Nieuwe burgemeesters op weg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe burgemeesters op weg"

Transcriptie

1 Tips voor de sollicitatie en de eerste 100 dagen Nieuwe burgemeesters op weg Titia Lont Liane Pielanen

2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Leeswijzer en introductie...9 Het burgemeestersambt anno Sollicitatieperiode Op zoek naar de ideale match...23 Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase...35 Kernportefeuilles van de burgemeester openbare orde en veiligheid...37 Overige voorbereidingstips goed beslagen ten ijs komen Specifieke burgemeesterstaken en de eigen werkorganisatie...49 Installatierede - het eerste visitekaartje op dag één...54 Kennismaking en inwerkprogramma observeren en investeren vanaf dag twee...54 Gemeenteraad, griffier en presidium werkgever en waakhond...59 College en gemeentesecretaris het dagelijks handelen...69 Driehoeksoverleg het kloppend hart van de gemeente...76 Externe contacten burgers, omgeving en pers...79 Persoonlijk welbevinden, professionalisering en rechtspositie...86 Slotwoord en aanbevelingen Bijlagen A - Etiquette, aanspreektitels en protocol B - De ambtseed/belofte C - Lijst van respondenten en referenten D - Wetenswaardigheden

3 Voorwoord 4 Voorwoord door Ralph Pans, directievoorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorwoord 5

4 Het burgemeesterschap is een mooi vak. Tegelijk is het een lastig ambt, waarvoor geen basisopleiding bestaat waarmee u zich kwalificeert om aan de slag te gaan. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de aard van de burgemeestersfunctie. Het burgemeesterschap is niet gekoppeld aan formele macht, maar juist aan informeel gezag dat u moet verdienen door uw eigen optreden. In uw dagelijks handelen als burgemeester moet u voortdurend zicht houden op de context waarin u optreedt en de formele en informele rollen die u daarin vervult. Het gaat respectievelijk om zicht op de raad, op de relaties met wethouders en met de ambtelijke organisatie, op de verhoudingen in de lokale samenleving en de andere overheden. Het driehoeksoverleg tussen burgemeester, griffier en secretaris gaat daarbij een steeds grotere rol van betekenis spelen. Wie zich voorbereidt op een mogelijke toekomst als burgemeester vraagt zich af: Wat kan ik van de gemeente verwachten en wat verwacht de gemeente van mij als toekomstige burgemeester? Deze vragen komen uiteraard bij een sollicitatie naar voren, maar wellicht nog indringender bij de voorbereiding op de zo belangrijke eerste honderd dagen. Speciale aandacht gaat hierbij terecht uit naar de wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het zal u maar gebeuren dat op de dag van uw installatie een grote brand uitbreekt. Voorwoord De handreiking Nieuwe burgemeesters op weg geeft tal van inzichten en praktische tips die u kunnen helpen in de voorbereiding op het burgemeesterschap. Soms grote wijsheden, soms kleine aandachtspunten. De waarde ervan zal per persoon en per gemeente verschillen, maar voor allen is het zinvol om ze te doorlopen en wellicht ook toe te passen in de eigen unieke situatie. Op deze manier vormt deze handreiking een waardevolle en praktische aanvulling op bestaande literatuur en opleidingsmateriaal. Veel leesplezier toegewenst! Voorwoord 6 7

5 Leeswijzer en introductie 8 Leeswijzer en introductie door Titia Lont en Liane Pielanen Leeswijzer en introductie 9

6 Voor u ligt een handreiking voor kersverse burgemeesters, voor sollicitanten naar een burgemeesterspost en voor diegenen die meer willen weten over het burgemeestersambt. De handreiking heeft niet de pretentie een gedetailleerd Handboek Eerste klas soldaat te zijn. Het biedt een praktische aanvulling op bestaande documentatie en vakliteratuur. We lichten drie periodes toe, namelijk de sollicitatieperiode, de voorbereidingsfase en de eerste honderd dagen van het burgemeestersambt. In managementboeken worden de eerste honderd dagen als een cruciale periode van wederzijdse kennismaking, aftasten en profilering gezien. Voor burgemeesters is de centrale vraag in deze beginfase: wat is de cultuur van mijn gemeente - de ambtelijke en de bestuurscultuur - en hoe kom ik daarin met mijn competenties optimaal tot mijn recht? De laatste jaren is het ambt flink in beweging. De professionalisering van burgemeesters zet door. Zo ontwikkelde het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) - maar ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken - de afgelopen jaren kerncompetenties voor burgemeesters en is het opleidings- en coachingsaanbod verder uitgebreid. De publicatie die nu voor u ligt, kwam tot stand op basis van een taak analyse, een literatuurstudie en diverse gesprekken met betrokkenen. Voor een specificatie van de respondenten en referenten verwijzen wij u naar de bijlage. Onze handreiking is met name toegespitst op de praktijksituatie in kleine tot middelgrote gemeenten. De meeste tips zijn breed toepasbaar, maar er blijven natuurlijk altijd gemeente- en persoonsspecifieke situaties. Waar het woord hij genoemd wordt kan uiteraard ook het woord zij worden gelezen. Verder wordt basiskennis van lokale politiek en de ambtelijke organisatie verondersteld. Wij hopen dat wij met deze gezamenlijke publicatie van P&O Services Groep en Uitgeverij Kluwer een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het ambt en het persoonlijk welzijn van de nieuwe burgemeesters in Nederland. Tot voor kort was weinig opleidingsmateriaal voorhanden voor respectievelijk de sollicitatieperiode, de voorbereidingsfase en de eerste honderd dagen. Het schema brengt deze fasen als volgt in beeld, zie de illustratie op de volgende pagina. Leeswijzer en introductie Wij zijn van mening dat juist de periode tussen voordracht en installatie aan de nieuwe burgemeester de meeste ruimte biedt om zich voor te bereiden op die zo belangrijke eerste honderd dagen. Immers, in de voorbereidingsperiode is de burgemeester nog niet echt zichtbaar en wordt hij/zij nog niet overspoeld door allerlei uitnodigingen, vergaderingen, dossiers en kennismakingsgesprekken. Leeswijzer en introductie 10 11

7 Het burgemeestersambt anno Het burgemeestersambt anno 2008 door Titia Lont Het burgemeestersambt anno

8 De afgelopen jaren is het burgemeestersambt fl ink in beweging. De invoering van het dualisme heeft ingrijpende consequenties voor zowel gemeenteraden als colleges. De griffi er krijgt een steeds prominentere plaats in het politiekbestuurlijke speelveld. Ook de professionalisering van gemeenteraden en griffi ers krijgt steeds meer vorm, waardoor de vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de raad wordt versterkt. Sinds het dualisme is in veel gemeenten het spanningsveld tussen de kroonbenoemde burgemeester en de gemeenteraad als werkgever steeds meer voelbaar. Hierdoor is de kwetsbaarheid van burgemeesters groter geworden en lijkt het er steeds meer op dat de burgemeester een generaal zonder leger is. Met de op handen zijnde invoering van de gekozen burgemeester leek deze spagaat verleden tijd, maar inmiddels is dit aspect van bestuurlijke vernieuwing samen met het burgemeestersreferendum een stille dood gestorven Inleiding Het burgemeestersambt anno 2008 Het speelveld Ook al is het ambt in beweging, toch is het speelveld waar u als nieuwe burgemeesters mee te maken krijgt niet substantieel veranderd. In het volgende schema wordt duidelijk dat u weliswaar een centrale plaats in het speelveld vervult, maar dat er ook allerlei dwarsverbanden tussen de andere factoren bestaan: R = gemeenteraad, B = burgemeester, G= griffi er, S = gemeentesecretaris, W = wethouders, A = ambtenaren Soepel schakelen in het speelveld Wanneer u als kandidaat-burgemeester eenmaal bent voorgedragen en benoemd, is het de kunst om snel een beeld te vormen van het speelveld. Wat zijn de belangrijkste actoren en hoe lopen de hazen? Juist in de voorbereidingsfase is het van belang dat u diverse bronnen zoals raads- en collegestukken, internet, lokale en regionale media en vertrouwenspersonen - raadpleegt om Het burgemeestersambt anno

9 hier meer zicht op te krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat u zich verdiept in de wettelijke taken en bevoegdheden en de portefeuille openbare orde en veiligheid. De grote brand in de kaasfabriek in Winkel en het helikopterongeluk in de gemeente Maasdriel liggen ons nog vers in het geheugen. Kerncompetenties en authentiek leiderschap De laatste jaren bracht het Ministerie van Binnenlandse Zaken in overleg met de beroepsgroep de kerncompetenties voor burgemeesters in kaart. Uit de kerncompetenties blijkt dat sociale vaardigheden, integriteit en bestuurlijke souplesse steeds belangrijker worden. Al dit soort aspecten zouden in de gesprekken met de vertrouwenscommissie naar boven moeten komen. Helaas komen deze diepere vragen door tijdgebrek of eenzijdige vraagstelling van de commissie vaak onvoldoende uit de verf. Een concrete aanbeveling is dan ook om in ieder geval een tweede of derde gesprek aan te vragen en de gemeenteraad, maar ook de adviseurs, hierop te bevragen. De ijsberg Het burgemeestersambt anno 2008 Harrie Aardema constateerde onlangs dat de sterke gerichtheid op het beheersen van kerncompetenties ertoe kan leiden dat nieuwe burgemeesters zich krampachtig gaan bezighouden met hun valkuilen en onderontwikkelde competenties. Volgens Aardema is het beter dat burgemeesters leiderschap ontwikkelen op basis van hun eigen persoonlijkheid, authenticiteit en uitstraling. Profielschets en het onderwaterprofiel Gemeenteraden zoeken vaak naar het schaap met de vijf poten. Dat laten ze in de profielschets duidelijk blijken met zinnen als de gemeente moet op de kaart worden gezet, zoekt een vernieuwer die ook verbinder kan zijn en zoekt een ervaren bestuurder die tevens een goede netwerker is. Vertrouwenscommissies worden nadrukkelijk getraind om in sollicitatiegesprekken met behulp van diverse methodieken helder te krijgen of de kandidaat in de profielschets past. Het is voor u van groot belang om te achterhalen wat het onderwaterprofiel is. Het papier is gewillig en de profielschets helder, maar wat wil de gemeenteraad nu echt? Op wat voor burgemeester zit het college en het ambtelijk apparaat eigenlijk te wachten? Wil men niet liever iemand die op de winkel past, terwijl in de profielschets een vernieuwer wordt gevraagd? Normering (20%): Profielschets, verslagen, documenten, visie en missie, regels, plannen, instrumenten, lijstjes, structuren,programma s, veranderagenda s, competentieprofielen Stille waarden (80%): macht, motieven, drijfveren, behoeftes, leerervaringen, principes, overtuigingen,(voor)oordelen, gevoelens, ambities, intuïties, ideeën, verlangens, overlevingsmechanismen, mentale programmering, defensieve routines, comfortabele zone, fixaties, ingesleten patronen, informele deals, ongeschreven regels van het spel, mores, weerstand, verborgen agenda s, strategisch gedrag, non-interventiecultuur, groupthinking, zelfordenende krachten. Bron: Prof. dr. Harrie Aardema / BMC Groep (2007) Het burgemeestersambt anno

10 Het burgemeestersambt anno 2008 Toenemend belang van het driehoeksoverleg In onze gesprekken met diverse nieuwe burgemeesters en zittende gemeentesecretarissen en griffiers werd herhaaldelijk benadrukt dat sinds de invoering van het dualisme het van belang is om te investeren in een soepele werkrelatie tussen burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. Veel gemeenten hebben het zogenaamde driehoeksoverleg ingevoerd. In algemene zin valt de griffier de taak toe om de behoeften van de raad te verhelderen en te communiceren naar het college en de ambtelijke organisatie. Daarbij kan het gaan om: het doen van voorstellen voor kaderstellende processen, werkvormen, procedures en het faciliteren van de rol van de raad in dit proces. Het driehoeksoverleg is een uitstekende plaats om deze voorstellen openlijk met elkaar te bespreken, waarbij ieder dit vanuit de eigen verantwoordelijkheid moet invullen. Belangrijk is dat dit geschiedt op basis van gelijkwaardigheid. Professionaliteit en persoonlijk welbevinden Het burgemeesterschap is anno ondanks voortgezette regelgeving, versterking van de rechtspositie en verdergaande professionalisering - nog steeds een kwetsbaar ambt. De stijgende aantallen vertrokken burgemeesters en wethouders lijken aan te geven dat de afrekencultuur is toegenomen. Ook al hebt u als nieuwe burgemeester alle basiscompetenties, een uitstekende dossierkennis en het vermogen om snel te kunnen schakelen in het speelveld, toch blijft het mensenwerk. In het huidige bestel houdt de gemeenteraad het primaat waar het gaat om het functioneren van de burgemeester. De kroon benoeming en het feit dat de Commissaris van de Koningin een rol kan spelen waar het goed werkgeverschap betreft, biedt u geen garantie voor een stabiele toekomst en een duurzame stap in uw loopbaan. Daarnaast legt het ambt een groot beslag op uw persoonlijk leven en uw gezin. Of u het wilt of niet, u functioneert in een glazen huis en krijgt te maken met werkweken van 50 tot 70 uur in combinatie met 24-uurs beschikbaarheid tijdens piketdiensten. Naast de kwetsbaarheid van het ambt en de praktische consequenties is een wellicht nog belangrijkere toetssteen voor een succesvol burgemeesterschap uw persoonlijk welbevinden en de mogelijkheden om een authentieke leider te kunnen zijn. Had ik maar eens van mijn leven Voorzitter mogen zijn. Hoe had ik geklopt met de hamer Tot iedereen stil zou zijn. Dan deed ik een heel wijs voorstel En ieder riep luidkeels: Ja! En als ik daarna weer voorzat, Zat iedereen mij na. Gedicht van Daan Zonderland, getiteld Mijnheer de voorzitter Het burgemeestersambt anno

11 Het burgemeestersambt anno 2008 Meer informatie: Koen Becking en Gregor Rensen, Meesterlijk besturen, de burgemeester als leider, SDU Stephen Covey, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Amstel Uitgevers A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling en L. Schaap, t Blijft een prachtbaan. De toekomst van het burgemeestersambt in Nederland, Den Haag: Nederlands Genootschap van Burgemeesters Een burgemeester is als een fiets, zonder ketting is het niets. Wijlen Henk van het Kaar, oud-burgemeester van de gemeente Schermer 1.Inleiding Het burgemeestersambt anno

12 Sollicitatieperiode Op zoek naar de ideale match 22 Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match door Titia Lont Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match 23

13 Voor veel mensen is het burgemeesterschap een ambt met grote aantrekkingskracht. Juist omdat er weinig bekend is over de concrete taken en bevoegdheden, is het beroep met een zekere romantiek omgeven. Wie herinnert zich niet de Swiebertje-burgemeester, de wethouder en burgemeester van Juinen of de koffiedrinkende burgemeester uit de serie Samson en Gert? De sollicitatieperiode is in de praktijk minder romantisch. Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijkste tips en valkuilen. Vacaturemelding en profielschets Burgemeestersvacatures treft u op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in de Staatscourant en op de website van het Nederlands Genootschap Burgemeesters. Daarnaast verwijzen de meeste provinciale websites naar de huidige en toekomstige burgemeestersvacatures in de betreffende provincie. Sollicitatieperiode Op zoek naar de ideale match Naast de melding van de vacature moet u de bijbehorende profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering downloaden of opvragen. De profielschets is het belangrijkste ankerpunt en richtsnoer in de sollicitatieperiode. Hierin staat beschreven wat de beleidsopgaven voor de betreffende gemeente zijn, wat voor type burgemeester ze zoeken, en welke kerncompetenties ze daarbij belangrijk achten. In het verslag van de profielschetsvergadering kunt u per fractie zien hoe ze tegen een nieuwe burgemeester aankijkt. Bedenk voordat u gaat solliciteren wat voor type burgemeester u zou willen zijn. Een Gerd Leers, een Annemarie Jorritsma, een Franse burgemeester die ook actief is in het verenigingsleven en/of de kerk? Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match 24 25

14 Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match Naast uw algemene roeping voor het burgemeesterschap is het essentieel om te beseffen dat u niet solliciteert naar een willekeurige gemeente met bepaalde kenmerken, maar naar gemeente X, Y of Z. Dat betekent dat u uitstekende zelfkennis moet hebben en dat u op alle mogelijke manieren een zeer specifiek beeld van de gemeente van uw voorkeur moet verkrijgen. Wettelijk is de benoemingsprocedure van burgemeesters als volgt vastgelegd: Artikel De burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister benoemd voor de tijd van zes jaar. 2. De commissaris van de Koning overlegt met de raad over de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden gesteld met betrekking tot de vervulling van het ambt. De raad geeft daarbij aan of hij een raadplegend referendum over kandidaten zal houden ten behoeve van de aanbeveling inzake de benoeming. 3. Na het overleg met de commissaris stelt de raad uit zijn midden een vertrouwenscommissie in, belast met de beoordeling van de kandidaten. De raad kan bepalen dat één of meer wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie worden toegevoegd. De commissaris verschaft de vertrouwenscommissie een opgave van degenen die naar het ambt van burgemeester hebben gesolliciteerd, vergezeld van zijn oordeel over kandidaten die hij in beginsel geschikt acht voor benoeming. Als de vertrouwenscommissie besluit naast deze kandidaten ook andere kandidaten die gesolliciteerd hebben, bij haar beoordeling te betrekken, doet zij daarvan onverwijld mededeling aan de commissaris. Deze brengt zijn oordeel over laatstgenoemde kandidaten ter kennis van de vertrouwenscommissie. 4. De vertrouwenscommissie verschaft zich door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten. Bestuursorganen zijn verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. De vertrouwenscommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de raad en aan de commissaris. 5. De raad zendt Onze Minister binnen vier maanden nadat de gelegenheid tot sollicitatie voor de functie is gegeven, of, indien in overeenstemming met de in artikel 61e genoemde eisen een raadplegend referendum ten behoeve van de aanbeveling inzake de benoeming is gehouden, binnen een maand nadat het raadplegend referendum is gehouden, een aanbeveling inzake de benoeming. Deze aanbeveling omvat twee personen. 6. In een bijzonder, door de raad te motiveren geval, kan worden volstaan met een aanbeveling waarop één persoon vermeld staat. Onze Minister slaat geen acht op een enkelvoudige aanbeveling, indien naar zijn oordeel geen sprake is van een bijzonder geval. 7. Onze Minister volgt in zijn voordracht in beginsel de aanbeveling, met inbegrip van de daarop gehanteerde volgorde, tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking geven. Een afwijking wordt gemotiveerd. Bron: Gemeentewet Nadere oriëntatie Voordat u een sollicitatiebrief schrijft, is het van belang om na te gaan of u in potentie een goede burgemeester zou kunnen zijn. Bent u bereid uw huidige baan op te geven voor een meer onzeker bestaan, inclusief de verplichte verhuizing naar een andere gemeente in Nederland? Past u voor 100% bij de gemeente van uw voorkeur? Stel u wordt daadwerkelijk burgemeester, dan heeft dat ingrijpende Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match 26 27

15 Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match consequenties voor uw gezin. U komt in een glazen huis terecht, moet werkweken van 50 tot 70 uur maken en tijdens piketdiensten bent u dag en nacht beschikbaar. Voordat u solliciteert, is het goed om hier samen met uw eventuele partner over na te denken. Maak ook een afspraak met een partijgenoot die onlangs tot burgemeester is benoemd, en spreek uitvoerig over de voor- en nadelen van de functie, de sollicitatieperiode en de tips en valkuilen. Het is van belang om te bepalen of u qua volksaard en (bestuurs)cultuur bij de gemeente past. Vooral bij kleinere gemeenten solliciteren kandidaten vaak niet in hun geboortestreek of de plaats waar ze reeds politiek actief zijn. Om over de gemeente van uw voorkeur meer informatie te krijgen, kunt u van tevoren enkele informanten uit de eigen kring bellen, bijvoorbeeld via uw politieke partij. Als u qua persoonlijkheid en bestuurservaring echt niet bij de gemeente past, kunt u wellicht beter niet solliciteren. Sollicitatiebrief en contacten met lobbyist Besluit u daadwerkelijk een sollicitatiebrief te schrijven, dan is het verstandig om eerst contact te zoeken met de lobbyist van uw politieke partij (indien u daar lid van bent) en de burgemeester uit uw woonplaats. De laatstgenoemde heeft een officiële rol waar het gaat om antecedentenonderzoek en een Verklaring van goed gedrag. De lobbyist heeft regelmatig contact met de kabinetschefs in Nederland. Hij heeft zicht op de burgemeestersvacatures en kan inschatten of u met uw persoonlijke kwaliteiten en werk- en bestuurlijke ervaring een goede match zou kunnen maken met de gemeente van uw voorkeur. Sollicitatiebrieven voor burgemeestersvacatures worden gericht aan HM Koningin Beatrix en verstuurd naar de Commissaris van de Koningin in de betreffende provincie. Bij het schrijven van de brief is het van belang dat u laat zien dat u zich uitgebreid heeft verdiept in de profielschets en de kenmerken van de gemeente. Uw brief moet dusdanig boeiend en overtuigend zijn dat de Commissaris van de Koningin u uitnodigt voor een gesprek. Gesprekken met de Commissaris van de Koningin en de kabinetschef Op een burgemeestersvacature reageren twintig tot dertig kandidaten. Omdat vrouwelijke kandidaten fors in de minderheid zijn, maken ze meer kans op een uitnodiging. De Commissaris van de Koningin maakt - mede op basis van contacten met collega-commissarissen - een voorselectie en nodigt een aantal kandidaten uit. Dit eerste gesprek duurt vaak maximaal een half uur. Bereid u zich bij deze ontmoeting voor op onverwachte vragen zoals: Kunt u zeilen? en Wat is uw visie op gemeentelijke herindeling?. Het is van groot belang om zoveel mogelijk informatie over de betreffende gemeente te verzamelen en u via de provinciale website te oriënteren op intergemeentelijke en provinciale beleidsthema s. Daarnaast is het essentieel dat u qua kleding en taalgebruik in deze nogal formele setting een goede eerste - indruk maakt. Soms letten Commissarissen extra op kleding en taalgebruik. Als u met een plattelands-accent spreekt of met een foute stropdas binnenkomt maakt u al minder kans om te worden doorgeleid naar de vertrouwenscommissie. Een provinciale kabinetschef Meestal wordt u voorafgaand en na afloop van het gesprek met de Commissaris van de Koningin ontvangen door de kabinetschef van de provincie. Deze neemt wat meer uitgebreid de tijd om met u van gedachten te wisselen over de betreffende gemeente. Wees op uw hoede: ook kabinetschefs hebben een zeer belangrijke rol in het selectieproces! Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match 28 29

16 Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match Op basis van de bovenstaande gesprekken besluit de Commissaris van de Koningin welke kandidaten hij doorgeleidt naar de vertrouwenscommissie. Overigens mogen vertrouwenscommissies ook zelf kandidaten uitnodigen. Gesprek met de griffier Als u door de vertrouwenscommissie wordt opgeroepen voor een sollicitatiegesprek, heeft u meestal eerst contact met de griffier. Hij kan een goede bron van informatie zijn. Schroom niet om extra informatie op te vragen. Ook is het handig om, nog voordat u naar het sollicitatiegesprek gaat, een abonnement op de plaatselijke krant te nemen. Gesprek met de vertrouwenscommissie U moet een duidelijke wederzijdse klik met de gemeente krijgen en dit tijdens het sollicitatiegesprek uitstralen. Vertrouw op uw intuïtie. Soms komt een vertrouwenscommissie al na één of twee korte gesprekken tot een unanieme aanbeveling. In zo n geval zou u zelf om een tweede of derde gesprek kunnen vragen, zodat u de gelegenheid krijgt om vast te stellen of u wel echt bij de gemeente en de bestuurscultuur past. U kunt op zo n moment de nieren van de vertrouwenscommissie enigszins proeven, bijvoorbeeld door het stellen van een vraag als: Ik merk uit de raadsnotulen dat uw gemeenteraad nog weinig het accent legt op de controlerende taak en de rekenkamerfunctie. Klopt dit beeld? Wij gingen tijdens de sollicitatieperiode met ons gezin kamperen op de plaatselijke camping. Toen ik de campingbaas nadrukkelijk vroeg naar een exemplaar van de plaatselijke krant, kreeg de man een. donkerbruin vermoeden dat ik wel eens een burgemeesterskandidaat zou kunnen zijn. Kandidaat-burgemeester in een plattelandsgemeente Het is van belang dat u zich tijdens het gesprek met de vertrouwenscommissie niet exclusief op de raadsleden richt, maar ook vragen stelt aan de adviseurs (griffier, wethouder, secretaris). Essentieel is dat u in de gesprekken met de vertrouwenscommissie zicht krijgt op het onderwaterprofiel. Wat willen ze nu echt? Wellicht is slechts 20% van de formele wensen en verwachtingen aan het papier toevertrouwd, en heeft u nog weinig zicht op de overigens 80% onuitgesproken verwachtingen, vooroordelen en cultuuraspecten. In de tweede gespreksronde kunt u dieper ingaan op bovengenoemde aspecten. Waar liggen de krachten en machten? Voor welke beleidsopgaven staat de gemeente, zowel politiek als ambtelijk gezien? Wat is de aard en de cultuur van de bevolking en hoe kijkt men tegen de burgemeester aan? Voordracht en beëdiging Mocht het duidelijk zijn dat u wordt voorgedragen, dan kunt u met de vertrouwenscommissie en de griffier nadere afspraken maken over de invulling van het eerste half jaar. Het aspect coaching mag daarbij nadrukkelijk aan de orde komen. Iedere topsporter heeft een coach, dus waarom een burgemeester niet? Welke accenten moet u leggen? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Ook kunt u persoonlijke ontwikkelpunten benoemen. In sommige provincies vindt de beëdiging van de burgemeester door de Commissaris van de Koningin plaats voorafgaand aan de installatie, op een nader te bepalen moment in het provinciehuis. Het is echter steeds gebruikelijker dat de beëdiging in combinatie met de installatievergadering plaatsvindt. Dat betekent dat de Commissaris de gehele installatiebijeenkomst aanwezig is en ook het woord tot de aanwezigen richt. Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match 30 31

17 Sollicitatieperiode - Op zoek naar de ideale match Meer informatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Handreiking Benoemingsproces Burgemeester, Publicaties in de Staatscourant Lobbyisten van de politieke partijen Ros Jay, Sollicitatiegesprek, tips en trucs, TFC Trainingsmedia Huub van Zwieten en Mark van de Grift, Het merk IK, TalentBranding voor een succesvolle carrière, Uitgeverij het Spectrum i.s.m. VolkskrantBanen Documentatie van bestuurdersverenigingen politieke partijen Internetsites van Ministerie van Binnnenlandse Zaken (www.minbzk.nl), Nederlands Genootschap van Burgemeesters (www.burgemeesters.nl) en de diverse provinciale websites Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk Sollicitatieperiode Op zoek naar de ideale match 32 33

18 Tussen benoeming en installatie De vergeten voorbereidingsfase 34 Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase door Titia Lont Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase 35

19 Veel nieuwe burgemeesters veronderstellen dat het zwaartepunt van de inwerkperiode na het moment van de formele installatie ligt. Dus in de eerste honderd dagen. Uiteraard bent u pas zichtbaar als burgemeester na de officiële handelingen. Maar op dat moment bent u ook echt fulltime burgemeester. Het is raadzaam om juist de periode tussen voordracht en installatie - die meestal vier tot acht weken duurt - te gebruiken voor bewustwording, voorbereiding en verdieping. Juist deze periode biedt u de mogelijkheid om goed beslagen ten ijs te komen op uw eerste officiële werkdag. Van essentieel belang is dat u zich in deze fase inwerkt in de portefeuille openbare orde en veiligheid, en crisisbeheersing. Het zal u maar gebeuren dat nog voor uw installatie een calamiteit optreedt. Vaak is uw voorganger of de waarnemend burgemeester niet meer in functie en zijn alle ogen op u gericht. 36 De vergeten voorbereidingsfase - Tussen benoeming en installatie Kernportefeuilles openbare orde en veiligheid Openbare orde, veiligheid en handhaving vormen het hart van uw portefeuille. Zorg er daarom voor dat u zich zo snel mogelijk verdiept in de verkorte versie van het rampenplan en/of het vademecum crisisbeheersing. Verder moet u kennismaken met de sleutelfiguren uit uw veiligheidsregio (politie, brandweer, justitie, GHOR). Het is aanbevelenswaardig om een dag mee te lopen met de politie, de brandweer en indien van toepassing de plaatselijke afdeling van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij. Bij de handhaving van openbare orde en veiligheid kunt u indien nodig op grond van een noodverordening vergaande maatregelen nemen, zoals de evacuatie van een gebied bij dreigende overstromingen of het afsluiten van een gedeelte van een straat bij een grote politieactie. Na de installatie heeft u geregeld overleg met de politiechef en de brandweercommandant. Ook krijgt u de zogenaamde dagrapporten van de politie ter inzage. Verder bent u aanwezig bij het overleg van de veiligheidsregio en de veiligheidsdriehoek (met politie, brandweer en justitie). Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase 37

20 Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase In geval van een calamiteit of crisis wordt u gealarmeerd door de Gemeenschappelijke Meldkamer van de veiligheidsregio. U kunt zonodig de alarmering verifiëren bij uw commandant brandweer of uw gebiedschef politie. U hebt vervolgens de volgende mogelijkheden: alarmeren van het gemeentelijk beleidsteam (GBT); voorwaarschuwen van het GBT; ter plaatse gaan. Zodra blijkt dat gemeentelijke acties in gang moeten worden gezet, moet u kiezen voor de eerste optie, ook al is niet het hele GBT nodig. Overleg met uw ambtenaar rampenbestrijding. Deze draagt zorg voor het voorwaarschuwen of alarmeren van respectievelijk het gemeentelijk beleidsteam, het gemeentelijk coördinatieteam en de hoofden actiecentra. Ada Boerma was tot voor kort burgemeester in Rozendaal (bij. Arnhem). Zij werd eind november geïnstalleerd als burgemeester van Maasdriel. Kort daarop vloog een Apache-helicopter tegen een hoogspanningsmast waardoor ook Maasdriel, in de Bommelerwaard, getroffen werd door de inmiddels bekende stroomuitval. Deze ramp was de vuurdoop voor Ada Boerma en ik was benieuwd hoe ze het er afbracht. Ik vond het er allemaal wel goed uitzien. Uit: Weblog Politiek Rheden, december 2007 Het is goed om te weten dat er vijf alarmfasen bestaan, die met de term GRIP worden aangeduid. Al naar gelang de aard van de calamiteit zult u als burgemeester moeten beslissen of u opschaalt. Het gaat om de volgende vijf fasen: GRIP 0: Motorkapoverleg tussen politie, brandweer en ambulancedienst. Het incident vraagt om een gecoördineerde aanpak. GRIP 1: Er wordt een Coördinatie Team Plaats Incident ingesteld, dat op basis van gelijkwaardigheid functioneert. De coördinatie ligt bij degene bij wie het zwaartepunt ligt. U voert als burgemeester nauw overleg met de gemeentelijke functionaris in dit team. Ook wordt er een Regionaal Operationeel Team (ROT) geactiveerd. GRIP 2: Er wordt een Commando Plaats Incident ingesteld. Deelnemers zijn GHOR, politie, brandweer en de piketfunctionaris van de gemeente. U roept de kernbezetting van het GBT bijeen. GRIP 3: Er is sprake van een ramp. GBT en ROT worden volledig operationeel. U wijst een operationeel leider aan. GRIP 4: Wanneer meerdere gemeenten bij de calamiteit betrokken zijn, wordt opgeschaald naar GRIP 4 en is de aansturing in handen van een Regionaal Coördinerend Beleids Team, met als voorzitter de Commissaris van de Koningin. Bij crisisbeheersing heeft u als burgemeester de volgende taken: voorzitten van het GBT; initiatief nemen tot het houden van vergaderingen met het GBT; vaststellen wie bij deze vergaderingen aanwezig dienen te zijn; nemen van de noodzakelijke bestuurlijke beslissingen; voorlichten van de pers; communicatie met andere betrokken bestuurders; communicatie met getroffenen, hulpverleners en anderen. Tussen benoeming en installatie - De vergeten voorbereidingsfase 38 39

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel.

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel. Procedure burgemeestersbenoemingen De procedureregels bij burgemeestersbenoemingen zijn neergelegd in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2012 nr. 0000404807en

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad Citeertitel Verordening functioneringsgesprek

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester HOOFDSTUK 1 Functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Het voorbeeld is gebaseerd op de Handreiking functioneringsgesprek burgemeester, BZK 2008, alsmede op diverse op internet circulerende

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/006 Aan de raad, Voorstel Wij stellen u voor de bijgaande Verordening op de vertrouwenscommissie

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017

Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 Artikel 1. Taak De commissie heeft tot taak: a. de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de

Nadere informatie

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad, Agendapuntnr.:4 Renswoude, 5 februari 2016 Nr.: 152450 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening (vertrouwens) commissie(s) (her) benoeming burgemeester en functioneringsgesprekken burgemeester

Nadere informatie

Vrouwen in het burgemeestersambt

Vrouwen in het burgemeestersambt De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2500 AA DEN HAAG 1 van 7 Onderwerp Vrouwen in het burgemeestersambt 1. Inleiding In het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 1 van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen. Algemene bepalingen. Procedure en tijdschema. Samenstelling commissie. Voorzitterschap van de evaluatiecommissie

Begripsomschrijvingen. Algemene bepalingen. Procedure en tijdschema. Samenstelling commissie. Voorzitterschap van de evaluatiecommissie Verordening Evaluatiegesprekken burgemeester en raad Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a gesprekken: evaluatiegesprekken namens de raad met de burgemeester; b evaluatiecommissie:

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2012 AB RV

Raadsvoorstel 19 december 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2012 AB12.01265 RV2012.125 Gemeente Bussum Vaststellen profielschets burgemeester van Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Doelstelling Zorg dragen voor een zorgvuldige procedure om te komen tot een aanbeveling benoeming burgemeester.

Doelstelling Zorg dragen voor een zorgvuldige procedure om te komen tot een aanbeveling benoeming burgemeester. gemeente Eindhoven Raadsnummer 16R6666 Raadsvoorstel Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt en benoeming van de leden in de

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 productnaam productnummer zaaknummer 116119 Datum 7 januari 2015 blad 1 van 5 Inleiding

Nadere informatie

We krijgen een nieuwe bestuurder

We krijgen een nieuwe bestuurder We krijgen een nieuwe bestuurder Goos & Sarah Westerlaken Is er bij jullie in de OR aangekondigd dat er een nieuwe bestuurder zal komen? Dan bieden we je hier een aantal waardevolle tips en achtergrondinformatie

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012 (raadsvoorstel )

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012 (raadsvoorstel ) Staat van vergelijking van de voorbeeldverordening vertrouwenscommissie etc. uit bovengenoemde circulaire met de verordening uit 2012 en verantwoording van verwerking in de voorgestelde verordening. Bijlage

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

circulaire ,LEZ2d15 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de provinciale staten, de gedeputeerde staten en de

circulaire ,LEZ2d15 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de provinciale staten, de gedeputeerde staten en de d Xoning in Fryslân Postbus 20011 www.rijksoverheid.nl Kabin Commissaris van 2500EA Den Haag Den Haag commissarissen van de Koning Turfmarkt 147 Aan de provinciale staten, de gedeputeerde staten en de

Nadere informatie

PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2011 nr.: 43

PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2011 nr.: 43 PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2011 nr.: 43 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Procedure benoeming burgemeesters

Procedure benoeming burgemeesters Procedure benoeming burgemeesters 1 Procedure benoeming burgemeesters Inhoud 1 Algemeen 1 Inleiding 5 2 Wat is er veranderd? 6 2 De procedure 9 1 Afspraken over procedure en tijdschema 9 2 Openbare profielschetsvergadering

Nadere informatie

Aanpassing circulaire procedureregels benoeming burgemeester

Aanpassing circulaire procedureregels benoeming burgemeester Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 4 november 2005 ns kenmerk 2005-0000254553 Commissarissen van de Koningin De gemeentebesturen nderdeel QG KB/Kabinetszaken Inlichtingen mw

Nadere informatie

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR Wijchen, juni 2016 VOORAF De benoemingsprocedure schooldirecteur is gebaseerd op: 6.4.2.1 benoemingsprocedure directeuren, handboek Kans & Kleur, 2004, 6.4.2.4 sollicitatiecode,

Nadere informatie

P. Houtsma. Voorstel: de Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester vaststellen

P. Houtsma. Voorstel: de Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20114 Datum:23 november 2010 Agendapunt: Vaststellen Vertrouwenscommissie Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: P. Houtsma Onderwerp: Verordening Vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Procedure functionerings- en voortgangsgesprekken. burgemeester. gemeente Wormerland

Procedure functionerings- en voortgangsgesprekken. burgemeester. gemeente Wormerland Procedure functionerings- en voortgangsgesprekken burgemeester gemeente Wormerland P&O/ 15 december 2008 Pag. 1 van 10 1. Inleiding Functionerings- en voortgangsgesprekken zijn een goed en bruikbaar instrument

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Evaluatie Klachtencommissariaat. Conclusies en aanbevelingen

Evaluatie Klachtencommissariaat. Conclusies en aanbevelingen Evaluatie Klachtencommissariaat Conclusies en aanbevelingen Rekenkamercommissie gemeente Enschede 3 maart 2016 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente Enschede een functie Klachtencommissaris.

Nadere informatie

CONCEPT Een nieuwe burgemeester voor Terschelling

CONCEPT Een nieuwe burgemeester voor Terschelling CONCEPT Een nieuwe burgemeester voor Terschelling Nadat burgemeester Visser in 2013 terugtrad en waarnemend burgemeester Bats vanaf juni 2013 de functie vervult, zijn we nu op zoek naar een nieuwe, kroonbenoemde

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus Gemeenteraad

Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus Gemeenteraad Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Instellen van een vertrouwenscommissie voor aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester Dienst / afdeling : raadsgriffie Aan

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht Profielschets Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht 1 Algemeen Sliedrecht is een dorp met ruim 24.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaarde rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Aan de

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE CONSTITUERENDE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP WOENSDAG 07 MEI 2014

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE CONSTITUERENDE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP WOENSDAG 07 MEI 2014 14.054079 CONSTITUERENDE B.& W.- VERGADERING d.d. No. 19A BESLUITENLIJST VAN DE CONSTITUERENDE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP WOENSDAG 07 MEI 2014 VANAF 09:00 UUR AANWEZIG:

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Acteren in het krachtenveld

Acteren in het krachtenveld Acteren in het krachtenveld Het uitvoeren van een krachtenveldanalyse is een methode die veel in projectmanagement wordt toegepast. Door het uitvoeren van een krachtenveldanalyse kijk je met andere ogen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam

Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam drs. ing. R.A.C.J. Simons Gemeenteraadslid, Leefbaar Rotterdam Januari 2008 Rotterdam, 25 januari 2008 Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam

Nadere informatie

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer Voorwoord Voor u ligt de gedragslijn integriteit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is een akkoord dat berust op commitment en betrokkenheid van raadsleden. De gedragslijn dient ter

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren,

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren, Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Andries Heidema, t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Deventer op 3 juli 2013. Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer,

Nadere informatie

Advies. Gemeenteraad. Westland. Prof. mr. D.J. Elzinga. Mr. dr. F. de Vries

Advies. Gemeenteraad. Westland. Prof. mr. D.J. Elzinga. Mr. dr. F. de Vries Advies Gemeenteraad Westland Prof. mr. D.J. Elzinga Mr. dr. F. de Vries Inhoud Casus... 2 Vragen... 2 Benoeming van publieke bestuurders... 3 Onduidelijkheid in wet- en regelgeving... 4 Dubbele geheimhouding?...

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie regeling nummer 1.1.9 Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de beëdiging en installatie van burgemeester Sijbom op 23 september 2011 Losser Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël,

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Raadsvoorstel: Nummer: 2013-985 Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Datum: 1 mei 2013 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 7 mei 2013 Raadsvergadering: 23 mei 2013 Programma: Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Bijlage 2: Integriteitsbeleid politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie

Bijlage 2: Integriteitsbeleid politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie Bijlage 2: 03122015 Integriteitsbeleid politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Wat verstaan wij onder integriteit?... 5 Hoe bewerkstelligen

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie