Studiegids. Studiejaar Masteropleiding. Leraar Nederlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Studiejaar 2015-2016. Masteropleiding. Leraar Nederlands"

Transcriptie

1 Studiegids Studiejaar Masteropleiding Leraar Nederlands september 2015

2 Disclaimer: Deze studiegids is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet 100 % worden ingestaan. U wordt verzocht de officiële en formeel vastgestelde documenten Opleidingsstatuut (OS) en Onderwijs- en Examenregeling (OER) te raadplegen waarin alle regelingen en curriculumzaken correct vermeld staan.

3 Inhoud A. ALGEMEEN DEEL Studeren bij het HMP, HAN Master Programma s Studiegids en opleidingsstatuut Omschrijving en profiel van de Master De educatieve Master Doel van de opleiding Competenties Visie op onderwijs: kennisontwikkeling en toepassing Het onderwijsprogramma (schets van het curriculum) Beoordeling en toetsing Professionalisering en tutor Beroepsprocedure Studentvoorzieningen Openingstijden gebouw HAN Masterprogramma s Receptie Secretariaat Voorzieningen in Arnhem en Nijmegen Examenaanvraag en afstuderen B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL MASTER NEDERLANDS Voor wie? Het vak Nederlands in het eerstegraadsgebied Toelating Titel Studieadvies Colleges en studiebelasting Studiekosten Kopieerkosten Studieprogramma Eindkwalificaties Vakcomponent Nederlands Opleidingsmodel en visie... 17

4 12. Docenten Master Nederlands Het curriculum voor cohort in één oogopslag Studiebegeleiding Algemene informatie over studiebegeleiding Specifieke invulling studiebegeleiding Campusdecaan Studenten met een handicap of chronische ziekte Vertrouwenspersonen Klachtencommissie grensoverschrijdend gedrag Ombudsman HAN Voorlichtingscentrum HAN ondernemersdesk HAN Centrum voor Ondernemerschap (CVO) Studentenvoorzieningen Openingstijden gebouw HAN Masterprogramma s Receptie Voorzieningen in Arnhem en Nijmegen Leermiddelen en ruimtelijke voorzieningen DEEL C BIJLAGEN Bijlage 1 Bekwaamheidseisen Docent Voorbereidend Hoger Onderwijs (VHO) (eerstegraads) (2004) Bijlage 2 Jaarkalender Master Leraar Nederlands Bijlage 2 Tripartiete contract... 96

5 STUDIEGIDS Master Leraar Nederlands A. Algemeen deel 1. Studeren bij het HMP, HAN Master Programma s Welkom Van harte welkom bij HMP, HAN Master Programma s. Allereerst voor de nieuwe studenten, die dit collegejaar aan de masteropleiding tot eerstegraadsdocent beginnen, maar natuurlijk ook de zittende masterstudenten die na de vakantie, hopelijk, uitgerust aan een nieuw studiejaar beginnen. Wij wensen iedereen heel veel succes en plezier met de studie. Een masteropleiding is niet niks. Die vraagt inspanning en doorzettingsvermogen. Maar na de eindstreep, wanneer u het getuigschrift heeft behaald, kunt u bevoegd het beroep van leraar in het eerstegraadsgebied uitoefenen. In het werkveld wachten ze op meer docenten en dan vooral op meer kwalitatief sterke docenten. Stel die verwachting niet teleur. Terecht dat u veel van HMP mag verwachten bij uw ontwikkeling tot die kwalitatief sterke docent, maar wij verwachten van u dat u zich proactief, ambitieus, innovatief, open, eerlijk en kritisch opstelt. Dat zijn de ingrediënten voor een verdiepende interessante studie en een goede vervolgstap in uw carrière in het onderwijs. Veel succes dit studiejaar! Ans Gielen, directeur HMP Arjen Speekenbrink, coördinator opleiding Master Leraar Nederlands 2. Studiegids en opleidingsstatuut In deze studiegids vindt u belangrijke informatie over de inhoud en organisatie van de opleiding. Deel A: algemene informatie over het onderwijs en de opleiding Deel B: specifieke informatie over de door u gekozen lerarenopleiding Deel C: bijlagen Naast deze studiegids is er ook een opleidingsstatuut. Het opleidingsstatuut is een formeel document over rechten en plichten als student aan de opleiding. Hierin vindt u de spelregels die horen bij een opleiding aan de HAN met betrekking tot thema s als toetsing en opleidingsorganisatie. Het opleidingsstatuut kunt u vinden op de elektronische leeromgeving van de opleiding (Han-Scholar). Zodra u student bent op deze opleiding, ontvangt u daarvoor een inlogcode. 3. Omschrijving en profiel van de Master Een Master of Education leidt op tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke leraren die adequaat functioneren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en die in staat zijn onderwijskundige vernieuwingen binnen hun vakgebied te leiden en vorm te geven. Hiervoor is een grote mate aan vakkennis, kennis van het doen van onderzoek en zijn de beginselen van leiderschapskwaliteiten nodig. 5

6 4. De educatieve Master 4.1 Doel van de opleiding De opleiding stelt zich te doel om ervaren tweedegraadsdocenten Nederlands op te leiden tot startbekwaam eerstegraadsdocent op masterniveau. Hiertoe biedt de opleiding een leeromgeving en curriculum dat studenten in staat stelt hun competenties verder te ontwikkelen tot dit niveau. Dit is nader uitgewerkt in de eindkwalificaties van de opleiding. Onder invloed van constructivistische opvattingen over kennisverwerving in het onderwijsleerproces wordt u gezien als zelfverantwoordelijke en actieve constructeur van kennis. De rol van docent is naast instructeur en kennisoverdrager ook begeleider/schoolbegeleider van het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling en beroepsoriëntatie van leerlingen. In het onderwijs aan educatieve Masters van de HAN worden de volgende pijlers gehanteerd, die u in iedere opleiding terug zult vinden: 1. Competenties 2. Kennisbasis 3. Dublindescriptoren 4.2 Competenties Ad. 1. Competenties De eindkwalificaties van de opleiding Master of Education zijn geformuleerd in termen van competenties. Onder een competentie verstaat de opleiding een combinatie van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes. Bij kennis gaat het om de vraag: weet u het? Bij competenties gaat het om de vraag: doet u het? Voor de docent voorbereidend hoger onderwijs (het oorspronkelijke eerstegraadsonderwijsgebied) gebruikt de opleiding de landelijk vastgestelde set competenties, die geconcretiseerd zijn in de vorm van kennis- en gedragsindicatoren. De onderstaande competenties zijn landelijk geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL), in 2012 opgegaan in de Onderwijscoöperatie: 1. interpersoonlijk competent 2. pedagogisch competent 3. vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. organisatorisch competent 5. competent in het samenwerken met collega s 6. competent in het samenwerken met de omgeving 7. competent in reflectie en ontwikkeling Ad. 2. Kennisbasis Om als docent uw werk goed te kunnen doen hebt u kennis en vaardigheden nodig. In uw opleiding is ruimschoots aandacht voor het verdiepen van uw vakkennis. Om goed (= competent) te kunnen handelen maakt u vanzelfsprekend gebruik van deze kennis, vaardigheden en attituden. De gezamenlijke lerarenopleidingen hebben in overleg met en na legitimering door universiteiten en het werkveld vastgesteld welke kennis minimaal vereist is in de hbo-masteropleidingen. We noemen dit de kennisbasis. De inhouden van ons vakcurriculum zijn daarop geënt. Ad. 3. Dublindescriptoren 6

7 Aan elke masteropleiding worden kwaliteitseisen gesteld die het niveau van de opleiding vaststellen: de Dublindescriptoren. De HAN bewaakt het niveau van de opleiding met behulp van deze descriptoren (beschrijvingen). De Dublindescriptoren, die gelden in heel Europa, zijn als volgt geformuleerd: Kennis en inzicht De beroepsvaardigheden en kennis die studenten hebben verworven in een Bachelor of Education, worden in de Master verdiept. Deze verdieping vindt zowel op vakinhoudelijk, als onderwijskundig en vakdidactisch gebied plaats. Om goed onderwijs te kunnen ontwerpen, innoveren, uitvoeren en onderzoeken heeft de student kennis en inzicht nodig. Hij moet ideeën kunnen ontwikkelen en die op originele wijze kunnen vertalen in nieuwe leerarrangementen. Toepassing van kennis en inzicht De masteropleiding doet een groot beroep op het zelfstandig transformeren van concepten uit het vakgebied naar de examendomeinen van het schoolvak in de tweede fase. De Master is in staat in nieuwe en/of onbekende omstandigheden binnen een bredere of multidisciplinaire context kennis te integreren en met complexe materie om te gaan. Oordeelsvorming Een masterstudent leert meer dan een bachelorstudent zelfstandig en kritisch gebruik te maken van (onvolledige en beperkte) informatie uit (overheids-)beleid, onderzoek en andere bronnen op wetenschappelijk niveau. Communicatie Om leiding te kunnen geven aan onderwijskundige vernieuwingen en adequaat te kunnen communiceren naar alle betrokken partijen (leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, ouders, vakcollega's, schoolleiding) moet de afgestudeerde Master over communicatieve vaardigheden op niveau beschikken. Leervaardigheden De afgestudeerde Master moet zowel ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden als die op onderwijskundig en didactisch gebied. Daarnaast moet hij een bijdrage leveren aan de verbetering van de eigen onderwijspraktijk en de ontwikkeling van de school als lerende organisatie. Om dit te bereiken moet hij zijn eigen professionalisering vorm kunnen geven. Deze uitgangpunten komen tot uitdrukking in het opleidingsprogramma in de vorm van: de kennisbasis (inclusief vakdidactiek) professionalisering onderzoeksvaardigheden (inclusief vakdidactiek) 4.3 Visie op onderwijs: kennisontwikkeling en toepassing Bij de vormgeving van het competentiegericht opleiden binnen de duale masteropleidingen is het uitgangspunt dat de student vanuit werkervaring en een tweedegraadsbevoegdheid de eindkwalificaties op eerstegraadsniveau verwerft en toont door bijvoorbeeld het afleggen van kennistentamens en het werken aan leertaken op het gebied van vakinhoud en vakdidactiek, de eigen professionele ontwikkeling (vastgelegd in een ontwikkelingsplan (POP) en in een portfolio) en onderzoeksvaardigheden (bijvoorbeeld de masterthesis). Competentieontwikkeling is het doel, tentamens en leertaken zijn daartoe een middel. Kennistentamens toetsen de vakinhoudelijke bagage van de masterstudent op vakniveau. 7

8 Een leertaak is een taak die los van de schoolcontext gestalte kan krijgen. Een voorbeeld is het verdiepend onderzoek letterkunde, waarbij de studenten een onderzoek doen naar (verbanden tussen) enkele recente en oudere literaire werken op basis van een door de student zelf geformuleerde vraag. Een leerwerktaak is een taak die in de context van de school waar de student werkt, vormgegeven wordt en waarbij verschillende competenties geoefend kunnen worden. Een voorbeeld is het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP), waarin studenten aan de hand van de SBL-competenties en daarbij horende indicatoren beschrijven waar ze staan en wat ze op de werkplek nog moeten gaan leren om op het vereiste eindniveau te kunnen komen. In het laatste jaar van de opleiding wordt de student geacht zijn eigen praktijkonderzoek grotendeels vorm te geven. De student is zelf verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van dit onderzoek in de context van de school. Op de opleiding wordt de student daarbij ondersteund door de onderzoeksgroep, lectoren en de tutor en op de school door de schoolbegeleider, eventueel ondersteund door het team waarin hij werkt. Academische opleidingsscholen hebben tegenwoordig een eigen onderzoeksteam, dat studenten kan ondersteunen bij het doen van onderzoek. HMP participeert in de Academische Opleidingsschool. Dat betekent dat studenten van de master ook een beroep kunnen doen op de aanwezige expertise binnen de AOS. De toenemende zelfsturing van de student gaat gepaard met een afnemende docentsturing in de gehanteerde didactiek en de didactische werkvormen. Didactische werkvormen: practice as you preach Het doel van de masteropleiding is niet alleen dat studenten zich een uitgebreid vakdidactisch repertoire eigen maken, maar ook dat zij op basis van recente inzichten uit de literatuur onderbouwd keuzes kunnen maken hoe zij in specifieke gevallen bovenbouwleerlingen havo en vwo willen brengen tot een deep understanding in het betreffende vakgebied. Hierbij staat de vakdidactiek zoals vastgelegd in de vakkennisbasis centraal. Kwaliteitsborging Het opleidingsteam is verantwoordelijk voor de didactische werkvormen die gebruikt worden. Hierover is regelmatig overleg binnen het opleidingsteam onder voorzitterschap van de opleidingscoördinator. De kwaliteit van dit facet wordt gemeten via verschillende evaluaties, zoals het studenttevredenheidsonderzoek (NSE) en de periodieke onderwijsevaluaties. 4.4 Het onderwijsprogramma (schets van het curriculum) De duale masteropleiding heeft een omvang van in totaal 2520 studiebelastingsuren (90 studiepunten). De doorlooptijd is tweeënhalf tot drie jaar. In deze studiegids vindt u een beschrijving van iedere onderwijsactiviteit en leest u over de toekenning van studiepunten. Daarnaast kunt u in de digitale omgeving Scholar per opleiding meer informatie vinden. De studie krijgt gestalte binnen de beroepspraktijk van de student en in bijeenkomsten op het opleidingsinstituut. Vanaf het begin van uw opleiding staat de beroepspraktijk centraal. U wordt steeds gestimuleerd om uw handelen als toekomstige eerstegraadsdocent verder te ontwikkelen. De werkplek is dan ook een belangrijke plaats om aan uw competenties te werken. Voor een succesvol verloop van de opleiding is het vereist dat u op het einde van het eerste studiejaar werkzaam bent in het eerstegraadsgebied. Via een tripartiete overeenkomst maken we met de drie betrokken partijen (HAN, school en student) afspraken. Zie bijlage 2. 8

9 Het curriculum van de opleiding bestaat qua opbouw uit twee programmalijnen die elkaar frequent raken: (1) de vaklijn en (2) de onderzoeks- en professionaliseringslijn. De vaklijn bestaat uit 60 studiepunten vakinhoud waarbij de theorie van het vakgebied en de didactiek centraal staat. Tweederde van de opleiding bestaat dus uit het verwerven van een stevige kennisbasis; de vakinhouden, die zijn afgeleid van de eindtermen voor de exameneisen en de vakinhouden van de afzonderlijke vakken in de tweede fase. Daarnaast staat de vakdidactiek centraal. Kennis van de vakinhoud en -didactiek gebruikt u om juiste keuzes te maken ten aanzien van de inhoud van het onderwijs en de manier waarop dat wordt aangeboden. De onderzoeks- en professionaliseringslijn beslaat 30 studiepunten en bestaat uit professionele beroepsvoorbereiding en onderzoek in dienst van de praktijk. In de onderzoekslijn staat het onderzoeksmatig ontwerpen van leerarrangementen centraal. De afgestudeerde master of education is in staat om zelfstandig en onderzoeksmatig nieuwe leerarrangementen te ontwerpen en deze systematisch te beproeven en bij te stellen. Dit betekent ook dat hij/zij in de school kan fungeren als initiator en begeleider van curriculumvernieuwingen. Tijdens de opleiding maakt de student kennis met methoden van (ontwerpgericht) onderzoek en voert de student concrete (deel-)opdrachten in de praktijk uit, uitmondend in een groter afstudeeronderzoek, de masterthesis, in het laatste jaar. De onderzoekslijn in de masteropleidingen is opgezet in samenwerking met de lectoren van de Faculteit Educatie van de HAN. Onderzoek richt zich daarbij niet alleen op het leveren van een bijdrage aan de schoolontwikkeling, maar ook op een systematische reflectie op uw eigen professionele ontwikkeling kijken. Onderzoek wordt op deze manier een vanzelfsprekende attitude van de masterstudent. Bij de start van de opleiding staat de vakinhoud meer centraal, later in de opleiding krijgt onderzoek meer gewicht. De onderzoekscompetenties komen echter al aan de orde vanaf de start van de opleiding. In het laatste jaar van de opleiding komen de programmalijnen vakinhoud en onderzoek bij elkaar in een geïntegreerde opdracht: de masterthesis. 4.5 Beoordeling en toetsing Tijdens de opleiding wordt u regelmatig beoordeeld. Bij de meeste onderwijseenheden (owe s) zijn zowel kennistoetsen als taken geformuleerd. Deze staan per owe verderop in deze studiegids benoemd. Indien de toetsen en taken die bij een owe horen, met een voldoende zijn afgerond, bent u geslaagd voor die owe en worden de bijbehorende studiepunten toegekend. De leerlijn praktijkgericht onderzoek is ingebed in de doorlopende cursus Vakdidactiek, onderzoek en professionalisering (VOP). De producten die binnen de leerlijn gemaakt worden, worden in leerjaar 1 beoordeeld door de docent vakdidactiek en in leerjaar 2 en 3 steeds door een docent vakdidactiek en een onderzoeker vanuit het Kenniscentrum voor Kwaliteit van Leren, die ook de begeleiding hierbij verzorgen. De beoordeling geschiedt aan de hand van heldere beoordelingsformulieren die gekoppeld zijn aan een beoordelingsrubric, waarin u precies kunt aflezen op welk niveau u een bepaald criterium gerealiseerd hebt. Wanneer u alle tentamens met een voldoende hebt afgesloten en ook de onderzoeksproducten, waaronder het afsluitende praktijkgericht onderzoek, met minimaal een voldoende zijn gewaardeerd, komt u in aanmerking om het eindassessment af te leggen. Dit is hét meetmoment om te bepalen of u als eerstegraadsdocent bekwaam bent. Naast de behaalde deeltentamens en de beoordeling van de 9

10 meesterproef wordt uitgebreid gekeken naar uw POP en het verzamelde bewijs voor uw competenties in uw portfolio. Dat portfolio hebt u gedurende uw hele studie aangelegd en is gebaseerd op uw leerdoelen uit uw POP, waarover u regelmatig met uw tutor spreekt. Het portfolio omvat ook een diepgaande en theoretisch onderbouwde reflectie op de eigen professionele ontwikkeling, het docentschap in de bovenbouw en het schoolvak Nederlands. Er vindt bij zo n integrale toetsing altijd een mondelinge toets plaats met twee examinatoren. Bij voldoende resultaat worden de betreffende studiepunten toegekend. Een gedetailleerde beschrijving van de professionaliseringslijn en de beschrijvingen van de producten vindt u in het document Professionele ontwikkeling op de werkplek. U ontvangt het document bij de introductie en het is voor u beschikbaar op Scholar. Op basis van welke criteria wordt u beoordeeld? De examinatoren beoordelen of u voldoende overtuigend bewijsmateriaal in uw portfolio hebt opgenomen om aan te tonen dat u competent handelt op het niveau van de eerstegraadsdocent. Dit betekent dat de competenties een belangrijke graadmeter zijn voor uw beoordeling. Die zijn uitgewerkt in gedragsindicatoren, zie bijlage 1. De examinatoren kijken met bovenstaande informatie naar uw portfolio. Hun kijkkader is tevens het masterniveau. Daartoe hanteren zij de Dublindescriptoren. Voorafgaand aan de beoordeling zullen de examinatoren uw bewijsmateriaal controleren op de volgende punten: 1. Authenticiteit: is dit bewijsmateriaal echt van u? In geval u het materiaal van anderen instuurt, kan dit een zaak worden voor de examencommissie. 2. Actualiteit: geeft dit bewijsmateriaal de meest actuele stand van zaken weer ten aanzien van uw competentieontwikkeling? 3. Relevantie: is het bewijsmateriaal relevant voor deze integrale toetsing? 4. Variatie: laat u uw competentieontwikkeling in meerdere situaties zien? 5. Meervoudigheid: levert u meerdere bewijsstukken om uw competentieontwikkeling te bewijzen? 4.6 Professionalisering en tutor Studenten krijgen bij de start van de opleiding een tutor toegewezen. Deze helpt u onder meer bij de inrichting van uw studie en de vragen en dilemma s die u tegenkomt. In de opleiding draait het natuurlijk bij uw professionele ontwikkeling van onderbouw- naar bovenbouwdocent om de verwerving van de specifieke beroepscompetenties van de bovenbouwdocent. De onderwijsactiviteiten helpen u daarbij, maar meer nog gaat het om uw inspanningen en ervaringen als docent tussen de leerlingen in de bovenbouw. De verwerving van die competenties is een continu proces en is in de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid, maar in dit traject wordt u gesteund en geadviseerd door de tutor. In de aanvangsfase bespreekt u samen waar u staat in uw ontwikkeling, wat prioriteit krijgt, hoe u planmatig verder werkt aan uw bekwaamheid. De voortgang van die ontwikkeling moet goed zichtbaar zijn, voor uzelf, voor de tutor en voor anderen. Dit krijgt zijn uitwerking in concrete plannen (POP), handelingen en reflecties. Samen beschouwt u de leerervaringen en de voortgang van het ontwikkelproces. Zo bouwt u gaandeweg aan een portfolio waarin u uw ontwikkeling documenteert en de verworven bekwaamheden (aan-)toont. Het programma van de professionalisering is nader uitgewerkt in de handleiding Professionele ontwikkeling op de werkplek. 4.7 Beroepsprocedure 10

11 Tegen beoordelingen kunt u, nadat het besluit bekend is gemaakt, in beroep gaan. De termijn waarbinnen u in beroep moet gaan is te vinden op het intranet HAN Beroepsprocedures en de OER (Onderwijs- en ExamenRegeling). In de OER en het Opleidingsstatuut (OS) op intranet staan alle regelingen Studentvoorzieningen Een overzicht van de belangrijkste studentenvoorzieningen van de HAN staat in het algemeen deel van het studentenstatuut. Zie ook de HAN-website: De HAN werkt nauw samen met de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). HAN-studenten kunnen gebruik maken van een aantal RUstudentenvoorzieningen. Voor nadere informatie over deze voorzieningen: surf naar Openingstijden gebouw HAN Masterprogramma s De lessen van de masteropleiding vinden plaats op de volgende locatie: HAN Masterprogramma s (HMP) Berg- en Dalseweg BC Nijmegen Telefoon: Het gebouw is dagelijks open van 8:00 tot 18:00 uur, met uitzondering van schoolvakanties. Op woensdagen is er ook een avondopenstelling tot 20:00 uur Receptie Deze bevindt zich in de centrale hal. Medewerkers en studenten kunnen bij de receptie terecht voor: het reserveren van vergader- en studieruimten, audiovisuele apparatuur en cateringvoorzieningen let op: reserveringen van onderwijslokalen vinden plaats bij de roosteraar aanvraag tijdelijke parkeerkaarten gevonden en verloren voorwerpen melden van technische storingen melden van gevaarlijke situaties in of rondom het gebouw (bv. gladheid) ziek- en betermeldingen Secretariaat Het secretariaat voor de Master Leraar Nederlands wordt beheerd door Mariska Sanders / s ). Studenten kunnen voor allerlei organisatorische vragen bij haar terecht. Zij beheert ook de studentdossiers en de cijferadministratie. Telefoonnummer Mariska is aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag. Kamer Voorzieningen in Arnhem en Nijmegen Studiecentra De HAN beschikt over 5 studiecentra, waarvan 2 in Arnhem en 3 in Nijmegen. Hier kunt u uitgebreid zoeken in papieren en digitale bronnen, of rustig werken aan een werkstuk of presentatie. Voor meer informatie, onder andere over de openingstijden en telefoonnummers, kunt u terecht op de 11

12 website van de studiecentra: Tevens kunt u via contact zoeken. Het adres is: ICT-voorzieningen van de HAN Uw studie speelt zich voor een steeds groter deel online af: met uw HAN-account logt u in op uw en via de elektronische leeromgeving HAN-Scholar wisselt u informatie, opdrachten en resultaten uit met medestudenten en docenten. Zorg ervoor dat u een HAN-account in gebruik heeft bij de start van uw opleiding. Dan hebt u toegang tot alle digitale voorzieningen die hier staan genoemd. Op vindt u meer informatie over het aanmaken en gebruik van uw HAN-account. HAN-Talencentrum Bij het HAN-Talencentrum kunt u terecht voor al uw vertaalvragen en voor uiteenlopende cursussen, trainingen en workshops op het gebied van taalvaardigheid. Zie 12

13 5. Examenaanvraag en afstuderen Examendata Getuigschrift Controle examengegevens door het secretariaat HMP Datum uitschrijving als student. Datering getuigschrift. Wo. 16 september september 2015 Wo. 14 oktober oktober 2015 Wo. 18 november november 2015 Wo. 16 december december 2015 Uitreiking getuigschrift Wo. 13 januari januari 2016 Wo. 17 februari 2016 Wo. 17 februari februari 2016 Wo. 16 maart maart 2016 Wo. 13 april april 2016 Wo. 18 mei mei 2016 Wo. 15 juni juni 2016 Wo. 6 juli 2016 Wo. 13 juli juli 2016 Wo. 24 augustus augustus 2016 Wo. 14 september 2016 De datum van uitschrijving van de student is tevens de datum voor de datering van het getuigschrift. De aanvraag voor het getuigschrift, formeel: voor het examen, doet de student zelf bij het secretariaat, kamer 0.13, uiterlijk op de genoemde controledata. De aanvraag dient door de coördinator van de opleiding voor getekend te worden. Tijdspad afstuderen master Nederlands HMP studiejaar De tijdpaden voor het afstuderen zijn gebaseerd op vastgelegde termijnen. Als student vraagt u het assessment aan bij de tutor (CC coördinator). Het examen vraagt u aan middels een aanvraagformulier dat u krijgt van het secretariaat. Dit gebeurt op of voor de datum in de derde kolom. Uitschrijving als student is een belangrijke datum: deze datum komt op het getuigschrift. De HAN biedt deze uitschrijvingsmomenten maandelijks aan. Aanvraag assessment uiterlijk (inleveren conceptportfolio bij tutor) Inleveren definitief portfolio bij tutor Resultaten in HAN-SIS compleet, inclusief cijfer Onderzoek Aanvraag examen Datum assessment Controle ex. gegevens door secr. HMP Datum uitschrijving als student(e). Datering getuigschrift Wo Wo Wo Wo Wo Wo Diplomauitreiking Wo Wo Wo Wo Wo Vrij

14 Wo Wo Wo Wo Wo Ma Wo Wo Wo Wo Wo Do Wo Wo Wo Wo Wo Vrij Wo diploma Wo Wo Wo Wo Wo Ma Wo Wo Wo Wo Wo Do Wo Wo Wo Wo Wo Vrij Wo Wo Di Wo Wo Di Wo Wo Wo Wo Wo Vrij Wo 6-7 diploma Wo Wo Wo Wo Wo Zo Wo diploma Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Het is bedoeld als een hulpmiddel om het afstudeertraject te plannen. De termijnen zijn ontleend aan het examenreglement. De data voor controle gegevens en uitschrijving als student van de excie. zijn ook in de studiegids en in het OER opgenomen. 14

15 B. Opleidingsspecifiek deel Master Nederlands Informatie over de opleiding tot docent eerstegraad Nederlands 1. Voor wie? Deelnemers aan deze duale opleiding zijn docenten in het voortgezet onderwijs. Een groot deel van deze groep werkt als leraar in de onderbouw, een enkeling geeft al les in de bovenbouw. De opleiding is zo opgezet dat u bij het verwerven van de beroepscompetenties gebruikmaakt van uw werkervaring. Een formele overeenkomst met de school waar u werkzaam bent, maakt het mogelijk onderzoeksopdrachten t.b.v. uw professionele ontwikkeling gewoon op de eigen school uit te voeren. Een vertrouwde omgeving is een goede voedingsbodem voor verdere ontwikkeling. Bovendien zorgt dit duale karakter ervoor, dat zowel de student als de school direct effect hebben van de genoten masteropleiding. 2. Het vak Nederlands in het eerstegraadsgebied Het schoolvak Nederlands in de bovenbouw havo en vwo is een verplicht vak in alle profielen. Het examenprogramma omvat naast de bekende domeinen taalvaardigheid (A, B, C en D) het in de onderbouw nauwelijks bekende domein literatuur: het ontdekken, lezen, analyseren, interpreteren en waarderen van literaire teksten. Ook de leerling (zelfstandig, kritisch, debatzoekend, maatschappelijk geïnteresseerd) in de bovenbouw maakt het vak anders, met een andere pedagogiek en didactiek, gericht op het stimuleren en begeleiden van het zelfverantwoordelijk leren. Het vak is ook minder vast gedefinieerd. Het biedt veel ruimte voor initiatief en vraagt steeds om keuzes; de inhouden (literaire of maatschappelijke teksten) liggen immers niet vast, net zo min als werkvormen. Het vraagt van de docent nieuwe en complexe taken die niet alleen vakexpertise en managementkwaliteit verlangen, maar ook flexibiliteit, kritisch denken, creativiteit en resultaatgerichtheid. In ons onderwijs wordt het schoolvak Nederlands wel het centrale vak genoemd. Dat geldt voor de onder-, maar zeker ook voor de bovenbouw: we denken in taal, observeren en onderscheiden in taal, formuleren in taal, leren in taal, we leven in taal. De andere schoolvakken zijn Nederlands voor hun welslagen voor een deel schatplichtig. De leraar Nederlands is een centrale figuur in de school met daarbij behorende verantwoordelijkheden. Toch kleeft aan het vak ook het pejoratieve imago: Wat is het nou eigenlijk? We spreken het toch al? We kunnen het toch al? In de spagaat tussen deze twee polen zit de leraar Nederlands: een niet altijd te benijden maar daarnaast ook uitdagende positie. 3. Toelating U begint uw studie met een toelatingsgesprek waarin u samen met de intaker bekijkt of de studie bij u past en of u toelaatbaar bent. Als u toegelaten wordt, ontvangt u een toelatingsbewijs van de examencommissie van de hbo-masteropleiding Leraar Nederlands. Dit bewijs heeft u nodig om u in te kunnen schrijven. Algemene toelatingseisen zijn: een voltooide bacheloropleiding leraar Nederlands of daaraan gelijkgestelde opleiding; 15

16 twee jaar werkervaring (inclusief stages) op bachelorniveau in het beroep van leraar Nederlands (hiervan kan worden afgeweken naar aanleiding van een positief advies vanuit de bachelor lerarenopleiding); de mogelijkheid om gedurende de opleiding les te geven in het vak Nederlands in het eerstegraadsgebied. Uitstel hiervan is mogelijk tot het begin van het tweede studiejaar. 4. Titel Na succesvolle afronding van de opleiding eerstegraadsleraar mag u de officieel erkende titel Master of Education dragen: M.Ed. De officiële naam van deze opleiding is Master Leraar Nederlands, de zogeheten CROHO-naam met nummer Meer informatie over CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kunt u terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). 5. Studieadvies Het eerste halve jaar is een oriëntatiesemester: op het gebied van het schoolvak en de onderzoekslijn legt u in dit eerste semester de basis. Dan volgt een gesprek met de tutor over uw professionele ontwikkeling en maken we de balans op, mede op basis van uw resultaten. Dit houdt in dat u een studieadvies van de examencommissie krijgt. Bij een positief studieadvies hebben wij er alle vertrouwen in dat u de studie succesvol kunt afsluiten binnen de gestelde tijd. Bij een negatief studieadvies doet u er verstandig aan uw keuze voor de opleiding te heroverwegen. Het is mogelijk dat bij studenten die een afwijkend studietraject volgen (een minor vanuit de bachelor, een traject met veel vrijstellingen) andere afspraken gemaakt worden ten aanzien van het studieadvies. 6. Colleges en studiebelasting Colleges en begeleiding vinden plaats op woensdag van 13:00 (incidenteel 12:00) tot maximaal 20:00uur. Er wordt niet afgeweken naar andere weekdagen. Tussendoor zijn er pauzes. De studiebelasting is gemiddeld 20 uur per week inclusief de colleges. Het eerste semester van de opleiding kent een relatief zware belasting. Tijd (of het gebrek daaraan) is vaak één van de belangrijkste uitdagingen voor studenten. Om die reden wordt een maximale werkomvang van 0,6 / 0,7 fte geadviseerd. 7. Studiekosten Naast het collegegeld dient u rekening te houden met kosten voor boeken en vakbenodigdheden. Deze komen uit op gemiddeld 350,- per jaar. Er wordt geen examengeld gevraagd. 8. Kopieerkosten Deze bedragen 20,- per student per jaar. Dit is een gemiddelde dat in de kostentoerekening evenredig is verdeeld over de studiejaren. Op het betaalde bedrag zal geen restitutie plaatsvinden, tenzij aantoonbaar sprake is van grove onvolkomenheden. U ontvangt hiervoor alle tentamens, studiewijzers, lesmateriaal, syllabi, studiegidsen, handleidingen, informatiebrieven, et cetera die u in of bij uw studie in dat jaar nodig hebt. 9. Studieprogramma 16

17 De eerstegraadslerarenopleiding omvat 90 studiepunten en bestaat uit twee programmalijnen: vakinhoud en vakdidactiek: vakdidactisch onderzoek en professionalisering: 60 ect studiepunten 30 ect studiepunten Voor de inrichting van de opleiding zijn richtinggevend de startcompetenties voor de eerstegraadsdocent Nederlands in de tweede fase van havo/vwo, gerelateerd aan de praktijk van het onderwijs en de vigerende (2007) eindexamenprogramma s havo/vwo, waarin centraal de volgende domeinen: Domein A Domein B Domein C Domein D Domein E Domein F Leesvaardigheid; Mondelinge taalvaardigheid; Schrijfvaardigheid; Argumentatieve vaardigheden; Literatuur; Oriëntatie op studie en beroep. De eindkwalificaties van de opleiding hebben betrekking op bovenstaande domeinen. De SBL-competenties voor het vho en de internationaal ontwikkelde Dublindescriptoren vormen tevens het kader voor de opleiding. De eindkwalificaties zijn hieronder beschreven. 10. Eindkwalificaties Vakcomponent Nederlands Eerstegraadsbevoegde docenten Nederlands moeten over een excellente taalvaardigheid beschikken. Daardoor kunnen zij als model fungeren voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Bovendien stelt een excellente taalvaardigheid hen in staat mogelijke verbeterpunten in het taalgebruik van hun leerlingen te onderscheiden, daartoe een effectieve didactiek te ontwikkelen en het effect ervan deugdelijk te toetsen. De tweede fase in de bovenbouw van havo en vwo biedt ook de mogelijkheid voor talensecties in de scholen om hun literatuuronderwijs onder te brengen in een apart vak, alsmede om in het nieuwe vak CKV aan (wereld-)literatuur aandacht te besteden. De opleiding stelt zich derhalve ook ten doel om de student toe te rusten tot het geven van vakoverstijgend literatuur- en cultuuronderwijs. De eerstegraadsdocent Nederlands is verantwoordelijk voor het geven van onderwijs op een voorbereidend hoger niveau aan leerlingen die zullen doorstromen naar hbo en universiteit. In dit licht moet de eerstegraadsdocent bijvoorbeeld profielwerkstukken kunnen begeleiden en beoordelen. Mede daarom dient de opleiding voldoende academische kwaliteiten te hebben. De opleiding Nederlands legt zich in het bijzonder toe op de volgende eindkwalificaties: vakkennis op het gebied van Nederlandse letterkunde, taalkunde en taalbeheersing kennis van literatuur en cultuur (die vakoverstijgend onderwijs mogelijk maakt) een excellente taalvaardigheid, te relateren aan het niveau C2 van het Common European Framework (CEF) academische vaardigheden 11. Opleidingsmodel en visie De opleiding heeft een geïntegreerd duaal karakter. U combineert leren en werken om uiteindelijk binnen kritische beroepssituaties de competentieontwikkeling op alle competenties aan te tonen. Dit houdt in dat u zeker in het tweede leerjaar over een aantal eigen uren in de bovenbouw moet beschikken om leeromgevingen te kunnen ontwerpen en uitvoeren en zo de tijdens de opleiding verworven kennis, inzichten en vaardigheden direct toe te kunnen passen. Omgekeerd vindt er op de opleiding terugkoppeling plaats vanuit uw werkervaring. U reflecteert systematisch op uw werkervaring en onderzoekt uw 17

18 professionele ontwikkeling, evenals de ontwikkeling van het schoolvak, het beroep en de school. In dit kader wordt frequent intercollegiale intervisie ingezet. Zowel de opleiding als de begeleiding op de werkplek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opleiding HAN Master Leraar Nederlands en de opleidingsscholen. De vakinhoudelijke en vakdidactische competentie staat centraal binnen het vakonderwijs. De inhoud van het vakonderwijs wordt grotendeels gelegitimeerd vanuit de vakdomeinen in de tweede fase. Bij het vakonderwijs leiden we vakbekwame en competente docenten op die op hun beurt leerlingen laten leren. Er bestaat een direct verband tussen de vakkennis die de docent moet verwerven en de wijze waarop deze vakkennis benut moet worden om een krachtige leeromgeving voor leerlingen te creëren (de vakdidactische lijn). 12. Docenten Master Nederlands Dr. J. Muyres (Moderne letterkunde) Tel: (werk) Drs. Marij Smits (Mondelinge taalvaardigheid) Tel: (werk) Drs. Selma Markhorst (Academische vaardigheden) Tel: (werk) Dr. Judith Steenge (Taalkunde/Onderzoeksbegeleider) 18

19 Dr. Roeland Harms (Wereldliteratuur/Oudere letterkunde/onderzoeksbegeleider) Drs. Arjen Speekenbrink (Coördinator/tutor/VOP/Onderzoeksbegeleider) Dr. Esther Hanssen (Taalbeheersing/Onderzoeksbegeleider) 19

20 Taal en Tekst: verdieping en toepassing letterkundige kennis: afsluiting in semester 5 (5EC) 13. Het curriculum voor cohort in één oogopslag Code OWE HV examen domein Studielast / ECT Semester 1, najaar 2015 MNEN201 VOP-1 (vakdidactiek, onderzoek en professionalisering) (5ECT, verdeeld over twee semesters) A,B,C,D,E 140 / 5 MNEN202 Moderne Letterkunde 1 E 140 / 5 MNEN203 AV (academische vaardigheden) A,B,C,D,E 140 / 5 MNEN206 Taalkunde 1 D 140 / 5 Semester 2, voorjaar 2016 MNEN204 TBH-1 Lezen A, F 140 / 5 MNEN205 OL-1 (oudere letterkunde) E 140 / 5 MNEN201 VOP-1 Semester 3, najaar 2016 MNEN213 TBH-2 Schrijven A,B,C,D,E 140 / 5 MNEN207 MTV (mond. taalv.) E 140 / 5 MNEN208 VOP-2 (2 sem) A,B,C,D,E 140 / 5 MNEN214 Literatuurdidactiek E 70 / 2,5 Semester 4, voorjaar 2017 MNEN210 TK-2 (Taalkunde 2) D 140 / 5 MNEN209 ML-2 E 140 / 5 MNEN208 VOP-2 (2 sem) A,B,C,D,E Semester 5, najaar 2017 MNEN216 VOP3 A,B,C,D,E 140 / 5 MNEN207 OL-2 B,D 140 / 5 MNEN215 ML-3 ( analyse poëzie) E 70 / 2,5 MNEN217 Masterthesis * (uitloop in semester 6, voorjaar 2018) MNEN212 Verdiepend onderzoek letterkunde flexibel programma (verdieping en toepassing letterkundige kennis; afsluiting in semester 5) A,B,C,D,E 420 / 15 E 140 / 5 Afsluiting lint Totaal 2520 / 90 *Aan deze module (Masterthesis) kan een student al beginnen in jaar 2 (semester 2) indien VOP 1 en 2 met succes zijn afgesloten (inclusief een goedgekeurd voorstel voor het eindonderzoek) De volgorde van OWE s kan gewijzigd worden. Wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd met de studenten. 20

21 Visueel overzicht van de masteropleiding Nederlands voor cohort 2014 C201 4 Leerjaar 1 ( ) Leerjaar 2 ( ) Leerjaar 3 ( ) Lestij d Semester 1 september Semester 2 februari Semester 3 september Semester 4 februari Semester 5 september Semester 6 februari Lint Lint Lint Lint tot uur Moderne letterkunde 1 5 Oudere Letterkund e 1 5 Taalbeheersin g 2 5 Taalkunde 2 5 Oudere Letterkund e tot uur Academische Vaardighede n 5 Taalkunde 1 5 Mondelinge taalvaardighe id 5 Moderne letterkund e 2 5 Moderne letterkund e 3 2,5 Thesi s tot uur VOP-1a LWT 2,5 VOP-1b LWT 2,5 VOP-2a LWT 2, 5 VOP-2b LWT 2,5 VOP-3a Thesis/por t tot Taalbeheersi ng 1 5 Literatuurdidactiek 2, uur Totaal 17, 5 Totaal 12, 5 Totaal 15 Totaal 17, 5 Totaal 12, 5 Tota al 1 5 Lint Verdiepend Onderzoek Leterkunde (VOL): Bandbreedte voor lezen, interpreteren en toepassen (historische) literaire en literatuurwetenschappelijke kennis, gerelateerd aan een selectie van canonieke werken: geven ruimte voor verhogen culturele bagage d.m.v. zelfstudie met opdrachten: moderne en oudere letterkunde, wereldliteratuur, CKV. Mogelijk worden (delen van) andere OWE toegevoegd aan het lint. VOP: - Professionalisering: werken aan identiteit van de 1 e graads docent. Studenten onderzoeken eigen leerdoelen a.d.h.v. vakspecifieke SWOT-analyses, intercollegiale intervisie, onderling schoolbezoek. - Onderwijskunde en leerpsychologie (inspiratiecolleges VOP-1, cursus VOP-3) - Rechtdoen aan verschillen (onderwijs op maat): aandacht voor talentontwikkeling (excellentie), leren met ICT en passend onderwijs, (omgaan met) culturele diversiteit, opbrengstgericht werken, gekoppeld aan het vak Nederlands. Actuele zaken worden geïncorpereerd in het programma. 21

22 - Koppeling van theorie aan onderwijspraktijk, d.m.v. praktijkopdrachten (leerwerktaken LWT: proeven professionalisering, lesmodellen, lesmodules, toetsen, integrerende literatuuropdrachten Verdiepende opdracht letterkunde ) - Visieontwikkeling t.a.v. de onderzoekende docent; voorbereiding op Masterthesis Opfrismogelijkheid: - Studenten kunnen zich voorbereiden op het masterprogramma d.m.v. een startpakket, dat digitaal beschikbaar wordt gesteld voor aanvang van de opleiding. In overleg met de docenten kan in de loop van het eerste studiejaar extra materiaal worden aangeboden om een kennislacune te dichten op het gebied van letterkunde of taalkunde. Het initiatief hiervoor ligt bij de student. 14. Onderwijseenheden en tentamens Cursus Moderne Letterkunde 1 / Contemporary Literature One MNEN MNEN Opleiding Master leraar Nederlands eerste graad 2. Doelgroep Studenten deeltijd van de Master leraar Nederlands eerste graad 3. Beroepstaak / beroepstaken - lesgeven in de bovenbouw Havo/VWO - begeleiding profielwerkstukken in de bovenbouw Havo/VWO 4. (Beroeps)Producten n.v.t. 5. Studiepunten/studielast 5 ec /140 sbu De cursus bestaat uit twee modules: Module 1: Inleiding Literatuurwetenschap 1,5 ec/42 sbu Module 2: Inleiding in de verhaalanalyse 3,5 ec/98 sbu 6. Samenhang met andere OWE-en en ingangseisen met betrekking tot tentamens De cursus wordt gegeven in het eerste semester van het eerste studiejaar en vormt samen met Oudere Letterkunde I, Oudere Letterkunde II, Moderne Letterkunde II, Moderne Letterkunde lll en Verdiepend Onderzoek Letterkunde de letterkundige tak van de educatieve master Nederlands. De eerste module start met een inleiding in de wetenschapstheorie en staat in dienst van alle andere owe s in het programma van de genoemde master. De tweede module reikt het instrumentarium aan met behulp waarvan in de andere cursussen Letterkunde verhalende teksten kunnen worden geanalyseerd. In aansluiting op deze cursus schrijven de studenten in het vak Verdiepend Onderzoek Letterkunde een werkstuk, dat voldoet aan de richtlijnen die behandeld zijn bij de cursus Academische Vaardigheden. In de 22

23 cursus Moderne Letterkunde lll wordt een instrumentarium aangereikt met behulp waarvan poëtische teksten kunnen worden geanalyseerd. 7. Algemene omschrijving In de eerste module van deze cursus (Inleiding Literatuurwetenschap) staan het wetenschappelijke denken, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en allerlei aspecten/vraagstellingen die te maken hebben met het onderwijs en onderzoek in de letterkunde centraal. In module 2 (Inleiding in de verhaalanalyse) worden de belangrijkste begrippen uit de structurele en postmoderne benadering van literaire teksten aangeleerd en in de praktijk aan de hand van voorbeelden uit een breed scala aan literaire teksten toegepast. 8. Competenties SBL-3: Vakinhoudelijk en vakdidactisch competent. SBL-7: Competent in reflectie en ontwikkeling. Hierbij horen de volgende kenniscriteria (uit de Kennisbasis Docent Nederlands Master): - Studenten zijn in staat (onderdelen uit) een of meer gangbare analysemodellen, als de close reading en de narratologie, in te zetten t.b.v. een volledige en adequate analyse van complexe verhalende teksten. Tevens kunnen zij in hun analyse verbanden leggen met andere (proza)teksten. - Studenten zijn in staat het belang en de plaats van de analyse van literaire prozateksten voor een adequate receptie van die teksten te benoemen. - Studenten zijn in staat de voor- en nadelen van de verschillende analysemodellen in een contrasterende analyse uiteen te zetten. - Studenten zijn in staat de voor- en nadelen van de verschillende analysemodellen in een contrasterende analyse uiteen te zetten. - De studenten kennen de ontwikkelingen in de moderne literatuurwetenschap en zijn in staat de historische, schrijversgerichte benadering, de werkimmanente benadering en de lezersgerichte benadering te onderscheiden en te herkennen. - De studenten kennen tevens recente topics uit de literatuurtheorie, als genderstudies, de functionalistische benadering van literatuur, het leesproces bij reële lezers, canonvorming en literatuur als koloniaal of postkoloniaal discours. 9. Beoordelingscriteria De kenniscompetenties die in deze OWE centraal staan worden op twee manieren getoetst: de studenten maken wekelijkse opdrachten en sluiten de cursus af met een schriftelijk tentamen. Een weekopdracht sluit direct aan bij de in de betreffende week in het college behandelde stof. Getoetst wordt of de student de stof heeft begrepen en of hij/zij de stof kan toepassen. Het schriftelijk tentamen toetst de in de hele cursus verworven kennis én toepassing daarvan aan de hand van een aantal casussen. 10. Tentaminering (code: MNEN202) De weekopdrachten worden met een voldoende (V) of onvoldoende (O) beoordeeld. De student krijgt een V als hij/zij een serieuze poging heeft ondernomen om de opdracht te uit te voeren. Is dat niet het geval dan krijgt hij/zij een onvoldoende en moet de opdracht opnieuw worden gemaakt. Een 23

24 student is geslaagd voor de cursus als hij/zij voor alle opdrachten een voldoende heeft gehaald én als zijn/haar schriftelijke tentamen is gehonoreerd met het cijfer 5,5 of hoger. Moderne Letterkunde 1 - MNEN 202 Deeltentamen A (DTA) Dossier weekopdrachten Schriftelijke weekopdrachten Beoordeling: voldaan, Deeltentamen B (DTB) Schriftelijke toets Vijf open kennisvragen m.b.t. module 1 van de cursus, vijf open kennisvragen m.b.t. module 2 van de cursus en twee toepassingsopdrachten m.b.t. module 2 van de cursus. Beoordeling: cijfer voorwaarde Grens: nvt Grens: 5,5 Weging: voorwaarde Weging: 100% Periode: jaar 1, semester 1 Periode : jaar 1, semester 1 Toetsmomenten: tweemaal per studiejaar Toetsmomenten: tweemaal per studiejaar 11. Verplichte literatuur Primair: - Oefenteksten t.b.v. module 2 worden in de colleges ter beschikking gesteld. Secundair: 12. Aanbevolen literatuur - Rigney, A., & Brillenburg Wurth, K. (2006). Het leven van teksten. Amsterdam: Amsterdam University Press. - Herman, Luc, & Vervaeck, Bart (2009). Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. - Vervaeck, Bart (1999). Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman. Brussel/Nijmegen: VUBpress/Uitgeverij Vantilt. n.v.t. 13. Software n.v.t. 14. Activiteiten De cursus bestaat uit zestien colleges. De vijf colleges van module 1 zijn hoorcolleges waarin de relevante theorie wordt behandeld. De studenten maken voor ieder college (uitgezonderd het eerste) opdrachten die verband houden met de inhoud van het betreffende college. De opdrachten dwingen de studenten te reflecteren op de behandelde stof. De elf colleges van module 2 24

25 bestaan uit een combinatie van hoor- en werkcolleges, waarin theorie wordt uitgelegd en toegepast aan de hand van tekstfragmenten. De studenten maken wekelijks opdrachten om de theorie zelf toe te passen op een verhaal of roman. 15. Werkvorm Combinatie hoor- en werkcolleges 16. Les-/contacturen 16 weken 1,5 uur 17. Verplichte deelname Bij de werkcolleges is een aanwezigheid van 80% verplicht 18. Onderwijsperiode Jaar 1, Semester 1 Cursus Academische Vaardigheden / Academic Skills MNEN Opleiding Master leraar Nederlands eerste graad 2. Doelgroep Deeltijdstudenten van de Master leraar Nederlands eerste graad 3. Beroepstaak Studenten ontwikkelen vak- en schoolbeleid, curricula en toetsprogramma s op basis van relevante theoretische literatuur. Zij vergelijken en beoordelen verschillende invalshoeken en brengen deze met elkaar in verband. Zij maken afgewogen keuzes en beargumenteren die. 4. Producten Onderzoeksplan, presentatie, beleidsnota of adviesnota of onderzoeksverslag. 5. Studiepunten/ Studielast 5 ect; 140 klokuren Verdeling: Aantal contacturen Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd Hoor/werkcollege tentamen 1,5 1,5 Practicum 1,5 1,5 Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid en stage Voorb. Literatuur Aanv. lit. Schrijven Feedback geven ,5 Individueel contact 1,5 Totaal Samenhang met andere OWE s De academische attitude die studenten in deze cursus ontwikkelen legt de basis voor de andere vakken van de opleiding. Onderzoek en academisch schrijven c.q. 25

26 presenteren zijn belangrijke onderdelen van de opleiding, hier maken studenten zich de beginselen eigen. Inhoud van de cursus en gebruik van begrippen wordt afgestemd met collega-docenten. Aanwezigheidsplicht: 80% aanwezigheid is verplicht bij interactieve lessen. Feedback geven op elkaar is integraal onderdeel van de module, evenals presenteren. Wanneer een student met goede reden 20 tot maximaal 40% van deze les(onderdelen) heeft gemist, krijgt hij of zij een aanvullende opdracht. Wie meer dan 60 % ervan afwezig is, kan het vak niet dit studiejaar afsluiten en kan in het volgende studiejaar in overleg met de docent deels participeren in de nieuwe cursus. 7. Algemene omschrijving Academische vaardigheden probeert de nieuwsgierigheid van studenten te prikkelen en hen uit te dagen net een stapje verder te zetten dan ze in eerste instantie van plan waren. Het doel is dus de ontwikkeling van een academische attitude. Onderdelen die aan de orde komen zijn verschillende onderzoekstradities, onderzoeksterminologie (o.a. probleemstelling, doelstelling, vraagstelling), literatuur zoeken, lezen van (wetenschappelijke) bronnen, deze kritisch beoordelen, selecteren op relevantie en met elkaar in verband brengen, onderzoeksresultaten presenteren (schriftelijk en mondeling; vaste structuren, gewenste toon), bronvermelding, plagiaat en vormgeving volgens APA. 8. Competenties SBL-3 Vakinhoudelijk en vakdidactisch competent In de cursus komen de volgende elementen naar voren van de Kennisbasis hbomasteropleidingen Nederlands Vakdomein 1 Vakdidactiek 1.2b Studenten kunnen adequaat en efficiënt relevante bronnen binnen een gekozen deelgebied van het schoolvak Nederlands beschrijven en daarbij verbanden benoemen. Studenten kunnen complexe teksten als onderzoeksverslagen op het vakgebied, leerplanvoorstellen, adviezen en schoolmethodes analyseren en daarin opvattingen en keuzes met elkaar in verband brengen en kritisch beoordelen. Studenten kunnen uitkomsten van onderzoek en beschreven praktijkervaringen verwerken en keuzes verantwoorden. 1.2c De studenten kunnen de resultaten van hun onderzoek presenteren in de vorm van een artikel dat geschikt is voor een (digitaal) vaktijdschrift. Vakdomein 2 Taalvaardigheid 2.2a Studenten beheersen academische schrijfstrategieën, documentatievaardigheden en kunnen efficiënt relevante literatuur verzamelen en verwerken. 26

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

LERAAR ALGEMENE ECONOMIE

LERAAR ALGEMENE ECONOMIE Informatiegids Studiejaar 2015-2016 HBO-Masteropleiding LERAAR ALGEMENE ECONOMIE Juli 2015 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Interfacultair Instituut HAN Masterprogramma s (HMP) Berg- en Dalseweg 81 6522

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

LERAAR ALGEMENE ECONOMIE

LERAAR ALGEMENE ECONOMIE Informatiegids Studiejaar 2014-2015 Voor de cohorten 2013 en 2014 HBO-Masteropleiding LERAAR ALGEMENE ECONOMIE Juli 2014 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Interfacultair Instituut HAN Masterprogramma s

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 4 geclusterde lerarenopleidingen: Hbo-master Leraar Engels Hbo-master Leraar Nederlands Hbo-master Leraar Wiskunde Hbo-master Leraar Algemene Economie Beperkte opleidingsbeoordeling

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Masteropleiding: Neerlandistiek Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Algemene Economie -

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Algemene Economie - Leraar voorbereidend hoger onderwijs Algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Algemene Economie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Algemene Economie - 2011-2012

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Management

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift*versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van vooropleiding, vrijstellingen

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Maatschappijleer

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2011-2012

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2011-2012 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Engels - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Leraar VHO Engels - 2011-2012 I Opbouw opleiding De opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Nederlands CROHO: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR 015-016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. Gegevens

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Master leraar Algemene Economie Master leraar Engels Master leraar Wiskunde Master leraar Nederlands Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Master leraar Algemene Economie Master leraar Engels Master leraar Wiskunde Master leraar Nederlands Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hbo-master Master leraar Algemene Economie Master leraar Engels Master leraar Wiskunde Master leraar Nederlands Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 8 april 2008 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

nieuwsbrief www.han.nl/ils/ouders Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen Geachte ouders/verzorgers,

nieuwsbrief www.han.nl/ils/ouders Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen Geachte ouders/verzorgers, Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen nieuwsbrief Geachte ouders/verzorgers, Uw zoon of dochter is sinds kort student aan het Instituut voor Leraar en School van de HAN, kortweg

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PRESENTATIE DIGITAAL www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint

Nadere informatie

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2

OPLEIDING DOCENT NT2 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE VU-NT2 PROFESSIONAL CURSUSJAAR 2016/2017 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie