UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING"

Transcriptie

1 Opgericht: Een Zes Achtenzestig Koninklijk goedgekeurd Secretariaat: A.J. Meijer Luxemburglaan NA HEEMSKERK tel.: (0251) Aangesloten bij K.N.Z.B. UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING Heemskerk, november 2010 Geachte leden, Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Extra Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op woensdag 24 november 2010 in de kleine zaal van familierestaurant De Waterakkers, Kerkweg 217 te Heemskerk. Aanvang van de vergadering is om uur. Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen najaarsvergadering Begroting 2011 en vaststellen contributie 5. Presentatie beleidsplan 6. Rondvraag Alle voor de vergadering van belang zijnde stukken kunt u terugvinden op de hierna volgende pagina s met uitzondering van het beleidsplan. Dat laatste is een apart document. Met vriendelijke groet, Arno Meijer, secretaris

2 Notulen Extra Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 25 november 2009 in Restaurant De Waterakkers, Kerkweg 217, Heemskerk. Aanwezig: Namens het bestuur: Chester Bal, Adrie v.d. Gracht, Helena Jongema, Wies v.d. Kolk, Liesbeth Liefting Liefting, Arno Meijer en Eric Tijms en verder 29 leden. Van 2 leden is een afbericht ontvangen. 1 Opening Voorzitter A. v.d. Gracht opent de vergadering om uur. Hij heet de aanwezigen welkom en geeft een terugblik op wat er sinds zijn aantreden als voorzitter gebeurd is. 2 Notulen vorige vergadering De notulen van de vergadering van 26 november 2008 worden ongewijzigd vastgesteld. 3 Begroting 2009 en vaststellen contributie 1. C. Bal geeft een toelichting op de begroting. Mevrouw Kok denkt dat het handig zou zijn om in de kerstvakantie helemaal niet te zwemmen. Het bestuur zegt toe dat idee nader te gaan bestuderen en het in de algemene ledenvergadering van het voorjaar van 2010 te bespreken. Mevrouw Lindelauf stelt voor om ter bezuiniging geen medewerkersfeest te organiseren. Het bestuur wil echter toch graag zijn dankbaarheid naar de vrijwilligers uiten en ook de meerderheid van de overige aanwezigen steunt het voorstel van mevrouw Lindelauf niet. Meneer V.d. Wal vraagt of de zwembaden waarvan OEZA gebruik maakt allemaal even duur zijn. Het bestuur antwoordt ontkennend. Meneer Postema geeft aan dat de woensdagochtendgroep vaak enkele minuten per les verloren ziet gaan, doordat de bodem van het zwembad nog versteld moet worden. Het bestuur zegt toe dit onderwerp tijdens het volgende overleg met De Waterakkers aan de orde te stellen. Vervolgens wordt overgegaan tot stemming over het bestuursvoorstel betreffende de begroting voor 2010 en de bijbehorende contributies. Het voorstel wordt aangenomen. 2. De tarieven voor 2010 worden: opleiding jeugd volwassenen recreatief synchroonzwemmen wedstrijdzwemmen masterzwemmen KNZB-bijdrage 22,55 per maand 19,15 per maand 22,15 per maand 27,45 per maand 22,15 per maand 18,25 eenmalig per kalenderjaar Voordat aan het laatste agendapunt van de vergadering, de rondvraag, begonnen wordt, worden eerst enkele afscheid nemende medewerkers in het zonnetje gezet. Hans en Kitty Oudendijk zijn helaas niet aanwezig, maar de voorzitter noemt hen wel nadrukkelijk en deelt mede dat hun bij een andere gelegenheid een attentie overhandigd zal worden. Arnold Stins neemt om persoonlijke redenen tussentijds afscheid als bestuurslid, maar blijft zijn overige taken vervullen. Hij ontvangt als dank voor zijn inzet als bestuurslid een boeket bloemen. 4 Rondvraag Mw. C. Ruarus Wil graag weten of het artikel over OEZA dat ze in het ouderenblad gelezen heeft, afkomstig is van OEZA zelf. Het idee om te proberen iets te publiceren in het ouderenblad is van Liesbeth Liefting, het artikel is geschreven door Adrie v.d. Gracht. 1

3 Mw. N. Eisenberger Hr. C. Postema Hr. C. de Buyzer Hr. G. v.d. Wal Mevr. J. Lindelauf Mevr. J. van Kampen Mevr. L. den Braber Zwemmers van de woensdagochtendgroep zouden bereid zijn meer te gaan betalen om per keer weer een uur badwater ter beschikking te krijgen. Het bestuur zal dat idee bestuderen en erop terugkomen. De Waterakkers laat de zwemmers niet meer zo vroeg tot de kleedruimtes toe als vroeger. In het meest recente overleg tussen OEZA en De Waterakkers is afgesproken, dat zwemmers vanaf 15 minuten voor aanvang van hun les of training toegang tot de kleedruimtes krijgen. Wil graag weten of er op lidmaatschapskaarten gecontroleerd moet worden. OEZA hoeft een dergelijke controle niet per se uit te voeren. De Waterakkers mag uiteraard te allen tijde controleren. De opslag van de bij de lessen te gebruiken materialen is slecht. In het eerder genoemde overleg is afgesproken, dat OEZA zelf een opbergkast mag creëren in de opslagruimte bij het instructiebad. Vindt dat er weinig om hulp van het steunfonds gevraagd wordt, terwijl het steunfonds er juist is om OEZA te helpen. Het bestuur geeft aan zo veel mogelijk zelf de broek te willen ophouden, maar is verheugd, dat het steunfonds (nog steeds) bereid is de vereniging financieel te ondersteunen. Is van mening dat de introductie van de synchroonzwemploeg op de vrijdagavond in Heemskerk rommelig en zonder veel overleg plaatsgevonden heeft. Het bestuur geeft toe, dat dat beter had gemoeten. Geeft aan dat voor de woensdagochtendgroep een extra trappetje gewenst is in het instructiebad. OEZA heeft al eens bij De Waterakkers geïnformeerd naar de mogelijkheid een extra trappetje te plaatsen, maar volgens De Waterakkers kan dat niet. Het bestuur zegt toe dit onderwerp in het volgende overleg nogmaals ter sprake te zullen brengen, maar heeft weinig hoop op een ander standpunt van De Waterakkers. Zelf iets construeren zou nog een oplossing kunnen zijn. Meent dat er mensen vergeten zijn bij het uitreiken van bloemen aan jubilerende leden. Het bestuur legt uit, dat de bloemen pas sinds het jaar 2009 uitgereikt worden en dat bewust gekozen is om het niet met terugwerkende kracht te doen. Verder is de ledenadministratie leidend in dezen. Dacht dat er een jubileumboek gepubliceerd zou worden. Het bestuur vertelt, dat dat inderdaad de bedoeling was, maar dat het er door omstandigheden niet meer van zal komen. Het door de leden aangeleverde materiaal zal echter nog wel op de een of andere manier gebruikt worden alvorens het aan de rechtmatige eigenaars terugbezorgd wordt. Mist al jaren een bestuursvertegenwoordiger bij het afzwemmen voor het zwemabc. De voorzitter geeft aan, dat hij wel degelijk enkele afzwemavonden bezocht heeft, maar dat dat hoogstwaarschijnlijk iedere keer op donderdagavond geweest is, tewijl mevrouw Den Braber kaderlid is op de woensdagavond. Hij belooft in het vervolg zijn bezoekjes meer over de verschillende avonden te spreiden. A. v.d. Gracht sluit de vergadering om uur. 2

4 ZWEMVERENIGING OEZA BEGROTING 2011 begroting begroting begroting begroting omschrijving omschrijving L A S T E N lasten lasten B A T E N baten baten Huur Badwater Contributie Waterakkers, Sportfondsenb, Witte Brug elementair zwemmen extra zwemuren in De Waterakkers senioren H'kerk/B'wijk + masters+ tieners synchroonzwemmen wedstrijdzwemmen totaal huur badwater totaal contributies extra kosten badhuur op zondag subs. extra badhuur Gemeente H'kerk KNZB-/Kringbijdrage KNZB-Kringbijdrage bestuurskosten telefoonvergoedingen basissubsidie Gemeente Heemskerk secretariaatskosten vergaderkosten aanv. subsidie ihkv afbouwregeling - - algemene kosten bankkosten representatiekosten verzekering cursus- opleidingskosten bijdrage kadercursuskosten - - kaderkosten viering St. Nicolaas activiteiten t.b.v. de medewerkers bijdrage Steunfonds kopieerkosten: incl Kroezant advertenties Kroezant Kosten sponsorborden zwemdiploma's bijdrage diplomagelden zwemmateriaal algemeen inschrijfgeld ledenadm Diverse bijdr wedstrijdzwemmen:via ledenadm. - - synchroonzwemmen bijdragen synchroonzwemmen geluidinstall synchroonzwemmen Sponsorbijdrage vrienden van OEZA vrienden van OEZA wedstrijdkosten, incl trainer onderh kampeeruitr+toebehoren rente spaarrekening voorziening aansch badkleding TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN voordelig exploitatiesaldo 9 25 nadelig exploitatie saldo - - Algeheel Totaal LASTEN Algeheel Totaal BATEN

5 Opgericht: Een Zes Achtenzestig Koninklijk goedgekeurd Secretariaat: A.J. Meijer Luxemburglaan NA HEEMSKERK tel.: (0251) K.v.K. nr Aangesloten bij K.N.Z.B. Onderwerp: Begroting 2011 Heemskerk, 7 november 2010 Beste leden van O.E.Z.A., Het bestuur heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met het opstellen van de nieuwe begroting. Het resultaat mag er wat ons betreft zijn. De belangrijkste kostenpost binnen de begroting is de badhuur. De uurtarieven zijn voor 2011 met 2,0% verhoogd. Voor de overige kosten hebben wij een index van 1,0% ingerekend. Daarnaast is het aantal leden het afgelopen jaar weer licht afgenomen. Deze afname is zichtbaar bij alle disciplines. In de voorgaande jaren heeft het bestuur gezocht naar kostenbesparingsmogelijkheden om de stijging van de contributies te beperken. Ook dit jaar zijn er een aantal kleine besparingen doorgevoerd, maar helaas is dit niet voldoende om een sluitende begroting te krijgen. Om die reden stelt het bestuur het volgende voor: - de contibuties worden voor alle disciplines met 2% verhoogd - voor het zwem ABC wordt een éénmalige extra verhoging voorgesteld van 2,00 Met deze extra verhoging blijft leszwemmen bij O.E.Z.A. nog steeds betaalbaar. In vergelijking met andere aanbieders in Heemskerk en buurtgemeentes blijven we één van de voordeligste verenigingen. De voorgestelde contributies bedragen in 2011: Discipline Contributie 2011 Contributie 2010 Zwem ABC 25,00 22,55 Zwemvaardigheid 23,00 22,55 Wedstrijdzwemmen 28,00 27,45 Synchroonzwemmen 22,60 22,15 Volwassenenzwemmen 19,50 19,15 Masterzwemmen 22,60 22,15 KNZB-bijdrage (eenmalig per jaar) 18,50 18,25 De KNZB-bijdrage stijgt dit jaar met 0,25. Vorig jaar is de KNZB-bijdrage éénmalig fors gestegen vanwege een tariefsverhoging door de KNZB. Dit jaar hebben we de stijging gelukkig beperkt kunnen houden De inschrijfkosten en de kosten voor diploma s hebben we gelijk gehouden aan 2010.

6 Sinds enkele jaar heeft O.E.Z.A. een aantal sponsors. Deze sponsors hebben zich voor meerdere jaren verbonden aan O.E.Z.A. De firma Plameco heeft aangegeven dat zij ook de komende drie jaar hoofdsponsor van O.E.Z.A. willen blijven. Daarnaast heeft ook de Handelsonderneming Crok aangegeven om nog drie jaar bordsponsor te blijven van onze vereniging. Aangezien deze sponsorbijdragen van tijdelijke aard zijn, is het bestuur van mening dat deze inkomsten niet gebruikt moeten worden voor verlaging van de contributies. De sponsorbijdragen zullen gebruikt worden voor een aantal incidentele zaken, waaronder een bijdrage aan de nieuwjaarsshow van de synchroonzwemploeg en extra trainingen voor de competitiewedstrijden van de wedstrijdploeg. Wij hopen dat u zich kunt vinden in de voorstellen en de keuzes die het bestuur heeft gemaakt. Wij stellen u voor in te stemmen met de begroting 2011 en de daarin opgenomen verhogingen van de contributies/tarieven. Het Bestuur van de Heemskerkse Zwemvereniging OEZA De penningmeester, C.P.M. Bal De voorzitter, A. van der Gracht

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 34 Nummer 10 november 2011 Inhoudsopgave november 2011 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART 2014

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART 2014 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 15 november 2013 4. Financieel verslag 2013 en Begroting 2014

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15.

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15. Aan: - de (gast)leden - Vereniging VSE - Landelijke adviesgroep WAP (NGK) - Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken - Deputaten Financiën & Beheer en art. 11 KO - Provinciale Zendingsdeputaten

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie