PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven"

Transcriptie

1 PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. M.A.van Koesveld personeelsadviseur /2067 Mevr. drs. E. Schmal HR coördinator /2090

2 Inleiding Deze map is bedoeld om je te helpen bij het voorbereiden van je PDP-gesprek met je leidinggevende (Olaf of Michel). Het is een hulpmiddel om er achter te komen welke dingen JIJ zou willen en kunnen ontwikkelen in de komende jaren. We noemen het daarom het PDP- Portfolio. Naast de voorbereiding die jíj doet voor het PDP-gesprek, zal natuurlijk ook je leidinggevende het gesprek voorbereiden. Hij kijkt vanuit de strategie van DPO naar wat voor jou interessant kan zijn om te ontwikkelen. Dit kan zijn: kennis (bijvoorbeeld een cursus Engels), ervaring, maar ook vaardigheden en gedrag die je helpen om (nog) succesvoller te zijn in je werk of door te groeien (= competenties). Dit PDP-Portfolio bevat drie onderdelen: 1. Informatie over je functie en eenheid (DPO), waarmee je kunt nagaan waar je staat en wat je groeimogelijkheden kunnen zijn. a. Hoofdlijnen in de strategie van DPO b. Functie-informatie: UFO-profiel(en) waarin je bent ingedeeld Competentieprofielen behorend bij de DPO UFO-profielen. Dit betreft een selectie uit de 32 competenties uit het landelijke Competentieinstrument dat op 30 juni 2005 is vastgesteld. Deze map is al aan alle DPO-ers overhandigd (zie ook hieronder Hulpmiddelen ) 2. Hulpmiddelen om na te gaan waar je (in het algemeen) goed in bent, beter in wilt worden of leuk vindt. - Competentie-instrument, waarin je kunt nazoeken wat het competentieprofiel precies betekent en hoe je dit nog beter kunt invullen - Links naar testen op het internet - Tips die je op weg kunnen helpen bij je zelfreflectie - Informatie over Career Consult van Euflex - Beschrijvingen van workshops DPO voor zelfreflectie - Beschrijving training gespreksvaardigheden PDP-gesprek 3. Formulier met onderwerpen voor het PDP-gesprek. Als je over alle punten hebt nagedacht, vul je dit formulier in en lever je dit één week voorafgaand aan het gesprek in bij je leidinggevende. Het secretariaat maakt de afspraak, dus daar hoef je niets aan te doen. Als het formulier niet tijdig binnen is, zal je gesprek worden verzet. Het gaat immers om jouw groei: jouw toekomst, jouw keuze en daarvoor is jouw inbreng noodzakelijk. Grijp je kans! Welke groei je wilt en kunt doormaken verschilt per persoon. Blijf dus bij je voorbereiding dicht bij jezelf : wat spreekt jou aan en wat heb je er voor over om dat te realiseren? DAT je hierover nadenkt, is belangrijker dan WAT je uiteindelijk in het gesprek aan de orde stelt. Bij het vormgeven van het portfolio is POP (de Nederlandse afkorting voor PDP s) letterlijk genomen. Het verwijst naar de fase tussen rups en vlinder; het ontpoppen, en geeft aan dat er in ieder van ons talenten zitten die de moeite waard zijn om te ontdekken, te koesteren en te ontwikkelen. Het symbool dat past bij het streefdoel van deze ontwikkeling is de vlinder. 2

3 Strategie DPO 3

4 Strategie van de Dienst Personeel en Organisatie Voor medewerkers van DPO is het van belang kennis te nemen van de missie en de positionering van de TU/e. Deze uitgangspunten vormen vervolgens weer de bron voor de strategie van onze eenheid. In deze notitie wordt op beiden ingegaan. Waar staat de TU/e voor? De Technische universiteit ziet als haar hoofdtaak het opleiden van ingenieurs (op het niveau Master of Science) die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang én over de nodige competenties om zich succesvol in uiteenlopende maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien. De bacheloropleidingen (BSc) zijn bedoeld als basis voor een opleiding op masterniveau. De TU/e leidt verder leraren op (op het niveau Master of Science), ontwerpers (op het niveau Professional Doctorate in Engineering, ofwel TOIO s) en onderzoekers (op het niveau Doctor of Philosophy, ofwel promovendi). De hoofdtaak zie je terug in de missie, die als volgt luidt: De TU/e wil een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologie-universiteit zijn, die zich vooral tot doel stelt jonge mensen een academische opleiding te geven binnen het domein engineering science & technology. Wat haar onderzoeksactiviteiten betreft richt de TU/e zich binnen het domein van de engineering science & technology bij voorkeur op die deelgebieden waarop zij in de internationale wetenschappelijke wereld een rol van betekenis speelt of kan gaan spelen en waarop zij betekenisvolle impulsen kan geven aan met name de kennisintensieve industrie en andere maatschappelijke sectoren met een hoge of zich snel ontwikkelende technologieintensiteit. De TU/e zet zich er nadrukkelijk voor in dat haar onderzoeksresultaten worden vertaald in succesvolle innovaties en als basis dienen voor het tot stand brengen van nieuwe ondernemingen (Valorisatie). Zij stimuleert dat studenten en medewerkers kiezen voor het ondernemerschap. Gelet op de hiervoor aangegeven overwegingen dient de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te voldoen aan hoge internationale standaarden. De TU/e wil daarnaast haar studenten en medewerkers een internationaal en academisch, dat wil zeggen intellectueel prikkelend, studie- en werkklimaat bieden, dat inspireert tot brede persoonlijke ontwikkeling, tot maatschappelijk en cultureel engagement en tot een ondernemende attitude. Uitgangspunten voor DPO Hoge internationale standaarden en een intellectueel prikkelend werkklimaat, dat inspireert tot brede persoonlijk ontwikkeling, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de mensen, maar ook aan de ontwikkelingskansen die de TU/e aan haar zittende en toekomstige werknemers kan bieden. Door de focus van DPO te leggen op het werven van toptalent, het optimaal benutten van talent van zittende medewerkers en hen zich te laten ontwikkelen tot flexibel in te zetten medewerkers, draagt DPO bij aan de doelstellingen van de universiteit. Dit geschiedt bijvoorbeeld door bestaande mogelijkheden voor werving, selectie door- / uitstroom binnen het HRM vakgebied te kennen en management en medewerkers daarover te adviseren en waar mogelijk kansen te creëren. Daarenboven moet toptalent zichtbaar worden gemaakt, ontwikkeld en verder ondersteund worden om (verder) te kunnen excelleren. 4

5 Missie van DPO Gelet op de hiervoor aangegeven uitgangspunten, is de missie van DPO: DPO biedt optimale HRM deskundigheid voor het ontdekken,benutten en ontwikkelen van talent. Initiatieven van DPO, niet altijd in samenhang DPO verzorgt tal van initiatieven om talent te werven en te ontwikkelen. Toch geschiedt dit niet op alle fronten gestructureerd. Hoewel veel instrumenten beschikbaar zijn, zoals het UFO systeem, competentiehandboek, Personal Development Plan etc., hanteert niet elke manager deze instrumenten consequent en in samenhang ten behoeve van een optimale werving en ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast biedt DPO tal van ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van cursussen, zoals hieronder aangegeven. Ook hiervoor geldt dat niet alle medewerkers kunnen beschikken over deze ontwikkelingsmogelijkheden, omdat niet alle faculteiten deze cursussen bieden. Verder is niet voor alle doelgroepen in een bepaalde loopbaanfase een ontwikkelingsmogelijkheid aanwezig. Proof AML Spot Coaching Vaktechn. Opl - L o o p b a a n - Career Consult < Ontwikkelingsmogelijkheden Competenties FG Beoordeling Bijstelling FG Ufo profiel PDP PDP Competenties < Ontwikkelinstrumenten & processen Ambities DPO Een werkgever kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn. Voor geïnteresseerd talent geldt dat spraakmakende hoogleraren een belangrijke reden zijn om te kiezen voor bijvoorbeeld Eindhoven. Maar een briljantje hoogleraar betekent nog niet dat een medewerker daardoor zal excelleren. Daarom zal bij de selectie moeten worden vastgesteld of iemand voldoende ontwikkelingspotentie heeft. Vervolgens moet een medewerker goed worden begeleid en gestimuleerd om tot ontwikkeling te kunnen komen. DPO kan in verschillende stadia een belangrijke rol spelen. Door te zorgen voor heldere functieprofielen en met het management vastgestelde -voor de functie benodigdecompetenties. Daarnaast zijn medewerkers van DPO in staat de wens naar specifieke ontwikkelingsmogelijkheden te vertalen in specifieke producten, zoals de hiervoor aangegeven opleidingen. Waar bijvoorbeeld nog geen sprake is van deelnamemogelijkheden aan programma s als PROOF en SPOT, zal deze mogelijkheid voor medewerkers moeten worden geboden. Individuele behoeften aan ontwikkeling zullen met bestaande instrumenten en processen in kaart worden gebracht, noodzakelijke aanvullingen op verbeteringen van bestaande 5

6 instrumenten of het creëren van aansluiting tussen de instrumenten moet worden gerealiseerd. Dat betekent dat de betrokkenheid van DPO professionals waar mogelijk in de rol van strategische partner voor het management moet worden vergroot. Rollen van DPO medewerkers DPO ambieert binnen de TU/e de positie van een volwaardige gesprekspartner voor het management, met een hoge klantfocus; met andere woorden een sterke dienst die staat voor hoge kwaliteit met een heldere service. Om dit proces van constante ontwikkeling in goede banen te leiden en medewerkers en management op adequate wijze te ondersteunen, onderscheid DPO vier rollen, naar het model van D. Ulrich: Employee champion (vergroten van betrokkenheid en prestaties van medewerkers) Administratieve expert (efficiënte infrastructuur bewerkstelligen) Strategisch partner (uitvoeren van de organisatiestrategie) Verander manager (creëren van een vernieuwde organisatie) Binnen DPO zijn de rollen van de champion en expert altijd onderkend als de basis van het P&O werk. Veruit de meeste aandacht en tijd wordt hieraan besteed. Meer recent is de rol van veranderaar in ontwikkeling gekomen bij sommige eenheden. Het Strategisch Partner zijn wordt inmiddels incidenteel ingezet. Om aan te kunnen sluiten bij de TU/e strategie en de ambities van DPO, zullen de rollen in de komende jaren verder uitgewerkt en ontwikkeld worden. In onderstaande afbeelding wordt symbolisch weergegeven dat de ontwikkeling van de TU/e, de ontwikkeling van DPO als dienst en de ontwikkeling van de individuele medewerker van DPO onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Ontwikkeling TU/e Individuele ontwikkeling DPO-er Ontwikkeling DPOorganisatie Randvoorwaarden Binnen DPO kunnen processen worden verbeterd, met name ter inhoudelijke ondersteuning van P&O-adviseurs en medewerkers personeelsbeheer. Uitgangspunt hierbij is de processen te bezien vanuit het perspectief van de klant om zo tot een optimalisering van de dienstverlening te komen. Gesprekken worden gevoerd over een gezamenlijk initiatief van verschillende universiteiten voor de opzet van een Shared Service Center voor arbeidsvoorwaardelijk/juridische ondersteuning. De inrichting van het Oracle HRM systeem is gericht op het stroomlijnen van de processen binnen DPO en het maximaal informeren van management en medewerkers. 6

7 Door middel van gezamenlijke bijeenkomsten wordt de informatievoorziening binnen DPO verbeterd. Iedere medewerker wordt in de gelegenheid gesteld om deze bijeenkomsten bij te wonen. Voor verschillende onderwerpen wordt de website van DPO uitgebreid met een FAQ/ Beste practice. Vragen die via aan collega s worden gesteld, worden afgesloten met een algemeen geldende beleidslijn, die op de website worden vermeld, opdat de kracht van de informatie op het web toeneemt. Daarnaast zal door middel van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld RSS feeds, de informatievoorziening aan medewerkers van DPO verder geoptimaliseerd. Planning Periode Actie (organisatieniveau) Eind 2005 begin 2006 Inventariseren alle opleidingsactiviteiten 1 e kwartaal 2006 Vaststellen gaten in loopbaanontwikkeling wetenschappers en OBP (a.h.v. uitkomsten PDP rondes) 1 e / 2 e kwartaal 2006 Koppeling HRM instrumenten met opleidingsprogramma Periode Actie (DPO niveau) 4 e kwartaal 2005 Gemeenschappelijke informatiebijeenkomsten 1 e kwartaal 2006 Toevoegen FAQ website DPO 2 e kwartaal 2006 Ontwikkelen RSS feed t.b.v. DPO 2 e / 3 e kwartaal Terugkomdag medewerkers personeelsbeheer / PSA Periode Actie (individueel niveau) 4 e kwartaal 2005 Vaststellen gewenst competenties medewerkers DPO tbv PDP 1 e kwartaal Cursus / workshop ten behoeve van voorbereiding PDP 1 e kwartaal Vaststellen PDP + individuele acties 2 e / 3 e kwartaal Terugkomdag medewerkers personeelsbeheer / PSA 2 e / 3 e kwartaal Ontwikkeling P&O-adviseurs 7

8 UFO profiel(en) bij jouw functie 8

9 Competentie-profielen behorend bij de DPO UFO-profielen 9

10 Competenties UFO-profielen DPO Denkkracht Persoonlijke effectiviteit Beïnvloeden Leiderschap Realisatiekracht Administrateur Administratief medewerker Medewerker administratieve processen en systemen Accuratesse Communiceren Klantgerichtheid Accuratesse Integriteit Communiceren Resultaatgerichtheid Analytisch vermogen Accuratesse Presenteren Klantgerichtheid Secretaresse Leervermogen Accuratesse Samenwerken Klantgerichtheid Medewerker contractmanagement Analytisch vermogen Accuratesse Communiceren Resultaatgerichtheid Medewerker frontoffice Analytisch vermogen Accuratesse Communiceren Klantgerichtheid Ondersteuner ICT Analytisch vermogen Accuratesse Communiceren Ontwikkelaar ICT Analytisch vermogen Inventiviteit Afdelingshoofd Scenario denken Communiceren Omgevingsbewustzijn Overtuigingskracht Verbindend leiderschap Resultaatgerichtheid Klantgerichtheid Resultaatgerichtheid Resultaatgerichtheid Beleidsmedewerker Conceptueel vermogen Aanpassingsvermogen Communiceren Resultaatgerichtheid Jurist Analytisch vermogen Integriteit Overtuigingskracht Klantgerichtheid Resultaatgerichtheid 10

11 Projectleider Denkkracht Analytisch vermogen Inventiviteit Persoonlijke effectiviteit Beïnvloeden Leiderschap Realisatiekracht Overtuigingskracht Sturen op resultaat Doorzettingsvermogen Projectmanager Visie ontwikkelen Aanpassingsvermogen Overtuigingskracht Verbindend leiderschap Resultaatgerichtheid P&O adviseur Medewerker personeelsbeheer Medewerker arbeidsvoorwaarden Analytisch vermogen Leervermogen Integriteit Luisteren Accuratesse Communiceren Communiceren Klantgerichtheid Initiatief Resultaatgerichtheid Plannen en organiseren Klantgerichtheid Scenario denken Accuratesse Communiceren Resultaatgerichtheid 11

12 Competentie-instrument 12

13 Competentie-instrument Het competentie-instrument is een apart boek. Dit boek is uitgedeeld en toegelicht 1. Ook is de mogelijkheid geboden om met het materiaal in een workshop aan de slag te gaan. Het instrument kan je helpen te achterhalen welke competenties nodig zijn voor jouw functie en welke je wilt ontwikkelen in je PDP. Vanuit de DPO-strategie worden per jaar enkele competenties bepaald, waarop je je gericht gaat ontwikkelen. Deze kun je aanvullen vanuit je eigen groeiwens en capaciteiten. Het competentie-instrument bevat een set van 32 competenties verdeeld over 5 clusters: Deze clusters hebben betrekking op hoe mensen in hun functie hun werkomgeving benaderen en met werkgerelateerde situaties omgaan. De clustering maakt het werken met competenties overzichtelijker. Input Throughput Output Denkkracht 1. Visie ontwikkelen 2. Conceptueel vermogen 3. Analytisch vermogen 4. Inventiviteit 5. Leervermogen 6. Scenario denken Persoonlijke effectiviteit 1. Integriteit 2. Accuratesse 3. Zelfvertrouwen 4. Aanpassingsvermogen 5. Stressbestendigheid 6. Zelfreflectie 7. Luisteren Beïnvloeden 1. Omgevingsbewustzijn 2. Communiceren 3. Presenteren 4. Onderhandelen 5. Overtuigingskracht 6. Samenwerken 7. Netwerkvaardigheid Leiderschap 1. Sturen op resultaat 2. Verbindend leiderschap 3. Coachen 4. Delegeren Realisatiekracht 1. Besluitvaardigheid 2. Klantgerichtheid 3. Loyaliteit 4. Initiatief 5. Resultaatgerichtheid 6. Doorzettingsvermogen 7. Ondernemerschap 8. Plannen en organiseren De competenties worden per stuk beschreven in de volgende volgorde: - Naam van de competentie (bijvoorbeeld Resultaatgerichtheid ); - Definitie van de competentie; - Gedragsindicatoren: zichtbaar gedrag waaruit kan worden opgemaakt of de functiehouder beschikt over de betreffende competentie; - Toetsvragen: voor het ondersteunen van werving- en selectieprocessen. Deze toetsvragen kunnen gebruikt worden om gericht vragen te stellen aan potentiële kandidaten voor de betreffende functie; - Ontwikkeltips: voor het ondersteunen van ontwikkeling en loopbaanplanning van medewerkers. Deze ontwikkeltips kunnen zowel medewerkers als leidinggevenden gebruiken bij het opstellen van een PDP en bij hun loopbaanplanning. Bij het voorbereiden van je PDP kan het laatste onderdeel (Ontwikkeltips) concrete handvatten bieden in het bepalen van je concrete acties. Je kunt deze tips overigens verder aanvullen met je leidinggevende. 1 Het materiaal is ook te vinden op de DPO website onder Loopbaan & Ontwikkeling 13

14 Testen op internet 14

15 Links naar testen op het internet Op het internet is een veelvoud aan testen beschikbaar. Deze testen kunnen je helpen om over je eigen ontwikkeling na te denken. Soms gaan de testen over vaardigheden of capaciteiten (intelligentietesten), soms over types of gedrag waaraan je meer of minder de voorkeur geeft. De meeste testen die hieronder zijn weergegeven kun je gratis bekijken. De uitkomsten kun je gebruiken als input voor je PDP-gesprek. Sites & testen Deze site van de Nederlandse universiteiten bevat uitleg en voorbeelden rondom persoonlijke ontwikkelplannen. Op deze site wordt verwezen naar testen op (zie hieronder), maar je kunt er ook twee korte, gratis testen proberen rondom werkwaarden en de Big five (persoonlijkheidstest). 123test biedt een breed en gevarieerd aanbod van Nederlandstalige tests. Tests worden aangeboden op het gebied van carrière, persoonlijkheid en relaties. De tests variëren van serieuze en professionele tests tot tests puur voor het plezier. De waarde van de testuitslag wordt aangegeven met een eigen systeem (kubussen). Het merendeel van de testen is gratis. Deze pagina verzamelt onderwerpen op het brede gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ook hier staan tal van links aangegeven waar je tests kunt doen met betrekking tot je persoonlijke ontwikkeling. Hoewel deze minder serieus overkomen dan startkabel, kunnen ze je wellicht aan het denken zetten. Deze site van Schouten en Nelissen bevat de volgende testen: leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, conflicthantering, maar ook een spellingstest en ondernemerstest. Hier vindt je twee gratis loopbaantesten die je online kunt invullen. Met deze gratis vragenlijst kun je achterhalen wat je persoonlijke manier van leren is en hoe je omgaat met dagelijkse situaties in je werksituatie. Deze site brengt drie testen samen: een vaardighedentest, een capaciteitentest en een kerntyperingtest. Deze test is door R. Meredith Belbin ontwikkeld om je in staat te stellen zelf je eigen optimale rol in een team te bepalen. De enneagramtest op deze site is gratis. Je kunt ook voor 12,95 euro per jaar lid worden, waarmee je alle testen op de site éénmaal per dag kunt afleggen. Ook hier is een gratis enneagramtest in te vullen. De vragenlijst loopbaanoriëntatie helpt je een beeld te ontwikkelen over jouw opvattingen omtrent een loopbaan. Na deze test krijg je een idee bij welke factoren van een functie je voorkeuren liggen. 15

16 Ook hier kun je nagaan wat je voorkeurs groepsrol is (Belbin). Daarnaast kun je er testen rondom kernkwaliteiten, persoonlijkheid, stress en managementstijl invullen. Deze persoonlijkheidstest en de rapportage is te downloaden voor 12,50 Euro. De test is gebaseerd op De Big five test. Een verkorte vorm hiervan is ook gratis in te vullen via (zie hierboven). Deze site omvat negen verschillende testen. 16

17 Tips om op gang te komen 17

18 Hulpvragen en oefeningen Iedereen zit anders in elkaar, heeft andere wensen en mogelijkheden, én andere ervaringen. Er is dus geen vast stappenplan om er achter te komen wat jij het best zou kunnen ontwikkelen. De instrumenten in dit PDP-portfolio (testen op het internet, competentieinstrument, DPO-training/workshops, Career Consult) kunnen je op weg helpen, maar misschien werkt voor jou iets anders beter. Als je bijvoorbeeld in de afgelopen tijd meegedaan hebt aan een assessment of een coachingstraject hebt gevolgd, kun je die input goed gebruiken om in je PDP verder uit te werken. Ook kan het zijn dat je meest recente functioneringsgesprek al voldoende stof tot het opstellen van een ontwikkelplan heeft opgeleverd. Mocht je echter nog behoefte hebben aan wat ondersteuning om e.e.a. voor jezelf op een rij te krijgen, kunnen de volgende hulpvragen, oefeningen en tips wellicht helpen om ontwikkelwensen voor het PDP-gesprek op een rij te zetten. 1. Vacature-oefening Knip uit een krant of blad enkele vacatures die je aanspreken. Ga na wat je aanspreekt in de teksten en waarom. Zou je deze aspecten wat meer in je eigen werk willen/kunnen realiseren? Welke verandering(en) is (zijn) daarvoor nodig? Wat betekent dit voor je persoonlijke ontwikkeling? 2. (Verborgen) talenten Welke bezigheden naast het werk (b.v. hobby s, vrijwilligerswerk) maken je enthousiast, waar ligt je passie? Welke talenten benut je dan (kennis, competenties e.d.)? Welke van deze talenten zou je in je werk (meer) willen inzetten? Hoe zou dat ingepast kunnen worden in je ontwikkelingsplan? 3. Collega s en klanten Vraag je directe werkomgeving of je (andere) DPO-collega s om feedback. Leg hen uit wat het doel is (PDP), zodat ze goed met je mee kunnen denken, bijvoorbeeld: Wanneer zie je dat ik enthousiast ben in mijn werk, en wanneer niet? Welke kwaliteiten/talenten vind je dat ik heb, welke benut ik nog te weinig? Wat zou ik verder kunnen ontwikkelen? 4. Familie en vrienden Ook je directe privé-omgeving kent je meestal goed en kan soms helpen dingen inzichtelijk te krijgen waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. Benader hen met bijvoorbeeld de volgende vragen: Wanneer praat ik enthousiast over mijn werk, en wanneer niet? Wat vind je dat ik goed kan en verder zou kunnen ontwikkelen? 18

19 5. Maak een verlanglijst Loop onderstaande vragen door en vul ze in voor jezelf. Benut daarvoor ook de input van je werk- en privé-omgeving, zie de punten 3 en 4 hierboven. Wat wil ik? Dit jaar? Op lange termijn? Met mijn werk Dit jaar? Op lange termijn?.. Met mijn gezin Dit jaar? Op lange termijn?.. Met mezelf Dit jaar? Op lange termijn?.. Op sociaal gebied Dit jaar? Op lange termijn?.. Op andere gebieden Dit jaar? Op lange termijn?.. Wat wil ik investeren Dit jaar? Op lange termijn?.. 19

20 6. Leestips Als je meer over (zelf)ontwikkeling wilt weten, kan internet uitkomst bieden (zie testen op internet eerder in dit PDP-portfolio). Daarnaast bestaan er een groot aantal zelfhulpboeken. Enkele hiervan zijn: Welke kleur heeft jouw parachute? Richard N. Bolles, Amsterdam: Nieuwezijds, ISBN Jij bent aan Z Yolanda Buchel, Puck Dinjens, Stefan Heinis, Tanja Hulswit en Lodewijk de Waard, (GITP) Amsterdam: Nieuwezijds, ISBN Loopbaanzelfsturing Adriaan Hoogendijk, Amsterdam: Business Contact, ISBN Loopbaanplanning Jack J.R. van Minden, Amsterdam: Business Contact, ISBN Loopbaanankers Edgar H. Schein, Amsterdam: Nieuwezijds, ISBN NLP-gids voor optimaal functioneren. NLP voor beginners. Josepth O Connor, John Seymour, ISBN Advies rondom persoonlijke ontwikkeling/loopbaan Soms is het verstandig om een externe, onafhankelijke adviseur/coach in te huren om je te helpen je ontwikkelpad helder te krijgen. Naast Euflex (zie Career Consult verder in dit PDP-portfolio) bestaan er vele organisaties en adviseurs die deze expertise in huis hebben. Indien dit je aanspreekt, bespreek het dan met je leidinggevende. Je kunt alvast het e.e.a. opzoeken via internet, bijvoorbeeld via de volgende links: Career Management Institute (CMI) toetst loopbaanadviseurs op professionele kwaliteit. Op de website staan tot nu toe gecertificeerde loopbaanadviseurs. Bij Nederlandse Organisatie van Bureaus voor Outplacement en Loopbaanbegeleiding zijn ruim veertig loopbaanadviesbureaus aangesloten, die de NOBOL-gedragscode naleven en daarop tweejaarlijks gecontroleerd worden. Uit het bestand is een selectie per provincie. Zie De Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs, Outplacement Consultants en Carrière Coaches (NOLOC) is een beroepsvereniging met ruim vijfhonderd leden. Het merendeel is gedragswetenschapper. In tegenstelling tot het NOBOL zijn hier wel eenmansbedrijven aangesloten. Zie De beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft een sectie Beroepskeuze- en loopbaanpsychologie, waar ruim elfhonderd psychologen bij zijn aangesloten. Ook zij werken met een beroepscode en klachtenprocedure. Zie of meteen 20

21 Career Consult 21

22 Info Euflex: Career Consult: uw loopbaan onder de loep Career Consult? Het kan zijn dat u het goed naar uw zin heeft in uw huidige functie en prima functioneert, maar desondanks toch met een aantal vragen zit, zoals: ik wil verder komen maar weet niet goed hoe ik dat moet aanpakken en welke stappen daarvoor nodig zijn, of misschien wil ik wel iets anders maar weet niet goed wat binnen mijn bereik ligt. In het geval u met dit soort vragen zit, kan het voor u nuttig zijn dat er een professionele adviseur als onafhankelijke partij met u meedenkt. Hierdoor kunt u nagaan of het perspectief dat u voor ogen heeft realistisch is, en kunt u handreikingen krijgen om verdere stappen in uw loopbaan te zetten. Dit kan belangrijk voor u zijn in geval er zich in de toekomst veranderingen voordoen op werkgebied, bijvoorbeeld met betrekking tot promotiekansen, reorganisaties, etc. Het Career Consult beoogt om u al vooraf te stimuleren na te denken over wat u daadwerkelijk ambieert, zodat u adequater kunt reageren wanneer er zich kansen of veranderingen in de werksituatie voordoen. Voor wie? Voor iedereen die eens grondig wil klankborden over zijn of haar loopbaan en met name voor medewerkers van de TU/e die al enkele jaren in dezelfde functie zitten. Om in aanmerking te komen voor een Career Consult heeft u geen toestemming nodig van uw direct leidinggevende en zijn er voor u als medewerker van de TU/e geen kosten aan verbonden. Hoe ziet de invulling van een Career Consult er uit? Het Career Consult bestaat uit 3 bijeenkomsten. De adviseur gaat samen met u na wat uw vragen en wensen zijn. Er wordt gekeken naar hoe u op dit moment in uw loopbaan staat en wat u van het Career Consult mag verwachten. Ook wordt besproken op welke items het consult zich met name zal concentreren. Dit varieert van zeer werkgerelateerde onderwerpen tot meer persoonlijke items die van invloed zijn op uw loopbaan. Vervolgens wordt ingegaan op de afgesproken items. Er wordt aandacht besteed aan het opstellen van een actieplan en er wordt besproken hoe de verkregen informatie kan worden ingezet, bijvoorbeeld bij het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, ter voorbereiding voor een functioneringsgesprek of voor het volgen van een opleiding. De bevindingen uit de gesprekken worden gezamenlijk weergegeven op een resultaatformulier. Wat u daarmee doet is aan u. Het is en blijft uw vrijheid en verantwoordelijkheid welke follow-up u geeft aan de uitkomsten van het Career Consult. Hoe aanmelden? U kunt u rechtstreeks aanmelden voor een Career Consult bij Euflex Employment Services. Indien u hiervan gebruik wilt maken vraag dan een aanmeldingsformulier op bij het secretariaat van Euflex Employment Services, telefoon ( )8080. Euflex Employment Services Telefoon: Technische Universiteit Eindhoven Telefax: Traverse 0.20 Website: Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 22

23 Zelfreflectie workshops 23

24 Zin in werk Workshop waarin je met elkaar in gesprek gaat over de zin van waardevol werk. Duur: één dagdeel van maximaal drie uur per groep Aantal deelnemers: maximaal zes per groep Het instrument: set kaarten In deze workshop, staat de reflectie op je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot je werk centraal. Daarvoor hebben we gekozen voor de volgende thema s, namelijk: Kwaliteit en werk: wat heeft het werk mij nu te bieden? Wat zou beter kunnen? En op welke termijn zou ik dat willen realiseren? Sociale verhoudingen: werken doe je (bijna) nooit alleen. Welke ervaring heb jij in de samenwerking met zowel collega s/ leidinggevenden en zij met jou? Zijn er punten waar je verbetering in aan zou willen brengen? Persoonlijke ontwikkeling: waar sta je nu? Op welke gebieden zou je je verder willen ontwikkelen? Is dat mogelijk binnen de organisatie? Waarden en normen: hoe stel je je op in kritieke situaties? Welke principes vind je belangrijk om na te streven? Welke gedragscodes hanteer je en ben je daarop aanspreekbaar? Wat doe je wanneer je eigen waarden en normen en die van je collega s niet overeenkomen? Spiritualiteit: werk neemt een groot deel van onze tijd in beslag en is naast inkomen - ook een manier om van betekenis te zijn voor anderen. Hoe beleef jij je werk? Doel van deze workshop Mensen en organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Alle reden om de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Met behulp van wegwijs kaarten wordt jij je niet alleen bewust van je behoeften, wensen, emoties en zin in het werk, je ontdekt ook wat de echte waarde is van je werk, waar je talenten liggen, je uitdagingen, maar ook de knelpunten die je belemmeren. In deze workshop staan twee vragen centraal: wat zoek ik in mijn werk? En: wat vind ik in mijn werk? Aan de hand van de kaarten probeer je een antwoord te vinden op de vraag: wat mag ik van mijn werk verwachten? Wat kan mijn werkgever van mij verwachten? Waar liggen mijn talenten en waar zie ik tegenop in mijn werk? Welke vaardigheden zou ik willen leren en hoe kan de organisatie mij daarin ondersteunen? Organisatie van de workshop Lenie van Geffen Uiterlijke inschrijvingsdatum 1 december 2005 Begeleiding De workshops worden begeleid door Marian van Koesveld en Sophie Ronde Start workshops De workshop zal starten in de week van 12 december

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN

COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN 1 COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO-FUNCTIEPROFIELEN COMPETENTIE-INSTRUMENT NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN

Nadere informatie

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Keuzes 2 Hoe ziet een generiek competentieprofiel er uit? 3 Clusters van competentieprofielen 4 Toepasbaarheid 5

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie October 2015 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie maart 2011 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Werken aan je eigen ontwikkeling met de ontwikkelscan

Werken aan je eigen ontwikkeling met de ontwikkelscan Werken aan je eigen ontwikkeling met de ontwikkelscan Handleiding voor medewerkers Inleiding Het loont de moeite om even stil te staan bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling en jezelf volgende

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance Randstad banking & insurance randstad.nl/banking-insurance Zoek jij een (nieuwe) uitdagende baan bij een bank of verzekeraar en wil jij echt werk maken van jouw talent? Kies dan voor een carrière bij Randstad

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Een initiatief van FNV Bouw JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Je wilt gezond aan het werk blijven, plezier in je werk ervaren en voldoende uitdaging hebben. Dan kunnen onze coaches je hierbij helpen. Zij hebben

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

De OR competentiescan

De OR competentiescan De OR competentiescan 17 april 2012 Helen Hol Benjamin van der Waart FNV Formaat Zelfstandig trainingsbureau in Woerden 70 professionals met diverse specialiteiten: Trainers Coaches van groepen en individuen

Nadere informatie

De CareerPlanner Het platform voor persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers

De CareerPlanner Het platform voor persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers De CareerPlanner Het platform voor persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S sn.nl Hoe kunnen wij gerichter competenties

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Ontwikkeling van(uit) talent

Ontwikkeling van(uit) talent Verschenenin:GidsvoorPersoneelsmanagement,mei2005 Ontwikkelingvan(uit)talent Eenkrachtigperspectiefvoorpersoonlijkegroei SaskiaTjepkemaenLucVerheijen Vanuit het competentiedenken vinden HR en management

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Succesvoller in één Dag

Succesvoller in één Dag De SCN workshop Succesvoller in één Dag Met resultaatgarantie! Foto: Jos Schuurman Rob P. van Dort, Algemeen Directeur Rob van Dort is sinds 1995 ondernemer en oprichter van SCN. Succes Coach in Sales,

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers

Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers Voorwoord Beste kandidaat, Je gaat binnenkort deelnemen aan een reflectieonderzoek. In deze informatiebrochure kun je lezen wat je kunt verwachten van een

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Werving Selectie Mobiliteit De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Je loopbaan ligt in jouw handen en wij helpen je graag op weg Ben je op dit moment tevreden met je functie binnen de Amarant Groep maar

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid TOOLBOX Werknemersbijdrage Gezonde leef- en werkstijl (werken naar vermogen) Leren & ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid & flexibiliteit Eigen regie

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Voorbeeld POP-formulieren

Voorbeeld POP-formulieren Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Voorbeeld POP-formulieren Uit thema 8 (Gestructureerd opleiden) van de Denktank Slimmer Scholen Dóór bedrijven,

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Spaarne Online Competentie Coaching

Spaarne Online Competentie Coaching Spaarne Online Competentie Coaching Wat is online competentie coaching? Online competentie coaching is een website voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kern van deze website bestaat uit

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Reflector 360 PERSONALITY

Reflector 360 PERSONALITY Reflector 360 PERSONALITY Gedrag door de omgeving bekeken Inzicht in doen en laten Weten wat je kunt is voor iedereen essentieel om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Daarbij is het goed om inzicht

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Q1000 Zingevend Leiderschap

Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap brengt in kaart in hoeverre leidinggevenden en medewerkers hun werk en werkomgeving als zingevend ervaren. De vragenlijst

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Assesment voor Customer Care Manager. Potentieel Assessment Center. ten behoeve van. Functie Customer Care Center Manager. De heer D.

Assesment voor Customer Care Manager. Potentieel Assessment Center. ten behoeve van. Functie Customer Care Center Manager. De heer D. Assesment voor Customer Care Manager Potentieel Assessment Center ten behoeve van Functie Customer Care Center Manager De heer D. Van Gils Bussum, 11 februari 2004 Inhoudsopgave 1. Dit rapport 2. Doelstelling

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding inter-persoonlijk competent richting geven luisteren luisteren naar leerlingen sensitiviteit sensitiviteit

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Maak meer gebruik van je talenten!

Maak meer gebruik van je talenten! Maak meer gebruik van je talenten! MyTalent helpt je om meer te doen met je talenten. Dit online programma biedt je de mogelijkheid om je talenten te ontdekken en een eigen actieplan te maken om ze meer

Nadere informatie