Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel"

Transcriptie

1 Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel 1

2 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1 - Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 - Bestuursorganen Raad van Toezicht Samenstelling De bestuurlijke geleding... 4 a) Vertegenwoordigers uit lokale overheden en onderwijsbesturen... 4 b) Vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus De personeelsgeleding De studentengeleding Bevoegdheden Raad van Toezicht Vergaderingen, quorum en stemmingen Raad van Toezicht Schriftelijke procedure Onverenigbaarheden Uitsluiting van leden Audit Comité College van Bestuur Samenstelling Bevoegdheden College van Bestuur Vergaderingen, quorum en stemmingen College van Bestuur Schriftelijke procedure Onverenigbaarheden Uitsluiting van leden Hoofdstuk 3 - Commissie van Beroep Hoofdstuk 4 - Functionele entiteiten Leiding en organisatie departementen Samenstelling Bevoegdheden departementsraden Vergaderingen, quorum en stemmingen departementsraden Schriftelijke procedure Onverenigbaarheden Uitsluiting van leden School of Arts Leiding en organisatie School of Arts Bevoegdheden Raden Schools of Arts Vergaderingen, quorum en stemmingen Raad School of Arts

3 Schriftelijke procedure Onverenigbaarheden Uitsluiting van leden STUVO Samenstelling Bevoegdheden STUVOraad Vergaderingen, quorum en stemmingen STUVOraad Schriftelijke procedure Onverenigbaarheden Hoofdstuk 5 - Onderhandelingscomités Hoofdstuk 6 - Studentenraad Samenstelling STEhB Bevoegdheden Onverenigbaarheden Hoofdstuk 7 -. Overgangsmaatregel

4 Hoofdstuk 1 - Inleiding Artikel 1. De Vlaamse Autonome Hogeschool Erasmushogeschool Brussel wordt - in uitvoering van het Bijzonder Decreet tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen d.d. 13 juli 2012, art 69 en bij beslissing van de Raad van Bestuur d.d met ingang van 1 oktober 2013 omgevormd tot een publiekrechtelijke hogeschool met als naam Erasmushogeschool Brussel en met als bestuurszetel Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel. Hoofdstuk 2 - Bestuursorganen 2.1. Raad van Toezicht Samenstelling Artikel 2. De Raad van Toezicht bestaat uit drie geledingen: de bestuurlijke geleding, de personeelsgeleding en de studentengeleding. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan de werkzaamheden Artikel Beide geslachten zijn in de geledingen gelijkwaardig vertegenwoordigd. 2. Ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van Toezicht bestaat uit personen van hetzelfde geslacht. Artikel 4. De bestuurlijke geleding en de personeelsgeleding worden aangeduid voor een mandaatsperiode van 4 jaar. Artikel 5. De mandaatsperiode van de studentengeleding duurt 2 jaar. Artikel 6. De personeelsleden en studenten die deel uitmaken van de Raad van Toezicht genieten van de nodige faciliteiten om hun mandaat naar behoren te kunnen vervullen. Ze mogen op geen enkele wijze nadelen ondervinden of sancties krijgen door de instelling voor daden die ze stellen bij de uitoefening van hun mandaat. Artikel 7. De Raad van Toezicht kiest op voordracht van de bestuurlijke geleding binnen of buiten zijn leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter; in alle gevallen beschikken beiden over stemrecht De bestuurlijke geleding a) Vertegenwoordigers uit lokale overheden en onderwijsbesturen Artikel 8. Uit in brede zin onderwijsmilieus worden 7 personen aangeduid. De voorzitter en algemeen directeur stellen 5 personen met affiniteit met GO!, 1 met affiniteit met de VUB en 1 met affiniteit met de VGC voor om, na voorafgaand overleg, aangeduid te worden als lid van de bestuurlijke geleding. Artikel Deze vertegenwoordigers zijn geen personeelsleden of studenten van de hogeschool. 4

5 2. Deze vertegenwoordigers onderschrijven de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool. b) Vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus Artikel 10. De bestuurlijke geleding van de Raad van Toezicht draagt 6 gezaghebbende personen uit de sociale, economische en culturele milieus voor coöptatie voor. De voorzitter en de algemeen directeur staan de bestuurlijke geleding in deze taak bij. Artikel Deze vertegenwoordigers zijn geen personeelsleden of studenten van de hogeschool. 2. Deze vertegenwoordigers onderschrijven de missie en doelstellingen van de hogeschool De personeelsgeleding Artikel 12. In totaal worden 8 personeelsleden via rechtstreekse verkiezingen verkozen om te zetelen in de Raad van Toezicht, conform het verkiezingsreglement zoals bepaald in het Reglement van Orde van de Raad van Toezicht bijlage 1. Artikel Er zijn 2 mandaten te begeven voor de vertegenwoordigers van het ATP (waaronder ook het hulpopvoedend personeel, meester vak en dienstpersoneel én contractueel personeel) waarvan minstens 1 mandaat uit de schools of arts, verzameld in het kiescollege Er zijn 4 mandaten te begeven voor de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (ongeacht het statuut van tewerkstelling of opdrachtvolume), tewerkgesteld in de departementen, verzameld in kiescollege Er zijn 2 mandaten te begeven voor de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (ongeacht het statuut van tewerkstelling of opdrachtvolume), tewerkgesteld in de School of Arts, verzameld in kiescollege 3. Artikel 14. Deze personeelsleden onderschrijven de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool De studentengeleding Artikel 15. Twee studenten maken deel uit van de studentengeleding. Artikel 16. De Studentenraad kiest via getrapte verkiezingen de vertegenwoordigers conform het verkiezingsreglement zoals bepaald in het Reglement van Orde van de Studentenraad gevoegd als bijlage 2. Artikel 17. Deze studenten onderschrijven de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool. 5

6 Bevoegdheden Raad van Toezicht Artikel 18. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool door het College van Bestuur en is expliciet belast met: 1 Invulling geven, vastleggen en/of goedkeuren van: de missie en de strategische doelstellingen inzake de decretale kerntaken van de hogeschool het organiek reglement het pedagogisch project de rechtspositieregeling van de student de algemene reglementering aangaande de deontologie en de evaluatie van het personeel overdrachten en overnames van onderwijsinrichtende bevoegdheden overeenkomstig artikel 8 en artikel 9 van het Bijzonder Decreet d.d. 13 juli 2012 de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan 2 het benoemen en ontslaan van de niet-ambtshalve bestuurders in de schoot van het College van Bestuur 3 het verlenen van kwijting aan de bestuurders 4 het aanstellen en ontslaan van de algemeen directeur 5 het aanwijzen van een revisor 6 het aanstellen en ontslaan van de directeurs van de departementen, de Schools of Arts en STUVO Vergaderingen, quorum en stemmingen Raad van Toezicht Artikel 19. De voorzitter legt de agenda van de vergaderingen vast en roept de vergaderingen samen. Artikel 20. De Raad van Toezicht kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien meer dan de helft van de leden aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is én indien elke geleding door minstens één lid aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is. Elk lid kan drager zijn van ten hoogste één volmacht en is slechts geldig voor één vergadering. Artikel 21. De algemeen directeur woont de vergaderingen met raadgevende stem bij Artikel 22. De beslissingen van de Raad van Toezicht worden genomen bij volstrekte meerderheid d.w.z. meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Artikel 23. Indien bij het nemen van een beslissing geen van de leden de stemming vraagt, wordt het voorstel geacht bij consensus te zijn aangenomen. Artikel 24. In spoedeisende omstandigheden kan de voorzitter gemotiveerde beslissingen bij hoogdringendheid nemen. Deze beslissingen worden op de eerstvolgende vergadering aan de Raad van Toezicht voorgelegd die ze voor zover er nog geen uitvoering is aan gegeven kan herroepen of wijzigen. Artikel 25. Stemmingen over personen zijn geheim. Artikel 26. Indien tijdens een eerste vergadering het quorum niet werd bereikt, dan kan worden opgeroepen tot een nieuwe vergadering die gehouden kan worden ongeacht het aantal aanwezigen. 6

7 Artikel 27. De Raad van Toezicht legt de nadere regels inzake zijn werking (incluis de verkiezing van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de leden) vast in een reglement van orde, zoals in bijlage 1 aan dit organiek reglement. Artikel 28. In dit reglement worden ten minste volgende elementen opgenomen: 1 het aantal vergaderingen per jaar; 2 de wijze van voorbereiding en bijeenroeping van de vergaderingen; 3 de wijze van bezorging van de documenten; 4 de wijze van besluitvorming en stemming. 5 de regeling van de volmachten bij afwezigheid 6 de wijze van vervanging bij ontslag van de leden, termijn van het mandaat van de voorzitter, van de plaatsvervangend voorzitter en van de leden Schriftelijke procedure Artikel 29. De leden van de Raad van Toezicht kunnen op voorstel van de voorzitter en bij hoogdringendheid eenparig schriftelijke besluiten (papier, , fax) nemen die tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren Onverenigbaarheden Artikel 30. Het is voor een lid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij hij rechtstreeks belang heeft hetzij persoonlijk of als vertegenwoordiger of waarbij een echtgenoot, samenwonende, bloed of aanverwanten tot en met de 4 graad een belang bij hebben. Artikel 31. De functie van secretaris van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met die van lid van een bestuursorgaan of functionele entiteit Uitsluiting van leden Artikel 32. Leden kunnen bij kennelijk wangedrag, bij grote nalatigheid of handelingen in strijd met missie, visie of doelstellingen van de Erasmushogeschool Brussel door de Raad van Toezicht uitgesloten worden. De voorzitter legt hiertoe een gemotiveerd voorstel van beslissing voor aan de Raad van Toezicht. Artikel 33. Na 3 onaangekondigde opeenvolgende afwezigheden per kalenderjaar wordt het betrokken lid uitgesloten en wordt conform de bepalingen van dit reglement in zijn / haar vervanging voorzien Audit Comité Artikel 34. De Erasmushogeschool Brussel beschikt over een Auditcomité (AC) ingesteld door de Raad van Toezicht. Artikel 35. Het Audit Comité heeft een adviserende bevoegdheid en staat de Raad van Toezicht bij in zijn toezichthoudende functie. Het Audit Comité verstrekt aan de Raad van Toezicht onafhankelijk advies over de adequaatheid en doelmatigheid van het management, de interne controle en governance. 7

8 Artikel 36. Het Audit Comité telt 4 leden waaronder een door de Raad van Toezicht aangeduide voorzitter en 3 leden; geen van de leden kan personeelslid van de EhB zijn. Artikel 37. De voorzitter van de Raad van Toezicht, de algemeen directeur en de directeur financiën van de EhB beschikken over een doorlopende uitnodiging om deel te nemen aan de vergaderingen van het Audit Comité tenzij het Audit Comité alleen wenst te vergaderen. Zij hebben een adviserende functie. Het Audit Comité kan eveneens andere, niet-leden uitnodigen om de vergadering bij te wonen. Artikel 38. Het mandaat van de leden van het Audit Comité duurt 4 jaar en loopt parallel met de aanstelling van de Raad van Toezicht van de EhB. Het secretariaat van het Audit Comité wordt waargenomen door het directiesecretariaat van de EhB. Artikel 39. De opdracht, taken en bevoegdheden van het Audit Comité zijn opgenomen in een Audit Comité-charter dat als bijlage 3 aan dit organiek reglement wordt toegevoegd. Artikel 40. De leden van het Audit Comité ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan de werkzaamheden College van Bestuur Samenstelling Artikel 41. Het College van Bestuur telt minstens 5 en maximaal 8 leden. Artikel 42. De voorzitter en de algemeen directeur maken ambtshalve deel uit van het College van Bestuur. Artikel 43. Voor het College van Bestuur stellen de voorzitter en de algemeen directeur aan de Raad van Toezicht minstens 3 en maximum 6 andere leden voor. Meer dan de helft van de voorgedragen personen zijn personen die geen personeelslid of student zijn van de hogeschool. Artikel 44. Artikel 45. Artikel 46. Het College van Bestuur kan experten uitnodigen. De leden worden aangeduid voor een periode van 4 academiejaren. 1. Beide geslachten zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd. 2. Ten hoogste twee derde van de leden van het College van Bestuur bestaat uit personen van hetzelfde geslacht Bevoegdheden College van Bestuur Artikel 47. Het College van Bestuur bestuurt de hogeschool en beschikt daartoe over alle residuaire bevoegdheden. Artikel 48. Indien het College van Bestuur vaststelt dat een orgaan of entiteit van de hogeschool met uitzondering van de Raad van Toezicht zijn taken verwaarloost, dan kan het conform art. 30 van het voornoemd Bijzonder Decreet de nodige voorzieningen treffen. 8

9 Vergaderingen, quorum en stemmingen College van Bestuur Artikel 49. De voorzitter van de Raad van Toezicht zit het College van Bestuur voor. Indien de voorzitter verhinderd is zit het oudste aanwezige lid de vergadering voor. Artikel 50. De voorzitter legt de agenda van de vergaderingen vast en roept de vergaderingen samen. Artikel 51. Het College van Bestuur kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan drager zijn van ten hoogste één volmacht en is slechts geldig voor één vergadering. Artikel 52. De beslissingen van het College van Bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid d.w.z. meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Artikel 53. Indien bij het nemen van een beslissing geen van de leden de stemming vraagt, wordt het voorstel geacht bij consensus te zijn aangenomen. Artikel 54. In spoedeisende omstandigheden kan de voorzitter beslissingen bij hoogdringendheid nemen. Deze beslissingen worden op de eerstvolgende vergadering aan het College van Bestuur voorgelegd die ze voor zover er nog geen uitvoering is aan gegeven kan herroepen of wijzigen. Artikel 55. Stemmingen over personen zijn geheim Artikel 56. De leden van het College van Bestuur ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan de werkzaamheden. Artikel 57. Het College van Bestuur legt de nadere regels inzake zijn werking vast in een reglement van orde, gehecht als bijlage 4 aan dit organiek reglement. Artikel 58. In dit reglement worden volgende elementen opgenomen: 1 het aantal vergaderingen per jaar; 2 de wijze van voorbereiding en bijeenroeping van de vergaderingen; 3 de wijze van bezorging van de documenten; 4 de wijze van besluitvorming en stemming. 5 de regeling van de volmachten bij afwezigheid 6 de wijze van vervanging bij ontslag van de leden, termijn van het mandaat van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden Artikel 59. directeur. Het College van Bestuur kan bevoegdheden delegeren aan de algemeen Artikel 60. Het College van Bestuur richt twee adviesorganen op die de vergaderingen van de bestuursorganen voorbereiden, zijnde een Directiecomité (centrale directie onder leiding van de algemeen directeur) en een Directiecollege (onder leiding van de algemeen directeur en samengesteld uit de leden van het directiecomité aangevuld met de directeurs van de departementen, de directeurs van de Schools of Arts en de directeur STUVO). 9

10 Schriftelijke procedure Artikel 61. De leden van het College van Bestuur kunnen op voorstel van de voorzitter en bij hoogdringendheid eenparig schriftelijke besluiten nemen Onverenigbaarheden Artikel 62. Het is voor een lid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij hij rechtstreeks belang heeft hetzij persoonlijk of als vertegenwoordiger of waarbij een echtgenoot, samenwonende, bloed of aanverwanten tot en met de 4 graad een belang bij hebben Uitsluiting van leden Artikel 63. Leden kunnen bij kennelijk wangedrag, bij grote nalatigheid of handelingen in strijd met missie, visie of doelstellingen van de Erasmushogeschool Brussel door de Raad van Toezicht uitgesloten worden. Artikel 64. De voorzitter legt hiertoe een gemotiveerd voorstel van beslissing voor aan het College van Bestuur. Artikel 65. Na 3 onaangekondigde opeenvolgende afwezigheden per kalenderjaar wordt het betrokken lid uitgesloten en wordt conform de bepalingen van dit reglement in zijn / haar vervanging voorzien. Hoofdstuk 3 - Commissie van Beroep Artikel 66. Elke hogeschool stelt een commissie van beroep in of is aangesloten bij een commissie van beroep die uitspraak doet over de door de hoger onderwijs regelgeving of interne personeelsreglementering aangewezen personeelsgeschillen. Artikel 67. Het beroepsreglement bepaalt de bevoegdheden die betrekking kunnen hebben op zowel de annulatie als de substitutie van beslissingen van de hogeschool. Hoofdstuk 4 - Functionele entiteiten Artikel 68. De hogeschool is opgedeeld in volgende functionele entiteiten: 1 departementen 2 Schools of Arts 3 STUVO Artikel 69. entiteiten. De opleidingen worden ondergebracht in één van de eerste twee functionele Artikel 70. De Centrale Diensten ondersteunen de departementen en de Schools of Arts in het realiseren van de missie en de strategie. De Centrale Diensten worden onderverdeeld in volgende directies en / of diensten: 1 Algemene directie & Communicatie 2 Onderzoek & dienstverlening 3 Onderwijs & Internationalisering 10

11 4 Financiën, Infrastructuur & ICT 5 Personeel 6 SPINK (Strategische Planning, Integrale Kwaliteitszorg, Informatie, Kennis - en Databeheer) 4.1. Leiding en organisatie departementen Artikel 71. De Erasmushogeschool Brussel kent volgende departementen: Departement Campus Dansaert Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur Departement Lerarenopleiding en Pedagogie van het Jonge Kind Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Samenstelling Artikel 72. De directeur voert het dagelijks beleid en beheer van het departement. Artikel 73. De directeur wordt door de Raad van Toezicht via mandaat aangesteld na het gunstig doorlopen van een selectieprocedure conform de EhB-regelgeving. Artikel 74. Het mandaat van directeur duurt maximum 4 jaar en is hernieuwbaar mits positieve evaluatie door het College van Bestuur. Artikel 75. Elk departement beschikt over departementale overlegorganen. Artikel 76. De departementsraad is als volgt samengesteld: 1 de directeur; 2 zes vertegenwoordigers van het personeel (drie mannen en drie vrouwen), verkozen voor een termijn van vier academiejaren door en onder de personeelsleden van het departement, verzameld in één kiescollege; 3 twee vertegenwoordigers (één man en één vrouw) voor een termijn van twee academiejaren via getrapte verkiezingen door de studentenraad aangeduid onder de verkozen studenten die aan dit departement zijn ingeschreven; 4 drie vertegenwoordigers uit de sociaal-economische of culturele milieus, voor een termijn van vier academiejaren door de College van Bestuur aangewezen op voordracht van de vertegenwoordigers bedoeld in 2 en 3. Artikel Beide geslachten zijn in de departementsraad gelijkwaardig vertegenwoordigd. 2. Ten hoogste twee derde van de leden van de departementsraad bestaat uit personen van hetzelfde geslacht. Artikel Het mandaat van de leden duurt 4 jaar. 2. Het mandaat van de studenten duurt 2 jaar. Artikel 79. De personeelsleden en studenten die deel uitmaken van de departementsraad genieten van de nodige faciliteiten om hun mandaat naar behoren te kunnen vervullen. Ze mogen op geen enkele wijze nadelen ondervinden of sancties krijgen door de instelling voor daden die ze stellen bij de uitoefening van hun mandaat. Artikel 80. Elk lid onderschrijft de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool. 11

12 Bevoegdheden departementsraden Artikel 81. De departementsraad is belast met: 1. het vaststellen van onderwijs- en examenprogramma s en het controleren of de concretisering van het onderwijs en de examens in overeenstemming is met het programma; de vaststelling van onderzoeksprogramma's; 2. de interne organisatie van het departement; 3. het bepalen van de taakomschrijvingen van het personeel toegewezen aan het departement; 4. in uitvoering van de procedure, voorzien in artikel 147, 1, het verlenen van een advies inzake cumulatieregeling. 5. het opmaken van een jaarverslag waarin de activiteiten van het departement worden weergegeven; 6. het aanwenden van de toegewezen personele en materiële middelen; 7. het jaarlijks opstellen van budgetvoorstellen; 8. het doen van voorstellen inzake personeelsformatie; 9. het doen van voorstellen inzake de aanstelling en benoeming van het onderwijzend personeel; 10. het doen van voorstellen inzake het toekennen van ambtswijzigingen en bevorderingen voor het personeel toegewezen aan het departement; 11. het doen van voorstellen inzake het sluiten van samenwerkingsakkoorden; 12. Evaluatie van de personeelsleden toegewezen aan het departement op voorstel van de directeur Vergaderingen, quorum en stemmingen departementsraden Artikel 82. De directeur zit de departementsraad voor. Indien de voorzitter verhinderd is zit het oudste aanwezige lid de vergadering voor. Artikel 83. De voorzitter legt de agenda van de vergaderingen vast en roept de vergaderingen samen. Artikel 84. De departementsraad kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan drager zijn van ten hoogste één volmacht en is slechts geldig voor één vergadering. Artikel 85. De beslissingen van de departementsraad worden genomen bij volstrekte meerderheid d.w.z. meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Artikel 86. Indien bij het nemen van een beslissing geen van de leden de stemming vraagt, wordt het voorstel geacht bij consensus te zijn aangenomen. Artikel 87. In spoedeisende omstandigheden kan de voorzitter beslissingen bij hoogdringendheid nemen. Deze beslissingen worden op de eerstvolgende vergadering aan de departementsraad voorgelegd die ze voor zover er nog geen uitvoering is aan gegeven kan herroepen of wijzigen. Artikel 88. Artikel 89. Stemmingen over personen zijn geheim De departementsraad kan bevoegdheden delegeren aan de directeur. 12

13 Artikel 90. De Raad van Toezicht legt de nadere regels inzake de werking (incluis de verkiezing van de leden) vast in een Reglement van Orde van de departementsraden, gehecht als bijlage 5 aan dit organiek reglement. Artikel 91. In dit reglement worden volgende elementen opgenomen: 1 het aantal vergaderingen per jaar; 2 de wijze van voorbereiding en bijeenroeping van de vergaderingen; 3 de wijze van mededeling van de documenten; 4 de wijze van besluitvorming en stemming. 5 de regeling van de volmachten bij afwezigheid 6 de wijze van vervanging bij ontslag van de leden, termijn van het mandaat van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden Schriftelijke procedure Artikel 92. De leden van de Departementsraden kunnen op voorstel van de voorzitter en bij hoogdringendheid eenparig schriftelijke besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Departementsraden behoren Onverenigbaarheden Artikel 93. Het is voor een lid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij hij rechtstreeks belang heeft hetzij persoonlijk of als vertegenwoordiger of waarbij een echtgenoot, samenwonende, bloed of aanverwanten tot en met de 4 graad een belang bij hebben. Artikel 94. De functie van secretaris van de departementsraad is onverenigbaar met die van lid van een bestuursorgaan of functionele entiteit Uitsluiting van leden Artikel 95. Leden kunnen bij kennelijk wangedrag, bij grote nalatigheid of handelingen in strijd met missie, visie of doelstellingen van de Erasmushogeschool Brussel door de departementsraad uitgesloten worden. De voorzitter legt hiertoe een gemotiveerd voorstel van beslissing voor aan de departementsraad. Artikel 96. Na 3x keer onaangekondigde afwezigheid wordt het betrokken lid uitgesloten School of Arts Artikel 97. De Erasmushogeschool Brussel richt 2 Schools of Arts op : 1 Koninklijk Conservatorium Brussel 2 RITS Leiding en organisatie School of Arts Artikel 98. Artikel 99. De schools of arts zijn departementen van de Erasmushogeschool Brussel. De directeur voert het dagelijks beleid en beheer van de School of Arts. 13

14 Artikel 100. De directeur wordt door de Raad van Toezicht bij mandaat van maximum 4 jaar wordt aangesteld via een selectieprocedure conform de EhB-regelgeving. Artikel 101. Het mandaat van directeur duurt maximum 4 jaar en is hernieuwbaar mits positieve evaluatie door het College van Bestuur. Artikel 102. De Raad van de School of Arts telt 13 leden: 1 de directeur, zijnde de voorzitter van de Raad van de School of Arts 2 vier vertegenwoordigers van het personeel (twee mannen en twee vrouwen), verkozen voor een termijn van vier academiejaren door en onder de personeelsleden van de School of Arts, verzameld in één kiescollege; 3 twee vertegenwoordigers (één man en één vrouw) voor een termijn van twee academiejaren via getrapte verkiezingen door de studentenraad aangeduid onder de verkozen studenten die aan de School of Arts zijn ingeschreven; 4 twee externe leden, die een affiniteit hebben in het vakgebied van de betrokken School of arts, aangeduid door het College van Bestuur op voorstel van de verkozen personeelsleden en studenten van de School of Arts 5 vier leden voorgedragen door de universiteit van de associatie, die een aantoonbare affiniteit hebben in het vakgebied van de betrokken School of arts Artikel Beide geslachten zijn in de Raad van de School of Arts gelijkwaardig vertegenwoordigd. 2. Ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van de School of Arts bestaat uit personen van hetzelfde geslacht. Artikel Het mandaat van de leden duurt 4 jaar. 2. Het mandaat van de studenten duurt 2 jaar. Artikel 105. De personeelsleden en studenten die deel uitmaken van de Raad van de School of Arts genieten van de nodige faciliteiten om hun mandaat naar behoren te kunnen vervullen. Ze mogen op geen enkele wijze nadelen ondervinden of sancties krijgen door de instelling voor daden die ze stellen bij de uitoefening van hun mandaat. Artikel 106. Elk lid onderschrijft de missie, visie, doelstellingen en organiek reglement van de hogeschool Bevoegdheden Raden Schools of Arts Artikel 107. De Raad School of Arts coördineert de bestuurstaken op het niveau van de School of Arts, conform de algemene richtlijnen van de bestuursorganen van de hogeschool. Artikel 108. De Raad van de School of Arts is belast met: 1 het vaststellen van de onderwijsprogramma s en het controleren of de concretisering van het onderwijs en de examens in overeenstemming is met die programma s 2 het onderzoeksbeleid binnen de School of Arts 3 de interne organisatie van de School of Arts 4 het bepalen van de taakomschrijvingen van het personeel dat toegewezen is aan de School of Arts 5 het verlenen van een advies over de cumulatieregeling ter uitvoering van de procedure, vermeld in artikel 147, 1, van het hogescholendecreet 14

15 6 het opmaken van het financiële verslag en het jaarverslag waarin de activiteiten van de School of Arts worden weergegeven 7 de voordracht van een vertegenwoordiger van de School of Arts in de onderzoeksraad van de universiteit van de associatie 8 het opstellen van een jaar- en meerjarenbegroting die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College van Bestuur 9 het opstellen van een investeringsplan voor (wetenschappelijke) infrastructuur dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College van Bestuur 10 het opstellen van een personeelsformatie die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College van Bestuur 11 binnen de door het Raad van Toezicht goedgekeurde jaar- en meerjarenbegroting en personeelsformatie is de Raad van de School of Arts belast met de aanwending van de werkingsuitkering van de Vlaamse Gemeenschap, de aanvullende onderzoeksmiddelen, vermeld in artikel 38ter van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, en de eigen inkomsten van de School of Arts en van alle andere financiële middelen die de hogeschool of hogescholen ter beschikking stellen aan de School of Arts 12 het formuleren van voorstellen voor de aanstelling en benoeming van het onderwijzend personeel 13 het formuleren van voorstellen voor het toekennen van ambtswijzigingen en bevorderingen voor het personeel dat toegewezen is aan de School of Arts 14 het formuleren van voorstellen voor het sluiten van samenwerkingsakkoorden 15 Evaluatie van de personeelsleden toegewezen aan de school of arts op voorstel van de directeur Artikel 109. Als het College van Bestuur niet instemt met de voorstellen van de Raad van de School of Arts, sturen ze een gemotiveerd advies voor heroverweging terug naar de Raad van de School of Arts. Als die procedure niet leidt tot overeenstemming, beslist het College van Bestuur en wordt het gebrek aan akkoord expliciet vermeld bij de genomen beslissing Vergaderingen, quorum en stemmingen Raad School of Arts Artikel 110. De voorzitter zit de Raad van de School of Arts voor. Indien de voorzitter verhinderd is zit het oudste aanwezige lid de vergadering voor. Artikel 111. De voorzitter legt de agenda van de vergaderingen vast en roept de vergaderingen samen. Artikel 112. De Raad van de School of Arts kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan drager zijn van ten hoogste één volmacht, geldig voor één vergadering. Artikel 113. De beslissingen van de Raad van de School of Arts worden genomen bij volstrekte meerderheid d.w.z. meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Artikel 114. Indien bij het nemen van een beslissing geen van de leden de stemming vraagt, wordt het voorstel geacht bij consensus te zijn aangenomen. Artikel 115. In spoedeisende omstandigheden kan de voorzitter beslissingen bij hoogdringendheid nemen. Deze beslissingen worden op de eerstvolgende vergadering 15

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 ALGEMENE VERGADERING 11 april 2014 In de Hogeschool Universiteit Brussel staan studenten centraal. Zij richt zich op de ontwikkeling van hun talenten, hun persoonlijke groei

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 1 Inhoudstafel Voorwoord... 8 DEEL I - ORGANISATIESTRUCTUUR... 12 1. Overzicht en adressen van vestigingen van de hogeschool... 12 2. Bestuurlijke organen op centraal niveau... 13

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

STATUTEN ACW GENT-EEKLO

STATUTEN ACW GENT-EEKLO STATUTEN ACW GENT-EEKLO Goedgekeurd op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober 2007 1 2 Met de fusie van de twee ACW-verbonden Gent en Eeklo werden in 1998 nieuwe verbondelijke ACW-statuten opgesteld.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring

Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 2014 Corporate Governance Verklaring 4 Care Property Invest NV Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 1. Inleiding In overeenstemming met artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie