Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel"

Transcriptie

1 Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel 1

2 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1 - Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 - Bestuursorganen Raad van Toezicht Samenstelling De bestuurlijke geleding... 4 a) Vertegenwoordigers uit lokale overheden en onderwijsbesturen... 4 b) Vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus De personeelsgeleding De studentengeleding Bevoegdheden Raad van Toezicht Vergaderingen, quorum en stemmingen Raad van Toezicht Schriftelijke procedure Onverenigbaarheden Uitsluiting van leden Audit Comité College van Bestuur Samenstelling Bevoegdheden College van Bestuur Vergaderingen, quorum en stemmingen College van Bestuur Schriftelijke procedure Onverenigbaarheden Uitsluiting van leden Hoofdstuk 3 - Commissie van Beroep Hoofdstuk 4 - Functionele entiteiten Leiding en organisatie departementen Samenstelling Bevoegdheden departementsraden Vergaderingen, quorum en stemmingen departementsraden Schriftelijke procedure Onverenigbaarheden Uitsluiting van leden School of Arts Leiding en organisatie School of Arts Bevoegdheden Raden Schools of Arts Vergaderingen, quorum en stemmingen Raad School of Arts

3 Schriftelijke procedure Onverenigbaarheden Uitsluiting van leden STUVO Samenstelling Bevoegdheden STUVOraad Vergaderingen, quorum en stemmingen STUVOraad Schriftelijke procedure Onverenigbaarheden Hoofdstuk 5 - Onderhandelingscomités Hoofdstuk 6 - Studentenraad Samenstelling STEhB Bevoegdheden Onverenigbaarheden Hoofdstuk 7 -. Overgangsmaatregel

4 Hoofdstuk 1 - Inleiding Artikel 1. De Vlaamse Autonome Hogeschool Erasmushogeschool Brussel wordt - in uitvoering van het Bijzonder Decreet tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen d.d. 13 juli 2012, art 69 en bij beslissing van de Raad van Bestuur d.d met ingang van 1 oktober 2013 omgevormd tot een publiekrechtelijke hogeschool met als naam Erasmushogeschool Brussel en met als bestuurszetel Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel. Hoofdstuk 2 - Bestuursorganen 2.1. Raad van Toezicht Samenstelling Artikel 2. De Raad van Toezicht bestaat uit drie geledingen: de bestuurlijke geleding, de personeelsgeleding en de studentengeleding. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan de werkzaamheden Artikel Beide geslachten zijn in de geledingen gelijkwaardig vertegenwoordigd. 2. Ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van Toezicht bestaat uit personen van hetzelfde geslacht. Artikel 4. De bestuurlijke geleding en de personeelsgeleding worden aangeduid voor een mandaatsperiode van 4 jaar. Artikel 5. De mandaatsperiode van de studentengeleding duurt 2 jaar. Artikel 6. De personeelsleden en studenten die deel uitmaken van de Raad van Toezicht genieten van de nodige faciliteiten om hun mandaat naar behoren te kunnen vervullen. Ze mogen op geen enkele wijze nadelen ondervinden of sancties krijgen door de instelling voor daden die ze stellen bij de uitoefening van hun mandaat. Artikel 7. De Raad van Toezicht kiest op voordracht van de bestuurlijke geleding binnen of buiten zijn leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter; in alle gevallen beschikken beiden over stemrecht De bestuurlijke geleding a) Vertegenwoordigers uit lokale overheden en onderwijsbesturen Artikel 8. Uit in brede zin onderwijsmilieus worden 7 personen aangeduid. De voorzitter en algemeen directeur stellen 5 personen met affiniteit met GO!, 1 met affiniteit met de VUB en 1 met affiniteit met de VGC voor om, na voorafgaand overleg, aangeduid te worden als lid van de bestuurlijke geleding. Artikel Deze vertegenwoordigers zijn geen personeelsleden of studenten van de hogeschool. 4

5 2. Deze vertegenwoordigers onderschrijven de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool. b) Vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus Artikel 10. De bestuurlijke geleding van de Raad van Toezicht draagt 6 gezaghebbende personen uit de sociale, economische en culturele milieus voor coöptatie voor. De voorzitter en de algemeen directeur staan de bestuurlijke geleding in deze taak bij. Artikel Deze vertegenwoordigers zijn geen personeelsleden of studenten van de hogeschool. 2. Deze vertegenwoordigers onderschrijven de missie en doelstellingen van de hogeschool De personeelsgeleding Artikel 12. In totaal worden 8 personeelsleden via rechtstreekse verkiezingen verkozen om te zetelen in de Raad van Toezicht, conform het verkiezingsreglement zoals bepaald in het Reglement van Orde van de Raad van Toezicht bijlage 1. Artikel Er zijn 2 mandaten te begeven voor de vertegenwoordigers van het ATP (waaronder ook het hulpopvoedend personeel, meester vak en dienstpersoneel én contractueel personeel) waarvan minstens 1 mandaat uit de schools of arts, verzameld in het kiescollege Er zijn 4 mandaten te begeven voor de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (ongeacht het statuut van tewerkstelling of opdrachtvolume), tewerkgesteld in de departementen, verzameld in kiescollege Er zijn 2 mandaten te begeven voor de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (ongeacht het statuut van tewerkstelling of opdrachtvolume), tewerkgesteld in de School of Arts, verzameld in kiescollege 3. Artikel 14. Deze personeelsleden onderschrijven de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool De studentengeleding Artikel 15. Twee studenten maken deel uit van de studentengeleding. Artikel 16. De Studentenraad kiest via getrapte verkiezingen de vertegenwoordigers conform het verkiezingsreglement zoals bepaald in het Reglement van Orde van de Studentenraad gevoegd als bijlage 2. Artikel 17. Deze studenten onderschrijven de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool. 5

6 Bevoegdheden Raad van Toezicht Artikel 18. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool door het College van Bestuur en is expliciet belast met: 1 Invulling geven, vastleggen en/of goedkeuren van: de missie en de strategische doelstellingen inzake de decretale kerntaken van de hogeschool het organiek reglement het pedagogisch project de rechtspositieregeling van de student de algemene reglementering aangaande de deontologie en de evaluatie van het personeel overdrachten en overnames van onderwijsinrichtende bevoegdheden overeenkomstig artikel 8 en artikel 9 van het Bijzonder Decreet d.d. 13 juli 2012 de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan 2 het benoemen en ontslaan van de niet-ambtshalve bestuurders in de schoot van het College van Bestuur 3 het verlenen van kwijting aan de bestuurders 4 het aanstellen en ontslaan van de algemeen directeur 5 het aanwijzen van een revisor 6 het aanstellen en ontslaan van de directeurs van de departementen, de Schools of Arts en STUVO Vergaderingen, quorum en stemmingen Raad van Toezicht Artikel 19. De voorzitter legt de agenda van de vergaderingen vast en roept de vergaderingen samen. Artikel 20. De Raad van Toezicht kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien meer dan de helft van de leden aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is én indien elke geleding door minstens één lid aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is. Elk lid kan drager zijn van ten hoogste één volmacht en is slechts geldig voor één vergadering. Artikel 21. De algemeen directeur woont de vergaderingen met raadgevende stem bij Artikel 22. De beslissingen van de Raad van Toezicht worden genomen bij volstrekte meerderheid d.w.z. meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Artikel 23. Indien bij het nemen van een beslissing geen van de leden de stemming vraagt, wordt het voorstel geacht bij consensus te zijn aangenomen. Artikel 24. In spoedeisende omstandigheden kan de voorzitter gemotiveerde beslissingen bij hoogdringendheid nemen. Deze beslissingen worden op de eerstvolgende vergadering aan de Raad van Toezicht voorgelegd die ze voor zover er nog geen uitvoering is aan gegeven kan herroepen of wijzigen. Artikel 25. Stemmingen over personen zijn geheim. Artikel 26. Indien tijdens een eerste vergadering het quorum niet werd bereikt, dan kan worden opgeroepen tot een nieuwe vergadering die gehouden kan worden ongeacht het aantal aanwezigen. 6

7 Artikel 27. De Raad van Toezicht legt de nadere regels inzake zijn werking (incluis de verkiezing van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de leden) vast in een reglement van orde, zoals in bijlage 1 aan dit organiek reglement. Artikel 28. In dit reglement worden ten minste volgende elementen opgenomen: 1 het aantal vergaderingen per jaar; 2 de wijze van voorbereiding en bijeenroeping van de vergaderingen; 3 de wijze van bezorging van de documenten; 4 de wijze van besluitvorming en stemming. 5 de regeling van de volmachten bij afwezigheid 6 de wijze van vervanging bij ontslag van de leden, termijn van het mandaat van de voorzitter, van de plaatsvervangend voorzitter en van de leden Schriftelijke procedure Artikel 29. De leden van de Raad van Toezicht kunnen op voorstel van de voorzitter en bij hoogdringendheid eenparig schriftelijke besluiten (papier, , fax) nemen die tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren Onverenigbaarheden Artikel 30. Het is voor een lid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij hij rechtstreeks belang heeft hetzij persoonlijk of als vertegenwoordiger of waarbij een echtgenoot, samenwonende, bloed of aanverwanten tot en met de 4 graad een belang bij hebben. Artikel 31. De functie van secretaris van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met die van lid van een bestuursorgaan of functionele entiteit Uitsluiting van leden Artikel 32. Leden kunnen bij kennelijk wangedrag, bij grote nalatigheid of handelingen in strijd met missie, visie of doelstellingen van de Erasmushogeschool Brussel door de Raad van Toezicht uitgesloten worden. De voorzitter legt hiertoe een gemotiveerd voorstel van beslissing voor aan de Raad van Toezicht. Artikel 33. Na 3 onaangekondigde opeenvolgende afwezigheden per kalenderjaar wordt het betrokken lid uitgesloten en wordt conform de bepalingen van dit reglement in zijn / haar vervanging voorzien Audit Comité Artikel 34. De Erasmushogeschool Brussel beschikt over een Auditcomité (AC) ingesteld door de Raad van Toezicht. Artikel 35. Het Audit Comité heeft een adviserende bevoegdheid en staat de Raad van Toezicht bij in zijn toezichthoudende functie. Het Audit Comité verstrekt aan de Raad van Toezicht onafhankelijk advies over de adequaatheid en doelmatigheid van het management, de interne controle en governance. 7

8 Artikel 36. Het Audit Comité telt 4 leden waaronder een door de Raad van Toezicht aangeduide voorzitter en 3 leden; geen van de leden kan personeelslid van de EhB zijn. Artikel 37. De voorzitter van de Raad van Toezicht, de algemeen directeur en de directeur financiën van de EhB beschikken over een doorlopende uitnodiging om deel te nemen aan de vergaderingen van het Audit Comité tenzij het Audit Comité alleen wenst te vergaderen. Zij hebben een adviserende functie. Het Audit Comité kan eveneens andere, niet-leden uitnodigen om de vergadering bij te wonen. Artikel 38. Het mandaat van de leden van het Audit Comité duurt 4 jaar en loopt parallel met de aanstelling van de Raad van Toezicht van de EhB. Het secretariaat van het Audit Comité wordt waargenomen door het directiesecretariaat van de EhB. Artikel 39. De opdracht, taken en bevoegdheden van het Audit Comité zijn opgenomen in een Audit Comité-charter dat als bijlage 3 aan dit organiek reglement wordt toegevoegd. Artikel 40. De leden van het Audit Comité ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan de werkzaamheden College van Bestuur Samenstelling Artikel 41. Het College van Bestuur telt minstens 5 en maximaal 8 leden. Artikel 42. De voorzitter en de algemeen directeur maken ambtshalve deel uit van het College van Bestuur. Artikel 43. Voor het College van Bestuur stellen de voorzitter en de algemeen directeur aan de Raad van Toezicht minstens 3 en maximum 6 andere leden voor. Meer dan de helft van de voorgedragen personen zijn personen die geen personeelslid of student zijn van de hogeschool. Artikel 44. Artikel 45. Artikel 46. Het College van Bestuur kan experten uitnodigen. De leden worden aangeduid voor een periode van 4 academiejaren. 1. Beide geslachten zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd. 2. Ten hoogste twee derde van de leden van het College van Bestuur bestaat uit personen van hetzelfde geslacht Bevoegdheden College van Bestuur Artikel 47. Het College van Bestuur bestuurt de hogeschool en beschikt daartoe over alle residuaire bevoegdheden. Artikel 48. Indien het College van Bestuur vaststelt dat een orgaan of entiteit van de hogeschool met uitzondering van de Raad van Toezicht zijn taken verwaarloost, dan kan het conform art. 30 van het voornoemd Bijzonder Decreet de nodige voorzieningen treffen. 8

9 Vergaderingen, quorum en stemmingen College van Bestuur Artikel 49. De voorzitter van de Raad van Toezicht zit het College van Bestuur voor. Indien de voorzitter verhinderd is zit het oudste aanwezige lid de vergadering voor. Artikel 50. De voorzitter legt de agenda van de vergaderingen vast en roept de vergaderingen samen. Artikel 51. Het College van Bestuur kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan drager zijn van ten hoogste één volmacht en is slechts geldig voor één vergadering. Artikel 52. De beslissingen van het College van Bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid d.w.z. meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Artikel 53. Indien bij het nemen van een beslissing geen van de leden de stemming vraagt, wordt het voorstel geacht bij consensus te zijn aangenomen. Artikel 54. In spoedeisende omstandigheden kan de voorzitter beslissingen bij hoogdringendheid nemen. Deze beslissingen worden op de eerstvolgende vergadering aan het College van Bestuur voorgelegd die ze voor zover er nog geen uitvoering is aan gegeven kan herroepen of wijzigen. Artikel 55. Stemmingen over personen zijn geheim Artikel 56. De leden van het College van Bestuur ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan de werkzaamheden. Artikel 57. Het College van Bestuur legt de nadere regels inzake zijn werking vast in een reglement van orde, gehecht als bijlage 4 aan dit organiek reglement. Artikel 58. In dit reglement worden volgende elementen opgenomen: 1 het aantal vergaderingen per jaar; 2 de wijze van voorbereiding en bijeenroeping van de vergaderingen; 3 de wijze van bezorging van de documenten; 4 de wijze van besluitvorming en stemming. 5 de regeling van de volmachten bij afwezigheid 6 de wijze van vervanging bij ontslag van de leden, termijn van het mandaat van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden Artikel 59. directeur. Het College van Bestuur kan bevoegdheden delegeren aan de algemeen Artikel 60. Het College van Bestuur richt twee adviesorganen op die de vergaderingen van de bestuursorganen voorbereiden, zijnde een Directiecomité (centrale directie onder leiding van de algemeen directeur) en een Directiecollege (onder leiding van de algemeen directeur en samengesteld uit de leden van het directiecomité aangevuld met de directeurs van de departementen, de directeurs van de Schools of Arts en de directeur STUVO). 9

10 Schriftelijke procedure Artikel 61. De leden van het College van Bestuur kunnen op voorstel van de voorzitter en bij hoogdringendheid eenparig schriftelijke besluiten nemen Onverenigbaarheden Artikel 62. Het is voor een lid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij hij rechtstreeks belang heeft hetzij persoonlijk of als vertegenwoordiger of waarbij een echtgenoot, samenwonende, bloed of aanverwanten tot en met de 4 graad een belang bij hebben Uitsluiting van leden Artikel 63. Leden kunnen bij kennelijk wangedrag, bij grote nalatigheid of handelingen in strijd met missie, visie of doelstellingen van de Erasmushogeschool Brussel door de Raad van Toezicht uitgesloten worden. Artikel 64. De voorzitter legt hiertoe een gemotiveerd voorstel van beslissing voor aan het College van Bestuur. Artikel 65. Na 3 onaangekondigde opeenvolgende afwezigheden per kalenderjaar wordt het betrokken lid uitgesloten en wordt conform de bepalingen van dit reglement in zijn / haar vervanging voorzien. Hoofdstuk 3 - Commissie van Beroep Artikel 66. Elke hogeschool stelt een commissie van beroep in of is aangesloten bij een commissie van beroep die uitspraak doet over de door de hoger onderwijs regelgeving of interne personeelsreglementering aangewezen personeelsgeschillen. Artikel 67. Het beroepsreglement bepaalt de bevoegdheden die betrekking kunnen hebben op zowel de annulatie als de substitutie van beslissingen van de hogeschool. Hoofdstuk 4 - Functionele entiteiten Artikel 68. De hogeschool is opgedeeld in volgende functionele entiteiten: 1 departementen 2 Schools of Arts 3 STUVO Artikel 69. entiteiten. De opleidingen worden ondergebracht in één van de eerste twee functionele Artikel 70. De Centrale Diensten ondersteunen de departementen en de Schools of Arts in het realiseren van de missie en de strategie. De Centrale Diensten worden onderverdeeld in volgende directies en / of diensten: 1 Algemene directie & Communicatie 2 Onderzoek & dienstverlening 3 Onderwijs & Internationalisering 10

11 4 Financiën, Infrastructuur & ICT 5 Personeel 6 SPINK (Strategische Planning, Integrale Kwaliteitszorg, Informatie, Kennis - en Databeheer) 4.1. Leiding en organisatie departementen Artikel 71. De Erasmushogeschool Brussel kent volgende departementen: Departement Campus Dansaert Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur Departement Lerarenopleiding en Pedagogie van het Jonge Kind Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Samenstelling Artikel 72. De directeur voert het dagelijks beleid en beheer van het departement. Artikel 73. De directeur wordt door de Raad van Toezicht via mandaat aangesteld na het gunstig doorlopen van een selectieprocedure conform de EhB-regelgeving. Artikel 74. Het mandaat van directeur duurt maximum 4 jaar en is hernieuwbaar mits positieve evaluatie door het College van Bestuur. Artikel 75. Elk departement beschikt over departementale overlegorganen. Artikel 76. De departementsraad is als volgt samengesteld: 1 de directeur; 2 zes vertegenwoordigers van het personeel (drie mannen en drie vrouwen), verkozen voor een termijn van vier academiejaren door en onder de personeelsleden van het departement, verzameld in één kiescollege; 3 twee vertegenwoordigers (één man en één vrouw) voor een termijn van twee academiejaren via getrapte verkiezingen door de studentenraad aangeduid onder de verkozen studenten die aan dit departement zijn ingeschreven; 4 drie vertegenwoordigers uit de sociaal-economische of culturele milieus, voor een termijn van vier academiejaren door de College van Bestuur aangewezen op voordracht van de vertegenwoordigers bedoeld in 2 en 3. Artikel Beide geslachten zijn in de departementsraad gelijkwaardig vertegenwoordigd. 2. Ten hoogste twee derde van de leden van de departementsraad bestaat uit personen van hetzelfde geslacht. Artikel Het mandaat van de leden duurt 4 jaar. 2. Het mandaat van de studenten duurt 2 jaar. Artikel 79. De personeelsleden en studenten die deel uitmaken van de departementsraad genieten van de nodige faciliteiten om hun mandaat naar behoren te kunnen vervullen. Ze mogen op geen enkele wijze nadelen ondervinden of sancties krijgen door de instelling voor daden die ze stellen bij de uitoefening van hun mandaat. Artikel 80. Elk lid onderschrijft de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool. 11

12 Bevoegdheden departementsraden Artikel 81. De departementsraad is belast met: 1. het vaststellen van onderwijs- en examenprogramma s en het controleren of de concretisering van het onderwijs en de examens in overeenstemming is met het programma; de vaststelling van onderzoeksprogramma's; 2. de interne organisatie van het departement; 3. het bepalen van de taakomschrijvingen van het personeel toegewezen aan het departement; 4. in uitvoering van de procedure, voorzien in artikel 147, 1, het verlenen van een advies inzake cumulatieregeling. 5. het opmaken van een jaarverslag waarin de activiteiten van het departement worden weergegeven; 6. het aanwenden van de toegewezen personele en materiële middelen; 7. het jaarlijks opstellen van budgetvoorstellen; 8. het doen van voorstellen inzake personeelsformatie; 9. het doen van voorstellen inzake de aanstelling en benoeming van het onderwijzend personeel; 10. het doen van voorstellen inzake het toekennen van ambtswijzigingen en bevorderingen voor het personeel toegewezen aan het departement; 11. het doen van voorstellen inzake het sluiten van samenwerkingsakkoorden; 12. Evaluatie van de personeelsleden toegewezen aan het departement op voorstel van de directeur Vergaderingen, quorum en stemmingen departementsraden Artikel 82. De directeur zit de departementsraad voor. Indien de voorzitter verhinderd is zit het oudste aanwezige lid de vergadering voor. Artikel 83. De voorzitter legt de agenda van de vergaderingen vast en roept de vergaderingen samen. Artikel 84. De departementsraad kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan drager zijn van ten hoogste één volmacht en is slechts geldig voor één vergadering. Artikel 85. De beslissingen van de departementsraad worden genomen bij volstrekte meerderheid d.w.z. meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Artikel 86. Indien bij het nemen van een beslissing geen van de leden de stemming vraagt, wordt het voorstel geacht bij consensus te zijn aangenomen. Artikel 87. In spoedeisende omstandigheden kan de voorzitter beslissingen bij hoogdringendheid nemen. Deze beslissingen worden op de eerstvolgende vergadering aan de departementsraad voorgelegd die ze voor zover er nog geen uitvoering is aan gegeven kan herroepen of wijzigen. Artikel 88. Artikel 89. Stemmingen over personen zijn geheim De departementsraad kan bevoegdheden delegeren aan de directeur. 12

13 Artikel 90. De Raad van Toezicht legt de nadere regels inzake de werking (incluis de verkiezing van de leden) vast in een Reglement van Orde van de departementsraden, gehecht als bijlage 5 aan dit organiek reglement. Artikel 91. In dit reglement worden volgende elementen opgenomen: 1 het aantal vergaderingen per jaar; 2 de wijze van voorbereiding en bijeenroeping van de vergaderingen; 3 de wijze van mededeling van de documenten; 4 de wijze van besluitvorming en stemming. 5 de regeling van de volmachten bij afwezigheid 6 de wijze van vervanging bij ontslag van de leden, termijn van het mandaat van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden Schriftelijke procedure Artikel 92. De leden van de Departementsraden kunnen op voorstel van de voorzitter en bij hoogdringendheid eenparig schriftelijke besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Departementsraden behoren Onverenigbaarheden Artikel 93. Het is voor een lid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij hij rechtstreeks belang heeft hetzij persoonlijk of als vertegenwoordiger of waarbij een echtgenoot, samenwonende, bloed of aanverwanten tot en met de 4 graad een belang bij hebben. Artikel 94. De functie van secretaris van de departementsraad is onverenigbaar met die van lid van een bestuursorgaan of functionele entiteit Uitsluiting van leden Artikel 95. Leden kunnen bij kennelijk wangedrag, bij grote nalatigheid of handelingen in strijd met missie, visie of doelstellingen van de Erasmushogeschool Brussel door de departementsraad uitgesloten worden. De voorzitter legt hiertoe een gemotiveerd voorstel van beslissing voor aan de departementsraad. Artikel 96. Na 3x keer onaangekondigde afwezigheid wordt het betrokken lid uitgesloten School of Arts Artikel 97. De Erasmushogeschool Brussel richt 2 Schools of Arts op : 1 Koninklijk Conservatorium Brussel 2 RITS Leiding en organisatie School of Arts Artikel 98. Artikel 99. De schools of arts zijn departementen van de Erasmushogeschool Brussel. De directeur voert het dagelijks beleid en beheer van de School of Arts. 13

14 Artikel 100. De directeur wordt door de Raad van Toezicht bij mandaat van maximum 4 jaar wordt aangesteld via een selectieprocedure conform de EhB-regelgeving. Artikel 101. Het mandaat van directeur duurt maximum 4 jaar en is hernieuwbaar mits positieve evaluatie door het College van Bestuur. Artikel 102. De Raad van de School of Arts telt 13 leden: 1 de directeur, zijnde de voorzitter van de Raad van de School of Arts 2 vier vertegenwoordigers van het personeel (twee mannen en twee vrouwen), verkozen voor een termijn van vier academiejaren door en onder de personeelsleden van de School of Arts, verzameld in één kiescollege; 3 twee vertegenwoordigers (één man en één vrouw) voor een termijn van twee academiejaren via getrapte verkiezingen door de studentenraad aangeduid onder de verkozen studenten die aan de School of Arts zijn ingeschreven; 4 twee externe leden, die een affiniteit hebben in het vakgebied van de betrokken School of arts, aangeduid door het College van Bestuur op voorstel van de verkozen personeelsleden en studenten van de School of Arts 5 vier leden voorgedragen door de universiteit van de associatie, die een aantoonbare affiniteit hebben in het vakgebied van de betrokken School of arts Artikel Beide geslachten zijn in de Raad van de School of Arts gelijkwaardig vertegenwoordigd. 2. Ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van de School of Arts bestaat uit personen van hetzelfde geslacht. Artikel Het mandaat van de leden duurt 4 jaar. 2. Het mandaat van de studenten duurt 2 jaar. Artikel 105. De personeelsleden en studenten die deel uitmaken van de Raad van de School of Arts genieten van de nodige faciliteiten om hun mandaat naar behoren te kunnen vervullen. Ze mogen op geen enkele wijze nadelen ondervinden of sancties krijgen door de instelling voor daden die ze stellen bij de uitoefening van hun mandaat. Artikel 106. Elk lid onderschrijft de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool Bevoegdheden Raden Schools of Arts Artikel 107. De Raad School of Arts coördineert de bestuurstaken op het niveau van de School of Arts, conform de algemene richtlijnen van de bestuursorganen van de hogeschool. Artikel 108. De Raad van de School of Arts is belast met: 1 het vaststellen van de onderwijsprogramma s en het controleren of de concretisering van het onderwijs en de examens in overeenstemming is met die programma s 2 het onderzoeksbeleid binnen de School of Arts 3 de interne organisatie van de School of Arts 4 het bepalen van de taakomschrijvingen van het personeel dat toegewezen is aan de School of Arts 5 het verlenen van een advies over de cumulatieregeling ter uitvoering van de procedure, vermeld in artikel 147, 1, van het hogescholendecreet 14

15 6 het opmaken van het financiële verslag en het jaarverslag waarin de activiteiten van de School of Arts worden weergegeven 7 de voordracht van een vertegenwoordiger van de School of Arts in de onderzoeksraad van de universiteit van de associatie 8 het opstellen van een jaar- en meerjarenbegroting die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College van Bestuur 9 het opstellen van een investeringsplan voor (wetenschappelijke) infrastructuur dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College van Bestuur 10 het opstellen van een personeelsformatie die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College van Bestuur 11 binnen de door het Raad van Toezicht goedgekeurde jaar- en meerjarenbegroting en personeelsformatie is de Raad van de School of Arts belast met de aanwending van de werkingsuitkering van de Vlaamse Gemeenschap, de aanvullende onderzoeksmiddelen, vermeld in artikel 38ter van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, en de eigen inkomsten van de School of Arts en van alle andere financiële middelen die de hogeschool of hogescholen ter beschikking stellen aan de School of Arts 12 het formuleren van voorstellen voor de aanstelling en benoeming van het onderwijzend personeel 13 het formuleren van voorstellen voor het toekennen van ambtswijzigingen en bevorderingen voor het personeel dat toegewezen is aan de School of Arts 14 het formuleren van voorstellen voor het sluiten van samenwerkingsakkoorden 15 Evaluatie van de personeelsleden toegewezen aan de school of arts op voorstel van de directeur Artikel 109. Als het College van Bestuur niet instemt met de voorstellen van de Raad van de School of Arts, sturen ze een gemotiveerd advies voor heroverweging terug naar de Raad van de School of Arts. Als die procedure niet leidt tot overeenstemming, beslist het College van Bestuur en wordt het gebrek aan akkoord expliciet vermeld bij de genomen beslissing Vergaderingen, quorum en stemmingen Raad School of Arts Artikel 110. De voorzitter zit de Raad van de School of Arts voor. Indien de voorzitter verhinderd is zit het oudste aanwezige lid de vergadering voor. Artikel 111. De voorzitter legt de agenda van de vergaderingen vast en roept de vergaderingen samen. Artikel 112. De Raad van de School of Arts kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan drager zijn van ten hoogste één volmacht, geldig voor één vergadering. Artikel 113. De beslissingen van de Raad van de School of Arts worden genomen bij volstrekte meerderheid d.w.z. meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Artikel 114. Indien bij het nemen van een beslissing geen van de leden de stemming vraagt, wordt het voorstel geacht bij consensus te zijn aangenomen. Artikel 115. In spoedeisende omstandigheden kan de voorzitter beslissingen bij hoogdringendheid nemen. Deze beslissingen worden op de eerstvolgende vergadering 15

16 aan de Raad van de School of Arts voorgelegd die ze voor zover er nog geen uitvoering is aan gegeven kan herroepen of wijzigen. Artikel 116. Artikel 117. directeur. Stemmingen over personen zijn geheim De Raad van de School of Arts kan bevoegdheden delegeren aan de Artikel 118. De Raad van de School of Arts legt de nadere regels inzake de werking (incluis de verkiezing van de leden) vast in een Reglement van Orde van de Raad School of Arts dat door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd. Betrokken reglement wordt als bijlage 6 gehecht aan dit organiek reglement. Artikel 119. In dit reglement worden volgende elementen opgenomen: 1 het aantal vergaderingen per jaar; 2 de wijze van voorbereiding en bijeenroeping van de vergaderingen; 3 de wijze van mededeling van de documenten; 4 de wijze van besluitvorming en stemming. 5 de regeling van de volmachten bij afwezigheid 6 de wijze van vervanging bij ontslag van de leden, termijn van het mandaat van de voorzitter en van de leden Schriftelijke procedure Artikel 120. De leden van de Raad van de School of Arts kunnen op voorstel van de voorzitter en bij hoogdringendheid eenparig schriftelijke besluiten nemen die tot de bevoegdheid van deze Raad behoren Onverenigbaarheden Artikel 121. Het is voor een lid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij hij rechtstreeks belang heeft hetzij persoonlijk of als vertegenwoordiger of waarbij een echtgenoot, samenwonende, bloed of aanverwanten tot en met de 4 graad een belang bij hebben. Artikel 122. De functie van secretaris van is onverenigbaar met die van lid van een bestuursorgaan of functionele entiteit Uitsluiting van leden Artikel 123. Leden kunnen bij kennelijk wangedrag, bij grote nalatigheid of handelingen in strijd met missie, visie of doelstellingen van de Erasmushogeschool Brussel door de Raad van de School of Arts uitgesloten worden. De voorzitter legt hiertoe een gemotiveerd voorstel van beslissing voor aan de Raad van de School of Arts. Artikel 124. Na 3 onaangekondigde opeenvolgende afwezigheden per kalenderjaar wordt het betrokken lid uitgesloten. 16

17 4.3. STUVO Artikel 125. De studentenvoorzieningen hebben tot doel de gelijkwaardige toegang tot en de deelname van alle studenten aan het hoger onderwijs te bevorderen door de basisvoorwaarden bij het studeren te verbeteren. Ze streven dat doel na door materiële en immateriële hulp- en dienstverlening te bieden en door studiebelemmerende factoren weg te nemen Samenstelling Artikel 126. Het diensthoofd studentenvoorzieningen wordt aangesteld door de Raad van Toezicht en woont de STUVOraad met raadgevende stem bij. Artikel 127. De dienst voor studentenvoorzieningen staat de STUVOraad bij in de uitvoering van de taken en bevoegdheden, Artikel 128. Artikel 129. De STUVOraad is paritair samengesteld uit minstens 12 leden. 1. De helft van de leden is verkozen door en onder de studenten. 2. De andere helft is aangewezen door het College van Bestuur. Artikel 130. Artikel 131. De STUVOraad streeft bij zijn samenstelling naar diversiteit. Maximum twee derde van zijn leden mag van hetzelfde geslacht zijn. Artikel 132. De studenten die deel uitmaken van de STUVOraad genieten van de nodige faciliteiten om hun mandaat naar behoren te kunnen vervullen. Ze mogen op geen enkele wijze nadelen ondervinden of sancties krijgen door de instelling voor daden die ze stellen bij de uitoefening van hun mandaat. Artikel 133. De verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers worden georganiseerd door de instelling in samenspraak met de studentenraad. De studentenraad legt de kiesprocedure vast. Artikel 134. De STUVOraad kiest onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Artikel Als de voorzitter komt uit de studentendelegatie, komt de ondervoorzitter uit de delegatie, die door het College van Bestuur is aangesteld, of vice versa. 2. Als de STUVOraad het niet eens is over de aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter, stelt het College van Bestuur de voorzitter aan. Artikel 136. Elk lid onderschrijft de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool Bevoegdheden STUVOraad Artikel 137. De STUVOraad heeft volgende taken en bevoegdheden: 1. de STUVOraad stelt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van studentenvoorzieningen en legt die ter goedkeuring voor aan het College van Bestuur; 17

18 2. binnen het kader van het goedgekeurde beleidsplan en de goedgekeurde jaar- en meerjarenbegroting en binnen het kader van de vastgelegde bestuurs- en beheersreglementen van de instelling staat de STUVOraad in voor de aanwending van de sociale toelage, van de inkomsten uit de werking betreffende studentenvoorzieningen en voor de aanwending van alle andere financiële middelen die de instelling ter beschikking stelt van studentenvoorzieningen; 3. de STUVOraad stelt het jaarverslag over studentenvoorzieningen op; 4. de STUVOraad doet voorstellen aan het College van Bestuur voor de functies en personeelsbezetting die hij nodig acht voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen; 5. de STUVOraad formuleert voorstellen voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten, vermeld in artikel 24 van het decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen d.d Vergaderingen, quorum en stemmingen STUVOraad Artikel 138. De STUVOraad legt de nadere regels inzake de werking vast in een Reglement van Orde van de STUVOraad dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. Betrokken reglement wordt als bijlage 7 gehecht aan dit organiek reglement. Artikel 139. Het reglement van orde bevat minimaal de volgende bepalingen: 1. het aantal vergaderingen per jaar; 2. de wijze van voorbereiding en bijeenroeping van de vergaderingen 3. de wijze van bezorgen van documenten; 4. de wijze van besluitvorming en stemming; 5. de regeling van de volmachten bij afwezigheid; 6. de wijze van vervanging bij ontslag van de leden, termijn van het mandaat van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden. Artikel 140. De STUVOraad komt minimaal vier keer per jaar samen. Artikel 141. De STUVOraad kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is én indien elke geleding door minstens één lid aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan drager zijn van ten hoogste één volmacht. Artikel 142. De beslissingen van de STUVOraad worden genomen bij volstrekte meerderheid d.w.z. meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Artikel 143. Als het College van Bestuur niet instemt met de voorstellen van de STUVOraad stuurt ze die met een gemotiveerd advies voor heroverweging terug naar de STUVOraad. Indien dit niet leidt tot overeenstemming, beslist het College van Bestuur en wordt het gebrek aan akkoord expliciet vermeld in de betreffende jaarbegroting en in de meerjarenbegroting Schriftelijke procedure Artikel 144. De leden van de STUVOraad kunnen op voorstel van de voorzitter en bij hoogdringendheid eenparig schriftelijke besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de STUVOraad behoren. 18

19 Onverenigbaarheden Artikel 145. Het is voor een lid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij hij rechtstreeks belang heeft hetzij persoonlijk of als vertegenwoordiger of waarbij een echtgenoot, samenwonende, bloed of aanverwanten tot en met de 4 graad een belang bij hebben. Artikel 146. De functie van secretaris van de STUVOraad is onverenigbaar met die van lid van een bestuursorgaan of functionele entiteit. Hoofdstuk 5 - Onderhandelingscomités Artikel 147. De Erasmushogeschool Brussel richt in het kader van de personeelsparticipatie een hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) en departementale onderhandelingscomités (DOC) op. Artikel 148. Samenstelling HOC: De vergadering wordt voorgezeten door de algemeen directeur of zijn gemandateerde. het HOC bestaat uit maximum 3 personeelsvertegenwoordigers per representatieve vakorganisatie en een maximum evenredig aantal vertegenwoordigers van het hogeschoolschoolbestuur De personeelsvertegenwoordigers worden aangeduid door de representatieve vakorganisaties De vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur worden aangeduid door het College van Bestuur. Technici kunnen toegelaten worden voor specifieke agendapunten. Artikel 149. Samenstelling DOC De vergadering wordt voorgezeten door de directeur. Het DOC bestaat uit maximum 3 personeelsvertegenwoordigers per representatieve vakorganisatie en een maximum evenredig aantal vertegenwoordigers van de departementsraad / Raad School of Arts De personeelsvertegenwoordigers worden aangeduid door de representatieve vakorganisaties Technici kunnen toegelaten worden voor specifieke agendapunten. Artikel 150. Relevante materies kunnen slechts op één niveau onderhandeld worden, wat op het HOC niveau behandeld is kan niet meer op DOC niveau Hoofdstuk 6 - Studentenraad Artikel 151. De Erasmushogeschool Brussel richt een studentenraad op hogeschoolniveau op Samenstelling STEhB Artikel 152. De studentenraad van de EhB bestaat uit de 2 koppels verkozen studenten (man/vrouw) per departement en per School of Arts. 19

20 Artikel 153. De studentenraad duidt binnen de eigen raad een voorzitter aan Bevoegdheden Artikel 154. De studentenraad van de EhB (STEhB) adviseert de hogeschool m.b.t. onderwijs-en studentgerichte materies Onverenigbaarheden Artikel 155. Het is voor een lid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij hij rechtstreeks belang heeft hetzij persoonlijk of als vertegenwoordiger of waarbij een echtgenoot, samenwonende, bloed of aanverwanten tot en met de 4 graad een belang bij hebben. Hoofdstuk 7 -. Overgangsmaatregel Artikel 156. Voorafgaand aan de omvorming wijst de Raad van Bestuur van de Erasmushogeschool Brussel de eerste voorzitter aan van de Raad van Toezicht en de algemeen directeur. Artikel Alle op 30 september 2013 vigerende reglementen van de Vlaamse autonome Hogeschool Erasmushogeschool Brussel worden onder voorbehoud van wijziging, overgenomen door de publiekrechtelijke hogeschool Erasmushogeschool Brussel. 2 In alle reglementen waar bevoegdheden zijn toegewezen aan een departementsraad, worden dezelfde bevoegdheden en verplichtingen toegewezen aan de school of arts. 3 In alle reglementen waar bevoegdheden zijn toegewezen aan de Raad van Bestuur worden dezelfde bevoegdheden toegewezen aan het College van Bestuur, behoudens het bepaalde in art 18 van dit organiek reglement 20

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 2 Huishoudelijke reglementen voor de schoolraden van Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor- of gezichtsproblemen (Dilbeekstraat 1, 1082 Brussel); Kasterlinden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Reglement van Orde van de Raad van de School of Arts

Reglement van Orde van de Raad van de School of Arts Reglement van Orde van de Raad van de School of Arts 1 / 27 Inhoud INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 HOOFDSTUK I - VERGADERING... 3 Afdeling 1 - Planning... 3 Afdeling 2 - Agenda - uitnodiging - voorbereiding...

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en versie 5/10/2001 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: "Verbond Sociale Ondernemingen", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw.

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: Verbond Sociale Ondernemingen, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw. VERBOND SOCIALE ONDERNEMINGEN vzw Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Ondernemingsnummer: 466.970.965 Identificatienummer: 1369299 STATUTEN De statutaire Algemene Vergadering van Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: paul.romanus@bec-ceb.be

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22; Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Datum 19.07.2007 De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

STATUTEN JONG VLD DILBEEK

STATUTEN JONG VLD DILBEEK STATUTEN JONG VLD DILBEEK TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL en DUUR van de vereniging Art. 1 Naamgeving De vereniging draagt als naam Jonge Vlaamse Liberalen en Democraten afdeling Dilbeek. In haar betrekking

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010..

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. ARTIKEL 1. OPRICHTING Op 30 maart 1982 werd een feitelijke vereniging (hierna "de Vereniging"

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Vooraf Het Reglement Raad van Toezicht regelt de interne verhoudingen en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. van de RAAD VAN BESTUUR. van de VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

REGLEMENT VAN ORDE. van de RAAD VAN BESTUUR. van de VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA REGLEMENT VAN ORDE van de RAAD VAN BESTUUR van de VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 21 MAART 2013. Reglement van orde van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media DE VLAAMSE REGULATOR VOOR

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad Huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement

Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van de Christelijke Basisschool Het Mozaïek. Met het huishoudelijk reglement worden

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA SPA Reglement Deelnemersraad 1 versie 16-11-2011 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Huishoudelijk reglement ALGEMEEN Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

BELGIAN COUNCIL FOR LABORATORY ANIMAL SCIENCE ASBL VZW

BELGIAN COUNCIL FOR LABORATORY ANIMAL SCIENCE ASBL VZW Huishoudelijk reglement Voorwerp: Dit huishoudelijk reglement wordt uitgevaardigd door de Raad van Bestuur van BCLAS (vzw/a.s.b.l.). Het vult de wetsbepalingen en de statuten van de vereniging aan en expliciteert

Nadere informatie