Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid"

Transcriptie

1 PvdA afdeling Amsterdam Zuid Van Nijenrodeweg JG Amsterdam tel Retouradres: NL 1082 JG, 750 «gesl1» «vrl» «tus» «ach» «str» «hsn»«hsn_r» «pc» «wpl» Amsterdam, 25 november 2013 Uitnodiging ledenvergadering op 12 december 2013 Beste «gesl2» «tus» «ach», Het bestuur van de afdeling Zuid nodigt U graag uit voor een algemene ledenvergadering (ALV) op 12 december om 20:00 uur in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 155. Agenda 1) Opening 2) Mededelingen 3) Verslag van de ALV van 20 november (pag. 2 3) 4) Verkiezingsprogramma Zuid 2014 (volgt) 5) Afdrachtregeling Bestuurscommissieleden (volgt) 6) Kandidaatstelling Bestuurscommissieverkiezingen 2014 (pag. 4 6) 7) Rondvraag Wij zien u graag in groten getale op 12 december. Met vriendelijke groet, Fred Cohen, voorzitter Bijlagen Verslag van de ALV van 20 november Ontwerp-kandidatenlijst Zuid De overige stukken ontvangt u met de uitnodiging in begin december Kandidaatstelling Gemeenteraad op 29 november De PvdA-kandidatenlijst voor de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Amsterdamse Algemene Ledenvergadering van 29 november om 20:00 uur in het Sint Nicolaaslyceum, hoek Beethovenstraat / Prinses Irenestraat, tram 5, bus 65 Komt allen!. Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

2 Conceptverslag ALV PvdA Zuid 20 november 2013 Aanwezig 28 leden, waarvan enkelen later. Berichten van verhindering werd ontvangen van Brahim Abid, Coby Admiraal, Gerard Eijkelenboom en Gerrit Spekkers. Opening Technisch voorzitter Nisan Sarican opent om 20:15 de vergadering en heet allen hartelijk welkom. MEDEDELINGEN Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. VERSLAG ALV VAN 25 APRIL Zonder wijzigingen goedgekeurd. AFDELINGSWERKPLAN 2014 Fred Cohen geeft een toelichting: Het is eigenlijk een voortzetting van het beleid van Een krachtige bestuurscommissie is een kernpunt, hoewel we nog niet precies weten wat de bevoegdheden zullen zijn. Wat betreft actieve leden: we hebben geprobeerd veel mensen te betrekken bij het verkiezingsprogramma, maar dat was toch niet eenvoudig en de vraag is of het een volgende keer weer zo moet. Jurriaan Fransman: In het rapport van Han Noten over ledendemocratie wordt voorgesteld de leden via internet in de besluitvorming te betrekken. Is het een idee dit op lokaal niveau in Zuid uit te proberen, bijvoorbeeld met een volgend verkiezingsprogramma? Interessant idee. Marijn van Ballegooijen: De bestuurscommissies moeten de ogen en oren van het stadsdeel worden, maar dat wordt moeilijk met straks waarschijnlijk 3 mensen van de PvdA in de commissie, nu zijn het er 10 in de fractie. De bestuurscommissie heeft straks mensen nodig die meehelpen, leden die als vrijwilliger willen bijspringen. Men wil toch graag duoraadsleden, maar dit kan nog afgeschoten worden door minister Plasterk (opm. Fred Cohen). Jan Verjaal: voorstel interactieve ledendemocratie opnemen in werkplan. In februari komen er statutenwijzigingen, daar zitten nieuwe mogelijkheden in. Hiermee wordt het werkplan aangenomen. AFDELINGSBEGROTING Martijn Meeter, penningmeester: De begroting 2014 is grotendeels gelijk aan die van 2013, behalve 1 enorme kostenpost: de campagne. De vergoeding voor politici gaat omlaag: er zullen er minder zijn met ook nog eens een kleinere vergoeding. We zitten nog steeds met een groot overschot: afdracht partijbestuur omlaag. De Stem van Rood Zuid wordt nu digitaal uitgebracht, dat is veel goedkoper. De grootste kostenpost is de campagne: euro, van het partijbureau en de rest zelf gespaard. Verwachte reserves: we hopen eindelijk in te teren. Er zijn veel schandalen over afdelingen met een begrotingsoverschot. Is het in Zuid goed geregeld? Fraude is erg makkelijk, moeten we daarom onze spaarpot teruggeven aan de Partij? Het geld is immers van de Partij als geheel. Laten we eerst kijken hoe het met de bestuurscommissie gaat en ter bescherming een extra handtekening instellen voor grote bedragen. Jan Verjaal, uit de Verenigingsraad: Partijbureau en -bestuur streven ernaar de contributie aan afdelingen te verlagen en dan te werken met een activiteitenfonds: als je als afdeling iets wilt doen, kun je het daar aanvragen. Vanaf 2015 minder geld vanuit Partijbestuur en bij uitgaven boven een bepaald bedrag een extra handtekening. Voor het terugstorten van geld Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

3 zijn statuten- en reglementswijzigingen nodig, daar wordt over nagedacht. Er gaat strenger gecontroleerd worden, bijvoorbeeld checklist kascommissie. CAMPAGNEBEGROTING Vincent de Kom, campagnecoördinator namens het bestuur: De 350 euro ouderencommissie zit in thematische vergaderingen werkgroepen. Over de glossy (huis-aan-huis-blad, 8 pagina's Centrale Stad en 8 pagina's Zuid), stuks begroot. Marijn van Ballegooijen stelt voor om euro uit te trekken, dit is dan inclusief bezorgkosten. Dit voorstel wordt aangenomen door de vergadering. Over de afdelingsborrel op 19 maart: Na pleidooi van Ben Manassen: bedrag verhogen van 300 naar 500 euro: aangenomen. Voor filmpjes en infographics is geen post opgenomen. Hiervoor 500 euro uittrekken, wordt aangenomen. Marijn stelt voor om de 1000 euro voor politieke cafe's voor rekening van de fractie te laten komen; aldus aangenomen De straatacties lijken krap begroot, maar veel materiaal komt uit de Centrale Stad. De post Onvoorzien wordt mager bevonden, deze wordt verhoogd tot 1250 euro. Jan Verjaal: als we deze begroting veranderen, moet het terugkomen in de afdelingsbegroting. Over Europese verkiezingen 2014: Zuid sluit zich aan bij de landelijke campagne. Michiel Mulder: De VVD en Cor van Zadelhoff (vastgoedhandelaar) gaan er hard in met het referendum afschaffing erfpacht (tegelijk met de Europese Verkiezingen). Zij hebben daartoe commerciële bureaus ingehuurd. Is 1000 euro dan genoeg voor de Europese campagne? Een belangrijk deel van deze strijd wordt gevoerd in Zuid door de VVD. Jan Verjaal stelt voor om in de afdelingsbegroting een P.M.-post op te nemen voor het referendum. De afdelings- en campagnebegrotingen worden met bovengenoemde wijzigingen aangenomen: de onttrekking aan de reserve zal in 2014 daardoor ruim euro bedragen. WIM GONGGRIJP BEDANKT! Na een koffiepauze bedankt Fred Cohen Wim Gonggrijp voor zijn enorme inzet voor de partij, congres, bestuur, verenigingsraad. Wim bedankt de partij voor het vertrouwen en ontvangt een boeket en een ter plekke door Petra Urban getekend portret. 3,5 JAAR STADSDEELPOLITIEK IN ZUID Egbert de Vries blikt terug op de afgelopen stadsdeelperiode, waarin hij de enige PvdAwethouder was tussen 4 rechtse rakkers. Toch was er een goede samenwerking. Het stuk van zijn hand over 3.5 jaar stadsdeelpolitiek in Zuid wordt meegenomen naar het voorzittersoverleg en eventueel op de site gezet. Het wordt gewaardeerd dat een volksvertegenwoordiger zich verantwoordt, zo staat het ook in de statuten en reglementen. GEMEENTERAADSKANDIDATEN STELLEN ZICH VOOR Tenslotte krijgen de kandidaat-gemeenteraadsleden afkomstig uit Zuid de gelegenheid zich te presenteren. Ilham Saadi, juriste, is van plan zich vooral te richten op jeugdwerkloosheid.. Cobie Groenendijk, psychiater, wil zich sterk maken voor jeugdzorg. Michiel Mulder zittend raadslid met als specialiteit financiën en woningmarkt verzoekt steun om hem in de ALV van 29 november in de gelegenheid te stellen zijn werk in gemeenteraad voort te zetten. Marijn van Ballegooijen wijst op de capaciteiten en verdiensten van Cobie en Michiel, en vraagt om steun voor hen in de ALV van 29 november, waar de lijst definitief wordt vastgesteld. Hierna wordt de vergadering rond uur gesloten. Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

4 Kandidaatstelling Bestuurscommissieverkiezingen 19 maart 2014 Inleiding Het bestuur dankt Duco Adema, Coby Admiraal, Bea Irik (voorzitter), Erik Jurgens en Anne de Rooij voor het door hen verrichtte werk en de zorgvuldige wijze waarop zij de opdracht van het bestuur hebben uitgevoerd. Verantwoording van het proces tot nu toe Dertien leden van de afdeling hebben zich binnen de gestelde termijn gekandideerd, waarvan één als kandidaat-lijsttrekker. Na de sluitingstermijn is nog één kandidaatstelling ontvangen, die niet in behandeling is genomen. Eén kandidaat heeft zich al snel teruggetrokken. De commissie heeft gesprekken gevoerd met alle twaalf kandidaten. De opdracht zoals besproken in de ALV van 28 maart 2013 en het rapport van de commissie vormden de uitgangspunten voor het bestuur bij de opstelling van de lijst. Na overleg met de commissie en de huidige deelraadsfractievoorzitter / kandidaat-lijsttrekker heeft het bestuur een concept-lijst opgesteld. Alle twaalf overgebleven kandidaten zijn op de lijst geplaatst. Er is dus geen alfabetische lijst van niet geplaatsten. Direct na het samenstellen van de concept-lijst zijn alle kandidaten telefonisch geïnformeerd over hun plaats op die lijst. Eén lid heeft zich vervolgens teruggetrokken. Het bestuur heeft daarna conform de PvdA-reglementen Eddy Linthorst, die zich als lijstduwer bij het bestuur had aangemeld, aan de lijst toegevoegd. Het resultaat is de ontwerp-kandidatenlijst die op 7 november is gepresenteerd. Volgende stap in het proces De ontwerp-kandidatenlijst wordt op 12 december behandeld in de algemene ledenvergadering. Dat gebeurt na het opstellen en goedkeuren van het verkiezingsprogramma, zodat kandidaten eventueel een voorbehoud kunnen maken bij punten in het programma. De lijst wordt plaats voor plaats door de ALV vastgesteld. Voor iedere plaats op de lijst kunnen tegenkandidaten gesteld worden. Voorstanders van beide kandidaten kunnen 'hun' kandidaat aanprijzen, waarna schriftelijk wordt gestemd. Alleen zij die op de ontwerpkandidatenlijst voorkomen kunnen als tegenkandidaat gesteld worden. Er wordt schriftelijk gestemd. De aldus vastgestelde kandidatenlijst is definitief. De ontwerp-kandidatenlijst: 1 Marijn van Ballegooijen 2 Flora Breemer 3 Estella Heesen 4 Nisan Sarican 5 Daan Sajet 6 Vincent de Kom 7 Nienke Torensma 8 Loes Knotter 9 Micha Lubbers 10 Ilham Saadi 11 Brahim Abid 12 Eddy Linthorst Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

5 Toelichting per kandidaat 1 Marijn van Ballegooijen, kandidaat-lijsttrekker (1977) Marijn is een aimabel, intelligent,betrouwbaar en gedreven lid van de Partij van de Arbeid. In de afgelopen vier jaar heeft hij bewezen de moeilijke positie van fractievoorzitter van een coalitiepartij moeiteloos te kunnen vervullen. Hij is een sociaaldemocraat pur sang, heeft een sterk netwerk in het stadsdeel. Onder zijn leiderschap zijn de lijnen tussen fractie en bewoners korter geworden. Marijn kent zijn dossiers en weet voor de partij in het politieke onderhandelspel resultaten binnen te halen. Hij heeft oog voor de korte en lange termijn. 2 Flora Breemer (1981) Flora is van jongs af aan doordrongen van het besef dat de publieke zaak van wezensbelang is. Haar loopbaan ligt in het onderwijs, haar passie in de lokale politiek. Als duo-raadslid heeft zij zich de aflopen 4 jaar ingezet voor de bewoners van Zuid. Zij is goed in de contacten met andere fracties. Zij zoekt bewoners op 3 Estella Heesen (1963) Estella is een uitgesproken sociaaldemocraat en volksvertegenwoordiger. Als deelraadslid in Zuideramstel en als assistent van de huidige fractie heeft zij hechte wortels in het stadsdeel en een ruime politiek-praktische ervaring. Voeling houden met bewoners en instellingen in het stadsdeel is haar grote kracht. Je ziet haar op straat. Als teamspeler en harde werker heeft zij zich onmisbaar gemaakt. 4 Nisan Sarican (1977) Nisan is een uitstekende vertolker van het sociaaldemocratische gedachtegoed; dat zal de fractie zowel in de bestuurscommissie als in contact met bewoners goed van pas komen. Hij zal goed verbindingen kunnen leggen met organisaties in het stadsdeel. Ook zal hij zeer geschikt zijn om de werkzaamheden van de fractie als mogelijk fractiesecretaris in goede banen te leiden. 5 Daan Sajet (1941) Met een voor zijn leeftijd niet vanzelfsprekende passie zet Daan zich in voor de Amsterdammer en de Amsterdamse sociaal democratie. Daan was in het verleden gemeenteraadslid en de afgelopen vier jaar duo-raadslid in Zuid. Ook als lid van het stedelijk ouderennetwerk PvdA realiseert hij zijn politieke idealen. Zijn inzet ligt vooral op het sociale terrein. Daan weet resultaten te boeken. 6 Vincent de Kom (1990) Vincent is hét jonge talent van de PvdA Zuid. Hij doet de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en is sinds een jaar actief in de afdeling als lid van het ombudsteam en als bestuurlid. Gedreven, met oog voor kansarme Amsterdammers. Hij heeft een heldere presentatie, is een begaafd communicator en inspirator en zal als licht activistisch opvolger een steun en toeverlaat voor de fractie zijn. 7 Nienke Torensma (1986) Nienke Torensma studeert bestuurskunde en is op jonge leeftijd al een bekend gezicht in de PvdA. Eerder was ze actief in de PvdA Assen en sinds een paar jaar is ze te vinden bij de PvdA in Amsterdam. Nienke weet haar inhoudelijke kennis te combineren met een grote hoeveelheid enthousiasme en energie, en zal de fractie hiermee op een goede wijze kunnen ondersteunen. 8 Loes Knotter (1975) Loes Knotter werkt als onafhankelijk management consultant met een focus op energie en communicatie. Afkomstig uit een rood nest was zij actief in de PvdA Bos en Lommer en in Rotterdam. Ook was zij twee jaar wethoudersassistent in de Stopera. Zij brengt kennis en ervaring op het gebied van teambuilding mee. Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

6 9 Micha Lubbers (1985) Micha Lubbers werkt bij de Provincie Noord-Holland, is oprichter van de opiniesite Stuuf en organiseert duurzaamheidscafés in Amsterdam. Hij is al een aantal jaren actief in zowel de PvdA als de JS. Micha is inhoudelijk sterk, zijn kracht ligt het schrijven van opiniestukken en het voeren van inhoudelijk debat. 10 Ilham Saadi (1982) Ilham Saadi is een intelligente, welbespraakte juriste, werkzaam in het bedrijfsleven.sinds kort is zij actief in de partij. Zij wil zich inzetten voor haar woonomgeving. Ilham is ook kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad. 11 Brahim Abid (1974) Lijstduwer. Brahim Abid is een gewaardeerd deelraadslid, en werkt als hoofd van het fractiebureau van de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Brahim is ook kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad. 12 Eddy Linthorst (1950) De tweede lijstduwer. Eddy heeft een lange geschiedenis als partijman, raadslid en stadsdeelbestuurder in de Pijp, Oud Zuid en Zuid. Hij mikt niet op een lidmaatschap van de fractie, maar geeft evenals Brahim Abid als lijstduwer aan hoe belangrijk hij het goed functioneren van de bestuurscommissie vindt. Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid

Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid PvdA afdeling Amsterdam Zuid Van Nijenrodeweg 750 1082 JG Amsterdam tel 0654 941 959 e-mail zuidamsterdam@pvdanl Amsterdam, 14 maart 2014 Geachte leden, Uitnodiging ledenvergadering op 24 maart 2014 Het

Nadere informatie

Werkplan 2015. PvdA. Afdeling Amsterdam Zuid

Werkplan 2015. PvdA. Afdeling Amsterdam Zuid Werkplan 2015 PvdA Afdeling Amsterdam Zuid 1 Inhoudsopgave 1. Ambities en doelen 2015 Inleiding 3 Speerpunten 3/4 Activistische afdeling 4 Debatpartij Debat, themabijeenkomsten, politiek café 4/5 Lokale

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid

Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid PvdA afdeling Amsterdam Zuid Kromme Mijdrechtstraat 86 2h 1079 LC Amsterdam tel. 06512 218757 e-mail: zuid.amsterdam@pvda.nl Amsterdam, 17 maart 2015 Geachte leden, Uitnodiging ledenvergadering op 26 maart

Nadere informatie

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder VOORBEREIDINGEN: 01-06-2017. 01-06-2017 01-06-2017 Het afdelingsbestuur legt op de afdelingsvergadering ter vaststelling voor: voorstel tot deelname

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 1 Inleiding Dit jaarverslag 2014 van de PvdA Amsterdam West blikt terug op de activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar. Het raakt alle onderdelen van de afdeling.

Nadere informatie

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Toelichting Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Verkiezing Gemeenteraad 2014 Dit is het definitief overzicht van de uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezing 2014. Door de verwerking van nagekomen

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN

AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN 2018 Dit schema is opgesteld op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij en beschrijft de formele

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV Amsterdam Centrum Jaarrekening 2014 Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV 1 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het financieel jaarverslag over 2014 van de afdeling Amsterdam Centrum van

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Profielen voor PvdA ers in bestuurscommissie A dam West

Profielen voor PvdA ers in bestuurscommissie A dam West Profielen voor PvdA ers in bestuurscommissie A dam West De PvdA in Amsterdam West is op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen voor de bestuurscommissie waarvoor inwoners op 19 maart 2014 hun

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015.

Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015. Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015. Toelichting op de kandidatenlijst: De ledenvergadering heeft de kandidaatstellingscommissie vastgesteld,

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Rotterdam Transparant

Rotterdam Transparant Politieke Vereniging Rotterdam Transparant JAARREKENING 2013 Rotterdam Transparant Vlut 2 6035 PJ Ospel E-mail: contact@rotterdamtransparant.nl Website: www.rotterdamtransparant.nl INHOUDSOPGAVE Algemene

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN Artikel 1 1. Met afdeling wordt bedoeld de afdeling GroenLinks in Súdwest-Fryslân (SWF), bestaande uit leden woonachtig in deze gemeente. 2.

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

(EXACT INVULLEN ZOALS GEREGISTREERD BIJ DE GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE (GBA)

(EXACT INVULLEN ZOALS GEREGISTREERD BIJ DE GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE (GBA) INTERNE BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING PROVINCIALE STATEN zoals bedoeld in artikel 1.28 lid 3 en artikel 6.5 lid 4 van de Reglementen van de Partij van de Arbeid DE ONDERGETEKENDE, (EXACT INVULLEN

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Werkplan bestuur 2012

Werkplan bestuur 2012 Afdeling Zeist. Werkplan bestuur 2012 Inleiding Dit werkplan is de onderbouwing voor de werkzaamheden en activiteiten van het bestuur in 2012. Afgelopen jaar zijn de provinciale verkiezingen geweest. De

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Plan van aanpak samengaan van PvdA-afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek Datum: 2 juni 2017 Door: Paul Kubben en Marijke Clerx Status: Definitief

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

procedure en proces open voorverkiezing van de PvdA Amsterdam 2013

procedure en proces open voorverkiezing van de PvdA Amsterdam 2013 procedure en proces open voorverkiezing van de PvdA Amsterdam 2013 Amsterdam, 12 mei 2013 vast te stellen op de ALV van 22 mei 2013 Inleiding Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 maart jl. hebben

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Notulen ALV 6 oktober 2016 GroenLinks Amsterdam

Notulen ALV 6 oktober 2016 GroenLinks Amsterdam Notulen ALV 6 oktober 2016 GroenLinks Amsterdam Start 20:05 in de Brakke Grond, Amsterdam onder voorzitterschap van Tania Barkhuis opkomst: +/- 60 leden Enkele punten vooraf van de secretaris: De meeste

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

uishoudelijk eglement

uishoudelijk eglement uishoudelijk eglement an de SP mei 2009 2 mei 2009 Huishoudelijk reglement van de SP 4 Huishoudelijk reglement van de SP Inhoudsopgave 1. Lidmaatschap 6 2. Contributie 6 3. Oprichting, opheffing en begrenzing

Nadere informatie

Afdelingsreglement Amsterdam en Deelafdelingen Vastgesteld op de afdelingsvergadering van Amsterdam op 25 september

Afdelingsreglement Amsterdam en Deelafdelingen Vastgesteld op de afdelingsvergadering van Amsterdam op 25 september Afdelingsreglement Amsterdam en Deelafdelingen Vastgesteld op de afdelingsvergadering van Amsterdam op 25 september Artikel 1 Definities 1. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde

Nadere informatie

PvdA afdeling Leidschendam-Voorburg

PvdA afdeling Leidschendam-Voorburg PvdA afdeling Leidschendam-Voorburg Profielschets PvdA-LV Gemeenteraad 2014-2018 ten behoeve van de Adviescommissie Kandidaatstelling (ACK) vastgesteld in de ALV 25 maart 2013 Deze notitie bevat de profielschetsen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld Notulen Algemene Leden Vergadering GroenLinks Amsterdam 25-09-2014 Opening Marieke, Andree en Yvette hebben zich afgemeld Vaststellen van de agenda. De agenda is aangenomen Vaststellen van de notulen van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING STATUTEN GROENLINKS met amendementen, zoals aanvaard op het congres van 7 februari 2015 HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Artikel 1. Naam, zetel 1. De vereniging draagt de naam: GroenLinks. 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

voorstellen voor alv 1. Afgevaardigden congres en politieke ledenraad Margreet Elings

voorstellen voor alv 1. Afgevaardigden congres en politieke ledenraad Margreet Elings voorstellen voor alv 1. Afgevaardigden congres en politieke ledenraad Margreet Elings Wie vertegenwoordigen West in het congres en de politieke ledenraad? De leden van de afdeling besluiten daar op 30

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort Preambule Dit reglement is gemaakt voor de D66-leden van de afdeling Amersfoort. D66 is een ledenpartij. Op alle niveaus binnen de partij landelijk, regionaal en afdeling bepalen de leden met elkaar wat

Nadere informatie

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Aanbeveling 1: Er moet nu worden doorgepakt met het hervormen van de partijorganisatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ALV 27-01-2015 4. Verantwoording bestuur 2014-2015 5. Halfjaarrekening 2015 6. Verkiezen nieuw bestuur 7. Sluiting Agenda

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

UISHOUDELIJK EGLEMENT

UISHOUDELIJK EGLEMENT UISHOUDELIJK EGLEMENT mei 2017 2 INHOUD 1. LIDMAATSCHAP 5 2. CONTRIBUTIE 5 3. OPRICHTING, OPHEFFING EN BEGRENZING VAN AFDELINGEN 5 4. DE LEDENVERGADERING 5 5. HET AFDELINGSBESTUUR 6 6. DE REGIOCONFERENTIE

Nadere informatie

Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten

Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten PvdA Afdeling Houten Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten 21 maart 2018 Vast te stellen 26.01.2017 1 Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen 2018 liggen in het verschiet. Het organiseren en

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Aan: alle PvdA leden in Amsterdam noord mei 2013

Aan: alle PvdA leden in Amsterdam noord mei 2013 Aan: alle PvdA leden in Amsterdam noord mei 2013 Betreft: kandidaatstelling gemeenteraad en stadsdeelraad Beste leden, Op 19 maart 2014 vinden de verkiezingen plaats van gemeenteraad en bestuurscommissies

Nadere informatie

Afdelingsreglement D66 Zwolle

Afdelingsreglement D66 Zwolle Artikel 1 Definities a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement van de landelijke Partij. b. In dit reglement gelden de definities zoals

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag2016

Financieel Jaarverslag2016 Financieel Jaarverslag 2016 Utrecht, maart 2017 1 1. Inleiding In het jaar 2016 waren er geen verkiezingen. Dit heeft zich weerspiegeld in het financieel gebied. Financieel gezien is 2016 een jaar zonder

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

De afdeling aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen.

De afdeling aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen. Bronckhorst blad 1/7 Reglement CDA afdeling Bronckhorst I Naam, zetel en werkgebied Artikel 1 1. De gemeentelijke afdeling is het verband van het Christen Democratisch Appèl, hierna te noemen CDA, binnen

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom

versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom Aanleiding In 2009 is de nieuwe structuur van het NSPS geformaliseerd Nu deze structuur min of meer is gesetteld, is het moment om te inventariseren

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Amsterdam Transparant Staalmeesterslaan 61 1057 NK Amsterdam Tel. 020-6186085 E-mail: contact@amsterdamtransparant.com Website: www.amsterdamtransparant.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering GroenLinks Amsterdam 9 februari 2017, Meevaart, Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering GroenLinks Amsterdam 9 februari 2017, Meevaart, Amsterdam Bij de start zijn er 49 leden aanwezig. Voorzitter: Tania Barkhuis, Notulist: Joeri van der Hoff en Mette Raaphorst. Welkom Tania opent de vergadering om 20:00, heet de leden welkom en stelt het bestuur

Nadere informatie

Uitkomst van de Enquête

Uitkomst van de Enquête Uitkomst van de Enquête Naar aanleiding van het rapport tussen leden en leiders heeft de commissie Noten een enquête uit gestuurd waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Minuut stilte Marjolein Moorman krijgt het woord om samen met de leden een moment stil te staan bij de aanslag in Brussel.

Minuut stilte Marjolein Moorman krijgt het woord om samen met de leden een moment stil te staan bij de aanslag in Brussel. Algemene Ledenvergadering 22 maart 2016 conceptverslag, ter vaststelling tijdens ALV juni 2016 Herman Wiersema opent de ledenvergadering. Minuut stilte Marjolein Moorman krijgt het woord om samen met de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN

DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN Alkmaar, 10 december 2015 Geacht bestuur en fractie, De lokale partijen hebben in onze democratische rechtstaat een zeer belangrijke functie.

Nadere informatie

PvdA Amsterdam, 7 mei 2012

PvdA Amsterdam, 7 mei 2012 PvdA Amsterdam, 7 mei 2012 Ten geleide Voor de Partij van de Arbeid geldt wet en regel én onze eigen moraal van soberheid en dienstbaarheid. In ons dagelijks politiek handelen laten wij ons daar door leiden.

Nadere informatie

Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Leiden

Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Leiden Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Leiden Voorwoord Voor je ligt het informatiepakket dat de kandidatencommissie van GroenLinks Leiden heeft samengesteld

Nadere informatie

Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2015

Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2015 Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2015 Het campagnefonds is de gemeenschappelijke spaarpot voor de gemeentelijke verkiezingen eens in de 4 jaar. Het fungeert tevens als centrale verdeelrekening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie