Scientica Leuven vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scientica Leuven vzw"

Transcriptie

1 Scientica Leuven vzw Samenvatting Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: De heer in t Veld Thomas Sebastiaan, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 165, geboren 7 november 1989 te Jette De heer Torremans Koen Jozef Emma, wonende te 2275 Gierle, Kloosterstraat 63, geboren 19 augustus 1987 te Turnhout De heer Proost Wouter, wonende te 2330 Merksplas, Korenveld 7, geboren 18 juli 1988 te Turnhout Mejuffrouw Kesteloot Lore Lodewijk Lutgarde, wonende te 2320 Hoogstraten, De Kampelaar 1, geboren 4 mei 1989 te Turnhout De heer Le Lièvre Didier Maurice, wonende te 2660 Hoboken, Helsinkistraat 17, geboren 31 oktober 1986 te Schoten De heer De Munter Koen Maarten Marc, wonende te 2500 Lier, Oud-Strijderslaan 1, geboren 1 mei 1985 te Duffel. De heer Hooyberghs Geert Frans, wonende te 2260 Westerlo, Bell-Telephonelaan 20, geboren 25 april 1988 te Geel Mejuffrouw Dirix Katrijn, wonende te 3540 Herk-de-stad, Sint-Truidersteenweg 85, geboren 4 oktober 1987 te Sint-Truiden Mejuffrouw Leenders Sanne, wonende te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 84, geboren 29 november 1989 te Turnhout De heer Siodlak Bart Eugène Jozef, wondende te 3600 Genk, Weg naar As 269, geboren 17 april 1986 te Genk wordt unaniem overeengekomen op 20 september 2009, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 21 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003, onder de volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de statuten als volgt luiden: 1

2 Titel I: Naam, Zetel Artikel 1: Naam De vereniging wordt Scientica Leuven vzw genoemd, afgekort Scientica. Zij is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden. Artikel 2: Adres De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Heverlee, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. Artikel 3: Boekjaar Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni. Titel II: Doel Artikel 4: Wetenschapskringen De wetenschapskringen zijn de volgende, in alfabetische volgorde, officieel erkende faculteitskringen die samen alle studenten aan de Faculteit Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven vertegenwoordigen: Bios, Chemika, Geos, Merkator en Wina. Artikel 5: Wetenschapsrichtingen De wetenschapsrichtingen zijn opleidingen die vertegenwoordigd worden door de wetenschapskringen zoals gedefinieerd in Artikel 4. Artikel 6: Doel Scientica-Kringraad Een eerste doel van Scientica is studentenwerking, in het bijzonder de bevordering en de ondersteuning van de samenwerking tussen (en de activiteitenwerking van) de wetenschapskringen. De afdeling van Scientica die hier voor instaat is de Scientica-Kringraad. Artikel 7: Doel Scientica-OOR Een tweede doel van Scientica is vertegenwoordiging van alle studenten van de wetenschapsrichtingen in de faculteit Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. De afdeling van Scientica die hier voor instaat is de Scientica Overkoepelende OnderwijsRaad, afgekort Scientica-OOR. Artikel 8: Doel Scientica-CuDi Een derde doel van Scientica is het voorzien van studiemateriaal voor studenten van de wetenschapsrichtingen en dit zo goedkoop mogelijk en met een zo goed mogelijke service. De afdeling van Scientica die hiervoor instaat is de Scientica Cursusdienst, afgekort Scientica-CuDi. Artikel 9: Opstelling van een huishoudelijk reglement De drie afdelingen stellen zelf een inwendig huishoudelijk reglement samen waarin de concrete uitwerking van het doel van de afdeling en verdere formaliteiten inzake werking worden beschreven. 2

3 Artikel 10: Toegelaten activiteiten De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar maatschappelijk doel te realiseren, met inbegrip van het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van het maatschappelijke doel. De vereniging mag daartoe roerende of onroerende goederen huren of gebruiken, verwerven en bezitten. De afdelingen van Scientica Leuven vzw mogen hun medewerking verlenen aan verenigingen of instellingen die hetzelfde doel als het hare nastreven. Artikel 11: Pluralistische strekking De vereniging is van pluralistische strekking en dient partijpolitiek neutraal te blijven. Dit houdt in dat zij in geen geval een politiek standpunt mag innemen dat niet rechtstreeks met haar doelstelling als belangenvereniging voor studenten wetenschappen te maken heeft. Titel III: Leden Vaste Leden Artikel 12: SciWi De SciWi (ScienticaWijzen) bestaat uit vertegenwoordigers uit elk van de drie afdelingen van Scientica. Bij voorkeur: de voorzitter, de financieel verantwoordelijke en de ondervoorzitter van Scientica-Kringraad; de voorzitter en secretaris van Scientica-OOR; de eindverantwoordelijke en financieel verantwoordelijke van de Scientica-CuDi. Artikel 13: Kringvertegenwoordigers De Kringvertegenwoordigers zijn vertegenwoordigers van de wetenschapskringen. Een wetenschapskring heeft recht op één afgevaardigde per beginnende schijf van 200 leden, met een maximum van drie kringvertegenwoordigers per kring. Het totaal aantal leden per wetenschapskring wordt bepaald volgens de toegeschreven studentenaantallen aan elke wetenschapskring door de Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie (LOKO), dit is het aantal studenten dat stemrecht had bij de officiële verkiezingen voor de kringvergadering. Artikel 14: Minimum aantal vaste leden Het aantal vaste leden moet een minimum van drie bedragen. De vaste leden moeten geen lidgeld betalen. Enkel natuurlijke personen kunnen vast lid worden van de vereniging. Artikel 15: Verkiezing Vaste Leden De vaste leden van de vereniging bestaan uit de Kringvertegenwoordigers (Artikel 13) en de SciWi (Artikel 12). Kandidaat vaste leden voor de SciWi worden voorgedragen door het bestuur van de afdelingen van Scientica. Deze voorgedragen personen moeten door middel van gewone meerderheid verkozen worden door de Kringvertegenwoordigers op een algemene vergadering waarbij enkel Kringvertegenwoordigers stemrecht hebben. Artikel 16: Verkiezing Kringvertegenwoordigers Kringvertegenwoordigers van elke wetenschapskring worden verkozen door de wetenschapskring zelf. 3

4 Toegetreden Leden Artikel 17: Toegetreden leden Naast vaste leden kent de vereniging ook nog toegetreden leden. Zij kunnen lid worden na goedkeuring van hun lidmaatschap door de AV. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. Elke persoon die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan toegetreden lid worden van de vereniging. Artikel 18: Rechten en plichten De toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten vermeld staan. Algemeen Artikel 19: Beëindigen lidmaatschap Het lidmaatschap als vast lid of als toegetreden lid vervalt bij vrijwillig ontslag, bij het einde van de termijn van lidmaatschap, overlijden of in geval het een rechtspersoon betreft, door haar ontbinding of faillissement. Artikel 20: Uitsluiting leden De Algemene Vergadering kan een vast lid of een toegetreden lid uitsluiten, bij een 2/3e meerderheid van de aanwezige vaste leden. Hiervoor dient op deze vergadering 2/3e van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien de Algemene Vergadering beraadslaagt over het uitsluiten van een vast lid of toegetreden lid, hebben deze in elk geval het recht gehoord te worden. Titel IV: De Algemene Vergadering Artikel 21: Samenstelling 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de vaste leden van de vzw. Alle vaste leden hebben enkelvoudig stemrecht, behalve zoals bepaald onder Artikel 15. Toegetreden leden maken geen deel uit van de Algemene Vergadering. 2. Een vast lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander vast lid op de Algemene Vergadering. 3. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij afwezigheid door de ondervoorzitter. Bij diens afwezigheid door het oudste lid van de vergadering. 4. Elke student uit een wetenschapsrichting heeft het recht de Algemene Vergadering bij te wonen. Artikel 22: Bevoegdheden De Algemene Vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting, de kwijting aan de bestuurders, het opstellen van een reglement van inwendige orde, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de vereniging, het veranderen van de zetel van de vereniging, wijzigingen aan de huishoudelijke reglementen van de verschillende afdelingen en alle bevoegdheden die aan haar door deze statuten 4

5 werden toegewezen. Artikel 23: Jaarrekening en begroting De jaarrekening en begroting dienen jaarlijks te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Deze Algemene Vergadering moet plaatsvinden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Artikel 24: Kwijting Kwijting is officiële bevestiging van de Algemene Vergadering dat bestuurders hun taak goed hebben uitgeoefend. Na de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening legt het uittredend bestuur verantwoording af voor het beleid van vorig boekjaar aan de Algemene Vergadering. Vervolgens zal de Algemene Vergadering beslissen of er kwijting wordt verleend. Artikel 25: Samenkomst 1. De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per boekjaar samenkomen. Tussen twee samenkomsten moet minstens 15 dagen zitten. 2. Een Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur of de Sciwi worden samengeroepen, telkens als het belang van de vereniging het vereist. 3. De Raad van Bestuur is ertoe gehouden een Algemene Vergadering samen te roepen, telkens wanneer minstens een van de vijf wetenschapskringen daar om verzoekt. Artikel 26: Uitnodigingen en agenda 1. De uitnodiging dient minstens 8 volledige dagen voor de aanvang van de vergadering per te worden verstuurd aan alle leden van de Algemene Vergadering. 2. De uitnodigingen dienen de term Algemene Vergadering, Scientica Leuven vzw, de datum en het aanvangsuur van de vergadering, de locatie van de vergadering, agendapunten en eventuele vergaderdocumenten te bevatten. 3. Ieder lid van de Algemene Vergadering heeft het recht een punt op de agenda te zetten, indien hij dit minstens 24 uur voor de vergadering aanvraagt aan de voorzitter, en dit via brief of . Artikel 27: Verslag Van elke Algemene Vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Indien de secretaris niet aanwezig is, wordt door de Algemene Vergadering een bestuurslid als plaatsvervangend secretaris aangeduid. Het verslag wordt bezorgd aan alle leden van de Algemene Vergadering. Deze verslagen worden bijgehouden in een speciaal register. Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. De verslagen worden gepubliceerd op de website van Scientica. Artikel 28: Quorum De Algemene Vergadering kan geldig beslissen als minstens de helft van de leden van de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met uitzonderingen voor de gevallen waar de wet een ruimere aanwezigheid vereist. Indien dit quorum niet wordt gehaald, kan er een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agendapunten die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige (of gevolgmachtigde) leden. Artikel 29: Wijzigen van de statuten 5

6 Voor een wijziging van de statuten is een AV nodig waarop minstens tweederde van de vaste leden aanwezig is en is een tweederdemeerderheid vereist. Indien een statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vzw is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Verder gelden de bepalingen van Artikel 28. Artikel 30: Uitsluiting Bij uitsluiting van een vast lid of toegetreden lid gelden de bepalingen van Artikel 20. Titel V: Raad van Bestuur Artikel 31: Samenstelling en aanstelling 1. De Raad van Bestuur wordt aangesteld en afgezet door de Algemene Vergadering en bestaat bij voorkeur uit de leden van de SciWi. De verkiezingsprocedure wordt gespecifieerd door het huishoudelijk reglement. 2. De leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld voor het boekjaar van de vereniging. 3. De Algemene Vergadering kiest uit de leden van de Raad van Bestuur een voorzitter, een ondervoorzitter, een financieel verantwoordelijke en een secretaris van de vereniging. Artikel 32: Bevoegdheden 1. De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering samen. 2. De Raad van Bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden, dit kunnen bestuurders of niet-bestuurders zijn. De bevoegdheid van die personen wordt precies afgebakend door de Raad van Bestuur, die ook de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken. De overdracht kan geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. 3. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beschikt over een algemene bevoegdheid inzake de vertegenwoordiging van Scientica Leuven vzw in en buiten rechte. Artikel 33: Vertegenwoordiging 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur als college, niet tegenstaande ook de voorzitter en de financieel verantwoordelijke van Scientica-Kringraad en de financieel verantwoordelijke van de Scientica-CuDi de vzw kunnen vertegenwoordigen. 2. De stukken van het dagelijkse bestuur en de ontlastingen aan De Post, worden geldig ondertekend door een lid van de Raad van Bestuur. Artikel 34: Stemmingen 1. De Raad van Bestuur moet om een geldige beslissing te nemen een stemming aangaan met tweederdemeerderheid, waarbij de helft van de bestuurders aanwezig moet zijn. 6

7 2. In de Raad van Bestuur kan niet per volmacht worden gestemd. 7

8 Artikel 35: Vergoedingen Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd. Bestuurders hebben recht op vergoeding voor bewijsbare onkosten die gemaakt zijn om de taak van bestuurder te kunnen uitvoeren. Artikel 36: Samenkomst Elke bestuurder heeft het recht de Raad van Bestuur samen te roepen. Titel VI: Ontbinding Artikel 37: Ontbinding van de vzw 1. De vereniging kan nooit gehouden zijn tot méér dan het totaal van haar netto-actief. 2. In geval van vrijwillige ontbinding, zal de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen. 3. De bestemming van de activa, na vereffening van de schulden, zal bepaald worden door de Algemene Vergadering, maar dient in ieder geval tot een of meer verenigingen met soortgelijke doelstellingen te worden aangewend. Titel VII: Varia Artikel 38: Overdracht Scientica Leuven vzw wordt gezien als vervanging van de feitelijke vereniging Scientica Leuven. Ze zal trachten alle lopende contracten en overeenkomsten te behartigen. De rekeningen van de feitelijke vereniging worden overgedragen aan de vzw. Artikel 39: Tot slot... Voor al wat niet expliciet door deze statuten geregeld wordt, is de wet van 27 juni 1921 met alle opvolgende wijzigingen toepasselijk. Artikel 40: Historiek van de wijzigingen Goedgekeurd op de oprichtingsvergadering van 18 november

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen STATUTEN EIPEN vzw Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt genoemd European Interprofessional Practice and Education Network, ook benoemd met de afkorting EIPEN. De vereniging heeft

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt:

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RES" te 3000 Leuven, Vismarkt 10B rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0456.589.985 09/01/2008 Deze vennootschap werd opgericht bij

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 VERENIGING ZONDER WINSTDOEL «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 Ondernemingsnummer : 432.950.392 COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP 19 MAART

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie