UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014"

Transcriptie

1 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 Datum : donderdag 2 oktober Tijdstip : 19:00 uur inloop; 19:30 uur aanvang Locatie : Verenigingsgebouw t Geinlicht, Nedereindseweg AA Nieuwegein Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. AGENDA 1. Welkom en Mededelingen 2. Notulen ALV april Terugblik over Financieel verslag Kascontrole financiële stukken Samenstelling Bestuur en Commissies 7. Financieel overzicht Bestuursplan Rondvragen 10. Sluiting 1

2 ALGEMENE LEDENVERGADERING Welkom en Mededelingen van de Voorzitter 2. Notulen ALV 2013 Vergadering van : Bewoners vereniging Oud-Juthpaas Plaats : Altrecht lokatie Vredebestlaan Aanvangstijd : :15 uur 1. Welkom en opening De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering om 19:15 uur en stelt het nieuwe bestuur voor. Op de vraag of iemand hier bezwaar tegen heeft wordt het nieuwe bestuur definitief vastgesteld. De Voorzitter bedankt het oude bestuur voor de jaren die deze de verenging geleid hebben. 2. Voorzitter verteld wat het Nieuwe bestuur inmiddels al gedaan heeft. Bezoek Wijknetwerk vergaderingen en contact met ander buurt verengingen maken. In deze vergaderingen, ons als bestuur weer op de kaart te zetten als actief bestuur dat een klank bord wil zijn voor de hele wijk. Contact gezocht met de Gemeente wat er nu allemaal staat te gebeuren. 3. Notulen vergadering ALV 2012 is niet aanwezig. Geen probleem vinden de aanwezigen en keuren dat dan ook goed. 4 Financieel verslag 2012 Is door Dirk van Miltenburg gecontroleerd en goed gekeurd. Piet van Bohémien bied aan de kas voor 2013 te willen controleren 5 Statuten van de Ver. veranderingen. De voorgestelde statuten veranderen worden voorgelegd en ook goed gekeurd door de aanwezigen. 6 Bestuursplannen 2013 Herinrichting en auto verkeer Vredebestlaan. Ontwikkelingen Juko-/Hesseveld Veld in de gaten houden 850 jarig bestaan Jutphaas Mogelijke nieuwbouw Rijnhuizen Oprichten en aansturen van de benodigde commissies Overleg met Sirad over de komende Ramadan. 7 Rond vraag: Is de kas commissie voor 1 of 2 personen? Wim v Baarsen en Piet van Bohemen gaan die samen doen. Verder wil Piet van Bohemen ook wel deel nemen in een commissie die zich bezig gaat houden met Herinrichting Vredebestlaan. Of er nog iets gedaan kan worden aan de snelheid van de auto s in de Vredebetslaan? Staat op de agenda van het bestuur. Of de Gemeente contact gaat zoeken met de vereniging al ser niet gaat veranderen? Nee, dat wordt via het wijknetwerk gecommuniceerd. 8 Waar staan we nu? Patricia geen via een presentatie een uitleg van wat er nu gaande is met de drang van de gemeente voor woning bouw, zoals de bouw van woning in park Oudegein, Rijnhuizen, Juko-/Hessenveld, enz. Verder dat er op het ogenblik een aantal belangrijke vergaderingen op de agenda van de Gemeente staan: 16 Mei commissie ROM bestemmingsplannen Rijnhuizen 29 Mei Commies vergadering ROM beslissing bestemming plannen Maart 2013 Gemeenteraad verkiezingen en dat we zouden moeten proberen de beslissing over de verkiezingen heem zouden kunnen tillen Het bestuur bedankt Patricia voor haar uitleg. Patrica Novak zal het bestuur blijven voorzien van de nodige informatie door de stukken van de Gemeente door te nemen. 2

3 9 Afsluiting. Het bestuur zou graag zien dat de communicatie naar en van de leden vie gaat gebeuren zodat deze sneller en duidelijker kan gaan. Hiervoor zal de website van de vereniging helemaal worden vernieuwd. Wim van Baasten gaat het bestuur ur wegwijs maken met de optie om al de raadsleden van de Gemeente in 1 keer te kunnen mailen. De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de komst. 3. Terugblik over 2013 De bewonersvereniging Oud Jutphaas heeft een hectisch 2013 achter de rug. Na aanstelling van de nieuwe bestuursleden vorig jaar is de Bewonersvereniging voortvarend van slag gegaan. Een uiteenzetting van de activiteiten die in 2013 hebben plaatsgevonden: Nieuwe website Het bestuur heeft de website van de bewonersvereniging volledig vernieuwd en probeert deze zo actueel mogelijk te houden. De ervaring leert, dat zelfs de Gemeente onze website in de gaten houdt. Betrokkenheid wijknetwerk Het bestuur is aanwezig tijdens alle wijknetwerk werk vergaderingen van Jutphaas-Wijkersloot (WNWJW). Het bestuur heeft via het WNWJW goede communicatielijnen opgebouwd met de gemeente en politie. Zowel het WNWJW als gemeenteambtenaren incl. wethouders nemen de BVOJ tegenwoordig meer dan serieus en is een goede partner gebleken. Project Vredebestlaan Het bestuur heeft een actieve rol gespeeld richting de gemeente vanaf het moment dat deze met een conceptplan inrichting Vredebestlaan kwam. Het bestuur is ook buiten de formele informatieavond opgekomen voor de belangen van de bewoners. Juko-/Hesseveld Het bestuur heeft samen met de commissie Juko-/Hesseveld in 2013 een formele inspraakreactie ingediend tegen de bouwplannen Hesseveld. Uitgangspunt bij deze inspraakreactie is altijd geweest dat de BVOJ in dialoog wil met de gemeente. Dit heeft zomer 2013 geleidt tot een gesprek met de wethouder en projectmanager en eind 2013 tot voorbereidingen om een Buurtvisie Jutphaas Zuid te gaan opstellen. Ook heeft het bestuur andere partijen kunnen bewegen reacties in te dienen. In totaal zijn er 10 inspraken ingediend. Koningsdag 2014 DE BVOJ is actief betrokken geweest bij de voorbereidingen Koningsdag 2014 doordat onze secretaris zich heeft aangemeld bij de Oranjevereniging als Penningmeester. Op deze manier heeft de BVOJ invloed kunnen uitoefenen op de plannen voor Koningsdag 2014 Oprichting Bewoners Collectief Nieuwegein (BCN) Het bestuur van de BVOJ en de leden van de Commissie Juko-/Hesseveld zijn niet alleen opgekomen voor het Juko-/Hesseveld, maar zijn ook opgekomen tegen de onbeperkte bouwdrift van de gemeente. Ze hebben het initiatief genomen om krachten binnen de gemeentegrenzen te bundelen en hebben zich weten te profileren door een stichting BCN op te richten en een enorm bekendheid te vergaren bij de gemeente en politieke partijen. Het 3

4 resultaat is, dat BCN een serieus gesprekspartner is bij verschillende gebiedsvisies binnen de gemeente Nieuwegein Multicultureel ltureel Centrum Sirat Het bestuur van BVOJ heeft in 2013 meermalen contact gezocht met het Multicultureel Centrum Sirat over de komende Ramadan. Er is in 2013 helaas geen gesprek geweest tussen beide besturen. Activiteiten In 2013 heeft de BVOJ aan het einde van de zomervakantie een BBQ georganiseerd en vlak voor de kerstdagen een Gluhweinparty. Ontwikkelingen Rijnhuizen Noord Het bestuur van de BVOJ heeft zich actief ingezet bij de ontwikkelingen rond Rijnhuizen Noord (bebouwing hockeyvelden). Hiervoor zijn de contacten aangehaald met de bewoners van Rijnhuizen Noord.. 4

5 4. Financieel verslag

6 5. Kascontrole financiële stukken 2013 De Kas Controle Commissie (Piet van Bohemen) heeft de financiële stukken over 2013 gecontroleerd en vastgesteld dat deze in orde zijn. De vereniging en de penningmeester worden door de commissie decharge verleend. Eventuele bijzonderheden kunnen tijdens de vergadering mondeling worden toegelicht. 6. Samenstelling en benoeming bestuur en commissies Huidig bestuur: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Oscar Brinkhof (Vredebestlaan 7) Michel de Jong (Vredebestlaan 20) Bram van Assema (Vredebestlaan 17) De huidige bestuursleden hebben te kennen gegeven aan te willen blijven. Leden van de ALV kunnen tijdens de ALV het aantal bestuursleden vaststellen en eventueel extra bestuursleden voordragen. De kent op dit moment de volgende commissie(s): Commissie Juko-/Hesseveld (leden: Jan van Etten, Sander Bos, Patricia Nowak, Bram van Assema, Michel de Jong en Oscar Brinkhof Kas Controle Commissie (Piet van Bohemen en Wim van Baarsen) De voorzitter zal aan de leden vragen wie de kascontrole over 2014 wil uitvoeren De Commissie Buurt BBQ is afgelopen jaar gestopt. Het bestuur bedankt de leden (Rina de Jong, Michel Scholte, Monique van Beek, Marije van Scherpenzeel en Peter Vendrig) voor hun inzet de afgelopen jaren bij het organiseren van de buurt BBQ. De samenstelling van de bestaande commissies en de behoefte voor eventuele nieuwe commissies zal vervolgens aan de vereniging voorgelegd worden. 7. Financieel overzicht

7 8. Bestuursplan 2014 Bij de aanstelling van het nieuwe bestuur voorjaar 2013 heeft dit bestuur maximaal samenwerken met andere partijen en het dialoog zoeken in een hoog vaandel gehad. Dit heeft vooralsnog zijn vruchten afgeworpen. Na het succes van de Buurtvisie Jutphaas Zuid wordt de BVOJ door de gemeente als serieus gesprekpartner gezien. Leden van de BVOJ zitten perioden wekelijks te vergaderen met de programmamanagers, projectleiders en communicatieadviseurs van de gemeente over verschillende planning die in de wijk spelen. Bijzonder is, dat we meestal worden gevraagd en dat we ons zelf niet meer hoeven uit te nodigen. De ALV is dit jaar erg laat in het jaar. Dat betekent, dat een groot deel van onderstaande plannen voor 2014 al zijn gerealiseerd of vol op in beweging is. Mocht er tijdens de ALV meer bekent zijn, dan zal het bestuur de leden hier over extra informeren. Een overzicht: Buurtvisie Jutphaas Zuid Het bezwaar tegen de bouwplannen Juko-/Hesseveld en het feit, dat we gelijktijdig de dialoog met de gemeente actief hebben opgezocht heeft geresulteerd in de bereidheid van de gemeente om samen met de bewoners een buurtvisie te willen opstellen. De buurtvisie had tot doel om meerdere problemen en projecten in de buurt in samenhang te bekijken en voor de bewoners en gemeente een win-win situatie te creëren. In 2014 is de buurtvisie afgerond en goedgekeurd door de College van de gemeente. Inmiddels ligt er ook een concept uitvoeringsprogramma waarbij de verschillende deelprojecten al ruw zijn ingepland en bekostigd. Tijdens het schrijven van dit stuk is een Raadsinformatieavond in voorbereiding. reiding. Op 30 september 2014 staat een informatieavond gepland waarbij leden van de bewonersvereniging samen met de gemeente de Raadsleden informeert over de buurtvisie. Tijdens de ALV kan het bestuur een aantal resultaten en uit de buurtvisie toelichten en kan in meer detail ingegaan worden waar de bewonersvereniging de komende tijd zich in gaat verdiepen. Hessepark Wel even apart te noemen is het succes rond het Hesseveld. De buurtvisie heeft tot resultaat gehad, dat het Hesseveld een Hessepark gaat worden. Tijdens het schrijven van dit stuk is een vertegenwoordiging van de bewonersvereniging samen met de gemeente een voorontwerp voor het park gemaakt en is het doorgerekend op financiële haalbaarheid. Het park gaat definitief door! Dit voorontwerp willen we aan de buurtbewoners voorleggen tijdens een inloopavond. Binnenkort ontvangen de omwonenden een buurtbericht en zullen de overige bewoners geïnformeerd worden via de website of media (o.a. Molenkruier). Bij het ontwerp zijn de wensen die geuit zijn tijdens de informatieavonden buurtvisie meegenomen. Qua planning voor het park ligt een harde deadline: eind 2014 MOET concreet begonnen zijn aan de ontwikkeling van het park. De verwachting is, dat medio november 2014 gestart wordt met de aanleg. Koningsdag Koningsdag (o.a. kleedjesmarkt aan de Nedereindseweg) is een groot succes geworden na een jaar geen kleedjesmarkt in Jutphaas. De secretaris van de bewonersvereniging zit ook in het bestuur van de Oranjevereniging Nieuwegein Noord waardoor we direct betrokken zijn. De ambitie voor 2015 is uitbreiding van de kleedjesmarkt richting t Sluisje tot aan het kanaal. Rijnhuizen. Zoals bekend blijft de hockeyclub voorlopig (komende 10 jaar) op zijn plek en kan de hockeyclub investeren in nieuwe velden. Voor de rest van het gebeid Rijnhuizen is door de gemeente in 2014 de gebiedsvisie Rijnhuizen gepresenteerd. De bewonersvereniging heeft hier positief op 7

8 gereageerd, maar heeft wel een aantal kanttekeningen geplaatst. Wederom wordt door de gemeente enkel naar het gebied Rijnhuizen gekeken en wordt er geen relatie gelegd met de omliggende gebieden (het zogenaamde postzegel -denken). Verkeerscommissie Het bestuur van de vereniging maakt onderdeel uit van de verkeerscommissie Wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot. Dit betekent dat de bewonersvereniging samen met het WNWJW de krachten bundelt om met de gemeente in dialoog te gaan over verkeersknelpunten in de wijk. Zo heeft de verkeerscommissie deelgenomen aan een discussieavond over de knelpunten Noordstedeweg en dan met name het nieuwe fietspad. Na de zomervakantie is de verkeerscommissie bijeengeweest om een gesprek met wethouder Peter Soeren (o.a. wethouder van verkeer) voor te bereiden. In 2014 krijgt dit zeker een vervolg. Multicultureel Centrum Sirat Heeft het bestuur in 2013 de eerste contacten gezocht, in 2014 zijn deze verder aangehaald. Het bestuur van de bewonersvereniging heeft in voorjaar 2014 een goede relatie gelegd met het huidige bestuur van Sirat. Onderwerpen die met het bestuur van Sirat zijn besproken zijn o.a. betrokkenheid Sirat bij ontwikkeling Hessepark, mogelijkheid om gebruik te maken van het centrum als vergaderlocatie, wederzijds begrip creëren over Ramadan en maatregelen overlast bespreekbaar maken. 9. Rondvragen 10. Sluiting 8

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie