Medezeggenschapsr aad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medezeggenschapsr aad"

Transcriptie

1 +*+tt F q I o afr' Huishoudel ijk reglement Medezeggenschapsr aad C.B.S. De Voorhof DeLooch DK VIANEN Versie 3.0 mei 2009 Huishoudelijk reglement 3 0.doc

2 Algemeen Dit document behelst de afspraken die in de Medezeggenschapsraad van C.B.S. De Voorhof in Vianen zijn gemaakt, over het functioneren van de. Aldus ondertekend, namens de -leden in mei 2009: Au"t A.R. Nagtegaal Voozitter B.A. Pen Nunen A.B. Helwig-Rrldes Secretaris Taken van de voorzitter De voorzitter heeft de volgende taken: Algemene leiding geven aan de Opstellen van agenda in samenwerking met de secretaris Voorbereiden van de vergadering Leiden van de vergadering en besluifuorming bewaken Structureel Overleg voeren met de directie van de school Woordvoerderfunctie uitvoeren naar de achterban Overleg met voorzitter Oudenaad Eerste aanspreekpunt zijn voor externe contacten. Taken van de plaatsvervangende voorzitter De plaatsvervangende voorzitter heeft de volgende taken bij afwezigheid van de voozitter: Algemene leiding geven aan de Opstellen van agenda in samenwerking met de secretaris Voorbereiden van de vergadering Leiden van de vergadering en besluifuorming bewaken Structureel Overleg voeren met de directie van de school Woordvoerderfunctie uitvoeren naar de achterban Overleg met voozitter Oudenaad Eerste aanspreekpunt zijn voor externe contacten. Tevens is de volgende taak aan de plaatsvervangend voorzitter toebedeeld: - Toetsing van de besproken onderwerpen aan het geldende -reglement en de Wet op Medezeggenschap op Scholen (WMS) Taken van de penningmeester De taken van de penningmeester zijn: Betalen van facturen bestemd voor de Noteren van de uitgaven Controleren van bankafschriften Opstellen van financieeljaarverslag van de Uitvoeren van kascontroles van Ouderraad en de vier schoolrekeningen Leiden van de Financiële Commissie Taken van de secretaris De taken van de secretaris zijn: - Opstellen van agenda in samenwerking met de voorzitter - Verzenden van agenda, notulen en andere stukken - Verzorgen van correspondentie - Bijhouden van het archief - Voorberejden van de vergadering - Notuleren en verslag maken van de -vergaderingen - Opstellen actielijst en besluitenlijst - Bewaken van termijnen voor advies- en instemmingaanvragen - Verwerken van inkomende post - Bijhouden van de webmail postbus - Opstellen van het jaarverslag van de in de gestelde termijn Huishoudelijk reglement 3 0.doc 2/4 2'7-5-09

3 Taken van de overige -leden De overige -leden bereiden zich voor op de vergadering en leveren een inhoudelijke bijdrage in de vergaderingen. Indien zij lid zijn van een commissie wordt ook hier hun inzet gevraagd. leder -lid is verantwoordelijk voor een goed contact met de achterban. Minimale quorum voor geldige besluitvorming De minimale hoeveelheid aanwezige -leden tijdens een besluitvorming is: 2 leden uit de personeelsgeleding 2 leden uit de oudergeleding. Indien dit minimale quorum niet gehaald wordt, wordt via en telefonisch contact de besluifuorming van de leden gevraagd, om alsnog te kunnen voldoen aan de afgesproken termijnen. Wijze van besluitvorming De schriftelijke advies- of instemmingaanvraag wordt aan de -leden gedistribueerd en besproken in de eerstvolgende -vergadering. Het advies c.q. de instemming van de wordt binnen de afgesproken redelijke termijn schriftelijk aan de schoolleiding bevestigd, voorzien van eventueel benodigde toelichting. Staking van de stemmen Indien bij een stemming in de de stemmen staken, komt het voorstel in de eerstvolgende vergadering opnieuw op de agenda. lndien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel verworpen. Eventueel kan overeengekomen worden om in te stemmen met het voorstel, onder voonryaarde dat er een evaluatie na een bepaalde tijd zal plaatsvinden. Vergaderiooster Aan het eind van een schoolseizoen worden de vergaderdata voor het volgende schoolseizoen vastgelegd. De interval zal in principe 1 maal per maand zijn (excl. zomervakantie). Indien de situatie zich voordoet om een extra vergadering bijeen te roepen, wordt dit via e- mail ltelefoon gedaan. Wijze van opstellen van de agenda De agenda heeft een vaste indeling, waarin ruimte is om punten toe te voegen of weg te laten. De indeling is in principe als volgt: Vergaderdatum : <datum> Aanvang: uur Locatie: C.B.S. De Voorhof Opening Overlegvergadering met de d irecteur: - Leerlingzaken - Personeelzaken - Mededelingen - Specifieke onderwerpen -vergadering 1. Vaststelling notulen van vorige vergadering 2. Actielijst 3. Post 4. Nieuws uit de -commissies 5. Informatie vanuit Fluenta 6. -organisatorischezaken/or-zaken 7. Rondvraag en sluiting Huishoudelijk reglement 3 0.doc J/

4 Toeschouwers in de Ouders kunnen spontaan of na melding vooraf een deelvan de vergadering van de bijwonen als toeschouwer. Een toeschouwer heeft geen spreekrecht. Bij bespreking van vertrouwelijke punten zal de toeschouwer gevraagd worden om tijdelijk de vergadering te verlaten, tot het vertrouwelijk onderwerp besproken is. Daarna kan de toeschouwer weer terugkomen. Indien de vooraf op de hoogte is van de komst van een of meer toeschouwers, kan de de volgorde van de agenda aanpassen, zodat vertrouwelijke punten aaneensluitend besproken worden. Aan de toeschouwer moet voorafgaand aan de vergadering duidelijk gemaakt worden, dat de zaken die in zijn aanwezigheid besproken worden in de -vergadering, vertrouwelijk zijn en niet door een ander dan een -lid of de directeur naar buiten gebracht mogen worden. De overlegvergadering met de directie mag uitsluitend bijgewoond worden door -leden of (afvaardiging van) de directie. Distributie van de notulen en het verslag De notulen van de vergadering worden alleen onder de -leden verspreid. Dit geldt tevens voor de actielijst, die iedere maand wordt bijgewerkt. Een door de voozitter goedgekeurde samenvatting van de notulen wordt achteraf op de website gepubliceerd en per aan de teamleden verstuurd en op de website van De Voorhof gepubliceerd. Jaarverslaglegging De secretaris stelt jaarlijks een jaarverslag op over de besproken zaken het afgelopen kalenderjaar. De streefdatum om het jaarverslag compleet beschikbaar te hebben, is 31 maart van het volgende jaar. Wijze van overleg met de schoolleiding De directeur wordt maandelijks uitgenodigd om aan het begin van de -vergadering een toelichting te geven op vooraf gestelde vragen en er is ruimte voor bespreking van ontwikkelingen in de school. Wijze van overleg met de G van Fluenta Een vertegenwoordiger uit de G organiseert maandelijks een contactmoment voor één lid van de 'en van scholen uit Vianen die geen zitting nemen in de G. In deze contactmomenten worden wedezijds onderwerpen besproken die in de vergaderingen behandeld zijn. Verkiezingen ïijdens de verkiezingen van nieuwe -leden wordt de procedure gevolgd, zoals vastgelegd in het document "Procedure organisatie verkiezingen ". Bijlage: - Procedure organisatie verkiezingen Huishoudelijk reglement 3 0.doc

5 Procedure orqo nisqlie -verkiezinqen OMSCHRIJVING ACTIE DOOR TERMIJN. DATUM Lijst verkiesbore personen vostsf ellen 2 moonden voor verkiezinqsdotum Oudergeleding vio Nieuwsbrief 2 moonden voor Aonkondiging verkiezingen verkiezingsdotum - nieuwe leden vrogen - mensen oersoonliik benoderen Personeelsgeleding Aonkondiging verkiezingen in teomvergodering - nieuwe leden vrogen - leerkrochten persoonl'rjk benoderen 2 moonden voor verkiezingsdotum lnschriiven kondidoten Presentotie kondidoten oon de vio Nieuwsbrief qeledinqen Gewoormerkte stem biljetten moken met begeleidende brief, woorin vermeld, kondidoten, keuze vokje, begindotum verkiezingsperiode en uiterste inleverdotum Distributie stem bilietten Stembus moken en olootsen Stemmen tellen door 3 vertegenwoordigers von de (secretoris) -l persoon leest keuze voor, -1 persoon turft, -l persoon tekent stembriefje of Check door totool oontol briefjes no te tellen en geturfd oontolstemmen oo te tellen. Uitslog schriftel'ljk oon bevoegd qezoq en teom mededelen Nieuw lid verwelkomen in en uitnodigen voor eerstvoloende verooderino - vergoderdoto doorgeven - -ledenl'rjst oonpossen en versturen - Wochiwoorden von de webmoil doorgeven - Joorverslog vorig seizoen foesturen. Secreïoris en voorzitter Secretoris

6 lngekorte beschrijving verkiezingsprocedure uit reglement d.d. 0l Porogroof 3 Artikel 6 I/m 14 I De bepoolt in overleg met bevoegd gezog de verkiezingsdotum en begin en einddotum von de verkiezingsperiode. De stelt geledingen en bevoegd gezog op de hoogte von de ofgesproken doto. Twee moonden voor verkiezingen wordt door de een lijst opgesteld von verkiesbore personen. Deze l'rjst wordt bekend gemookt met vermelding {ot men zich verkiesboor kon stellen binnen een bepoolde term'rjn. Verkiesboor zijn ouders von leerlingen, en leden von het personeel. B'rj meer kondidoten worden octieve verkiezingen gehouden. Bijweinig kondidoten kon men beslíssen over te goon tot benoeming. De stelt bevoegd gezog, geledingen en betrokken kondidoten tijdig voor de verkiezingsdotum op de hoogte. Gekozen zijn die kondidoten die heí hoogste oontolstemmen hebben vezomeld. B'rj gelljke stemming beslist het lot. (zeg: de Rood) De uitslog wordt door de vostgesteld en bekend gemookt oon olle geledingen en het bevoegd gezog.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Nederlands en Vlaams Taalcentrum NVTC NVTC Parijs Huishoudelijk Reglement Nederlands en Vlaams Taalcentrum NVTC Parijs November 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. De naam 1.1 Doelstelling 2. De zetel 3. De leden

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier versie 4 februari 2009 Begripsbepalingen Olivier: woonvorm van 12 jong-volwassenen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking, die in het Antoniushuis

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie