Nieuwe burgemeesters op weg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe burgemeesters op weg"

Transcriptie

1 Tips voor de sollicitatie en de eerste 100 dagen Nieuwe burgemeesters op weg Titia Lont Liane Pielanen

2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Leeswijzer en introductie...9 Het burgemeestersambt anno Sollicitatieperiode Op zoek naar de ideale match...23 Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase...35 Kernportefeuilles van de burgemeester openbare orde en veiligheid...37 Overige voorbereidingstips goed beslagen ten ijs komen Specifieke burgemeesterstaken en de eigen werkorganisatie...49 Installatierede - het eerste visitekaartje op dag één...54 Kennismaking en inwerkprogramma observeren en investeren vanaf dag twee...54 Gemeenteraad, griffier en presidium werkgever en waakhond...59 College en gemeentesecretaris het dagelijks handelen...69 Driehoeksoverleg het kloppend hart van de gemeente...76 Externe contacten burgers, omgeving en pers...79 Persoonlijk welbevinden, professionalisering en rechtspositie...86 Slotwoord en aanbevelingen Bijlagen A - Etiquette, aanspreektitels en protocol B - De ambtseed/belofte C - Lijst van respondenten en referenten D - Wetenswaardigheden

3 Voorwoord 4 Voorwoord door Ralph Pans, directievoorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorwoord 5

4 Het burgemeesterschap is een mooi vak. Tegelijk is het een lastig ambt, waarvoor geen basisopleiding bestaat waarmee u zich kwalificeert om aan de slag te gaan. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de aard van de burgemeestersfunctie. Het burgemeesterschap is niet gekoppeld aan formele macht, maar juist aan informeel gezag dat u moet verdienen door uw eigen optreden. In uw dagelijks handelen als burgemeester moet u voortdurend zicht houden op de context waarin u optreedt en de formele en informele rollen die u daarin vervult. Het gaat respectievelijk om zicht op de raad, op de relaties met wethouders en met de ambtelijke organisatie, op de verhoudingen in de lokale samenleving en de andere overheden. Het driehoeksoverleg tussen burgemeester, griffier en secretaris gaat daarbij een steeds grotere rol van betekenis spelen. Wie zich voorbereidt op een mogelijke toekomst als burgemeester vraagt zich af: Wat kan ik van de gemeente verwachten en wat verwacht de gemeente van mij als toekomstige burgemeester? Deze vragen komen uiteraard bij een sollicitatie naar voren, maar wellicht nog indringender bij de voorbereiding op de zo belangrijke eerste honderd dagen. Speciale aandacht gaat hierbij terecht uit naar de wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het zal u maar gebeuren dat op de dag van uw installatie een grote brand uitbreekt. Voorwoord De handreiking Nieuwe burgemeesters op weg geeft tal van inzichten en praktische tips die u kunnen helpen in de voorbereiding op het burgemeesterschap. Soms grote wijsheden, soms kleine aandachtspunten. De waarde ervan zal per persoon en per gemeente verschillen, maar voor allen is het zinvol om ze te doorlopen en wellicht ook toe te passen in de eigen unieke situatie. Op deze manier vormt deze handreiking een waardevolle en praktische aanvulling op bestaande literatuur en opleidingsmateriaal. Veel leesplezier toegewenst! Voorwoord 6 7

5 Leeswijzer en introductie 8 Leeswijzer en introductie door Titia Lont en Liane Pielanen Leeswijzer en introductie 9

6 Voor u ligt een handreiking voor kersverse burgemeesters, voor sollicitanten naar een burgemeesterspost en voor diegenen die meer willen weten over het burgemeestersambt. De handreiking heeft niet de pretentie een gedetailleerd Handboek Eerste klas soldaat te zijn. Het biedt een praktische aanvulling op bestaande documentatie en vakliteratuur. We lichten drie periodes toe, namelijk de sollicitatieperiode, de voorbereidingsfase en de eerste honderd dagen van het burgemeestersambt. In managementboeken worden de eerste honderd dagen als een cruciale periode van wederzijdse kennismaking, aftasten en profilering gezien. Voor burgemeesters is de centrale vraag in deze beginfase: wat is de cultuur van mijn gemeente - de ambtelijke en de bestuurscultuur - en hoe kom ik daarin met mijn competenties optimaal tot mijn recht? De laatste jaren is het ambt flink in beweging. De professionalisering van burgemeesters zet door. Zo ontwikkelde het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) - maar ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken - de afgelopen jaren kerncompetenties voor burgemeesters en is het opleidings- en coachingsaanbod verder uitgebreid. De publicatie die nu voor u ligt, kwam tot stand op basis van een taak analyse, een literatuurstudie en diverse gesprekken met betrokkenen. Voor een specificatie van de respondenten en referenten verwijzen wij u naar de bijlage. Onze handreiking is met name toegespitst op de praktijksituatie in kleine tot middelgrote gemeenten. De meeste tips zijn breed toepasbaar, maar er blijven natuurlijk altijd gemeente- en persoonsspecifieke situaties. Waar het woord hij genoemd wordt kan uiteraard ook het woord zij worden gelezen. Verder wordt basiskennis van lokale politiek en de ambtelijke organisatie verondersteld. Wij hopen dat wij met deze gezamenlijke publicatie van P&O Services Groep en Uitgeverij Kluwer een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het ambt en het persoonlijk welzijn van de nieuwe burgemeesters in Nederland. Tot voor kort was weinig opleidingsmateriaal voorhanden voor respectievelijk de sollicitatieperiode, de voorbereidingsfase en de eerste honderd dagen. Het schema brengt deze fasen als volgt in beeld, zie de illustratie op de volgende pagina. Leeswijzer en introductie Wij zijn van mening dat juist de periode tussen voordracht en installatie aan de nieuwe burgemeester de meeste ruimte biedt om zich voor te bereiden op die zo belangrijke eerste honderd dagen. Immers, in de voorbereidingsperiode is de burgemeester nog niet echt zichtbaar en wordt hij/zij nog niet overspoeld door allerlei uitnodigingen, vergaderingen, dossiers en kennismakingsgesprekken. Leeswijzer en introductie 10 11

7 Het burgemeestersambt anno Het burgemeestersambt anno 2008 door Titia Lont Het burgemeestersambt anno

8 De afgelopen jaren is het burgemeestersambt fl ink in beweging. De invoering van het dualisme heeft ingrijpende consequenties voor zowel gemeenteraden als colleges. De griffi er krijgt een steeds prominentere plaats in het politiekbestuurlijke speelveld. Ook de professionalisering van gemeenteraden en griffi ers krijgt steeds meer vorm, waardoor de vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de raad wordt versterkt. Sinds het dualisme is in veel gemeenten het spanningsveld tussen de kroonbenoemde burgemeester en de gemeenteraad als werkgever steeds meer voelbaar. Hierdoor is de kwetsbaarheid van burgemeesters groter geworden en lijkt het er steeds meer op dat de burgemeester een generaal zonder leger is. Met de op handen zijnde invoering van de gekozen burgemeester leek deze spagaat verleden tijd, maar inmiddels is dit aspect van bestuurlijke vernieuwing samen met het burgemeestersreferendum een stille dood gestorven Inleiding Het burgemeestersambt anno 2008 Het speelveld Ook al is het ambt in beweging, toch is het speelveld waar u als nieuwe burgemeesters mee te maken krijgt niet substantieel veranderd. In het volgende schema wordt duidelijk dat u weliswaar een centrale plaats in het speelveld vervult, maar dat er ook allerlei dwarsverbanden tussen de andere factoren bestaan: R = gemeenteraad, B = burgemeester, G= griffi er, S = gemeentesecretaris, W = wethouders, A = ambtenaren Soepel schakelen in het speelveld Wanneer u als kandidaat-burgemeester eenmaal bent voorgedragen en benoemd, is het de kunst om snel een beeld te vormen van het speelveld. Wat zijn de belangrijkste actoren en hoe lopen de hazen? Juist in de voorbereidingsfase is het van belang dat u diverse bronnen zoals raads- en collegestukken, internet, lokale en regionale media en vertrouwenspersonen - raadpleegt om Het burgemeestersambt anno

9 hier meer zicht op te krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat u zich verdiept in de wettelijke taken en bevoegdheden en de portefeuille openbare orde en veiligheid. De grote brand in de kaasfabriek in Winkel en het helikopterongeluk in de gemeente Maasdriel liggen ons nog vers in het geheugen. Kerncompetenties en authentiek leiderschap De laatste jaren bracht het Ministerie van Binnenlandse Zaken in overleg met de beroepsgroep de kerncompetenties voor burgemeesters in kaart. Uit de kerncompetenties blijkt dat sociale vaardigheden, integriteit en bestuurlijke souplesse steeds belangrijker worden. Al dit soort aspecten zouden in de gesprekken met de vertrouwenscommissie naar boven moeten komen. Helaas komen deze diepere vragen door tijdgebrek of eenzijdige vraagstelling van de commissie vaak onvoldoende uit de verf. Een concrete aanbeveling is dan ook om in ieder geval een tweede of derde gesprek aan te vragen en de gemeenteraad, maar ook de adviseurs, hierop te bevragen. De ijsberg Het burgemeestersambt anno 2008 Harrie Aardema constateerde onlangs dat de sterke gerichtheid op het beheersen van kerncompetenties ertoe kan leiden dat nieuwe burgemeesters zich krampachtig gaan bezighouden met hun valkuilen en onderontwikkelde competenties. Volgens Aardema is het beter dat burgemeesters leiderschap ontwikkelen op basis van hun eigen persoonlijkheid, authenticiteit en uitstraling. Profielschets en het onderwaterprofiel Gemeenteraden zoeken vaak naar het schaap met de vijf poten. Dat laten ze in de profielschets duidelijk blijken met zinnen als de gemeente moet op de kaart worden gezet, zoekt een vernieuwer die ook verbinder kan zijn en zoekt een ervaren bestuurder die tevens een goede netwerker is. Vertrouwenscommissies worden nadrukkelijk getraind om in sollicitatiegesprekken met behulp van diverse methodieken helder te krijgen of de kandidaat in de profielschets past. Het is voor u van groot belang om te achterhalen wat het onderwaterprofiel is. Het papier is gewillig en de profielschets helder, maar wat wil de gemeenteraad nu echt? Op wat voor burgemeester zit het college en het ambtelijk apparaat eigenlijk te wachten? Wil men niet liever iemand die op de winkel past, terwijl in de profielschets een vernieuwer wordt gevraagd? Normering (20%): Profielschets, verslagen, documenten, visie en missie, regels, plannen, instrumenten, lijstjes, structuren,programma s, veranderagenda s, competentieprofielen Stille waarden (80%): macht, motieven, drijfveren, behoeftes, leerervaringen, principes, overtuigingen,(voor)oordelen, gevoelens, ambities, intuïties, ideeën, verlangens, overlevingsmechanismen, mentale programmering, defensieve routines, comfortabele zone, fixaties, ingesleten patronen, informele deals, ongeschreven regels van het spel, mores, weerstand, verborgen agenda s, strategisch gedrag, non-interventiecultuur, groupthinking, zelfordenende krachten. Bron: Prof. dr. Harrie Aardema / BMC Groep (2007) Het burgemeestersambt anno

10 Het burgemeestersambt anno 2008 Toenemend belang van het driehoeksoverleg In onze gesprekken met diverse nieuwe burgemeesters en zittende gemeentesecretarissen en griffiers werd herhaaldelijk benadrukt dat sinds de invoering van het dualisme het van belang is om te investeren in een soepele werkrelatie tussen burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. Veel gemeenten hebben het zogenaamde driehoeksoverleg ingevoerd. In algemene zin valt de griffier de taak toe om de behoeften van de raad te verhelderen en te communiceren naar het college en de ambtelijke organisatie. Daarbij kan het gaan om: het doen van voorstellen voor kaderstellende processen, werkvormen, procedures en het faciliteren van de rol van de raad in dit proces. Het driehoeksoverleg is een uitstekende plaats om deze voorstellen openlijk met elkaar te bespreken, waarbij ieder dit vanuit de eigen verantwoordelijkheid moet invullen. Belangrijk is dat dit geschiedt op basis van gelijkwaardigheid. Professionaliteit en persoonlijk welbevinden Het burgemeesterschap is anno ondanks voortgezette regelgeving, versterking van de rechtspositie en verdergaande professionalisering - nog steeds een kwetsbaar ambt. De stijgende aantallen vertrokken burgemeesters en wethouders lijken aan te geven dat de afrekencultuur is toegenomen. Ook al hebt u als nieuwe burgemeester alle basiscompetenties, een uitstekende dossierkennis en het vermogen om snel te kunnen schakelen in het speelveld, toch blijft het mensenwerk. In het huidige bestel houdt de gemeenteraad het primaat waar het gaat om het functioneren van de burgemeester. De kroon benoeming en het feit dat de Commissaris van de Koningin een rol kan spelen waar het goed werkgeverschap betreft, biedt u geen garantie voor een stabiele toekomst en een duurzame stap in uw loopbaan. Daarnaast legt het ambt een groot beslag op uw persoonlijk leven en uw gezin. Of u het wilt of niet, u functioneert in een glazen huis en krijgt te maken met werkweken van 50 tot 70 uur in combinatie met 24-uurs beschikbaarheid tijdens piketdiensten. Naast de kwetsbaarheid van het ambt en de praktische consequenties is een wellicht nog belangrijkere toetssteen voor een succesvol burgemeesterschap uw persoonlijk welbevinden en de mogelijkheden om een authentieke leider te kunnen zijn. Had ik maar eens van mijn leven Voorzitter mogen zijn. Hoe had ik geklopt met de hamer Tot iedereen stil zou zijn. Dan deed ik een heel wijs voorstel En ieder riep luidkeels: Ja! En als ik daarna weer voorzat, Zat iedereen mij na. Gedicht van Daan Zonderland, getiteld Mijnheer de voorzitter Het burgemeestersambt anno

11 Het burgemeestersambt anno 2008 Meer informatie: Koen Becking en Gregor Rensen, Meesterlijk besturen, de burgemeester als leider, SDU Stephen Covey, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Amstel Uitgevers A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling en L. Schaap, t Blijft een prachtbaan. De toekomst van het burgemeestersambt in Nederland, Den Haag: Nederlands Genootschap van Burgemeesters Een burgemeester is als een fiets, zonder ketting is het niets. Wijlen Henk van het Kaar, oud-burgemeester van de gemeente Schermer 1.Inleiding Het burgemeestersambt anno

12 Sollicitatieperiode Op zoek naar de ideale match 22 Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match door Titia Lont Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match 23

13 Voor veel mensen is het burgemeesterschap een ambt met grote aantrekkingskracht. Juist omdat er weinig bekend is over de concrete taken en bevoegdheden, is het beroep met een zekere romantiek omgeven. Wie herinnert zich niet de Swiebertje-burgemeester, de wethouder en burgemeester van Juinen of de koffiedrinkende burgemeester uit de serie Samson en Gert? De sollicitatieperiode is in de praktijk minder romantisch. Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijkste tips en valkuilen. Vacaturemelding en profielschets Burgemeestersvacatures treft u op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in de Staatscourant en op de website van het Nederlands Genootschap Burgemeesters. Daarnaast verwijzen de meeste provinciale websites naar de huidige en toekomstige burgemeestersvacatures in de betreffende provincie. Sollicitatieperiode Op zoek naar de ideale match Naast de melding van de vacature moet u de bijbehorende profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering downloaden of opvragen. De profielschets is het belangrijkste ankerpunt en richtsnoer in de sollicitatieperiode. Hierin staat beschreven wat de beleidsopgaven voor de betreffende gemeente zijn, wat voor type burgemeester ze zoeken, en welke kerncompetenties ze daarbij belangrijk achten. In het verslag van de profielschetsvergadering kunt u per fractie zien hoe ze tegen een nieuwe burgemeester aankijkt. Bedenk voordat u gaat solliciteren wat voor type burgemeester u zou willen zijn. Een Gerd Leers, een Annemarie Jorritsma, een Franse burgemeester die ook actief is in het verenigingsleven en/of de kerk? Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match 24 25

14 Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match Naast uw algemene roeping voor het burgemeesterschap is het essentieel om te beseffen dat u niet solliciteert naar een willekeurige gemeente met bepaalde kenmerken, maar naar gemeente X, Y of Z. Dat betekent dat u uitstekende zelfkennis moet hebben en dat u op alle mogelijke manieren een zeer specifiek beeld van de gemeente van uw voorkeur moet verkrijgen. Wettelijk is de benoemingsprocedure van burgemeesters als volgt vastgelegd: Artikel De burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister benoemd voor de tijd van zes jaar. 2. De commissaris van de Koning overlegt met de raad over de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden gesteld met betrekking tot de vervulling van het ambt. De raad geeft daarbij aan of hij een raadplegend referendum over kandidaten zal houden ten behoeve van de aanbeveling inzake de benoeming. 3. Na het overleg met de commissaris stelt de raad uit zijn midden een vertrouwenscommissie in, belast met de beoordeling van de kandidaten. De raad kan bepalen dat één of meer wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie worden toegevoegd. De commissaris verschaft de vertrouwenscommissie een opgave van degenen die naar het ambt van burgemeester hebben gesolliciteerd, vergezeld van zijn oordeel over kandidaten die hij in beginsel geschikt acht voor benoeming. Als de vertrouwenscommissie besluit naast deze kandidaten ook andere kandidaten die gesolliciteerd hebben, bij haar beoordeling te betrekken, doet zij daarvan onverwijld mededeling aan de commissaris. Deze brengt zijn oordeel over laatstgenoemde kandidaten ter kennis van de vertrouwenscommissie. 4. De vertrouwenscommissie verschaft zich door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten. Bestuursorganen zijn verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. De vertrouwenscommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de raad en aan de commissaris. 5. De raad zendt Onze Minister binnen vier maanden nadat de gelegenheid tot sollicitatie voor de functie is gegeven, of, indien in overeenstemming met de in artikel 61e genoemde eisen een raadplegend referendum ten behoeve van de aanbeveling inzake de benoeming is gehouden, binnen een maand nadat het raadplegend referendum is gehouden, een aanbeveling inzake de benoeming. Deze aanbeveling omvat twee personen. 6. In een bijzonder, door de raad te motiveren geval, kan worden volstaan met een aanbeveling waarop één persoon vermeld staat. Onze Minister slaat geen acht op een enkelvoudige aanbeveling, indien naar zijn oordeel geen sprake is van een bijzonder geval. 7. Onze Minister volgt in zijn voordracht in beginsel de aanbeveling, met inbegrip van de daarop gehanteerde volgorde, tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking geven. Een afwijking wordt gemotiveerd. Bron: Gemeentewet Nadere oriëntatie Voordat u een sollicitatiebrief schrijft, is het van belang om na te gaan of u in potentie een goede burgemeester zou kunnen zijn. Bent u bereid uw huidige baan op te geven voor een meer onzeker bestaan, inclusief de verplichte verhuizing naar een andere gemeente in Nederland? Past u voor 100% bij de gemeente van uw voorkeur? Stel u wordt daadwerkelijk burgemeester, dan heeft dat ingrijpende Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match 26 27

15 Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match consequenties voor uw gezin. U komt in een glazen huis terecht, moet werkweken van 50 tot 70 uur maken en tijdens piketdiensten bent u dag en nacht beschikbaar. Voordat u solliciteert, is het goed om hier samen met uw eventuele partner over na te denken. Maak ook een afspraak met een partijgenoot die onlangs tot burgemeester is benoemd, en spreek uitvoerig over de voor- en nadelen van de functie, de sollicitatieperiode en de tips en valkuilen. Het is van belang om te bepalen of u qua volksaard en (bestuurs)cultuur bij de gemeente past. Vooral bij kleinere gemeenten solliciteren kandidaten vaak niet in hun geboortestreek of de plaats waar ze reeds politiek actief zijn. Om over de gemeente van uw voorkeur meer informatie te krijgen, kunt u van tevoren enkele informanten uit de eigen kring bellen, bijvoorbeeld via uw politieke partij. Als u qua persoonlijkheid en bestuurservaring echt niet bij de gemeente past, kunt u wellicht beter niet solliciteren. Sollicitatiebrief en contacten met lobbyist Besluit u daadwerkelijk een sollicitatiebrief te schrijven, dan is het verstandig om eerst contact te zoeken met de lobbyist van uw politieke partij (indien u daar lid van bent) en de burgemeester uit uw woonplaats. De laatstgenoemde heeft een officiële rol waar het gaat om antecedentenonderzoek en een Verklaring van goed gedrag. De lobbyist heeft regelmatig contact met de kabinetschefs in Nederland. Hij heeft zicht op de burgemeestersvacatures en kan inschatten of u met uw persoonlijke kwaliteiten en werk- en bestuurlijke ervaring een goede match zou kunnen maken met de gemeente van uw voorkeur. Sollicitatiebrieven voor burgemeestersvacatures worden gericht aan HM Koningin Beatrix en verstuurd naar de Commissaris van de Koningin in de betreffende provincie. Bij het schrijven van de brief is het van belang dat u laat zien dat u zich uitgebreid heeft verdiept in de profielschets en de kenmerken van de gemeente. Uw brief moet dusdanig boeiend en overtuigend zijn dat de Commissaris van de Koningin u uitnodigt voor een gesprek. Gesprekken met de Commissaris van de Koningin en de kabinetschef Op een burgemeestersvacature reageren twintig tot dertig kandidaten. Omdat vrouwelijke kandidaten fors in de minderheid zijn, maken ze meer kans op een uitnodiging. De Commissaris van de Koningin maakt - mede op basis van contacten met collega-commissarissen - een voorselectie en nodigt een aantal kandidaten uit. Dit eerste gesprek duurt vaak maximaal een half uur. Bereid u zich bij deze ontmoeting voor op onverwachte vragen zoals: Kunt u zeilen? en Wat is uw visie op gemeentelijke herindeling?. Het is van groot belang om zoveel mogelijk informatie over de betreffende gemeente te verzamelen en u via de provinciale website te oriënteren op intergemeentelijke en provinciale beleidsthema s. Daarnaast is het essentieel dat u qua kleding en taalgebruik in deze nogal formele setting een goede eerste - indruk maakt. Soms letten Commissarissen extra op kleding en taalgebruik. Als u met een plattelands-accent spreekt of met een foute stropdas binnenkomt maakt u al minder kans om te worden doorgeleid naar de vertrouwenscommissie. Een provinciale kabinetschef Meestal wordt u voorafgaand en na afloop van het gesprek met de Commissaris van de Koningin ontvangen door de kabinetschef van de provincie. Deze neemt wat meer uitgebreid de tijd om met u van gedachten te wisselen over de betreffende gemeente. Wees op uw hoede: ook kabinetschefs hebben een zeer belangrijke rol in het selectieproces! Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match 28 29

16 Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match Op basis van de bovenstaande gesprekken besluit de Commissaris van de Koningin welke kandidaten hij doorgeleidt naar de vertrouwenscommissie. Overigens mogen vertrouwenscommissies ook zelf kandidaten uitnodigen. Gesprek met de griffier Als u door de vertrouwenscommissie wordt opgeroepen voor een sollicitatiegesprek, heeft u meestal eerst contact met de griffier. Hij kan een goede bron van informatie zijn. Schroom niet om extra informatie op te vragen. Ook is het handig om, nog voordat u naar het sollicitatiegesprek gaat, een abonnement op de plaatselijke krant te nemen. Gesprek met de vertrouwenscommissie U moet een duidelijke wederzijdse klik met de gemeente krijgen en dit tijdens het sollicitatiegesprek uitstralen. Vertrouw op uw intuïtie. Soms komt een vertrouwenscommissie al na één of twee korte gesprekken tot een unanieme aanbeveling. In zo n geval zou u zelf om een tweede of derde gesprek kunnen vragen, zodat u de gelegenheid krijgt om vast te stellen of u wel echt bij de gemeente en de bestuurscultuur past. U kunt op zo n moment de nieren van de vertrouwenscommissie enigszins proeven, bijvoorbeeld door het stellen van een vraag als: Ik merk uit de raadsnotulen dat uw gemeenteraad nog weinig het accent legt op de controlerende taak en de rekenkamerfunctie. Klopt dit beeld? Wij gingen tijdens de sollicitatieperiode met ons gezin kamperen op de plaatselijke camping. Toen ik de campingbaas nadrukkelijk vroeg naar een exemplaar van de plaatselijke krant, kreeg de man een. donkerbruin vermoeden dat ik wel eens een burgemeesterskandidaat zou kunnen zijn. Kandidaat-burgemeester in een plattelandsgemeente Het is van belang dat u zich tijdens het gesprek met de vertrouwenscommissie niet exclusief op de raadsleden richt, maar ook vragen stelt aan de adviseurs (griffier, wethouder, secretaris). Essentieel is dat u in de gesprekken met de vertrouwenscommissie zicht krijgt op het onderwaterprofiel. Wat willen ze nu echt? Wellicht is slechts 20% van de formele wensen en verwachtingen aan het papier toevertrouwd, en heeft u nog weinig zicht op de overigens 80% onuitgesproken verwachtingen, vooroordelen en cultuuraspecten. In de tweede gespreksronde kunt u dieper ingaan op bovengenoemde aspecten. Waar liggen de krachten en machten? Voor welke beleidsopgaven staat de gemeente, zowel politiek als ambtelijk gezien? Wat is de aard en de cultuur van de bevolking en hoe kijkt men tegen de burgemeester aan? Voordracht en beëdiging Mocht het duidelijk zijn dat u wordt voorgedragen, dan kunt u met de vertrouwenscommissie en de griffier nadere afspraken maken over de invulling van het eerste half jaar. Het aspect coaching mag daarbij nadrukkelijk aan de orde komen. Iedere topsporter heeft een coach, dus waarom een burgemeester niet? Welke accenten moet u leggen? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Ook kunt u persoonlijke ontwikkelpunten benoemen. In sommige provincies vindt de beëdiging van de burgemeester door de Commissaris van de Koningin plaats voorafgaand aan de installatie, op een nader te bepalen moment in het provinciehuis. Het is echter steeds gebruikelijker dat de beëdiging in combinatie met de installatievergadering plaatsvindt. Dat betekent dat de Commissaris de gehele installatiebijeenkomst aanwezig is en ook het woord tot de aanwezigen richt. Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match 30 31

17 Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match Meer informatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Handreiking Benoemingsproces Burgemeester, Publicaties in de Staatscourant Lobbyisten van de politieke partijen Ros Jay, Sollicitatiegesprek, tips en trucs, TFC Trainingsmedia Huub van Zwieten en Mark van de Grift, Het merk IK, TalentBranding voor een succesvolle carrière, Uitgeverij het Spectrum i.s.m. VolkskrantBanen Documentatie van bestuurdersverenigingen politieke partijen Internetsites van Ministerie van Binnnenlandse Zaken (www.minbzk.nl), Nederlands Genootschap van Burgemeesters (www.burgemeesters.nl) en de diverse provinciale websites Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk Sollicitatieperiode Op zoek naar de ideale match 32 33

18 Tussen benoeming en installatie De vergeten voorbereidingsfase 34 Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase door Titia Lont Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase 35

19 Veel nieuwe burgemeesters veronderstellen dat het zwaartepunt van de inwerkperiode na het moment van de formele installatie ligt. Dus in de eerste honderd dagen. Uiteraard bent u pas zichtbaar als burgemeester na de officiële handelingen. Maar op dat moment bent u ook echt fulltime burgemeester. Het is raadzaam om juist de periode tussen voordracht en installatie - die meestal vier tot acht weken duurt - te gebruiken voor bewustwording, voorbereiding en verdieping. Juist deze periode biedt u de mogelijkheid om goed beslagen ten ijs te komen op uw eerste officiële werkdag. Van essentieel belang is dat u zich in deze fase inwerkt in de portefeuille openbare orde en veiligheid, en crisisbeheersing. Het zal u maar gebeuren dat nog voor uw installatie een calamiteit optreedt. Vaak is uw voorganger of de waarnemend burgemeester niet meer in functie en zijn alle ogen op u gericht. 36 De vergeten voorbereidingsfase - Tussen benoeming en installatie Kernportefeuilles openbare orde en veiligheid Openbare orde, veiligheid en handhaving vormen het hart van uw portefeuille. Zorg er daarom voor dat u zich zo snel mogelijk verdiept in de verkorte versie van het rampenplan en/of het vademecum crisisbeheersing. Verder moet u kennismaken met de sleutelfiguren uit uw veiligheidsregio (politie, brandweer, justitie, GHOR). Het is aanbevelenswaardig om een dag mee te lopen met de politie, de brandweer en indien van toepassing de plaatselijke afdeling van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij. Bij de handhaving van openbare orde en veiligheid kunt u indien nodig op grond van een noodverordening vergaande maatregelen nemen, zoals de evacuatie van een gebied bij dreigende overstromingen of het afsluiten van een gedeelte van een straat bij een grote politieactie. Na de installatie heeft u geregeld overleg met de politiechef en de brandweercommandant. Ook krijgt u de zogenaamde dagrapporten van de politie ter inzage. Verder bent u aanwezig bij het overleg van de veiligheidsregio en de veiligheidsdriehoek (met politie, brandweer en justitie). Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase 37

20 Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase In geval van een calamiteit of crisis wordt u gealarmeerd door de Gemeenschappelijke Meldkamer van de veiligheidsregio. U kunt zonodig de alarmering verifiëren bij uw commandant brandweer of uw gebiedschef politie. U hebt vervolgens de volgende mogelijkheden: alarmeren van het gemeentelijk beleidsteam (GBT); voorwaarschuwen van het GBT; ter plaatse gaan. Zodra blijkt dat gemeentelijke acties in gang moeten worden gezet, moet u kiezen voor de eerste optie, ook al is niet het hele GBT nodig. Overleg met uw ambtenaar rampenbestrijding. Deze draagt zorg voor het voorwaarschuwen of alarmeren van respectievelijk het gemeentelijk beleidsteam, het gemeentelijk coördinatieteam en de hoofden actiecentra. Ada Boerma was tot voor kort burgemeester in Rozendaal (bij. Arnhem). Zij werd eind november geïnstalleerd als burgemeester van Maasdriel. Kort daarop vloog een Apache-helicopter tegen een hoogspanningsmast waardoor ook Maasdriel, in de Bommelerwaard, getroffen werd door de inmiddels bekende stroomuitval. Deze ramp was de vuurdoop voor Ada Boerma en ik was benieuwd hoe ze het er afbracht. Ik vond het er allemaal wel goed uitzien. Uit: Weblog Politiek Rheden, december 2007 Het is goed om te weten dat er vijf alarmfasen bestaan, die met de term GRIP worden aangeduid. Al naar gelang de aard van de calamiteit zult u als burgemeester moeten beslissen of u opschaalt. Het gaat om de volgende vijf fasen: GRIP 0: Motorkapoverleg tussen politie, brandweer en ambulancedienst. Het incident vraagt om een gecoördineerde aanpak. GRIP 1: Er wordt een Coördinatie Team Plaats Incident ingesteld, dat op basis van gelijkwaardigheid functioneert. De coördinatie ligt bij degene bij wie het zwaartepunt ligt. U voert als burgemeester nauw overleg met de gemeentelijke functionaris in dit team. Ook wordt er een Regionaal Operationeel Team (ROT) geactiveerd. GRIP 2: Er wordt een Commando Plaats Incident ingesteld. Deelnemers zijn GHOR, politie, brandweer en de piketfunctionaris van de gemeente. U roept de kernbezetting van het GBT bijeen. GRIP 3: Er is sprake van een ramp. GBT en ROT worden volledig operationeel. U wijst een operationeel leider aan. GRIP 4: Wanneer meerdere gemeenten bij de calamiteit betrokken zijn, wordt opgeschaald naar GRIP 4 en is de aansturing in handen van een Regionaal Coördinerend Beleids Team, met als voorzitter de Commissaris van de Koningin. Bij crisisbeheersing heeft u als burgemeester de volgende taken: voorzitten van het GBT; initiatief nemen tot het houden van vergaderingen met het GBT; vaststellen wie bij deze vergaderingen aanwezig dienen te zijn; nemen van de noodzakelijke bestuurlijke beslissingen; voorlichten van de pers; communicatie met andere betrokken bestuurders; communicatie met getroffenen, hulpverleners en anderen. Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase 38 39

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Handreiking Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling HRM Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424867 hrm@cda.nl www.cda.nl/afdelingennet (AfdelingenNet) Redactie: Rob

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

de schaduw van de macht

de schaduw van de macht Strategiseren in de schaduw van de macht Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders Martijn van der Steen Mark van Twist Rik Peeters Marlies de Vries Vorm geven aan inhoud dr. Martijn

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Geraniums of gladiolen?

Geraniums of gladiolen? Geraniums of gladiolen? Loopbaanonderzoek naar gestopte wethouders periode oktober 2004 t/m december 2008 P&O Services Groep Drs. Titia Lont Frank Visser Februari 2009 Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 1.

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Coaching, bezint eer gij begint... Frans Verhaaren Januari 2003

Coaching, bezint eer gij begint... Frans Verhaaren Januari 2003 Coaching, bezint eer gij begint... Frans Verhaaren Januari 2003 Opgenomen als hoofdstuk in Coachen bij de overheid, T. Dijkstra (red), Reed Business Informatie, Den Haag, 2003. Voor een boekbespreking

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie