Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland. Burgemeester gemeente Blaricum (voorzitter bestuur G&V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland. Burgemeester gemeente Blaricum (voorzitter bestuur G&V)"

Transcriptie

1 Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland Nr Aanwezigen Mevrouw J. de Zwart-Bloch De heer E. Boog De heer M. Adriani De heer Chr. Zierleijn Mevrouw L. Tijhaar Mevrouw J. Bakker De heer G. van Loef Mevrouw I.R. Smidt Mevrouw M. Jacobs De heer G. Post De heer E. Bodar Mevrouw A. Engelsman De heer C. Verdam Mevrouw J. van der Veer Mevrouw M. Vluggen De heer B. Verhoeven De heer B. Anker De heer R. Ton Mevrouw J. van Harselaar De heer L. Vos Mevrouw L. Krispin Mevrouw L. van der Linden Afwezig met bericht De heer E.J. Roest De heer G. Boekhoff De heer E. van der Want Mevrouw N. van Ramshorst De heer H. de Vries Vervanger de heer E. Langeweg Mevrouw H. Bogaards Burgemeester gemeente Blaricum (voorzitter bestuur G&V) Wethouder gemeente Hilversum Wethouder gemeente Naarden Wethouder gemeente Weesp Wethouder gemeente Huizen Wethouder gemeente Huizen Wethouder gemeente Blaricum Wethouder gemeente Almere (voorzitter bestuur Flevoland) Wethouder gemeente Lelystad Wethouder gemeente Urk Voorzitter gewest Gooi & Vechtstreek Directeur GGD Gooi & Vechtstreek Directeur GGD Flevoland Extern projectleider stuurgroep intensivering samenwerking Directeur RAV Gooi & Vechtstreek Voorzitter OR Gooi & Vechtstreek Voorzitter OR RAV Gooi & Vechtstreek Voorzitter OR GGD Flevoland notulist Burgemeester gemeente Laren Wethouder gemeente Bussum Wethouder gemeente Hilversum Wethouder gemeente Bussum Wethouder gemeente Zeewolde Wethouder gemeente Dronten Wethouder gemeente Noordoostpolder Datum: 11 juli 2012 Tijd: uur Locatie: Stadhuis Almere, blauwe kamer 1. Opening en inleiding Mevrouw Smidt opent om uur de vergadering en heet iedereen welkom. Ze geeft aan dat het bestuur van GGD Flevoland helaas gedeeltelijk aanwezig is in verband met vakantie van twee wethouders en zwangerschapsverlof van één wethouder. Tevens geeft zij een toelichting op de opmerking Mevrouw Smidt wil praten over het Gewest in de uitnodiging. Mevrouw Smidt bedoelt hiermee de rol van het Gewest in Gooi & Vechtsteek en ook die van de provincie. Dit aspect valt buiten de scope van de presentatie van de heer Anker. Het is belangrijk om dit punt in de toekomst als agendapunt te bespreken in het kader van hoe hiermee om te gaan. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Concept-notulen 15 december 2012

2 De notulen van 15 december 2012 worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Presentatie rapportage samenwerking GGD en 4. Gelegenheid tot het stellen van vragen Er wordt voorgesteld om de punten 3 en 4 gezamenlijk te behandelen en vragen naar aanleiding van de presentatie direct te stellen. Iedereen is hiermee akkoord. Bram Anker geeft een presentatie op basis van de tussenrapportage en het visiedocument een leven lang gezond. Bram Anker heeft naar aanleiding van de vorige gezamenlijke bestuursvergadering op 15 december 2011 van de directies de opdracht gekregen om een plan van aanpak te maken voor samenwerking tussen beide GGD en. Het doel is het verminderen van de kwetsbaarheid en het behalen van kwaliteits- en efficiencywinst door intensivering. Vandaag worden de resultaten besproken. De visie is vastgelegd in het visiedocument een leven lang gezond. Kernpunten hierin zijn: Visie als verbindend toekomstperspectief. De GGD functioneert in veranderde omgeving. Preventie is zaak van de gemeenten met de GGD voor het beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid van haar inwoners. De omgeving vraagt in een veranderd veld om een andere GGD waarvoor nodig: deskundig, betrokken, innovatief/adaptief, onafhankelijk, betrouwbaar, transparant. De GGD maakt het gemeentelijk gezondheidsbeleid waar door kennis, coördinatie en handelen Mevrouw Jacobs merkt op dat de GGD andere partijen coördineert, maar niet in algemene zin boven de partijen komt te staan. Wel in de zin van een doorzettingsmacht in uitzonderlijke situaties. De GGD kan deze rol hebben, maar het hoeft niet. Goede bestaande structuren wil zij wel behouden. Er wordt opgemerkt dat de coördinatierol wordt belegd bij de GGD maar de uitvoering hiervan per gemeente kan verschillen. Zoals bijvoorbeeld in de huidige situatie in Flevoland het geval is, de afspraken gelden voor geheel Flevoland maar de uitvoering ervan verschilt. Mevrouw Bakker merkt op dat haar gemeente wel verder wil in het traject van samenwerking en misschien zelfs fusie maar dat zij voor Jeugdzorg en OGGZ een pas op de plaats wil maken. In verband met de huidige ontwikkelingen wil zij hierover op een later moment beslissen. Mevrouw de Zwart benadrukt dat dit vooral gaat over de beleidsinhoudelijke rol op deze terreinen. Niet om de uitvoerende taken. Mevrouw Smidt geeft aan dat de jeugdgezondheid een wettelijke taak binnen de publieke gezondheid is en dat de GGD hierin minimaal een beleidsinhoudelijke taak heeft. Conclusies uit de rapportage Intensieve samenwerking voegt weinig toe voor de afdelingen JGZ als gevolg van grote verschillen in taken, werkwijze en systemen. Samenvoeging van de afdelingen GBBO en B&O geeft een beperkt efficiencyvoordeel Samenvoeging van de staf en ondersteuningsdiensten (kwaliteit/dtp/communicatie) geeft efficiencywinst. Intensieve samenwerking op het gebied van AGZ heeft meerwaarde voor verhoging van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. (AGZ betreft de afdelingen: infectieziektenbestrijding, medische milieukunde, tbc-bureau, soa/sense, forensische geneeskunde, technische hygiënezorg, reizigersvaccinaties en toezicht kinderopvang). Intensieve samenwerking van de afdelingen OGGz voegt niets toe vanwege de grote verschillen in taken. Opmerkingen van de bestuurders:

3 De tabel toont door de vele plussen en het ontbreken van minnen een optimistischer beeld dan uit de presentatie blijkt. Het overzicht strookt niet met eerder genoemde conclusies. Hoe behouden van couleur local? Op dit moment zijn er twee functionerende GGD en die taken uitvoeren waar kunnen zij elkaar versterken bij intensivering van de samenwerking? We zijn gestart vanuit het perspectief van samenwerking. Naar aanleiding van de rapportage blijkt dat intensivering van de samenwerking niet zoveel toegevoegde waarde heeft maar dat met een fusie meer voordeel kan worden behaald. Intensivering van de samenwerking betekent twee managementteams/ twee stafafdelingen waardoor er geen tot weinig voordeel kan worden behaald. Jammer dat er geen integrale kostprijsvergelijking is toegevoegd? Dan zouden de kosten integraal kunnen worden vergeleken. Graag in de volgende rapportage wel een integrale kostprijsvergelijking. Samenvoegen/fuseren van de afdelingen AGZ en GBBO/B&O biedt mogelijkheden. Als er onderdelen achterblijven dan zijn er heel hele aparte constructies nodig om die organisatorisch onder te brengen. Daarom uitgaan van het hele takenpakket, totdat blijkt dat voor deeltaken andere opties bestaan. De ervaringen van de GHOR meenemen in de besluitvorming. De afdelingen GHOR werken momenteel samen als waren wij één. Dit heeft als voordeel continuïteit maar levert geen efficiencywinst op mede als gevolg van twee beheersorganisaties. Advies vervolgstappen: Plan van aanpak opstellen op basis van fusie en dan aangeven go of no-go. Nu geen beslissing nemen over go of no-go omdat een aantal aspecten nader bekeken dient te worden, zoals de afdelingen GHOR die in Flevoland en Gooi & Vechtstreek bij de GGD horen en de RAV en, in Flevoland onderdeel van de GGD en in Gooi & Vechtstreek onderdeel van het Gewest. Uitbreiden van de betrokkenheid bij de projectorganisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, bijvoorbeeld door het invoeren van een klankbordgroep. Presentatie zoals deze vandaag is besproken, ook houden bij de ambtenaren. Bijpraten van de ambtenaren in bijvoorbeeld een gezamenlijke vergadering van de ambtenaren volksgezondheid. Er wordt besloten de ambtenaren volksgezondheid, welzijn en jeugd nauw te betrekken in dit proces. De vergadering wordt geschorst voor het opstellen van de afspraken voortvloeiend uit deze bijeenkomst. 5. Besluitvorming De besturen besluiten om het advies van de directies over te nemen en af te zien van verdere uitwerking van de intensivering van de samenwerking en de opdracht te geven een plan van aanpak voor fusie van de beide GGD en uit te werken op basis onderstaande opdrachtformulering: Werk voor de gezamenlijke bestuursvergadering december 2012 ter besluitvorming uit, met een tussenrapportage medio oktober 2012: a) Een plan van aanpak voor (mogelijke) fusie van de beide GGD en met hierin ten behoeve van een go no go moment eind 2012: de criteria go no go besluit; de beschrijving besluitvormingstraject gemeenten; de beschrijving van de projectstructuur en projectaanpak; een bedrijfsvergelijking op taak/productniveau, inclusief concern-overhead; een risicoparagraaf voor wat betreft politiek bestuurlijke, juridische, financiële en organisatorische aspecten;

4 inzicht in de financiële effecten van fusie in relatie tot huidige situatie; de investerings- en projectkosten; de gevolgen van de fusie voor de positie, taak en rol van het Gewest en de provincie Flevoland; beschrijving van de trajecten voor JGZ, OGGZ, RAV en GHOR in relatie tot de wettelijke kaders en de transities; stand van zaken ontwikkelingen politie, Veiligheidsregio s, meldkamers. Neem daarbij als uitgangspunten: een fusiedatum van 1 januari 2014, de huidige taken van beide GGD en, inclusief JGZ en OGGZ 1 ; de eisen die de wet PG aan de gemeentelijke gezondheidsdienst stelt 2. b) De voorzitters te mandateren een kwartiermaker aan te wijzen voor aansturing van dit voortraject, met een uitwerking van diens taken en bevoegdheden. c) Een model voor de bestuurlijke constructie na fusie, waarbij recht wordt gedaan aan de rol, zeggenschap en invloed van de gemeenten. d) In- en extern communicatietraject waarbij nadrukkelijke aandacht is voor de betrokkenheid van de ambtenaren gezondheid, welzijn en jeugd Er wordt gevraagd of er kosten zijn verbonden aan de kwartiermaker. Aan de functie van kwartiermaker zijn geen extra kosten voor beide besturen verbonden, wel aan de kosten van het vervolgtraject. Ten aanzien van het communicatietraject is afgesproken: In communicatie naar raden en gemeenten het onderzoek intensivering samenwerking vermelden en de ervaringen van de afdelingen GHOR hierin meenemen en de stappen aangeven waardoor gekomen is tot de keuze van fusie. Communicatie binnen een week naar de raden. De directies stellen in overleg met de voorzitters een concept raadsbrief en een kort persbericht op. De bestuurders zorgen ervoor dat de raden voor volgende week vrijdag worden geïnformeerd waarna de stukken worden behandeld in de colleges. Vrijdag 13 juli ontvangen de bestuurders de mail met het verzoek hierop collectief te reageren zodat de stukken maandag bij de raden aanwezig kunnen zijn. De medewerkers van beide GGD en worden geïnformeerd nadat het onderwerp in de gemeenteraden is behandeld. 6. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter geeft aan uit te kijken naar de verdere samenwerking en sluit de vergadering om uur. 1 Bij de fusie wordt, met in achtneming van de regionale en lokale ontwikkelingen, in samenspraak met het bestuur stapsgewijs toegewerkt naar de realisatie de visie zoals beschreven in het visiedocument. 2 Een aparte gemeenschappelijke regeling met een eigen bestuur, begroting en een directeur PG die regie voert over de eigen beheersfunctie.

5

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie