountants van BRU en provincie verzocht commentaar te leveren op een factsheet over BRU. Ook wordt de informatie van de dossiers OV-concessie en tram ambtelijk door BRU en provincie met elkaar gedeeld. Mocht blijken dat het opheffen van de WGR-plus niet meer aan de orde is, dan zal op 20 juni, tijdens de AB-vergadering, hier verder over worden gesproken en dan met name over hoe om te gaan met de ingestelde vacaturestop en de verschuivingen van werk die hebben plaatsgevonden om aan de grote dossiers prioriteit te kunnen geven. Er dient een agenda te worden opgesteld voor het komende jaar. Het is van belang dat, wanneer het opheffen van de WGR-plus niet meer aan de orde is, dat geen tijd verloren gaat, en dat de medewerkers van BRU en de bestuurders zich weer richten op de inhoud van het werk en niet meer over de vorm van de transformatie van de bestuurlijke organisatie. De voorzitter deelt mede dat, toen bekend werd dat de WGR-plus, zou worden opgeheven, een bijeenkomst is belegd met de deelnemende BRU-gemeenten en Woerden. Er is een notitie uitgewerkt waarin een nieuwe vorm van samenwerking is beschreven op de thema s wonen, verkeer en vervoer, sociale innovatie en economie. De colleges zijn twee maal bijeen geweest. De notitie wordt momenteel vervolmaakt. Op dit moment is nog niet bekend hoe de samenwerking (juridisch) wordt vormgegeven. De nota wordt voorgelegd aan de colleges en daarna zal er nogmaals een bijeenkomst worden gepland om de nota vast te stellen. Na de zomer zal een bijeenkomst worden georganiseerd voor de gemeenteraden. De stad Utrecht heeft het voortouw genomen om deze samenwerking (U10) vorm te geven. De heer Hoek (Utrecht) vraagt wat is besproken met de provincie betreffende de OVconcessie. De heer Janssen (DB) antwoordt dat er over vier punten afspraken zijn gemaakt in het overleg met de provincie. Ten aanzien van de OV-concessie is afgesproken dat gekeken gaat worden of er synergie is te behalen. Ook bij de provincie gaat een OV-concessie lopen. De voorzitter vult aan dat de OV-concessie van de provincie binnen enige tijd afloopt. Het DB wil dat er nadrukkelijk onderling contact is tussen BRU en provincie over de concessie om informatie te delen en (on)mogelijkheden te peilen. 3/5

27 De heer Hoek stelt dat de OV-concessie van BRU afgemaakt moet worden. De voorzitter antwoordt dat de ingezette lijn wordt vastgehouden. Geprobeerd zal worden vertraging te voorkomen. Er dient onderling contact te zijn tussen BRU en provincie. De heer Gudde (Zeist) vraagt of er gelobbyd wordt in Den Haag. De voorzitter antwoordt dat de lobby voor het behouden van het WGR-plus wordt gecontinueerd. De lobby van BRU en provincie loopt niet parallel. Tijdens de ronde tafel bijeenkomst van de Tweede Kamer heeft hij als burgemeester van Utrecht ingesproken. De voorzitter pleit ervoor dat de aanwezigen ook in de eigen politieke kanalen de lobby inzetten voor het behoudt van de WGR-plus. De heer Gilissen (Utrecht) vraagt of er contact is gelegd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en is er een indicatie hoe de minister aankijkt tegen het wetsvoorstel. Voorts vraagt hij of Utrecht kan meeprofiteren van het terugdraaien van de 100 miljoen euro bezuiniging die was voorzien op het OV. De voorzitter antwoordt dat er contact is met het ministerie van Binnenlandse Zaken. De voorzitter heeft geen laatste informatie over de 100 miljoen euro. De heer Smit (plv. secretaris) vult aan dat de 100 miljoen euro korting gekoppeld was aan verplichting aan de drie grote steden om het openbaar aan te besteden. De verwachting is dat Utrecht hier buiten staat. De heer Gilissen (Utrecht) merkt op dat de meerderheid van de gemeenteraad van Utrecht erop heeft aangedrongen om een maximale inspanning te doen om geld voor het OV in Utrecht te behouden. De voorzitter antwoordt dat in G4-verband hierover is gesproken. De heer Schat (Nieuwegein) spreekt zijn verbazing uit dat een medewerker van BRU zich tijdens een informatiebijeenkomst over de SUNIJ-lijn zich voorstelde als medewerker trambedrijf in oprichting. De heer Janssen (DB) antwoordt dat in de AB-notitie voor de vergadering van 18 april over het Uitvoeringsbesluit Uithoflijn gesproken wordt over een trambedrijf. De heer Wolfsen (DB) voegt toe dat het idee is geopperd om binnen BRU een slagvaardige eenheid te maken. Over de vorm moet echter nog verdere besluitvorming plaatsvinden. Wanneer een medewerker zich voorstelt als medewerker trambedrijf in oprichting dan heeft dit geen enkele formele status. De heer De Jong Schouwenburg vraagt zich af of het wenselijk is, wanneer de WGR-plus niet wordt opgeheven, dat BRU in hetzelfde pand wordt gevestigd als de provincie. De voorzitter antwoordt dat het huurcontract van het huidige pand afloopt. Dat verplicht het DB om de contracten door te lopen en te bezien of elders in de regio goedkopere alternatieven beschikbaar zijn, waaronder het provinciehuis. Het DB is niet op voorhand tegen een huisvesting in het pand waar ook de provincie is gevestigd. 4/5

28 De heer Janssen (DB) merkt op dat op inhoud mogelijk iets te winnen valt wanneer provincie en BRU dicht bij elkaar zijn gevestigd. De voorzitter merkt op dat de mogelijkheden worden onderzocht, tenzij het AB zich op voorhand negatief uitspreekt voor huisvesting van BRU in het pand waar ook de provincie in is gevestigd. 3. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 4. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. 5/5

29 algemeen bestuur 20 juni 2012 Agendapunt : 3 Nr. : Bijlagen : 2 Onderwerp Ingekomen stukken / verslagen Nr Ingekomen van Betreft Advies Gemeente Nieuwegein Vertegenwoordiging DB/AB. V.k.a. Zie ook agendapunt 4. + Nr Verslag 1. Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Verslag overleg 23 april Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Verslag overleg 14 mei Portefeuillehoudersoverleg Wonen Verslag overleg 19 april 2012

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 algemeen bestuur 20 juni 2012 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : drs. J.J.L.M. Janssen Nr. : Bijlage : - Onderwerp Aanwijzing de heer Adriani als nieuw lid van het dagelijks bestuur Voorstel AB besluit Aanwijzen als nieuw lid van het dagelijks bestuur: de heer A.J. Adriani Aanleiding Door het vertrek van de heer Lubbinge is een vacature ontstaan. De gemeenteraad van Nieuwegein heeft in de vergadering van 25 april 2012 de heer Adriani gekozen als nieuw lid van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht. U treft de brief van de gemeente Nieuwegein hierover aan bij de ingekomen stukken. Hij wordt nu voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur. Toelichting Niet van toepassing het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, P.C.M. van Elteren, secretaris mr. A. Wolfsen, voorzitter

41 algemeen bestuur 20 juni 2012 Agendapunt : 5 Portefeuillehouder : drs. C. van Dalen Nr. : Bijlage : 1 Onderwerp Herprioriteren VERDER pakket en invullen besparingsmaatregelen A7 en A8 Voorstel AB besluit Instemmen met het inbrengen van de volgende wijzigingsvoorstellen in het VERDER pakket in het overleg over herprioritering van VERDER met de VERDER partners: - Prioritaire HOV-projecten benoemen (zie 2) naast fiets- en P+R-projecten (zie 4); - 5 projecten toevoegen (zie 3); - 12 projecten op de reservelijst plaatsen (zie 4); - Besparingen behalen uit 3 HOV-projecten (zie 5); - Taakstellende besparing van 2 miljoen euro uit toekomstige projectbegrotingen (zie 6). Aanleiding Bijgevoegd overzicht geeft aan hoe wij wensen om te gaan met de overprogrammering binnen het VERDER pakket en de voorgestelde besparingsmaatregelen die betrekking hebben op het VERDERpakket. Met dit voorstel kan BRU de onderhandelingen met de VERDER-partners voeren over de herprioritering van het VERDER-pakket. Mochten die onderhandelingen niet succesvol verlopen, dan heeft BRU een terugvaloptie die ook is vastgelegd in de VERDER-bestuursovereenkomst. Hierin staat namelijk de mogelijkheid opgenomen om minder dan 180 miljoen aan het pakket bij te dragen met een minimum van 145 miljoen. De middelen die door deze bezuiniging vrij komen kunnen vervolgens ingezet worden om de extra wensen te financieren. Deze terugvaloptie is echter niet in lijn met uw wens om 180 miljoen te blijven besteden aan VERDER. Toelichting In 2008 heeft u voor in totaal 230 miljoen aan VERDER maatregelen vastgesteld. Hiervoor was en is binnen BRU een budget beschikbaar van maximaal 180 miljoen. De gemeente Utrecht heeft een budget beschikbaar van maximaal 95 miljoen. Destijds is besloten dat in een later stadium de programmering en het budget met elkaar in evenwicht worden gebracht. De VERDER partners hebben gezamenlijk besloten een groter programma te maken dan waarvoor budget beschikbaar was, omdat ervaring leert dat in de regio vaak minder uitgevoerd wordt dan er geprogrammeerd wordt. In 2011 heeft u besloten tot een besparing op het VERDER-pakket (maatregelen A7 en A8, in totaal 21 miljoen). De noodzaak om te bezuinigen én het feit dat een deel van de VERDER projecten inmiddels is uitgevoerd of het uitvoeringsstadium nadert, maken het noodzakelijk om nu afspraken met de partners te maken die ervoor moeten zorgen dat de meest prioritaire projecten van budget worden voorzien en minder belangrijke projecten op een reservelijst overprogrammering worden geplaatst. Hiertoe is een voorstel ontwikkeld met de volgende stappen : Pagina 1 van 3

42 1. Afspraken met VERDER-partners Vanaf 2008 hebben de VERDER partners gedetailleerde afspraken gemaakt over de financiële en organisatorische verdeling van projecten over de partners. Die afspraken leiden er toe dat diverse projecten die door het AB BRU zijn vastgesteld, overgeheveld zijn naar de gemeente Utrecht (bijvoorbeeld diverse fietsprojecten binnen de grenzen van Utrecht) of naar de provincie (bijvoorbeeld OV-corridors naar station Driebergen-Zeist en Wijk bij Duurstede). 2. Voldoende budget vrijmaken voor prioritaire OV-projecten Gemeente Utrecht en BRU hebben een aantal prioritaire HOV-projecten benoemd die in elk geval vanuit VERDER de toegezegde middelen moeten ontvangen. Deze projecten zijn: - Uithoflijn - Bustunnels Zuidradiaal - Versnellen en frequentieverhoging SUNIJ - Westtangent inclusief tangentlijn 10 - Noordradiaal Voor wat de Uithoflijn betreft heeft de besluitvorming, inclusief de benodigde budgetten, inmiddels plaatsgevonden in DB en AB. Uit die besluitvorming blijkt dat de Uithoflijn meer budget nodig heeft dan eerder voorzien. Hetzelfde geldt voor de Bustunnels Zuidradiaal. De Noordradiaal blijkt juist goedkoper uit te vallen. Door, in samenwerking met het rijk, de subsidies van het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer (AROV) bij deze HOV-projecten te betrekken (totaal 32 miljoen) kunnen BRU en gemeente Utrecht voldoende budget vrijmaken voor deze prioritaire HOV-projecten en tegelijkertijd het benodigde budget uit VERDER licht laten dalen. Gevolg hiervan is wel dat een AROV-project, Oosttangent, toegevoegd moet worden aan de VERDER-projecten van BRU. Het rijk heeft ambtelijk inmiddels aangegeven akkoord te zijn met deze herpioritering van AROVmiddelen. 3. Extra projecten toevoegen aan VERDER-pakket De hiervoor genoemde Oosttangent dient toegevoegd te worden aan het VERDER-pakket. In de Bestuurlijke Stuurgroep Ring Utrecht is bovendien afgesproken dat BRU 5 miljoen bijdraagt aan de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht. Hierover heeft het DB op 25 mei 2012 een definitief besluit genomen. Daarbij is DB bereidt ikv VERDER met de partners mee te denken over de financiering van de 50 miljoen regionale bijdrage aan dit project. Daarnaast zijn toezeggingen gedaan in het kader van Fietstunnels Utrechtseweg (N237) en Havens Lage Weide (beschikking reeds in DB vastgesteld). Tot slot heeft BRU toegezegd financieel te participeren in de tweede fase van het project A12 SALTO. Deze extra wensen zullen uit het VERDER-budget betaald moeten worden: andere middelen heeft BRU tot 2020 niet beschikbaar. 4. Benoemen overprogrammering Naast voorgaande prioritaire HOV-projecten en wensen is meerdere malen bestuurlijk uitgesproken dat ook alle fietsprojecten en P+R projecten prioritair zijn en hun budget vanuit VERDER moeten behouden. Daarmee is het leeuwendeel van het VERDER-budget van BRU (zo n 174 miljoen) vergeven en moet het budget voor de overige projecten op een andere manier bijeen gezocht worden. BRU stelt voor om deze projecten op de reservelijst te plaatsen. Het gaat om de volgende projecten: - Windschermen Jan Blankenbrug (tussen Vianen en Nieuwegein) - P+R Marketing en communicatie - Oprichten mobiliteitsplatforms - Stimuleren Mobiliteitsmanagementmaatregelen - Programma stedelijke distributie - Programma Tijdsordening Pagina 2 van 3

43 - Binnenvaart in de regio Utrecht - Goederenvervoermanagement - Bewegwijzering vrachtverkeer - Marketing en communicatie regionaal OV (wordt nog een klein bedrag voor uitgetrokken dat reeds uitgegeven is) - Stimuleren autodelen (wordt nog een klein bedrag voor uitgetrokken dat reeds toegezegd is) - Programma Regionaal Verkeersmanagement Voor dit laatste project, RVM, stelt BRU voor om wel de eerder in het AB vastgelegde 6,2 miljoen beschikbaar te houden vanwege het grote inhoudelijke belang van dit project. Deze bijdrage is wel lager dan met VERDER-partners is afgesproken. Hiermee komt de omvang van de BRU-financiering van VERDER-projecten op 180,4 miljoen: het beschikbare budget voor VERDER binnen de meerjarenraming BDU. 5. Besparingsmaatregelen De eerder afgesproken besparingen A7 en A8 moeten komen uit exploitatiebudgetten die in een aantal HOV-projecten zitten. In een drietal projecten: - Versnellen en frequentieverhoging SUNIJ - Westtangent inclusief tangentlijn 10 - Oosttangent zit, conform spelregels VERDER en AROV, in totaal 19 miljoen aan exploitatiemiddelen. BRU zal deze investeringen in exploitatie (aanloopverliezen nieuwe tangentlijnen en kosten Weense spitstrams) betalen uit een efficiëntere OV-exploitatie, waarmee de budgetten gevonden worden binnen de OV-concessie. Op die manier kan BRU 19 miljoen besparen op infrastructurele investeringen uit het VERDER-budget. De vastgestelde OV-visie vormt het strategische kader om te komen tot een efficiëntere OV-exploitatie. In het concept Uitvoeringsplan 2013 en in het Programma van Eisen voor de nieuwe concessie is concreet te zien welke stappen BRU zet om deze efficiëntere exploitatie vorm te geven. 6. Gevolgen voor de begroting Verwerking van het VERDER pakket dient na besluitvorming in het DB en AB als volgt plaats te vinden: VERDER afspraken 180 miljoen: -Programma Wegen en Verkeer 161,4 mln. -Programma OV-exploitatie 19 mln. -Taakstellende besparing van 2 mln. Nader in te vullen op bovenstaande programma s. Totaal 178,4 mln. Voor de besparingsmaatregelen is de taakstelling 21 mln, waarvan 19 mln. + 2 mln., dus in totaal 21 mln, met dit voorstel wordt ingevuld. De taakstellende besparing van 2 mln. zal ingevuld worden binnen de kaders van toekomstige projectbegrotingen. De nadere uitwerking van een aantal projecten biedt hiervoor nog mogelijkheden. het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, drs. P.C.M. van Elteren, secretaris mr. A. Wolfsen, voorzitter Pagina 3 van 3

44 nr definitief projectenboek No regret Basis Aanvullend (hoe is de verdeling BRU Utrecht?) Nieuwe VERDER LIJST BRU Verschil stap 1: projecten naar provincie en gemeente Verschil stap 2: HOV verschuiven, AROV betrekken Verschil stap 3: Extra wensen honoreren Verschil stap 4: niet-prioritaire projecten op reservelijst Stap 5: besparingen vaststellen 1 Uitvoering + financiering BRU b 2 Bewegwijzering fietsroutes verbeteren b 245 Windschermen Jan Blankenbrug b 201 Meer en betere fietsenstallingen in regio bij bij (Hoogwaardig) OV-haltes a 269 Verbeteren herkenbaarheid fietsnetwerk no r 14 5 leenfietsen NS Station Bunnik no r 16 8 leenfietsen OV halte Zeist Jordanlaan no r 17 5 leenfietsen NS station Utrecht Zuilen no r 21 Park + Ride locatie Vianen no r 23 Park + Ride locatie station Driebergen - Zeist b 230 Park + Ride marketing en communicatie a 96 Versnelling en frequentieverhoging sneltram Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein Uitvoering Gemeente Utrecht + financiering BRU a 88 Verbetering OV-as Utrecht Centrum - Utrecht Noord (Zuilen/Overvecht/Maarssen) a 97 Vertramming station Utrecht Centraal - De Uithof b 86 Tangentlijn 10 versterken: nieuwe route en frequentieverhoging b 80 Hoogwaardig OV Westtangent Utrecht a 266 Realiseren HOV Westtangent tweede fase (Leidsche Rijn C - Lage Weide - station Maarssen) a 252 Aanleg bustunnels HOV Zuidradiaal en aansluiting Taatse viaduct a 159 Stimuleren gebruik deelauto's NIEUW Oosttangent Uitvoering provincie Utrecht + financiering BRU a 270 Aanleg vijf fietstunnels op Utrechtseweg (N237) no r 27 RVM Regionaal Verkeersmanagementcentrale (RVMC) no r 28 RVM Databank voor verkeersgegevens (UDW) no r 29 RVM Het netwerk Geregeld (NG) no r 30 RVM Afstemming van wegonderhoud (wegonderhoud Beter in Beeld)(WBiB) no r 31 RVM 'De auto als sensor' (DAAS) no r 32 RVM Verkeersmodellen voor korte termijn (BOSS) no r 33 RVM Communicatie (COMM) no r 18 Programma oprichten mobiliteitsplatforms b 102 Instellen Stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmanagementsmaatregelen b 103? Mobiliteitsmanagement plus: convenanten/afspraken met bedrijfsleven - no r 19 Programma tijdsordening no r 26 Uitvoeren programma Stedelijke distributie werkgebieden a 58 Groter aandeel Binnenvaart in de regio Utrecht (AMSbarge en Blueports) b 58 Groter aandeel binnenvaart in regio Utrecht en Amersfoort (Pilot) b 232 Goederenvervoermanagement op bedrijventerreinen ? Monitoren maatregelen b 51 Bewegwijzering doorgaand vrachtverkeer om de regio heen a 185b A12 Salto 2e fase b 77 Verbeteren marketing en communicatie regionaal OV Uitvoering + financiering gemeente Utrecht no r 1 Leidsche Rijn Centrum - Utrecht Centrum - Uithof - Zeist (2 routes) no r 2 Houten - Papendorp -Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide - Maarssen no r 3 Maarssen - Utrecht Centrum - Houten no r 4 Utrecht Noord - Utrecht Centrum - Nieuwegein - Vianen no r 5 De Bilt - Uithof - Nieuwegein - IJsselstein no r 6 Utrecht Noord - Uithof - Bunnik - Houten (via 2 routes) no r 7 Lage Weide - Utrecht Noord no r 8 Utrecht Centrum - De Bilt - Zeist b 25 Nieuwe fietsverbinding Uithof - Nieuwegein b 33 Dubbelzijdig fietspad Westelijke verdeelring Utrecht b 246 Fietsbrug Oog in Al b 258 Aansluiten langzaam verkeerbrug Rabo op perrons Utrecht CS a 262 Opwaarderen alternatieve fietsroute door Utrecht Centrum - a 271 Aanleg fietstunnel Salvador Allendeplein (incl. fietsverbinding Havenweg) - a 272 Aanleg fietsonderdoorgang Spinozabrug - a 273 Uitbreiding leenfietsen gemeente Utrecht no r 20 Park + Ride locatie Leidsche Rijn / Lage Weide a 138 Aanleg P+R-locatie stadspoort A a 145 Optimalisatie P + R locatie Hooggelegen - b 222 Elektrisch vervoer over water (pilot) b 90 Lucasbrug optimaliseren voor OV NIEUW NRU Uitvoering + financiering provincie Utrecht no r 22 Park + Ride station Breukelen - b 85 OV-verbinding Wijk bij Duurstede reistijd verkorten b 89 Corridor Bilthoven - Zeist - Driebergen NS/Heuvelrug a 124 Doortrekken N210 richting afslag Nieuwegein Zuid TOTAAL AB BESLUIT Totaal overprogrammering Totaal gerealiseerde herprioritering

45 algemeen bestuur 20 juni 2012 Agendapunt : 6 Portefeuillehouder : G.P. Isabella Nr. : Bijlage : 1 Onderwerp Aanpassing Regionale Huisvestingsverordening BRU per 1 juli 2012 Voorstel AB besluit Instemmen met de aanpassingen: 1 Onderbouwing compensatiebedragen, artikelsgewijze toelichting artikel Koopprijsgrens bij wijzigingsvergunning, artikelsgewijze toelichting artikel Betalingsverplichting bij wijziging, artikel en artikelsgewijze toelichting artikel en Vergunningeisen, artikelsgewijze toelichting Ingangsdatum van de aanpassingen 1 juli Aanleiding In totaal worden vier aanpassingen voorgesteld. Drie van deze voorstellen zijn door de gemeente Utrecht ingediend. De voorstellen hebben betrekking op hoofdstuk drie van de verordening, Wijziging samenstelling van de woonruimtevoorraad. Het vierde voorstel is een toelichting bij artikel 2.2.1, de vergunningvereiste bij het gebruik van woonruimte. Aanleiding is het antwoord op een vraag met betrekking op de noodzaak van een vergunning bij verkoop van de huurwoning aan de bewoner van deze huurwoning. Toelichting Vier aanpassingen: 1. Onderbouwing compensatiebedragen Doel: meer duidelijkheid in de toelichting naar aanleiding van rechtszaken Hoe: Artikelsgewijze toelichting artikel 3.1.4, regel verwijderen 2. Koopprijsgrens bij onttrekking gemeenten: Utrecht, Houten en Bunnik. Doel: beschermen van de zelfstandige woonruimtevoorraad voor starters en doorstromers Hoe: Artikelsgewijze toelichting artikel Bereidheid compensatie bij omzetting, onttrekking of samenvoeging Doel: Nakomen financiële betalingsverplichting Hoe: Artikel 3.1.4, artikelsgewijze toelichting artikel en Vergunningvereiste gebruik woonruimte (huisvestingsvergunning) Doel: meer duidelijkheid over de vergunningvereiste bij verkoop aan bewoner Hoe: artikelsgewijze toelichting artikel Een verdere toelichting op de aanpassing in bijlage 1 van deze notitie. het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, P.C.M. van Elteren, secretaris mr. A. Wolfsen, voorzitter Pagina 1 van 1

46 Agendapunt 6: Aanpassingen huisvestingsverordening per 1 juli 2012 Bijlage 1 Aanpassingen regionale huisvestingsverordening per 1 juli Reële compensatie Aanleiding: het voorstel is ingediend door de gemeente Utrecht. De huidige tekst van de huisvestingsverordening heeft in een aantal rechtszaken vragen opgeroepen. Doel: Om deze onduidelijkheden te voorkomen heeft de gemeente Utrecht een voorstel ingediend de tekst te wijzigen. Voorstel betreft: Artikelsgewijze toelichting, artikel compensatie Eerste deel van de tekst verwijderen: Voorop gesteld dient plaats door functieverandering. (pagina 39, regionale huisvestingsverordening, versie ) Vervangen door: "Als uit de belangenafweging in Artikel blijkt dat het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad groter is dan het belang van de aanvrager, wordt t.b.v. de vergunningverlening de voorwaarde van compensatie opgelegd. Eerst wordt nagegaan of reële compensatie mogelijk is, is dat niet het geval dan volgt financiële compensatie. Door aan de voorwaarde van compensatie te voldoen wordt beoogd de woonruimte die verloren gaat te compenseren en wordt tegemoet gekomen aan het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De compensatie wordt als voorwaarde opgelegd om elders vervangende woonruimte te kunnen (laten) creëren. De reële compensatie vindt binnen deze regio plaats door (delen van) niet woongebouwen te verbouwen tot woonruimte. Deze woonruimte moet daadwerkelijk worden toegevoegd aan de woningvoorraad (d.w.z. beschikbaar zijn voor bewoning). Ingeval van onttrekking door sloop t.b.v. nieuwbouw kan ook deze nieuwbouw dienen als reële compensatie. De ter compensatie aangeboden woonruimte moet worden opgericht of gebouwd na ontvangst van de aanvraag om omzetting, onttrekking of samenvoeging. Daarbij dient voldoende duidelijkheid te bestaan over de planning en uitvoerbaarheid. Voor de nieuwbouw dient - voor zoveel nodig - een (omgevingsvergunning) te zijn verleend of deze moet in een vergevorderd stadium van verlening verkeren. Er is sprake van gelijkwaardige vervangende woonruimte als de ter compensatie aangeboden woonruimte op de onderdelen zelfstandigheid en het aantal vierkante meters gelijk is aan de onttrokken woning. Beide onderdelen wegen hierbij even zwaar. Wanneer sprake is van onvoldoende vierkante meters, is het mogelijk om deze vierkante meters financieel te compenseren. Onderbouwing compensatiebedragen Het tekort aan woonruimte en dan specifiek aan zelfstandige woonruimte in de regio is groot. Dit heeft naast de hoge grond- en huizenprijzen, invloed op de hoogte van de financiële compensatie. Deze compensatie moet in redelijke verhouding staan tot het met de compensatie te bereiken doel, namelijk het vervangen/realiseren van woonruimte." In het vervolg van de tekst wordt de volgende zin weggehaald: Derhalve dus (afgerond) compensatie per m2 (pagina 39, regionale huisvestingsverordening, verzie ). 2 Koopprijsgrens Aanleiding: Voorstel van de gemeente Utrecht om de koopprijsgrens te verlagen vanwege de prijsdalingen als gevolg van de huidige economische omstandigheden. Het gaat hier om de koopprijsgrens voor het aanvragen van een vergunning voor omzetting/samenvoeging/onttrekking. De gemeente had hier specifiek een maximale koopprijsgrens in de huisvestingsverordening laten opnemen. Woningen met een lagere WOZ-waarde wil de gemeente behouden voor starters en doorstromers. Een vergunning voor omzetting/samenvoeging/onttrekking wordt alleen verleend als de aanvrager bereid is compensatie te bieden en de leefbaarheidstoets positief uitvalt.

47 Agendapunt 6: Aanpassingen huisvestingsverordening per 1 juli 2012 In de werkgroep wonen, d.d. 29 maart 2012, sloten de gemeente Houten en Bunnik zich aan bij het opnemen van een specifieke, op de gemeentelijke woningmarktsituatie afgestemde, koopprijsgrens in de huisvestingsverordening. Doel: beschermen van de zelfstandige woonruimtevoorraad. Voorstel betreft: artikelsgewijze toelichting artikel Tekst verwijderen: Uitgangspunt is dat er een afweging moet plaatsvinden tussen drie belangen. Het aanvragerbelang (het met de onttrekking, samenvoeging of omzetting gediende belang) versus het volkshuisvestelijk belang (het belang van behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad). Voor de gemeente Utrecht geldt dat woningen gehorend tot de categorie die bereikbaar is voor doorstromers op de woningmarkt (WOZ-waarde tot ,-), behouden dienen te blijven voor deze groep en beschermd dienen te worden tegen omzetten in onzelfstandige woonruimte. Uitgangspunt is de meest actuele WOZ-waarde van de betreffende woning. Vervangen door: Uitgangspunt is dat er een afweging moet plaatsvinden tussen drie belangen. Het aanvragerbelang (het de onttrekking, samenvoeging of omzetting gediende belang) versus het volkshuisvestelijk belang (het belang van behoud van de samenstelling van de woonruimtevoorraad) en de leefbaarheid (het belang van het beschermen van de leefbaarheid van het woon- en leefmilieu in een complex, straat of buurt). Voor de gemeenten Bunnik, Houten en Utrecht geldt voor woningen, behorende tot de categorie die bereikbaar is voor starters en doorstromers op de woningmarkt, dat prioriteit wordt gegeven aan het behoud van de bestaande zelfstandige woningvoorraad. Voor woningen behorende tot de categorie die bereikbaar is voor starters en doorstromers wordt de volgende tabel gebruikt. Met het prijspeil van de WOZ-waarde op 1 januari, jaar van vergunningaanvraag. Gemeente: WOZ-waarde tot: Bunnik ,- Houten ,- Utrecht ,- 3 Weigering- en intrekkingsgrond Aanleiding: Voorstel van de gemeente Utrecht Weigeringsgrond Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag (t.b.v. omzetten, onttrekken of samenvoegen) moeten aanvragers aangeven of zij bereid zijn tot reële of financiële compensatie. In de praktijk komt het voor dat aanvragers ondanks die bereidheid - hun financiële betalingsverplichting niet nakomen. Dan moet een handhavingsactie worden gestart. Om dit te voorkomen is het voorstel om de bereidheid tot compensatie vast te leggen via een financiële en onvoorwaardelijke borgstelling. Als hieraan niet wordt voldaan, kan de vergunning worden geweigerd. Intrekkingsgrond Op 8 november 2011 heeft het Utrechtse College besloten om voor de omzettingsvergunning een intrekkingsgrond op basis van overlast in te stellen. Op dit moment is het niet mogelijk om bij een duidelijk klachtenpatroon een omzettingsvergunning in te trekken. Daarbij moet worden benadrukt dat het initiatief om bij ervaren overlast tot een oplossing te komen in eerste instantie bij de betrokken partijen ligt. Pas als echt sprake is van structurele overlast, vastgelegd in een dossier (d.w.z. klachten geregistreerd over een bepaalde periode), wordt overgegaan tot het intrekken van de vergunning. Over het opbouwen van een overlast-dossier worden afspraken gemaakt met o.a. Portes. In Groningen, Eindhoven en Enschede bestaat al een intrekkingsgrond op basis van overlast.

48 Agendapunt 6: Aanpassingen huisvestingsverordening per 1 juli 2012 Doel: Weigeringsgrond Voorkomen dat een vergunning wordt verleend onder voorwaarde van financiële compensatie, terwijl de compensatieverplichting achteraf niet wordt nagekomen. Intrekkingsgrond Bewerkstelligen dat een verleende omzettingsvergunning kan worden ingetrokken als sprake is van een structurele overlast-situatie. Hiermee krijgt de gemeente een instrument in handen om verhuurders aan te spreken op het gedrag van hun huurders en de mogelijke gevolgen daarvan. Voorstel betreft: Artikel 3.1.4, Toelichting Artikel en Artikel Artikel 3.1.4: aanvullen met vet- en cursief gedrukte passages "1. Burgemeester en wethouders verlenen de vergunning, indien naar hun oordeel het met de onttrekking, samenvoeging of omzetting gediende belang groter is dan het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad. 2. Indien burgemeester en wethouders hebben vastgesteld, dat het met de onttrekking, samenvoeging of omzetting gediende belang minder zwaar weegt dan het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad, wordt de vergunning verleend indien de aanvrager gebleken bereidheid heeft getoond in de vorm van een financiële waarborgstelling voor het aanbieden van compensatie als bedoeld in art en wordt voldaan aan de door burgemeester en wethouders hiermee verband houdende voorwaarden en voorschriften. 3. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren indien vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat verlening van de vergunning zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefmilieu van de woonruimte dan wel de omgeving van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking. Burgemeester en Wethouders kunnen de vergunning eveneens weigeren indien de aanvrager niet heeft voldaan aan de onder lid 2 vermelde financiële waarborgstelling. Toelichting bij Artikel 3.1.4: huidige tekst aanvullen met onderstaande alinea "Bij het beoordelen van de aanvraag om vergunning dienen aanvragers aan te geven of zij bereid zijn tot reële of financiële compensatie. In de praktijk komt het helaas voor dat aanvragers ondanks die uitdrukkelijke bereidheid - hun financiële betalingsverplichting niet nakomen. Dit betekent dat er een handhavingsactie moet worden gestart. Om dit te voorkomen is het van belang om vooraf - d.w.z. voor de besluitvorming over de vergunning- duidelijkheid en zekerheid te verkrijgen over de bereidheid tot compensatie. Die bereidheid wordt verlangd door middel van een financiële en onvoorwaardelijke borgstelling. Mocht hier niet aan voldaan worden, dan kan de vergunning worden geweigerd. In lid 3 is een daartoe strekkende weigeringsgrond opgenomen. Het spreekt voor zich dat een voorafgaande financiële borgstelling achterwege kan blijven indien bij de behandeling van de aanvraag op voorhand al duidelijk is dat compensatie niet aan de orde is." Artikel 3.1.7: eerste lid aanvullen met c, en een tweede lid opnemen (zie vet- en cursief gedrukte passages) 1. Burgemeester en Wethouders kunnen een onttrekkingsvergunning intrekken, indien: a. niet binnen een jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden, is overgegaan tot onttrekking, samenvoeging of omzetting; b. de vergunning is verleend op grond van door de vergunninghouder verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren; c. vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat in stand laten van de vergunning zal leiden tot een structureel overlastpatroon, in de vorm van ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefmilieu voor de directe omgeving van de woning waarop de vergunning betrekking heeft.

49 Agendapunt 6: Aanpassingen huisvestingsverordening per 1 juli Burgemeester en wethouders gaan niet tot intrekking van de vergunning over, voordat de vergunninghouder, bij aangetekende brief is gewaarschuwd, dat zij de vergunning zullen intrekken, indien niet voor een te bepalen datum zodanige maatregelen en/of voorzieningen zijn getroffen, die ervoor zorgdragen dat de overlastgevende situatie wordt beëindigd. 4 Eisen Huisvestingsvergunning Aanleiding: Onduidelijkheid over aanvraag huisvestingsvergunning bij de koop (koopprijs < koopprijsgrens) van de eigen huurwoning (huur < huurprijsgrens). Vraag: Moet opnieuw een huisvestingsvergunning worden aangevraagd? Antwoord: Nee, indien het huishouden reeds beschikt over een vergunning voor de betreffende woning. Doel: Duidelijk antwoord op deze vraag. Antwoord en toelichting opnemen in de artikelsgewijze toelichting. Voorstel betreft: toevoeging artikelsgewijze toelichting artikel 2.2.1, lid één. In een situatie waarbij de woonruimte (huurprijs beneden de huurprijsgrens), wordt verkocht aan de bewoner van de betreffende woonruimte (koopprijs beneden de koopprijsgrens), is een nieuwe huisvestingsvergunning geen vereiste indien het huishouden al een huisvestingsvergunning heeft gekregen voor het gebruik van de betreffende huurwoning. Artikel Vergunningsvereiste 1. Het is verboden zonder een huisvestingsvergunning een woonruimte, aangewezen in artikel 2.1.1, in gebruik te nemen voor bewoning. In artikel wordt het werkingsgebied bepaald van de huisvestingsverordening, namelijk: zelfstandige woonruimte met een huurprijs beneden de huurprijsgrens en met een koopprijs beneden de koopprijsgrens.

50 algemeen bestuur Agendapunt : 7 Portefeuillehouder : J.A.E. Landwehr Nr. : Bijlage : 2 Onderwerp Jaarstukken 2011 Voorstel AB besluit De jaarstukken 2011 vaststellen en instemmen met de resultaatbestemming. Aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling Bestuur Regio Utrecht geeft aan dat jaarlijks het algemeen bestuur voor 1 juli de jaarstukken vaststelt. Toelichting Hierbij treft u aan de jaarstukken Bestuur Regio Utrecht Voor een uitgebreide toelichting op de inhoudelijke en bestuurlijke zaken over 2011 wordt u verwezen naar de programmaverantwoording, de paragrafen en de jaarrekening zoals integraal opgenomen in de jaarstukken. Controleverklaring & accountantsverslag De externe accountant Deloitte heeft een controleverklaring afgegeven, zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is opgenomen in de jaarstukken De Rekeningcommissie bespreekt de jaarstukken 2011 en het accountantsverslag op 18 juni 2012 met de externe accountant. Deze commissie adviseert rechtstreeks aan het algemeen bestuur. De brief van de Rekeningcommissie met de bevindingen wordt op 20 juni 2012 in de AB vergadering uitgedeeld. De gemeenschappelijke regeling BRU schrijft voor dat tenminste zes weken voor de behandeling in het algemeen bestuur de programmarekening moet worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten alsmede aan de leden van het algemeen bestuur. De reacties van de gemeenten worden in de vergadering separaat verstrekt. De jaarstukken 2011 zijn na vaststelling door het dagelijks bestuur op 23 april 2012 aan de raden van de gemeenten verzonden. Pagina 1 van 2

51 Resultaat 2011: Het resultaat na bestemming bedraagt voordelig. Dit resultaat is als volgt gespecificeerd: -Regiobijdrage Rente Treasury Totaal voordelig resultaat Hierna volgt een voorstel tot bestemming van dit resultaat. Voorstel bestemming resultaat Op 29 februari 2012 heeft het algemeen bestuur de Nota reserves, voorzieningen en overlopende passiva vastgesteld. Een belangrijk besluit in deze nota is de vorming van een weerstandsvermogen (onderdeel van de Algemene Reserve) van 1,8 mln. Dit weerstandsvermogen is gevoed door een tijdelijke onttrekking uit de reserve Vrijgevallen middelen BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies). Deze onttrekking is tijdelijk genoemd omdat bij toekomstige vrijval of meevallers van de algemene middelen (o.a. regiobijdrage) deze eerst zullen worden ingezet om het weerstandsvermogen op peil te houden waardoor de ingezette BWS middelen kunnen terugvloeien naar de reserve BWS. Gebaseerd op deze besluitvorming wordt voorgesteld het resultaat 2011 na bestemming als volgt te bestemmen: 1. Het voordelig saldo van de regiobijdrage groot toe te voegen aan de algemene reserve; 2. Het voordelig renteresultaat groot toevoegen aan de algemene reserve; 3. Volgend uit de toevoeging van het resultaat 2011, totaal , aan de algemene reserve, wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan de reserve Vrijgevallen middelen BWS. het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, drs. P.C.M. van Elteren, secretaris mr. A. Wolfsen, voorzitter Pagina 2 van 2

52 Jaarstukken 2011 Vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering d.d. 20 juni 2012, voorzitter, secretaris

Notulen van de openbare AB-vergadering op woensdag 16 mei 2012, tot uur, kantoor BRU te Utrecht

Notulen van de openbare AB-vergadering op woensdag 16 mei 2012, tot uur, kantoor BRU te Utrecht Nr. 2012-04403 Notulen van de openbare AB-vergadering op woensdag 16 mei 2012, 20.00 tot 21.00 uur, kantoor BRU te Utrecht voorzitter: secretaris (plv.): leden: Afwezig: A. Wolfsen P. Smit mw. H.J. Mourits,

Nadere informatie

Datum: 2 maart 2012 Nummer: 8058 Provincie Utrecht blij met kabinetsbesluit over toekomst Randstad De provincie Utrecht is blij dat het kabinet, op basis van de inhoud, zijn standpunt heeft bepaald voor

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen

Nota van beantwoording zienswijzen Nota van beantwoording zienswijzen CONCEPT WOONVISIE REGIO EINDHOVEN Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Colofon Nota van beantwoording zienswijzen Concept Woonvisie Samen werken

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN nieuwkoop Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN vr: R 7 0N'OE.N., ",_, Li! I L 4 jljn 2016 datum 23 juni 2016 uw brief/kenmerk registratienummer G16.0923 behandeld door

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht. Geachte heer, mevrouw,

Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht. Geachte heer, mevrouw, Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 27 november 2012 Kenmerk: 2012-06989 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par. Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.: "[TT reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-089 Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020 Aan de raad, Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/05778 Datum : 16 april 2013 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder : mw. M.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. RAADSVOORSTEL Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad. Datum: 5 november Onderwerp Liquidatie MEE Zeeland

GEMEENTE REIMERSWAAL. RAADSVOORSTEL Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad. Datum: 5 november Onderwerp Liquidatie MEE Zeeland RAADSVOORSTEL Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad. Datum: 5 november 2015 Onderwerp Liquidatie MEE Zeeland case: 15.004294 programma/paragraaf: stimuleren doelgroepen sociale leefomgeving portefeuillehouder:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 28 november 2013 13-102 Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 Aan de raad, Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1 ~. Geme Bergen op Zoom -----::>--- ~ ~ 1 De Fractie van de BSD De heer Van der Kallen en de heer Van den Kieboom Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven.

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven. Toelichting Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Sharon Reniers 040-2083695 sre@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Aanbieden begroting SRE 2015 14raad00210

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer Datum Zaaknummer Datum 04-04-2012 Portefeuillehouder Leisink Vertrouwelijk nee Dienst Stadsontwikkeling In DT Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Be:roekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387. Fax. E mall G.Rikhof@NIEUWEGEIN.

Postbus 1 3430 AA Be:roekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387. Fax. E mall G.Rikhof@NIEUWEGEIN. Postbus 1 3430 AA Be:roekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (t r~~ \., \.. Concerndirectief Beleidscoörd i natie 2012028 Contactpersoon Gerard

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser en Luca en de gemeentesecretaris wethouder Fluitman I.

Nadere informatie

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen Inleiding De afgelopen periode is binnen de Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) een aantal veranderingen in gang gezet. De veranderingen hebben een verschillende achtergrond en inhoud, maar vergen vrijwel allemaal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus AA Zevenaar

Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus AA Zevenaar IN14.053S 1 ) lllllll MIN llllllllll II Zevenaar Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus 10 6900 AA Zevenaar T (0316) 595 m F (0316) 595 100 E gemeente@zevenaar.nl

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Griffier: mw. H. Hofland Leden: dhr. F.A. Schenk, dhr. A..W. Viskil, mevrouw H.J.

Nadere informatie

Akkoord afdelingshoofd/manager. Akkoord hoofd organisatieonderdeel. Akkoord teamleider/manager

Akkoord afdelingshoofd/manager. Akkoord hoofd organisatieonderdeel. Akkoord teamleider/manager Akkoord afdelingshoofd/manager Akkoord hoofd organisatieonderdeel Akkoord teamleider/manager Publiekshal Het Rond 1, Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Postbus 513, 3700 AM Zeist www.facebook.com/gemeentezeist

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

REGIO RIJK VAN NIJMEGEN

REGIO RIJK VAN NIJMEGEN REGIO RIJK VAN NIJMEGEN Aan de leden van de raden van de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen Datum Contactpersoon 13 april 2015 Werner van der Linden Onderwerp Telefoonnummer Uittredingsregeling MGR

Nadere informatie

Als u vooraf inhoudelijke vragen heeft over de advisering, kunt u contact opnemen met de betreffende vakambtenaar.

Als u vooraf inhoudelijke vragen heeft over de advisering, kunt u contact opnemen met de betreffende vakambtenaar. Memo Postregistratienummer: 2014I00252 Aan: griffie CC: college; MT; CT; vakambtenaren Holland Rijnland Van: Arnoud Nierop Datum: 21 februari 2014 Betreft: VERSIE 21-2-2014 ambtelijke annotatie bij agenda

Nadere informatie

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 )

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 ) College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van dhr. H. Tuning Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 15 februari 2012 Kenmerk: 2012-01076 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862 578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 mei 2015 Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-158 Bijbehorend veld van de programmabegroting Beheer openbare

Nadere informatie

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4 iieywegein Roytingformylier Nummer: 2010/73G4 y* ) Onderwerp: Opstarten projectbesluitprocedure fietsenstalling Ringstede Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar Susanne Siebers Naam portefeuillehouder

Nadere informatie