WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan Gent Ond. nr HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan 3 9000 Gent Ond. nr. 0475.792.918 HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan Gent Ond. nr HUISHOUDELIJK REGLEMENT TITEL I - ALGEMENE PRINCIPES ARTIKEL 1 De Wielerbond Vlaanderen, afgekort W.B.V., werd gesticht als vzw bij akte van 3 juli 2001 en zulks ingevolge een beslissing van de feitelijke algemene vergadering gehouden te Brussel op 3 juli Haar stichtingsstatuten werden bekendgemaakt in het B.S. van 18 oktober ARTIKEL 2 De vzw WBV beheert en bevordert de wielersport in de Vlaamse provincies en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals voorzien in artikel 3 van de statuten. Zij zal de Belgische wetten en de decreten van de Gewesten en Gemeenschappen eerbiedigen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het toezicht op de naleving van de bepalingen van het decreet van 24 juli 1996 houdende vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, het decreet van 27 maart 1991 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening, de beginselen van de democratie en de bepalingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. De vzw WBV en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich bovendien toe de wetgeving op de bestrijding van de mensenhandel na te leven en te doen naleven. Het betreft: de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S. 25 april 1995 en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. Degene die er rechtstreeks of via een tussenpersoon toe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, en wanneer hij daarbij: ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang of gebruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert wordt gestraft met een gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel. ARTIKEL 3 PANATHLON-VERKLARING De vzw WBV verklaart zich aan te sluiten bij de bepalingen van de PANATHLON-verklaring inzake Ethiek in de Jeugdsport, zoals door de vzw WBV ondertekend op 3 oktober ARTIKEL 4 De bij de vzw WBV aangesloten clubs en leden worden geacht de reglementen en de beslissingen die ter aanvulling van de statuten en het huishoudelijk reglement worden getroffen, volledig te onderschrijven. Zij aanvaarden het gezag van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van de vzw WBV en van de verschillende comités, commissies of subcommissies die door de raad van bestuur worden opgericht of erkend. De leden en de clubs aangesloten bij de vzw WBV zullen in geval van een geschil eerst de inwendige rechtsprocedure uitputten alvorens het geschil voor te leggen aan de rechtbank of aan een arbitrage. ARTIKEL 5 Eenmaal een mandataris de ouderdom van 74 jaar bereikt heeft, eindigt zijn mandaat bij de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de vzw WBV. ARTIKEL 6 Artikel 8, 9 en 10 van de statuten van de vzw WBV regelen de aansluitingen. 1

2 ARTIKEL 7 Geen enkele club mag precies dezelfde benaming aannemen als die van een andere bij de vzw WBV. ARTIKEL 8 Benamingen met een politiek, godsdienstig of ideologisch karakter worden niet toegelaten. ARTIKEL 9 De clubs zijn gehouden jaarlijks bij het secretariaat van de vzw WBV hun clubdossier in orde te maken, in overeenstemming met de bepalingen vervat in de reglementering Algemene organisatie van de wielersport. ARTIKEL 10 Aan een gewezen mandataris kan, op zijn verzoek, de eretitel van zijn functie of mandaat verleend worden. Hij dient zijn aanvraag te richten aan de voorzitter van de vzw WBV. TITEL II - VLAAMSE STRUCTUUR ARTIKEL 11 De werking van de vzw WBV wordt als volgt georganiseerd: A. de algemene vergadering; de raad van bestuur; B. het managementcomité; C. de topsportcommissie; D. het beheerscomité competitie; E. het beheerscomité recreatieve sportbeoefening. De bevoegdheden van de algemene vergadering, de raad van bestuur, het managementcomité en de topsportcommissie zijn vermeld in de statuten van de vzw. Daarnaast kan er nog een beroep gedaan worden op Vlaamse en provinciale commissies en subcommissies, om een goede werking van de vzw WBV mogelijk te maken. ARTIKEL 12 De voorzitter van de vzw WBV zetelt van ambtswege met stemrecht in elk comité en elke commissie. De algemeen directeur mag de vergaderingen van alle comités en commissies bijwonen. De sporttechnisch coördinator (competitie) mag alle vergaderingen van de sportcommissies bijwonen. ARTIKEL 13 De voorzitters van de provinciale vzw s mogen, met raadgevende stem, zetelen in alle comités en commissies. ARTIKEL 14 Het managementcomité mag aan elke commissie, tijdelijk, een gespecialiseerd technicus toevoegen die met raadgevende stem zal zetelen, evenals meewerkende leden die de taken zullen uitvoeren die hen door deze commissies worden opgelegd. ARTIKEL 15 De raad van bestuur stelt elke commissie of subcommissie aan die hij nuttig acht in het belang van de vzw WBV. Elke commissie kan voorafgaandelijk subcommissies oprichten die nuttig zijn voor haar werking en waarvan de samenstelling en de bevoegdheden door de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd. A. Algemene vergadering en raad van bestuur ARTIKEL 16 De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de loop van de eerste helft van het jaar. 2

3 ARTIKEL 17 Tijdens de eerste vergadering van de raad van bestuur volgend op de jaarlijkse algemene vergadering (binnen de acht dagen), hebben de benoemingen plaats voor alle vacante functies en mandaten in de vzw WBV. ARTIKEL 18 De raad van bestuur van de vzw WBV stelt een lijst op van het aantal kandidaten, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de vzw KBWB, om als lid van de raad van bestuur van de vzw KBWB verkozen te worden. Als er in de loop van het dienstjaar een functie of mandaat vrijkomt in de raad van bestuur van de vzw KBWB, zal de raad van bestuur van de vzw WBV de nieuwe titularis voordragen om de functie of het mandaat te bekleden vanaf de volgende algemene vergadering van de vzw KBWB. ARTIKEL 19 Alle leden van de commissies en comités van de vzw WBV en van de vzw VWS worden, op voordracht van hun respectievelijke besturen, benoemd en ontslagen door de raad van bestuur. ARTIKEL 20 De kandidatuur voor de functies van de vzw WBV wordt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering per aangetekend schrijven aan de secretaris gericht, op het adres van de zetel, samen met een bewijs van goed gedrag en zeden en de lidkaart of de betaalde vergunning van de kandidaat (of fotokopie) van het lopende jaar. B. Managementcomité ARTIKEL 21 De bevoegdheden van het managementcomité zijn vermeld in de statuten van de vzw. C. Topsportcommissie ARTIKEL 22 De bevoegdheden van de topsportcommissie zijn vermeld in de statuten van de vzw. D. Beheerscomité competitie ARTIKEL 23 Het beheerscomité competitie bestaat uit een voorzitter, de sporttechnisch coördinator (competitie), de voorzitter van de commissie weg, de voorzitter van de commissie veld, de voorzitter van de commissie piste, de voorzitter van de commissie MTB, de voorzitter van de commissie BMX, de voorzitter van de jeugdcommissie en 2 leden per provinciale vzw. De voorzitters van de verschillende commissies zetelen zonder stemrecht. ARTIKEL 24 Het beheerscomité competitie organiseert onder toezicht van de raad van bestuur de Vlaamse competitiesport op de weg, op de piste, in het veldrijden, in het mountainbike, in het BMX en voor de jeugd. Zij stelt de sportreglementen op en past deze toe. Ook gaat zij over tot de samenstelling van de Vlaamse sportkalender weg, piste, veldrijden, mountainbike, BMX en jeugd, die uitsluitend het recht van de vzw WBV blijft. De herdruk, vermenigvuldiging of verspreiding van bedoelde kalender zijn zonder uitdrukkelijke toelating van de vzw WBV verboden. Het beheerscomité competitie is verantwoordelijk voor de door hem ingediende begroting. 1. Commissie weg ARTIKEL 25 De commissie weg is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie weg. ARTIKEL 26 De taak van de commissie weg bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité competitie en het garanderen van de goede werking van de commissie weg. 3

4 2. Commissie piste ARTIKEL 27 De commissie piste is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie piste. ARTIKEL 28 De taak van de commissie piste bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité competitie en het garanderen van de goede werking van de commissie piste. 3. Commissie veld ARTIKEL 29 De commissie veld is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie veld. ARTIKEL 30 De taak van de commissie veld bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité competitie en het garanderen van de goede werking van de commissie veld. 4. Commissie MTB ARTIKEL 31 De commissie is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie MTB. ARTIKEL 32 De taak van de commissie MTB bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité competitie en het garanderen van de goede werking van de commissie MTB. 5. Commissie BMX ARTIKEL 33 De commissie is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie BMX. ARTIKEL 34 De taak van de commissie BMX bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité competitie en het garanderen van de goede werking van de commissie BMX. 6. Jeugdcommissie ARTIKEL 35 De commissie is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, de sporttechnische coördinator competitie en een vertegenwoordiger van de vzw VWS. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de jeugdcommissie. ARTIKEL 36 Tot de bevoegdheid van de Vlaamse jeugdcommissie behoort, in samenwerking met de vzw VWS en onder toezicht van het beheerscomité competitie: de promotie van en de rekrutering voor de wielersport; de organisatie van de opleiding en de begeleiding van jeugdige wielrenners en wielrensters; de geïndividualiseerde begeleiding van talenten; de vorming, de programmering van de voorbereiding en de begeleiding van de Vlaamse selecties voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden. 4

5 E. Beheerscomité recreatieve sportbeoefening ARTIKEL 37 Het beheerscomité recreatieve sportbeoefening bestaat uit een voorzitter, de sporttechnisch coördinator recreatieve sportbeoefening, de voorzitter van de commissie recreatieve sportbeoefening, de vijf provinciale commissievoorzitters en 1 lid per provinciale vzw. ARTIKEL 38 Tot de bevoegdheid van het beheerscomité recreatieve sportbeoefening behoren alle kwesties die verband houden met wielertoerisme en andere recreatieve activiteiten. Zij stelt reglementen op en past deze toe. Ook gaat zij over tot de samenstelling van de Vlaamse kalender voor wielertoerisme, die uitsluitend het recht van de vzw WBV blijft. De herdruk, vermenigvuldiging of verspreiding van bedoelde kalender zijn zonder uitdrukkelijke toelating van de vzw WBV verboden. Het beheerscomité recreatie is verantwoordelijk voor de door hem ingediende begroting. 1. Commissie recreatieve sportbeoefening ARTIKEL 39 De commissie recreatieve sportbeoefening is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie recreatieve sportbeoefening. ARTIKEL 40 De taak van de commissie recreatieve sportbeoefening bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité recreatieve sportbeoefening en het garanderen van de goede werking van de commissie recreatieve sportbeoefening. F. Financiële commissie ARTIKEL 41 De commissie is samengesteld uit: - één voorzitter; - de boekhouder van de vzw WBV; - de vijf leden voorgesteld door de vijf provinciale vzw s en benoemd door de raad van bestuur. Tot de bevoegdheid van de financiële commissie behoren: 1. de studie en uitwerking van voorstellen die van aard zijn om de financiële toestand te beïnvloeden; 2. het onderzoek van het begrotingsontwerp van de verschillende commissies; 3. het opmaken van het ontwerp van de algemene begroting; 4. intern nazicht van de rekeningen. De voorzitter van de financiële commissie brengt op elke vergadering van de raad van bestuur verslag uit over de werking. G. Administratieve commissie ARTIKEL 42 De commissie is samengesteld uit: a) de voorzitter (secretaris); b) de secretarissen van de provinciale vzw s; c) de algemeen directeur; d) de administratief coördinator. ARTIKEL 43 Zij waakt over de administratieve coördinatie tussen de centrale administratie, de provinciale vzw s en de clubs. Zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de algemene vergadering en het regelmatig verloop ervan. 5

6 Zij kan door de raad van bestuur belast worden met de studie van elk administratief probleem dat de vzw WBV aanbelangt. Tot haar bevoegdheid behoort de samenstelling en de uitgave van het bondsblad. De administratieve commissie brengt op elke vergadering van de raad van bestuur verslag uit over haar werking. Zij kan de aanwezigheid en medewerking verzoeken van de ter zake deskundige personeelsleden. H. Vlaamse Wielerschool (VWS) ARTIKEL 44 De vzw VWS voert het sporttechnisch beleid uit dat bepaald wordt door de sporttechnisch coördinator van de vzw WBV, onder toezicht van de raad van bestuur van de vzw WBV. De taak en bedrijvigheid van de vzw VWS bestaat erin om, in het raam van de statuten en het huishoudelijk reglement, deel te nemen aan de verwezenlijking van het doel dat door de vzw WBV wordt nagestreefd. ARTIKEL 45 In toepassing van de geldende wetgeving houdende de voorwaarden voor deelneming aan wielerwedstrijden en wielerproeven, wil de vzw VWS: 1. de instap in het wielrennen van jonge renners helpen organiseren; 2. in actieve en loyale samenwerking met de vzw WBV het opleidingsprogramma helpen opstellen; 3. de opleiding uitvoeren; 4. de vzw WBV bijstand verlenen bij het aanvragen en organiseren van wielerproeven; 5. trainingsbegeleiding en algemene begeleiding geven aan wielrenners; 6. opleidingsprojecten ondersteunen en uitvoeren. ARTIKEL 46 Binnen de acht dagen na de algemene vergadering van de vzw VWS verkiest de raad van bestuur van de vzw VWS het werkende lid dat de vzw VWS zal vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de vzw WBV. Voor de raad van bestuur van de vzw WBV mag de vzw VWS de voorzitter van de vzw VWS voordragen of een vaste vervanger. De naam van het werkend lid dat voor de algemene vergadering werd aangewezen, wordt via een schrijven medegedeeld. TITEL III - PROVINCIALE STRUCTUUR A. Provinciale vzw s ARTIKEL 47 De taak en bedrijvigheid van de provinciale vzw bestaat erin om, binnen de grenzen van haar gebied en in het raam van de statuten en het huishoudelijk reglement, deel te nemen aan de verwezenlijking van het doel dat door deze laatste wordt nagestreefd. B. Aannemingen, schorsingen, ontslagen, uitsluitingen ARTIKEL 48 De clubs betalen aan de vzw WBV de jaarlijkse bijdrage vóór 15 december voorafgaand aan het maatschappelijk dienstjaar, dat op 1 januari aanvangt, zo niet zullen zij van ambtswege als ontslagnemend kunnen worden beschouwd. ARTIKEL 49 De clubs en de leden die de reglementen overtreden of de vzw WBV schade toebrengen, kunnen op voorstel van de raad van bestuur van WBV vzw, door de vzw WBV geschorst worden. Zij kunnen ook uitgesloten worden, overeenkomstig de statuten van de vzw WBV. 6

7 TITEL IV - ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN A. Uitnodigingen en agenda ARTIKEL 50 De comités en de commissies vergaderen op uitnodiging van hun voorzitter of op schriftelijk verzoek van een derde van de leden aan hun voorzitter gericht. ARTIKEL 51 De leden worden individueel uitgenodigd. De uitnodigingsbrief wordt hen acht kalenderdagen voor de vergadering opgestuurd of g d. Deze brief bevat de punten die voorkomen op de agenda die door de voorzitter werd opgesteld. Indien mogelijk is deze vergezeld van de documenten die betrekking hebben op de punten die zullen worden besproken. Indien, na het versturen van de agenda, de voorzitter schriftelijk ingelicht wordt over nieuwe agendapunten, deelt de voorzitter deze mee aan de vergadering, die beslist of ze onmiddellijk behandeld worden of op de agenda van de volgende vergadering geplaatst worden. De leden hebben het recht de dossiers in te zien die betrekking hebben op de punten opgenomen in de agenda. Het is hen toegelaten fotokopieën te nemen. ARTIKEL 52 Wanneer men over kalenderdagen spreekt, bedoelt men alle dagen tussen de datum van het versturen van de uitnodiging en de datum waarop de vergadering plaatsvindt. B. Aanwezigheid op de vergaderingen ARTIKEL 53 De leden zullen, bij het betreden van de vergaderruimte, de aanwezigheidslijst ondertekenen. Hun naam wordt vermeld in het verslag van de vergadering. C. Voorzitterschap ARTIKEL 54 Bij afwezigheid van de voorzitter van een comité of commissie wordt de vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige lid. D. Wijze van vergaderen ARTIKEL 55 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter (of zijn vervanger) en door de secretaris (of verslaggever). Zij worden opgenomen in een daartoe bestemd register. ARTIKEL 56 Ieder lid heeft het recht bezwaren te uiten tegen de inhoud of de vorm van het verslag. Eventuele opmerkingen moeten schriftelijk worden ingediend vóór de eerstvolgende vergadering. Indien beslist wordt over te gaan tot een rechtzetting, dan zal de tekst ervan opgenomen worden in het verslag van deze vergadering. ARTIKEL 57 De punten worden, tenzij de vergadering er anders over beslist, behandeld in de volgorde waarin ze op de agenda voorkomen. ARTIKEL 58 De voorzitter organiseert de vergadering en is verantwoordelijk voor het goede verloop ervan. E. Wijze van stemmen en verkiezing van de leden ARTIKEL 59 Elk lid heeft recht op één stem. Met uitzondering van de stem in de algemene vergadering van de vzw WBV kan niet met volmacht gestemd worden. 7

8 ARTIKEL 60 De voorzitter beslist over de wijze van stemmen. Indien men stemt over personen of persoonlijke feiten, moet er geheim gestemd worden. Bij gelijkheid van stemmen wordt een tweede stemronde georganiseerd. Bij een tweede gelijkheid van stemmen: a) als het om personen gaat, wordt volgende procedure, toegepast: bij een tweede gelijkheid van stemmen beslist de raad van bestuur; b) men stemt voor maximum evenveel leden als er kandidaten te verkiezen zijn; c) als het om een voorstel of een straf voor persoonlijke feiten gaat, wordt het verworpen. ARTIKEL 61 Bij de stemming bij naamafroeping brengen de leden hun stem uit met de verklaring: "ja", "nee", of "ik onthoud mij". ARTIKEL 62 Bij geheime stemming wordt gebruik gemaakt van individuele stembrieven. Hun model, alsook de tekst ervan, wordt opgesteld in gezamenlijk overleg door de voorzitter en de secretaris. ARTIKEL 63 Alvorens over te gaan tot het verwerken van de stemmen, zal het aantal stembrieven geteld worden. Als het aantal niet overeenstemt met het aantal stemgerechtigden, zullen de stembrieven vernietigd worden. Daarna zal een nieuwe stemming plaatsvinden. ARTIKEL 64 Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en het jongste aanwezige lid. De secretaris noteert het aantal stemmen. De voorzitter kondigt de uitslag van de stemming aan. De beslissingen worden met een eenvoudige meerderheid van de uitgedrukte stemmen genomen aangezien bij het bepalen van de meerderheid geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen of de ongeldige stembrieven. TITEL V - ONVOORZIENE GEVALLEN ARTIKEL 65 Al de zaken die niet door de statuten of het huishoudelijk reglement geregeld worden, worden beslecht door de raad van bestuur, overeenkomstig de verplichtingen en binnen de beperkingen van de wet van 27 juni 1921 m.b.t. de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij wet van 2 mei

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN ACW GENT-EEKLO

STATUTEN ACW GENT-EEKLO STATUTEN ACW GENT-EEKLO Goedgekeurd op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober 2007 1 2 Met de fusie van de twee ACW-verbonden Gent en Eeklo werden in 1998 nieuwe verbondelijke ACW-statuten opgesteld.

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie