WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan Gent Ond. nr HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan 3 9000 Gent Ond. nr. 0475.792.918 HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan Gent Ond. nr HUISHOUDELIJK REGLEMENT TITEL I - ALGEMENE PRINCIPES ARTIKEL 1 De Wielerbond Vlaanderen, afgekort W.B.V., werd gesticht als vzw bij akte van 3 juli 2001 en zulks ingevolge een beslissing van de feitelijke algemene vergadering gehouden te Brussel op 3 juli Haar stichtingsstatuten werden bekendgemaakt in het B.S. van 18 oktober ARTIKEL 2 De vzw WBV beheert en bevordert de wielersport in de Vlaamse provincies en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals voorzien in artikel 3 van de statuten. Zij zal de Belgische wetten en de decreten van de Gewesten en Gemeenschappen eerbiedigen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het toezicht op de naleving van de bepalingen van het decreet van 24 juli 1996 houdende vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, het decreet van 27 maart 1991 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening, de beginselen van de democratie en de bepalingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. De vzw WBV en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich bovendien toe de wetgeving op de bestrijding van de mensenhandel na te leven en te doen naleven. Het betreft: de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S. 25 april 1995 en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. Degene die er rechtstreeks of via een tussenpersoon toe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, en wanneer hij daarbij: ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang of gebruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert wordt gestraft met een gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel. ARTIKEL 3 PANATHLON-VERKLARING De vzw WBV verklaart zich aan te sluiten bij de bepalingen van de PANATHLON-verklaring inzake Ethiek in de Jeugdsport, zoals door de vzw WBV ondertekend op 3 oktober ARTIKEL 4 De bij de vzw WBV aangesloten clubs en leden worden geacht de reglementen en de beslissingen die ter aanvulling van de statuten en het huishoudelijk reglement worden getroffen, volledig te onderschrijven. Zij aanvaarden het gezag van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van de vzw WBV en van de verschillende comités, commissies of subcommissies die door de raad van bestuur worden opgericht of erkend. De leden en de clubs aangesloten bij de vzw WBV zullen in geval van een geschil eerst de inwendige rechtsprocedure uitputten alvorens het geschil voor te leggen aan de rechtbank of aan een arbitrage. ARTIKEL 5 Eenmaal een mandataris de ouderdom van 74 jaar bereikt heeft, eindigt zijn mandaat bij de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de vzw WBV. ARTIKEL 6 Artikel 8, 9 en 10 van de statuten van de vzw WBV regelen de aansluitingen. 1

2 ARTIKEL 7 Geen enkele club mag precies dezelfde benaming aannemen als die van een andere bij de vzw WBV. ARTIKEL 8 Benamingen met een politiek, godsdienstig of ideologisch karakter worden niet toegelaten. ARTIKEL 9 De clubs zijn gehouden jaarlijks bij het secretariaat van de vzw WBV hun clubdossier in orde te maken, in overeenstemming met de bepalingen vervat in de reglementering Algemene organisatie van de wielersport. ARTIKEL 10 Aan een gewezen mandataris kan, op zijn verzoek, de eretitel van zijn functie of mandaat verleend worden. Hij dient zijn aanvraag te richten aan de voorzitter van de vzw WBV. TITEL II - VLAAMSE STRUCTUUR ARTIKEL 11 De werking van de vzw WBV wordt als volgt georganiseerd: A. de algemene vergadering; de raad van bestuur; B. het managementcomité; C. de topsportcommissie; D. het beheerscomité competitie; E. het beheerscomité recreatieve sportbeoefening. De bevoegdheden van de algemene vergadering, de raad van bestuur, het managementcomité en de topsportcommissie zijn vermeld in de statuten van de vzw. Daarnaast kan er nog een beroep gedaan worden op Vlaamse en provinciale commissies en subcommissies, om een goede werking van de vzw WBV mogelijk te maken. ARTIKEL 12 De voorzitter van de vzw WBV zetelt van ambtswege met stemrecht in elk comité en elke commissie. De algemeen directeur mag de vergaderingen van alle comités en commissies bijwonen. De sporttechnisch coördinator (competitie) mag alle vergaderingen van de sportcommissies bijwonen. ARTIKEL 13 De voorzitters van de provinciale vzw s mogen, met raadgevende stem, zetelen in alle comités en commissies. ARTIKEL 14 Het managementcomité mag aan elke commissie, tijdelijk, een gespecialiseerd technicus toevoegen die met raadgevende stem zal zetelen, evenals meewerkende leden die de taken zullen uitvoeren die hen door deze commissies worden opgelegd. ARTIKEL 15 De raad van bestuur stelt elke commissie of subcommissie aan die hij nuttig acht in het belang van de vzw WBV. Elke commissie kan voorafgaandelijk subcommissies oprichten die nuttig zijn voor haar werking en waarvan de samenstelling en de bevoegdheden door de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd. A. Algemene vergadering en raad van bestuur ARTIKEL 16 De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de loop van de eerste helft van het jaar. 2

3 ARTIKEL 17 Tijdens de eerste vergadering van de raad van bestuur volgend op de jaarlijkse algemene vergadering (binnen de acht dagen), hebben de benoemingen plaats voor alle vacante functies en mandaten in de vzw WBV. ARTIKEL 18 De raad van bestuur van de vzw WBV stelt een lijst op van het aantal kandidaten, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de vzw KBWB, om als lid van de raad van bestuur van de vzw KBWB verkozen te worden. Als er in de loop van het dienstjaar een functie of mandaat vrijkomt in de raad van bestuur van de vzw KBWB, zal de raad van bestuur van de vzw WBV de nieuwe titularis voordragen om de functie of het mandaat te bekleden vanaf de volgende algemene vergadering van de vzw KBWB. ARTIKEL 19 Alle leden van de commissies en comités van de vzw WBV en van de vzw VWS worden, op voordracht van hun respectievelijke besturen, benoemd en ontslagen door de raad van bestuur. ARTIKEL 20 De kandidatuur voor de functies van de vzw WBV wordt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering per aangetekend schrijven aan de secretaris gericht, op het adres van de zetel, samen met een bewijs van goed gedrag en zeden en de lidkaart of de betaalde vergunning van de kandidaat (of fotokopie) van het lopende jaar. B. Managementcomité ARTIKEL 21 De bevoegdheden van het managementcomité zijn vermeld in de statuten van de vzw. C. Topsportcommissie ARTIKEL 22 De bevoegdheden van de topsportcommissie zijn vermeld in de statuten van de vzw. D. Beheerscomité competitie ARTIKEL 23 Het beheerscomité competitie bestaat uit een voorzitter, de sporttechnisch coördinator (competitie), de voorzitter van de commissie weg, de voorzitter van de commissie veld, de voorzitter van de commissie piste, de voorzitter van de commissie MTB, de voorzitter van de commissie BMX, de voorzitter van de jeugdcommissie en 2 leden per provinciale vzw. De voorzitters van de verschillende commissies zetelen zonder stemrecht. ARTIKEL 24 Het beheerscomité competitie organiseert onder toezicht van de raad van bestuur de Vlaamse competitiesport op de weg, op de piste, in het veldrijden, in het mountainbike, in het BMX en voor de jeugd. Zij stelt de sportreglementen op en past deze toe. Ook gaat zij over tot de samenstelling van de Vlaamse sportkalender weg, piste, veldrijden, mountainbike, BMX en jeugd, die uitsluitend het recht van de vzw WBV blijft. De herdruk, vermenigvuldiging of verspreiding van bedoelde kalender zijn zonder uitdrukkelijke toelating van de vzw WBV verboden. Het beheerscomité competitie is verantwoordelijk voor de door hem ingediende begroting. 1. Commissie weg ARTIKEL 25 De commissie weg is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie weg. ARTIKEL 26 De taak van de commissie weg bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité competitie en het garanderen van de goede werking van de commissie weg. 3

4 2. Commissie piste ARTIKEL 27 De commissie piste is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie piste. ARTIKEL 28 De taak van de commissie piste bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité competitie en het garanderen van de goede werking van de commissie piste. 3. Commissie veld ARTIKEL 29 De commissie veld is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie veld. ARTIKEL 30 De taak van de commissie veld bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité competitie en het garanderen van de goede werking van de commissie veld. 4. Commissie MTB ARTIKEL 31 De commissie is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie MTB. ARTIKEL 32 De taak van de commissie MTB bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité competitie en het garanderen van de goede werking van de commissie MTB. 5. Commissie BMX ARTIKEL 33 De commissie is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie BMX. ARTIKEL 34 De taak van de commissie BMX bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité competitie en het garanderen van de goede werking van de commissie BMX. 6. Jeugdcommissie ARTIKEL 35 De commissie is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, de sporttechnische coördinator competitie en een vertegenwoordiger van de vzw VWS. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de jeugdcommissie. ARTIKEL 36 Tot de bevoegdheid van de Vlaamse jeugdcommissie behoort, in samenwerking met de vzw VWS en onder toezicht van het beheerscomité competitie: de promotie van en de rekrutering voor de wielersport; de organisatie van de opleiding en de begeleiding van jeugdige wielrenners en wielrensters; de geïndividualiseerde begeleiding van talenten; de vorming, de programmering van de voorbereiding en de begeleiding van de Vlaamse selecties voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden. 4

5 E. Beheerscomité recreatieve sportbeoefening ARTIKEL 37 Het beheerscomité recreatieve sportbeoefening bestaat uit een voorzitter, de sporttechnisch coördinator recreatieve sportbeoefening, de voorzitter van de commissie recreatieve sportbeoefening, de vijf provinciale commissievoorzitters en 1 lid per provinciale vzw. ARTIKEL 38 Tot de bevoegdheid van het beheerscomité recreatieve sportbeoefening behoren alle kwesties die verband houden met wielertoerisme en andere recreatieve activiteiten. Zij stelt reglementen op en past deze toe. Ook gaat zij over tot de samenstelling van de Vlaamse kalender voor wielertoerisme, die uitsluitend het recht van de vzw WBV blijft. De herdruk, vermenigvuldiging of verspreiding van bedoelde kalender zijn zonder uitdrukkelijke toelating van de vzw WBV verboden. Het beheerscomité recreatie is verantwoordelijk voor de door hem ingediende begroting. 1. Commissie recreatieve sportbeoefening ARTIKEL 39 De commissie recreatieve sportbeoefening is samengesteld uit de vijf provinciale commissievoorzitters, eventueel aangevuld met een zesde persoon als voorzitter. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter van de commissie recreatieve sportbeoefening. ARTIKEL 40 De taak van de commissie recreatieve sportbeoefening bestaat uit de voorbereidende activiteiten voor het beheerscomité recreatieve sportbeoefening en het garanderen van de goede werking van de commissie recreatieve sportbeoefening. F. Financiële commissie ARTIKEL 41 De commissie is samengesteld uit: - één voorzitter; - de boekhouder van de vzw WBV; - de vijf leden voorgesteld door de vijf provinciale vzw s en benoemd door de raad van bestuur. Tot de bevoegdheid van de financiële commissie behoren: 1. de studie en uitwerking van voorstellen die van aard zijn om de financiële toestand te beïnvloeden; 2. het onderzoek van het begrotingsontwerp van de verschillende commissies; 3. het opmaken van het ontwerp van de algemene begroting; 4. intern nazicht van de rekeningen. De voorzitter van de financiële commissie brengt op elke vergadering van de raad van bestuur verslag uit over de werking. G. Administratieve commissie ARTIKEL 42 De commissie is samengesteld uit: a) de voorzitter (secretaris); b) de secretarissen van de provinciale vzw s; c) de algemeen directeur; d) de administratief coördinator. ARTIKEL 43 Zij waakt over de administratieve coördinatie tussen de centrale administratie, de provinciale vzw s en de clubs. Zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de algemene vergadering en het regelmatig verloop ervan. 5

6 Zij kan door de raad van bestuur belast worden met de studie van elk administratief probleem dat de vzw WBV aanbelangt. Tot haar bevoegdheid behoort de samenstelling en de uitgave van het bondsblad. De administratieve commissie brengt op elke vergadering van de raad van bestuur verslag uit over haar werking. Zij kan de aanwezigheid en medewerking verzoeken van de ter zake deskundige personeelsleden. H. Vlaamse Wielerschool (VWS) ARTIKEL 44 De vzw VWS voert het sporttechnisch beleid uit dat bepaald wordt door de sporttechnisch coördinator van de vzw WBV, onder toezicht van de raad van bestuur van de vzw WBV. De taak en bedrijvigheid van de vzw VWS bestaat erin om, in het raam van de statuten en het huishoudelijk reglement, deel te nemen aan de verwezenlijking van het doel dat door de vzw WBV wordt nagestreefd. ARTIKEL 45 In toepassing van de geldende wetgeving houdende de voorwaarden voor deelneming aan wielerwedstrijden en wielerproeven, wil de vzw VWS: 1. de instap in het wielrennen van jonge renners helpen organiseren; 2. in actieve en loyale samenwerking met de vzw WBV het opleidingsprogramma helpen opstellen; 3. de opleiding uitvoeren; 4. de vzw WBV bijstand verlenen bij het aanvragen en organiseren van wielerproeven; 5. trainingsbegeleiding en algemene begeleiding geven aan wielrenners; 6. opleidingsprojecten ondersteunen en uitvoeren. ARTIKEL 46 Binnen de acht dagen na de algemene vergadering van de vzw VWS verkiest de raad van bestuur van de vzw VWS het werkende lid dat de vzw VWS zal vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de vzw WBV. Voor de raad van bestuur van de vzw WBV mag de vzw VWS de voorzitter van de vzw VWS voordragen of een vaste vervanger. De naam van het werkend lid dat voor de algemene vergadering werd aangewezen, wordt via een schrijven medegedeeld. TITEL III - PROVINCIALE STRUCTUUR A. Provinciale vzw s ARTIKEL 47 De taak en bedrijvigheid van de provinciale vzw bestaat erin om, binnen de grenzen van haar gebied en in het raam van de statuten en het huishoudelijk reglement, deel te nemen aan de verwezenlijking van het doel dat door deze laatste wordt nagestreefd. B. Aannemingen, schorsingen, ontslagen, uitsluitingen ARTIKEL 48 De clubs betalen aan de vzw WBV de jaarlijkse bijdrage vóór 15 december voorafgaand aan het maatschappelijk dienstjaar, dat op 1 januari aanvangt, zo niet zullen zij van ambtswege als ontslagnemend kunnen worden beschouwd. ARTIKEL 49 De clubs en de leden die de reglementen overtreden of de vzw WBV schade toebrengen, kunnen op voorstel van de raad van bestuur van WBV vzw, door de vzw WBV geschorst worden. Zij kunnen ook uitgesloten worden, overeenkomstig de statuten van de vzw WBV. 6

7 TITEL IV - ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN A. Uitnodigingen en agenda ARTIKEL 50 De comités en de commissies vergaderen op uitnodiging van hun voorzitter of op schriftelijk verzoek van een derde van de leden aan hun voorzitter gericht. ARTIKEL 51 De leden worden individueel uitgenodigd. De uitnodigingsbrief wordt hen acht kalenderdagen voor de vergadering opgestuurd of g d. Deze brief bevat de punten die voorkomen op de agenda die door de voorzitter werd opgesteld. Indien mogelijk is deze vergezeld van de documenten die betrekking hebben op de punten die zullen worden besproken. Indien, na het versturen van de agenda, de voorzitter schriftelijk ingelicht wordt over nieuwe agendapunten, deelt de voorzitter deze mee aan de vergadering, die beslist of ze onmiddellijk behandeld worden of op de agenda van de volgende vergadering geplaatst worden. De leden hebben het recht de dossiers in te zien die betrekking hebben op de punten opgenomen in de agenda. Het is hen toegelaten fotokopieën te nemen. ARTIKEL 52 Wanneer men over kalenderdagen spreekt, bedoelt men alle dagen tussen de datum van het versturen van de uitnodiging en de datum waarop de vergadering plaatsvindt. B. Aanwezigheid op de vergaderingen ARTIKEL 53 De leden zullen, bij het betreden van de vergaderruimte, de aanwezigheidslijst ondertekenen. Hun naam wordt vermeld in het verslag van de vergadering. C. Voorzitterschap ARTIKEL 54 Bij afwezigheid van de voorzitter van een comité of commissie wordt de vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige lid. D. Wijze van vergaderen ARTIKEL 55 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter (of zijn vervanger) en door de secretaris (of verslaggever). Zij worden opgenomen in een daartoe bestemd register. ARTIKEL 56 Ieder lid heeft het recht bezwaren te uiten tegen de inhoud of de vorm van het verslag. Eventuele opmerkingen moeten schriftelijk worden ingediend vóór de eerstvolgende vergadering. Indien beslist wordt over te gaan tot een rechtzetting, dan zal de tekst ervan opgenomen worden in het verslag van deze vergadering. ARTIKEL 57 De punten worden, tenzij de vergadering er anders over beslist, behandeld in de volgorde waarin ze op de agenda voorkomen. ARTIKEL 58 De voorzitter organiseert de vergadering en is verantwoordelijk voor het goede verloop ervan. E. Wijze van stemmen en verkiezing van de leden ARTIKEL 59 Elk lid heeft recht op één stem. Met uitzondering van de stem in de algemene vergadering van de vzw WBV kan niet met volmacht gestemd worden. 7

8 ARTIKEL 60 De voorzitter beslist over de wijze van stemmen. Indien men stemt over personen of persoonlijke feiten, moet er geheim gestemd worden. Bij gelijkheid van stemmen wordt een tweede stemronde georganiseerd. Bij een tweede gelijkheid van stemmen: a) als het om personen gaat, wordt volgende procedure, toegepast: bij een tweede gelijkheid van stemmen beslist de raad van bestuur; b) men stemt voor maximum evenveel leden als er kandidaten te verkiezen zijn; c) als het om een voorstel of een straf voor persoonlijke feiten gaat, wordt het verworpen. ARTIKEL 61 Bij de stemming bij naamafroeping brengen de leden hun stem uit met de verklaring: "ja", "nee", of "ik onthoud mij". ARTIKEL 62 Bij geheime stemming wordt gebruik gemaakt van individuele stembrieven. Hun model, alsook de tekst ervan, wordt opgesteld in gezamenlijk overleg door de voorzitter en de secretaris. ARTIKEL 63 Alvorens over te gaan tot het verwerken van de stemmen, zal het aantal stembrieven geteld worden. Als het aantal niet overeenstemt met het aantal stemgerechtigden, zullen de stembrieven vernietigd worden. Daarna zal een nieuwe stemming plaatsvinden. ARTIKEL 64 Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en het jongste aanwezige lid. De secretaris noteert het aantal stemmen. De voorzitter kondigt de uitslag van de stemming aan. De beslissingen worden met een eenvoudige meerderheid van de uitgedrukte stemmen genomen aangezien bij het bepalen van de meerderheid geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen of de ongeldige stembrieven. TITEL V - ONVOORZIENE GEVALLEN ARTIKEL 65 Al de zaken die niet door de statuten of het huishoudelijk reglement geregeld worden, worden beslecht door de raad van bestuur, overeenkomstig de verplichtingen en binnen de beperkingen van de wet van 27 juni 1921 m.b.t. de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij wet van 2 mei

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. De algemene vergadering van 05/05/2014 heeft in haar zitting besloten volgend huishoudelijk reglement aan te nemen:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. De algemene vergadering van 05/05/2014 heeft in haar zitting besloten volgend huishoudelijk reglement aan te nemen: Wielerbond Vlaanderen Afdeling Antwerpen vzw Zeteladres Ondernemingsnummer: 0886.206.351 HUISHOUDELIJK REGLEMENT De algemene vergadering van 05/05/2014 heeft in haar zitting besloten volgend huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan Gent Ond. nr STATUTEN

WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan Gent Ond. nr STATUTEN WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan 3 9000 Gent Ond. nr. 0475.792.918 STATUTEN TITEL I - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR ARTIKEL 1 De vzw draagt de naam Wielerbond Vlaanderen (afgekort WBV ). ARTIKEL 2 De vereniging

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde. Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414.

DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde. Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414. DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde HOOFDSTUK 1: BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414.853 De vereniging neemt

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De v.z.w. draagt de naam Wielerbond Vlaanderen - Afdeling Antwerpen of afgekort WBV Afdeling Antwerpen.

STATUTEN. Artikel 1 De v.z.w. draagt de naam Wielerbond Vlaanderen - Afdeling Antwerpen of afgekort WBV Afdeling Antwerpen. Wielerbond Vlaanderen Afdeling Antwerpen vzw Zeteladres Ondernemingsnummer: 0886.206.351 STATUTEN De algemene vergadering van 05/05/2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W.

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid Huishoudelijk Reglement Iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden, hetzij als fokkerlid, steunend lid of familielid.

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

R E G L E M E N T I N W E N D I G E O R D E

R E G L E M E N T I N W E N D I G E O R D E R E G L E M E N T I N W E N D I G E O R D E DE VERENIGING Art.1 Vereniging De vereniging is opgericht om te voldoen aan de verplichtingen voorkomend in het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

DOSSIER 2016 VOOR CLUBS

DOSSIER 2016 VOOR CLUBS 1. Aansluitingsbedrag en formulieren voor clubs DOSSIER 2016 VOOR CLUBS E N K E L V O O R N I E U W E C L U B S!!!! CLUBS MET UITSLUITEND RECREATIEVE ACTIVITEITEN Zie afzonderlijk formulier DOSSIER 2016

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

STATUTEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 BRUSSEL STATUTEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND De statuten van de v.z.w. Koninklijke Belgische Wielrijdersbond werden op

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus 33 2600 ANTWERPEN GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam : NatuurvriendenSportfederatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: paul.romanus@bec-ceb.be

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

FROS AMATEURSPORTFEDERATIE vzw

FROS AMATEURSPORTFEDERATIE vzw 1 FROS AMATEURSPORTFEDERATIE vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2 A. DE LEDEN Art. 1. De kandidatuurstelling en aanvaarding van de werkende leden Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de Raad van Bestuur.

Nadere informatie

Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit Reglement van Inwendige Orde (RIO).

Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit Reglement van Inwendige Orde (RIO). Reglement van Inwendige Orde 1: Organieke reglementen HOOFDSTUK 1: Bestuur en Financiën Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016)

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Ebisu vzw Titel I: Benaming, zetel, doel en duur. 1. De Vereniging wordt genoemd Ebisu'. Haar zetel wordt gevestigd

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

STATUTEN VLAAMSE SQUASHFEDERATIE

STATUTEN VLAAMSE SQUASHFEDERATIE STATUTEN VLAAMSE SQUASHFEDERATIE De bijzondere algemene vergadering van 2 september 2013 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent SENIORENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 december 2011. Definities: Commissie: officiële door de Algemene

Nadere informatie

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010..

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. ARTIKEL 1. OPRICHTING Op 30 maart 1982 werd een feitelijke vereniging (hierna "de Vereniging"

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie DOSSIER 2012 VOOR CLUBS PROVINCIALE REKENINGNUMMERS Antwerpen: 393-0282004-17 IBAN BE61 3930-2820-0417 BIC BBRUBEBB Limburg: 393-0282005-18 IBAN BE50 3930-2820-0518 BIC BBRUBEBB Oost-Vlaanderen: 393-0282002-15

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners

Nadere informatie

Basketball League Belgium vzw

Basketball League Belgium vzw Basketball League Belgium vzw Afgekort: vzw BLB P.H. Spaaklaan 27 bus 17 1060 Brussel Ondernemingsnummer: 0454.849.232 De algemene vergadering van 18/11/2010 geldig samengeroepen en beschikkend over de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 7 8 (B.Z. 1979) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE R/4,qD =RUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP BUITENGEWONE ZITTING 1979 13 JUNI 1979 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer W. SEEUWS C.S.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014)

STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014) Artikel 1 STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014) TITEL I - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR De vzw draagt de naam

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

STATUTEN BE OPTIMAL IN SPORT vzw. Volgende statuten werden overeengekomen onder de hiernavolgende aanwezige en stichtende leden:

STATUTEN BE OPTIMAL IN SPORT vzw. Volgende statuten werden overeengekomen onder de hiernavolgende aanwezige en stichtende leden: STATUTEN BE OPTIMAL IN ACTION @ SPORT vzw Volgende statuten werden overeengekomen onder de hiernavolgende aanwezige en stichtende leden: 1. Koen Van Landeghem geboren op 9 oktober 1963 Bediende wonende

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 mei 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE RUITERSPORTFEDERATIE

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

HIPPISCHE REGIONALE VAN OOST-VLAANDEREN H.R.O.V. V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN

HIPPISCHE REGIONALE VAN OOST-VLAANDEREN H.R.O.V. V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN HIPPISCHE REGIONALE VAN OOST-VLAANDEREN H.R.O.V. V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN COORDINATIE VAN STATUTEN De Hippische Regionale Oost-Vlaanderen werd als Vereniging zonder Winstoogmerk opgericht op 07 februari

Nadere informatie