Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid"

Transcriptie

1 PvdA afdeling Amsterdam Zuid Van Nijenrodeweg JG Amsterdam tel Retouradres: NL 1082 JG, 750 «gesl1» «vrl» «tus» «ach» «str» «hsn»«hsn_r» «pc» «wpl» Amsterdam, 25 november 2013 Uitnodiging ledenvergadering op 12 december 2013 Beste «gesl2» «tus» «ach», Het bestuur van de afdeling Zuid nodigt U graag uit voor een algemene ledenvergadering (ALV) op 12 december om 20:00 uur in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 155. Agenda 1) Opening 2) Mededelingen 3) Verslag van de ALV van 20 november (pag. 2 3) 4) Verkiezingsprogramma Zuid 2014 (volgt) 5) Afdrachtregeling Bestuurscommissieleden (volgt) 6) Kandidaatstelling Bestuurscommissieverkiezingen 2014 (pag. 4 6) 7) Rondvraag Wij zien u graag in groten getale op 12 december. Met vriendelijke groet, Fred Cohen, voorzitter Bijlagen Verslag van de ALV van 20 november Ontwerp-kandidatenlijst Zuid De overige stukken ontvangt u met de uitnodiging in begin december Kandidaatstelling Gemeenteraad op 29 november De PvdA-kandidatenlijst voor de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Amsterdamse Algemene Ledenvergadering van 29 november om 20:00 uur in het Sint Nicolaaslyceum, hoek Beethovenstraat / Prinses Irenestraat, tram 5, bus 65 Komt allen!. Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

2 Conceptverslag ALV PvdA Zuid 20 november 2013 Aanwezig 28 leden, waarvan enkelen later. Berichten van verhindering werd ontvangen van Brahim Abid, Coby Admiraal, Gerard Eijkelenboom en Gerrit Spekkers. Opening Technisch voorzitter Nisan Sarican opent om 20:15 de vergadering en heet allen hartelijk welkom. MEDEDELINGEN Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. VERSLAG ALV VAN 25 APRIL Zonder wijzigingen goedgekeurd. AFDELINGSWERKPLAN 2014 Fred Cohen geeft een toelichting: Het is eigenlijk een voortzetting van het beleid van Een krachtige bestuurscommissie is een kernpunt, hoewel we nog niet precies weten wat de bevoegdheden zullen zijn. Wat betreft actieve leden: we hebben geprobeerd veel mensen te betrekken bij het verkiezingsprogramma, maar dat was toch niet eenvoudig en de vraag is of het een volgende keer weer zo moet. Jurriaan Fransman: In het rapport van Han Noten over ledendemocratie wordt voorgesteld de leden via internet in de besluitvorming te betrekken. Is het een idee dit op lokaal niveau in Zuid uit te proberen, bijvoorbeeld met een volgend verkiezingsprogramma? Interessant idee. Marijn van Ballegooijen: De bestuurscommissies moeten de ogen en oren van het stadsdeel worden, maar dat wordt moeilijk met straks waarschijnlijk 3 mensen van de PvdA in de commissie, nu zijn het er 10 in de fractie. De bestuurscommissie heeft straks mensen nodig die meehelpen, leden die als vrijwilliger willen bijspringen. Men wil toch graag duoraadsleden, maar dit kan nog afgeschoten worden door minister Plasterk (opm. Fred Cohen). Jan Verjaal: voorstel interactieve ledendemocratie opnemen in werkplan. In februari komen er statutenwijzigingen, daar zitten nieuwe mogelijkheden in. Hiermee wordt het werkplan aangenomen. AFDELINGSBEGROTING Martijn Meeter, penningmeester: De begroting 2014 is grotendeels gelijk aan die van 2013, behalve 1 enorme kostenpost: de campagne. De vergoeding voor politici gaat omlaag: er zullen er minder zijn met ook nog eens een kleinere vergoeding. We zitten nog steeds met een groot overschot: afdracht partijbestuur omlaag. De Stem van Rood Zuid wordt nu digitaal uitgebracht, dat is veel goedkoper. De grootste kostenpost is de campagne: euro, van het partijbureau en de rest zelf gespaard. Verwachte reserves: we hopen eindelijk in te teren. Er zijn veel schandalen over afdelingen met een begrotingsoverschot. Is het in Zuid goed geregeld? Fraude is erg makkelijk, moeten we daarom onze spaarpot teruggeven aan de Partij? Het geld is immers van de Partij als geheel. Laten we eerst kijken hoe het met de bestuurscommissie gaat en ter bescherming een extra handtekening instellen voor grote bedragen. Jan Verjaal, uit de Verenigingsraad: Partijbureau en -bestuur streven ernaar de contributie aan afdelingen te verlagen en dan te werken met een activiteitenfonds: als je als afdeling iets wilt doen, kun je het daar aanvragen. Vanaf 2015 minder geld vanuit Partijbestuur en bij uitgaven boven een bepaald bedrag een extra handtekening. Voor het terugstorten van geld Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

3 zijn statuten- en reglementswijzigingen nodig, daar wordt over nagedacht. Er gaat strenger gecontroleerd worden, bijvoorbeeld checklist kascommissie. CAMPAGNEBEGROTING Vincent de Kom, campagnecoördinator namens het bestuur: De 350 euro ouderencommissie zit in thematische vergaderingen werkgroepen. Over de glossy (huis-aan-huis-blad, 8 pagina's Centrale Stad en 8 pagina's Zuid), stuks begroot. Marijn van Ballegooijen stelt voor om euro uit te trekken, dit is dan inclusief bezorgkosten. Dit voorstel wordt aangenomen door de vergadering. Over de afdelingsborrel op 19 maart: Na pleidooi van Ben Manassen: bedrag verhogen van 300 naar 500 euro: aangenomen. Voor filmpjes en infographics is geen post opgenomen. Hiervoor 500 euro uittrekken, wordt aangenomen. Marijn stelt voor om de 1000 euro voor politieke cafe's voor rekening van de fractie te laten komen; aldus aangenomen De straatacties lijken krap begroot, maar veel materiaal komt uit de Centrale Stad. De post Onvoorzien wordt mager bevonden, deze wordt verhoogd tot 1250 euro. Jan Verjaal: als we deze begroting veranderen, moet het terugkomen in de afdelingsbegroting. Over Europese verkiezingen 2014: Zuid sluit zich aan bij de landelijke campagne. Michiel Mulder: De VVD en Cor van Zadelhoff (vastgoedhandelaar) gaan er hard in met het referendum afschaffing erfpacht (tegelijk met de Europese Verkiezingen). Zij hebben daartoe commerciële bureaus ingehuurd. Is 1000 euro dan genoeg voor de Europese campagne? Een belangrijk deel van deze strijd wordt gevoerd in Zuid door de VVD. Jan Verjaal stelt voor om in de afdelingsbegroting een P.M.-post op te nemen voor het referendum. De afdelings- en campagnebegrotingen worden met bovengenoemde wijzigingen aangenomen: de onttrekking aan de reserve zal in 2014 daardoor ruim euro bedragen. WIM GONGGRIJP BEDANKT! Na een koffiepauze bedankt Fred Cohen Wim Gonggrijp voor zijn enorme inzet voor de partij, congres, bestuur, verenigingsraad. Wim bedankt de partij voor het vertrouwen en ontvangt een boeket en een ter plekke door Petra Urban getekend portret. 3,5 JAAR STADSDEELPOLITIEK IN ZUID Egbert de Vries blikt terug op de afgelopen stadsdeelperiode, waarin hij de enige PvdAwethouder was tussen 4 rechtse rakkers. Toch was er een goede samenwerking. Het stuk van zijn hand over 3.5 jaar stadsdeelpolitiek in Zuid wordt meegenomen naar het voorzittersoverleg en eventueel op de site gezet. Het wordt gewaardeerd dat een volksvertegenwoordiger zich verantwoordt, zo staat het ook in de statuten en reglementen. GEMEENTERAADSKANDIDATEN STELLEN ZICH VOOR Tenslotte krijgen de kandidaat-gemeenteraadsleden afkomstig uit Zuid de gelegenheid zich te presenteren. Ilham Saadi, juriste, is van plan zich vooral te richten op jeugdwerkloosheid.. Cobie Groenendijk, psychiater, wil zich sterk maken voor jeugdzorg. Michiel Mulder zittend raadslid met als specialiteit financiën en woningmarkt verzoekt steun om hem in de ALV van 29 november in de gelegenheid te stellen zijn werk in gemeenteraad voort te zetten. Marijn van Ballegooijen wijst op de capaciteiten en verdiensten van Cobie en Michiel, en vraagt om steun voor hen in de ALV van 29 november, waar de lijst definitief wordt vastgesteld. Hierna wordt de vergadering rond uur gesloten. Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

4 Kandidaatstelling Bestuurscommissieverkiezingen 19 maart 2014 Inleiding Het bestuur dankt Duco Adema, Coby Admiraal, Bea Irik (voorzitter), Erik Jurgens en Anne de Rooij voor het door hen verrichtte werk en de zorgvuldige wijze waarop zij de opdracht van het bestuur hebben uitgevoerd. Verantwoording van het proces tot nu toe Dertien leden van de afdeling hebben zich binnen de gestelde termijn gekandideerd, waarvan één als kandidaat-lijsttrekker. Na de sluitingstermijn is nog één kandidaatstelling ontvangen, die niet in behandeling is genomen. Eén kandidaat heeft zich al snel teruggetrokken. De commissie heeft gesprekken gevoerd met alle twaalf kandidaten. De opdracht zoals besproken in de ALV van 28 maart 2013 en het rapport van de commissie vormden de uitgangspunten voor het bestuur bij de opstelling van de lijst. Na overleg met de commissie en de huidige deelraadsfractievoorzitter / kandidaat-lijsttrekker heeft het bestuur een concept-lijst opgesteld. Alle twaalf overgebleven kandidaten zijn op de lijst geplaatst. Er is dus geen alfabetische lijst van niet geplaatsten. Direct na het samenstellen van de concept-lijst zijn alle kandidaten telefonisch geïnformeerd over hun plaats op die lijst. Eén lid heeft zich vervolgens teruggetrokken. Het bestuur heeft daarna conform de PvdA-reglementen Eddy Linthorst, die zich als lijstduwer bij het bestuur had aangemeld, aan de lijst toegevoegd. Het resultaat is de ontwerp-kandidatenlijst die op 7 november is gepresenteerd. Volgende stap in het proces De ontwerp-kandidatenlijst wordt op 12 december behandeld in de algemene ledenvergadering. Dat gebeurt na het opstellen en goedkeuren van het verkiezingsprogramma, zodat kandidaten eventueel een voorbehoud kunnen maken bij punten in het programma. De lijst wordt plaats voor plaats door de ALV vastgesteld. Voor iedere plaats op de lijst kunnen tegenkandidaten gesteld worden. Voorstanders van beide kandidaten kunnen 'hun' kandidaat aanprijzen, waarna schriftelijk wordt gestemd. Alleen zij die op de ontwerpkandidatenlijst voorkomen kunnen als tegenkandidaat gesteld worden. Er wordt schriftelijk gestemd. De aldus vastgestelde kandidatenlijst is definitief. De ontwerp-kandidatenlijst: 1 Marijn van Ballegooijen 2 Flora Breemer 3 Estella Heesen 4 Nisan Sarican 5 Daan Sajet 6 Vincent de Kom 7 Nienke Torensma 8 Loes Knotter 9 Micha Lubbers 10 Ilham Saadi 11 Brahim Abid 12 Eddy Linthorst Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

5 Toelichting per kandidaat 1 Marijn van Ballegooijen, kandidaat-lijsttrekker (1977) Marijn is een aimabel, intelligent,betrouwbaar en gedreven lid van de Partij van de Arbeid. In de afgelopen vier jaar heeft hij bewezen de moeilijke positie van fractievoorzitter van een coalitiepartij moeiteloos te kunnen vervullen. Hij is een sociaaldemocraat pur sang, heeft een sterk netwerk in het stadsdeel. Onder zijn leiderschap zijn de lijnen tussen fractie en bewoners korter geworden. Marijn kent zijn dossiers en weet voor de partij in het politieke onderhandelspel resultaten binnen te halen. Hij heeft oog voor de korte en lange termijn. 2 Flora Breemer (1981) Flora is van jongs af aan doordrongen van het besef dat de publieke zaak van wezensbelang is. Haar loopbaan ligt in het onderwijs, haar passie in de lokale politiek. Als duo-raadslid heeft zij zich de aflopen 4 jaar ingezet voor de bewoners van Zuid. Zij is goed in de contacten met andere fracties. Zij zoekt bewoners op 3 Estella Heesen (1963) Estella is een uitgesproken sociaaldemocraat en volksvertegenwoordiger. Als deelraadslid in Zuideramstel en als assistent van de huidige fractie heeft zij hechte wortels in het stadsdeel en een ruime politiek-praktische ervaring. Voeling houden met bewoners en instellingen in het stadsdeel is haar grote kracht. Je ziet haar op straat. Als teamspeler en harde werker heeft zij zich onmisbaar gemaakt. 4 Nisan Sarican (1977) Nisan is een uitstekende vertolker van het sociaaldemocratische gedachtegoed; dat zal de fractie zowel in de bestuurscommissie als in contact met bewoners goed van pas komen. Hij zal goed verbindingen kunnen leggen met organisaties in het stadsdeel. Ook zal hij zeer geschikt zijn om de werkzaamheden van de fractie als mogelijk fractiesecretaris in goede banen te leiden. 5 Daan Sajet (1941) Met een voor zijn leeftijd niet vanzelfsprekende passie zet Daan zich in voor de Amsterdammer en de Amsterdamse sociaal democratie. Daan was in het verleden gemeenteraadslid en de afgelopen vier jaar duo-raadslid in Zuid. Ook als lid van het stedelijk ouderennetwerk PvdA realiseert hij zijn politieke idealen. Zijn inzet ligt vooral op het sociale terrein. Daan weet resultaten te boeken. 6 Vincent de Kom (1990) Vincent is hét jonge talent van de PvdA Zuid. Hij doet de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en is sinds een jaar actief in de afdeling als lid van het ombudsteam en als bestuurlid. Gedreven, met oog voor kansarme Amsterdammers. Hij heeft een heldere presentatie, is een begaafd communicator en inspirator en zal als licht activistisch opvolger een steun en toeverlaat voor de fractie zijn. 7 Nienke Torensma (1986) Nienke Torensma studeert bestuurskunde en is op jonge leeftijd al een bekend gezicht in de PvdA. Eerder was ze actief in de PvdA Assen en sinds een paar jaar is ze te vinden bij de PvdA in Amsterdam. Nienke weet haar inhoudelijke kennis te combineren met een grote hoeveelheid enthousiasme en energie, en zal de fractie hiermee op een goede wijze kunnen ondersteunen. 8 Loes Knotter (1975) Loes Knotter werkt als onafhankelijk management consultant met een focus op energie en communicatie. Afkomstig uit een rood nest was zij actief in de PvdA Bos en Lommer en in Rotterdam. Ook was zij twee jaar wethoudersassistent in de Stopera. Zij brengt kennis en ervaring op het gebied van teambuilding mee. Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

6 9 Micha Lubbers (1985) Micha Lubbers werkt bij de Provincie Noord-Holland, is oprichter van de opiniesite Stuuf en organiseert duurzaamheidscafés in Amsterdam. Hij is al een aantal jaren actief in zowel de PvdA als de JS. Micha is inhoudelijk sterk, zijn kracht ligt het schrijven van opiniestukken en het voeren van inhoudelijk debat. 10 Ilham Saadi (1982) Ilham Saadi is een intelligente, welbespraakte juriste, werkzaam in het bedrijfsleven.sinds kort is zij actief in de partij. Zij wil zich inzetten voor haar woonomgeving. Ilham is ook kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad. 11 Brahim Abid (1974) Lijstduwer. Brahim Abid is een gewaardeerd deelraadslid, en werkt als hoofd van het fractiebureau van de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Brahim is ook kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad. 12 Eddy Linthorst (1950) De tweede lijstduwer. Eddy heeft een lange geschiedenis als partijman, raadslid en stadsdeelbestuurder in de Pijp, Oud Zuid en Zuid. Hij mikt niet op een lidmaatschap van de fractie, maar geeft evenals Brahim Abid als lijstduwer aan hoe belangrijk hij het goed functioneren van de bestuurscommissie vindt. Uitnodiging ALV PvdA Zuid 12 december / 6

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS

ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS Ontspoort nummer 34 oktober 2008 ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS ALGEMENE LEDENVERGADERING DATUM: WOENSDAG 19 NOVEMBER PLAATS: STAYOKAY, TIMORPLEIN 21 AANVANG: 19:30

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

Partijblad van de PvdA afdeling Emmen. derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod. Agenda Algemene Ledenvergadering. In dit nummer : Deel 1: Algemeen deel

Partijblad van de PvdA afdeling Emmen. derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod. Agenda Algemene Ledenvergadering. In dit nummer : Deel 1: Algemeen deel Partijblad van de PvdA afdeling Emmen derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod Jaargang 16 - nummer 3 - November 2013 - www.pvdaemmen.nl In dit nummer : 1. Van de redactie 2. Colofoon 3. Voorwoord 3 Notulen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

3. 20.20 uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd)

3. 20.20 uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd) p/a Wim Vink D.C. Meesstraat 8 3201 RA Spijkenisse Spijkenisse/Bernisse Spijkenisse, 17 mei 2013 Aan de leden van de PvdA afdeling Spijkenisse/Bernisse Beste partijgenoten, Met onze brief van 22 april

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Rood. Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd. Michiel van Hulten:

Rood. Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd. Michiel van Hulten: Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 1 februari 2006 Michiel van Hulten: Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georganiseerd Feest in de Beurs van Berlage: 60 jaar PvdA

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Dit werk is mijn passie

Dit werk is mijn passie Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 4 juni 2006 Ondernemers over de PvdA Terug naar de emancipatie van de onderklasse De PvdA-ideeëntrein Trude Maas: We moeten het bedrijfsleven

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie